rONc cVC TRUol`{c rONG cUC THUE

Transcription

rONc cVC TRUol`{c rONG cUC THUE
BQ TAI cHiNH
TONG CUC rHUr
56: ,/
Ay
IQD-TCT
ceNG HoA xA ugr cnu Ncnia vrET NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phf c
Hd Noi, ngdy
tt
thdng 6 ndm 2016
QUYET DINH
V6 viQc ban hirnh K6 ho4ch hinh ttOng thqc hiQn Nghi quy6t sd tg-zot6/Ne-Cp
cfra Chinh phfr vd nhirng nhiQm vU, giii p}rlp cht y6u .ai tnign mdi trudng kinh
doanh, ning cao ning lqc c4nh tranh qudc gia hai nim 2016-2017,ilinh hufng
d6n nim 2020
rONc cVC TRUol'{c rONG cUC THUE
Cdn cir Nghi quytit sO tOnVq-CP ngdy 12 thing3 ndm 2015 cua Chinh phu
.
gi6i
v6 nhirng
yOu
nhiQm vr,r,
ph6p chu
ti0p tpc cAi thi6n m6i
ntng cao ndng lgc canh tranh qu6c gia hai nim 2015-2016;
trulng kinh doanh,
Cin
crir Nghi quytit rO |9-20164{Q-CP ngey 28 thing 4 ndm 2016 cba
Chfnh phu vA nhimg nhiQm vu, giii ph6p chu y6u cii thiQn m6i trubng kinh doanh,
ning cao ning lyc c4nh tranh qu6c gia hai nbm 2016-2017, dlnh hucrng d6n n6m
2020;
Cin ct Quy6t dinh s6 llslzO}9/QD-TTe ngey 281912009 cria Thir tuong
Chfnh pltr quy dinh chfc ndng, nhi€m vq, quy6n hpn Vd co cdu tO chric cria Tdng
cgc Thu6 trgc.thuQc B0 Tiri chinh vd c6c vdn bin quy dfnh cg th€. chric ndng,
l,
L
r.^
r
t
'
nhiQm vg, quy6n hpn ctra c6c dcrn vi thuQc T6ng cuc Thu€, CUc Thu6 vir Chi cuc
-
.9
Thu€;
C6n cir Quytit dinh s6 1134/QD-BTC ngay nl5D0I6 cria BQ trucmg 89 Tei
chfnh vA ban henh ki5 hoach hanh clQng thgc hiQn Nghi q.ry6t sO tg-ZOt6A{Q-CP
ngey 281412016 cria Chfnh phu vA nhimg nhi€m vg, gi6i ph6p chu y6u ti6p tuc cAi
thi€n m6i truong kinh doanh, n6ng cao ndng lyc c4nh tranh qudc gia hai ndm
2016-2017, dinh hudng d6n ndm 2A20;
Xdt
dC
nghi cua Vp tru&ng VU Ph6p ch6 fdng cpc Thu€,
QUYET DINH:
DiAu 1. Ban henh kdm theo Quy6t dinh ndy K6 hoach henh dOng cria T6ng
cpc Thu6't A ntrimg nhiQm vu, gi6i phap chu y6u cii thiQn mdi trudng kinh doanh,
ndng cao ndng lgc c4nh tranh qu5c gia hai ndm 2016-2017, dinh hucrng d6n nim
2020
Di6u 2. Thfi tru&ng c6c Vp/don vi thuQc vd trgc thuQc T6ng cgc Thu6 c6
tr6ch nhiQm:
ct
muc ti6u, y€u cAu t4i Quyi5t dinh sti t \34/QD-BTC cua B0 tru&ng
B9 Tdi chfnh vd ban hdnh k6 hoach hdnh dQng thuc hi6n Nghi quy6t 16 lgCdn
2016AIQ-CP ngdy 28/4/2016 ctra Chinh phu v€ nhirng nhiQm vu, gi6i ph6p chfr
. .r.A
t
L.A
A.
i
i . r
i
t
t
'
y€u ti6p tpc c6i thiQn m6i trubng kinh doanh, nAng cao neSg lpc cpnh tranh qu6c
gia hai ndm 2016-2017, dinh huong d6n ndm 2020 vi KC ho4ch hdnh dQng cua
T6ng cgc Thu6 tai Quy6t dfnh ndy:
- XAy dUng kli ho4ch tri6n khai thgc hi€n c6c nhiQm vg theo phe" c6ng
tai K6 ho4ch henh dQlg, cu th6 h6a cdc nhiQm vu thdnh c6c giii ph6p, dd 6n, cdng
.
viQc, kiSt
qui
dAu ra d€ xdy d1mg chuong
trinh cdng t6c ctra don vi.
Dinh kj' tru6c lg+y 22 hing thdng b,ao c6o k€t quA thuc hiQn nhiQm vp dugc
giao gfii Vp Ph6p ch6 d6 tdng hgp trinh TOng cuc b6o c6o Bd Tdi chinh theo dring
quy dinh. Ngodi ra, trong qud trinh thUc hi€n, ctu cir y6u cAu cria Chfnh phu vd BQ
Tii chinh vA b6o c6o dQt"xu6t, thudrng xuy6n, c6c dcrn vi thlrc hi6n chuAn bi b5o
c6o theo phen c6ng cria TOng cpc.
- Td chfc thuc hi€n c6 hiQu qui c6ng tdc chi c6ch hanh chinh t4i
<ton
vi
minh theo K6 hopch c6i c6ch hdnh chinh, Ki5 hoach ki€m soSt thri tuc hdnh chinh
4-r-l
dd duo. c Tdng cpc ph6 duyQt.
