Xem / Tải Về

Transcription

Xem / Tải Về
^
,.?
coNG TY CO PHAN DUgC HAU GrANc
{
tsAO0AOT,AI
0il6
CONG TY CO PHAN DUqC HAU GIANG
BAo cAo rAl cHiNH RIENG GluA NIEN oQ
CHO KY 3 THANG KCT THljC NGAY 31 THANG 03 NAM 2016
/9
:l?t
*\
c6NG TY CO PHAN DUqC HAU GIANG
TH6NG TIN VE DOANH NGHICP
S6 2405/QD-CT.UB ngay 5 theng 8 nem 2004
O"vgt oinri oo 0y oan-runan oaniP. cAn tno cAp
Quy6t dinh thanh lAp
doanh nghiep
GiSy ph6p
dtng ki klnh doanh s6 5703000111 do Sd K6 ho?ch va oAu tu Thdnh ph6 cAn Tho cap ngAy
15 theng 9 nlm 2004.
cia COng ty duqc diSu chinh nhiAu lAn' vA
ineo cani tv tinn doanh sAn nhAt s6 1800156801 ngay 29 theng 10
5or 5 i,.is"o fu hoach oAu tlu tnAnn pn6 cAn rno c6p'
Gi6y phep deng ky kinh doanh
ci-a"
"i.i
Hoi dong Quin tri
Ong HoAng Nguyen Hqc
Ong L€ Dinh B&u Trl
Be Pham Thi ViCt Nga
Ong Ooan olnh DUY Khuong
Ba Oang Ph?m Minh Loan
Onq TrAn Chi Li€m
0n!
Ban T6ng Giim tt6c
shuhei rabata
Ba Phem Thi Vigt Nga
Onq L€ Ch6nh Dao
Oni Doan glnh Duv Khuong
Bd-Nguy€n N99c DieP
Ghrl tich
PhO
chi tich
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
Thanh
vien
vien
vien
vien
vien
T6nq Gidm d6c
Phoi6ng Gi6m d6c
Pho T6ng GiAm doc
Ph6 T6ng Giam doc
0lJ0c
Ono TrAn Qu6c Hung
Bd-NguyCn Phuong Thao
Ong Oinh Dt}c Minh
Trudng ban
Nguoi d?i diCn
theo phap luat
Ba Pham Th! Viet Nga
T6ng Gi6m tl6c
Trg s& chlnh
288 Bis Nguy6n Vdn Cu' Phudng An Hda' Quin Ninh Kitu
Thdnh ph6 CAn Tho, Vigt Nam
Ban kiAm soat
Thanh vien
Thanh viCn
CONG TY CO PHAN DUqC HAU GIANG
Mau sO B 01
BANG CAN OOI K€ TOAN RIENG
SO
T?i ngay
31.12.2015
Tqi ngiY
31.03.2016
VND
Thuyet
minh
MA
TAI SAN
-DN
VNO
lOO
110
TAI SAN NGAN HAN
Tiiin vir c6c khoan tuong duong ticn
Tien
Cac khoan tuong duong tien
2.072.288.999.077
128.145.956.250
28.145.956.250
100.000.000.000
2.031.83 2.065.087
't20
cac khoan diu tu tdi chinh ngin hqn
OAu tu nim giO d6n ngAY dao han
795.225.500.000
795.225.500.000
507.000.000.000
507.000.000.000
Cac khoan phai thu ngin h?n
Phei thu khach hang
Tre truoc cho ngudi bAn
Phei thu vd cho vay ngan h?n
Phai thu ngSn h?n khac
Dq phdng Phdi thu ngin h?n kh6 ddi
567.670.711.880
496.637.282.956
35.715.535.049
20.292.356.112
21.305.436.839
(6.279.899.076)
594.243.840.493
548.426.113.594
19.165.999.426
12.388.633.598
20.040.809.017
(5.777 .715.142)
Hirng tdn kho
Hdng t6n kho
Du phong giam gie heng t6n kho
576.937.073.188
579.297.707.918
(2.360-634.730)
s98.246.'141.828
111
112
123
130
131
132
135
lJo
137
140
'149
153
Tiri sin ngin h?n khac
Chi phi tra trudc ngen h?n
Thu6 vd c6c khoAn Phai thu Nhe nuoc
200
TAI SAN DAI HAN
210
C6c
2't5
Phai thu ve cho vay dai h?n
216
Phaithu dei han khac
220
Tai san cO dlnh
Tii sdn c6 dinh h0u hinh
150
'151
221
khoin phai thu dai h?n
223
Tdi
sin
c6 dinh v0 hlnh
NguYCn gia
228
229
230
231
Nguyen gi6
232
Gii tri hao mon
250
251
252
253
254
C6c
260
Tiri
TAi
270
sin thu6 thu nhap hoen l?i
TONG TAI SAN
587.912.165.741
461.612.235.94',i.
587 .912.165.741_
('16.811.854,572)
(15.980.1 18.536)
4'l .7 44
38.679.461.157
(10.917 .719.413)
28.441.521.155
38.679.461.157
(10 .237 .940 .002)
19.635.808.857
19.635.808.857
13.094.070.465
13,094,070.465
132.745.620.200
1 17.550.000.000
3.787.450.000
27 .908 .17 0 .200
(16.500.000.000)
132.7 45.620.200
tu vdo cdng t)/ con
DAu tu vdo c6ng tY li€n kdt
DAu tu g6p v6n vao don vi khec
D|,r phdng dAu tu tAi chinh dai han
262
603.961.886.709
603.961.886.709
206.303.743.341
222.283,861.877
DAU
zol
't.252.430.878.671
209,215.942.305
226.027.796.877
khoin ctiu tu tiri chinh dei h?n
sin ddi hen khac
Chi phitri trudc dAi han
1.262.903.704.722
561.274.411
10b
lgy ke
Tai san dd dang dari h?n
Chi phl xay du'ng co bin dd dang
3.095.692.953
2.534,418.542
472.315.847.869
266.012.104.528
623.153.018.708
(357.140.914.180)
11
240
242
4.309.757.759
3.866.942.245
442.815.514
252,396.293.636
622.097.375.001
(369,701 .081.365)
Gi6 tri hao mdn IUY kd
Bit dong san deu tu
600.606.776.558
(2.360.634.730)
10a
NguyCn gie
GiA tri hao mdn loy ke
222
227
13a
329.246.389.813
35.246.389.813
294.000.000.000
27 .7 61 .7
17
.186 .411 .27
1
117.550.000.000
3.787,450,000
27.908.170.200
(16.500.000.000)
17
.921.653.241
13b
13.886.411.271
14.621 .653.241
14
3.300.000.000
3.300.000.000
3.335.192.?03.799
3.284.262.943.758
CONG TY cO PHAN
BANG cAN
(tiep theo)
06|
Duoc
HAU GIANG
Mau sii B
KE ToAN RIENG
T4i
MA
si5
300
NGUON VON
Ng PHAI TRA
310
No ngin hgn
Thuytit
minh
Phai tra ngudi bdn
311
312
313
314
315
318
319
320
MO
T?i ngey
31.12.2015
31.03.2016
VND
850.824.912.500
VND
860.726.137.790
21
23
22
56.427.313.942
27.614.399.169
28.812.914.773
58.002.246.423
27.623.718.837
30.378.527.586
2.484.367 .791.299
2.423.536.805.968
2.484.367 .79't.299
2.423.536.805.968
871.643.300.000
15
Chi phi phai trd ngdn hqn
Doanh thu chua thq?c hiCn ngen han
Phdi trd ngdn han kh6c
Vay ngdn hqn
Quy khen thudng, phtc loi
17
16
18
19
20
24,25
24,25
25
25
25
871.643.300.000
(16.121.030.000)
1 .025,023.272.831
603.822.248.468
802.723.891.367
330.290.069.777
6.327.390.829
o.ozJ. toc. /Jc
87.474.273.542
18.201 .995.862
3.447.830.110
9.331.710.323
270.711.206.737
70.326.7 46.452
(16.121 .030.000)
1
.025.023.272.831
542.991.263.137
542,991.263.137
phoi ki' nay
421b
542.991.263.137
TONGNGUONv6N
ilnt[t'L
Ngo Thi H6ng Dao
NgLroi lap bieu
DN
794.397.598.558
382.276.215.358
27,431 .478.856
13.736.380.249
59.821.592.268
62.384.556.480
11.532.562.217
2.960.152.680
184.713.962.432
49.540.698.018
ngin han.
Ngudi mua trd ti6n kuoc ngen han
Thue va c6c khoan phdi nOp Nhd nudc
Phai tra ngudi lao dong
330 N9 dii hqn
342 Du phdng phdi trd ddi han
343 Qu! ph6t tri6n khoa hec va c6ng nghg
4oo voN cHU sdHOu
410 V6n chri sd hiipu
411 V6n g6p c0a chri sd h0u
415 C6 phi5u qu!
418 Qu! dAu tu vd phdt tri6n
421 Loi nhu6n chua ph6n ph6i
- Lqi nhu6n sau thu6 chua phAn
ph6i toy k6 d6n cu6i nam truoc
421a
- Loi nhuan sau thu6 chua ph6n
ngiy
ol -
--W
co'prrA lr
fl4{ljc//fl6
-""\ '""'7.i?
k>.--6
fu0c
Oenq Pham Huven Nhuno
K6 t6an trudng'
Pl:ram Thi Viet Nga
T6ng Gi5m d6c
Ngey 15 th6ng 04 nem 2016
CONG TY CO PHAN DUEC HAU GIANG
Mau sii B 02 - DN
KET oUA HOAT DQNG KINH DOANH RIENG
Ki 3 thing
MA
Thuyiit
so
minh
Doanh thu biin
kitt thuc ngay
31.03.20't6
VN9
31.03.2015
VNO
hing vir cung cAp
dlch vU
859.710.154.458
690.361.506.819
(38.938.824.587)
(44.921.948.911)
10
Cec khoan giam tru doanh thu
Doanh thu thuAn vA b6n hang vd cung
cep dlch vv
820.771.329.871
645.439.557.908
11
GiA
29
(588.375.038.776)
232.396.291.095
1432.210.815.5411
213.228.7 42.367
28(b)
12.097.488.164
(14.540.939.802)
(2.619.858.691)
(108.151.764.163)
5.849.435.218
(13.395.803.163)
(1.855.841.468)
(86.210.381.462)
(41.019.705.460)
20
)1
22
23
25
zo
v6n hirng bin
LEi nhuan g9p
Doanh thu hoat dong tei chinh
Chi phitdi chinh
Trcng d6: Chi phl lei vay
Chi phi ban hang
Chi phi quen If doanh nghiQp
28(a)
30
31
5Z
(57.531.960.414)
30
LEi nhuan tD hoet along kinh doanh
64.269.114.880
78 .452.287 .500
ol
13.043.077.461
(1.142.730.462)
40
Thu nhap khac
Chi phi kh6c
Thu nhap khec - Sii thuAn
11.900.346.999
21.978.294.931
(6.454.990.534)
15.523.304.397
<a
T6ng lqi nhuin k6 toan tru6c thui-l
76.169.461.879
93.975.591.897
51
Chi phi thu6 thu nhap doanh nghiep
(15.338.476.548)
(20.688.728.384)
32
JJ
35
hiCn henh
52
Chi phl thu6 thu nhap doanh nghiCp
hoen lai
60
Lgi nhuan sau thuii thu nhap doanh
73.286.853.513
nghiCp
cON6 TY
-----.rZ
I
l
M'
;t,,vLrlc
co'prrih
'7 .ar"i"
\M
o
1uu,Jr,
\B
il,luultdw
<-.4-Ngo Thi Hdng DAo
Ngudi lap bieu
Odno Pham Huvdn
' Nhuno
K6 tolen tiudng
Pbam ThiViet Nga
TOng Giam doc
Ngay 15 theng 04 n5m 2016
CONG TY CO PHAN DUEC HAU GIANG
GIAI TRiNH
Cdng ty C6 phAn Duqc Hau ciang gidi trinh vd bi6n ddng doanh thu va lEi nhu4n 3 thang dau nem 2016 so
vdi cfing ki, nem truoc, chi tiet nhu sau:
OVT: Trigu d6ng
Chi ti6u
Doanh thu thuAn
Lsi nhuan trudc thue
Loi nhu6n sau thu6
3
thing.2016
3 thlng.2015
820.771
76.169
60.831
645.440
93.976
73.287
Gia
Tinq, qiam
tri
TV rC
5.332
2716%
{17.806)
(12 456)
-18,95%
-17.00%
17
Nguy6n nhan:
Doanh thu quy 1.2016 tdng27,16%,lqi nhuan tru6c thue giam 18,9% so voi ctlng ki'nem
-
Tu dAu dAu nim COng ty da thrrc hi6n tdi c6u trric lqi
hQ
trudcdo
th6ng ban hang chuyen nghiep d?t higu qua.
MAt khac, qu'l 4.2014 lj,ng trudng doanh thu cao t6c dong ddn doanh thu
quf
'1.2015 do kh6ch heng
cdn t6n nhidu.
-
Tap trung dAy mSnh ngan sach truydn th6ng cho cac nhan hing
T6c dong lam doanh thu
ting, lgi nhuan giam
chi
lqrc c0a Cong ty.
so voi ciing ki,.
Cong ty C6 phAn Dugc Hqu Giang xin giei trinh.
w
o \UUUC Hlttnn"" I *
; -', t.t v a hN
7-/,\
5//.o
luQcu4ys,*n
!(rtaur'lrc,,
Ngo Thi Hdng Dao
Ngudi
lOp bi6u
t
Ddno Pham Huvdn Nhunq
x6 t'oan irudng'
Pbam Thi Viet Nga
T6ng Gi6m d6c
Ngay 15 thang 04 nem 2016
GONG TY CO PHAN DUEC HAU GIANG
Mau s.i B 03
BAo CAO LUU CHUYEN TIIN
(Theo phuong phap gi6n tiCP)
KV 3
Thuy€t
mlnn
MA
so
L[.TU CHUYEN TIEN
thins
02
03
uc
UC
UO
08
09
10
1',!
