THONG BAO TUYEN DUNG

Transcription

THONG BAO TUYEN DUNG
QF 06/TD
NGAN HANG A CHAU
0,1.06
THONG BAO TUYEN DUNG
Dgt th6ng 08 ndm 2014
Nhim d6p ing nhu
cAu phet tri6n kinh doanh, Phdng Tuy6n dung th6ng b6o nhu cdu tuy6n dr,rng
nhen slr cho c6c Don v! vdi chuc danh sau:
I/i,fI /T TRUONG KHACH HANG CA NHiN (CsLT
Don vi khu vuc TP.HCM: PGD Khenh H6i, CN Phan Ddng Luu.
11]42: TRUdNG BO PIIAN/T6
TtI VAN TAI CHiI\TH CA NHAN GFC.L)
TRUCTNC
Don vikhu vuc TP.HCM: CN Lac Long Quan, PGD An Phn.
]jj]4I,
CHUYTN VITN,NH,iN VITN
TT-I
VAN TAI CHiN'H CA NHAN (PFC)
Don vi:
Khu vuc TP.HCM:
Chi nhdnh: CN SAi Gdn, CN TP.HCM, CN Le Ngd Crir, CN Bin Thanh, CN Tan Thuan, CN
Nguy3n vdn T16i.
Phing Giao dich: PCD DiCn BiCn Phrl, PGD An Pht, PCD L€ Dai Henh, PGD Da Kao, PCD Binh
Trung, PCD L€ Loi, PGD Phan Xich Long, PCD Minh Phung, PGD Minh Chau, PGD Binh Hda 2,
PGD Heng Xanh, PCD Nguyan Du (moi), PCD Binh Tri D6ng, PGD Nguy€n Vin Luqng, PcD
Citi Plaza, PGD Linh Xuen, PGD Phi Trung, PCD Tam He, PCD Pham Nggc Th4ch.
Khu vuc Midn Tiv Nam b6:
CN B6n Tre, CN An Giang, PCD Long Xuy6n (An Giang), PCD An Thdi (Cdn Tho), CN Long An.
Khu vuc Mi6n DOnq Nam b6:
Tinh Binh Duong: CN Binh Duong, PGD Ldi Thi6u, PGD Chg Dinh, PcD B6n C6t.
Tinh Binh Phuoc: PGD Chon Thdnh.
Tinh Ddng Nai: CN Ddng Nai, PGD Long Thdnh, PCD H6 Nai
(Uu tien fng vi€n Nam, lii ngudi dia phuong, c6 kinh nghiQm kinh doanh, th6ng thao dia ben,
khu vuc ring tuy6n)
t-lng vi6n quan 6m vui ldng hoan t6t mau Hd Sd Ung Vien NOi BO dugc dinh kdm
Lolus: Chi Ph4m Thi Huong - Phdng Tuy6n dr.rng.
vi gui vd
(Pbng Tuyin dung khuyin khich nhdn viin gi6i thieu t: g viAn bAn ngoiti ring tuyen cdc chtic danh
tAn. Lfng viin b€n ngodi tdi MAu U,lich ingriAhACB t\nwehsite:w N.acbiobs.com),n vat g*i
qua Email- h [email protected],ucb.cotn.yn hodc ngudi gi6i thieu ngiin gh hi so qua lotus:
Phqn
lhi Huong
. Phong Tuvin dqtng tru6c neay t 0 09
lTui ldng xen Yau cdu cing vi1c chi idt dinh
Hgn ch6t ah\n
hi
so n1i bO: Neny
ki
201t
theo th6ng bdo ndy)
05llgt2lt4
TraDt l/5
NGAN H,\NG A CHAU
QF-06/TD-
04.06
Ngdy 28 theng 08 nam 2014
Phdng Tuyen dlng
Phan Nggc NIai Quy€n
Ph6 Phdng Tuy6n dUng
Trans 2/5
NGANHANGACHAU
eF
- o6lrD
-
04.06
YIU CAU CHI TIIiT C[]A CAC CHI.TC DANH
M6 td c6ng viec
Vi trl
l.
-
l:
Y6u cAu
TRUONG KHACH HANG CA NHAN
Trinh d0 D?i hac chuyen nganh: Quen
chfc thUc hien chi riSu kinh doarh
XAy dUng, t6
tri kinh
H6 trg Trucmg don vi tAi KPP th[c hien hoan thanh/
wqt chi tiCu
