Xem chi tiết Báo cáo tại đây

Comments

Transcription

Xem chi tiết Báo cáo tại đây
coNC TY cd rs.A.N,ulr odollc
eas
rtrNlg
Ncutiru TRAI. e.s. r?.(cM
MaC(
,
YNs
<z*xl
n
nAfl
m00f;mffir0ffiffi HffiPNffiT
0:
QUn
I
x&xx
eA ro cA[]
-
od
xd roAll
BAo cAo KET ouA xttrtu oonrul
- ru!
cHuvdru
- rHuvir v
r
dn re
NN BAo cAo
TA
cHiNFl
coNG ry co pnAN ANH DLIoNG
vlllr
NAN{
BA\c cA\ oor Ki'r'oA\
H(TP
N
Tai
3l
sAy
llnu
Dani
th.ing l2 ndm 2A12
i\r.,6
'I.,\I Si.N NciN HAN
(100 = 110+1?0+130+110+150)
100
'tiin vi cic khoin
110
L
2.
ll.
III-
tv.
206,49r,0?1,517
38,484,,194,950
Cdc l(hoantLLorg drong tian
t12
r,200.0t0,fi00
120
ngai han
phdng dALr tlr ngin hnn khic
121
tLr
C6c hhoiin
r22
phii thu ngiitr hin
klilch hitng
Tri trudc cho ng di bin
Phai thu cna
Pfirii thu noi
bO
dLrng
123,551,419,337
L3l
55,50.1,477,327
49,394,473,998.
v.02
61.735.1iN.li:ai
i6.525,309,060
v.03
rs,)6r.5os,;7,1
t8,122,362,;34
134
135
phang phii thu ngin hqtn kli6 ddi
Hang
ll8,l99,il9?,214
t3i
ngin h?n
Phii thu rheo ti6n dO hqp d6ng xiy
CAc L(hoan phdithu Uric
DtL
130
132
139
1,10
Hnng 16n kho
"tikh
20-t,88.1,31?,161
Tidn
Tii
: thuil
0|0112012
18,:184,49.1,950
l.
2-
Ct1
31/12t2tt2
:7.097.5S0.i;i
DlL
I
2.
3.
4.
5.
v.0l
j
^"a
28,297,580.J?s
o6u
L
2.
3.
4.
5.
6.
Tl':').':'
tlnh: DinEriet
Llt
tuong duong tian
C{c kho,in dAu tu ti,i chi h ngiin h4n
t.
2.
01-DN
AT
TAI sAN
L
sd B
dn kho
1652.62t.1-l:j)
v.01
141
Drr phdng giAll] gia hang lijn kho
(1,088,726,255)
.1,291,0s6,953
3,617,137 ,252
4,291.056.ri1
3,642,t37 ,25i.
L,l9
150
33,095,182.920
40,818,969,978
Chi phi tra trudc ngin hqn
Thu5 GTGT duqc ldl6u lriL
151
22.{t2t ,6:l5.S6l
20,7 43,39 1 ,277
Thlrii va cdc khoan khAc phailh'r Nhi nuoc
Giao dich mua brn lBi tr6i phi6u chinh phli
l5l
Tii
158
siin ng;n h?n
btia
sdn
lb ii
Hric
Dsin hin kh6c
chinh
li Phlk t6a: thi
4,2A1,556,27 6
152
td(h
"ti
ctiI bti.
v.05
t2l,Nat,:01
188.058,i74
v.05
tt.149,6711.1:l
15.682,9J7,851
15',7
lh rtj!
CO\G TY ( O PHA\ A\I I DI'ONL
ngir 3l thd g
TAI
SAT..
s6 B
or - DN
D.ttri th t: Dihst:i1t Na
nnn 2al2
12
--- ^
rAr si,N
B.
N{iu
E6I KE TOAN HOP NIIAT
BANG CAN
Ttti
VIf'I \A \I
D,\I IIAN
Thut i:t
t
0ltDlt20t2
3Ut2.120t2
1.581.416,r79,530
200
1,578,25 r,361,0.12
21t)
10,51?,863
t,118,820,819
t0.ilrl.E6l
1,1r8,820,819
(200 = 210+220+2,10+250+260)
L
Cic khorin phAithu dii htn
L
2.
3.
4.
5.
ll.
Phai thu dAi hqn cna knich hang
2t|,
V6n kinh doanh don vitrlLc Lhroc
212
dii
Phii thu dii
213
Phai thu
h4n noi bO
218
kiec
han
119
Dqphdng phii thu ddihcn kh6 ddi
Tiiisrin cii dirh
),2r
l.
221
Ta,i sen c6 dinh hiiu hnrh
-
2.
^"gryCn
Gii nihaa nin
Tii sin
di
c6
tLli
lhue
ki
di
223
224
chinh
l.
ki
tlt,
kJ
Chi phi xay dvng co ben dd dang
Bit
dOng srin
diu
irL
lV.
Cric khoin
1.
2.
l.
4.
v.
VI.
Lo.
DALr
691.8i9,107
66,656,761
2:,0
v. t0
240
v.l l
31,E36,151.018
I1,56t,81.1,250
11,569,83{,250
]].569.81.1.:l:ll
11.569,83.1,250
5.10,000,000
1,140,000,000
v.l2
252
:.10!.00i).!Nrl
2.,100.000,000
I1,360.0{lrr.!rllrr
(1,260,000,000)
5,819,467,688
9.117,465,356
v.r3
4,:44,467,6IJ11
5,670,488,356
v.14
I
.57i.ll1r!,Ll(l(l
3,4,16,977,000
1.?82,111,680,.194
1,78r,916,001,0,17
258
259
260
dii lar khic
re tu6c dii
z',t0
211
h+n
2.72
nhAp hoan lqi
Tarisin dni h(ln L(hic
21]
TONG CONG TAI SAN
2',70
thurti hnh b.io.t1. rni thtnh Li
16t,a56,489,201
(37,7t9,2t1,116)
i)1327)
251
ith6 thudng mli
th
123,337 ,271.755
91,1i7 Er2.Sr,i
(59,AAa,239)
250
Tiisainthu6
rJ{J,i0t.l6 t.5t7
228
diu tu tiri chinh diri hln
tu dAi h?n khic
Chi phi
(577,a47,A66,9v)
2)9
242
Dlr phdng gian gia diu tu lAi chinh dii h?n
siin
1,t77,277,811,5,12
t25,657,404.
hikd
hao mdn
Dau ru vao c6ng ty con
DAu tu vdo c6ng ty li€n kdt, lien doanh
Tii
1.
2.
3.
Cl.
tI
:::
43a,73a:t))
(ll ljt
241
- NguyCn gi6
- Gi6
1,400,230,77,1,551
22.1
gid
- Giti trihao mdn t10
4.
\r.08
226
Tdi sin c6 dinn v6 hlnh
- NgrLy€n
1.,178,51,1,176,9211
181.1
215
iietLran gid
- Gia d hao tndnttti
-
1,558,:170,8s9,105
:.:J6,Ati,)at
2)2
gid
-
v.07
1,560,31t,528,231
fia' khi s thlln'h rticit
btia ttia
ntit
Miu
c6NG TY C6 PHAN ANH DUONG VIET NAM
BANC CAN DOI
K'
TOAN
IIOI'\II^
01' DN
T
DanNiilni: Dine viet
Trtingdy 3l ttdltg l2 ndn 2012
. 1htr\ii
NGUON V6N
3y121201-2
0t/0u2012
Nanl
Nq Prr;.r rRA (3oo = 310 + 330)
300
841,8J1,361,7J4
924,224J59,679
Nq ngiin h4r
310
l7?,606,?15,08t
170,878,700,6J2
I
L Va) vi ng ngin hqn
2. Phai re cho ngudi bAn
3. NgLLiiilnuatrdiidntmdc
4. ThrA ve cAc khoan phei nop Nh,Lnudc
5. Phdi trA ngudi 1ao dons
6. Chi phi phdi rre
7. PhAi tra noi b0
8. Phai td theo ti6n dO hqp ddns xey dLlns
9- C6c khoin phai trn, phai nop rgin han hhic
3t
10. DtL phdng lhii lri ngrn hiLn
11. Qui lden lhu6ng, phic lgi
12. Giao dich mua ban lai irii phi6u
320
II.
chinh phir
h bti o.
t1
a
i
i t hl hh
i.t32,7lJ1.8:0
313
314
I5
316
h,hti
*hn h s t hd
ri.h
t ni t i
_r7.061.i97.761
16,212,0 t7.t5.1
V.r6
4s.684,516,830
5,292,7 54,099
:1ai.880.:1111..110
29,482,619,858
3A,277.2l:/.lr6
18.512,937,99.1
V.l7
67.1.6i.1,,16?
330,000
v.l8
la,.!0i,+69.;l:
57.Ei5.954.,101
t1.162.4'2i.812
14,039,587,450
661,226,646,61'l
751,316,059,04i
v.l9
Lr-r.5:l8.lsr.;lN
89,456.414,E40
V.l0
558,:t54.4N7.:11
661,8E9,614,207
311
318
:19
321
330
Nq diii htn
hnii ti
V.ls
312
323
l3l
1. Phdi fe ddi h4n ngudi bin
2. Phti tli dii hqn noi bO
3. Phai tra ddi han khic
4. Vay vi nqdii h4n
5. Thu6 thu nhap hodn lqi phai LrA
6. D$ phdng trg cip ln6t viec lim
7. Dlr phdng phAi td ddi hiLn
8. Doanh thu chua thlJc hien
9. Qu9 phdt riEn khoa hac vA c6ns nghe
c tit:
s6 B
)32
l3l
3i4
335
336
337
338
339
r
h.i o
cA. n'ir
it-1.77u.1r6
uius6B0l-DN
coNG ry cd PHAN ANH DtloNG vtEr')^$'l
ciN
BANC
3l
Trtingdy
Dor Ka TOAN
ol' \HAr
t
thdng l2 n.in 2012
31t12/20t2
NGUON VON
vON
I,
clltr sd HU U (.100 =:110-r- 4]0)
V6n chn
L
sA
C.
100
,110
hnu
v_21
Dt)ag
0
t ltt
lalr
t/01/2012
936,r12,301,1l6
85s,867,571,557
9J6,1.12,.10'l,l I6
E55,867,571,55?
V6D dAu iLr cna chir sd hiLo
4t I
?9t,999.97t.000
299,999,970,000
2. Thang dLr v6n c6 phin
3. V6n khdc cta chn sdhtu
a. c6 phi6LL qu!
5. ChcM lech d6nh giA lai tai srin
6. ch€nh lOch ri gi6h6i do,'Li
?. Qu! diu trph6t ri6r
8. Qui dq phdng tdi chinh
9. Qui khnc thuoc v6n chn sd hiru
412
i30.52i.21:i.rl0
330,521,213,110
4r3
114
Ngu6n khrl' phi,
116
NgLrdn kinh phi
2.
Ngudn kil1h phl dd hlnh
6.i,lji.56l.i
411
19
,264,t 69,209
26,432,08,1,605
419
424
211 .517
,1-7 4
.\)t \
149.6i0.136,633
421
422
,130
432
thirn TSCD
nll
56
500
.1,169,01,1,64.1
T6NG CONG NGUON V6N
4,10
1,782,13,1.680,49.1
LgI iCH C6
DONG TIIIEU
c.{.c cHi TItu Nco.iI BlNc
t,787,916,00t,047
ciN D6l Kli roiN
'l huy6t
CIIi TItU
5.
L1)
13,877,781.105
118
qui kh,ic
1.
:'
415
10. Lo. i nluan sau ihu6 chua phen ph6i
11. Ngudn v6n diu tli XDCB
12. Qulh6 trg sip x6p doanl nghiep
lI.
u,1 tnlL
3t/t2n012
960.80
Ngo?i tq cic loni
0t/0112012
6,705.05
l9lha gt)l aiii20lJ
Ngudi Iep bi6u
K610in truijrs
lA
Wt-
tfi
vo ViCt Ngr
Cticthutll hinh btia
lb ii
chinh L\ Phin kh6a:
Ding Hontrg S:rng
thl thtui&abtiacitrnv
rua
coNc rY cd Prr;.N
ANH DUoNc vrET NANt
Miu
BAO
cAo KaT Ql A HO{T DO\c KrNfl
thii
fii
O
chinh k& thlic nsnr
3
lDoanh thu
bir ling vi
a. Gi.,r v6n hdns b6n
5. Lqi nhuin gop va bin hing
8.
Chi phi quan
li
cung
cip dlch y!
:. i I : 3 I r'
lq
vL03
l9;,iii6 tiit flg
5!Ll1! li,ill
vr,r
1l
VI.O,1
Ifi5t5,l
ill !!1,'lltlll I5t,itd,tli:ti
20
22
;:t,r61,6.i!
5!L}9,T3.ti19
nNy
91 11.11N
I,li!.3t]91t!t6
l
.i6l
l;0.!63 t,l6
l[!
i1.1td,!ii$!
rljril,S ,!'10;rli
1ii.6!t503t10
j,r.t tli s1.!i6
1951 105
r0i t05
3i!619t:9,911
l(i
vl05
vt06
ltlt
lil
h doanh
l;9,r1.$!
!1"16
ll,irl;,rilLil?
1
t1l,61i l1i0
I
I|glS ri
3t,it1L12.l
11l'|,ii9,i18
12ii566tirl6i
3t,li111!,1E1
ll,l:Nl,,ltutit
u1136610.t63
d3.9:3.13J.!611
flr5j,t9i
iil
1$ iti:,;
t.i,i,llt ltl
21f ;1 il
$i.t61,ii3,'1t1
nit,369,1115i0
1!,i6i 1161i3
45Ut,6!titr,l
i3,i81,156,t51
24
:!,fi1t2lirr
25
ti,3191r1!,ti6
30
i
l9l6J
!10?iJ16,4C5
0&"00,5lN
0
+21-22 -24 - 25)
31
phrl hac
tl Loi Dlruin khrc (40 = 3l - 32)
Lqi nhuin lrons c6ns ty li6n kdt, l'6n rloanh
l5 T6ns loi nhuin k€ totr h tr6c th'r6
C
tli
23
'lhu nhip khic
12
vl.0l
1
doanh nghiep
t0. LAi Dhuin in hott d0ng
tl
\i
-ll)
9.