12
14
15
17
20
a1
trur5nc thuti
DiAu chinh cho cac khoan:
10,11
Kh5u hao tai san c6 d!nh
Cec khoan du ph0ng
Lai/16 do thanh lV tAi sdn c6 dinh
Thu nhap tien lai va c0 tfc
Chi phi l6i vay
JJ
28(b)
30
LEi nhuin tt) he?t dong kinh doanh tru6c
nhfrng thay tl6i v6n luu ttQng
(Tang)/giam c_ac chi phi tre truoc
ten tar vav 0a Ira
Thu6 thu nhQp doanh nghiep de nop
Tien chi khec ti/ hoat dong kinh doanh
Luu chuy6n tidn thuen til ho?t dQng kinh doanh
19)
2.619.858.691
1.855.841 .468
(1 1 .179.315.s
112.452.842.678
72.836.432.636
50.085.171 .898
(597.281.733)
(236.242.505.239\
29.731.225.650
(2.771.250.640')
(2.327.078.400]-
198.035.577.250
{45.501.303.876}
10,12
(12.105.007 .778)
(42,760.055.988)
tu g6p v6n vdo tlon vi kh5c
Tidn thu hdi dAu tu o6o v6n vao don vi khec
Ti6n thu l€i cho vayic6 tLrc va lqi nhu4n dugc
2.907.632.727
(482.869.020.e68)
(27 .912.016.194)
170.690.077.486
TiAn chi dAu
30
Luu chuydn tidn thuin tU hoet ttQng dau tu'
JZ
LUU CHUYEN TIEN TiT HOAT OQNG TAI CHINH
Mua lqi c6 phi6u c0a doanh nghiCp da phet hanh
JO
(165.540.509)
5.729.741.275
(4.981.408.293)
Tff HOAT O9NG DAU TI.P
Ti6n chi d6 mua sam, xiy bung'tAi sdn c6 dinh
va cec tai san dai han khAc
Ti6n thu tu thanh ly, nhugng bdn tdi sin c6 dinh
va tai san dai han khec
Tidn chi cho vay, mua cAc cong cu nq crla clon vi
chia
34
'16.038.6'16.840
(13.139.237.530) (63.160.604,305)
(20.073.620.933) (8.876.788.794)
don vi kh6c
JC
13.797.450.515
492.864.266
(2.027.359.831)
96.398.654.861
khac
27
93.975.591.897
37.034.889.984
21 .310.463.640
Ti6n thu hdi cho vay, ban lqi c5c c6ng cu nE c0a
zc
zo
VND
76.169.461.879
79.872.359.601
Giam cec khoan phai thu
Giam hang t6n kho
Ting/(gidm) cdc khoan phai tra
CHUYEN TIEN
31.03.2015
TU HOAT DQNG KINH
Lqi nhuin
LI.,PU
DN
kdt thdc ngiY
31.03.2016
VND
DOANH
01
-
TE RIENG
105.511.819.889
en tnu Iu ot vav
I ren rra nq goc vay
Cd tuc, lEi nhuan de tre cho chrl sd hou
tii
40
Luu chuy6n thuin tD hoat atQng
50
Luu chuy6n tidn thudn trong klr/nim
60
61
Tiiin vir tuong tluong tidn diu nim
Anh hudng crla thay d6i ty gi6 quy d6i ngoai tC
70
Tiiin vir tuong tluong tiiin cuiSi nem
e_
$r'.QLct
--'...--....-
Ngd Thi Hdng Ddo
Ngudi ldp bi6u
8.237.552.025
chinh
/'tu/'
Ddno Pham HuvAn Nhunq
x6 t6an iudng
(191 .509.064.194)
.997.244
(201.100.433.563)
6.552,678.326
418.788.170.159
(490,869.358.672)
.188.513
(181.701.886.245)
391.229.559.612
t;
cl
Pbam ThiVi0i Nga
T6nq Giam d6c
Ngai 15 thang 04 nim 2016
CONG TY cO PHAN
Duoc
HAU GTANG
Meu sii B 09
r||.qyql
cHo Ky
1.
M|NH BAo
3 rHANG
cAo rAr cHiNH RtENq cttrA
KEr rHric rucAV
-
DN
NIEN oO
riiiirue-rii'HXili
ld're
DAcDIEM HoATDQNG cUAGONGTY
I
gl.f.!il
Du-Ec Hau Grang chinh thuc di vdo hoat dono rneo
lSay 2-lheng nam 2004, .CJnS !y
euvet dinh s6 2405/eD-cr.uB
nsav osrsrzoo+ cta usNo-ihi"nh ph5 iA; ril, ;d
xi nghiep Lien hqp Duqc Hau
ii p'r.''a"'"r.,"ii A.g tai
_giang rnann pn6 cAn lro_
nudc CHXHCN viet Nam the_o Gi5y
pleptnri doanh s6 szorooorrr igiy-rs'ti,a.si
"a
zoo+
hoach vA Deu tu Thanh'phe bAn riro cAp voi-v6n oi6u t€
#:';:ilil;?:
tra!{;'rs
"u*
,
si#
bln.dAu ra addoo0ooooo
38":U ^U
,a mQt c6ng ty c6 phAn niem y6t tren sd giao dich chung khoan
Thdnh ph6 Hd
chi Mrnh.
Hoat dong chinh crla COng ty la sdn xu6t ve kinh doanh duoc phAm.
Chu
k! s6n xuat kinh doanh th6ng thudng cia
COng ty Ia trong vdng 12 thang.
gt th6ng 03 n.m 2016, C6ng ty c6 1.851 nhdn vicn (tai ngay 31 theng 12 n5m 2015:
l15ay
1.852 nhan viCn).
Quydn lEi crla C6ng ty trong cac c6ng ty con, cong ty tien k6t duoc tiet ke
dudi dav:
QuyAn sd hiru va bi6u
T6n
C6ng ty con:
Cdng ty TNHH
Ho?t dong chinh
Mry
DT Pharma
Kinh doanh duqc pham,
vat tu, trang thi6-t bi. dung
cu y tC, thuc pham chuc
ndng vA duoc m! phAm
Cdng ty TNHH MTV
Du lich DHG
Kinh doanh dich vu l0 henh
noi dia
ci6y ph6p Kinh doanh
56 5104000057 do Sd K6 hoqch
va Dau tu tinh D6ng Thiip dp
ngdy 28 th6ng 8 n5m 2008
litr3:d.fsy:m jiotl
'100%
100%
'ri l,
s6 5704000134 do Sd K5 hoach
vir DAu tu Thdnh ph6 CAn rh6,
1000/0
100%
100%
1000/0
100yo
't00%
51%
5't%
'100%
100%
cap ngay 26 th6ng 12 nem 2OO7
TNHH [4TV
Dlrqc ph5m HT
COng ty
Kinh doanh duqc phAm,
56 5604000048 do Sd K6 hoach
vat tu, trang thiCt bi, dung
cU y tC, thuc pham chrlc
ndng vA duqc m! phAm
va Dau tu tinh Ki€n Giang c6p
ngay 16 thang 5 nam 2008
C6ng ty TNHH MTV
DuEc ph6m CM
Kinh doanh duqc phim,
vat tu, kang thi6t bi, dung
cU y t6, thuc phAm ch|'?c
ning ve duqc my phetn
56 6104000035 do Sd K6 hoach
va Dau tu tinh Cd Mau c6o nqdv
8 thdng 4 n5m 2OO8
C6ng ty C6 phAn
Duoc S6ng Hau
Kinh doanh duEc pham,
vat tu, lrang thiCi bi, dung
cU y te, thuc ph6m chllc
n6ng vA duEc m! ph6m
s6 6403000044 do Sd K6 hoach
va Deu tu tinh H€u Gianq cao nodv
20 thAng 7 nem 2OO7
C6ng ty TNHH lvlTv
A&G Pharma
Kinh doanh dugc phim,
vAt tu, trang thi6t bi, dvng
cu y tC, thuc pham ch0c
ndng vd duqc m! ph6m
N
):l
s6 1601171629 do Sd K6 hoach
vA DAu
tu tinh An Gianq c6o noAv
-
'17 thAng
6 ndm 20Og
7/
CONG TY cO PHAN
Duoc
HAU GIANG
MAus6Bog-DN
oAc D|EM HOAT OQNG C0A CoNG Ty (ti6p theo)
Quydn sd hiru va bi6u
ten
Ho?t atong chinh
ciSy phdp Kinh doanh
Cdng ty TNHH MTV
Kinh doanh duqc pham, vat
tu, trang thiet bi, dung cu y
te, thvc phem ch0c nAng var
duqc mi pham
s6 2200286342 do SO K6
Duqc phAm ST
COng ty TNHH
MTV
TOT Phama
C6ng ty TNHH MTV
TG Pharma
Kinh doanh duqc phem, vat
tu, trang thigt bi, dung cu y
te, thuc pham ch&c neng ve
duqc my pham
Kinh doanh duqc phem, vat
tu, kang thi6t bi, dqng cu y
te, thuc pham chuc neng vA
duqc my pham
COng ty TNHH N4TV
Duqc phem Bali
COng ty TNHH
MTV
Dugc phem DHG
Kinh doanh duqc phdm, vat
tu, trang thiCt bi, dung cu y
te, thvc phem chilc ndng vA
duqc my pham
San xudt vd kinh doanh
duqc phAm, vat tu, trang
thiCt bi, dvng cv y th6, lhuc
pham chuc neng ve duqc
mY phAm
c6ng ry TNHH
In Bao bi DHG
Mry
quv6t
31.03.2016 31.12.2015
'1000/0
100%
100%
1000/o
56 1200975943 do Sd K6
100%
1000/0
S6 1900455594 cdp do
100%
't00%
100%
1000/0
ho?ch va Dbu lu tinh S6c
Trdng cAp ngAy 11 thdng 4
nAm 2008
56 1801113085 do Sd K6
hoach va Oeu tu thanh
ph6 CAn Tho cdp ngAy 25
thdng 2 nim 2009
hoach va Oau tu tlnh TiCn
Giang c{p ngay 13
thang 11 ndm 2013
Sd K€ hoach
vA OAu
tu
tTnh B?c LiCu cCp ngey 29
th6ng 3 ndm 2011
s6 642041ooooo5 do Ban
Quan ly Khu C6ng nghiep
Hau ciang cap ngay 16
theng 8 ndm 2010
Sdn xuAt giAy nhan, bta
nhen, bao bl tr:r gidy vA bia;
San xuat kinh doanh bao bi
nhua,. nhdm, gi6y; In xudt
oan pnam
S0 64204'1000007 do Ban
Quan ly Khu COng nghiep
Hau Gjang cep ngdy 28
thang 9 nam 2012
100%
1000/0
COng ty TNHH MTV
Dugc phAm B&T
Kinh doanh duqc pham, vat
tu, trang thiCt bi, dung cq y
te, thvc pham ch0c nang va
duqc mV pham
s6 1300917335 do SA K6
'tooo/o
1000/0
c0n9 ty TNHH MTV
TVP Pharma
Kinh doanh duqc pham, vat
tu, trang thi6t bi, dung cq y
t6, thuc pham ch0c neng va
dugc m! phdm
1oo%
1004/0
hoach va Oau tu tinh Tra
Vinh cdp ngey 19 thdng tO
nem 2012
COng ty TNHH
Kinh doanh duqc phem, vat
tu. trang thi6t bi, dunq cu y
56 1500971019 do Sd Kd
hoach vA Oau tu tinh Vtnh
1000/0
1000/0
t6, thr,rc phem choc ndng va
duqc my pham
Long cdp ngdy '19 th6ng 12
nem 2012
Sdn xudt va kinh doanh Tao
Spirulina
SO 48030001s0 do Sd K6
hoach ve OAu tu tinh Blnh
ThuAn cAp ngey 4 th6ng 2
nem 2008
1
MTV
VL Pharma
c6ng ty liCn k6t:
Cong ty C6 phen
Teo Vinh Hdo
hoqch vA OAu tu tinh B6n
Tre cap ngAy 5 thdng 1O
nem 2012
56 2100510569 do Sd K6
31,360/0
31
,36%
CONG TY CO PHAN DUqC HAU GIANG
MAu
2
CHUAN MI.fC VA CHE DO KE TOAN AP DUNG
2.1
Co s& cria viQc soqn lQp
cic
sii B og -
DN
bao cao tai chinh rieng
cac Chuan muc.K6 to6n Viet Nam'
CAc beo cao tai chlnh rieng gioa nien dO da dugc soan lap theo,
c6 li6n quan d6n,viCc lap-va-trlnh
q,t!llri.'Ch6p.lf
vieiNia;;;q9
ng-hi6p
K?i!ra; ij;inn
dh6
chinh riens sioa nien d0 duqc
iao
tai
oao
ruatlcic
o,a',, iZi uiJnrnn tai i,u&b cHki-Ctl Viet
ilt
A
soin l6p theo nguyen tdc gie g6c
vigc trlnh.baY tlni hlnh tei
CAc b6o ceo tai chlnh rieng gioa nien, d9.kem theo kh6ng nhlm.vdo
thuc hdnh ke toAn thudng
va
tec
n-guyen
cec
tg
theo
inf"n, r.eiira ll.-n doanh v-d iuu .nulgn iien
Viet Nam c6c nsuven tac
cN
n"i'cnioa'
r,i.l:ii
.i.ii,Bua
nuo"
duoc ch5p nhan o cac
9i1{fkhec v6i
cec nsuven tec va th\rc
th6
"ii6
Nam
c6
viet
[6 6aiiii, iung iai
'i"ciicninCru
khac
th6
che
vic6c
nudc
t'ann r<E tJan tai c6c
;;ili.';;5;h
Nhongngudis&dqngc6cbaoceotaichinhricngnayn€ndQcc6cb6ocSotAich|nhri€ngndyk6t
-nh!i
("T?p doan").cho ki .03 theng
iil bong iy vd c{c cong.ty con
vA unh 6irirr tai inintr, k6t qua hoat dgns kinh
tin
o,i-in"oii
6i
.o
zbi6
.Jg
o-e
i5t?;;;i;;3;.
