nwEN o6nc uol qu*,ton ui, USND c6c xd, thi tr6n quan tdm chi d.o

Transcription

nwEN o6nc uol qu*,ton ui, USND c6c xd, thi tr6n quan tdm chi d.o
UY BAN Tr'TTAN OAT{
nwEN o6nc
uol
SA':J?I /BC-UBND
CQNG HOA XA HQI CHU NGH1A VIET NAM
DQc l$p- Tq do- HSnh Phric
D6ng Hda, ngay 08 thdng
9
ndm 20 I 6
BAO CAO
K6t qui giii quy6t don thu cria cdng din;
K6t qui ho4t tlQng cia bQ phin "MQt cira";
Nhiing vin OA tdn ttgng theo chi {t4o cria UBND huyQn'
Trong thdi gian gdn ddy viQc thqc hiQn.f ki6n chi dao cua UBND huyQn
qu*,ton ui, USND c6c xd, thi tr6n quan tdm chi d.o, quan trigt c6n
duoc c6c
"J
*,an ui0n t i6n khai thUc hiQn nghi€m tfc vd.c6chuy6n
bQ, cOng chric, vi€n
"ftft.,
vdn 116 quan
bi5n tic[ cyc. Qua d6, dd tham muu UBND huyQn gidi quy6t nhirng
phdng
trgng vd kinh t6-xa hQi, qu6c phong- an ninh, kiQn todn b0 m6y hdnh chinh,
an toirn xi
chtirig tham nhflng, thgc hanh ti6t kiem ch6ng ldng phi, d6m bdro trpt tg
hQi... dat k6t qu6 nhdt dinh.
Tuy nhi6n, trong qu6 trinh t6 chirc thr,rc hiQn vdn ban chi dao di6u hdnh cria
fJBND huyQn v6n cdn kh6ng it s6 nQi dungthgc hiQn chua kip thdi; cdn tinh tr4ng
t6c lhnh
ng dgng uin U* kh6 nhi6u giqa ca.c phong, ban, nednfr' fla phy,-C; C6ng
chuc cdn han
dqo. ch-i dao vd tham muu, dS xuAt c6a m6t s6 ngudi dtmg dAu t6
eqttg, quy6t liQt trong chi d4o gi6i quy€t c6ng.viQc^n6n.hiQu qu6
,hf?t ii.ft
co
"fre, cao; chAp"h,i
hdnh cric chri truong, chinh srlch vd chi dAo cira cAp tren c6 vrec'
chua
lirc chua nghi€m. Nguy6n nhAn cJ ban ld tr6ch nhiQm tinh chri dQng ctra ngudi
J,rrg iar tE chuc tftu" rtien chua cao; giaoviQc cho.c6ng"chirc, vi6n chfc' nh6n
vi€n"cta minh nhrmg thi6u ki6m tra, tl6n d6c; ndng luc cira m6t s6 c6n bQ c6ng
chric, vi6n chuc, nh6n vi6n chua d6p img ydu cAu nhiem vu duoc giao'
ViQcthgchiQnc6ic6chl.rdnhchinhc6noi,c6lricchuachuy6nbi6nmpnh
phuong cdn chua
m€ ,chua dat hiQu qu6 cao, ki lua,t ky cuong 6 mQt so ngdnh' dia
rgni6-, ch6t luqng, hiQu qui c6ng viQc, c6ng trlc tham mtru, de xuit chua kip thdi'
v6i
trrqng tham riuu chua cao; c6 biQt c6 trudng hqp thl1 -.YY kh.6ng dring
"f;6,
tr6rch
ouv dinh ina ph6p lu6t; con mQt bQ phan c6n b0, c6ng chuc thi6u tinl thdn
nhiem, s6ch nili6u nguAi dAn, doanh nghiQp, 6nh hu&ng d6n uy tin,.cam kCt cflng
nhu 116 lJc chung cira huyQn trong cAi thiQn m6i trudng ddu tu kinh doanh,.chua
chinh, c6i
d6p img y6u cau-ngdy cdng cao trong ti6n trinh thuc hiQn c6i crich hdnh
.aif, lf,-a AO cOng .ir.'.'.j, l€ h6 so gi6i quy€t tr6 hqn tai bQ phan titip nh4n vd tra ktit
nhdn
oua rheo co .tti5 i.6i .ua udn chi6m ti' lQ cao, nhAt ld linh vr,rc ddt dai. Nguy€n
lA do c6ns t6c tri6n khai cria c6c co quan, don vi cho c6n b6 cdng chirc chua
sdu s6t'
thu<rng x;en, c6ng.t5c ki6m tra, gi6m s6t cta co quan chric ndng chua
chua tao dugc ndn n6p trong viQc thyc hiQn kjr luAt, k;i' cuong'
C6ng t6c ptr5i hqp trong gi6i q,ry6t c6ttg viQc gifia ciic co quan chuy6n m6n'
nganh chua dugc thuong xuy€n, chflt chE' Do d6, viQc thgc hiQn
gita c6c
"Ep "ai
I
mQt s0 nhiQm vU, linh vgc mang tinh ch6t li6n ngdnh cdn k6o ddi vO
theo phu lUc).
Tt
.:
.
,
thdi gian (kdm
nhirng t6n t4i, h4n ch€ n6u tr6n, UBND huyQn y6u cAu Thti tru&ng c6c co
quan, dcrn vi, Chu tlch UBND cric xd, thj tr6n n6u cao tinh thdn trdch nhiQm cira
ji
.
'.).
'hanh
' don vi, dia phuong minlr thuc hiqn t6t chuc
nguoi dung ddu chi dqo, di6u
tr6ch, nhiQm vq duoc giao, dqc biQt td xri l1i tri6t dd clc vdn dd t6n dqng k6o ddi,
tinh trang ng dgng vdn b6n.
Nai nhQn:
- Chri tich, c6c PCT UBND huyQn,
- Phdng NQi vp (Thuong tqrc
- C6c co quan, tlon vihuyQn;
- UBND c6c xd, thi trin;
- Chii'nh, PVP.UBND huyQn;
- Trang thdng tin tli€n tri;
-
Luu VT.
TDTDKT huy€n);
a
El
a
6
N)t!
lD.
(le
,-1
a-
i/\F)>
:":04
"
tt
;
a,2
<z
6F.
*;Q
.9)
oqt
F F,,
XF
X
F-t
0)r .E:.
F).
0a ni
".g* F)/
fo),
-<l
:.:.
iE<
.o,
E'
!r -l
AI
.o)
.lD
!i'
5S.
€
P
lo^
{ o
-.-*!'1
+ =<,
a\z<
o\
= ,!. o,
lo(
f-l
z
lK
i" lr]
(I0tl
- tzl
'l:.
Fr
i
o-
.(D) H
T'1
Ffl
l2
|
t<
I
I
|
I
\) e.