kinh doanh KHCN !a chiriCu baf) cheo sln phdm. dich vu KHDN
(ren Inuc ve san phiun
do Hoi sd giao
ACB va d6i thn c?nh
Thuc hien hoan thanh/
wqt chi ti€u kinh doanh cua c6 nhan
do
Ki6n
Trudng don vigiao
-
Tuvdn, cung cip cdc
-
W cia ACB cho kh6ch hang
chil lugng
rien
hoAt dong
KHCN tai KPP
ki t?i
Microsoft Visio
Ngoai ngt: Ti6ng Anh tuong duong
T6 chic thw thi c6c chlnh s6ch vd quy dinh do ACB ban harh
trinh d0 B
Tim ki6m vd phdt ritin c6c co h6i hqp
t
Khd nang quan ly nhan sg va c6ng viec.
c kinh doanh s6n phdm
k
Beo cdo c6ng viec dinh
hing
Kha nang lap kii hoech va
ki, cap nhat th6ng tin
quy dinl crla Kh,5i KHCN
/ kh6ng dinh
c6ng
Kha ndng giei quyiit v6n da, tu duy
cd nhan
logic.
T6 chrrc va fitrc hien chem s6c khach hang c6 nhan cia dorr vi t?i
Ky nang thuyiit tdnh.
KPP theo Chinh sdch khAch hang do ACB ban hanh
Tu duy chi€n lugc va chi6n thuat.
Duy nl quan he ki6ch hang hien rei va pher Eian khach harg mdi
T6i thi6u 03 nlrn kinh nghiem trong
Giai quy6t nhanh ch6ng va th6a d6ng c6c th6c mic khi6u
4i
m6i trudng quan
crira
vicd
3. QuAn ly ch6t luqng nh6n s\r KHCN
Chiu tr6ch nhiem quan
li,
oi x*it
li oACB
ho& d don
liCn quan
TinI ki luAi mng thuc, liem chlnh
il6nh gie chit luqng ve phrt trian nhan
S6ng tao, ch! dong trong cong viec,
sr
KHCN cia don vi
-
6 chtc
vi€c.
Kh6ch heng
-
.
KPP
2. Ch{m s6c khdch
-
16.
powerPoint, SPSS, Microsoft Project,
T6 chtc, d6ni gi6 tinh hlnh thuc hien kij hoech theo dinh
khdch hang diy dri vd chinh x6c theo
-
va hanh vi ticu dung cna
Vi tlnh : Si dung thaDh th4o c6c phAn
mam vi tinh van phdng Word, Excel,
KHCN tren dia ben ma don vi hien dien.
-
rarh
Ki6n rhuc t6ng hgp va kini
va hieu qua ph6n tich tin
(')
Quan ly vd ph6t
fifc
nSan hang cua
khach hang
san pham, dich
Chiu Mch nhiem dam beo
dung c6 nhdn
-
doanh, Marketing, Ngan hang,
Tdi chinh.
quyiit doan
ruyen dgng, b6 sung, chuyCn d6i, rldo tgo,
6i
T6 chric t6t, ldc phong chuyCn nghiQp
deo Bo va sa
thei nhan sU
-
Ddo tao, hu6ng din nghigp vU cho nhan vien mdi
yj-Ei2: TRTIONG B0 pH/iN/TO TRLTONG rrI
CHiNH cA NHAN cFc-L)
1. Tit chuc, quan
VIN-L -
ly tei KPP:
- T6 chfc va quen ly hoat dong ben hang
tai chinh.
qi
KPP dring theo quy dinh,
-
Am hi6u dac di6m kinh ti;, xa hoi, dan
cucira dia phuong hien dang lam viec
-
Ngoai ngt: Dgc hi6u tdi lieu Anh ngt
chinh srch crla Kh6i KHCN
2. Phdt tri6n khech heng:
-
Trinh d0 Dei hec chuyCn nganh: Quan
tri kinh doan[ Marketing, Ngan hang,
Tiilp n}in nhu cAu, tv v6n kh6ch hans va hu6ns den khrch hans