doanh va;e; lu6ng luu chuy6n tien te cia ca Tap dodn'
hoo vdi c6c bao cao tar .n'nn nqp
i;i.i
cac thay atdi quan trQng trong chinh s6ch ki' to6n
6rp
dgng
2OOl2014lrr-BrQ ('Th6ng tu
Nqev22thenq 12 nem 2014..80 TAi chinh da ban hanh 1t1ons.1u.s{
zjriii:i,J"rioa"cnaooretoanbi*nlllSil^;j,,m$X+lgf l;t#,rri?r%:r",'r'^?#idff
thana 3 nam 2006 (Quvet dinh 15
iiffisil
r'00
a;;rj"g
ihbii.
tai chinh b6[dAu nsev 1 th6ns 1 n6m 2015
s6ch k6 to5n crla COng ty duqc trinh biry d
Sau dav lA mot s6 c6c thay d6i dang.k6 d6n chinh
yeu:
thuv6t irinh c6c chinh sdch ke toen chu
:ff t'g?t"'#:Hl!ii","iP;3JgJ,',$il?:3i3!'it::i4i4i;ir*fii':i,"ilis#
ti gil m'u9 vf t! sja-ben nsoai r6^cia nsan hdns thuons mar
quv
i""a""']Eiiirit orqJ
?6ittteo
jr:l:
:llj'".'ryie'a'":fl[ffi $ilillt?ri'ts'i]'1f
+ffi
i!,?j'l,il?13iru":"ii':T'
i*llit'rn:gr'"ru"tf iiilii3t?ir:ill{iff#{f frl'*:tf t:!:iil::""*;"'i
;li: ifl..H lr' iHi:i f is;
ti:d:31[
[iqi
tii tf:!",$:i!U ff ft"ililtif.fii'S"Iifr {il
gt litlit T3#:iiflT,tT:
ii fH itre'l,.Ht
,,sls.ftintr,;ft"!;i!,yf}
;{11#
n',.i..,!* :i:,-,f#r.*a*iu
o"n
'6
Eilflio,l,',*
ff13$ iiSI:;i,,'ljln;JiJ,.ilf"'li;flliHfJ,'it'JitiTiilf1ui"n
jj
Nem tai chinh
Ndm tai chlnh
2.4
cia
COng ty b5t dau ttr ngay
I thdng 1 d6n ngay 31 thAng 12'
S$ dqng cec uoc tinh kii to6n
Ei?.'!li"''T$'infeltq"];3.l};,li**ldfi
Hf *-t&'hFilrii:3,.,?#,ilH,["3ifl
"fi'"n'fruiiil'o'J;'8i#ifi;
lfilli
Iil""T.i"eitr',T,til!,,'lfi",tfB':{';i.T!3li:,ii.ilkiliiio'"
9on vi ti6n
tQ
sir dqng trong
kO
to'n
cao tai chtnh lA ddng Vigt Nam (VND)'
Don vi s|} dung trong k6 to6n va duqc trinh bay tren b6o
DUOC
GONG TY C6 PHAN
DUqC HAU GIANG
nniu so B oga
2
2.5
-
DH
cAc cHiNH sAcH Ke ToAN cH0 YEU (ti6p theo)
oon vitidn t€ sir dqng trong ke toan (tiiip theo)
quy dti theo ti gia giao dlch th\vc t6 ap dvng iai ngay
-piiitii'tri
Cec nqhiep vu phAt sinh beng ngo?i tC duqc
tu clC ngitiEp iu nAv dusc ahi nhan le thu nhap
ohAt sinh nqhi€p vu. chenh te.n ty'iiZ
doann'
kinh
hodc chi phi trong beo c6o ket qua ho?t dong
cia bang cen d6i k6 toen lan lL?gt dr'rqc
t'ri.nsa;' hins .thuono mai noi c6ns tv thuons
tg tai ngey
Tiri sAn vd no phii trd blng ti6n tg c6 g6c ngo?i
'ie
qiv'66i
;;; ;i'ii sla;;i 'igoii
if,J""ti'rit
lilldi'?1ii13!$"ii::1
i:i,',"Jjifii'j"" eE,xE git J;iitli,"11"'"d'+il**o.tif:il
nhanlathunhaphoac
navduEcshi
illii'ii"""ljitie c;;;hi6;htyslia-hitilnhti,ui'pEquvo6i
qud no'aioong kinh doanh
ili'iiirriib"6 oid
"ao
Tidn vir c6c khoan
t<6t
tuong duong titin
quy, tiAn dang chuy6n' tiAn giri khOng^ k!
Tien va cec khoan tuong duong tidn bao g6m tiAn m{t tei
han ban dau khons
irE'iiiri'.-sl"'ha;g""a
r,rili,
qua ba theng.
"eirn;i"t1i
i'
iigi' lii;-ini6
c6 thdi
hin deb
Khoan phai thu kh6ch hdng
iffif;fi! ?f;i'Hs,Ti#39,3[ffl]xI',c,x'l€::i"[!fli5:J:li1fft'',*lH.'y6iqsigffi
the thu h6i
inu ial inoi oiljli:i'*li,ii'"- c'a' [t'i'ln nq duqc xec-dinh le khdns
U;1ih5a;'co';;;"
s€ duoc x6a s6.
Heng ton kho
g6c vd gira,tri thuAn c6 th6 thuc hicn dugc'
Hdnq t6n kho duqc th6 hiCn theo gie thAp hon.gioa qia
gdm iAt ci cac chl phi mua' chi phi
gii
ia
Gia a6c duoc x6c dlnh tren
*.dtjnniiu5i
iut,tn
Fo
i,a, q9"o thai hicn tai rrons trudns
cni
cd'cac
piri lruc ti6p ve chi phi san xuet
b,e s6c-oao sdm t6t
Ji" Jria-'ii ,iusC tl-n
[J,'"
thLpc hicn dugc la sie ban uoc
th6
c6
thran
t,i
iro l.,6at cong'ui;h"th"ong.-Gia
p.hj
udc tinh d6 hoan thanh sen
glti
ly finn aoann ointr ttrudns trir
phdng duoc lap cho hang
du
thi
thi6t
rnicAn
ttru
vieJGu
phi
can
tnreiino
uoc tinh
oham vd chi
ian ino ul l6iihoi, cham luu chuv6n va bi h6ng.
;i3
;ii.
ina""o q.r'i did ia;' kil'a,gla
;;;ibnr
"e
*5i
liJ
iiit'i#fa|s'ilj;rir,iiti-d
,oe.m
;t;^il;i;{;;c
2.9
C6c
khoin diu tu
(a)
DAu
tu nim gio ddn ngiy tl6o h?n
T6ng Giem d6c cong ty c6
cac khoan dAu tu n6m gio d6n ngay deo han la cac khoan mi Ban
h?n'
gi0
d6o
ngay
d6n
dinh va c6 kha neng
y
git d6n ngev dao han bao gbm c6c kh^oin ti6n gr}i lgan.hang t6phons
ltY Pl,Yg
sram
ca. rn6iir oAu tri,nay disc shi nhan theo sie s6c ki/ di du
ilii',ii.-r,'ir,i,-r?iianl
Cec khoan dAu tu nam
oiA dAu tu.
ii
chrlrng ch,c ch6n cho
phdng giam gia dau tu nim gio d6n nsqy..dig.h,an qyg!lfo-r<ni co blng
duqc'
hoi
thu
khong
the
a6
tnli mOtirrien n6ac toan bO khoSn deu tu
Dr.r
(b)
Ditu tu viro cac c6ng tY con
chl oh6i cec chinh sec[ tai chlnh va
Cong ty con le nhong doanh nghiep ma COng ty me c6.quyAn
'gio nori mot n0a.qu-vdn bi6u quvit Sv
nSrir
di, il.ii&; ii ieni ri. uiec
hoat d6ns cua doanh
cgig ouoc ttr*c thi ho{c dusc chuv€n d6i
cuiluy5n-6i8" qirilii
t6n rai va tinh nsyu nieu"sn
qu'An
so5t doanh nghigp hay kh6ng
ki6ni
sC duqc xem xet kni eann gi;-iiCu C-6ng it he cO
tia;itlj
g6c trU di du.phong
DAu tu vdo
'dluc6ng ty con duEc hach toen theo gi6
giam gia
i"tuqc lap kdi c6 su giam giA tri cua c6c khoan dau tu'
10
giim giA dAu tu. Dq
Phong
CONG TY CO PHAN DUqC HAU GIANG
Meu sO B 09a
2
2.g
(c)
-
DN
cAc cHiNH sAcH KE ToAN cHO YEU (tiep theo)
cec khoan dau tu (tiiip theo)
Diu tu vio c6c c6ng tY li6n ket
;8lf :Uii,ij!iiJt.ffi.'?,i6'flll'.",^[".!"1x?''iiltHiiiili3v:!8"'i3t"-i'sfSiiT&8ii
cong ty d6.
tu vdo c6c c6ng ty
DAu
gre-oiu
irid"i-gd;
(d)
DAu
6
k6t duoc hach to6n theo gid s6c t'-tl
li6n.
giam gi6 dau tu. Og
6uqc tap khi co srr siam gi6 tri cia c6c khoan lilti,,fnu"n
(
tu g6P v6n vio tlon v! khdc
cu v6n cia don vi khec nhung
oAu tu g6p v6n vio don vi khac la c6c.khoan dAu.tu vdo 'c6no
d6nq
iudns
inh
c6
ittols
ioat'
f9-d91,"9i^?i",gYs"
khono c6 quven xiem soat'ioiJiti{iieii
phdns.sidm
si5 da-u tu
iiii-o:"r,;siii ntin uan oAi t5eo sia s6c.-Du
ty da du
cong
d6c
Giam
T6ng
16
mA-Bai
knoAn
tru
ngoai
duqc lap khi cong tv nhan oAir tu 6i 16,
i'#i'"ru;ffiilia"-il
doen tir khi dau tu.
2.10
Tai san cii dinh
Tai
sen cd
dinh hou hinh vd tdi sdn cd dinh vo hinh
hao loy
sdn c6 dinh duqc phdn enh theo nguyen gia tr.u th6u
olnn
co
tar
san
duqc
chi Dhi IiCn quan truc ti6p d6n viec c6
Tii
k6
Nguycn gi6 bao g6m c6c
Kheu hao
-d6 oiim dAn nquven gia tai san
Tdi sdn c6 dinh duqc khAu hao theo.phuong on'o .g{,oln--tn-il! dq 5n n6u ngSn hon Thdi gian
crla
trono su6t thoi qian hou oung uo"iiih no{i ined tnoi nan
kh6; hao cda c6t toai tdi sdn nhu sau:
3-25nam
3-20nem
3-10nem
2-10n6m
3-8nam
cia
va vat ki6n trUc
Nil6v m6c, thi6t bi
Ph;ong tien van tai
Thi6t bi vdn Phdng
Nha
PhAn mAm vi tinh
phuo'no Dh6o dudng thang trong thdi han
-dZt.th€o
Quvdn sr) dvng det c6 thdi han duEc kheu hao
qu''An
.* ldng bAt vo tnoi han duqc ghi nhan
hieu tuc cia GiAy chung nninei"iEi'id'ai,,.-^g
thdo gi6 g6c
cec
chi
p
vi
kh0ng khau hao'
ph1/t sinh sau khi ghi nhAn ban dAu
fii s:! i[iiit'eFi{ii1?'",3#"r{$:i+}iilijditifi{{ ii$i.i.^{{rr#:trilil?
"il ij"
sif
duqc xac dinh mot c6ch di
ial ici qla kinh doa;h khi dhat sinh
Thanh
li
Lai ve
16
phet sinh do thanh
lf
s6'ch-€rl'le-tl
nhuqng b5n tAi san-c6 dlrlh d:tgc I6c dinh bdng'
's]o"
li Lt ;i:i
$i'p #h# ieilnll' ricni
4,.,**liiiq['X"'iil i:".'l'1t'Ii,ii3fl[1
pni i'ons
b5o cao t6t qui ho?t dons kinh doanh'
".g,t['in[
;; Ei;;;;d;s"hi nr''an
2.'11
Thue tai san ci5 alinh
sd
p-n rui ro va lqi lch g5n IiAn vdi"quydn
dusc
dong
ho+
thue
th0c
hlnh
tnann toan dudi
ii,j.t']-r','"" pnuong pnap dudns thins dva trcn
Thue hoat dong la loai hlnh thue tai sen c6-dinh 1.a
hiru
cia tei san thuoc
lili-"rii'il|.]b. knijin
k6i",i,Hilffi;"d'il.i'i
hach toen veo bao cao"e
thdi han thue hoat dong.
11
nlal
)ry
H
iiu
CONG TY CO PHAN
DUqC HAU GIANG
M5u s6 B oga
2
cAc cHiNH sAcH KE roAN cHU YEU (tiiip theo)
2.12
Bat atQng san deu
-
oH
tu
ha tAng ma COngly
tu la nha' hoac m0t phAn cda nha hay ca nhA va dAt' co sd
nim qi0 nham tu. oi.n fliu'rJit-u''jle'Jiri" tn'i nt?c chd-tans si.5 q'i.kh"on9.p.hii-qy"s.it-tlls:*
muc oicn"qiln lV hodc 6dn trong liy sin xuAt
xuAt, bung cAp hing h6a hay dich vr,:' dirng cho cac
Bet d0ng san dAu
kinh doanh th0ng thudng
Tet ca cec bAt dong
dAu tu crla cong ty dang n5m gio nhim mvc dich thu
lqitir viec
cho thue'
khau hao loy ke'
thuC duqq tha, hiCn theo nguyen oi6 tru
dAu tu'
s6n
o5idons
'fi
odq;
co
iirpnjliei'i,i'jii"r-"iiEi o1il iiec
tu nim gi0 de cho
BAt donq san dAu
ffi;E;'si;;;
sin
si5il
"a.
KhAu hao
BAt dong san dAu
tu-n,m gil dB.cho thuC duqc khAu hao
OIn nbuyen gia tai
sin trong thdi gian hou dqng
p.huong phAp dudng thtng dd giim
10-16 nem'
theo^
uOc tinh tri.l
Thanh l,!
d
duqc )xac
thue duq(
thug
tdd cho th
dAu turnlm 9i0
dau
s
,6n bAt
dong san
9i0 .de.
f dor
nglb6n
I
lV
ntnuqn(
phhet sinhr do thanh
tl"
rd.16rohet
LAI V
VA
(
gsdn(
sar diu
t.dong
bet.donS
bet
lar
cia
cua
a
gie
n
cdn
i
tri
ly
voi
v0i
hi
th
o
thanl
th€
tl
thuanr do
I
tien tf
mu
u thuA
)h gioa
rh lCch
toso(
ss6 ch€nh
hbi
dinh.
ynaml
.bdng
nar
tau
tu
;in
dAu
dA
tu
rg
sin
sa
si0
dOn
Ln bAt; dong
rglDa
Dan
rnh l'l!,, nhugng
:nue
rAn
n do thanh
e.s6utiAn tthu th
qlui, o€
d6 cho) thue.
n,im gio
tu nam
tri c,
cdnn laa
r.