JZE
x.:
'P.
:,:
+a;
19'
E
l.t
I
P
Fl
ti
It.
>'*-, F
a-l:C
=
n
*g" b.'e
'7 x i
E!
9
F{
o>
.c
to\
e
2 z
oq
lD.
o>.
66
O
s't ts
t.
9:
'fli
6;. :.dE
,l I za
.l'I
I aZ
II eX
<tr
| .Fl,>
I za
t: A
l.l9
I
I
I
d
lD^
6
ii9.tr
e 8"3
!irfi
5U":',
n..qg.
g; E.
=
'!', E
t
Eli
I
E -.F
- l.x
FH
zl: | \.J
.o>
tr
qq
ya
;i
IG
.o
:i
':..3
€
itoo
FE
|la'
le'
(
|.< !a>
3'5 F's
DaK'E
lcl
t:\
s:.v.c
rl
ll
g
r ?.s
o
z z
!E .O, ^.
.*
s'E'E'E
.ea
-! .t9
oq
,-l
t',
O
o\
<.9
\.r,
^AZ
oa
i.J tr
2.'iY *
x.-
t!f
I
rtt 5
o
o) zz-
rok.o,
<
r:
A),P
ts
-c+-
U.<
tr'tr
o'.Y d-
o>,
I
np
a
O+q'<t!
a,'2
3,tJz a\ -t
d\2 ^ v
F'ZZ.,I
I
Itr.
1A
I5
toq
oo
oo
+ 9:4 -- L.
a
s.
(la
o
g,<
P" <
I
l5
i!>.
.<.c!r.)
.Dr
ov
I
E.B
d i't.o'
(!^='3
p.
(t)
;
56e"
F-t
I' -.
k ii .6;
X^ .)
a
a. 2,,
.1, X ;.
0q
3":s'
_ti{ c
^
no l-oc
E
B: e.5'8.
tr' c
'ti1 + v
)ia
.X iF;;.
z
i5 ls
IOq
tF
ci
o:1
< l>,
l<
H-
P,E'A'
Elz
9. 1.,.
9l
<g
tr::F
cY-
ts 9'6
o. Fr
E'6
Ei
@ Z,
=
6;.
mO -'
e:
e- lE
lEd'
I
z
.10
{Ee
.? w+B'
x'o ci(
!D, X,.
(<
;i
!.d
fi.
-'',4
;
I|JL
o^!t
oc B'
!D,
-^2.- t-J
o>.
*g
tr,
o>
ez
:E
X U." U'"
-FFr5
oa
F],
\J
a9"
3<6
'< -lQ 4'.
I
o>-
:o'
d6
0q
c
zl-1
13
o>
i6Y
lD,
ii
IJ
X
oq
5.;
I
lDi
E e'E E'i'€
H
E 8"E.'E'6'€ s
f"$t = a€FF n Ig i€"F; r;g
s . ; E.E:
x;
i9FF
I P."
EsgEil"B
EeaF'ilE Fi:'g E''agBil9
t.
t;
I
^a t2
.:
3:
g0e
.itt,
'E!a rl
9
t:'
/fr
.a!
Y(I)
E
,6
'9,*.fi
'En"€
-za-
.t5
!E
*,8
X'E^
JZ
6-
5E
.6 E :9'.6.
>FEE
5'E
\o
\o
o
(..l
\o
.FE
c-l
oo
o\
6E
=tr
-'!
N
oo
N
(\
lo
to.
lEoo
tro.tr
| >,1= o^()
I c i:
tn .^
lbo+;
l(O o!
l
I .5.(g
lEttd
.:E
*9
'd
1.6' a
Fn
| gp'F'
'o
oo
bil : rlj
>,ooc
C 46:t
P.9 T
€
l'3's
lp. *: I'3 P
lQ x:e.€ E
le.>= =
oI N
l.=
lro :o l",E E -\
5
s€=
l€
l^.o - >.
l.5n':,(d
'€
tstr"^p.
t'e 6:b 6 Ir
Z
'3'€
's
z. e.J':6.
E
L C
a oo- '5 .5 g "s.
..'.:6 sE.Ea
,.i..l.o.-
i=*x+
-YFio:A
t=
i.E5. H
| lri
t- - >
I
.1
15 "'r*gx
t,F.E a3
1., .= .,s g'i:a
oo ;i o '5o
tr 'a.tr.
+o r'
E"Z t l.b.
ll.'o-or
€ Pq'9 tsr;er
F!.r!vY!x
"9 lJ
no
.o. 'v
*
F
c..r :9'"!.1
"F-ir
"H.s.9
,{.X:E
g)
oo*
trcr-i
i':
i= i
li
.<0)
E
iasi
-* e E:
Es*Ee
EE:-sE
.9.: siEgsE
o.?
hl).l't -c .o E tr'€ ij
;)
",tr
o
3'€.E s 5
oo
H.,?
,A-
b0> \
Ffi!3
)Y\OO
b0
t,o
tie.
li>
l.ir(n
?X
.E^
\1
{o
C'1
v(\
a\
rJ=
F
bo
<o
O
-X
oo
.,cd
l.t] rn
;i,o.
'F
.A
'.ct
F\o'E
X
IR.EE
XRI
.\d.60
.q'i
(\ trF
d'd
tr
;i
U
T
\o
.6. Q :.
F .8.,8 o
oo ^ .<c
^;
=QE
F-.i*EM
.,x
.:e 3 il.' ?
a't r
t
>,
ooS Q
.F ...'
<
oo
)'<
!./ (\ cn
a\
tr
'rd :O _
PF.b.
4"c
F\O){
r(B
>o
!(!
F.t
E
qc ST
'g.E .F.
'4,-
'JY
H (.n
z;:
z
o
.(!
5;
;.EE
c.S!'3
h:€.8
or).3.;: e
" €.t..F
dF=gFH
c..l
o0
tr
+e9"
v1 \o
Q C.l - .dc
<o
:
.-.H
tr
,8.
" Z-
O
'L-
,F
.5_<:
^- \
X
trdC
"s .6 .E
h0-
.!
o
'y r-{
z c'r
oa
^"O
:i"
'- .^\
g
>r ct (d).
{O 'td
'O
ooF
x
tr
.FX
\J
.d
"ri'n 's.S
'!s lJ
16 .9.