r6t
Trans 3/5
QF 06/TD
NGAN IIANG A CHAU
si
-
Khe nlng quan ly nhAn slrva c6ng viec
dung sen phAm dich vu KHCN cia ACB
La dau mi5i hu6ng dan khech hang thuc hien cAc giao dich hoac
hudng dln kldch han8 ti6p \ic cac chtc danl khac dA lhlrc hien
giao dich tei KPP
-
Khai thec hiCu qun ngudn dil lieu san c6 cira ACB
Ti6p can cac kh6ch hang c6 ch6t luqng
san phAm dich
-
6t
hien dang/ se su dung
W ngen hing nlltmg chm giao dich vdi ACB
B6n ch6o san phdn, dich
w KHDN
theo quy dinh
3. Chdm s6c kh6ch hdng
'
dA
bitr6 h?n
Iiap nhan va giai quy6r nhani ch6n8 nhln8 kh6 khan vudng mic
irqng kiach hang dlrgc quen ly: Khach heng mdi tu phet
ri6n, khach hdng hien tai va khech hang ci do Trudng don vi
D,5i
li
ndng thu thap th6ng lin thi trudng vd
diii t}ln canh tranl
K,
rtnh, Up b6o c6o
Kha nang giei quy6t v6n di, tu duy
logic
nang thuydt
lhreu uJ narn krnh nghrfm lam vrgc
c kh6c
ThAm dinh
vi
Kiem nhiCm
dd xu6t cAp dn dung cho KHCN trong phem vi duqc
Ki lufi,
trung
thw
Nhanh nhen,
chi
dong trong
t6
chi(
danh R+
di
ben ch6o sin pham KHDN trong
viic.
cAp nhar lhdng
tra
chuc c6ng viec
Phong cdch lich s\r va ngoai
hgp c6nB viec
hinl
lin khach heng di) du va chinh
x6c theo quy dinh KHCN
-
chuc
C6 6c s6ng qo, quy6t dodn
Chrl dong trong
trudng hqp kenh ph6n ph6i kh6ng c6 chtc danh R+
860 cro c6ng
(PFC-2)
c6ng viec
phAn c6ng
-
K,
linh vlrc c6 licn quarL trong d6 it nhAt
0l nam kinh nghiem ban hang d vi lri
Chuycn vi6n tL, vAn tai chlnh cd nhan
4.C6ngt
-
Klle nlng lam viec doc lap, chiu ,p lgc
Cung cAp th6ng tin sdn phAm mdi dich rrr m6i ACB diln khrch
phan c6ng quan
-
nang giao ti6p, thuy6t phuc, ddm
phan
trong linh vuc b6n hang hoac Marketing
cta ngani tai chlnh, ngan hang hoic
hanc
-
nang ban hdng va hp k6 hoach lam
cip th6ng tin sen phAm, dich !I] ACB ma khach hdng quan
Cung
tam
-
K,
I Or
kh6ch hdng gap phai
-
K,
viec
Nang dong, seng tao trong c6ng viec
Ch,m s6c khrch hang lheo quy dinh cna Khiti KHCN, nhic nql
thfc ng kh6ng
04.06
Hudng den, dao qo nghiep
w, k,
nang bdn heng cho nhan vien
Ptu mo (En tuyervcnuyen ooll
Tran8,r/5
phtt
QF
NGAN HANG A CHAU
vi lrl.r: CHIJYEN VIEN/NHAN VI
VAN TAI CHINH
-
tri6n kh6ch hAng:
Tai chlnh.
Ti6p nhin nhu ciu, nr vin kh6ch hang va hudng dan kl6ch hang
K, n,ng brn hang
si
Lap k6 ho?ch IAm viec
dung san phArn dich vu
KHCN crla ACB
La ddu m6i hudne dan khdch hang th{c hiCn cdc giao dich hoac
hudng dan khrch hing tidp x0c clc chuc danh khec de thgc hiin