Gi6
Gia
oanh.
h
doanh.
do€
qua
kint
kinh
to?t
dong
d
ho?t
h
rCaOK
k6t
I
b6o
I
)60
ca
cAo
cng
g
nh
nhan
rhin lAI thurnl14p rong
huC
Cd
dugc ghi
ctho thuC
d6 cho
ket que ho?t
1o cao
ceo
io kCt
,Ec ghi
tronor beo
lAl chii phi
r trong
ri nhan la
o thue duEc
cho
tu
tu n:
namn gioPdCcl
di
ng san dau
(
1
ipr
t
don
d0ng
cia bat
doanh.
dang: kinh d
2.13
chi phi tre truoc
chiphitratrudcbaog6mcAcchiphitratru,6cngsnhanioicchiphitrdtrudcdaih?ntrcnb;ng
cu
Jiplii.an thue, chi phl 6Attra trudc, cons cq, dqnst'"
;# iiii ilE;;;;t;i.,,ive"jiini p[i .ing
yi?i:?
theo
toen
hach
ttrisc
s6c.va
9i6
Sllllil
da dua vao si, duns. cac di;;li;a iil6'"t
trcn thdi h?n pnan 0o'
r.&ii,E n"itnO"g rinn ooantr inJo pnuong phdp dudng thing hoAc dua
2.14
NE phai tra
cackhoennqphaitraduqctheod6ichiti6ttheoky.hanphai'tra'd6ituonoohiitri'|oainguyente
treduqcphan
phdi trdvacecyeutokhactheoffi;dilt$i/;di-c,5"gtt cackh6ainqphai
ioai dua vao tlnh chat bao g6m:
mai phat sinh t|:t giao dich
Phai ka ngudi b6n gdm c5c khoen phai tra mang tinh chSt thuong
mua hanq hoa, dich vu
quan d6n giao dich
'Pffi ffi'k'd;
moan phai tra kh6ng c6 tinh thuong mai' khong licn
vu.
mua, ben, cung cap hang hOa dich
;d;'.iJ
can d6i ke toan cen cu theo
cdc khoan nq phai trd dugc phan loai ngan han va-dai han llql Pi"9
k;il ffi iai Jui.Ji r,nobn'phai tra tai-nsav cia bans can d6i kc toen
2.15
chi phi Phai tre
b6n h.oac-da cung.'ca
khoan phdi trd cho hAng hoa, dicl vq da nhan duqc tr:v ngudi
don hoac chua 0u n
h6a
chua
c6
do
ta.chua.chi.tri
thuc
iao
nhu-ng
o'j6
i;;;s'ry
ceo'
b6o
k'i
cia
doanh
kinh
pnt
xu6t,
sAn
taitieu t6 toan, duec glii nnan uao tni
Bao q6m
cic
;;"";il;ft-";
io.
2.16
Chi phi di vay
sin xuAt bAt ky tai sin-d0 ti6u
Chi phl di vay lien quan truc ti6p d6i vOi hoat dong {ay qung ho{c
vao
pln thanh ve chuan bi dua ph6t
;il5;sE d;i;;6rltr6a trong tioi
fyoc
khi
doanh
kinh
qua
dons
hoat
ket
'JiiJiaigfn'nfv
ca6
bao
nhan
trons
lti:iuris cr.idni;i uiv inaiouq."sni
ii*
sinh.
CONG TY CO PHAN DUqC HAU GIANG
MAu s6 B oga
2
cilc cHiNH sAcH Ke ToAN cHo YEU (ti6p theo)
2.17
C6c
-
oN
khoin dP Phdng
tai ohep l'i hoic liCn ddi'
Cec khodn du phong duqc ghi nhan khi: COng tV- c6 1q!ia- vu no hien
ra dEn d6n vigc v6u
tn6
c6
tinn
i6
tcn
iq'j
phet sinh tlr cac su kien da';ay';l
;iir. *J"rh'1r'g ns d6 dusc L?dcxiy
mot cach d6ng tin
tinh
ngh-E
g"i6
irii,fa
righia
iiu'pnai tt ann toAn
.W
lai'
tuong
"T
trong
",i'noL
d0ng
16
hoat
i5v.'o,i prlo;g kh0ng duqc ghi ntrin cio cic rnodn
;;
pnai
to6n nghia y.v 19,-N6.y.anh
D!, phdng dugc tinh trcn cd sd cAc khodn chi.phi. d\'.tinh
'pnong'duocthanh
co s& gia tri hicn tai voi
tinh
tren
y6u
thi.orr
a
trgng
gian
iian
cia
gia
iri tndi
trLioiig v6
-vi'p-ni^
'gia
hign
tqi vq S.i6 trl thdi gian
kudng
thi
trEn
ai,ii ino,iS d6nh
t,i te chiet tnau truoc tlue
.; ih8;,r;i{;;; oo ct-t'i tans'ten do inh hudns cia v6u t6 thdi sian dusc
li'iJtidii
ghi nh?n
2.18
'ij'iliili
li chi Phi di vay.
"q
DV phdng trq cep thoi viCc
ty duqc hudno khoan tro cap thoi viCc
Theo Luat Lao dOng Viet Nam, ngudi lao dQng cia COng"n j'v
t'a -.Ollil
mot lan khi-n
ouq' tra
tA cap nav duqc
KIi.";l trq
cirig tv. Kh.oin
tai iong
can ct? vao s6 ndm lam viec tii
ll|Pxq:l:?.,d"0lrS
200e
'ap
ngav
ti'
hoi
xe
ty. Iineb Luat"B6o rri6m
iir'116"
viec cho Cong tY.
J.-t$Lq l-$T
iridi
thOi lam
"r'JCons
n6p tiAn vdo QuY bao hiem
l$''Ysi]3i:11
fl;sl,xix ffnnal tat ffi
;Y si | :ft
bons tv tnons
hiAn
sach bao hiem tlii''5i ri,
tii"ii'"ain
chinh sech
hien
ililli' [t^?.F:,i'^'[iff
pn(
trq c5p thoi viec tai ngey
".A.1
d^r'P plidng
orr
'igt''iep'
s0
s6
nhicn'
ien.
Tuy
2009
1
nem
1
thang
ngey
tu
f"o dQng
dong
ngudi lao
j:"'Yn[[i"r".[l'lii,i'ia]'6i'iiJii
cria
l,i'" nq"oi
lao dOng tai COng ty
n
tjm
vi6c
crla
nqudi
i#"",1""u.l
sq.neT.!.I
va:
.1T:"'.:'#lf
yli:^c*
o-uqc xac-di-nh cdn,cu
5i-tr'a"rrs 03 .a; z"oro
'tr.,;;s-1i;fiAiie
h0
hq
trong glal ooan o
trons
cUa
cia
\?a
.r,
e.
rran
mr'p.
Irp.vno
truno
binh
ua oul t'"n mrlc luons truns
ilti'ifiilY;;;i1
$ii
i;
i'itgil[r'-:t*iuli#n',:l;'ll!T!tb3:txi1?'xT,1
,ifl,'glll;Ll*:'":if,i
i; nil,z:: lil$']ir; t*
Li,iiitii
iqiJi''.+!q;
ff;5ijt"riniviCi
*r
tn
::f
iiilii
l6p b?ng can d6i k6 toan narl'
ngay laP
tiir'oi'iqav
thang trudc
2.1g
Dp phdng cho cac khoan chi phi thu do?n, kh6i phuc va hoin
tri mit bing
l
llp dttI phdngI cCno
C6ng
nel
nem1 i2015
tu ngi
ngayy1tthang
kB ti
200, kc
ctli Th
Th0nggtu2
:-J'-'
:
Theoo y€u cAu cia
^ty.li;0 dlr phdng
duqc x6c
du
e.b
di
o
i
thue.
thu
t
bens
Dang
i
mat
n
trA
hoan
phat
pha
r
I
khi
:t
sin
sinh
gnvafkh0ii phUc)
hu dgn
anI chi phi thu
khoan
in
tre met
hodn
phat
khl
I
rt
sinh
peng
mdt
be
ruc milt
tsCpf
d In vaa kh6i Phuc
/c t[nhh chl
chi phi tthu.u o9n
\, Lo tong
rg udc
fvaot
c)in cu
dinhrcanl
2015 d6n
20
1
1 ndm
nim
,r
thAng'
tlll
glan
kC
tir
ngay'
l
qua
thdi
qhi
su6t
s
than
dCu
duqcr gnl nhan
ai ve
tu fng lai
tron , tuong
blngg Itrong
' dr
'a rmat
no.
khi hoan
ho)an tra
it kbang
r
r
1
Doanh thu chua thuc hien
ftTf ,ltff
iH"liffi "ilJ"T{}nsitda{glt,Il1'j^r""laf,lilitsi{i;ill,i^jil$?f !ft
tuong lai,
ThuC thu
nhip hiQn hanh ve thu{i thu nhap hoan hi
ift 3 l::l'iXg6li{i13i:11}liil J"iil,!:,i!.' "{'-, i'iffi: ill;'n##iitrliiffiil!
Lli*il ;:nlx{:.lFfifl ,'Ts ilf :Hil',':ix?}i'iiT.flll^'iin'|,?nl,l ;nao no,n'u'
filflf
'l]lTil
iluniliijljqnfi*lni'.""al'liliiiillHe,':3:1il?['fiBJ:i:il#"lri.T?:lf
tBlxffi t*,"fl !i',:fi J,'i3r'H1.,!.'}"#ilf{{lfiltlllt*n^:g*?ix1:"'f':;i"?T3l
rhu6 thu nhap hoen rei duqc r',ll,t3r.il,#
flHlg"1liflg,,$.i"#lS ifll,,llifl!1ff,11"1?l
'*Jiil{rfi
Inffi lhqiixil'rll?r'3.;;#i;ft lluil;t^:qr+if ,'ff,nxfi'#
;r'#-f
:[*r'.Tift :rsrt-.$#iiiit'#u*iqll'*ffi
i#':i"f
*.',"^1,[j]]itr{",s*J:';,flf
1[}iliff
13
l,'J#'},,!]ffi
;lffi ""rffiu;i;
-nl
f,
GONG TY cO PHAN DUqC HAU GIANG
Mau s6 B oga
2
cAc cHiNH sAcH KE ToAN cHo YEU (tiiip theo)
2.2',1
Thu6 thu nhap hien hanh va thu6 thu nhap hoen lqi (ticp theo)
-
DN
Tai san thud thu nhap hoan tai dugc ahi nhan khi c6 kha neng sC cO lqi nhuan tinh thu6 trong
tuong laidA srlr dung nhOng chenh lech t?m thdi duqc khau trij.
v6n c6 phAn
vi
cd phi6u qu9
V6n chrl sd hiru bao q6m cac c6 phln duqc ph6t hanh Cdc chi phl lien quan t(rc ti6p d6n vi€c
ph6t henh them c6 ph5n hoic quydn chQn duqc trcr vao s6 tien thu duqc do ben c6 phen.
c6 phi6u qu! lA c6 phi6u cia C6ng ty da phat hAnh va duqc COng ty mua.hi. 56 c6. phi6u duqc
mua lai nav se khonq bi hui bd vi sC duqc tei ph6t hanh ko lai trong. khoang tndl glan meo quy
oinh crla pirSo luit vE chunq khoAn. Kho3n tien da ke d6 mua c6 phi6u, bao g6m cac chi phi c6
tiAn ouan irui ti6o. duoc tru-vdo v6n chrl sd hou tl6n khi c6c c6 phi6u quy duqc hiy bO ho{c dugc
t6i ohet haih. 55 tien thu do tai phet henh hoac ban c6 phi6u qu9 ku di cac chi phl li6n quan trqc
ti6p d6n vigc tai ph6t hdnh hay bin c6 phi6u quy duqc tlnh vao phan v6n chi sd h0u.
Phuong phap trich lap cec quY dq
tro
Vigc trich lap hang nem cec quy thu.Oc v6n chrl sd hou
dong quyet dinh trong Oai hoi d6ng c6 d6ng thudng ni€n.
tu lEi nhuAn chua phan ph6i do cAc
c6
Tir nlm 2015, Quy.dq phong tai chinh kh6ng con dLrqc sr] dung 56 du cdn lai c0a quy nay duEc
chuy6n sang quY dau tu Phat trien.
2.24
Chia c6
ti,c
Lgi nhuAn sau thu6
c6 dong phe duyet.
cia cong ty duqc trich chia c6 tuc cho c6c c6 dOng sau khi duqc Dai hOi d6ng
S6 c6 tr:rc duEc cOng b6 vd chi tld t0 ngu6n lqi nhuan chua phan ph6i
c0a c6 d6ng kong Dai hoi d6ng c6 dong thudng nien.
2.25
Ghi nhan doanh thu
(a)
Doanh thu ben hang
c,n
cO vao su phe duyet
Doanh thu bAn hang duqc ghi nhan kong beo c6o k€t qua ho?!dong kinh doanh khi phan ldn
nhong nii ro va lqi ich v6 quyen sd. hou hAng h6a.de dr-Jgc chuycn giao cho Jlguol.mua. -uoann
thu kh6ng duqc ghi nhan khi c6 yeu t6 khong chdc chan mang tinh trgng yeu ve Kna nang lnu
duqc tien ban hang hoac ve kha ndng hang ben bi trii lai.
Doanh thu duqc ghi nhan phti hqp vdi ban ch5t hon hinh thuc va duqc, phan p6 theo.nghia.vV
cung ung hAng h6a. Trudng hqp Cong- ty dung thanh ph6m, hanh h6a de khuyen mai cho l-(hech
nan6 r<eft tre6 oiAu r<ien mlua trang cii"'cong- ty thi cong iy phan b6 s6 tiAri qru duqc dd tlnh
doanh thu cho ca hang khuyen mai ve gi6 ki hang khuyen mai dugc tlnn vao gla von hang Dan.