Didu 3. Vp Ph6p ch6 c6 tdchnhigm:
- Theo ddi, ddn d5c, kiiSm ta cfuc don vi thuQc TOng cpc Thu6 thuc hi€n c6c
r
'
I a t
a^
r .
nhigm vg dugc giao tpi K6 hopch hanh dQng, kip thdi tdng hgp b6o c6o Tdng cuc
nhtrng kh6 khin,yudng m8c trong qu5 trinh thgc hiQn, trdn co s& d6 dA xu6t nhtng
gi6iph6p gOp1l.hAl cii thiQn ning lgc c4nh tranh qudc gia trong pham vi quan
cta T6ng cqc Thue
r .
lf
- Dinh kj' hdng quy vd ndm t6ng hqrp b6o c6o drffi gi6 tinh hinh tri6n khai
vd kiSt qu6 thgc hipn Nghi quytit l9-20l6AfQ-CP cria Tdng csc Thu6 trinh Tdng
cqc phd duyet gui Vp Ph6p ch€ - BO Tai chinh.
Ei6u 4. VU TTHT vd Tpp chi Thuti c6 tnich nhi$m th6ng tin tuy6n truyAn
kip thoi c6c ho4t dQng cria ngdnh vA viQc tritin khai, thUc hiQn k6 hoach hanh dQng
thUc hien Nghi quytlt 19-20164{Q-CP ngey 281412016 cia Tdng cuc Thu6./.
Didu 5. Quytit dinh ndy c6 hiQu luc thi hdnh kti tu ngiy ky.
Tht tru6rng cic Vu/don vi tJru0c vir trgc thudc T6ng cuc Thu6 c6 tr6ch
nhiQm thi henh Quytlt dinhnity.l .
{
Noi nhQn:
- Linh dao BTC (dO b/c);
- Vp PhSp ch6 etc (dc b/c);
- LSnh el4o TCT (<t6 chi tlao);
- Cdc VU, tlcrn vi thuQc, tryc thu6c TCT;
- CUc Thu6 c6c tinh, thdnh ph6 tryc thuQc TW;
- Dai di0n VP,TCT tai TP.HCM;
-LuuVT,PC.gf
TQNG CVC TRUONG
iAr
cry
:\\q
$;eSZ$
Biri Vin Nam
?
qt7
qho
<@Et.*
€'
iE
'5'
^
'S '5'
i-
ss$
\o
S.
U
RS
i':G
DI
cr
i-Ftr=
v€
oUo
ee
ssv
=€'c
.<o
L
PO
cr
6lv
l!
<o
>'
bo
J
F.
E
ho
"F,
(O.
a
(-)
v
,e€s,
!.rl \(U \
-r.)
$
iR'
6 ..6
\)l
F
ul
:s
r-f,
.it
K.5
tg.
.:
XJ1<o
7,
(q)'
z
Fi
Ftn
uoE
c
€
<Gt.
d
c.l
aQ
<c).
\t
'5+
.,i .9r^
6<a) oll
.<{.}
<C).
!
'i-
tso
t<
QA
c)
$
.s
s
€
(l).
t
"b
At
t
'(q)
.E!€"5
*E
'(q,t
*
s
:$. q
ER B
,E{
.!s
o,-a<)
<o. br
5.
.E
.c o'= c ,B
F oots S
,ACts\
cl"9 o*6
P
a.
.E fo'i9 '8' "q
w4
.8.P"E E.R
oEN.-r
=.6clE
tn
EV)
r-i <o e
-L{ O *c)
vXi:OI
I
f:
-U
S's
.iirts rr t) C \s
.Eo 5.E-b
.t
Ct
:5..p
H.:
FE=i6';
t'r
bo
<o
= .c,
eOb{
z :9'
3s)
^^
9boYct\-q
:l
F
.x .cB bO C
€oE<o. _u
i
.^
F
.ii.
.= .<q) 5 .7:-
\dtr
bo <o. 3
!
6
P^-r
d(9't
v5 .j
gs
-it.
?1
htl
"9
9lJ
j:
.s:
b
L-.
vE
E&
5.
Jg.
Or
c
9,F
__
vc) \
o\
\<o
boo
tr rn,5
.<O=P
.&
ta
F-e
(J
N
ao
,F:
E
'!i
\
.c{
l-
c.t
e,e.E
5=*
?'d
'(, u
.$
h
C.l
3={r
ho
-R
a'\
a0 .(^
(n
F+hn
nE'
ss
X
\<o
.(c) .<0) ,Lt
<c)'
!E
H
^- F\
F s.{
F"
I
<o
rJrtO
I
I
bo
E'
:q'6
vg*r.i. s'*
\<q)
v
\(o
..5
{o=
o bo.:
c.fi.9'x
tr
^^"o
E,lE
H
o
63'
2.6. I
.OEU
U e\
*t.A
({)'
C)
Q
b0
.<o
-q
,(B
;zdo
€a
Etp
(J
o
64
o9
a
x
:!$
(O.
o
C)
Z
z(J
bo
.:J'
'9
r6
?r+
E (ls
'E
ri '='
trt
ct
o
F
bo=
.F
*E
=1o
,SH
<o
.(Gl
cr\
Fs E
r<o !'\
u1 .^\
F
F
).
F!
l<6
e.6
ti
\J$
\o
sSrf
tti
<o
<c)
F
7
SEA
A.
\\
Bg
b
aS
7?.=.2 ).o
5 F
z
Fr
go
z':a
z''9 t
L/ -C {i
!-
(1
>r "S
,61
\
A,
vs
Fb
'S '5'
F
3 teE '
p.
E^
u
"s.
Gtr\
s
h0=
.X cit
>- 35
F
FEiX..l
.E
r='\
I
t-l
\o
!p:{
..6 ro
q .5
g.
R"9
H=
-
F
V
l-.
''8.
\d
.-
t
h4
S
s'
(€'
X
!.
is'
\)
€
s\s
g
q; :R
g
l..J
HFI
H;F IcE a
*,.rs Ee *8':r
3
I' E ;,. E. l'5
;^-88;+5
z
.(D>
E- 'g'
.a
&S8.,
e.9ts5'
I 5 iJ +;:Oq{DOA
rj
F(,l
o^5
l" v)
NJ
a
d€
n
P'.
o
01,
O)
0q
o>
9r
tr"
oq
a
FDT
o
sr,
(Dx
(D>\
!a
sa =t'
9,
tsd
9JS
t'\
lr
-5
F,
'
H.o-,.