<)
r= 'O '()
ar:.-
ot tr -^ootr=
ii -x € .I.,4 F-;.'x 5=|
-r"
EE"Fr'6 (o'U> .Cd botr
:l --: '.qJ :!
c' al
ArO
tr
X
E
$EgA
i!, iE .o
'
\.,/
'!,
'/
*o -t'
trA
^.,= tr
'F€
?rcd
HEAE:f;
i,p?EY
i: b0Y(J
i 5-
ro .d
vVE ^^
E;= E *
te
a^r(!
l^:"X,=
E 6.H
H oF
o"F
+
ifr€
ls .,F 9-'E'
l'g'i:
?': H;
lH,d.O?'-.(6
l.H:E
c0F-
> pE'
*
lc,q
a'o
\ :v ,:l
_r.}
<..b'.E
JE X . €,.^
l€.;.5 e
l.-. - ':^-.d2 b0
t-c tr ')4 tr
iR'fisJ It]; E P lf :,9..s E
t9'9'-l^.i
-o) F-
i€.a
l9z
AF
,!
i:
t: r:'
l.E'.e.d
l Y .()'<d -5
-.
Er>
a, - tr 3 iJ'5X6'c
c d*5'o
EoE5>,
A19 0 .E.i €.8'$
e '? hD" .:l .- e H<9 tt
) oo'-*
Y:o c 5 i FJ " tr dF q
H.r
oo
s.s 5.F X - >;9
=''YnA
rJ-()=.
€'$
t-
H
'oo
";
,b
l.:9
E's""9.8
!s
'Z-
f.F
..8
7! e*
'H
.,: >
I
o
trie
.6 .0..6
g,=
a <o. &
-"E"a
9'H"E )
(o.o5
*=H.lu
q
l.o
(d bo
.9*
ao
:9!
tri -
E>.
H
\,
'!l
's;'8^ i
It5E>,bo
a'bbD x'€
Z
F .^
;..\ C.= o
c.9 v'f
tqs
JO
:(g
:if
=,G,
F.6
:.5
so E'F E
'o .- ^ a
€.€'.F
a.
_4.s v c
"5 . 9p 5
t,)PYv
\o
'd
o'6
tr O,.,;
cq rc'/
=.
Z.:
-'j
tr,
'o<
.r<
'
dF
bJ oa
lD!
''. '.-^
ix;;.
5A
.,i,
E^X,,
6v
Y^
tr'
le>.
9; '-
r'+
->i
R,A
:t>
p/;
.o> F
N) N) a')
oo\^;
".= {d6
?z<
o,
l.
oa .-
<:i
oro'A-l
E"E E,i
A, eoq o
:c-^#
+ g"LZ
^B, ;:,: E'
o""'
9
^.
E'.'B.E
-a4a
r'i
- -r
le:9'5
oa ,-
.i-'
oq
fD'
2E ?E
E
.E
6.9.
'
i.
5 +8'
pr
'.<
={6
p,
,.-Gi, 3X.
<Ci
o =i
o>,;
a
.o
t\+
5ln
a'E lr
i-.
Or
'o,
=4
-Srr
!
o'8.9.
t6
tn.
<7<
:: R,X
e;
truv
ta
F'6^H
e'.HA r
16 F i,.6.
A)
6.8
lq': .EE
t7
It
lt2
C
t0,
I
id
^
€
..0>
.(Dt
'e.
O!
,-t-
E'oc
cta
56
o\
19/
-t
0ca
F le/
6iE
.F
#<
z II
as'
a"'
7 ]|
5X'
l?
2
I
N, P-
,lI
Oa'
Ko'
olOl =.
|
I
ot
I
p),
X
o!
4,,
oa
I
Gr-,)r. ;S i.J NO,
'''e
i E: =d^rz
i}? Ee
E.
g).
=
6;.X,.3'E
E+
E-{v 3
':'d
|
Pd
FioD-
d,F
dl tl
tri
lr^;
t;6
It
I
FJX,
| 6
la.
0'.
o19
t\)
!!),
I
o ..!>
=<
l; .l I
-l
o>l
ocl
6.
p)
I
lr
|
I
e8
b-&r.
7<
enF
.ag,
l;
o-l
.o>
<.6'
zl
\JI
<ii
t;
O, (D-
P
p_ ao',
FD^
.6i 9;
lz
ll
H, E; E,
E
511
=9
0a "
.(D)
;.
H^:
<, vq
o-Z<
l!.!
6>o
<p
ol
61
tpl
-i-
I
- =0q
S
Z x.lS
6'=
A,Z
; Ft
I
ol
E'
F
oN.)r-
|
lF
P.
Ex
:xH':
;.:. <
6 .5; l:
'8.
=l>12
.r€'9"
tTl
0a
^5
F. ai
EZ
s.
5t<
)^:
+2*
o,,w
0q
Prfi
=o,
H,A I'
F.=
'o>
^ N)
F)'
x9'
56ts
I
I
U.H.. .? H'
< llF
6'alZ
:d
J
,-5
lDr
E
-c)
oa ."
{i:+
'],j' Y.7
e, A.g
-
sEgd*Hr
3E$"eE.
l--l
vi'
X,.
cl'
Fl
li
E
l.J
EG
l-
Ill I
<
t.
o\z<
oc
I
I3
oa
I
--. Ill I
tO'll | |
P-oo
qli;
o b.J a)
o
ae9o>
z.
te
x, x-
H'
lq^., -x
| 9' .- a'o
lr.iF
-
U e^,fl E
ts<
I lX "
D),
H.bj
o/ '-
.lD
:,<
91
6
--l
a E^
)
- ^ lrr
tir 5
.* .=
c' 3
i oa o'.
;E
g'FE
.9*.Y
0a
tr'
6 Ed 3.
Foq -
€EE FE9
5X A'<
t-l.,
dE
!D I5!.
i'o
to
rd"
.g)
.aD>
fd iJo>.
4F
lF'-l-,
xg" llF.'=
E':
l;reF
z,d. IItH"-
-.1
.(D> F.
I
g,F
l'"E,
I
lH
b' t!
I l: 5t-
q
ttt *
lrl r,1,
8':c llilqS
<s
.FD
tr'
\a/
0a
^N)
lD{
fD^
Frr
\J
9
-ps
tD(
oa
r{6
9
7{o,
-
0q .F
'! l.
oa
te
F#V'
tr c. .i;
a]>
!
oo
+.q
qo
N)
r'<
l.J
o\
O,
.;; .!;
5E
0Qol9Y
It
oa
H';
tr' lo
$igt
f:i .E"
rD),
-B'
'E
I,g
E.
(!E
F'!
\o
c..l
oo
c\
>,5
tr>t
bp
.3€
.b .o
S
1Q'=
-o
x.d
OA
,!d
>c ^
- "cd
.R' 5
'80
='-
(J
oo
:s..c.:
!. x
.,H
'ra 'd X -
7r
oO
,cJ d
-X
>,
c.l
'(o)
.u..E
E.