(b)
Thu nhap lei
Thu nhap lei duqc ghi nhan khi duqc hudng tren co sd thdi gian va lai su6t thvc t6 tCrng ky.
(c)
c6 tuc
c6 toc duqc ghi nhan trong ki' k6 to6n khi ben duqc deu tu cong b6 chia c6 toc.
C6c khoan giam
trit doanh thu
C6c khoan giam trir doanh thu bao gdm chi6t kh6u thusng mai, hang-ban b,i tra hi va giam gid
hang bAn. C6c khoin giam tri| doanh thu phat sinh cflng ky tieu thU san pham, hang hoa dlch vqr
ctuqc ghi nh€n di6u chinh giim doanh thu ki phat sinh.
14
coNG TY c0 PHAN Duqc Hau
GIANG
Meu s6 B
'ea
2
cAc cHiHH sAcx x€roAH cH0 Y€u (tiep theo)
2.26
Cec khoan giam hr) doanh thu (titip theo)
-
DN
mdi chi6t khAu
Trudng hgp sin phAm, heng ho6, dich vv da tieu thu tu cac ky kuoc' d6n ki' sau
phdt henh
thuono mai. oi6m qia hanq i'an r.liaiiiatig oin bi trd iai nhung inat sintr truoc thoi di6m
ffi";%'ff:Xiiiiiti siiiliXi" ii5Jl,i,i"n g"ia' oo'anh th" crla ii
2,27
tap oao cao
Chuong trinh denh cho khach hdng truydn th6ng
Doanh thu.duqc shi nhan ra t6ng s6 ti6n pnai thu hoac
qtll,xi,fl
flt'tr[i
flfl".t"iTli'*q:iu::l'J,!i'f;,..'',"9i"JfT*!iifi'ti?ii;:;:a; n,;;;
[[+
6ii
[tf"]Hitff"t;]xi
gh
;guoimui
ouqc
ffi I'q;*r*nr{r*-#"ii Hlirli
itm:[ uilrl llvlliw.r
cAp dich v"
cung {i!ls,,:xlr#
irru cnua tirrrl nlen ciuqc x6t Lnuy6;r vao doanh thu ben hans,
lrnJli"-oil.'n
tr;Y,Iir;iffi e? $#l iia;uf,fi'i3H{l'IfrTft *',!ffi,ffi{i
ilHi'#ftqilit!:;ff
voi 9i6 tri hEp cia,s6 hang
crng
triei
tuong
in,i ct ui tn,,ic
"#:ill*iililiffi !.T::.1y,,"f *;lnlffi :T"$Jiiili?'rllifl !1!,il::
;ialtii#$ffi
quy
chuong trinh
lli;
l1i
dinh cria
Khi ngudi mua 6at duqc c6c diau kign
rsrr" r
tleo quy dinh cia chuong trlnh'.trudng.hqp gilll[ ?i
*
u:'!!d! fr!,Llil $i^'"i]..T tr,;qi;,F..tf #"fi'};:lffi il J$[-fliiffi
:itJr:f:iilgd:33,i,t1,*Jr,** cunecapdichvu-rc,.noqEii'i,illll'pii'i'?iiivlit'ii,t''iine"n
;".:"ilnili:T,1fu,'ly^:t"ff,lEt:iii:h*iffi:H"?fllilHlf"T,'ui'$X1','nli''n'"''
2.28
Gi6 v6n hdng b6n
tu
phi, ph6-t sinh cia thanh pham' hAng tr6a' vQt
Gi6 v6n bAn hang va cung cAp dich vu la t6ng chi
;;;s t;t;s ty' ouq" shi nhAn th;o nsuvcn tec phir hqp
xuat b6n va o;cn vq
trqng'
vdi doanh thu ve nguyCn tac than
cunsffi;';'id;ci
2.29
Chi Phi tai chinh
f
j;Jlf lffili,'lEl;Ji"U"Jl.:C::i!^Jif
fift;1ilil'1i6;'il;;;liiE;
lH'-I!:il,
fi
t"r
iEi,
i:ii u
i,i'f.1H''il:ii?[^iixsi?yY"{U{"i!!i
phi
dlch b5n
id;,ia..l ;ht its, dlins irroin
i ;-
*.
glo'l;
noSn han. ch'i
li i:e* :fr J,^-'#"
1?i:
siao
u tu vao don
vi
l|'atda
chi phi b6n hdng
"H
;fi{ iilT*:itFh1eldi*"'J:{#,{h
qffi
h"l;
rrli\'"T
i?Hil{fr i;i#,'iH;
fft[*
d6ng g6i, van chuyen
2.3'l
Chi phi quan
li
doanh nghiep
lfif itlit';bflT,q#,,iif il,l1rl'f,:*tifl
bifl,fi]qiffi
[[i' * lf.dJqtif".{ml:htt'"s]'.J:*iitft':i#
hoi nghi khach hang. ).
khech,
'15
*3
f
ffi fr
:',
,;4,r",:j}ffi
ru*i,sllt
fl
t$
rr'ri[!i
//n
,a/
2l
i\
\
\o
\\t
CONG TY CO PHAN DUqC HAU GIANG
Mau
2
cAc cHiNH sAcH KE ToAN cHU YEU (tiilp theo)
2.32
C6c b6n li6n quan
sii e
oga
- otl
f,Eti??tt3fl!tir:iisf,r,llifti'H'.i:*"JJiilift,'{;lili?l'.J!;ilill!J...............,J1ieit,:'?il
i'J"'oti"
"-a;bl,rir;:r,,:qr,y-rilii36'lig,i:liiltieffil,ilr'"t"i;3!""e;p['.i5i:E"tr:
*'tilii-ti"!l'^iyilRsffi
ft:',.3ld:'x;ff?it',11i[:$.?bilJlil":,t?#*i:.:1,i"''."r,:
duqc coi Ia ben lien quan'
ffi; tiiie; iSi"oiiac cin-nan nav cons
T6ns c-o.ns. ty Di!t",y.jltg"?!l
X3#+ilHfl[[el^i,i! SiHf ;3,i!3ii',,1!,]t,ffiir!'13;.[
;f[?frlisr'.::r'i',s'{fiilfi:']xy.7."1;v"#'ri*i;".;i'l[:gg"g"tll;;fl,Til.'ii
voiconsiv'no4c ihons chiu anh hudns ti' cons tv'
;1a;?;hiuo;bt6i
quan' cAn ch!
Tronq viec xem xet tilng m6i quan hC cia cec ben liCn.
oo
quan
ne
cac
ph6p
ly
cua
thuc
hlnh
chi
he ciu kh6ng
TIEN VA CAC KHOAN TUONG 9UONG TICN
f
tdi ban ch5t cria m6i quan
VNO
31.12.2015
VND
7,160.060.969
20.985.895.281
11.613.242.800
23.633.147.013
31.03.2016
TiCn mat
TiAn grli ngAn hAng
CAc khoan tuong duong tiAn (.)
128,145.956.250
{*)
ky han dao h?n ban dau khong
Cic khoin tuong duong tidn bao gdm ti6n giri ngan hang c6
qud 3 theng.
cAc KHoAN DAU
(a)
46.389,813
329.246.389,813
oiu tu n6m gi0
ru rAt cHiHtt
d6n ngiY
dio
hqn
31.12.2015
cia tr! ghi
VNO
VNO
TiAn griri c6
ky han
sO
795.225.500.000 795.225.500.000
16
ci6 tri ghi s
vNo
507.OOO.OOO.OOO 507.000000.000
CONG TY CO PHAN DUqC HAU GIANG
Meu s6 B oga
4
cAc KHoAN oAu
(b)
DAu
ru rAl cHiNH (tiep theo)
-
DN
tu g6p v6n vio aton vi khac
3111.2201!_
31.03.2016
Gi5 g6c
vNo
tu vao cong ty con (t)
oau tu vAo cong ty lien kct
OAu
117.550.000.000
(*)
3.787.450.000
Oeu tu g6p v6n vao don vi
kh6c ("')
27.908.
1
D{,r
phdng
g6c
Dq phdng
VNO
VNO
G16
vNo
1
'17.550.000.000
3.787.450.000
70.200 (16.500.000.000)
149.245.620.2A0 (16.500.000.000)
1
70.200
27.908.
1
a!249.
6?9.
(1
6.500.000.000)
2$_ll 6. [email protected]!99I
(.) Chi ti6t t,l l€ v6n n6m sio vA ti lp quyAn bi6u quy6t cl]a cAc cong ty con duqc trinh bav t?i
inuv6t minn's6 z. chi ti6t cac khoan dAu tu vao cac c6ng ty con nhu sau:
31.12.2015
VND
31.03.2016
VND
c6ng ty TNHH l\4TV DT Pharma
c6no tv TNHH MTV Du llch DHG
coni ty rlnn N4TV Duqc pham HT
COng ty TNHH MTV Duqc Pham CM
cong ty c6 phAn Dugc S6ng Hiu
COng ty TNHH l\,'lTV A&G Pharma
C6ng ty TNHH MTV Duqc Pham ST
COng ty TNHH MTV TOT Pharma
Cong ty TNHH MTV TG Pharma
c6no tv TNHH [/TV Duqc pham Bali
coni ty l.rnH MTV DL?qc PhAm DHG
Dugc Pham B&T
VL Pharma
COng ty TNHH MTV TV Pharma
cong ty TNHH MTV In Bao Bi DHG 1
COng ty TNHH MTV
C6ng ty TNHH
IV]TV
117.550.000.000
., ?[ixtl,*,F,':ile;;nru,"1,.,#l
Cong ty C6 phAn Tdo Wnh
Hio
5.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
5,000.000.000
5.000.000,000
5.000.000.000
2.550.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
5.000,000.000
5.000.000.000
50.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
5.000,000.000
unly,jJsJffi3fi3ffi.9
y"f.
5.000.000.000
5.000.000.000
2,550,000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
50.000.000.000
5.000.000.000
5,000.000,000
5.000.000.000
5.000.000.000
1
17.550.000.000
ket duqc trinh bav tai
31.03.2016
VND
31.12.20'.|5
VNO
3.787.450.000
3.787.450.000
CONG TY CO PHAN DUqC HAU GIANG
Meu s6 B oga
4
cAc KHoAN oAu rtP TAI CHINH (ti6p theo)
(b)
Diu tu g6p vrin vio 6on vi khac (tiiip theo)
C*) Chi ti6t tigt ttrng khoin
dAu
tu vio cac don vi tai ngay 31 th6ng 03 nam 2016 va 31 theng
nam 2015 nhu sau:
-
DN
12
Gie tri dAu tu
VND
20.000.000.000
4.286.800.000
2.57 5,315.200
C6no tv C6 phAn Bao bi C6ng nghe cao VInh Tudng
ctv 6P Duqc va VT Y Te Binh Duong
Ctv CP Duoc PhAm TrA Vinh
cti CP Duqc va VT Y T6 Ninh ThuAn
Ctv CP Duoc PhAm TaY Ninh
cti CP Duqc PhAm Ciru Long
796.675.000
221.960.000
12 nam-2015 th8 hign du phdng cho
56 du du phOng tai ngay 31 theng Oq nem 2016 va 31 thang
cao VTnh Tuong'
nghe
olinan-vao cong ti c6 ptrAn Bao bi cong
ii.C-i
ilr"i,
PHAI THU KHACH HANG
Phai thu tiv cec cong ty con (Thuy6t minh 36(b))
31.03.2016
31.12.2015
VND
vNo
147.705.041.593 166.465.441
184
Phai thu tU c6c bCn tho ba
ben
(.) Tai ngay 31 thAng 03 nem 2016, kh6ng c6 cec khodn phdithu cria
hang.
len tr€n t6ng phii thu khAch
cAC KHOAN PHAI THU KHAC
tri DP Phdng
vNg
vNo
fudc
ba chi€m
ti'
10% trd
31.03.2016
Gia
Chi6t kh6u thuong maitra
Lai tiCn gl}i Phai thu
Phaithu ngudi lao dong
Phai thu khec
thf
1.880.619.515
L633.329.17 4
1.955.308.662
1.879.928.969
6.691.565.280
1.079.4'15.539
7.836.179.488
21.305.436.839 -
18
tri DP Phdng
VNO VND
Gia
-
10.389.899.229 20.040.809.017 -
GONG
7
w
cO PHAN DuEc HAU GIANG
Miu sii B og -
NOXAU
gi5c
VNO
31.03.2016
Giri tr! c6 th6
hdi
VND
Dp phdng
thu
Giri
T6ng gia tri cac khoin phdi thu, cho vay
quA han thanh toan hoac chua qua han
nhung kh6 c6 kha neng thu hdi
DN
VND
106.735.748.474 100.455.849.398 6.279.899.076
o
31.12.2015
Gii tri c6 thd
gi5c
VND
haii
VND
T6ng gia tr! cac khoan phai thu, cho vay
qu6 han thanh toen hoac chua qu6 han
nhung kho c6 kha neng thu h6i (')
220. 403.01 0.7
80
Dp phdng
thu
Gi6
21
4.625.295.638
VNO
5.7
7
7.7
1
5.1
42
(-) Tai ngay 31 thAng 03 nim 2016 vd 31 th6ng 12 ndm 2015, khdng c6 khoan phai thu chiCm tu
10% trd lCn tr€n t6ng gi6 tr! cac khoin phdi thu qua han thanh toen hoac chua qua han nhung kh6
c6 kha nAng thu hdi.