OFD
:e
H5
$F
lrlF
q
q€'.8
EEe
.
EOqFit
Jsr*6'
F 1eo .f''t
X- 6t
u)
FD,
5
o. - 9t,9'
'H.O5v
-i
Or
EE
8.9
q. o !f
# H',. 9" *
o>
:'O>
q. 0c
o
d
.3e.F
(t>
A\.
UYH.PH'
o>.
F<
n<
X.s
X'tr
R"
R"
X
('
o
F1
F
o
o
o
o
o
o
z
*i
*l
OO Fl
\J
tJI
0a
z-.i
O\
\i
Fl
r\)I
o\ oq
o
E
'-' s' 'g\
o
o. <
_*=
F_l
g'gF
o|l
x-d
61
oa
5v)
ifQ-
EP
H
il=
'
tr
a. )/
(n
{D>
F
St>
xrr
!t FD.
D)p
o \-l
EZ
Or^
tf, \J
a-aL/
!t
oq
(DY
X
.b)>
5E
trq
'o>
oc
F
o>/
Or
A
$i
oq
X
E'
F
(D)'
o
a
o
1
-1
z-l
n
Fl
t
l-
o>.
0q
o
91
(< goa
oc
#R
Se, Y
.(D>
0q
P
E"F"g g
[email protected]
v)
7i
s.g' oa.
qt
EC
IF
Fst*r
o>r
{D) r-t
*n
FtI
€>
$R
tS
l!),
ztl
o
3E
€.
8x
o
(D>,
*i
E'^A5oY
.6' Sp)p.
6,= a5
A>,f
oa-ca.
A
d
\t'
N) g'
Fl
Oo
\J
o\
=oq
91
z
N) :i
oa
€.
R.
s
o0
$
d
t
;l * 6,.8 a.
tr€
3I S
E E:]E T
f,
g.
= "l
P rio
(a
E}"
Fx
=:
5.'P'
B'E'3 -l
g's'86
.S
+Hry9
E
F Ff
E
,-B€xd'
E
Ar" iD. if
'd
oiJo.o>
z
2
o
F.
P
& g : B'6
loc 8,." 8
-1
z\2
z
Pr
H',8 X
t6
tr-<>!J,t'
!.
-l
z
Fl
TJ
s^'q .g a: u
o
.)
o
zFl
:n
,a€
i.s
Ft.
0q
$$
'HF)) S, GV
(}>
"5
-5
6'd
:r *FFr FE.
.F
(D>.
= p.
$
s
5 Fr)
*
f\<
t+o
R"
Y"E
oil
Bd6
.F>
ss
s"E
EX
rX
5'e',
E
s*.
as.
s.s
$3
:. q"
O)-
v)
g$.
cr
=q
6^E
oq
SS.
t^Qr o>.
oC)
o-
$R
8*
>l
;J*
X
O:)
Gli !r
N"V
tj)
'At
fo
.NJ
$*,
Etlx
*; F'
o
d. !'
a:"
Fi lJ) 5
€'s
>la
E', oa
F'd
SF.
$'s'
'(D)
d*
*s
FQ
i'
E<
=9
ss
$s
$3;
tv
F.*gg
='s
s.
Q, bi
9ai
Fg!
HA
9xo
.4
.s.
OO bl
x-il
61
oQ
5 Ei.
i:
'9'
9*
'o>
;.
rc'
rq
.8.
'tE
g.
r
'E
\o
56 ro
Fa
FO\
; c.l
F00
l-\
'r' P.
:"9
x=
'i'
F
F
F
F
F
F
€
=.&
>v
O
F
.Ceo5
.: "SB 'gE jE
ir€ i.€ t
Ptg.EE
.s's E E
-'i5*o
c)
E;
S:;q
"o'.E i 9'E.ac,
.*EE.g:".:
-E
5
,CB "<O
<(g
O. tr
F
u)
E
.E
O
-.:o
,63 \,
-c
o
'S*q.::
ts
Cq
FQ^o'9
i
V
F
o-
A i5
'9-6 6
tr
:E. i'€"€
- ho:
A'Fts*
d:95.9
bo5
a.-
i- ;x'
'; X''.O
ii:
tt.v'.c)
.<O)
=.
(q).
z
FF
()
b.
\<0)
15
'
z(d
;s
.<O v
Fe
'9
C)
\<o
boo
-.1'
'e=
E,E
.L
-q
,
(€.
I
63.
<()
tr ro
'c'3
<c)
I
k
CJ
I
.k
F
'cd
H
,E
\<()
-.(B
Cd AI
r<()
tr
.(3
-tt
6t.
oo
'i9 .8.
6<c)
bo :=
J,(g
I
'{=
€s
boo
ts '(c)
.,J
.q .(d
(9 l-r
€'^0.>
*qr
<(q E
,(!
"Cg
boq
o-
,(\t
(9.
_t:
\
bo
<o
o
!o
<(g
N
".8:9'E
\v *
!
h .(Rl
<o'6-E
'!
'(g
.lE.eH
-Cr
(!.
-.((l)
oob
tr, F/
'<c)
.t)
.<o
E'o
o
='F
"9 '.cl
-r=
F,F
(J
F
,(0
,x- A
roP
"q :E
Fr
o-=
<(lt.
\o g.€ €
.c
.6
--.
bO rn
"9 ,o
J(J
d/hn
o o
j3
'-v
E ,E:
r<c)
\<c)
L) <O
boe
.<o (B
<o=
- ,(d H
rSrlr(15
o.l
_\
=
F\O
c.t
crl
O
oho
r-
t€'x
X
zr\
)4
otrsd
19'.855
"t
lq
>v>
()
Fl
F.l
EE'F"
-c\
t-F
bo a-
EE
€t*
iJ'V a.
o
F \olge
,.4 .- ta
-o
a
bD t'r
t-r
z
EE€.8
r<6t
ft-
bo=
.Ea
/6
'g
5' ."
r)FF ,E
.R
Eg.