Khd nang lem viec doc lap, chiu 6p luc
giao dich t4i KPP
Ki
Khai thrc hieu qua ngudn
Tiap cAn
clc
di' liCu sin c6 cia ACB
4
ngnn hang nlung chra giao dich vdi ACB
ai
Cham s6c ki6ch heng rheo
Nlng dong, s6ng t?o trong c6ng
K,
Bdn ch6o sem pham, dich vU KHDN lheo quy dinh
Ph6l tri6n khach hdng ACB md
m6i lai ACBS
nang thu thap th6ng tin thitrudng va
d6i tht cani tranlr
khach hang c6 chAr lugng L6l hiCn dangsE su dung
khoan giao dich chung kho6n
viQc
nrng thuy6t trinh. lap b6o c6o
Kha nang giai quy6t vdn dA, tu duy
logic
Ngoei
2. Chtrm s6c khdch hdng
-
04.06
tri
sin phAm dlch
-
-
Trlnh d0: D4i hec chuyen nganh: Quan
kinh doann, Marketing, Ngan hang,
NHAN
1. Ph6t
06/TD
ngt:
Dqc hiau tai tcu Anh ng0
t6r
qu) dinh cua Kh6i KHC\. nhic ng
Tiap nhan v) Biai qulel nhanl ch6ng nhtng kh6 khSn wdng mac
Lap nhitn v,en: lol lhleu ul nam klnn
nghiCm trong c6ng viec bin heng/
marketing nganh tai chlnh, ngan hang
kh6ch hdng gap phai
hoac c6c nganh c6 lien quan.
Cung cap th6ng tin san phirn, dich vU ACB md ki6ch hang quan
tam
-
Cip chuy6n viCn: T6i thi6u 06 thang
krnn ngnr9m r4r vl tfl Nnan vren I u van
Cung cap rhong rin saD pham mdi dich W mdi ACB den kh6ch
tai chinh
hine
-
D6i lugng khrch hang duoc qudn li: Ki6ch heng m6i do PFC phdt
rien, kiach hang hien t?i va ki6ch hang cn do Truong don vi phan
Ki
thnc nq kh6ng d6 bi trA han
-
c6ng quan lY
3. C6ng tdc
-
luAt,
cA
nhan
rung thuc
Nhanh nhen, chrl dOnS trong td chtc
c6ng viec
Phong c6ch lich
kh{c
Thim dinh va da xu6t c6p tin dung cho KHCN trong pham vi dugc
s[
va ngoai hinh phir
hgp c6ng viec
phan c6ng
-
Thu thap th6ng lin thi trudng va d6i thir canh Earh lrong qua
-
giao ri6p vdi kh6ch hnnB ve khi duqc )eu ciu
Kiam nhiem chvc dani R' ae tan cneo sin pham KHDN tronB
dnh
rrudng hqp k€nh phan ph6i khdng c6 chtc danh R*
-
Bao cao cdn8 viqc. cap niAl thdng rin Lhdch hang d;y dn va chlnl
xic theo quy dirrh KHCN
Trang 5/5

Similar documents

Coi tronglichsitphattrientient, . ngin hang

Coi tronglichsitphattrientient, . ngin hang va tnfc tiep tham gia vao nhieu Sl! tri~n lich Slt dong tien Vi~t Nam luon luon gan b6 rat ch~t cha vdi ki~n quan trQng ve ho~t dQng tien t~ - ngan hang trong cUQc chien tUng giai do~n cach m~ng cu...

More information

HDBanK 6

HDBanK 6 kip thoi, dua ra cric gini phip, quyit siich lidn quan d€n cong t6c di:'. hi''h.q.'T.li tintt dount cna HDBank, t4o diitr ki(n rlrtrin lgi cho Ban diEu hinh hoin thtinh k€ hoach dugc giao Cu th6 nh...

More information