BiCn dong
cia dV phdng cdc khodn
phei thu kh6 doi hong ky/ ndm nhu sau:
chinh Nem t,ri chinh
ngay kCt thfc ngey
31.03.2016 3',1.12.2015
-Kl tiri
ket
thfc
VNO
uo ou oau Ky/ nam
Teng dlr phdng trong kj// nem
Giam dr/ phdng trong ky/ nam
5.777.715.142
502.183.934
50 0u cuor Ky/ nam
6.279.899.076
-
4.357.578.640
2.420.136.502
(1.000.000.000)
5.777.7'15.142
HANG TON KHo
3',t.12.2015
Dg phdng
Gi6 gi5c
31.03.2016
Gi6
giic
VNO
Dqr phdng
VNO
VND
VNO
Hang mua dang di tren
dudng
Chi phi SXKD dd dang
43.384.469.272
138.068.884,796
31 .464.520.672
Thdnh phlm tdn kho
172.884.821 .015
1.992.804.385
193.495.012,'163
367.830.345
Nguycn vat liCu ton kho
HAng h6a
579.297.707.918 2.360.634.730
19
62.830.863.204
162.793.439.478
9.671.982.095
173.403.421.194
1.992.804.385
.907.070.587
367.830.345
600.606.776.558
2.360.634.730
191
c6NG TY CO PHAN DUqC HAU GIANG
Meu s6 B oga
8
-
DN
HANG ToN KHo (ti6P theo)
sau:
Bi6n dong vg dv phdng hAng tdn kho trong ky/nam nhu
Ki tai chinh
Nim tei chinh
k6t th0c ngay
31.03.2016
VND
k6t thuc ngay
2.360.634.730
s6 du deu kY/ nam
Tang dq phdng trong k/ ndm
Hoen nhAp du Phdng trong ki'/ nlm
31.12.20'.15
vNo
4.464.136.213
s6 du cu6i kY/ nam
g6c cia hdng tdn kho cao hon gie trithuan
Du phong gidm gi6 hing tdn kho duqc trlch l6p do gi6
c6 the thuc hien dugc cia hang ton kho
nem2o15' COng tykhong c6 hang tdn kho O69ng'
Tai noav31 th6ns 03 nem 2010 va 31 thang
fem,-mAt ptrlm cnAt ttrOng c6 khe ning tiCu thu'
P
PHAI THU VE CHO VAY DAI HAN
31.03.2016
VND
Unq v6n cho C6ns tv TNHH MTV Dugc phAm DHG
Uni v6n cho Cong tt TNHH MTV In Bao bi oHG 1
Ltnq v6n cho c6ng ty TNHH MTV TVP Pharma
;h" con6 ti rr.rHH Mrv Duec pham Hr
tltni v6n ciro C6ng ty TNHH MTV Duqc phAm ST
a;;;6;
3',t.12.2015
VND
497.334.737.387 485.163.454.704
97.919.711.037 97.919711.037
2.829.000.000
2.000.000.000
2.829.000.000
2.000000.000
3.878.438.285 -
603.961.886.709 587.912.165.741
-
CONG TY C6 PHAN DLTqC HAU GIANG
Meu
l0
TAr sAN cO olNH
(a)
Tai san cis atlnh hou hinh
Nguyon gia
Tai ngay I thang 1 nam 2016
lY
tign van tai
vin phdng
T6ng cQng
vNo
VNO
VNO
VNO
Tai ngay 31 thang 03 nam 2016
Kheu hao l0Y kC
Tqi ngdy 'l th6ng 1 nam 2016
Khau hao lrong ki'/ n;m
189.158.
.31?.348.
199.7 42.466.525
10.596.867.367
78.754.482.024
DN
623.153.018.708
10.263.636
10.576.494
1
.156.439,386
2.083.093
232.603.87'l .943
1'10.996.554.509
78.754.482.024
622.097
51 .381 .237 .O57
70.866.854.085
3.279.477.667
10.576-494
53.750-856.920
357.140.914.180
81.14',|.966.118
4 .195 .463 .212
1.093.575.1
1
Tai ngay 31 theng 03 nam 2016
84.243.854.190
156.382.092.124
Gia tri cdn l?i
T?i ngay 1 thang I nam 2016
Tai ngay 3l th6ng 03 nam 2016
119.866.
1 15.498-612.335
li
1
1 .1
46.17 5.7 50
1
Thiet bi
thiet b!
20'1.008.638.81',l 232.793.030.506
Mua trong ki/ nem
Xay dung co ban dd dang hoin thdnh
(Thuy6l minh 12)
Phuong
Miy m6c,
VND
Thanh
-
{"Tsco")
Nhi c|}a va
vat ki6n tric
Thanh
sii B og
5.190.013.630
189.'! 58.563
al .4'11.793.449
76.221.779.819
1.888.522.873
14.553.477.382
73.435.7 55.258
.379.793
701.08'l .365
39 .7 30 .O'13 .282
25.003.625.104
23 .1 15 .102.231
266.O12.104.528
252.396.293.636
37.560.799.2s1
Nam
h6t nhung cdn sir dqng tai ngay 31 thang 03 nam 20'1|6 lA 132-725l(ieu d6ng Vi6t
Nouvcn oia tai san c6 dinh hiru hinh cl]a COnq rv da kh6u hao
(tii igayit theng 12 nam 2015" 124-465 tri€u-d5ng Vi6t Nam).
21
,o
I
z-<
>,.
CONG TY
C6 PHAN DUqC HAU GIANG
Meus6Bog-DN
TAt sAN
t0
c0
DINH ("TscD") (ticp theo)
Tai san ci5 dinh vo hinh
(b)
NguyCn gia
Quydn sr} dgng
ddt v6 thcri h?n
Quyiin sr! drlng
ddt c6 thdi h?n
VNO
VNO
'110.924.939.361 102.821.579.711
Taingay I theng 1 nem 2016
ki/ nem
Xay dung co ben dd dang
hoen thenh (ThuYgt minh 12)
Thanh lY
T6ng c0ng
VND
8.537.342.805 222.283.861.877
Mua trong
Tei ngAy 31 th6ng 03
102.821.579.71
nim 2016
loy kd
Hao mdn
Tei ngay
l
4.405.435.000
4.405.435.000
'10.607.081.023
thang 1 nam 2016
525.940.854
KhAu hao trong k!/ nam
Thanh It
T?i ngdy 31 thAng 03 nam 2016
5.373.037.s13
15.980.118.536
831.736.036
305.795.182
16.81 1.854.
cie tri cdn l?i
ill::ijix::;sffi;l6
ii:::ai:?33:33i
I
cdn srl dVng t?i ngay 31 thAng
Nouven qia tei san c6 dinh vO hinh cia COng ty de kheu hao h6t nhung
Nam'
vtet
dong
kigu
os'nim iotO ua ngay 31 theng 12fim2015la 2 917
ir
BAT ooNG sAN
oAu
ru
Nhe coa
VNO
Nguy6n gi6
1 th6ng 1 ndm 2016
38.679.461.157
Tai ngay 31 th6ng 03 nim 2016
38,679.461.157
Tai ngay
Kheu hao loy
kC
Tai ngay 1 theng 1 nam 2016
Kheu hao trong kY/ nim
10 .237
.940 .002
Tai ngAy 31 th6ng 03 nem 2016
Gia tr! cdn lei
TAi ngAy 1 thang 1 nam 2016
28.441.s21.155
Tai ngay 31 thang 03 nem 2016
sr:t dung t?i ngay
Nguy€n gi6 bAt dong sen dAu tu crla cong tv da- kheu n?9^h9!llYns tdn
Nam
viet
d6ng
335
612.933
2015le
12
ndh
inZ"iios;;r totb r7a ngay 31 thans
31
CONG TY cO PHAN
't2
TAI sAN
od
DuEc
HAU GIANG
MAu s.i B 09
DANG DAI HAN
-
oN
Chiti6t chi phi xAy dr,rng co ban d& dang (,,XDCBDD,,)
Xey dvng nha mAy Tan PhU Thanh
XAy dqng vin phdng chi nhdnh Hii Phdng
Xay dqng kho thanh phim d T6ng kho Cl\4T8
Xudng sen xuAt thu6c s[ri bqt
XAy dvng vdn phdng chi nhanh Gia Lai
Xay dlrng vdn phdng chi nh6nh Da NAng
Xay dvng van phdng chi nhenh H6 Chi Minh
Xay dvng kho nguyen lieu
Xay dqng van phdng chi nhAnh Thdi Nguy€n
31.03.2016
31.12.2015
vNo
VNO
6.244.200.000
90.909.091
4.998.791.778
3.061,360.000
623.948.774
6.244.200.000
90.909.091
3.031.610.782
3.061.360.000
623.948.77 4
3.000.27 4.884
27.580.000
124.326.683
14.46'1 .81
I .480 .17 L465
1 1 .81 8.1 82
19.635.808.857
I
13.094.070.465
Bi€n dQng chi phi xay dwng co bin dd dang trong ki'/nAm:
.Ki tai chinh
Nlm
ket thuc ngay
31.03.2016
VNO
chinh
31.12.2015
VND
S6 du dau kYindm
13.094.070.465'17.954.990.322
Mua sdm
Chuy6n sang TSCo hou hinh (Thuy6t minh 10(a)
Chuy6n sang TscD vo hinh (Thuy6t minh 1o(b))
Chuy6n sang c6ng cu dqng cu
Thanh lY
12.105.007.778 61.420.452.102
(1.156.439,386) (48,270.825.808)
(4.405.435.000) (8.374.045.680)
50
19.635.808.857
OU CUO| Ky/nam
13
CHI PHi TRA TRUOC
(a)
Chi phi tre truoc ngin h?n
Crc khoan tra kudc c6 thdi han dudi
(1.395.000)
-
(239.876.938)
(9.396.623.533)
13.094.070.465
31.03.2016
31.12.2015
VNO
VNO
1.842.760.416
Chi phl thue hoat dong
Chi phi kh6c
(b)
tii
ket thUc ngay
341.400.000
2.024.181.829 2,'193.018.542
3.866.942.245 2,534.418.542
12 thAng kg tu thdi diam tra tru6c.
Chi phi tra truoc diri h?n
31.03.2016
VNO
11.318.989.616
2.245.944.121
147.481.055
||en mue oat tra Iruoc
COng cU dvng cu
Nang cAp tAi sen thue
Chi phi khac
'173,996.479
13.886.411.271
c6c khoan tre trudc c6 thdi h?n tren
12 thang k6
23
tit thdi di6m tri hudc.
31.12.2015
VNO
11.405.614.538
2.803.402.447
174.666.020
237.970.236
14.621.653.241
CONG TY cO PHAN
ouqc
HAU GIANG
Meu si5 B 09
13
cHt PHi TRA TRuoc (ti6p theo)
(b)
chi phi tra tru6c dei h?n (ti6p theo)
-
DN
Bi6n dQng chi phitra truoc dei han nhu sau:
Ki tai chinh
th[c ngay
Nem tai chinh
ket th0c ngay
31.12.2015
k6t
31.03.2016
vNo
VND
14.621.653.241
S6 du dAu kY/ndm
46.748.981.443
2.437.758.294
(3.691.235.246)
103.418.181
Teng
(838.660.151)
Phan b6 trong kY/nim
-
Chuy6n sang TSCD vo hinh (Thuy6t minh 10(b) (t)
s6 du cu6i kY/ndm
(30.87q.851 .250)
14.621.653.241
13.886.411.271
vO hlnh la gi6 tri quygn si, dung dat dugc Nha nudc aiao
c6 thu tien s& dung d5t da c6 giAy chr.lng nh4n quy6n si] dung dat
(t) Gia ki chuydn sang tei san c6 dinh
TAI sAN THUE THU NHAP HoAN LAI
Bi6n dong g0p cia thu6 thu nhap hoan lpi khdng tinh btr tru cec s6 du liCn quan d6n ciing mot
co quan thu6 nhu sau:
chinh Nim tal chinh
ngay klSt thfc ngay
31.03.2016 31.12.2015
K! tdi
ket thrlc
56 du dAu k!/nim
VND
vNo
3,300.000.000
3.300.000.000
3.300.000.000
3,300.000.000
Ghi nhan vao b6o c6o k6t qud hoat dong kinh doanh
56 du cu6i k!'/ndm
Tai sen thu6 thu nhap hoan lai chrl y6u ph6t sinh tU cec khoan chenh lgch tam thdi duqc khau trit
cia cAc khoan du phong.
15
PHAI TRA NGUOI BAN NGAN HAN
31.03.2016
Gi6 tr!
36 c6
3',t.12.2015
Gia
tr!
VND
khi
ning tra ng
VND
VNO
56 c6 kht
ning tra nq
VND
Phai tre c6c cOng ty con
flhuy6t minh 36(b))
Phai tre cac c6ng ty liCn
k6t Ohuyct minh 36(b))
Phai tra cho c6c b6n th&
ba
202.096.326.982 202.096.326.982
695.700.000
1
38.57
4.126.920
138.57
4126.920
695,700,000
179.484.188.376 179.484.188.376',t91.715.942.857
19'1.715.942.857
382.276.215.358 382.276.215.358 330.290.069.777 330.290.069,777
(.) chi ti6t cho tLrng d6i tuqng chi6m
ti,
1o% trd lcn tren t6ng s6 phai tra:
COng ty TNHH Duqc pham Trlrdng Tln
COng ty TNHH NITV Mega Lifesciences (VN)
31.03.2016
VND
31.12.2015
32.888.216.340
37.965.877.768
38.175,021.388
42.854.138.507
VNO
CONG TY C6 PHAN DUqC HAU GIANG
Maus6Bog-DN
16
THUEVA CAC KHOAN KHAC PHAI NOP NHA NUOC
31.03.2016
VND
Thug gia tri gia teng
Thue thu nhap doanh nghigp ' hien hanh
Thug thu nhap ca nhan
Cdc loai thu6 khAc
3'1.12.20'.15
VND
9.066.580.301 4.070.803.548
3.469.152.034 1.269.913.016
253.329.712 1.281,960.137
947.318.202 489.034
----lEzgo-sso:ag
o.ozgtos.zss
GONG TY CO PHAN DUOC HAU GIANG
Meu si5 B 09
Bi6n ttQng thu5 phai nQp ngan sach Nha nni,c trong
ki/nem
ki/
nAm nhw sau:
Sii Phai
nOP
trong
ki/nem
SO Aa.nQP
trong
Thue thu nhap ca nhan
Thue d5t, tian thu6 dAt
Thu6 khac
Q '177 '664'711)
4.070-803.54E - tztttq{ 'cac
(8 598'357 240)
8.598-357.240
-+ry-(2'822'162'755)
(j6'1.274.4'11') 2.970.567 .O45
1.269.913.016 15.338 476.548 (13 139'237 530)
191'414'135)
1.281.960.137 13-'162.783.710 (14
(1'109'719'279)
037.481
2.057
(84 844'033)
54.409.606
489.034
c0n9
6.061.891 .324
s6 diu
Thu6 GTGT hang ben noi dia
Thu6 GTGT hang nhaP khau
Thu6 xuit, nhfp kh5u
Thu6 thu nhap doanh nghigP
54.355.073.094
(47.123.399.683)
st' cuiii rvtnam
9.066.580.301
(412.87O.121;
3.469.152.034
253.329.712
947.318.202
(29.945.393)
13.293.564.735
-
DN
c6NG TY CO PHAN DUqC HAU GIANG
MeusOB0g-DN
17
CHI PHi PHAI TRA NGAN HAN
Chi phi hoi thao
Lei vay phai tra
Chi phi ti6p thi va chSm s6c kh6ch hAng
C6c chi phl phai tra khec
18
31.03.2016
VNO
31.12.2015
1.316.156.678
300.750.049
45.951.924.015
14.815.725.738
62.384.556.480
827.636.363
452.141.998
3.196.827.384
VNO
18.201.995.862
DOANH THU CHI/A THI,/C HIEN NGAN HAN
3't.12.2015
31.03.2016
vNo
vN0
Doanh ihu chua thr,rc hi€n ttr chuong kinh khech hang truyen
th6ng (Thuy6t minh 2.20 ve 2.27)
19
1
1.532.562.217 3.447.830.1
10
PHAI TRA NGAN HAN KHAC
VNO
31,12.2015
VND
348.289.320
491.694.166
542.914.569
665.218.581
3
Kinh phi cong doen
ffi
chi6t khAu thuong m?i
CAc khoan phdi
tri, Phii
nQP
kh6c
t.03.201 6
VAY NGAN HAN
31.12,2015
31.03.2016
Si5 c6
Gia
tri
VNO
Vay ngen han ngan hang
Vay ngudilao dong ('-)
184.7
iii"
(")
trl
VNO
VNO
247.000.000.000
13.962.432
56 c6 khi
ning tr, nq
VNO
247.000.000.000
23.711.206.