()'5'A(J
I
=\
F/>
trtro
€g'8
E 'E .,-
bo=
-= c-t
.>- ol
j(
t'
woi
bo=
<oe
og
a 'aJ
jrb
-(n
J .<Q
.<r P
./i
'$
bo
bo
hI)
I
:o
's
.:t
\<ad q
\<cJ
"$ .oj
!aS
!! {qJ.
rsE
( tsJ
\o' *
*qr
o,€
O
bo
oo9
<cg
Z"b
.
<0rr'
^ '!tr<
c{
\d
,S
x
6<0)
t-li
I
9J
*
a
Fi
oc €
o 7f?
e i]
EB'EB'ilil='E2'a,o
s 3; F.€'_: E.h^8.
z
S
R€g":=ilfs?;5
F-*+:"^+EBE?
0q I,
.(D)
.E
c>'E b; c> sloq i
=
=
F ?. Ei €,g^
Ei
+5,.F 9#
F
Ss
ssu
$$e =s+s
i'
t$F
s*$
$$
is
dF
s
x"E
F,
oa
,q
R"
tr.
s
G\
s
o
I
F9,
ga
'o
*€
"S:: &
u)
E'HEI
tP('i
F-
o>
E
oo
(,r
n
-z
O>
Fc) ar:
,a
E*
rr -"
E'E $r g
,o
E*s
o
o.<
rD)q
A
tJ
{Fl
o\
I
x#
N)
tJ
NT
7r
q
q.
(?)j
o>
g.
(tcl
a
19"
0q
o>r
o
o>
oe
F}
-
o
tr'
o>
oe
o'o;.i $ .cF
g.E'F.il*
5.1
5
O)"
7r
!tx
f
$.
-a:
!1
oe
o
0q 5"
6
:'
::l
!J -.1
-(D>.
o
o.+
EF'
()7r<
E" A
Er.
fe
O)'
'$ E Y.a
' .Or *.
.FD
I
€,
(?)'
E;.8
tsR
(D>.
I
'F)
F',
?f irr
aE.
98, &
+fi trg^
7i
oe
J
D
Ox
O)
s
40\ \o
Frt
FOv
F).
K6
'F'
s.
=J: $
$€
Oq Qr rr
o>
sQ'o
S
;'
a8.F
Ch
B.
(D>
F,
:a
$A
vE
P{
id6
bPl
S.t
si $
s-
F)>r
p, Tt
c- iJ
-0q a
o>,
E=
s.
:!,
Al)
oq
I
*.
$"
$c
R.s $
t
fi>
'$
$S
lJ)
6i!dz
SrS
s,!;
*$$3 :.s
:.
qEG
o\
d
A\I
$is'
$i3
Fi
Er
!)
oc
a'
!.*gg
g.
-i
!t;i
*$A
='
Fe
v' B:.
5O
(D>
3q..
.a
F)
l+) Fl
0q
.!.
E:"5
aq
E,F
s
H
.-<.
F.l
$= ir N5
r\ A). --i
t9 g'
q0a
o\
=oq
o\
=0q
DE.
'E
=oq
E: Ar
'E''o'
*J
El.
's
.=
;e
5.
'r'
a
bo \o
ho \o
bo \o
bo \o
tra
=(\
F\O
'-\
-\
F\O
'FX
=
tra
c.r
;:
b.
;E
,F
H:
.9CE
:H
96
-=
==
:9
;: \
.-l
:-.
F\O
c.l
'3 ':E
trjoc)'-'4go
€
oo \o
h
6
*.6)r
v
€
\<c)
<c)
E;BEgF€SE
.6
\.,
i
Fi
l
v
Et!'c
M
M
(-)
<cl. .(€
*9
$
A
.8.'E
>\P
_
)'r
bO rL tt
'x9.8
€ d;
,<0)
bo E
ac<o
a.<OC)
.F F- ^o.r
,oCt
rc€ () i^
.F '3:.E
S ,5 **t>l
Pe.OJ
.&
9P
tr
F.-
-^C^<(g
;'"9
"d €
O
$*oi o t
,EE
d"e
=e
€r-E.g
o.9U u
S'5
c=o.
fd '=a:oI
.E
.(! O.
!.O.=
g
s
Rl!.
-li \
\:$
:g.S
{.s
\<c)
'g'g .'g
:E
.6i :p
i
*
.4
(J
.=
L!
eo9
',=
z
\<c)
3F
.:4
>r
oo
'Eo
,6e
bb .c
.5d
O.e
..g
:.:i3E=
ebo (t
ti6' 'E
.E i 'E
>,€ F '.g._
L-(6.
e
bo.uL'v*i
.cc
<O
€ o49c.Ejj
(Cl.piC!
ds. 6a Sh
\:s
\-l
t
:"(B
.c ''F
,a$
G'
:q
"5
L/OE
crcicJ-
,s
\<c)
k
J'.O
QQ T- ,b
EK
'<q)
E P X.=
c0= 5!
U1
tr
boL \(q)
E
<0(J3
5.-e
-q
P()P
d
bo_=
Fi\v.
O
td
-
6p.=
\
(().
tr*9
d'<dE
s
6'
8.c
eh
<() ,<()
l-
"(!
!qr.
3.
9p :5
}*8:E
5' .51 do
Eb-.<g
I'truF.E
e"9 ?
HH-
rcB
<oF
€
)
A
6J'4
bI)
x0 .E
? "(d (o.
iO (t
:'
s X'-i ':E 9""5
gxd
'c':o F 50
tll riJ .d
.61
'5o
,.o iS €
ooogtr
'E
''g
<-r
dE
e
'H cl *iri
! E'E
sd''E'P
<Ct -'?'-C
jg'
to "F
t) .(r3 *
L
'1q1
oVtrE
'g
!"=
dO
\vd
F*:
9Prtr'E
S*9*d
0
boo
tr
C (J'i.<(U
=.
"b
5 .- -
€'€'q d'*g 'I
'E ..a
(Cq
rr
zQ
o
7
t-
bo c
.A ..i1
or:
.E!