(30 =20
vi
vd cung cip rlich
Doa$ thu holr dong tii chiih
. "1. i. in.
'
Trc"e dn ChiDhi Ldira.)
Chiphi bj]l hing
7.
Lny k6 tn diu Ditm
Qoi IV
Thuyat
02
.1. Dornh thu thuin va b:in hing
= l0
NHAT
Nim niy Nin (rnnc
q1
cung cAp dich vu
B 02-DN
DanNili h: Dins I:iet tkD
NIn sA
2. lcic khoin sidrn trn doaM rhu
420
ll(.i|
t thd s 12 d 1 20l2
CIII TIEU
l.
TJOANH
sO
VI.c)7
VI.OE
Lj
lo
i;
itl
N:t
LiNlitllt!.1
t.ill:i1[,lft
l!,ilii r: I r_rl
ti il:,,i]i.i;5
i3.t$,16..1!l
$.1it.!i5:t1
t
t
i,i4!iti230
69
'115,i$,!3?
11t2lJ6iti09
li I tilt li1
41
6it,533,918
?u,u!3 5t! 39i
t?i
lgl,itr,t$
8l|,'1ii]
{5
Ll2il12i3
t!
50
60
(s0=30+40)
16.
Chi hhirlne TNDN hi€n hinh
17_
Chi nhi thu€ TNDN honn lai
L"i
ll'ui lr'u
6l
VI.O9
1
tiJll
tLl
lii
51.113
61
dornh trghicn
'.'u
"h.i-t
'8. (70 'rl'ui'r
= 60 - 6l -62)
Lgi jch c6 ddne ihi.:u s6
r3 2 LoinhuAn sau thu6 cni c6 d6nr c6ns LVmc
70
'7r
'71
Lnic0 bin tr6n c6 Dhiau
80
!ll:
ili
.r5liit
ill
,1! !11!
1r
39,lt5St]lil
llltl;!
rlLrl
151
,1E6, 1,6r
t!,.;rtit!.t91
1it,14ir,6U 1l1l
1,;?
t,t1E
5,!01
9 thtins
Ngudi
lip
(1194:6,1
:/,,i,:ii]$9
!$r:itl!
VI.I I
13i.Lt0,113,1S5
iJl
i.$,
0l nlin 2Al3
it
bi6u
'16
PHAIJ
M,
DIng Iloins Si
V6 ViCt Ngr
Ct
niu'-A nnth btio cda
tii
chi
h phin khhq
thittii
rni
c!:ubtia.io iy
trg
0r9 6i!,iiD6
}hroDg
i
lliu
C6NG TY CO PHj.N I.NH DLIONG vI4T NA}I
B03-DN
\fN TIf N" T[ HOI'\HAT
BAO CAO LU'T CTII.
(]'heo phuong !h6p gi6n ti6p)
Thii Li fii chinh kit th cnsdy3t
thdnsl2n;"n2Al2
ib,
Ln]
xti
CI{I TIEU
kd
it,ih Drrqt:'i \"nr
til diu Dinr
't't1
N:im nr)
I. LU,U CIIUYEN TIdN T.I,HO.IT DQNC KINIT DOANI,I
l
Lqi nhuin trut'c thud
2.
Diau chinh cho crc khoin
Lqinhuin ri
hoc-l dOne
,r
r.
\
TIng C), eiam (-) c6c khoin phdithu
'
Tin!
-
Tdnc (-), sialn C) cac khoan phdi
'
o
" i
hins tdn kho
3.
191,813,971,818
16:.902,188
(94,172,389)
05
(10,ii5,090.i12)
(1,1,950,2r2.039)
06
I 12.8.r0.018,i68
9:1.552,173.887
0u
s97,898,?61,999
l"i \") pl'Ji r;. l,ci r-
195,925,338,921
09
(1,15t.855,3j5)
(39,971,r92,095)
10
(618,9r t,701)
(2,106,5i4,E19)
L.l,lll)
(72.039,918,725)
tri
rn .. lr.
ll
-
t2
(.li2,ll t,918)
(3.415.701,8t,1)
t3
(llt.7l8,a,9r,29il)
(93,48r,65j,9s1)
l.l
(:l8,57l,60ll.Llr0)
(28,269.176,310)
t5
r6
6,09-i,97.r ,.r{r0
11,516,17i,150
(21,990,i22.7t8)
(21.609,235,005)
2l)
:121,986.397.61,1
149,268,098,713
T.ng (-), gidm (+) chi phi tra tr$6c
Thua thu nlap doanh nghiep da nop
Tian thu khec
TiAn chi ldr6c
doa l
til hoqLl dong kirh doinh
fi
hoat done kinh
Luu chuy6n tian thuin tn hott ding kinh doanh
1.
2.
29 1 ,100,01 t ,6911
03
nOp)
-
.
a2
Linh,lo:rrh rru,jr rl'r! d6i
-
(,
121,603,577 ,641
0.1
r
v6n hu rt6ng
C), -qiam
201,999,8?9.895
:
- CAc kloin dt phang
- Lii,locl,enhldLhr) Lirhoido-i(\
- Lai, 16 lu hoat dong dALr ru
- Chiphi IAi vay
3.
0l
LttU CI tUYLN
Tli\ Iu llo l f DQ\G D \tr
li,
ldic
khic
Tian chi cho vay, mua b6n c6ng cf nq ci,a don vilrnic
I .:ir
.hr
ban TSCD vd cic TSDH
ro:cho! ).b"n 'ic.rc.oro.1
I
r Lr
TiSn chi dA rnua sim, xay dlmg l SCD va cic TSDH
Tian thlr tiL thanh
(,1,:1.17,5
r
21
22
{298,48'1.7
r,.r51)l
l:,63r.9!t,il6
(l:t6,531,73,t,1E9)
21,r0.1,515,129
23
2.1
ci,a don vi l.hAc
s.
Tiin chi g6p v6n diu tu vAo d(]n yi khAc
6. 'lian thu hai v6n dAu rLr vio don vi kharc
7. Tian thu tiL lai cllo vay, cii lirc lai nhuin duqc chir
Luu chuy6n tiar til ho?t tlon,j
)'t h ihtia cio
nii chinh Ln
ili{
lrL
phir lthn'r thl ridl
tticia Bti..1. ii
25
(4,U00,0o(],ooo)
26
27
30
chinn nnt
L117.20i,2,10
(287.68s.600.471)
2,549,665,852
(t 12,927,5?2,908)
vnr
coNG TY co PHAN ANH DUONG
BAO C^O LU'U
CTIU\fN TIf
N
NAi\l
Itliu B0.l DN
Tf IIOI'NIIAl
(Theo phuorg phAp girn 1i6p)
Thdi
ki
tdi chinh
kit
thi|
saty3lthdns
l2nnn2At2
l)anNitinh: Ding
Nan
Lrly k61n diu niinl
din cu6iqui ni,y
Mi nr
CHI 'LIEU
lli.t
lrr. LUU cHUyfN TriN TiJ'HOAT DO^-c r.i.r cHiNI,I
L
T.in hr
.r
pha( h:.Jl co rh:du. r,l.".r
'".l b6p.i.i
.\i.o
31
htu.
2. I ir ..i ,; vdr gop.ro.ac Lh so h ,r. r Ua l..i .o Dl i;
,
32
cta doanh nghiep da ph6r hAnh.
3.
Tidn vay ngdn han, ddi hqn nhan duqc
ll
4.
r c. chLtrn n9goc \ay
34
(,112,119...71,739)
(226,030,01t,220)
5.
6.
7.
TjAn chi
35
(i5,6[,21]7,2t7)
36
(16,014,152.500)
130,648,069,140)
(30,628,875,000)
C6
tr:Lc,
trinqthuC tni chn
lqi nhuin
{la
ri
l
cho chir sd hnu
:179,2i9,3
199,17r,45 t .104
Vdn g6p cna c6c c6 d6ng thi6u sii vio C6ng ry con
3',l
Luu chuy6n tiin thuin tiLhoft dong tnichinh
40
044,187,711,715)
(87,t3s,s31,556)
50
(10,186,911,575)
(51,595,008,752)
60
38,18,1,49.1,9s0
62,994,066,009
28,29?,-s30.175
11,399,057,257
Luu chuyan tian thudn trons
Tian
ki
Tian
(s0 = 20+ 30 + 40)
vi tuong duong tian diu lri
cJ.,Ionsclldchdnnle(hr;jsi
ii
I1
iuong iluong rian cu6i try
o.iqr) co roo,i
1
1lO = sO+rO+er;
6l
70
lt
Ngudi
lip
Vn
inh baa
.rh lni
b phin
lrthorg0l han:013
ttu nailr
Viit Ngi
chinh
HC.\4 n{,r)
x6 toln truong
bi6u
M,
,11
f,i6l
iLan Phuong
khnns
h; nnh ti cit
'
1i,1.
ttio ti i .hij1h
htt
I
coNc
ry c0 pHiN
i.Nlr
THUvET MrNrr BAo cAo rAI cniNn
Thdi ki t.ii.hiuh kit tkic nFAr 3l thdnp t2 iuzAr2
r.
Dic
}liiu
DTJoNG vrET NAM
sO
B
09
DN
ugl Nulr
Dortilinh: DdnsvielNan
DrEM HOAT DoNG cuA DoANTI NGIITI-p
L Thin h lnt:
C6rg ty C6 PhAn Anh Duong Vier Naln hoirt dorg theo gii,v chiLng nhtu .hng ki kinh dosnh lin d.iu sn
41$0A1723 n}dy I7/0712003 cira Sd Ki Hoach V:i Dau Tu Thaurh Phii Hd Chi Minh cip vi dlLac th.ty d6i lin
thu 2,1 ngdy 09 theng 3 nim 2012.
:. lllrh lhic
so hnu \,1":
ru o ,.
..
3. LiDh vqc l.inh dornh: San xuit kirh dornlr.
'1.
Nginh nghd kinh dornh:
Dich vu du lich liL hdnh noi d!a. Tu \6n du hoc. T6 chiLc hoi nghl, hoi thao T6 chirc hoi chcr, ri6n
vlrtllvindiuru.Daiiib6nvdmiybay.Clrolrtimatbr.g.vinlii
htrLrh
lin
Dich
kh.i.h bJig xe laxi ChAn nu6i
(ld6ns chan nu6i tai thinh ph6 Hd Chi Minh). Trang Lrar. Xny dlrllg din dong, c6ng nshieD Kjnh doanh nhA
0. Kinh doa.n vdn tdi hinh khlLch thco ho.p ddng. Clio thLre kho Sln xuit, rnua bili hins Lna) mrt (ru
';v,
nhuom, hd, in tr€n cic sin phAn vii so. i, det, may, dan t(li try sd) N{ua bir, bdo d$nng, siLa chira ae 6t6 (tru
rin, dirc, cin k€o killl loni, dip. cil, go, hin, 'u. t?L k! so. HoJt.lrr r L rrro: terri ! .h doarh dich vlL du
licb lt hinh qu6c t6. Eio tio neha. ciLU hO d'rdns b0.
Mn ching khotn nieln y6t: VNS.
TrqsAchinh:
64sNsuyenTrei,P.ll,Quin5,HCN4
C6ng ty con duqc hqp rh6t dan
COng
nsiy lip bio cio
nalyl
ly C6 Phin Anh Duong Xanh ViCt Nn'n
T4r sd chjnhi 277 Ngxyen Hiru l'hq, P.H6! Cudng Bic, QnAn
Hii
Chiiu. Di NiLrg
Chi rh.'jLnh: Ld 16 D6ng Hnng Vrlorlg, kh6i ph6 7, Plrudng Arr Son,
-lhinh ph6 Tam I(J', j inh
Q!1ns Nam
C6ns ty C6 Phan Anh Dxong Xanh Viel Nam hoql d6ng Lheo giiy chung nhin tldng k! kinh rloanh lin diu s5
0401178832 ngAy t0/09/2010 cua Sd Kii Ho.Lch Vii Dau TLL l hldr Ph6 Di Ning cap vi dugc thav d6i lAn ihiL
3 ngiy 23108/'201l
Hoqt dong kjnh doanh: lcnh dod.h van tai hinh khdch bing trxi l<inh doanh vil,n Liti lrdrh kh6ch theo hap
ddns. Knrh doanh van tai hins. Dai li ve miy bay. tdu hoa. Kinh dornh lir hinh roi ,:iia, qu6c t6 Bin l€ 6 !6,
,i:ir
b, 1tr . r.'rg rt o1 "he
Di.r\ r....1.'...b.'od'r' r.b1o r''
V6n c6ng ty rhqc g6p d6n 3l/'1212012la '10 000 000 000
Dr
Kho 60A: 60A Nguy6n Tri Phudng, t'].6, Q.5. Tp.HCM
'Irung lim dlch v+ lar hinh vi Tu vin triu tu Anh Duong Viqt N,nr
193A Ngry6n Chi Thanh, PhLrdng 12, QuAn 5, Tp.HCNI.