,F.: IF5
.cs
bI
"d .F o
60
)a
9f FElE
=.5E E E.i.Ersb
'5
.,ii
''
ICg
oo
oo
s$g"$p;sE,H
;ice :
E:€€,9 :€€ Eg
EF?5
?SE :..ts E-q F
oo'e H.i^ i,fl€;eE;.$
-.E tr tr >,o - '$
E .c.,i-.,H
.o.E
s,i.E 5 :E..a.E H
S
qrOtOH E
ir S.X
Z-E E,E rE.l6
FrO.o
E 26;n
E E F.: 3
s,FsE
i
F"x €
^:Y
oo
e'7 '; 1's .399.5 ^"{ F 6 | a.s
;*R: i.d: I F.5 'F "i.sgg'g
e..5 F. ;
E; I
g.a u g ;.5;.:'e :f
E€EF E.H{;E te l::e
Itj€.q
P.a.'3=:EF
..; oo | 3..e
FESi.H $F.B,E Ea€';E
"$e€
e'aE"s.E
itE'€€
E:,1:
;€ l:;
E ;*'9: *a r = lxl sH ;E s:
5; liEt
Efg€q
g5
E€E;i: i?E;'g ;eEs ;;€sFc E!-l F.El
;;I,F
?e.b.i'3goe:^=!'S
€?=
EP,
'oF
-
(\
g,i'x'F E,g I s €
:'i:12e
eu lsfr
sES
E;F:
41.;E-'e'Ei t; [s,g E;
l ;.?
€Er'gtt'e
?e
*o$
,si'Fg'e
S
I
.x"3
x
15.;
.s
.H'S i
I5i"r b.€
oo.o.b.!.i
rtr .o€ HiF oo E .'!
t'
igi+' *5 l.sl
=.2
5'f E'q € 8;: >:"SlF
;Pt
.*€E .6
c >-'6
E,E]E g€ # .H€ €
* g,$ s.E'E..a
Es.F
Y'8 a * ! =^I
"'='
€
r! ..
>r'E
-o
+
a\
o\
$€l
cEF:s::;E]
S; E"E + E r s€l .*,E
r
:;.EsE€ 33=l ;;1
$5i.eEB",qB'9 Ftrl
F'5
2r,6-/r€'r'eq
I
>,
oo
IJ
l\o
'1-
ooS
Q
c;oo
.b
v.t >:
.F;
ooS Q
F ..l" \O
;Y
(\ =
rJ O,
a\
.<o o.
FF4..
,*.5
<O (o.
5>,
,:i
^
'ez
,i
<o.
M6.o
n Q.*
-bod
O0.a
C
F.o
.i-Fl/]\
(\
.Fi
.:X
trc
-.o
ei;
:X
.. *s
F.l X
::X
v c_x
--"c
itt'r
H 8.6
F+*
r-e
tr
i z.,'9'
.€
-C
EZc
a ..'9'
'
,1a
FH
'(,J
t'
o0
'>r
ll.l
.c .F ?
ri .A
=
N
(\
rd
-.d
O0 ..n:-
(\.
(rr
" ,NJ
b.J
l,)
II
Or(Iq
G,,_r
'-
F-a
d,,
f|J
d-l
!j^
9q h., '-t
:6; g'
Frr
s)
'o :t
o>
"
o,
ah A'
GE
=
=
D.
E'6,
d
EZ
u
8,.8',;
oq
B.
-Sx9'
! 3r
>tr+=
ts -;
:.,H lD
A;Z
la:q rqF
g
E'
-.3e
: RF
' ,ix-:1
LB"Ic a;. ?
J E' IA: E I H^E;
5 E l€'H $S*e
E"
S. !0" =
7
.6,';
^z.6;
ix,.
t O^a
@oo
Ia$ l*r,:a4+
F)
l-3 ;
$, H. E
i':' I E;E,p.
ItE I p.6+dg8
g
I
l rq ii:.
+: Il
;8,.8
6.
Er:fiaC
I'8, I
EEBE;U
|
oo
-
..D>
Fg$
d.H
E1
a-*Zo
0q-xx,
3;.E
5..tr
rd
pi
tsEX:'
;
ZE'F
3,s99'
5.<:
<
J) 5.>
o! ': 'l,)
tD- |- I
t'3
,O (!' J-'
^
6;.
<
Dr' "<
-€
6 !i e,.
N,. r, I
'a<H'
|
.6,
E
r: Y ;{>ieiD,6
i
.x
|
E;
B,P 8"4
9oE.q
5
!r Dr c
:t .O .t- O'
.u 6-E
Yi rfi.6 o
.6'
o)
leg
laF;sHE
l6; l++Ei+b
lE=E
P',
E, h; .6. E:
tDt
,tE
ar o,
0a
t.J
o\ ^;
<
ilF
0q
ID,
o>
zo
zzt F.(D,'
7l Fe
|
r'.,
-€l
dYOal
.=,8 6;l
a ^<
S,.g.t
-
|
I
cD^F-l
6::#
|
<g+l
.t!,
I
='K
E d
o>i
=*z
g
xqg --
vr<-=
0q
@r Ei
ir-oc
o, r-t a
p, tr'
!l
H.z
zl
!>l
6
€4,
-
llp;.1
r..l.5,
Y o
itE,I
E! 5
lD
v
+fi
:!.
oe
P,=
tr.D
rt<
E"E; e'
ao
tr' !9t
t!
6l g'9i
I r-
o,.
v
=
ro,
5,
il
I
=
f. o
(D)l
R-l
.o
6 Tql
a -l
tr
j-'
5 # ts.
3r
+
H
<.5
-..D,
-l *l
x- R tr 4l
I
I
6is B'*l
<
-.1
no FFi -
tJl
<l
lt ;i1A o lD'l
.-.
al
X \J,.iJ
.DH;
E 6,1,n
x 'i o; Q9.F# E'
E:
i
iD"$
=,
'>
p ^.
H'
=8
a ^ ,J, (r)
*-.tD'^
I J7
t'-
Ia>
.d,F3d
:.
@
NJ
N)
P,:
tr'!]
E$f
E$s"
0
0q
ll
z
i' 0l^
+l
x+
-,1
,'. =a
orl !91
]*-,-r,-.rl
r v
J FJI
.5'l
i r. =H- .6,
s'99o+l
o"E
I
P'o*
Ol
6.v
EE
='
F-<r! !Y 5:i
I , o!o O) o,l
;'9^B ,E ,E
E'
tI
| |
tJ
.
o
lD(
e.X
.g z. <l' il
rl r')l -- 6;.
5< al
c 3r Fl z
5'.K -
q-e'T
P
0a
!;'zf-l
0c ,^
<ii
<^=
O^X_:
!D\ FJ
<0qoq
o
o)
F-.t t J
.-J
=
s;t
X/1 C
=oc
oR
,E
Q'W + B'
o
FOrra
5
tr1 o)'.
d. .(!, + ^l
X,:l - l. .)