30>
a€.1.,i,"€.i
oF.c=F"c!
ii
r h0fj
r
bO
"c! '<()
rox
bo-(€
g
E€
bo ,F
'l
+
\<(g
I
's.,H
J
F
d
o0a6C
,E
g
E
'9,
zboS
cl.E9
Yv.€
v
|
!
ro
A
rn
6,.
€+
.?',
z
(D)'
)A
'5
.o>
oq 5" 0q
-o-JjFl'
F.6,q-3o6^T
)e(D>
o. o^ B'
F:
"gt
q 6n'*4
9^J
.FEE a'^F
i'At.O:hd
s$R
t.$F
s N.g.
I
.2
tfl
S.!
S*s
S{e
lDx Xi
tsi,
iJ 0a
'9.
x
E€
CE;
tr)
$":
$$$
$*.r
3,F
$$$
:E I
Ris
i s:R
{s
Gx
B$
go
l.? ft
\9,
it o>
F,7Or
86
9rtr
Ec)
Fl tr.
r: p
@*
(l
^, €>
AF
(l> 6
6F
'H
;: -l
o>
qoq
d6
9),
g.F
a6
3q
er
N) ii.
F)tr
{..
E' g's
o>
o
o
o>
oe
r+
(D>.
7{<
n.tr
t-l
Fl
Oa
t',1
6:
3
fi e i: f,
FHE
oq
rrq
R"
h
F;l
3:
F+.
(Dh
5e)-1
EF'i;
gFE
(D>. P
FE
!f
g'
E.;
' toe
(D> g'.
z
0a
r<'H
x+
o.4
a
Pc
-
px
g'
E.
!1.
Oi
ta2trf
o^ br. 9:
€H
Eoq
(D\A
(!)'
o
AFoq
-o>
=.
P^ s'
o\
\liocg'5'gl
g
oq
.B*
o
E €"H'
()P
g" r+
i$ q-
o>
E s,.T
o
e)
o
o
o
fl'
z
13
,o
9-n
E.
Fl
E
9.
Fe.
E,
XHgF
xre!ff,.
d
(D>.
0c
*
A
@
s*
xo6
.J
F
(D).
l.
:r
FE$ o)
{.8
tJH
0a
Ir qt tf
F"
na?
E Ye
S,.
f
*l
ss
Nss
s g$
FE
E$ s
Fe.
$€
FA *
F":s.
E"
FI
sg.gx
S €"8
I 6:
I
g'
I $.E : e E
?i
Ft
.g
o
rJ
E.[; g
zFl
?r
9>
Fc) S.
F*
.s.
a\
{
o
E
* H'I'
o
o'(o
'<z
o'Q-i
x#
.e
\H
6;a<
irF$,
\O Fl
F;l
Q=t
€.s.g.F*.
i'.)R"
o.<n
xl
FJ.
q\
=oc
NT
xE
€F *'
Ho
.o
i\,:
o.<
o)Q
_F{
Yir
N5:oq
o\
18..<
E;x
E
fc B
5
{i
tJ*
e6
$Y
.6
.s.
A:,
!f rJ
'E
5t.
'E 's
.5 ',8. .f,
19' (o.
.=
9*
'e
'te
bo \o
g.
c.l
=
tr>
()
L S ^'s
:"9
*a
Fi
a1(,d
fr
E;!'c
t<
t
z;
F> rt
<c)
F
F
=.
z
c)
<o;-F
d€
-
o"
ay ,-Cd
<)
e€!'
S.o
9p
E*F
.5r,!:H
-r-trO
F(gci
t
[-
a()
.6 "9
)1
ho
'F .d'S
a'-5
'E'9 €*t
i\s
&e
E
sb
'io
s
fs'$
'l
'$ "$
::$*
t E.:l
,s"'s :
u .,$ s'
,3"gs
s$9
-C
!
E
bo
XE
t.|.{
o
.<C)
{o
Es
s
t8'
s!.
rs
u'l
d
H' .o
.<O
\<(D .6t
*
;
Ec^
>rC
="d
€ OU
'v..<()
'tr
-
<{)'
9*
$:
x
"st,s
Ol iF^ r
<c).
:;'9
.e'=
X.E
j
''E
F
f*ss$
=
oov
c '<o
c>
g€'l l
ZE
:i'"x
.R
O5 ^!.
.o
<g.
€
'F
"o€
bOa
E.dE
t0
'to
E>b
/
.r
€cBtr
-\Y
g
.b!
Xtr-:.V
^.((Dno
.:
'^l
Vl
vp#
'i
\r
F
,f,i
"$) -q
/(E
qo
boc
q <o'
.F
rdt
Rt 'n
"d
to
bo .<o
i'9
.>'-
^*(J
'Y' c.t
€c)
.b
p. 9'
>
.u R€.i.
f"E
6ts
.s's
qss s 99.d
Eqx
R"s
R's s
€.
':E
E
li a.
-c
*1l]
"9 *9
q
,<O .a
<O
-.b
!l
.cB tr
<o'
.s R"E
.(g
"vc
l .g'
P
.,s E
h0
G, C)
€X
X
^<Q
bo
<O
F e'€
;E"H
Yoo
F'
s '(Q
.E€
-r!
:pls
x
.Q
tO
rb
F
"P .6.'b \<o o
:';
xbo
s€'E
'E S's
o
J
'!!->l .(g
.E
--n
a..V
m (J
F
9PE,H
E 56E
F
o0_c
J
.o
<o.
o<c)
.6s .id
.=.
r'J>E
HhF
.=troo6J
o:oo
)c$
<o.
*g
'.6
x=
<c.)
\(o
C)
.=6
€tr>(O.
o-
.cg .A
\J
C)
F.E":6*t
aistrFro
L)
v
>a
r<a
v
Q
(o. '<()
rn=
o.o\o
o'vo
bo
Ei,q.EK
=
i
>
'>'v':
lZ cr ! 9I
s
E
zU
v
^g a''8
.Gt
;E
.8
F.
aL)
G E€
trbo
a
; ..1
FOI
s;gsse
P' .& .g
(Gl
't'
6ntsE
.-.