Chi rhinh c6ng ty cii phin Anh Duong Vi(t Narn ini Bi6n Hda
lliep, lp Bi€n Hda, Dang Nci
Chi nhinh cong ty c6 phin Anh Duong
it
n:hh ni t
li
b6
phln hdp thAnh.ti. Bti.aio lii.hihh
Viit NrIn tli
IoloDJN;
d6rs Darril':1009';/v6n.liauLedinski
Clc chi nhtnh cnr C6ng ty:
I1/28, Khu ph6 6A, Ptuorrs T,lln
'rrr !o
Binh Duong
Br
coNG TY cO pH,iN ANH DrtoNG vrET N,\x,r
TTIUYET MINrr BAo
cAo rAt cniNn uop NHAr'
Thi'i ki tiichinh kit thri. nqaN 31 t
44i Dai
llnusOB09-DN
12 ,in
LO Blnh Duong, PhLLng Phir
2A
I2
Doiti,i tirh: DAnEYi,t Nan
CLrtug.l X ]'hir Ddu t, Binh
Chi nhinh c6ng ty cij phin Arh Dtrong Viat Nam tai vnng
l5l Nan Kj'Khdi Nghia,
5.
Lall] ph6t tdng, l5i suAr cho va),
ciLa c6ng
o. T,ing
II
trghiCp trong
vi
Ci6 xdng
ninl l,ii chinh
diu bj6n d6ng
c6
inh hudng d6n bIo
ihAL rhu.nrg
ner
.1nh
ctio
rii
chinh:
tuirng it6n toin b6 chi phj diu
ty.
'(j nhin r iin din
NI6N Do
ri
P3, 1p Vnng Tiu, B't Ria-Vnng Tdu.
Dic di6m hoat il6ng cria doanh
vio
D org.
cu;i :tnr:.j..88r...ri.
Kf ToAN, DoN v! TrdN
TD srlDUNG
rRoNG
Ki,t
roAN.
1,
Nien
aO
t6 toin
cLia C6ng
ty bil d;u in ngiy 0l thdng 0t
2. Don \ i riin ti str dung rron8 Lrl
Dang Vi€tNan (VND) duqc
I . ( ItAN Ml c \ i cHt
I. cld
aa
116
slL
Do
roi
vi
k6t thLic .gji), I
I thdrs l2 hins
n:nn.
:
dulg l:irn
do.n
Ki To i\
vi ritn le
dd
ghi s6 ka
Lo:1n
l, Db\G.
to;n ap aung:
C6ng ty rip dqng he rh6ng k6 rodn Vi6t Nalll duoc 86 TAi
Chi$
Bl.rg.')'0tll.rg01 | ' uo\',clc Lo., ''.n. 6:b;
2. Tuyan bij va vi6c tuen thn chuin rnuc kd to:in
vi
chia dO
ban
hifi
rhco e,rrat Dinh sii 15/2006,reD-
.'g.
ka to:in:
Ch|ng t6i d.i thlrc hiCn c6ng vi€c k6 roin thco ctc chrin muc kd torin \iiaL N0rn vi cic quy .tlnh ph6p ti c6 tiin
quan. Bio cao rni chinh hq p rhdt da duoc trtnh bdy rn6t cAch 1.'DS thlrc vi hop li va ttnh hl tdi chtDh hq,?
nhdt, kit qua kiih .loanh hor nlit va clc tLring r;dn hoD ririr cnr .ionrh nghi.:p.
ViCc lua chon s6 liCu vi th6ng iin cAn phii trlnh bdy trong birn rhu.vdt ninh bio cho rii chinh hap nhit duoc
$!rc hi€n theo ngL,yen tic trorg y6u quy dinh rai chudn ntc k6 rotrn Vier Nan s6 u
r.lntr Uay nlo cao liri
Cl,1. rJLhrjnrru.,.J25 Bio.dora,1, l r.|?r
3. llinh rhnc kd rotn
d
.fi
.Uc
^c
jt
I
rir".
dung:
o:, r ip d .rg.
! I"I ;l i,o
rv. cAc cHiNH sAcH KE To,{N Ap DUNG.
l
Udc tinh k6 to:in:
ViCc lap bro cno di chinh hqp rhAt tuan rhi theo cdc Chuan r uck6toanVierrrm.H;rhijngk6todnVleinan]
vi cdc quy dinh hi€n ha$ khic va ke roin tai Vi6r Narn ycu ciu b'rD t drg cjiln d6c phii cu I hltns udc nh \ i :
gii dnrh cho viec ghi nhln gji ni cic tii sdr, cdng no va !i6c irinh bi) cic khoir Lirj sif, cong Io i irn ra.g tai
ngiy lip bro
cAo
2. Co sd lip bio
t
t,.
tdi chirnr bq! nhit ciing nhu c6c
c6o
tii (hinl
.o t\rt t I qtt.
hop nhdt:
L.nt o..: ..,t.
kloin lnuc doa.h
thu
vi
chi phi rronq niim.
C6NG TY CO PH,i.N j.NII DUoNG VIiI]. NAI{
NIiu
TIIUYET MINrr BAo cAo rAr cHiNH Hop NHAT
311
l2 tim 2012
D
s6
Il
{19
- DN
,, t, tinh.
Co s6 hop nh6t:
Bio c6o tAj chinl hop nhit duoc lap iren co si, giri g6c vi du.rc hoD nhit cic b6o cio tii chn cia C6ng ql
me v:i cic b6o c6o tii chjlh cira c6ng ty cor iuor lpdJLrnqry]rr.rfgl:.Crcb.j.!iotiichinhctrac6ngly
con dLLoc hor nhit trong beo cio rhi chinh hop nhdr tir ngiy c6ng ty nrc birt Aiu ttiar solt a6n ngiy k6t trirc
kiam s061. Viec kiam soii Diy dat drro-c l(hi C6ng iy rne .tat quyan kiarn soir cric chinh sich L,ri chinh va hoal
dong cna c6ng ty con nlar diu tu nhin mLrc dich rhLr lqi ictr 1il hoar dorg clia circ ca|g ry niy. Trong trubng
hoD cAn dri6! b6o c6o rii chinh hop dlit d'l(Ic didu chinh da crLc ch'nh sich tii roirn rlLioc dp dpng tai c6rg ry
rrr9 vi c6ng B con l:i si6ng nhao.
Ctc giro dich lo.]i
tri
l(hi hop
nhil:
cic s6 dB noj bO va c6ng no- phei rhu, ph:Li tre r6i bO; lo,rn b6 ihu l]t,ip, chj t)hi vi cdc kho;n
hi6n plat si]ri tir c6c giao dich r6ib0 duoc lori rakhi lAp Bio ciio riiichilrh hep nhii.
l]i, ]; ctiua rlru!
Loi jch cira c6 d6ng thialr s6 trong iii sin Lhuin cira C6ng ty con hqr nhir tlrroc xric difh lii ln6t cti tj6u ri6lg
bi6t tdchlnh6i phin v6n chli sd hiLU cna c6 d6rg ci)a C6ng iy. Loi ich ca d6ng ihier sd bro g6m v6n g6p cr.ir c6
d6ng fiidu s6 vA c6c blSn dQrg vi v6n chu sd hiru rrong nirn cLia c0 ita,rg thiau s6 rrong c6n! 6 con Cic
Iiroin 16 tuons img vo'i phAn von g6p cr'ia c6 d6ng thidu s6 vL(rr qui phir v6"
t,o r,ong
iln .n,t ,o
"'io
'o,,g
hdu cna C6rg ty con duor tinh gi.im vdo phin to-i ich ciLa C6ng ry r* khi cd d6ng
rhiau so ro nghia \11 rang
bu6c vi c6 khd nang bn dip khoAn 16 do.
J. Nguvin r;c glri nhin
cir Lhorn tiin
ri
tuo
g rtu ! nS
t;i
:
yi
crc khoin tuo'ng rluo.rg tiin bao gdni: TiSn m6t tri qut,lia]l gLting:in hins ti.n d.rng LhLldn ra cjc
khoAn dau tu ng6n han c6 thdi han g6c khdrg qui b.t rhing. c6 rjrnr rhrDh khoin cao .d t$ar ning ctu_van d6i
d; ding thnnh crc luojrg tiin xitc dinh vi kh6re c6 |hiaLr rii ro trong chnr-an dO; rlirnlr rtin.
Tian
Phuong phnp chuyan d6i
c?ic
ddng tidn
khic ru ddng rian st duDg (rong
ka
tojnl
Crc nghiCp \'u phit sinh trong ki Ling c6c don vitian 16 khdc vali r)ang Vi.:r Nan1 (VND) dtloc quy d6i fieo ti
gi6 giao dich thUc t6 cLla nghi6! \,n kinh i6 lai rhor drJrn phrr s it , ,hiLrh l.rch
g .r .tri,c tin\ vio rhu nhap
no,.1,:
,1.
T
rirdi
c Lr \:droc D),r, .rl r 1 BdoL.,
.dr
qL,ki,,
do.r..
I
r
gt.I.
phii tIu tlruong nai vii phii thu l(hric:
NguJrllll:rcghintrin(:]ckhoant,ll:rithu: o; 5,'...i, I p, ,
...
'
Nguyen dc ghi nhen cnc kholiD
Phuong phrp
.t.o. I
,rl.,uooi
lip
d',r'phdng phiii thu hh6 ddi: du phdng phlii rhrL lar6 iloi dLroc !oc rjrrh cho phin gie 1ri bi
r6n thal cira cic khonn no phai ihu qu6 han thanh 1odn, no phdi thr ch!a quiL hirr rhL rjg co thd tih6rg ddi duo-c
do lihich nokhdng c6l(ha ning thanh toin.
s. Nguy8n t;c ghi nhin hnng fair khol
Nguy6n
tic ghi nhan hing
td'r kho: Hing t6n kho duoc ghi rhiin theo sii g5c G) rrir du phons srrm sia !a
ci6 s6c hing r6n hho bao 8dm gii rrua vd cdc chi !hi liCn :
\ll,odro!., I g,o . k .o o o:. . i.l , . r. :.
du phdng cho hdng tdn kho l6i rhdi, m6r phirn chit.
qr.rrrLr,riipUraco.r
Phuong phip tinh giri
H.1ch
.
tri hing
tdn kho: Thco eiA binh quln gia
torn hing tdn kho: Phuong phip ke Hrai thDdng xu}6n.
qLr.van
.
C6NG TY Cd PHiN ANH DUOT\-G VIET NAI{
THUyET MrNrr BAo cAo rAr cr'riNn uop Nr-rAr'
Th.)ikitdichinhk|t*chsd,3IthLitls12hn,j2012
Dortilitll:Dar.Yiat^i,
phip l6p du phdng giin gii hing idtr l o: DLI phorg cho hang ldr Lho d!oc rrich lip khi gj.itri
thuin c6 thd thuc hiCn duqc cua hing rdn kho nhd hon gii g6c. Gii rri rhuin c6 rhd rhuc hian .1uo-c ld gii b6n
udc linh tfil di chj phi u6c tnrh d1: hodn thinh sr r fhi n \ i c ri pl i brn hlng iro. ti1 r. So dlr phdng giam gjd
Phuong
hingidnLholis6chenhlechgiiLagiigi5chinslaikhoonron!i.r hi.lrruthirh !
o. Ngu\6I ric gt'i nhin
ti
hhiu lrru rri.iin c'l dinlr
hi0n duoc cira chirng.
( I SClr):
6.r Nguyan tic ghi nhin TSCD hau hiDh:
hl
duo. c slrinlrin rhco nguyen si6 rri cli C) eii rrihao mdn ]n) La. Nguyon gil ]i roa,n bO
phi
rni
cnc chi
doani nghiep phii bd ra dij c6 duac tii sin c6 dirh tirlr d6n thdi diarr drla tii sir d6 vio lr?ng
thdi sin sing srlr dung theo dlL linh. C6c chi ph prirs rhs,ruUri rh:irh. Ll:lLrrh.[,,!r]tamgnguyengi6tii
sin c6 djnn niju c6c chi phi niy chic chin lan r.ng loj ich kinh rd 1,ong rrong lai .{o sir dL)ng Liri sin d6. C.1c
chiphi kh6ng rhda mAn diau ki!:n rren d !,-cgbinhinlichiphfrrorgki
T:Li
T(l
sin c6 dinl htu
: i ,ir
\:l.l ..1,. . l.id.e.\o. o \. bir l.j Lno:n i: lo
ci J:.fi d-oc brn ,o:c rhi l, lj. sr)in..i
nno phll snrh lir viec $anh
li
dau dultc tinh v,Lo tlm nlrAp hay chi
a'rl -gr)i l b:a lror g rtl..r
,c., ,i-. d'ttLh.h'nt u..
X.c
lhi
t|ong k.i.
n.rl r.g h rp
:..
( ) car Uruin.l ,r(. riJt l. r. r r rru, I rr. ihoac giem gii), crc
Nguy€n gi.jL tii sin c6 din h bao 8dn gi6 rnua
ldroin thu6 0d6ng bao gdlr] cdc l.|oin thud drqc hoan hi) v:i cic chi fhi liar qLrar u lrc ri6p d6n viQc dLra rii
san vio trang thai sin sing sri dlrng, nhrr chi phi lip d!t, chir) lhlr, chulen sia vi c:rc chi ph lidn qurr !r1,c tiip
tr
'liisJ
c6dinllinlicir,\i-tkidntrLicganliCnv6lquyensirdungdillhi
dinh riengbiCt vA shi nhAn h
iiisin
giii lrj quyan
siL
dlng dat duqc x6c
c6 dinh v6 hirh.
o.: Ngu)in tjc ghi nhilr TsCD \6 hinlr:
'1.'is,',rcddinhrdhinha.ro.gl.i L,
ai',,o1, hll o.rnl".;.c:1.r.
diSrn dLIa
tii
sen d6
r,r.eo.rr); o r .J
dr..ghqppr
-.oor..
.
r .,4'g; " .-.ri
l l , In d;,rl,ti
.1
\,io sir dlrng rhco d! ki6n.