-a
!t
'tF
w,z
e'9? EHiEs#fl
rq B' 62.
o, oe E. 9.2 5'9
-Sr
H$6
f bI
a
ls" 6. l9 6"q
o'
E
E ?F5-
H5.N,
'o
=K'
IDI
F<
N)N)r'\o-fF.*l
o-rtr3.Fl
o'.5 a, \ )i1 oo ;: <' or !t
oo
-ry 'o o'
C)lr0
oa
rd 5
o^
o-F3.-l
(D!5
Oo FX'
aD>
;1.
h
..D>
O^
o>.
0q
3'r
fn
p'
.o
ts tD'
d.o
o>
r-, Z
Ei<
'+,
xs.
:E"
bjn
F
5
-<,
:.i >
x3
:i'
.lD
9,<l
6,
E'
'(!>
tD,
908,.
t
iDr
R,*
<
3 tr. ,.,'
co>
|-i-1
<F
.:
T
<9W
E--X00v
x:\o
/\=N.
_: \J'
=g!l'
E ='a
54
-..t
@
ts
!r,
:
*.$
,6
/G
6E
!E
6F
!tr
4'I
.d
/G
'fi
G5
!E
GE
!E
5'!
?6
ci!
Itr
dE
5tr
F'E
5'F
F's
\o
N
C\
€
c.l
'o
.o'F.3
O.
z>
F]
- d E >r'i
",d
=
E'3
- .o --'Js
)'
>
oo
.c
l-trc--E
qp.&.E'9
_HF >
z
r,
p .8.€
b.t)
vL-
-
\o
a!
z>
EOO
t'-.,1
\o
-'3.nR
.t
o zF
F<(J
!!
oo
F E '>\
.tZ ,-J O
(,
Z '9 ,p^
w
a-'
T
.9
.-,.= t!
Pr\a
r"C^"
=.n61
-
6
Hlt
IEe?E,;
u'E
6
.;Err
-i'ti ,-\ e
oo tr
Es
-x{;zg
.q
jl |J
=,.o F
-tr
t+..t
.F.€
,r,
d.F
C
EO
UqQP -OJ
-v€'f
o €'@ Ct .3
\o
oo
E e?e .a
c-^-oR
ho'q |
-F oo{ ->
..c.^^ A-.
3".E
oo'8
Z>
.F^
F*b'.>,F >
FE.VFJ-
,(d
>
* ; .o
,8. g
.q
^<c!
tr >,,: a
.r-. ,5 :: o
FA\'-E
q<o
E
rH
-:-
X..E
g;?a
v.9.+
H,EbA,EE}
s;Eit;=s
,F;T
$EE$fl
q; E f .ic E f;
b
3'g E €
.F ,F..F
E:€F:FE# H
:;g Ps 1.H'*'e i
-ri C<O.. X X-:'-<o
x s"3 E f ii .8.>
-.1, >,
tr
zrd
2'
_cx
l.O >r'F'
?o'
FE
Ctt
ob
oo.-r E
-A aq .!'
.- "9
m=
ji6
oo9
F5
X'rr,
d.-:
.od
oo
F
e.-
.OJ.
'5'E
€
.,pt
a
a
a
7
OI)
.4t
>
.6 -e' .d
c->
.d >-E .id b!
orxtr
.F.€ d -e
_v\
q
rl€+
.3*
F'Q
-c
E^Z
ts>
b0
>':
z4
lLl a.l
€
.(!
^F
v o-r
F.6 5'8"
r<o tr
Z(.r
,:Q
.PX
'o fr oo{ >,
!
iie
bAE E
Lr.l
,i
oo'5'
=,
c+
,a'H
o bo
.d
\o
P .o
C -.r
c'! () -^O
t-.1 c\
.6 0. *€
,q -o ,>. l! oo
F'E-VtJr
l- o..tr
O\;-e
.. a \a
iJ' 66 _s
.e -F .E
X
!q'
.9 *
U-qQP
F.=
.:i
€' >'!
<.r
'o
o'6':=-F
sE
'.6
r4€*
bo
Qb!
v.o
E.
i,
sF
3'E's.5 ,'a
: E..E:
*
.6'E
oo
E4
....v\
-F
t'h
s*;?
.3iEF.,El
E,5
.<o
t
.O
l->'.t].
x <q)
'(g
,F
tr
E.=
'
Sd
;,€
2,H;:*A;F
a6E
o*
oO b!
-oJtrtr
vt? C
Hro
u
r;
lEE E l'*,*.*
.tr E X
^
.!€ sp*
<0.r.
!..o
gi
- F.9
a
w>
Eo
d C'(! Ci-,(!
!'H
cP-F
tr i'l <ol'
ri <o H (c)
'8 H 13:€ 3
x'o
onY -'E z ^P €'t (! l(B >
E ? F.'E's 6 .d ri -\e
's'E
" tr :'! *.-: ? S
-:'lF = =',o>. C '€
_.v\
'o
& oo
e,^
-i
c>
c
vo Eoo
o
.(!
"H
&<o
d.h
(\
ET,.s
-Fo6
E FE E;d E
;Y5A0
../-qtr
o+<c
:9': I X.cd--,O*
'ah.o ':' -E E '9,
*:
_E.= c
r)
c..l
c.t
-a-6!.
E* >
a'" E
=ri=
.E ''3
EE $E
z UE'SE
c.l
"3€!sEE
iF..cd
F fi',8..8.6.
o'!
oo
(\
9..4.^ Z.b
>
'rov(c
#'o oo
z -6NE
.E:?F
c\
'i a"9
q,6.q|<q,
F il
.= 3 (J >v.iop"s tSS
E :'6
'S
a\
oo
r
:5 € ,HF'i:
a trF.3
.o.€
r.o"E
E
'
9E':EEE
:a,
,6 Z
^Q
:"d ^o ,6'don
E
c..l
oo
"9 * : -E
.: o -^(9 ^
,o
EZ
F= $.d
rnC -E
,cd
di ci*
..5
-
EEt
..8'F - $
3o
E'5
_\a) .O X
'.F
P.'!
<d.
-F<9s
^2r tr
a
C\
oo
oo
'd
\o
,E
sz
o.
,ts._F
r\b
\o
.o C -.r
oo'8 6oR
.F^ Z>;
F..ti.>,
e
FEJ(TJ\(o
\-/
(.
.c
cd
7.,4
>..F
.tgE.H.d
oo
o\
|
|rr
ffl
E
lD>.
lo>,
X
lDl
I
/'\
tsF
9:15
t^
fri
^l$-
lo,:
^..:
Y' !l
oa
'1('
.o>
7.
lo
XIFn1
(Iala
|
z
a
..'
5;X. I =:
s.