23.71
24.71
24.713.962.432
184.713.962.432
(.)
tra nq
160.000.000.000
160.000.000.000
()
cia
khi ning
270.7 1 1 206 737
27 0.7 11
.206.737
tai ngan hang (Thuyet minh 3) vd
C6c khoAn vay nay.duqc dam bio bang tiAn gii c6 ki' han
0'62% mot thens)
d6n
o,2s%
riii,i5il* o,siv. d6n o,gav" moiti'lngizotsiti'
c6 dam bdo
C6c khoan vay nay tir ngudi lao dong cii-1cong^ ty, kh6ng
theng)
mot
0'57%
den
o
thahg
mot
Qo1':iu '42%
bgir o,siv"
vi
chiu l6i suat 0'42%
Bi6n dong vay ngin hEn trong ky/ nAm nhu sau:
T?l ngay
0'l'01.2016
VND
Vay ngen han
ngan
nang
Vay ngudi lao d0ng
247.000.000.000
27
711.206.737
0.7 11 .206.737
ciem
VND
Tdng
VND
103.500.000.000
2.01 1.819
10s.511.819.889
27
Tei ngAY
31.03'2016
(
190.500.000.000)
1.009.064.194
191.509.064.194
VNO
160.000.000.000
24 .7
13.962.432
184.7 13.962,432
CONG TY C6 PHAN
DUqC HAU GIANG
Meus6Bog-DN
OUY KHEN THUdNG VA PHOC
LqI
cia cac c6 d6ng
tu viec klch lap tu lqi nhuan chua phen ph6i theo-quydt dinh
thudns va phuc
tre
tian
chi
d8
dvng
sir
dusc
ndy
tv. oi,v
#l.ilioi ii;'ri.', in.o,.g "ie;
va phric lqi cria c6ng ty va thudng cho
toi cho nhan vien coa cong ty rh"o-.nini"l.n rn"n inudng
tti tneo nghi quv6t oai hoi c6 dong thudng nien crla cong ty'
QuV nay hinh thanh
.ilio.i
iOiJdnJ oran
nhu sau:
Bi6n dong crja quy khen thudng vA phUc lEi trong ky/ nem
thudng Hoi
QuY phtic lql da
hinh thanh TSCO
VNO
ddng Ouan tri
VND
28.610.527.409
6.727.252.863
34.978.468.180
OuY khen
thudng
QUY
phrlc lEi nhan vien
56 du dAu kY/ nlm
Trich qui trong ki'/ nAm
Teisan hlnh thanh tir quy
T6ng c0ng
VND
VNO
7
0.316.248.452
phUc lEi
Kheu hao tai san hinh
thanh
(1 .17
ti} qut Phoc lqi
4.203.201)
(1.174.203.201)
1
S0 dung quY
s6 du cu6i tYt nam
oUY PHAT TRIEN KHOA H9C VA CONG NGHq
quy phet
1 cec don vi duqc phep lap
Theo Thong tu s6 15/201 1/TT-B.TC ngay 09 th6ng 02 nem-201 '
Du
phat
tri6n
elqls
cpu va
tri6n khoa hqc va cong nghg dc s&;;;t;no'ca-c rroat dqng nghicn
n-snicn cuu va phet trian dusc thlrc hi9n
itong
noat
ca"
du.g"Lhi
riry?,iqi.,r'
iilri;" il'ir,r'
ir.ri.
'i'.',i
trd.
vd ti6n dugc
Bi6n dong cria quy phet tri6n khoa hQc va c6ng nghC trong
Qu! ph6i tri6n khoa
hQc
c6ng nghe
vNo
56 du deu ki/ nam
Tai sen hinh thanh tU quY Phet
tri6n khoa hqc cong nghC
KhAu hao tAi san hlnh thAnh ta/
QKHCN
chuyan quY cho cong tY con
S6 chi trong kY
s6 du cu6i
kY
/ nam
6.519.245.955
ki/ nim nhu sau:
QuY ph6t Han khoa
h9c c6ng nghC da
hinh thanh TSCO
VNO
T6ng cQng
VND
23.859.281.631 30.378.527.586
(1.093.339.113) (1.093.339.113)
/.)4a 704 Tnol
(258.793.700)
CONG TY cO PHAN
DuEc
HAU GIANG
Meus6Bog-DN
DlP PHONG PHAI TRA DAI HAN
31.03.2016
VND
25.835.182.400
Du phdng trq c6p th6i vi€c
Dfr phdng cho c6c khoen chi phi thu dqn, khoi phuc va
hoAn tra mat bdng
24
26,270.001.050
1.779.216.769
27.614.399.'f69
31.12.2015
VNO
1353.717.787
27.623.718.837
vON cO PHAN
3'l.03.2016
3',t
.'t2.2015
VND 55 s6 ohi6u
VND
V6n c6 phAn dugc duyet da
ph6t hanh
uo pnreu quy
uo pnreu pno rnong oang
87,164.330 871.643.300.000 87,164.330
(222.380) (16.121.030.000) (222.380)
('16.121.030.000)
luu hanh
86.941,950 855,522.270.000 86.941.950
855.522.270.000
Sii c6 phiilu
871.643.300.000
c6 phi6u ph6 thong c6 mCnh gia la 1o.o0o ddng. M6i c6 phi6u ph6 thong tuong fng voi mot phi6u
bi6u quy6t tai c6c cuoc hap cd dong cria cong ty. c6c cd dong dLrqc nhan cd tl?c ma c6ng ty cong
b6 va tirng thdi di6m. T5t ca c6 phi6u ph6 tnong dau c6 thu t|'! uu tien nhu nhau d6i vdi tai san con
lai cia COng ty. CAc quyAn lqi crla cAc c6 phi6u afe duqc COng ty mua lai deu bi t?m ngirng cho tdi
khi chong duqc phet hAnh lai.
Bl6n dQng v6n c6 phAn trong k!/ndm:
Ky tai chinh kl5t thfc
31.03.2016
56 c6 phiilu
ngay
VNO
Nem t,ri chinh kot th0c ngay
31.12.20'15
VND
56 c6 phicu
OU oau Ky/nam
Mua tai c6 phi6u lam c6
phi6u qu!
86.94'1.950 855.522.270.000 87.154.200
56 du cu6i ky/ nim
86.941.950 855.522.270.000 86.941.950
50
871.',l87,450.000
(2',t2.250) (15.66s.180.00qL
29
855.522.270.000
I
|,AU
c6NG TY Cd PHAN DUqC HAU GIANG
Mau s.i B 09
riru nixx rAte
GIAM
voN cHo sd
C6 phi6u quV
vNo
VND
I thang
1 nem 2015
Mua lai c6 phicu lam c6 Phicu quy
871.643.300.000
-
QuV
diu tu vd
ph6t
tri6n
vNo
QUY
tai chinh
Lqi nhuan sau
thue chua phan
ph6i
T6ng cQng
vNo
VND
vN0
dF Phdng
627 '603
768.665.991.30',1 66.026.578.871 521.167.607 .431 2'227 '047
(455.850.000)
-
(15.665.180 000)
c6 tuc
Chuydn tu QuY du Phdng tai chinh
Phdn b6 cho cac
-
qui
66.026.578.871 (66.026 578.871)
190.330.702.659
871.643.300.000 (16.121.030.000) 1.O25-O2s.272
831
Lqi nhuan thuan trong kY/nam
c6
-
(190.330.702.65e)
(62'540 112'8921 (62'540]112'892].
(6 834 191 880) (6 834'191'880)
Trich quY khen thudng va Phic lgi
Trich quY thuang Hoi ddng Qu6n tri
56 du ngay 31 thang 12 nem 201s
(15.665-180-000)
542.s91.263.137 542.99'1 263.'137
(261.462.600.000) (261.462.600.000)
Lgi nhuan thuan trong nam
c)
DN
HIYU
vi5n c6 ptrAn
S.i du ngay
-
-
137 2423536'805968
60.830.985.331 60.830'985'331
542'951 263
tfc
Phan b6 cho cec quY
Chuy6n sang quf khen thudng,
ph0c lqi
Trich quY thudng HOi ddng quan tri
SO
du ngay 31 thang 03 nam 2016
(*l
871.643.300.000 (16.121
1.O25.023.272.831
603.822.248.468 2.4a4367
-79',1-299
cong ty k6t chuy6n
s6 oouzol-slNQ.oHDco ngay 20 thang 04 nem 2015,
Theo huonq dan cia Thong tu 2oo va Nghi quyiit o?i hoi ddng c6 at6ng
phat tmen rong nam zu I c'
toAn bO s6 iu crla Quy dq phdng tai chinh sang Quy dau tu
cO Tt?c
5 nem 20'15'
2O'14 d m0,c 30% va da ti6n hanh chitra vao ngay 8 th6ng
Trong nam 2015, COng ty da cOng b6 mrlc c6 ttl,c beng tia'n coa nam
CONG TY CO PHAN DUqC HAU GIANG
MausOB0g-DN
27
a)
cAc KHoAN MVc NGoAI BANG cAN o0l
KE
roAN
Cam ket thue ho?t dong
b)
2016 duqc trinh bay d
Cam k6t thue ho?t dong cho ky 03 theng k6t thuc ngay 31 thAng 3 nam
thuy6t minh 38.
Ngo?i tC c6c lo?i
va ngo?i te nhu sau:
Kho6n muc tian va cac khoan tuong duong tian d5 bao gdm s6 vang
31.03.2016
VND
31.'12,2015
200.780
19.713
20
246.134
USD
EUR
IVOP
28
OOANH THU
(a)
Doanh thu thuain
VND
J/.OOC
20
KV 3 th6ng kct thric ngey
31.03.2015
VNO
3'1.03.2016
Doanh thu
Doanh thu ben thanh PhAm
Doanh thu ben hang h6a
Oich vu cho thuc, ben Ph6 lieu
C5c khoAn
giim trir
chi6t kh6u thuong m?i
Heng ben bi tra Iai
424.831,616.258
434.149.065.969
729.472.231
859.710.154.458
405.925.760.590
283.792.329.864
(35.701.309.788)
(3 .237 .51 4 .7 99)
38.938.824.587
(39.368.278.438)
(5.553.670.473)
403.071.100.734
416,970.756.906
375.10',1.896658
269.694 244 885
643.416.365
Doanh thu thuAn
Trong d6:
Doanh thu bAn thanh Pham
Doanh thu b6n hang h6a.