Xdc dinh nguyen giA trong
ll.rt..tn.,;J.nh,.
i
h .tt
ng rruing hqp
/t..f
t ., t
N*suy;n gi6 rai san c6 dinh v6 |inh mua ri€ng biQt bao g6m eiA mua (1ru C) cic khor| duq,c chi6t khiu thuors
nl?ihoac eidn1 gie), cic klrodn thui (kh6ng broror ca. kho.'r hul,lu..ho.,n J l \. ric chi phi licn quan
truc 1i6p d6n viCc dua tii sdn vio rlrng th./ii s;n sAng sn d!ug. I(hi qf)'an sir drne dii dulic mua cirng vdi nhi
r r :n la tii sAn c6 dinh
c'ia,vitki6ntrlctenditlhlgiilriqLryinsir rlLrng d.il d!9. \r!.1 rh ri!n: b.-t !
r!r
v6 hidr.
PhAn
nAn mdr fi tinh
Phdn nrem mey tinh
6.3 Nguyan
tt
li
toarn bO
tic ghi nhan TSCD
,1i h hnyla b6 ph1nho|itnnh ctic
cic chiphi mi C6ng iy
thuO
tii
Bti..i. ii
chinhl
chtrh
da
chira 1i0h.lan lhbidiAn dua
phin
inr \iosulung.
C6NG TY C6 PHAN I.N}I DdONG
vIII.
\,rau
NITNI
si5 B 09
- DN
THUYET MINH BAO CAO TAI CTTiNH HOP NHAT
Thni
ki tli chinh kA tuilc
nFAr
3I thdns
12
ndn
2A12
Don\rtrr D'rgtpt \trn
NguJCn fiic ghi nh6n tii snn cii dln h thua tiri chinh: duqc glri nhin theo nguyen gii l|iL di ( ) gja lri hao ]ndn.
liiy k6. Nguyen gia cira tli sAn thue lii chirrh rluqc ghi iirin r reo riJ thtip hun uiar : r Lrl hqp cna tdj sdn
thui vd gi6 tri hign tni cna khoiin thanh todn tidn thue t6i thiau, cang \,6i cAc chi phj 1rlrc !i6p phit sjnh ban dau
lien quan d6n hoqLl dong thu€ tiri chjrrh. Tdl ci cdc khoin thuc kh:lc kha,rg thdi li tlnra (ii rhrrh .lir ,lLrQc ) em
li
lA thu0 ho?t dong.
6.4 Phuong
rhip khiu
'liri sin c6 dinh
hro TSCDI
ph ong phdp duongth;rg d! i (ef t ! g.r !u | | g Lr6c lirh cna ldi
lLdc linh li tlrdi giar lni tdi sin ph6t huy duoc Latc dlrng cho sen xrit kinh doanh.
dlL{tc khau hao theo
Thdi giar hiru dlrDg
Thdi sisn hrt'u 4t ns
nlc
thl
h
cti u
ctic T SCD nh
r st
:
3 - 20
Thi;t bi, dlng clt qua
Phin nAn niL! ti tinh
7. Ngtrycn
sdn.
"dt)t
l,
tic ghi nhin chi phi xiy d!
ng co bitr d,t drngl
Chi phi xay dgng co ban dd dang duqc ghi nhan rheo gi6 g6c. C|i phi nar] bro gam chi pli lnua sam m6j tai
sin c6 d1nh, xAy dirng ndi hoic siLa chlLa, cdit?o, Lnd rong hay t, a.g bi 1li ki ihLrit cons rlnh
Chi phi ndy duqc k6t chlryan ghi ting tii sdn lh Lorg (rnh lo IL llLlnh,
\or g. r. i 5;n dLro. o.'- g; o \d d. . \..o r.'j 1., -i :ng"r 'n.
\ rr nlh
i.r
u r;Lrg tha da thllc hien
'
8.
\gu'in ric ghiIl'in \i
Nguya'r tiic ghi nhin
er.rn iu
Ltriiu hro b.ir(lq
Bit
dong sen
diu tu: duqc
ru:
ghi
in thco .glyalr gii irn di C)
gilL lr'i h3o
i,on
l.)
I
i
Nguyan gi, cta b6t dOng sijD diu tu: Le loin bO cdc chi phi bing ridrr ho.ic luong drong t aLr m, d,JJfh
rghiep rhtj bd la ho?c gie trihqp li cin cic ldoin dua ra dd rrao rl6illhim c6 drLqrc bir d0ng sin ddu tu rinh
diln thii di6rn mua hoic xAy dlrns ho:in thinh LAr dOng sin diiu 1u .lo.
Nguycn gi6 cnabAtd6nssin ddutLr d !'-c lltrn bao g6m gil mua Yl cic chi phi lie r
vu tLL vin vi phip lu{t li€n quan, th'r; t'L6c br, cic cli pli li6n .lran ldric.
Ngu)Cn gi6 cna bdl dong sdn
l.'r..
,
.liu
dl r r.r.rrh oin nsc)
ru
xiy
dLLng
li gii
th:inh thuc
1d
\,e
q ft,lrr.rc ri6P
cic chi phi lian
qur
nhu: phi djch
furc
ti;l
cru bjl
no.,nr h' gt.i.
si
sau ghi nlirr trrn dliu di'e-c gbi rhin la chi pni lrinh doanh
Chi phi licn quan d6n bdi dong san dAu tu phit
phi
chin
lim cho bil dong sdn diu tu Lao ra lq rch Linh ti I org
niy
c6
kri
naing
chic
trong ki, td! l(ti chi
gii
ban diu thi dLrqc ghilirrg,,guyOn gii bfu dong s:Lr ,llu r'
tuor; lai nhiio hon mnc hoqt dong dlLqc ddnh
Kni
bAt dong san
diu 1r
sinj1 dau duAc hach toAn
dLrqc bdn, nsulen
gii vi! khiu
vio thu nhip hiy chi phi trong
hao
I'rt
l(a
.irqc xo6
sa, var
biL
ki khoin lii
16 n.'io
ptdt
ki
Phrong ph,ip l.h{u hao Bit dong sin diu tu: lftilu hao dfo. c shi nhin ihco p|rro rg phirp nlorlg rlrirrg dli.l
ren tbdi gian hlu dg.g u6c tinh cna bit di)ng sin diu d6.
9. Nguyan
tic ghi nhin
cnc
khoin diu tu
\tininhnnr h b( phdahqthnhhctic Bd.
tii
uhLti.hir,
chinh:
CC)NC TY CO PHAN ANH DU'oNG VI[.].f
Ilin
N.\M
sn A 09
- DN
Trruyfr MrNlr BAo cAo rAr cniNu ttop ntrAl'
Thii ki di chinh kit th . npdy 3I thihp 12 dn1
Donritt l: Di srje!
2012
^'.M
Nguyen tiic ghi nhin ctc khorin dAu tu viro c6ng ty con: lrhoin rlin t$ vio c6ng ly con du!)c ghi nhan khi
Cdng ly n6n giiL rrcn 50% quydn bidu quy.:t vii co quyan chi ph6l cic chinh sich lii chi va hoat dong, nldn]
thu duqc lqi ich kinh 16 tir cic hotr dong cua Cong I do. l(l CorLs t) rh , r! ro r rJ n giii qnyan ki6rn soit
C6ng ty con thl ghi giam khoin diu Lir liio c6ng ty con. C6c kholLn diu r'L !:io C6ng ty con duo. c pbaD 6nh 1r6n
b.,o. or
ic r\rii brl.op,uo,gp';pi...6..
Phrong phdp sid g6c lii phuong phip k6lohn mi klodn dAx tu duqc shi nhi. bdn dau rheo eia goc, sru do
duo. c diau chinn theo nhiLng tha), ddi cna plriu s6 hirLr cua cic nha diu I'r rro|g tii srin t|!in liLJ bin
nhan diu td. B60 c6o k6! clua ho?l dorg kil1h doani chi phrir inh khoin thLr nhip caa cic nhi dl;u IU duai ph.rn
ldr6ng
c.liltr'u]r\'trr'rjrlujk:c'''clln.ld.Lll-!;l5
Nguy6n
.Lr
tic ghi nh4n
c6c
khoin diu tu chfng rlni htn: L:i cic hhoin .liu
rio.ic16chi. k:.hr; '... d'ro,.'r. 'p..< i "ir' .
lLL
nhLr: c6 phidu cong
p 'r..."
rloi
biiuquy6ttrdnln,rn(diutu.l:iihfn).CickholhdiutuniyrlLro.cphanlnrhtranbiociiori
rl
t; daLrg ditr
20"" llen
rnh
hq| nlrit
rhco ph'rong phap gid 96c.
lhuolrg th.it
lit
dV phdng
gi n eii (i( llrurn ,l.iu ru Iii tlrIlrl
Dlr phdng giAnl gie chirng kholn r]du tLr rgin hrn \d d3i rir.lt o. lLp I'hi
(gie ihitrudng) cna chirng khorfi dAu tu giArn xLr6ng thAp hon gii, gdc.
5.r i
ruin ru th6 thuc hien duqc
thit cdc khoin dau tLL tii chinh dii ha,n khic .tLro. c liip khi C(]ng ly khi xic dinh duoc cic lilloin
diu tu niy bigitun si! giA lri kh6ng phdi tirm thdi vd rgoii k6 holch do hir qua hoirl do rg cua cic c6ng tv duoc
DU phdng t6n
Nfuic lip dq phdng duqc xic dinh bing chenh lech siia gir rrithuin ca, t,a lhlLc hien d'rqc (siilhitllrmg)
giA rri khodn diu tu c6 tha th'r hdi duqc vi sii s6c ghi iren s6 k6 roi,r cna ciic khoan .liLr ru
t0_
Neuycn
lroic
tic ghitrhin vi 16n hoi cic khoin chi phiiliv.r):
ghi nlAtr chi phi tli vnyr L,i hi tian vay vi c6c chi phi khdc phlr siJrh ljen quall trpc ti6p d6n cic
khoin vay cda doanh nghiep; Duqc gli nhan nhu khoin chi fhi san xudl, kinh doanh trong ki tld Ldli chi phi
niy phit si11hru c6c khoin vay li6D q!an trlrc 1i6p dan viec rlir lit ril] dUrg ho4c san x' i!l:ii siLn .lE.lang duoj
rinh vdo siri l]irii sin d6 (duo. c v6n h6a) lfii c6 dn didu ki0n qur rlinh Lili chuin nrlc hi Loin s6 L6 " Cni phi di
Ngu)On
tic
\,ay,'
IC viin h6r duqc sn dung dA xic dlnh chi phi divay duqc \'6n hbr trong kir lflLorg hqp phit sinh c6c
klonn v6n vay chung,lrors d6 c6 sn dtrns cho mr.rc dich dau iu xa! dung hoic s rx'ritmirtAisandddangthl
Ti
siichiphidivayc6dndiiulticnv6nh6atrongm6ik,nk6to,!nrirqcxicdlnhrheot.ilQ\iinhoad6i \oi.h phi
lny k6 binn quan sia quyir phdt sinh cho vj€c dix tLL xay dlrns hoi,c sin xudr tai sirr do Ti le v6n h6a duqc
tinh theo ti Ie lai su61bld1 qu6n gia quyin cLro cic khoen vay chua rr.i lrong l(-i cLjn loanh nghicp Chi phi di
vay du!'c v6nh6arrong kikh6ng d qcvuojqu6t6ngsiichiphidiva,!phirsi,,hlro'rgk.nda
11, NgtryAn 1ic ghi nhan
Chi phi
phi
vii viin hoi cic khoiin chiphi kh:ic:
bao gdmr bi!' hialn xc taxi, c6ng c! - dlrng c!
li6n quan r.l6n ho?t dons sin \ulL khh doanh cila nhia'r k! li6loirr cin phii phin bd
tfli tru6c ngin lrtn vi
klic...
dni htn 1'li cdng
iri
1y
vi crc chi
lru6cr Vi6c Linh vi pban b6 chi phj ltd lrrdc vr\o chiphi kirh doanh tiLng
l<! rhco piuong ph6p dLrdng thing. Cin cil vio rinh chl! vi mirc dO tirrs loiri chi plri Lri c6 thni eia 1 p l]n bo
nirLr sau: cni pliirL t.,L,ic ngin him phan b6 trong vdng l2 thing; chi phj tr i trtroc dii hnn phin bo tu L2 trirg
Phuong phip phen bij chi phi
d6t1361h6ng.
$i hi
h ndrLi
bA
ph|h hdp thnnh ctit tttu cno
tu::i
chnih.
coNc rY cO PH,IN iNH DUO\c vrtrT N.\t{
THUyriT MINrr BAo cAo rAr cuiNu r.roP NnAr
Thdiki kiichinh kjt thiic hg;! 3l thdns 12 d"120/2
Da|\ttrt1 ,r,ttt.t,\a)r
tic vn phuong phip ghi nhiin chi phi ph:ii tri:
Chi phi phiii tra: duoc ghi nhan dr.ra tr6n c.,L uuL rrnh h,p 11 ri ., r cn thlr rn ilLo rdc hAng hol, dich vu
sn dLrng trong ki g6m nhiLng chi phi salr: chi phi luonr rhing 13 r,i cric chi phi phli lri khhc.
12. Nguyar
13. Nguya'r
Nguyon
tic ghi nhan v6n chn
da
srj hnur
dcghi nhli'r \6n diu lu c'ir chi sAhnu:
\g.,o.r r6n kinn doar r -.
phiiu, hoic dLrqc b6 sung tir loi nhuin sau (hui Lhro Nghi Qlrydr cul Dti HOi Ddng c6 d6ng honc theo quy
dinh rrong diau le hoar dong cira C6ng ty. Ngu6r1v6n kiDh dornh duoc ghi nhi,n rheo s6 \on ftrr(
bing rian hoic bing
tii santinhtheolne gir cLrr co phriu <lr pl Jr hrrh rhi nli
t. I
li di
gop
lep,hoichuyd6rc
them dd mdr6ng quy m6 hoat d6ng cillt cdng ty.