U
hoY
'F ;(
tsoo
;:.J
ir\
FT\
tr
'!d
> <c)
'r' !.
boV
<o
sF$
i:3s
ReA
It^p
F-U
E
6t"$
il E's
lE''Bo*9 .&
A*?.-
7.
=
E; P
-*8
E5e>
v*9 r ?
F
L.r -c 4,9 !
_ .= a! €
E E '='.^ ^
.-Al!
(q).
z
d
Ao.c -C
.L{(.) --vv
Flt'
El
o
FF
r-
{
FJ Fi
A.a
F-€ E P'g'A'g
e'* g a 5-^ "
L
F
lli:.s:$
i; E.ro
H
TE 1+
sH,3!'(DY
ig::f
*is3i.;F*FiE;;i
I B e.il'g'X,"+ c E 5 E'X
19:*f Q.
T#
fk- 'ot
:r S
5 .or 5 Y+ x
stsr
E
i.F\l RE
s::
.s:
E$iE,$E
$
*s,"
$8.
h' tr
$$"
$$s
uf
"Fpg
p.
d e"s
$€
Ts',
l$li$$
$
$,9
!s.
;F S"
N"il$,
S. I
$aag6
.tr
€?) o
$H, ff.6^F
.6
L
L
E
53e3A
iH.n a#
^
Pt' 'E' !t'
!q.
o-+O>
F.
3
- cta
o ,.o
gtrr
+
E"
En
-. Fd
E.;"H
1
S
e
gd-.8,
-
+
a5
g-d<
a
3l'9:3"9tE
o^ Q.
!? oa
c)
(Dx
HE.
F,.
b6
3a
o' Ptl
Hz
5qs
oq
# 6,. s'i ;
H^F;r
E,
C,
(.) .:.
FPT
*.Eo
ds,
rlF
a
$.
'*
St!
dq'
Ftr?
*"
3
-l
€)
Fi
v
-
t- al
$
.s.
H' F
5tli'
+F
8.il*
3el,=^.Ff
ed gE t 3 3 H
tF.
:'.str
=
+
E!>l o:
F
F
ttF
oti'
:t
.o>o.<+
!J it F,ut
f-m
H-Oq.P v) F'
H-
E.g
'F'
ar,
ts
,!ir: it
@>.!
Pr
.*E.oa
t) (Dxl< -
q
E.
'r
'o
UrJ*
6^-
,oov
*erd
(}>, Ef. ,-r
I sei
P\t
P * o;'O-
ZHz-rE"
Oq
s"'*
e$$
S-h
t\-
'$s
or
}s
s$$
FE
.> o\ ra
g;'
"<.
eF'[email protected]^
B.d s
o'
lri
Hc)
9)3
5A
'oa
€
t
oa
(
E.g3g
3*
o>
NF{
O5r
O\3
.E
=s
:.8
AP.r.
z
.(D>
or
E
F 5'15 0C 5 q' E, o),5 O. i' 5 )"
A!)
.Pri+x+-v
3FB
AH_+H
}.8,d
\d5
-!.€;tl,i
P
E"
J
t'.)
{o=,ct E"
Sgrf$
+
,(}>
-A
o\
7
F9.
O\ F]
AA).
€P..*;S
A
oa
'E
i.
'9t
.s.
5';
9*
.9>
bo=
.=N
tcN
l<d
F
\E
F-
<q)
L./
F-
z
U
d
()
'<C)
>6
U
"Cl
.JA
'g 's "g
*
=()
P
6
.= "d
il
^6
s.
_<
<0),
'(!Glc
F<o!=
!(61
X' g
.;.5!
o lJ
a
APF
+i
'F
C)
bo
€
-<o
.,6 P
idl5
'S bo
.b.
,<c)
.o
-=
':v-
4j
'<o)
f'
-
F
H's I
>.
o
L
tr.1
o5'
trl=e
^ o.<o
v(,.E
P'
9
W
":s
.€E
EN
€
E.R
*({
*s
s'R
s.s
't$
.t
*tR
€. t"
'q R'
l*: s
.!*
.F.
'e ,s'
.|s
s
t'
8"s
,l3V
F<t
ss
E
'F .-
<9
.<d
fl
d
:$,
F.,
r$, R
's
'.=
w
I
\v
Jz.6.6€
.:r
!'o
bo
:Q ':9 .E ..b 19'
l/toJ.olo
*
>.
s
\.F
.Gl
\<Q)
oo
€,R
.s"
(o
=
A ii'to
'.s I
z
O
<c).
P*g
d{O^d c)
5'((|), E
.t3 5 "o
b0 19 .q
aro.E
'3
.E -v
(o).
<o
x€
.<D ro
-E
.'j;x
=.
(J
,(!
L
x\)
,-S
N{'
oo'_= -tr bo j''b
'8 = ..8,5
il F. .E-- E..x E.F 5o.c;-
g <C)'uo
=
.c'X
= €-Es E
q
"9,
== -..3iy=
gp"
sE;
iieHFRH€'s*€
J.€ crJC.
d
E oo€
cxot)*t+li
U.
!*
P*'3,i T-*
€ 1.F 9
-.'.ee
.€'.E*E.F
F'= ! € I
='F
X€€'5=t-iqEEo
F
(+) ,Q
F
Et Or Fi fa
Fg F iE
; 9;
HE
o\ d'a F.E
F
g.
6.43$g
c)58.Ft.,
c
sFe't3
s.F
$
$s
$s s
s ss'
f,R *
"Sd'
Uo
* H:
i.Hs'
.$,
s
E.
$'R'n
E $.S'
$i $
.=
F$
$$
qB
s"$
i:s
R.s
SH
BH
$$
€(,
(apx
g' i'r:
tso
g. oq
oN.
-t()
Y'"
;)o
aF
fd;
H' d^
F.g
F}.
gq
o4/
i;<
-'. O).
o
o>
gc
C'
Ox
o
o
O)
oe
Cl>.
o>.