:< |
+tA)r
-tx
o
I|
I
ol.o,
a!. trt I
v;:
|
d
tT
=.
a
Fl
\)
l..J
t.J
5
Fl
.q
o
Oo
9\
S
\o
\o
t)
s\
N)
6
o\
S
o\
\o
tJ
s
9o
\o
\
\6
s
[email protected]
G 6:,
f.-)
BA
\J
ss
e
r-l
v1
E":t"
9e
s
,
5
s
z
z
\o
-p|
.Ng:E
$'
5.:
-]
s
a
Oe
{
l.J
N
3,.$"
o\
\J
\.J
\
(\)
\
oo
{
Oo
\o
.!)E4'
iJ
RI
oe
tlt"
Ft
d
oJ'
'D.
ra \oi.
o). s
Oa
P.
a).1
*l
t',1
-l
@
{
.a) o^
FPH
i
e
s:
.l
$.s
qa
e:
l0a
'\.
:s
s,
'sR
.Fo
N
bok
s\
Nd
Lt
F\
o\
o\
s
s'
d.\
__.4
*tia-
\o
\o
O\
dS
"S
\t1
S.,
:
&"q
N
\
0.1
.td
aF1
\o
*t
f-\
\\s
\S.
s.s
N-::v
s:
+
v)
.
-r
3q
oo
s
\
\r.
V^)
\o
.B
Eo
td
(-r.\
N
;3
\ci
S
a!
s
_a
S^R
'sr
-\
\
s
.!
-P
s\o..
((l.
-
N
.{ 't
<. "S
*t^l3
F.,
F
"E
b0
.d
<o.
::,s\?i
'al
\o
'ol ..^q
..El
c\ ',{
q od
'ol oa M\
>l .r*-... ,\\ *ts
4l
,it ' € ''iP
o\
<(i|.
O\S
rr')
rs
sg
.s
:s',
*s
'.$
l-
A
-)
:l5'l
:t
\ol
l_-i
f:J
d<
w<l
IlzlE:l -.E:I
7.
zl
zl
g 5,] v
v o,l v
q<l
'9'ol
: 9,1
I
e
w
zt--
zt'l
;
q
.
(Ic
I|
LE
lz
IY
0a
FD,
@
@
N)
tJ
l.a
I
I\J
Il^
t--
q
IE
N.)
lo\
-' !>l
2t
x
>.t
E
rl
or.+ Orl
ii,-"
'd o:v H'l zl
qc'l ol
H'
Xl
'd
c
zFI
,l
fri
>z
lo>
IT
td.
1.,
;
i<
Fa<
x
Y
'1,
ID,
NJI
AI
o\l
N)l
->l a
|
"l
o\
N)
w
ao
.
,l
Frl
zt-'t
F
z
oa
ID,
oq
oq
F)/
ID,
0q
ID,
I\J
oo
N,
oo
19
o\
O1
w
N
w
@
oo
N.)
IJ
c
zE
.p)>
I
|
;a i!. ':t P' 04 5l
!r. ,J o.
g-o
^l -;.o'l
o 6:l
J,a>l
oq @.)
I
3z=
n zEl
E
<wzl
u
lD/
,..:.
Yp)
tt
€'
I
=-
FD^
C O, lo'
!: x-l
H' o,{
0q
*r
!)(
\,,r O
P.X
o, o,]
.,
.(D>
t-.
..D, E:.
ie'
lD.
t6
II
0q+
|
(!,.
F(D>
6
.6;
,-.,
I o:i
II e"<
-'l
X
I *6
tlq
I
I
o I
<Q,
I
t.
Q't
N)
NA
=x'
€'l
c, rr
F
E
F(D,
b.J
!
\ot
=.
[.J
ex'=
zt2
o
o)
a'l
l!,
t-'l
l0( F(D,
F!9
l"
X
I
I
oa
0a
I
N'
@rt
\J ^'i
ga
> 1".41zl
>' fc
aX-
I
@F O!
l-J
z
<fc'l
>'li
o)
Ol*
Q"l
€t
t.J
^'r
E.t
t'l
\0 .t
x3.
E.j
i
tq
tlll
tl
]ltl
lt
tltl
I
P'
o9 g.s
xre
E '^'
OQ
ri'
F
o
o
o
tr.
|
l
I
|
I
|
;Z
:a
d>.
<.Fn'o
5'2fr
E.X o
ttd>.
:>o
Ei!
e.
FHHF
o
:'E.8,';lE
z xlH
$.>
-
.P
$ ?.i 3lE
I
ti,
':k ltr
lo'
Fl
t
olrl
2.tzl
F
t<
a>' u)
ba oa - I|
l'-/ Oq
I (!', cc'
Ir
loa
O)'
tD.
Eocc.
tc c.x
=:
|
H
6 z.{.
ps
c'
H1
.o>
-H',:'
ID,
z'13".
FT'
ri
|
!), tct
F|1^
o
|
o>
5;1
'Ft,
!
<X
!)r-l
:'x,
j. Ha
oc 6 'E'
I
"- .e
.E
e.tsl
z
pcl
t<
l.(!>
l.)
cH
za-
.o H.l
5l
o,
|
o\
t0.
-r
ol
<
tr,ol
o
l^l
to>
o\
I
tJI
l!,
N.)
N)
z
tl
{
0q
oo
ID,
N,
NJ
I
l5
z
I
'@' .^
cH
zt--
I
w
'lir
B
':'<
.lD
I
.\|
(-l
oo
..
I
a>'
PPi-:
A
I tD,
-<l
.< -l
t!
-l
\o
N
lo
l
0q
NJ
llI
tl
lttl
II
tl1l
|
I
zt-1
IZ
at
Fl
N)
t<
|-
ool
0a
I
IFD
"
N)
zt-1
O)2
lo\
lo
.o, Nl
.al,
z
II
tl
|
H o)l €<l
E<l
'9'u'1
'a!,,- 9,j 26l -'"1 o'l
7l
.CD,
F
N)
l0q
--i1
O\l
->l
F
I'
o\
o>t
o>t
I Q,Nl
It-l P ool
o
a4 /-\
I
1
oo
ql
q
a
Fl
ao
NJ
Fi / lal-
!$'DE 5'fl'
a -.
F:5 E
-w^v
-E;
I,F.
z=.
.E
I
4n
=>"
z2
,F)
ry
,*^|
/11
*^l
-^l
- al
o,.l
|
';i
I!I
I
€<l
.ct>
E<l
E<l
E<l
[email protected]>
.ct)
.o, ,^
|
L
q<l
'o>
5 (,l
. O,j
"l
|
|
o)i
"j
.
o>l
:11
NJI
r_l
NI
(-l
r{
zl
F-'ll
oal
.3.P1
j(tq
ao
19
o
I!