Nguy6n 1ic ghi nhin tl'iing du viin cij phin:
Thing du v6n c6 phinr I'hin hnh J(hoan chenh lech tins giiia s6 iian thrrc t6 thr .lLro. c so \,6i menh giA khi
lin diu holc phdt hAnh b6 mng c6 phi6u vd chenh liclr lifg, giaim riii,r sa, lidn th! c te thu drLoc !o
v6i gil nrua lai khi laj ph6t h.l c6 phidu qr!. Trudns ho. p rnua lri ca, phiau .li h'\y bo ngay tri ns,ty nrua thi
gi6t]ic6ph16udutJcghigiirlngu6nv6nk]nhdoalhll|gJ\LlrLi
nglrdn v6nkinldoadi chiri6t rheo manh gi.] \; |h:. rrrnij Jr \ rr"l,h:n(1,. catrLc,r ualai.
+
phiLt hirnh
Nsu)in ric ehinh:i-n Iqi nl,u:in chu! rhi,, I'1,6i:
Nsuy€n tic ghi nhAn loi lluin chlra phin ph6i: duo.c shi nlrin li s6 lo. inl',uan (holtc 16) tir kit qra hoar dang
ki.h dodnh cL:ra doaDi nghiep sau klri tri C) rhi phi rh( .: tl u nlr:rt llor rh ngh qL, cur .) cll hinl vi cic klo:in
diiu chinh do 6p dung h6i t6 $ay ddi chinh sdch ka loan va dia'r chir r h6i i6 sri sor raug y6u cLla cic nim
V.icpl.ir phoi loi rl,-.r
1.1.
vi
Ngu)6r t;c vi
Nguyar t;c
Do
'l
a roc r
,, 9lr
D.,
l9 oorgco.or; ,.,-
,..
phuong phrp gLi nhin DornI thul
phuong phip ghi rhAn doilnh thu bln hing:
r. , b.n hJn; J .oc rni ,.h;r. l.l, d"n.j l,o:
,6.i ,
5:1 ir ' . D.,.!l'€pd.:
,..Lryinri-o
phan l6nLni rovdlqi ichgiinlianq'ryansnhiiusinphanho,Lh:rnuhoi.h!n-r!, rrLrat 2. Doenh nghiep
git quyin quAn ]i hing hoa nhLL ngubi sd hiu hang hoa hoic qlyir liiam soAI hiing hoa; i.
kh6ng cdn
Doanh thu duoc xec djnh nrong d6i clic c|in; +. Doanh rehiep rla thLr dLro. c lo. i ich liirlr i3 d gho dich bdn
hiDg; 5. Xac djnh chi phi licn qnan d6n giao dich bdn hing.
nir
Ngul
i'r ric r.i I'huong phjI
ghi nhjn dolnh lhu ru
',g
..i1'
,t1,
t' , ,"
Dornl thucilagiao dich v€cungciipdich rr luo. ghinhr Lh l.(L qL;rLd-!i.ofi.rJuduqcxrcdi mO!
c6ch ddng lin cay. Trubrg hqp giao djcii vi crng c6p dich vrr lio| qLrar t16u nhi€r ki thl doanh thu duqc shi
nhen rrong kj'tbeo k6L clua phin c6.g viec da hoin thinh vro ngiy lnp Bang Cir d6i l(d todn cira kj .16. L6t
quA cira giao dich cung cip dich v! drrac xic dinh khi ihda rnen lir ca b6n (a) ilidr kien L Doanh thu dlrqc x6c
dinh tuons d6i chic chin; 2. C6 khe ning lhu .tuqc lo. i jch kinh 16 ri) giao djch cung clip dich v! d6; 3. Xic
diDh duqc phin c6ng viec da hoin thinh vio Lrgr] ldpbJn! (.lr J! ll L,r.,n; I \ r, rr duocchi phjthet.
. l.hog;oaic ';Ll. p rl',, h.r .,oJ'cl c'.J. p
N6u l<h6ng thd x6c
di$
the thu hdi duac cna
d
)ninh
'i!Ln
dusc k6t qui hqp .l6ng rrot cich chic
da duqc ghi nhar.
cic chi p|i
bt phdn h\rpthanhlic
lid..ti.
tt:ti
lhl)h
o.
chin
doanh thlr ss chr
dLLo-c
ghi
rh:d
i
mfLc c6
coNG Ty co PHAN ANll DUoNc vl0T NAN|
THUYbT MINH ]]AO C.\O TAI CHiNI{
Thdi
HO. ?
N}IAT
ki fii chhlh ka fitic npay 31 th.in? l2 ndn t0l2
Nguyen t;c
vi
l-)ar
phudng phnp ghi nhOn doanh thu horrt dODg
l,L ho".
Narn
chinh:
rr';'hli . .. li ' l l - .'i \"do n rl iroar
l$oir, tbanh li clic kl,orin \ uLr
lien doJnh,
hi
dqng riich.
1. -r,r.co
'l.r'.r
chjnh khac ci,a doanh nghiep (diu tu mua bln chLlrg
dAu tu vAo c6ng ty lian kiii, c6ng ry con, ddu tu v6n khac; laiti
Do1 lr
d6.g
lii
titdr: Di s l'jit
ta,i
sii hiji dorli;
Lii
so!
r onl
chul in nhLrmg
.
Doanh ihu phet sinh til tidn lai, c6 tirc r:i loi utuin duoc chia cli doenh nghiep d!r!c ghi nhAn khi thda lnen
ddng thdi 2 diAu kiQn: 1 C6 kha ning thlr d$oc lai ich lir giao dtch da); 2. Doanh lh! tlloc xic dinh tuong d6i
ch' ch:.r.
- Tjan ldi dugc shi
$an trcn
co sdthdi sian vd
laisuit thuc t6 d,ng ki.
-Cijdrcvilo.inluanduo.cchiadugcghinh;nlhiia,io.gr!,,c L'\,(..1r/rcor!!
von J. oc rL.)an nl.:ir, n L Lr: , r. I ic;op .or .
ro Lr
cic bcn tham gia g6p
Kni l{h6ng ih6 thu hdi mot l(hoen rni 1r$6c d6 di ghi \io doNnh lhu Lhi ldroan co lihi ning .hor g thu hor d!qc
hoic kh6ng chic chin thu h6i dusc d6 phij hnch todn vdo chi phi phit sinh lrons lii, l(h6ng slri giam doanh
tbu.
15. Nguyen
tic vi phuorg ph:ip ghi nhiD chi phi lni chinhl
Chi phi liri chirh bro gdn:
Cec
khoin chi phi
ho;Lc
kloin
16
li6n qtL:rn ildn cic lrori dong
vi
dir t! rii
dl vay v6n. chi phi gop v6n li€n doanh, lian k61, 16 chLLyin nhLro-ng chiL,,g
phi giao dich b6n chiLng ldrolLn..; DrJ phing giam giii diu tlr tii chnrh, l$oa I; phii sirrh khr
gi6 tr6i do6i; Chi6t ldliu thanl Loin cho ngLrdi L]lua !i c6c l(horn chi phi 1ii chinh lihic
pbi cho vay
tii chi$
bJ
chr
r Lrrodi
ti, l; rj
ki
vA duqc
dlrqc ghi nhltn clil liat cho timg noj dung chi phj khi Lhlrc 1d plril sinh lrong
xic diDh mot c6ch dargdn ciy khi co dAy.lh bing chLing vd cric l<hodn chiphiniy.
Knoin chi phj
chr rh, rhi
I ro.,n ngin han,
l6.Ngu)entiicynphuongphipghitrh.lnchit'hithuiTNDNIriinh|rh,chrthill,l!tND\hoinllil
.t. p rr)u;rhuni;poo,r,hr,;1,:.p to . d,h.o r .or.gc., I
', r. t. I L reu r..9n.. ..h .i
chi phi thu6 thu rfiAp doarh.ghi6p hoir hikhix6c dlrh loi.h'rit l,oic l6 cLia mor hi ka 1u.1n.
Chiphi thu6 thu nnap doanh nghiep hlen hinh: li sij ihuii thu nhip dornh oghiep phri n(i! lroic rhu h;i ,lu!c)
tiifi tren rhu nhap chju thu6 vir thui sudr thu6 thLr nhijp {tolnh nghiep cirr oirn lriin |irrh tlr.u luir huJ TNDN
hiCn
hinl
duo.c ghi
nIiin.
Chi phi thu6 thu nIAp doanl nghiap hoan la,i .luqrc xAc dirh cho cdc khoir ch€nh lach lrm thdi tai ngdy lep
bAng c6n d6i k6 totur giari co sd linh thu6 ihu lrhip cLla crc tii sin,nQphiinr'iviglil!i!h.ocaachingclo
nuc dich bdo cAo lii chhh va gid lri siL dlrng cho tr1,rc dich thud. Ihua rhu .hip hoait l.li pluilri duoc ghinhin
cho tit cA cac kloan ch€nh lech Lim thdi, cdn tdi siL. thu6 rhu Dhif ho.n liri chi d!'oc rhi l]hin khi chic chin c6
du l!i rhuan ti,rh thu6 Lrcng tuong lai dd khiu triL cic ldloin chafh lCch llDr thoi
thu6 phdi nop ngen sich nha n!r6c se duoc quyiit totrn cu lba \'6i co .lLran thLr6. ehinh l(h g .3 "o
&u6 phdinop iheo s6 sdch vi sii lieu ki6m rm quy6t tolLn s; dugc diau chirh khi c6 qLr)al Lo&r chinh thi)c v6i
cn q.
crc khoin
"-
"hcd.
Chinh snclr fin6 theo nhnng diau ki6n
li rI'ir
Jreoru€su:r!h6
17. Cnc nghiep vq drl phdrg
luy dlnh cho c6ng ty ninn
l,i'g''"" rc,Irnr
"'
,ro
hien hinh nhLr sarL: Cd,s
! ir
riii ro h6i tloiil
D:inh giA hi s6 du cic khodn n1lrc tian te c6 g6c reoei te vao clriji natr
tetnlnh ra,
li hi ?hnnhdp
thdhht.ic Bda
!i.tiL.hil1h
rii
chinh
I) c ,iu rhui
su.lr
llnu si
C6NG TY cO PH,iN ANH DUoNG VIET NANI
A
09-
DN
THUyET MrNH BAo cAo rAr clriNu no. ? NnAr'
ThnikitnichinhkA*ricnsAy3lthdnq12ndn20t2
D.nrirlutt Dansl/i.r.\'dil
56 rl cu6i kt ci,a c,Lc khoin .r!rc lian re (ti:f, fL,drs duuns ri. r.. Lf. n p,. i Llr' \. I riri t,:i) c6 g6c ngo+i
ie phAi duqc denh giA hi rhco $ gii giao dich binh qLrAn fin thi hrnrig rgoii le lian rigin hing do Ngen hdng
NhA nu6c Vjet Nam c6ng bii tai thdi diern lrt' bro cao tri chrnh T\ gir qr\ Lloi ri r! J 3l/12/2012:20 815
\,NDruSD,
C6ngtydpdunghu6ngdantheoVAsl0"Anhlruorgri.r \ir( h.ry.l"i ri !i. r,, 'lo"'('VAS10)li6nqLran
d6n cdc nghi";p \,n plil sinl bing ngoni Le, \,h da ip dung nlril qrin lrong cAc nirn lil clrinh lru6c.
r8. Ctc nguy6n t;c v,i phuong phip ka totD hhic:
1.
Nguy6n
tic ghi nhin th6ng
C:i, l,io(luvccoi
1nr
vi cic
b0n lion qunn:
lilii .lu.',' ;.1 .|
. l..rr'-i.i.r
-l.. li.i.
,.
trong viec ra quydr dnrh vd cAc chi.h sdch ldi chinh hott dong.
"
C:ic b6n lien quan cir dugc trinh biy gaim: C6ng ly me; c6ng ty .on; ctic b6n lj0. dodnh; co si kinh doa.h
J;r ; .. er.l \ocr: crc .6no r) iinkd:..:c,- rJrir..o r;r' 1. I 1 '^ ;i
.t . r.t .c.ocorg. d n
d6n ti.h inh huorrg d6ng kat6i c6ng ty, k6.r cac rla.h v cr r dr tlr!r tiong grn .1 i r !ra cic ci dlan niy;c6c
Men vicn chn ch6t c6 qu),in vA trich nhiem lap k6 ho+ch, quin li ri noiLt dons cnx cins 1). c.c ,loJnh nshiip
cnaciccAManc6inhhudngdAngkidangnjnqllinqrull,l.irl, (o.,t\.r!hip o !!fJty.
C:icgiaodichclnyaugjnrcicb6nlianqurnilu,r.'ctilinhb.r)lrongilruydtrninlr L,ro cio tii chinh: N'ha
lii sin; Cung cip hay nhi,n djch vq; Giao(lichdlri li; Giro dich thLLa l.I \i r, C r' ) i r g do
va nghien cuu vi pldt rian; Thda lhrir va eiiy ph€p; Cic khodn sap r6f, vny vi Li,i rfo; Bio lenh vi thi chdp;
Cic ho. p ddns quan ]i...
hodc ban hAng h6a,
?. Nguyen
tic trinh biy tii sir, dornh thu, k6t qui kinh doinh thco b0 phir.