Ft
tr"
6;
c)
g<
6. .c
-.1
Fl
t
D'\
€.<.o<
boB"tr
o
i€ ( =-- 9
tr'6
<
#'<
#
X
a
(D>-.txxl=
p3l3
x:
g'\tt.c
te-
$g
;t
(D>.
XI
a?
tD)
^.
<i
Ev-.FtJL-:-'=A)-
? *.:--tJ
gq.Y_Y
H
E .i.()G50'5
18. <'f .'
3.
*
g -
'=.
\otr .q
E €^ .ia'
'E€.ryi2 j- i(t
* -^C)
e +>F-(J
*
t bor-
'g=
F{-E'€'€-I'Eoi-
tr
=..l E va
'Y<C)-A
)>rtrctl
i-5r(€O
FXC(\
b
<0)
b((.)
>'3
).o (J
UF!.-*
,r
,q.^..n=Er'ci-
'r'
.l
oo
qv
''c'r
P.
,R
i+{ "9
ot
)Q
:
l./
.-.
5
t<=-=c)
L
i
J
/\
ZH€\,'
i\
v-r>Y
g F*.-H
i';r4o.O
llF
3.*9
>6
*
o
..O
.G
bI
a
h
hI)
()
<o
.(d
F
bI
.Gt
<9.
!<(g
(,)
"$
b.
E
X
bo
!:e
l{
iX
CE
.d
bo
,<c)
<c}
,(d
\G
.C)
bo .=
<o
6
.A
,(!
k
;5.
bo
\<o
"(€
ato
aY9
)QA
<().
lTi
.(0)
M
'S{
;€
$F
*:t
'-t
x
ll 'ls
ls.q
-q 3.
.G
x
!J\
sE
r6
'((!
rt
x
,it ct
>'Q
bo*
R
T'S
's bo
.(s
s€.t
a(
s
r\
o;
\o
.g iE
9'S :d
€ € H. .S
:* .F ''3 H :E :E 'S j9'
(),rd
bo.=,cd.g
hooo-..6 F € _- ..0 3. :8. 3 go e
!'
g.E"
o-5J q
^
E €Fd'_^5.o'9''E €.,,
-,e.=E l='; g.
b.-r
-.a..aF
i'i.6.s
E
F
"_?P'X.c'=€
b€ € €"3.s
- = gi E'i
g. .'t
v,
..6'3
o.;
crrl
tt'!-tr?!sc.l
itr.-.--e;4o-o'.6
E E EErF."'s 6 EE
hD
t =FE
Z-€-r-Es.o:'- co.=*o'X'ltro:-ii*
3 E,.iTfEE=€F
.N-\a--JA
u
q.t =r Foq *..o| I F''
q -l
g' E: "" €' E' < +
E. a' g
ts .E;
- o 6j - 5-o goc =t El' S.C
T
g
E,E 5 a' e €,.5.5,.P
P'
=+ r
3; FF
= *'
i'5'xiT+*e=
: g ;' i3'X6
$
g
+ E G c"_ E.3 e _ - 9l' x
fr 8. B' q $ I .s. F'[ F' +'g' H^
^V
$
s' $s
:i.
X
5€;
s".s
Sfi
t:
'N;s
s'5
ci
S"
.tSOt'
hs.
F
:s,
.iaet'
o
(D).
[*
=#ese;:;o*'i
ss
:!i S $. i:,";;g€
* s g.F; *o &.E S
OC :'
(DritY
g E P 3 o it
st.
N" s,
s:-
s'R.
ER
Sir
$l
E's
+S
g:$
G+
$;
$
F.
sE"
g
.s
s. s.
go
=-<
(Dt.
tf+
(Dr" .=
eS
r'trO.
(D> AT A:
*
tr"
iu
H.
gE.F
oao
te,
F
cr
$.
Fe,
!t
ox.
A). (D).
FO
(D)r .A)
6i.)
F}, 'J.
r9'
o>. H
+
,J-
o>.
ii. F
o
or i_
oqF
A +
At) -i
q5
0e
d
.a
(, E'
5
w<
.o> 'q
.o
pr, 5
C)t.Dx
Fo>
g<
5-'tr
.c)r
.o
E;"
':<
6;'€-
,o
o
=O5 v
(D)
N-Oq
X
F.l
s 5 E.€ 7
95*9'Q'
.!0 c)
3
Ar"
wl .=
o:r
00
o
A)
'E
61.
F:9.O)
'I:',
E
^g ..q
j9
5.E.
e
H - ts 5.o
!p
O
o,bo
F
?=.qe *h
E.E:^5''q''9
F
h
.}IE
'e <c)
\=q
€'.o
'ocr
(.)
q3
>.o5
; .:.
. F.
.6d
<c)
>=E
).
g
((t
c"
;q
U
o
t()_o<o.
":o C
F.(\'o
()
"6
\(C)
J
.60
o
..d
r<d
<c),
-(E
o
(n
--.
.v
"(g
c<()
.(O
k
.d
.5
\(o
.:A
*
(.)
o
0()F
(0).
.s .$'H
$$ s
o
R
.$Y€
's
t.iE
'8.apF
*
.61
>'
s'
q.
SJ
go
:FE€.*
'€
't
8
b.H\.l,S.;
.l;^$
a
a €.€'
(u.
's
e
a
(J
E!
"ef
o <(tt
oc
boboboi
\(O b. .O. X
+
)
8' o
oool,r
E !).6.8
E;ga..E
*{-E=O
i 38 :
P's
$
s *.$E
C\f
()c,d
i
q ;i .i 3' iQ nff bo ? >'<9 9p..6 A -'
..H .3
^^
.E
E.H
I'$';:; i,Ar € r:X
i:'ge';;:;Ec;i
*;;
.;f
$.o.J,E E'E i,:"s E.::
^E
E
r-
=
.H
c
= 3
tr E
E o ":<
=
.