FI
r-l
.O, t.J
:] L.r
zt--
Z
t--
zl
,i^s rDl
r..r
N,
3oo
oo
oo
NJ
t\,
o\
6
cD
:-1
-o\
o\
Ei.Y
FD,
tJ
s"
t\,,
.:* 0q
lo'
=
:/K
FN
z
t-'1
z
t,
z
c
zF1
c
zts
,*a
(-
-
-
zF1
zt-1
zFJ
H
a .) r- al +(Oq
I'D"6j
r,ll
S,H
tr iil
Yd,--r gl
c 7l .S
e F
3ue tl 9,F
I
9EI v./oo ..:. !.ci
^
-:| 'o,ts ql o, oi X Fl
.'\
Cl
v'
\
c!
F
z
5- I
ID,
fi
-l
sn
Fa>
t^l
I
e'
II r-::
I
|
I|
|
i,.8,
lE!
t--
FD \,ri
I
c, - .X, o'
+;.^
5
t)'
1
lD' Or I
ex'
rd -r'
b.J
=
q'l-t
\g
[J=
z
I
|
- 4,.=.
o,^ o I
h a9'
Ilql r
II.l
o\l
I
tll
lz
Ell
I
tJ!
3X'
F Nl
\ol
zl
YI
"ll
.t0a
I
0q
F),
lD,
- .ir,
NJ
loo =
N.)
I
..,
- O ,1, ;l
t-
oo9
l.J oo
6il
33,1
rlE.3'il E'tD,!JYl
< 5xl
\E:2iIE
F
i:IHi|E
s's r
+51
a'Blco*
r
;J -l
NJ5-Frl
g>l
@
o
o.
<l
o,1 .) r'l
;l
z
A-+,
=fi,1f
N^
D)l
|
g''"
s.t OO
a 7.1
'Iol
Frl
.(},1
ol
tsa*sle
is s; $lE
o -
NJI
#F)
tD>.i tD c
!l
rr.o,
-t
B'5<
.^t oa
El c,4"
: I p.fd
3'l
x! €^o6.8;l
* B'l
uql
E"; ol
!'*
d.Nga^l
ssiEEl
:lO- S:rl
a)^:
#F-
El
tr t
E.9
.r |
:t
.xF
5H
-,r:
gl 3 s". I a*
J.l .) t I O^ 'ri
Oa
cj,l o 6
oal * ol **
ilt
3t
s.l
P' p. P'l
=.X<
oFio
Fll
o- Fl 3<
I5r*
Oa
oo
I\J
N.)
VFE .H
FAI
\-
I
I
+ NP -l *-l
g
6
N
ql
.ca,
t?
I'J
fi -aol
€'E:'8 €'l
I n?
B'E. II'l nqq
-*
I
Fl
a
\-l
\o tt
\-, o,l
-at
z
3
O-X l:
o^F1 -
Ei X:
.o)::.:'
o,l
I
t<l
I o'NJI
!t
€
3
o-
=
N'
€it
bJ!
i'a
@'.
oa
q'l
'ts
Pr)
I
a,i
tzlv
E<t
lo
.ao,
I
I
I
.r -l
I
ll)D, +x'^:d.6
R I R. re^.E.p Fr- g = H
q oa uJ. -'?"+;:
i eo g trv
".P,
.FC.E
@/^
x^-'o
x<c
a'
,- c. =re
;-l' 'X'
;:
<
*8.
*z
-:n
I e'25
I ^6 -Oa
a,- | €6
f
iz
\r !t
o
^
C
- -'l
I r! <l zt'9,
|
lo\
il
i-
^'=
I
a,W t^-
| :Q I
-J --l
F
ja xZl 6'+
FS
-K.,Cv
;i !'0c
- x
-'9'
€.
z
6.1 \J 3
r..E :< "
[ro tD.
cl F-< '
' o-<l
5 \;/
c1 E
[email protected]>l
I
Fl
k =-l
:J "<
!
I
l/
H
I
\3
oq
ID,
I
-.-Jl>l
vl
0c
q
-LZ
!l
oo
PI
-\|
('q
oa
FD,
I:l
O\l
01l
r-l
|a;il
:- 51
zt--
YI
N)l
-:^ ->
w
I
NJI
ael
\Ol
I
\., o,l
L
I
I
E
eztd <l
5 @l
I
I
I
-ll=
N)
O'
-l
oo
co9
xae
e\ E.
€
N
oq
.'DJ
q-l
\O
l.J
,.!
lv
t.J:r
cx'
0q
o
tr1
r
:':
a- >+ <
Ail
6
F6
.).;
F:.
o
O>- e
/\
I'T.
A
01
T
I
p o'l
"tt
|
r-l
I
^l
<l
;l\ol
3
ool
5l
->l
(|;I
I
I
I
zl
t-t |
|
r,l I
l
!.tl
^l
il
6.1
I
r.J
o\L
N)t
!l
Fl
oat
lD,
I qt
ool
NJ
!!
oo
I
6
;
lo,
t"
oo
a
@
A
-J
1(l4
I tD,
IJ
NJ
l'J
o'\
6
c
zt-1
c
z.t
l
I
FN
C
-
zF1
z
I
I
\- /1 5
?,Figqll
>. | * F,.o'*
xx
3|
Iq iri
2'1
al
EI
(t,
o- :t ai a1
-11
irl
NJ
Qoa
b6;
/.\ <
o<'
c
zt-l
Eo
-l+l
t>
o3
C.
l+l
@\
z
z
.(}>
:)
v'
F, .tir
z
.F.d6 5
c
q9.
5
II i6 R.: =
I Rsi+ i:E-ai
L X.oa l.
II Ia':
I loq aq9
E'A 3'; | 6;6j -:'
:!
.!i -- (<l.
=
,/\
-'
FD;
'i
rJ_
!o,
=\J
.o
I/D
(tq
'O'
c'a g :.:.
Y.
\o tt
N=
v'<
II ,rF-ri\e
liF
I E'*-=lo!0.
I tD, o I 55.Xp
.,
Fo
I Io H'<. II oP' II
Zo
I
$F?s |I tr.2
H @,.- k-
'h
!
|
04.tr
<,
rD,
+
_aj
o\
Q.ior5
d'a
tr-F
.\
I
|
!t
ct
E:+
|
t]),
I
I !ro
E
!)), g' ci. .o
oqF
0c
t9'x'
tto
lo> t'I
lra
to O).
lo>
-< c
|I .E'
-N
II rS
l)),^
I
q
E-{
l:
.6, B'
}PE,
.X.; ue
\_J -t .\E:
2al o,
e, i'
-Zl z Q o; P'
fD
L
t-' <=
tD.
<*6,-
I
QI
3XlQ'
15vr, *: <.
r- C.
l--,/
U'.i
Loa <
a)
Jt6
X,nl
'l-
47^.