Cic bO phin cin lip b[o cdo: 1i mQi LO phin theo linh vlrc kirh doanh hor]c n6r b6 rhiln thco lihu vuc dia
du|c xdc dinh dua rr6n dinh nghia sau:
li
phin iheo Ituh v\rc ldnh doa hr Limgrbotr.rrcuthLiph.rhrtiuocrrl ,!L .lolllh nghiCp tham gia
viosinxuithoiccungcipsanphiur,dichrL,ic,gle.noi,l,o, crcs rph,inrl, .r.(dichyuc6li0nqurn
BO
niy chiu rni ro vA l9i ich kinb Ld khic \'6i bO plrin l(inh doanh khic. lvlar linh vfc l(inh.loarh
gdm
kh6ng bao
c6c sln phim, dich vt c6 r ! i ro \a lo-i rch l(inh r! L r.i! bl!:t (lJiu .r a" nhiLng didm kh6ng
tlrong ddng v6i mot hoAc vii nh6n 16 tuong dinh nghia bO phin lhco lifh !$c kinh do,rtlr .h!ng iac san phiLn.
d6n bO phin
.1..\.
rorgr.1o-linl.lrc
. ,do hp..i
'ro
gal.!phir '
l:r
r'
BO phin theo l(hu rrlc dii lJ: Li mot bO p ri-n co rhi lhin biet L !n. c ,r or lor rl ,-r , ep than gia vio quA
trinh sin xu6t hoic crng cap san phim, dlch vlr trong phim vi l]loi rn6i ffubns kinh 16 cu t ri ,ni bn phin ray
c6 chiu rni ro vi lqi ich knfi t6 khAc voi c6c b6 phii-n kjrh doarh t, org c|ic ,n6i rrll()ng kinh i3 khic. N'lOt khu
vUc dia It klrOng bao giln cic hoii dong trong rn6i LrlLang kinh la co rLii Lo vi lo. i iclr kinh 1e I h.rL bLrjt d ,fg Li
\46t kh \r.rc dia li c6 thd lA l1roi qLr6c gir, hai hal nhiiLr .t'r6c gi:l lror. rnot, hal hr! nhiiu t rh Lh.,n r ph6
19. C6ng
Tii
c! tii chinh:
srin
tii
chinlr
ft),inh ni! li Li thnhhdprhihh.tic Btl..tia rii
thnxi.
cONc rY cd PHAN ANlr DUoNG vrET NAN{
iuiiu
s0 B 09 - DN
TlIUytT MINH BAo crro rAr crriNn ugl NuAr
Thii ki di chinh kit thtic nsay 3l thdns/2
Theo th6ng tu 210, tdi sin
cio tr\i chnfi thinl
tii
A 2Ar2
Dortttt [)'iigtk]\\n
tii chirh drgc phin Iotimol
sin
tii
cich phir hor, cho nilrc djch thLryat rrLn ) rrong crc bJo
chinh duqc ghi rhAn theo gii lri ho-p l! Ih6ng qLra Brio cro L!-r qLr.l roit
\. lr r ,.,. o', c"r''rg,': c .. .ol,.r'.. ..r r" c' I .i 'l!fg
rrg
"
quy6t
d.i b6n. C6ng ty
dinh phen lonicac ldi sii tal chLnI na) trj roiJ;nrhrnrlrlr,l.iu.
lir.,do.,..h.cJ.Uro-n.horr
Tii thoi
di6m ghi dlan lAn diu. ttii san
tj6p c6 li6n quan.
lii
chinh duqc x6c dinh thco ng'rytn gie cong
Cic tii sdn tii chinh cira c6ng r,v bao gdm ridu vi crlc hhoin tian g"i ngin
p6 r',l,. L.,L\ak60dlJoIrr'trpIcucr
.Irel )e
h!
, cic
loi
chi phi giao dich 1r!rc'
klroir phai thu khAch hing,
phijitrii tii chi'rlr
NQ
b6o cho t.li chi.h,
chinh rheo plim vi cua Thong lu 2 0. rho m . rLih lh r- it r , r
'ongcic
(h!.g
qu.r Bdo cJo ket
duqc phan loqi mot cich phir h9? th:inh ciLc l.hodn nq phiilri lii chinh d$Qc thi .hAn
qui ho?t dOng kinh doanh, c'ic hhoin no. phiitri tii chinh duqc ric dinh llrco gi11ti phrn bo. Corg ty rJc dinh
phditrd
No.
tii
' .',
\i.p|nlod.-ck'o;nnop r. rr-i..r.r ,'r':d.r.gh
Tit ci
nq phii tra! dii chinh
liCn quan.
Nq pnii tl.a lAi chlnh
cLla
dLro.
c shi nhiin ban diu lheo nguyer
C6ng ty bao gdln cic khodn phii
gii cong v6i cic chl phi giao .lich
tri nguoi bin,
c./tc
khoitn
thii
trlr'c tj6p c6
lre ld1dc, nq
vi
va],.
Bu lru cdc cdns cu l;ri rltinh
CrctiisintiichinhvinqphairAtaiichinhduqcbi nr \J giJ ritrt I scrl!u.rr rlr lir/lrancicbiociolinh
hinh t.ii chinh ndu, vi chi n6u, tlon vi c6 quyin hqp plip rbi harnh viec bn tru citc gii rri ill dtLo. c ghi n}an niy
J.]a'ngthii.
vAcoidlnhbnttn tlencosdthuin, ho+cLhL .1oc (ic ra !1r \J th,r r I .n f! p
v. TII6N.G TIN 86 SUNC CHO CAC KIIO,I.N NIUC TttiNII
r. Tian vn
c6c kloAn tuo'rg nlong
tiin
Tiitr
rian lnit
I]iY
1 RONG
BiNC CAN DOI Ki
3111212012
01t0|2012
2?,097,s80,3r5
1S,.18.1,.19.1,950
Io
4,860,046,05t
:,488,10j.
23,609.47i,r
Tian gni ngen hing
,I.OAr\.,
ri
33,e,24,r148,891
riAn dang chuy6n
Cnc kh06n tuong duong tidn
grrco rl
r rnang
Crc khoir diu tu ngin hqn
ran <
l rcn
c0"c
2.
tru6c cho ngudi btn
C6ng ty TNHH MTV Dich vu c6ng ich Qulii 5 (+)
C6c kh6ch hang kh6c
c0nc
bA phltn
1,2lt0,000.r1t0
28,29r,s80,175
Tri
tai Diirh a!Li
l,?00,000,00{J
hdplln
h d1c
Bd.cda kii.hlhh
31/12/2012
38,48,1,49'1,950
0unlt2011
62,e,90,097.1ll
54,948,255,7{ll
2,09i.{J.ll.ili
r 5?7.05i.359
6t,.rs,ll8,8j6
a6,525,309,060
.
coNG Ty co pH.iN ANH DfloNG vrET
THUyET MrNH BAo
Thdi
ki tdichinh kA th1lc
c.lo
r.q.r
cna kh6ch
31llzl2r12
55,501,4?7,827
lai
'dng
1J,t[i8,257,t2'
-rj,r68J:E...lj
Cdc khdch hans khdc
1,2t6,425,811
5, r83,,122,112
t8,s63,508,91,1
18,?22,162,534
hiin r,, ch,
7t2,742,291
El
B YT, BTLYH cia tdixi fi hanfi,n
rhui I'NCN bd su s
Btio
dan
,16,726,i62
l2,ili1,l3i)6i
nq
tndr bdl
Phai thu c6 g ty Thtrc Phiin Miin
C6ng
24A,AA0,AA0
8,1,:
Hins tin kho
COng cir, dqng
L!ng
tt5a,5t3,3r.t
I,at0,a2!,261
?J,U66,0nri,801
68,n6,836,s32
3111212012
c!
gm goc n.rng ron r{rto
Chi phi tr:i tru6c ngin h+n
4,291,0i6,951
3.64?,137 ,252
.1,291,056,9s1
3,612,t31 ,25)
c1,t
Pins phltc
Thua
M bi s
Chiphiriing + lttong iA kt c
Cttiphibdnbai
Cti phi hlinshlkhach hn s
Chi phiqudngcdo
20, t43,397 ,217
Atl
,563,t59,166
i66,8:9.1t5
3,9|t,223.tt2
3,716,815,t32
vi cjic ldoen phiii thu nhi
Th 6lNcN nop thta
ClLc
1a)5,98t,367
756,773,333
2,760,3t,,1,9,18
6t7.5.15
it3
992,1tt,6,tt
3i6,7\)
i77,68J,122
123,868,207
188,058,574
I,)ii],1J I
nu6c
13,646,229
I2:,868,2!7
khoAnfiu6 khec phAi thu Nhi nuSc
10,349,6?8,!50
15,682,9.17,851
T+n irog
9,r16t.57i,292
r3,738,653,893
Ki qui, Lt
l.28rJ,t0l,jjs
1,94:1,291.958
11,095,182,r20
36,61,1,.101,702
cuec nein
'l i'i san thi6u chd
xil
hqLn
li
c0ne
3U12n012
Phii thu diih?n kh6c
PhAi fiu dii hqn khlc
Thud GTGT dAu
ninh
6t,57i,758
76,1
t,t
T,ii sin nsin l'+tr khtc
it
992,53E,%A
l,:l6l,AJi t i,l
135
Thu6
0110112012
22,621,6.15.86.1
9.E76 735
crt - dtt]tg
0llIll2012
3|12t1012
Tnisin ngin htn ldtc
Cing
t2,357.79t,127
:,ttt,:zt,zoit
Cdc khoan khdc
6.
,19,394,{7.1,998
9,112,723,J2l
PhAitlrLr LhAc
5.
01/0112012
c.td
Khdch hn|19 taxi
4.
DN
Doni thlv DinsviatNa"l
s|y3Ithdrs12nnn2012
hing
Khdch hdng tari
s6 B 09 -
cuinu rrcn' xrrAr
3. Cic ldoen phei thu ngin hn'r lhric
Plui rhu
N{iu
NArYI
tu! h
lin
rhn hq)
fio
clid tdi
thatnhc.ic Bno
rAn tua
tti.
tdi chinh
ttli thnlh
01/01/2n12
10,5:12,863
1,118,820,8t9
ta,i3z,taJ
I,I18,82A,3 t9
ry cd
cONc
PHAN ANlr DUoNG vrD'r' NAxr
THUYET MINH BAO CAO
TiI CIIi\II
HOP
i\H^
I
I t, r, t .r.9 th. )t)t)
Doii tilit1h:
c0nc
D
NIiy m6c
thi6t
gii
sii lu aiu nim
I)huong
Dqng cg
bi
qui n
li
vin
1ia
iti
1
1,118,820,819
10,5J2,86_l
Kl'oin mtc
gYiet Na
'I6ng cfng
i
1\*guyAn
I,974,579,3t6,930
1,037,683,1:16
1,660,8.11,,166
ki
Mua trons
59,6Et,8i8
3
|,r)77,277,811 ,542
It
313.1t7.748.567
iJii9,l2l
84,7.J2,889,027
l9 247.2li.tl,t
19,201,215,t14
t3,t36,t66,i
DTXDCB h.d$nlr
Cluy.:n til thue tAi chirh
Ch|y.:n sang BDS
Tdng kh6c
l
hanh
li,
iJ.1,732
nhrqng ban
khic
GidLr
1.660.8.11..166
7.
Tii
siin c6
ihio
Sii du
{liu
Miy
mrlc
nnm
]i,
1,153,062,289
)7 t,til I,ai8,52i
271,60,1,815,259
t1,7ai3,ttt,23l
t1,'7 63,193,281
13,606,2i6,t)2t
43,713,527,651
137,271,622
t37 6t 2,53
__
598,567,008
22194e5,
341,189,22t
cira TSCDHI.I da dirng d61h6
cii dinh thua
iii
752,575.741
.h. u
chip
dArn
lao h6t
8?5,371,192,0,1.1
1,399,12,1,.1?8.366
1.{77,871.86:1.7,18
nhLmg
rin
con
s
lifn
tii i
16I,056,489,201
ki
Mua lai TSCD ThuC TC
S" du cuor l()
b0
,1U6,786,291
I,.100,230,77.1,551
I.478.51:1.,176.928
chinh
Nguyen 9'6
s6 du diu nim
li
u77
d\rng 5.911.1l05llVND
riD
Thua TC rrong
,066,99r
bio cic liho,u vayr 1.2i8.85'1.E60.580 VNE
Phuong
hat
ing c$ng
145,.{10,326
501.719,171
rNg'-\cngdrais;nci)dinhcr6i .).lir
rti hihh
't
3
1,J61,0r8,50?
'd
* Cii tri cdn lai
Tiisin
517 ,447
nhu!'^ng ben
Gii tr!cin lfi
s6 dr diu nim
8.
575,15.1,8t18,56,1
I'hn oJrg
317,56ii,75t
cu6iki
-Efu!-cu6t
139,116,138
c!
mdn lny k6
klec
Giirn khic
d
lifn
!iin lii
quin
Tnng
s6
2,156,001.263,2?2
li
DBng
m6c
thi6t bi
K r.L! nao fiong Ky
Thanh
2,.151.21.1.056,?r2
di"h hnu I'iuh (tiap iheo)
Khorin
Giri t'
1,097,16{,961
phi h|t]thnrhLn.B'1.!i.|iithnlh
'r6ng cQng
161,0s6,489,?01
17,1s1,292124
l7 ,131,292,720
84,7,?2,63t,421
84,732,889,027
9.1,:157,E92.891
91,457,892,894
T ;1,
C6NG TY C6 PHAN;.NH DUOT\-G VIET
NA\t
THUvET MrNH BAo cAo rAr csiNH
Thi ki fii
chinh kA
hlic
ki
Mua lai TSCD Thu6 TC
s6 B 09
Donttinh
Dins l/i\t l{atn
37,'l19,211,t4,16
37,719,211,446
19,232,775,777
.13,i143,017,63,
19,232,'176,177
,13,803,077.689
Ting khec
s, rtu cu,ji
7,817,?93
tri'
13.156.7lr.l?7
Git rr!cdn hi
.liu nim
s6 du
t21,J17,27.1,755
80,301,161,s67
!fulsii!.t
9.