Dich vu cho thuC, ben Phg liCu
(b)
72s.472.231
Doanh thu ho?t dong tai chinh
KV 3 thens ket th0c ngay
31.b3.2016
VND
tai
tiAn gi?i
cA toc, lqi nhuan dugc chia
Lai chcnh tech ti gia h6i do6i de th\rc hien
Lai tu thanh lY khoan dau tu
Doanh thu hoat dong tai chinh khec
31.03.2015
VNO
,042.850.7',l9
'136,465.200
4.872.928.293
918.172.245-
454,002.893
12.097.488.164
5.849.435.218
11
108.480.000
CONG TY CO PHAN DUqC HAU GIANG
Meus6Bog-DN
29
GIAV6N HANG BAN
KV 3 theng k6t th0c ngay
it.og.zot
s
VNO
210 .651
cie v6n cia thenh Pham da b6n
ci6 v6n cia heng h6a de b6n ,
.7 47
.992
377.094.467.630
31.03.2015
VNO
199.441 .671.012
232.140.321.375
GiA v6n cria dich vu da cung cap
432.210.815.541
30
CHI PHiTAI CHINH
KV 3
thanq kdt th0c ngay
ri.oa.zoto
VND
Chi phl lei vay
ti
gi6 h6i do6i de thltc hien
Chi6t khAu thanh toan
Cec chi phi tai chlnh khac
L6 ihcnh lech
31
2.619.858.691
910.655.766
10.966.436,034
31.03.2015
VND
1.855.84',l.468
894.365.015
10.616.865.067
CHI PHi BAN HANG
Ki 3 th6ns ket thlc ngey
3'1.03.2015
ri.or.zot e
VND
Chi phi nh6n vi6n
Chi phi nguYCn liCu, vat liCu
Chi phl dung cu dd ding
Chi phi khAu hao tei san c6 dinh
Chi phi quang c6o
Chi
'phl
hQi
th;o gi0ithigu sin
PhAm
Chi phi cham s6c.khech hang
Chi phi van chuyen
Chi phi khac
36.979.243.381
1.837 .687 .273
698.309.327
3.322.711.034
49.395.547.980
1 .231 .228 .4?2
21.649.999
3.808.989.133
VND
51.292.578.816
920.302.643
420.013.666
3.268.583.527
13.177.259.973
9.857.510.434
4.205.'127.289
108.151.764.163
32
CHI PHi QUAN LY DOANH NGHIFP
KV 3
thens ket thfc ngey
si-or.zot6
VNO
Chi phi nhan viCn
Chi phl nguyCn lieu, vat lieu
Chi phl dung cU dd dung
Chi phl khau hao tei san cO dinh
Thu6, phi vA l€ Phl
Chi phi dU Phdng Phaithu kh6 ddi
cni iihr o,r bnols iho viec thu dQn, kh6i phuc ve
hoan ha mat bAng
Chi pht dich vu mua ngodi
Chi phi b5ng ti6n khec
31.03.2015
VND
450.552.7 50
.644.914.338
68.190.356
594.077 .263
2.570.789.099
92,644.660
2.665 .561 .212
101.516,458
44.109.552.505
27
502.'183.934
(165.540.509)
425.498.982
2.345.259.187
3.895.044.784
41.019,705.460
CONG TY CO PHAN DUqC HAU GIANG
Maus6Bog-DN
THU NHAP VA CHI PHi KHAC
Ki' 3 theng k6t thuc ngay
31.03.201s
31.03.2016
VNO
VNO
Thu nhap khac
Thu nhap tir thanh ly tai san c6 dinh va tai san dai h?n
khec
Thu nhap cho thuc
Thu tu hoa hdng ban hdng
Thu nhap khac tt khoan chi khuy6n mei cho Cong ty
TNHH MTV Duqc pham DHG
Thu nhap khec
2.907.632,727
5.340.772,729
7,023.949.930
9.075,064.562
357.01 1.578
6.000.000.000
1 .205 .446 .062
13.043.077.461 31.e134!331Chi phi kh6c
GiA ki con lgi cria tai san c6 dinh, tai san dei han kh6c
thanh lY va x6a s6
Chi phi khAc
Thu nhap khac
-
56 thuen
880.272.896
1
1.900.346.999
5.729.741.275
1
5.523.304.q97
CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU T6
VNO
551.875.869.158
121.386.629.439
Chi phi nguyen vat lieu
chi phi nhan cong
Chi phi kh6u hao tei san c6 dinh
Chi phi dich vv mua ngoai
Chl phi beng tiCn khec
VNO
394.709.470503
116.161.265.391
13.042.039.037 13.253.327.485
77.622.630.052 42.338.725.721
778.606.737.508
THUC THU NHAP DOANH NGHIFP
y6t di n h s6 3 044/Qo-u t']3#fi
,0i
thue thu nhap doanh nghiep theo
$ |li"',,xfl x* ti3 r"3i"T* ?31?'fi itl
nililfl fli],"Ti'rrit;
i:}+ixlfi*,*"ifitful?tty:'mi'ilfl
tlning t
rh eo
Q u
nam 2016 gidm xu6ng cdn 20%
33
,
J
CONG TY CO PHAN DUqC HAU GIANG
MeusOB0g-DN
3s
rHUE THU NHAP DOANH NGHIEP (ti6p theo)
s6 thu6 tr€n lEi nhuan tru6c thu6 cia cong ty khSc vdi s6 thu6 khi duEc tinh theo thu6
thong thudng theo quy dinh cia luat thue hign hanh nhu sau:
KY 3
thang ket th0c ngiy
31.03.2015
VNO
31.03.2016
VND
Loi nhu{n ke toen truoc thue
Thu6 tinh d thu6 suSt ptr6 tnong 20o/o (2Q15:
22%)
76,169.461.879
93.975.591,897
15.233,892.376
20.674.630.217
oi6u chinh:
131 .877
Chi phi khong duEc kheu trar
Thu nhap kh6ng chlu thue
suAt
14.098.167
.212
tt7 to'\,6all\
15.338.476.548 20.688.728!1-
Chi phi thug thu nhap doanh nghigP
GIAO DICH VOI CAC BCN LICN OUAN
43'31%
C6 dong lon nh6t cia COng ty li Tdng C6ng ty OAu tu v6n NhA nuo,c ("SclC")' sd hou
Nam'
Viet
phi
CHXHCN
nudc
bdi
Chinh
soet
v6n c6 itrAn cta cong ty. Sbtb ouqc fi6m
(a)
NghiQp vu v&i cac ben li6n quan
quan:
Trong ky/ n6m, cec nghiep vv sau day duqc thuc hiCn vdi cac bCn lien
KY 3 thang ket thUc ngay
31.03.2015
31.03.20',!6
VNO
VND
i)
Doanh thu hen heng ve dlch vtl
C6ng ty con
115.720.27'l
397.611.950
10.278.048.496
8,003.806.688
11.807.636.285
13.141 ,578.894
Cong ty TNHH IiITV In Bao bl OHG 1
Cong ty TNHH MTV Du lich DHG
cong ty TNHH MTV Duqc pham cM
COng ty TNHH MTV DT Pharma
Cong ty TNHH MTV Duqc PhAm HT
cong ty TNHH MTV Duqc Phem ST
C6ng ty TNHH MTV Duqc lieu DHG
Cdng ty C6 PhAn Dugc S6ng Hiu
C0ng ty TNHH MTV A&G Pharma
C6ng ty TNHH MTV TOT Pharma
Cong ty TNHH MTV TG Pharma
COng ty TNHH MTV Dugc PhAm Bali
COng ty TNHH MTV Duqc Pham DHG
C6ng ty TNHH MTV TVP Pharma
COng ty TNHH MTV Dugc PhAm B&T
C6ng ty TNHH MTV VL Pharma
60.818.395
363.636.364
10 .327 .549 .505
7.067.853.092
7.370,086.838
9.629,431.104
353.506,268
19.434.578.697'13.157.450.972
22.583.281.286 16.166,297.472
35.538.261.952 24.938.479.066
5.922.649.080
8.657.327.801
3.296.622.627
6,412,067.981
72.906.935,438 31.953.287.999
5.244.723.425 6.310.413.994
9.785.988.104 7.250.265.542
11.696.633.342 7.062.785.546
235.514.7 81.709 151.720.552.765
34
CONG TY cO PHAN
Duqc
HAU GIANG
Maus0B09-DN
JO
G|AO DICH Vor cAC BcN LrcN QUAN (ticp theo)
(al
NghiQp vr,r vdi c6c b6n lien quan (tiCp theo)
theng k6t thric ngay
31.03.2016
31.03.2015
KY 3
VNO
VNO
ii) Mua hdng h6a vd dlch vp
C6ng ty con
C0n9 ty TNHH [/TV In Bao bi DHG 1
[/TV Du lich DHG
Cong ly TNHH [/TV Duqc lieu DHG
Cong ty TNHH IVITV TOT Pharma
Cong ty TNHH MTV Dugc phAm DHG
13.006.886.653
2.685.37 4.547
COng ty TNHH
81.367.974
145.943.597.000
c6ng ty lien k6t
uong ty co pnan rao vrnn Hao
18.426.301.658
3.767.024.544
744.290.729
255.204.424
92.128.462.751
266.700.000
161.983.926.174 115.321.284.106
iii) Cho vay dai h?n cong ty con
r) Diu tu dr,r 6n c6ng ty con
Cong ty con
C6n9 ty TNHH MTV In Bao bl DHG 1
C6ng ty TNHH MTV Duqc pham DHG
12.171.282.68;
12 ,17 1
.282
2s.287.861,025
.683
29 .287 .861
.025
T6ng v6n dAu tu vdo cong ty con nhu sau:
3't
C6ng ty TNHH [/TV Duqc phim DHG
v6n diau lC de g6p (Thuy6t minh 4(b))
tlng v6n dAu tu xAy d\rng nha m6y
(Thuy6t minh 9)
31.12.2015
.03.2016
VND
VNO
50.000.000.000
5.000.000.000
497.334.737.387 485.163.454.704
547.334.737.387 535.163,454.704
cong ty TNHH MTV In Bao bi DHG
1
V6n di6u lC da g6p (Thuyet minh 4(b))
Ung v6n dAu tu xAy dqng nha may
(Thuy6t minh 9)
5.000.000.000
97.919.711.037
102.919.711,037
f')
5.000.000.000
97.919.711.037
102.919.711.037
Cho vay ho?t dong cong tY con
Cong ty con
COng ty TNHH IVITV
Duqc phAm ST
3.878.438.285
iv) C6c khoAn chi cho cec nhen sV quen ry
Luons vd c6c quyAn lqi gOp
khAc
chi chdt
4.111,333-l-43
35
4.824.846.441
NG TY
PHAN
CONG TY CO PHAN DUqC HAU GIANG
Meu si5 B 09
cAc
JO
GrAo DlcH vOr
(b)
s6 ou cui5i ki'/nem vdi c6c bcn li6n quan
Phei thu khech hang (Thuyet minh 5)
Cong ty con
DN
31.03.2016
31.12.2015
vNo
VNO
3,800.000
C6ng ty TNHH MTV In Bao bi DHG 1
C6ng ty TNHH MTV Du lich DHG
cong ty TNHH [ilTV Duqc phAm CM
145.728.000
12.883.201
12.790.799.526 13.470.636,019
6.627.852.444
ty TNHH l\ilTv DT Pharma
ty TNHH l\ilTv Duqc phem Hty TNHH l\4TV Duqc pham ST
ty C6 Phln DuEc S6ng Hau
cong ty TNHH MTV A&G Pharma
C6ng ty TNHH MTV TOT Pharma
Cong ty TNHH IVITV TG Pharma
C6ng ty TNHH MTV Ouqc phAm Bali
cong ty TNHH [/TV Duqc phem DHG
cong ty TNHH MTV TVP Pharma
COng ty TNHH MTV Dugc phAm B&T
C6ng ty TNHH MTV VL Pharma
C0n9
C6ng
Cong
C6ng
(ii)
-
BEN LIEN QUAN (ti6p theo)
11.414.029.220
13.087.601.864
10.297.602.564
23.591.134.431
29.999,673.575
5.581.420.887
16.329.487.130
16.278.620.117
10.328.814.061
23.230j69.374
36.872.239.339
8.052.492.750
11.604.242.592 12.502.'t61.914
4.832.791.713
s.4s4.572.0s;
6.996.161.330
3.807.527.880
8.710.527.880
12.951.897.097't1.155.691.322
147.705.041.s93 166.465.441.184
Phai thu vA cho vay diri h?n (Thuyet minh 9)
COng ty con
COng ty TNHH
Cong ty TNHH
COng ty TNHH
Cong ty TNHH
COng ty TNHH
MTV
MTV
MTV
MTV
MTV
Dusc phAm DHG
497.334.737.387 485.163,454.704
In Bao bi DHG 1
TVP Pharma
DttEc phAm HT
Dusc Phem ST
97.919.7't1.037 97.919.711.037
(iii) Phiitri nguli ban (ThuyCt
2.829.000.000
2.000.000.000
3.878.438.285
2.829.000.000
2,000.000.000
2.829.000.000
603.961.886.709 587.912.165.741
minh 15)
COng ty con
C6ng ty TNHH MTV ln Bao bi DHG 1
C0ng ty TNHH MTV Du lich DHG
COng ty TNHH MTV Dugc phem DHG
1Q.715.767.204
10.7
17
.981
.462
138.300.000
191.242.259.778 127.856.145.458
c6ng ry lien ket
695.700.000
COng ty c6 phAn Tdo Vlnh HAo
202.792.026.582 138.574.126.920
JO
GONG TY cO PHAN
Duqc
HAU GIANG
m5u
1''
BAo cAo LUU CHUYEN TIEN TF (,.BCLCTT")
(a)
Cic giao dlch kh6ng bing tiiin inh hudng
sin c6
dinh
Chuy6n tU xay dung co ban dd dang sang tai sAn c6 dinh
v0 hinh
Chuy6n tir xdy dlrng co b6n dd dang sang c6ng cu, dung
cu
vNo
31.03.2015
VND
.156.439.386
4.8'18.209.978
4.405.435,000
1.'100.000.000
tir quy dv phong tai chlnh sang quy deu tu
'1
1.395.000
phat
66.026.578.871
trien
(b)
36
tiin di vay thr.pc thu trong
- olt
Ki' tai chinh klit thfc ngay
hOu hinh
Chuyan
og
at6n BCLCTT
31.03.2016
Phan b6 cac quY tU LEi nhuan
chuydn tu xay d\.rng co ban dd dang sang tdi
sii a
ky/nem
vN9
31.03.2015
VND
105.511.819.889
418.788.170,159
31.03.2016
VND
31.03.2015
31.03.2016
Vay theo kh6 udc thong thudng
56 tidn de thtpc tra g6c vay trong ki,/nem
(c)
191 .509.064.'194
Vay theo kh6 uoc thOng thuOng
vNo
490,869.358,672
CAM KET
Cam kiSt thu6 ho?t dong
C6c hgp ddng thu€ hoat oons khong hdy ngang, cong ty phai tra truoc moc t6i thidu trong tuong
a)
lai nhu sau:
31.03.2016
VND
VNO
3.607.080.906 1.854.150.976
14.428.323.624 7.416.603.904
83.463.052.071 43.338.19',!.348
Trong vdng 1 nAm
Tirl d6n5nam
TrCn 5 nem
10r.498.456.601
b)
31.12.201s
52.608.946.228
Cam kgt von
Cec cam ket vA chi ticu tao l{p tai
sin
c6 oinh tai ngay lap bang can d6i ke toen nhu sau:
31.03.2016
VND
ga duqc duyCt nhung chua k9 hgP d6ng
De duqc duyet va de ky hEp ddng nhung chua thUc
37
hiCn
3'l.12.2015
VNO
24.943.227.264 21.025.105.098
10.986.867,826 16.138.007.212
35.930.095.090 37.163.112.310
GONG TYCO PHAN
Dugc
HAU GIANG
fuqA'ty'Ngo Thi Hdng Dao
Ngudi lap bieu
u€g?"!11[#,';'*"
*n,*
2[hi Vi€t Noa
ong Gieh ti6c Nsav 15 thAng 04 nam 2016
I
38