TM. UY BAN NHAN DAN HU TECH N Le Hoang Nam UY BAN

Transcription

TM. UY BAN NHAN DAN HU TECH N Le Hoang Nam UY BAN
p
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
HUYEN TAM NONG
Doc lap - Tty do - Hanh phtic
S6: 03/QD-UBND-HC
Tam Nong, ngay 02.4 thang 7 nam 2014
QUYET DINH
Ve viec giao city toil' bo sung chi ngfin sach nha ntro.c nam 2014
cho Doan thanh nien ging san HO Chi Minh huyen
UY BAN NHAN DAN HUYEN TAM NONG
Can Cu Lu4t to chirc FIc3i dt:Ing nhan dan va Uy ban nhan dan ngay 26
thang 11 nam 2003;
Can dr Lu:at Ngan sach nha nuo.c ngay 16 thang 12 nam 2002;
Can dr Quye't dinh se) 1246/QD-UBND.HC ngay 06 thang 12 nam 2013
cua Uy ban nhan dan tinh D6ng Thal) ve vie;c giao du toan thu, chi ngan sach
nha nuic cho huye;n, thi xa, thanh pho nam 2014;
Xet Th trinh se; 187/TTr.TC-KH ngay 16 thang 7 nam 2014 dia. phong
Tai chinh - Ke hoach [email protected],
QUYET DINH:
Dieu 1. Giao du toan 1)6 sung chi ngan sach nha nu& nam 2014 cho Doan
thanh nien COng san Ho Chi Minh huy'ri kinh phi to claire Dai hOi dai biL Lien
hiep Thanh nien V* Nam huy'n lan thin IV [email protected] ky 2014-2019 voi so tien
77.500.000 d.:3ng (Bay muoi bay tri10 nam tram ngan d6ng) tix ngutm chi khac
ngan sach huynnam 2014, theo phu luc dinh kern.
Dieu 2. Trong than han 05 ngay ke to ngay dugc giao du toan b6 sung chi
ngan sach nha nuo.c nam 2014, Bi thu Doan thanh nien Cting san Ho Chi Minh
huyn có trach nhiem phan khai chi tiet giri ye phong Tai chinh - Ke hoach
[email protected] tham tra theo quy dinh va quan VT, sir dung kinh phi clang muc dich, dinh
mire va thanh quyet toan theo dung quy dinh cua nha nuo.c.
Dieu 3. Quye't dinh nay có hien lvc k6' tir ngdy
Dieu 4. Chanh Van phong H(5i d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan,
Trueng phong Tai chinh - Ke hoach, Giam doe Kho bac nha nu& va Bi thu
Doan thanh nien COng san H6 Chi Minh huy'ri chiu trach nhie;m thi hanh Quye't
dinh
Noi
- Mu" di&I 4;
- TT/HU, TT/HDND huy'n;
- CT, the PCT/UBND huy'0,
- BLDVP+NC(Tnring);
- Lau: VT.
TM. UY BAN NHAN DAN
HU TECH
N
Le Hoang Nam
f
U CHI TIET VE NHIEM VU BO SUNG CHI
SACH NHA NU& NAM 2014
64A5/QD-UBND.HC ngay 41, thang 7 nam 2014
ban nhan clan huyen Tam Nong)
ong san HO Chi Minh huy?n Tam Ming
Ten dolt vi: Doan
Ma so don vi SDNSNN: 1010294
Chiron: 711
Ma Kho bac Nha ntro.c: 0664
Ma dia ban hanh chinh: 871
Dan vi tinh: d'ong
Ma
Ma
SO tien
nganh ngutin
Chi tieu
NSNN
kinh to
I. T6ng so thu, chi, no ngfin sach ye thu sty nghqp, phi, l' phi
1.S6 thu phi, le phi theo quy dinh
2. Chi tir ngu'on thu phi, le phi duvc d6 lai
3. S6 phi, le phi nOp vao ngan sach nha nuac
77.500.000
II. Dv toil' chi ngfin sach nha ntr6c cap
1. Dv toan chi thu&ng xuyen thin WO tut chit
77.500.000
2. Dv toan chi killing thwc hik'n tut chit
- Kinh phi to chirc Dai h(ii Lien hiep Thanh nien Viet Nam huyen
ran thin Iv nhiem lcST 2014-2019
462
BIng chic Bay miroi bay trqu nam tram ngan dOng
12
77.500.000

Similar documents

Duy Tien, ngay 28 dicing 10 nom 2013 QUYET DINH Ve viec phe

Duy Tien, ngay 28 dicing 10 nom 2013 QUYET DINH Ve viec phe 1. Phi hop vCri Phong Tai nguyen va Moi truong huyen t6 chuc cong b6 cong khai quy hoach, k8 hoach sir dung dat theo quy dinh. 2. Xac dinh ranh giai, cong khai dien tich dat tr6ng lila can bao ve n...

More information