Tiislin
- DN
Hgl NnAr
ns 3lthdn!:12n;nt2al2
Git tr!hro Indn l[y k6
s6 au aiu nlm
Khiu hao trong
iuns
13,156,131,321
t23,337,27 4,755
80,301,161,567
c6 dinh v6 hinh
l't'in n'in,
nriy vi tinh
Khorn mUc
r
oIg cqng
Nguy6n gin
sii ou aiu nnm
M a long k'
s6 dtr cu6i
I25,657,000
125,657,000
987,632,000
937,6t2,414
ki
l,l
n,289.000
I,l13,289,000
:9,000,219
59,000,239
Cili tr! hro nratr lfy ka
(liu
nnnr
Khiu hao trong
S6 du
s6 du cu6i
ki
162,12t,ti1
ki
.121 ,429
ci'i tricd'r hi
56 du
sd
diu nnm
.162,.129,65{
,493
421,429.893
06,054.'61
b6,656,?ol
69r.8-s9,r0r
qq!!Qi\i'
durg c(' bjin d6 dxtrg
Chi phi xay d{ng co bao dd dang cho cec dlr
Khdo sat rti BinhThLan
Phi q"r haqch lhu dan ct
ThiA kd khdo stu xay A, stuonCt:tChi
10. Chi phi xiiy
3111112A12
.'jLn
Mua sim lAi sen c6 dinh
691,qs9,107
01/0tn{it2
02.19' ,:)29
702,79t,329
/.!r
35,80.i.7E1
101,2:l1.100
r4,133,3i3,709
7
lJ
816,
52t,538,a00
29,659 627 309
3,1,t3,362,640
ThuJ Lrubc btt
Bi
Hi
tat.z3t la1
ddm
thdng
phin
nin ting.lii
Araya+ settet
c0ng
tet irhtur
tar
b4
80.1,0.10,629
ph'h hdr ntn
h ctic
lt.iot.i. tiitllirh.
1a1,23
t,tAA
t28,632,440
31.816,153,038
C6NG TY C6 PHAN J.NII DIIONG VIE.I. N,\M
TlruytT MrNH BAo clo r,l,r cuiNH
Thni
ki
t4i
dinhlat
thtic ngay
3l thd g12
llilu
sd B 09
- DN
HOp NHAI'
dn2012
Danrili,h: Di,sria^!.
t
I1. Ting. giam bit d6ne srn diu ttr
Khoiin
56 diiu Dinr
mr,rc
Nguyen gin
trons
Giin
ki
ki
S6 cu6i kn
irotrg
11,569,814,250
11,569,83:{,250
11,569,8:.1.25u
I1,569,83.1,250
Giri it i(dn l+'
11,569,834,250
11,569,834,250
QU)en su d!'ng d,tl
11,569,E3r1.2i0
11.569,811,250
Quyin sir dung
Cii lrihro
dit
mdn Iny k6
vuycn s! avlg aar
Thuy6t nli"h s6 rifu vn cdc gj,ii trinh kh,:c:
*
Drnh nluc bit d6ns sdn diu
l
cdn lai:
L, t rd.tatda,.li. ..,t2.
). :,.,l.t.g
Jo.
r.
D. 'l . 1')
t.Hr't
ca
laicitd khttinha U-32'fht) Khoa H"t:I", Q.l, Tp.HCll
Oiu n t cua btir ddng san dir ttr ,1en rhi chip din bdo khaLitr \rD, lat: 8 ,tgA 9A0.000 dinE
Dien tlch 21,7"12
12. Cic khoin
ddu tu tni chinh dni
htn
t)tl0tl2lt2
31/12t20t2
56luqlg
Cij tri
Gii tri
56 turtn g
Diu lrvio c6ngty con (*)
Diu lu vio cty licn kat,
li6n doanh
Diu tu dii han
Diu nr c6 phi6u
ldic
(:nng ry CP CKCho Ldh
Du phdng giAm gi6
tii
chil]h diihan
200,000
2,400,000,000
2110,0t0
2.100.000.000
200,000
2,100,000,0ui]
20u,000
2,400,000,000
20a,a0a
2,1a0,aaa,u)a
204.Itit
2,1AA,A0a,a0A
dAu 1tr
(**)
(1,860,400,0i)A)
c0ng
200,000
5,1(1,000.000
l,26A,AAA,00A)
200.000
r,1.10,000,000
dAu tu fia cing ty Ci phin Anh Dnns xanh ttli tp Da N;Is t6i ai la qq,c)t kic t
3l/l)/2012 ciu C6ns 0 h 9A%. Ting
96p t:6ng tr dlh 3lll2/2012 h 36.AAA.A0A.AAa dins
(+) C6ns
ti
in
(++) L,jp dv phnns dau
rt
tdi chiih do
ya itisin Ltpcam.
sidn sti ,o l ttii!
13, Chi phi tri fru6c dni hrn
BAo hiim xe taxi
C6ng cr - dqng c!
LCp 0dr
v.r
pnung
(idc
c0ng
ttt nri
h nrLibAphlnhethn
crt tt,; ,,t Co Plt,)ti t-'t ) \
b,jo ctb kii drnlh
Khaan.:to L6n nianl
tilt0
3t/1212012
16.i06,E!6
1,60t,0:0.:!r9
2Dl2
612,t01356
)
,982,27 4,87 5
2,109,240,:l:al
2,069.960,302
187.469,1J51
976,1,15,823
1,24r,16',6EE
h ctn:
soil Jcn
5,670,488,356
v
c6\G T\ co PHA\ ,iNll Dt oNG
jr
\.\[t
rau
s6
B09-DN
THUYET MINH BAO CAO TAI CI.IINH I.IOP NHAT
3l
thdn4 12 ndri
tAl2
14. Tni sir diri htn l(h6c
Ki qui Li cuo. c diih!'r
Ki qLry ndy bay fietudnktr ll"e
Ki q"i tii hanh QLli( i tai ACti
Ki qui vi t"dr bd) l'hdi Ldn aitli e
K) t4 thue tat ctl|tk
Ki ttri thua n bins xuons Thinh LO.
Y,i trq
d
Thui:
I, taa,0aa.a00
60a,a00,aaa
2ia,aaa aa0
250,Aa0,aa0
39,977,444
2,332,444,044
225,0Aa,404
__ u!!rirr!!1_
vn cnc khoin phliinop
tr!gia
gjd,
Thu6 thu
fiAp
c6
31n2t1.011
Nhi nufc
iaing
6,9t.1,769,E51
18,279,195,:l6i
14,339,925,010
c.iic
r6 88(J.t
4.45,1..162
671,654,462
c0ns
3l12l2t)12
hhoin phii trii, phii nop ngin hirn l(hric
Tiik thu hOw miry b Y PhAiiti
Qut ho$ dAns HDQT \,4 BKS
(0 1& lta cha co Llattg
,'dt
ch.,
Tins Ct), TM Sili
ta
hnn
Gin
TNHH
lllTl/
bA ph(ln n 1p thanh cnc Bdo
*p,
01/01/2012
6ul,l5t..l59
26.r22,3 t0.26i
i0.517.1,11,629
tt
831,362,716
t2l,33a,7
ta6,at l.126
1,i62,986,. 5
l't,999,t98,i04
15,171, r55,540
1,
1,/i22
l,77l,aa2,6la
2,i50 aaa ,t)t)
1,371,831,3i8
kh,ic
i!.80i,40q.-22
cOnc
ninh nnf h
330.000
7,105,771,438
t,7tt,Ei
s(
uu0t/2012
12,841,2E4
Kirh phi c6ng do.'in
Bio hi6n xa hoi, bdo hianl y16 vi bio hialn lhat nghiep
CAc hhoen phai tle, phdi nop khdc
29..182.619,858
670,20U,!111)
KhAc
it
r8.tt0
3lrLz/24t2
phii trii
hilt"
8,083,96r,765
53,961.210
hhoin phAi rop khic
Tlich tru6c chi phi KH TSCD N4B 648 Ngu)an Trai
Phdi
1
8E2.175.t0i
c0ne
17, Chi phi
0![r20i
17,4i7.5i1.1,11
10,281,443.8i
nhan
Cic loqi thu6 khec
ClLc khoin phi, le phi Yi
Bdo
rl01n0l2
37.061.i97.i61
Thu6 rhlr nhlp doann nghiep
18. Cnc
___ !.11!211!!A
31/tZl2t)12
c0nc
Th
1,575,000,000
ngin hfn
Vay ngirn h4n
16.
01101n0t2
3,446,977,000
I,575,000.lllril
c0ue
ls. Vry
3U12n012
cl. tii thitlh
s',8J5,r51,101
co PH,iN
CONG TY
ANH DUoNG vrET N.\Nr
[]
THUyiT MINH BAo cAo rAr crliNn nop
ni
rnAi 6'
19,
"ninh
ket tntic nsay
3l tht:hs l2 n.in
2A
l2
89,1i6,414,840
]t5127,914.nt0
7i,!95,220,aa0
t,5a0,aaa.rra
11.261.19:1.84a
Vay ngan harg
Ngnn hdns HSBC
nl/01/2012
506,116,659,?01
s95,086,r1r,44J
505,316,659,704
595,086,3ir,113
a. NsAn hans QuahD6i
b. NgAk hdng Phaang E6 S
.,1.
8t"r56,.t].t,8.r0
31t11/2012
i
5A,221,2Ai.ara
1A,ti7,0aa.a0t
107,673,t55,440
65,/53,905,2
Chnt
NgAn
71,244,585,826
!,t92,709,804
hdngC6ngThYng
2
t9,iJ20,aaa,ata
326,t68,434,044
7166,743,u)A
17,916,695,6A4
h.Ngan hang NN&PT N6ng Th6n
i
Nq
t7
2,J75,0AA,aAA
f. Nsan hans SAi Gdnl'htr1'hsTil
g
^-arn
105,5t8.339,2.10
h?n
NgAn hdngTMCP
- DN
tll01l20t2
3t/t?/20t2
t0s,sl8,J8q.rr0
c.
R 09
Ddrriitrh: Dins riet
c0ng
vi Dq dii
Vay dii h?n
si
n s.A.r'
Phii 1ri dni h4n khdc
Nhin ki qui Li cuoc dAi hxn
Nhnn k!, tlut tdix; hxi
Nhan ki (ttti An cho thft n& blns
|ihn A qti khAch hdhs
20. Vay
nu
Ngan hAng Shinhan
!t
37,276,2t2,i
dij hi'n
tt I/i.tca
l. Thua lAi chi h cry cha thlc tei chihh
tbonk
52,01r,827,527
68,803,312,764
j27
58,30J,3 t2,761
558,15{,tE-,2r l
661,88q,6r1,207
52,1)J7,827
cOng
Thuydt minh cic khoiin n(' vlly Dgiiu hirns
Hinh thnc dinl
s6 trgp edng
(")
Ngiiy
vry
Nqny dio htD
Liiisnit
l,533aI/1ht1rr!
0t t4345,711230.TD.5H
a9n2r2A
t0
09/1220r1
02I0.J05.74l'A.TD.SH
I0/t 2/zata
09/12/201.1
3A/49/TD T]IIMB
U.,A6/2Aa9
a3/46/2ati
bio
(1hd
chip)
L:ilG2,11)tdh.e
7
tTr l/2413
a/49/TD.TH/l\fB
LSIC l3 I hort:
qaa.
(b)
ra atatT
(")
26/48/2414
26/48i2011
al/0712aa9
at,'47/24 t3
Bia,
al6
I.SCB ?'t)i
!tu; l,)iiat
Liia:B 3 thorg
rNrI taal8^r
(d)
30/0Ji2L
ta
30/A
27/tBzAt2
vNM l2A329CM
.j , .t
',.
bn n."Ldp.t,,t
l
B.
.o t ,, l
-
i/24lJ
LSCB
2ala6/20t
-
3r/rhart
20i46/24
3llitrt
t5
27/43/24t6
Trtq23
coNG Ty co pHi.N iNrr DUoNc
TI-IUYET MINIr BAo
Thn i
ltilu
t hd nE I
a,lng
2 ndn 20 I 2
Ngiy
tl)
Do'r ri tihh: Dnni! riet
A9.B tA17
a2/04.t2aat
02/u/2at3
at.t3.I497
JA/46,',2409
JAn6t2AtJ
ta t3.t0a9
20./at/20 t4
2010t/2at1
t0.13.11t6
2t/46/2a I
25/Aar2All
LSCB+Bien iO
t3.1Ar5
I
l.
t3.1039
I
t.l3 latT
A
l8nl/2at I
lEiaJiza
ti
t/14/2A
ti
3
I.SC8+Die"
tli
1..\a:U-lJien .ia
5%/inn
1.5C.\+EiCr tia
O12A]2/HDTDTH
27/42/2At2
Il/43/20t5
172417/HDTD
26/A72At 2
26/4724 t3
6223-LAy-2AA9A0
at,,a6i2[)49
1!A7/2A tS
(i) stBrN/2,t2/yNS/tJP
24At2At2
21141/2At6
CNrrCLr
t2/A8i20A8
l2it)8i2at2
5t.48.2!/CTTCCNIICtl
I2/03/20a8
t2/6/2A t2
(h)
(t)
55.03 23/CTTC
LSCB+tiatl dt)
61.t
I A7/CTTC-CNHCM 2J/At2at
l
25/At2att
61 I
t.I6/CTTC-CNHCI\|
A9/a8,',2At
I
a9/a8,t2a
CNIICITI
a9/A8/2AI
I
a9/0ii/24t5
61 I t.l7/CI"lC
61. t
l.2
tlc?TC-CNHCtl
61 / 1.26/CTTC
61.
|
l
ltA/2a
1.27/C'[TC-CNLrCM A8/tnA t1
61 I 1.29/C
L-|C-CNHCM
t2/12/20
CNLICTTI
20'12/tAt
61 IL33.C1"|C
64.
CNIICM
12i09/20tI
t2.a5CTTC-CNHCM
tA ttiah dt ki b0 Dhijn
h,1p thAhh
.dc Btn
ti
t
2ia9/24It
I
l/t
a/24I
4,2"/"ft'
i
1/20
ti
t2/12/24
ri
atlt
l),2t/,tI
l
26/12/2Ali
a,2ritt
02/a3/24 t 2
A2/A3l2Al2
0,2%tT
ch tii Jinh,
lid),
biio (thii chdp)
LSC[+Iiar.li
11.