{z 6;-u.9'ts
i' o'l
.O>
a{1
I
zl-'1 -lill
o
'q
D). - ^
i;"fl
I
I
t-r
z
5 |+/AJ
I
il;€s
zI--
z
D
51
|oar
.i6
[email protected]
E: \>
'oa
o\
I
I
<;i
| -?l
|
I
I
z LlD
ta6 P,<
z I<
P.F
IFr - Y'
tD,l
I
u-l
rllol rl
qs. E'l
o :vl z
I
a-al
II Or o>l
I P',
I
I
e !r.l
I AJ
t.-l
o).
I
tF1
a'o
lR"";
lF
.^i.
- -r
lY
l! oo
5e.
I a^
I <6,
I
Fl
I
\5
a+
tl,-i
q.
\c rt
b.J
=
E.,
tJ
Q'l
F-r
f.) !
E.t
N.l
rJ
a
P5
<i
o Fl
z
I
I
*.9-U
I "o o'1 I Q' Pt, e,I-Lqs
g"Y
5^,4
1 :'E.s.6, I E <<.a)
F g.x'
o x- E. '- c)-F E
E- 0q
^ Ho
E !a;,€' I x,4,.5;.n
(0,
I r.., I x
e-9:i - 3
S$E'A I e e'q.'<
rn
-;<.
r
|I
O
lrD
ta-
z
-ql i.r 6'1 iX ;R'5c
:.s,E_E
tN) \-.l
<
9
F
i:.x
F,s,r tl i$^"
H r]o/
=z
:
lo cql izl
-+=l
-wl
wl
'JA;: O"-r w w
t:zl
zl
x.g'a.<
a,l
b,
r.€
\ *.5 P. -{ o),P'q E;S Z
l^ \,
<.v:<v
o,.<,
e
Y:9"=l NW Fl a,H.oEF
!r. k
q
te.o, 5
Xe!o ?x..<
6
,:*Z
'F
3Q
.a!,
v^
t-1 - E'c
;: .4
). 4.a:
^r:
|
F,
UI
6
o
N,,
I
|
|
6.
lo\
l.)
|
e- zl
N
oo
|
I
':<
5
uJl
oo
|..J
N-)
F-l
O! FJ
o" tD, tr' ^X.to
\)J
-< *
!0
O!"
z. J.<, a
g'B'e
= .l (!'"d
Pr^:
F! c
tr
I !+EE'
3-
'Fl l
>: z
s
-' Cl
I
< F-t5-:ll
E
zl
FlI
-$ Edl
EZI
. \./
ID,
t<
tN)
lo\
^s\ls4l
I\I
lz
i EX.aa tE;.zBl E.o-Zl
!.E,CtrH'B
.) < fa-26A
lJr H-
l<
I
a'l
! o,l
0a
]Y
I
I
tzlul=
.<
t-1
ca
lD.l
\l
;l
6
9l
UI
1
S
Oo e'l
O\l
gl
zl
zl
Q<l
A U'l
aol
<i
cl
EI
z1
:l
aol
ool
A<
-'O)l
:3NJI
<
-l
.(D).;
'l
o,l
pl
rJl
\ol
GI
\
I
^l
<l
"l
"l
>l
HI
wl
AL
|
a<l
<<L
-T
'9'ol
. o>l
P O>l !'ol
tl
zl
___l
I
t /-\
NJI
I
l
r:t
:l
FI
|
o\
-l
o>l
<l
ID,
I
Itr.
I lDl
-l
oql
I
at
FI
'-l
<l
-l
o,.{
\l\ol
zl
t-'-l
I
I fJl
tol
trt
I o,l
I Ot
-l
<l
AI
zl
'l
!0, t
NJI
I
;-:l
.z <t
'@',-
lHl
AL
NJ
!).
q9.
tD.
0a
q
(.r)
-r
\O '.1
<H
€
N!
[,J!
'.1
b..)
s?
x3.
x'
Ul
D
l
AI
<l
o>l
"l
r!l
NJI
.-l
I
NJI
-\]
zl
"*l
<l
{
ool
w
NJ
\)
o\
NJ
6
o\
lD.
9'
F-l
p.
Qr
oa
5'":S
a.:.: ;6 (1.
3 !8.6; 5 X H,.E ^
E R'r3 iTl.
'11 .:jX ,-,
*H
f !Y
6'=t,
IE+q
=.8.'a
P'
fij'.7S'
z
.)oa
EEi -x
.i, tr' * ''
z
iF
i**-Yl
A- =:lfl
3 lb:
xe'B F s.s.3z
lr H'i=
x
'' T=
E : :,F. 'F
H .O'Fk
O,P ^ rlw E1"E
ltq: Y-: <. lP
g-Q. =?*
I
l
i
lX'l: + nlre 3 9'o lr
l{ e'-r Y
lr' FH i.l' ,/
II
lH 9' k..:.
tr.l
x
F' H
Y'1 N F.I
lZq.-A |
I E X,Y
b
I
.(!>
'@>
I
t.J
5
00
NJ
(A
E $.6' 5 3lla
o'+v x-' -l 3
--l a ^,to$)E'l
<*
FFI 3,1
a .*l
'l $ gE'E El
tri \tl
\JI
I
oal
F),
I
t'J
I
rl
E E B'E';I
g - il
-6
tD,l
9'c : *-Rltz
o>r
e B E.E,!l
53"
-uqI
.t r'A:! tl
o' A,.c'l
;.+l
(A i+
^-l
5
I
CA>t
<*l
;.)
(A w,
nee
r'E
.\, \,
a a' r' .= 1
sEE:
iE:;
E
i
P-- i o ''l
e.,E'E
+.
i"<e.TZ
F
E
4 ,-: :'B.U
Q'J xP'
\JI
e
;
a ot:
h.
ot r :'ArFO,l
u.:s
s
e"zI
U!
o
o'di
9.5,.s
:
zl
zFJ
2
NJ'
"'5s X
\,.
O
o\
zF1
9a .5;
r-l
(-l
.$
NJ
zF1
P'^E n
'E
v?l
l]
zFI
N,F A) A)l
"l
.l
e
Fr!
o < \x
XU!dlCF
C, A' a' A'l E .5; ,r; a,
I
aol
o
6'{
s
i
<l
-f?l
('.
l
if oa
rat
D,I
lo,
t\,t
zl
NI
.^l
N)1
6l
.\|
zl
ID
'o X
Fd
0a
r*l
zF1
r.
NI
\rI
I
?t
'F]il
=l
;oa
lt!
lD'
t.J
-Ivl
ao
z|-1
'l
o
t(a
zl
1..)
o\
o
o>l
o'l
''l
zl
6l
lo,
.
@l
r-l
PI
'Jl
@l
<l
pl
;;I
ul
\ol
.^l
YI
a <l
^l
<l
e<l
<
5:l
'(D) .l
-< \-|
Yll
o,.zl
E XI
x?i
o>r
F-
P. r\'
D,
.D>
^9
;.E;
.iJ Q.O,=
dl
o)
sB'
l'!
3.t
toq
1s
E' -'