-E
()
^
"g
=.F.
o- E {o o rlc r- -
o{
.b
t-
t-]Fl
\)
-,
oL
o 3.o o +<E g 8,.*.4
i
i
i
E
-EE i' E + E, s g € X'fr'E,g
9, q g F F E a;
F::
.E'.
E grE y"S I' -''' H,.F
E 3.
F
E' .s.t,
g' il .*
troe
5-
g-
z
.(D)
.tr
s \r -.\
s" st"s
h
tT
s"'E t'
q$s
* N-s'
:' s, s'"
$s *
Pr
s.$
ss
tr\
.$ €.
s$
rr$
E:S<
.Gi
s\.
€ s€
r8 3 8 i E"€
eE)
--H
or.€
g
9€ O o <€ o
=
+ $€
tO
E'E"E. 3^ S E,.*^
u,
9- E
o'X .F.
on U*lr^
rJ|
=
9''B '5
+ &
i0c
X€'ila
3d
ri.Ytr,^
\{
a
(
d E*{E
Oo,e
F ^
+:opd
* d .r.e5
-rJ9
IA
O^ G
J
po, .O
qr Ft ,.o
.r/-'t
* HE"K
F
Or.
alsg
;'* €or E 5 8E P .8, fi o aE
H €, ;'e
?'6'
e5,ci'<
Fi()Or 'E' Fq,Jo
nw
<o'3'
Q'F
<o
S^a.
o
ol
g^.+
ci
o: s^tf
,oor' ts E. -a -l +l
^ rt t g
P^'$ U
o^8'F
;t"
3()()
P=9
o'Da
Flotr.
q# 6".' F{li'+9t, o'*
E. -r H.
d€
ct
:
l
)<
Eg * *
o
E f # 5+3:
o" F'
E' :.;
'ltD(
AP3
NJsaF
g'
E€
N) +.<
o 6,..9
t^c)
s'
{r
H
F,
oge
x,.*
+o!f =
Or X
J
J4
.(D)
urC,)
O>. (Dx ..i-
t
V)
F
e- gH'
EB
s
E€
r
*
E
*F
B
H.'ci='
€'i 5' s,
F:, -t o
Rc6 5 Bf'.8"a
8'6
e6 i s
+
.f c'e
Q (D^< *3 -u
9
+.8;
=E5^3
F.
9 =. gi.E;
e.;
+ -a'E
d'. '-r
9l
x
g'
=
aE Il tl)'5
s €9T
H=€
€e
O€z
s.
8,.fr F " 5^F'F -E.H F
a)>
6"8.
Ar.
.o>
^de
R
ts
F"
o
D).|l
5 oj'
(to
.o)
5
o
E..g;;i
rl
Ex
EY
8.5
E
b
.6
(D>
=<r Qr
5
Nra
e
D9\
-o
O\r
IJ
\)
X^
H
X^
$=
{r=
FD-
O\Cr
8D(
^
O)(
H
!9\
O\Cl
-N(
*J
t-J
FSh
q\o
rll =
aH'
{
.s.
N)
idp\
O\O
r.:
^
-")
=
A)(
tJ
'x pl.
i.
'9'
3
9r
.O>
r..
(\
\ot
N
.s
.tr.g '8
';'
s i;s :
F
s 3.*, C/o9?P
€'E.E:
^_
f'=.EF:.HF
'n F ia
>'8E'.,
lE i;w :
q.*=p'
-E
5
f \
\J
/\
\J
FA>o
>5
TF
^!Fts
,'
Y
.(Sl
-\5
>.8
(ol
.co ,-.
Q
|-)-=
tr .qo o c6 i:!+
"=
S
v^64c)
="F^
E -E
= E o
1O
E
ai
tstre.-Y>. n,A
'I
o
ooS
5 s E'ie'€'9 d's
00
l<
o
<o'
()
.<d :
'R
'<()
;c€
tq '>r-i
.(€ c{
(61
bI)
+6
5 boa
Ec{
Fr
.h
rcC
a
cE.
<o.
o gbo
,s
{- \<o(a
<o.
J
I
.>,
<c)
>r
()
,Cq
<o
<c)
<o.
>'
,6J
I
.su
&s
c'l
<o
-c
--c! o'<O
6'e
F O-^
x-s":,F
€.o
O. bO
s
q.-.-
,'es'
s{
s..: s
.g'i
E
\:$E
t'F.
l'etB'S
ss\
(\)
*r Rl
$*
€.'i
I?$
Q'n
qxR
v
bo
"b
-
\'E
S
t r$S t
:Fs€
E r S'b
s St'F.
iX qi
0t"t S
'9,:9
.b
i"
:;
;.b tr
- I'). lSoo
.c"6 €
o a.H
:E'
=."rl'
F .'E 'g
vO
u)
L
'>l
bO
qa
ro "t)
- "!o
-=
'-a5.
4C)Ih
'! t..s
:€
's-'F
bo
<o. .Gl
gT'.e'
xE3
S.s.
16
'(g
t-
C)
,-(!t
\s
bs
(9.
()
.9.
.6>
Ez
,oOT
.59
F<
O
X.(c)
,o *tF
de
hoJ
c-o
c)
.:l'!O
-=
(c)'
<(}E,,
'=.<o.;
ol
<o.
bo
<o'
(o. .!j
o
'6"..g
>.,t
-!/'>\
<c)
>l 9"(c
,6q F
*oF
>,f
€c
=\yl
t5
q
iN
s
.s
s
t
rr
cn
e s'l
$t
.s"8"8
s.*r
\\
tr
r€
S.
E xqi
.5lE't t
$a
Srr
oo.E
S. s.
ls
i?E
aE.
g{
ErFsii
si€,i
::.
$ i:S $I € €
*..5 ** * S I
sTt € s $ $
<()
^^=c 99'5lSE'5
+.F
+'Xcd-XP"-.5e
---d*
o b
iO bO
='X...(€
tr|'=
C
u
(t
O -.>.-:{c)
€'=u,Hjtlo
>.€ td > 9P c = o'
:^=
or)
E.cl-
.F E :* ,F
l4'
,\i5hO>tO?)/,rCJ<€ F
.;.8
"