DN
IIinh thic drm
Ngl) dio hrn
LiicB-Bit di
G)
s0 B 09 -
cAo r.t r cniNn no-p NttAr
ki di c hinh kit thlic nqar 3 I
s6 tr('p
vtrir N,\M
coNc
ry cd pHi.N ANH DLlo-^*G vrEt NtM
TlruyET MrNH BAo cAo rAr cuiNn nop NHAT
ThAikiAichlkhkAthricnsAy3lthdnp12ndn2Al2
D.1tri
tiAh:
Di,pri,t
Nan
21. Viln chn s6 hnu
!. B,ing diii chi6u tri6n d6nscnn Viin rhii s6 hnr' (\enl rrang sii iz)
b. Chi tiilt viin
diu tu crir
chn s6
hiu
3t/12t2012
vorr gop cua cac nna d3u ru
c0ne
0
01t2012
299.999,999.970
299,999,999,970
299,999,999,970
299 ,999,999,9 70
Tn 01/01/201I
Nlin
gilo dich va viin v6i cIc chri s6 hnu
vi, phin ph6i c6 tnc, chi:' Ioi uhuin
V6n dAu ni cna chn sdhnu
r6n gdp .liu niln
c. Crc
2012
ddn 3l/1212011
299,999,r99,970
299,999,999,970
299,99t,999,970
I/6n s6p tdns trane k)
r6n g6p giaLn trcns ki
2tt
C6 drc, loi drxen
ree eee;7a
di chia
2tt,ttt,ttt,97a
74.999,992.500
Tir 0l /01/20
rfc
d. c6
cd tLc
Ci
Nn'n 2012
c6ns
bij,en
cij
phiir phi th6ng
l5%
phiiu ph6 th6ng
S6 lLr..Ing c6 phi6u duoc rrrua lai
56lLrong c6 phi6u dang ILLLr h?rnh
Cii phiiu ph6 th6ng
MQnh gid cij
29,999.9t1
29,999,997
2t,r9),rt]
29,999.997
2t,999,tt,1
29,999,9-97.
29,999,997
29.999,997
2t,ttr.tr7
29,99t,t97
philu.1ang ttu ha h: ddns l/iet nan/ci phiiu.
ta,aqa
Cic qui cnr do,rnh nghicp
dAn
154,4
NInl 20ll
Niim 2012
56 llLol]g cd phi6u ddng Li phit hinlr
S6 Lumg cd phi6u da b6n ra c6ns chirJrg
e.
1
aa cOng Uii sau ngdy kar rhuc ni6n dO
h:rc dd
d. C6 phi6u
Cd
I
iJ&31/12/2011
31
tu phdttden
Qui
Qui d$ phdns
tii
chinh
cOns
0|01t2012
2t2,012
6.1,155,i61.6l0
49,264.
i3.877,782.:!5
26,li2,llli11,605
98,0J1,346,91s
7
\
69,2t9
5,696,253,8 t4
* MLrc dich trich lAp ve st dLug ctc qot cna dodnh ngli6p
QL .Jd,trphdtt,.,,.lk.'t..ht.:t t.ito
nn r6ng
$l nhh nrln
qrry
bA
at
.'",o..h.ec... t. ..e.'t ..'.
n6 san xuit, kinh daonh hadc dau tu thiiusau cna
phd hd1thihhct Ba..tlo
:1i
clrihh
tba
hnshiap.
,- .,,r '.,, -i.,,,
coNc ry cd
PHAN
iNrr Dltoh{c
VrE
llitr
r NAM
sd B 09 - DN
THUytT MINH BAo cAo rAr cr'riNu nop NtrAr
Thdi O tdi chinh l{it thtb
ngb 3I thdng
12
ndn
2012
llar
tinh:
IlroNcTl\ BostNccttor er trto rl ut c TRt\lt B\Y It{o\GB\oI iu
DONG
KINII DOANH.
01. Doxn! ihu
bin hins vi cung c,p dich
vr,'
Doanh thu cung cap dich vu
L
,.1 I
2012
0,940,71rl
?.rn.J10,910,"-E
c0trg
02. Cic l(horin
Nnn
2.7 I
giim
trt
Ni.r
doanh thu
pa
:<
yiat Nahl
ud, ),sttLlu"g arilikhi
QLr.l1!phntigiichinhLitpcttithtiptitl!tttlitnhsattltuicurdrt,lttglttel
.ban4 g4.ip.rtui'o'it.q
.ocqtl :.,1 .. .; ;. d'.
\1.
i
2012
Kr.
i
I Ql
oaT
Niint 2011
2.27,1 ,327
,948,946
2,171,32r,q18,9!6
Nin1 201I
c0nc
03. DorDh
tl'u thuin
va
bin hing vi
cung cdp rlich vs
Doanh thu thuin cung cip djch ve
c0rc
0.1. Gi6
urir von cxa a cn vLl
Nim
aa.ufg clp
c0t'c
Doarh thu hoft d0rg
gii,
2012
0,9'111.7i8
2012
tigie
da
thuc hien
c0trg
Chi phi lii chinh
Lai tien vay
chanh lech 1t gi6
2.271,327.948.906
N.'Im
20ll
1.951,708,608,965
2,257.708,.117,i68
1,954,708.608.965
2012
Nim 201I
l,l17.20t.2 t0
3,101,612,85:l
442.620
7,844,862
l,1lr,6:1s,860
.1,109,.157,715
Niim 201?
1i1,89!,048.i6E
da
c0nc
Bna c.ia
121,736,616,068
5?0.000.000
11.1,19t,589,278
hdprh)hn.tic
Nim 20l t
1,j.10.i l0
rlLc hiQn
Durhdng siam gin c6c khoin diu tu ns;n han, d.iihin
Ll hA rhAn
20ll
tC
Lai chCnn lech
ttt hikh ht\f
Nnln
2,21 4,327,948.906
2,257,703.4:7,i68
Nin
tii chirh
tiAn cho vay
Lai bdn ngo?i
fi
r
?.71-1.Jr0.9.10,7i8
viir hing bin
Lai lian
Nnm
r,7r :r.i
tii.ni
h
125,256,616,068
coNc
ry co
PHAN.(NH DUoNG
vrDl NAM
}lilu
TrruyET MrNH BAo ci,o rAr cniNH Ho? NHAr
ThaikifiichlnhkAthncneiy3tthdnslzndn20t2
li
DN
Nim 2011
1,0i4.617.000
xe iaxi
12,627,172,7:b
61,999,999,994
Thu n\Ap tir bdi rhudng rhi6t hai
Tian thu h6 tro tir CtyToyora
5,680,400,1t4
Thu nhip kh6c
3,421.i47.018
5.145.293.99i
23,78J,456,?5,1
69,:145,293,987
c0us
08. Chi
pIi ldlic
h"im 2012
Cii lri cdn lai cnaiii san ihanh li
Chi philian vipham hAnh chlnh
Chi lhi l66c
153,59E,426
60,1.5:l.6.la
phi thu6 thu nhip dornh ngliep hian hinh
. ( n. pll rr.-e Lrru nnlp crodm r g ..<l r.re ...r,1
3. Tiing chi phi thu6 thu nhAp dornh nshiit)
t0. Chi phi kinh doanh theo y6u lii
Ciriphinlien ljeu, vAt lidu
Chi phi nhan c6ng
ChipLildr6u hao lAisin c6 dinh
Cli phi dich
Ntd 20ll
52,51.1,8711..1,11
45.112.51.1.253
s?,5r3d18!]l
4s,112,5.1{,2s3
Nim 201?
Nnm 2011
820,597.129,71I
687,r03,499,840
1.119.661,720,22,1
910,877,1I1,204
ls
98,209,1:8.7
6i.581.160,l:li
257 ,187 ,18 \
,166
.11,524,9,16,0i8
101,618,233,785
2,,115,6?2,(Jr8,9l' 2,0r8,811,577,031
c0nc
Liii co bin tren cii phi6u
Lginhuin k6 torin sau thu6 ihu nhip.lornh
Ni
nghiCp
Ciic khodn itidu chinh inng hoic giiinl
Loi trhuiin hoic
20l2
151,140.610,613
(
Cic ldroan diAu chinh tins
Clc khodn dia! chinl giim
l,0,1E,2ll0,rl1rll)
1,011E.200,0011
phittr b6 cho c6 d6ng
so nuu co pnrcu pno rhong,
N5
2011
Ii3,029,649,666
(1,r'l,800,000)
r.rq,800,000
16
Cd phi6u cd d6ng dang lLLu
hirh bi,rh quaD rrong
L:rl co'Drn rren co phreu
bA
24,821,760,069
Nnnr 2012
291,618.Et0,l
vu mua ngo:ii
Clrl plriklr6c bing tian
$intinh,liyln
60,686,4i11
5,0,18,555.?E0
09. Chi
-
Nnm 201I
2,1,607,.17i,2t12
c0ng
11,
09
:Dinlri.tNatn
Nnh 2012
[,6E t,909,7]4,
nhip khic
Thu lhanh It lAi sin
lhu phi bao hiCln xe
07. Thu
Thanh
Dm
s0 B
phAnhortunrh ctic llda tio
ii
chnth
k'
rs0,09r,.130,6 t1
131,837,819,666
29,999,997
29,999,99"1
5,001
:l'195
ca)Nc'l y cO PHAN ANH DUoNG vrDt.NAM
THUYET MINH BAo
Th.)i k) ki i
i
ch
h kA
T
vrr. NHaNG
r. Nhirng
I(honn no tia'n
DN
lnth: Dihsltie!
Iian
c,ro r,tr cniNn no-r NnAr.
tkic nsdy 3 I th.ins I 2 hti tr ) A I 2
oNG TrN
Iliu si B09-
Dar
i
Krric
ting, khoin cxm kat vi nhnng th6ng (in rii chinh hhric
gii v6n vd chj phi blLn ling: Do cic k! ka tojn 1ruo. h. rhlng ph;n
phin loai clri phi gii v6i vi chi phi bin hing. Kj ni! c6ng ty de rich cli phi
rieng b ar ,r Uro. ci" \on d.r \,
Didu c|inb cach phan loai giiLa chi phi
rndrn k6 todn cdng ty chua tdch vA
o.,lrns
2. Giao dich
vfi
ctc b6n lion quatr:
trr6i
B0n lien quan
qu:rn
C6ng ty c6 phAn
Me - Cor
Anh Duons
.1. I rlnh b.i)
IrC
x,mh
Tinh ch6(
I'hit
gino dich
,rotrg
rhr'
bio c.io l.inh doanl rhro
LLr
-
i6.000,000,000
kll
Do l,!clr
c0ns
Doarh thu thuin
21,058.688,807
cil
22,171,716.\!11
v6n
Lqi nhuin g0p
(
Bio cio k6t qu,i kinh dornh
Chi liau
bO
2,713,:lt 0,940,778
2,23i,ill,6a
r,l t6,08r,lJ0l
i,,12l
2.257.?08.437.i68
l5(,'t8,5'r0.55U
:155,602,503,210
phin iheo l(hu vrc dir l! trong hi:
Dornh thu
Ira chi iuinh
1[uin cili !6n hi
2.1,16,675,120.827
Nii
g
trin
Llrl nnu:rn gqn
*-r,tarrt
1,945.i69.9lJ8.1611
9.1.:t76,i51,2:16
Blnh Dudng
72,019,6i2.2iti
21,156,tI9,011
1i1.297,7t7,i86 101,012,643,tti
56.184.80t.25? 18.11t7.122.ji2
Bi Rii - Viing Tdu
85,776,710.8?2
c0nc
l'ftJc 1i6u
cuur
l,h:ln:
Chi liau
g
sii du
kl
nrnr
-
__ _ !!5r!f2f!
Bio cro k6t qu:l kinh doanh b6 phin theo linh vrc kinh doNDh (ron!a
Dd
snrh
30,255,089,55J
8,087,477,705
70,978.846,6t8
14,797,881,25i
2,711,310,940,7?8 2,?57,708,.13r,s68
vi
chinh sich quiD
Clc riri ro chinn tir c6ng
cU
45s,602,50.1,?10
li riii ro tiri chilh
t,ti chinh bao gdm ririro thi trndng, rriiro lirr
Bal) T6ng Gidn d6c xern xdt 6p dlng cdc chnnr slch quin
li
c
d!.g vi ririro
ro nhilns rariro
rhanh
roi1,in nh
l(boin
sdui
4.1
.i
totdntrtt.r.
L..
TirnS 28
.
C6NG TY cO PHAN ANH DU'oNG VII|T NAI'I
THUyET MrNH BAo cAo
lhaiLj,iichinhkathnc
s
lliu
r.\r crrirrr
rro-T'
sO
B 09 - Dl\_
l\t t.\t
3t thdnsI2ki 2ar2
Darri titlt: DinE l'ii: Nan
Rniro thitrudng ld rrliro rni ei6 trihop li ciia cic ludng iidn !ong hrong lai cira u6t c6 rs cu tii chinti se bian
d6ng theo nhtng thay d61 cna gii thi lruong. Rr I ro ih rrLorgJbrlo.r !r ro L ruti.uJr,ririrodantevi
dri ro vC gi6 khdc. C6ng clr ldj chinh bi lnh huong bo'i riri ro thi l[ dng b{o g6m cic khoin vry. cic khoir no,
tiln gni, cic khoen diu lu.
CAc phan tich d6 nhay
thbg
Cic
c6
12
rhu d oc trinh bdy dlro'i dey lien q|an
.16n
iinlr hi.h
rari
chinh cna C6ng ry rai ngiy
ll
nim 2012 vd ngiy 0l thdng0l nnnr2012
pbAn lich d0 rhay niy.Ja .hrqc l:ip nCn co sd
airh vl cac U.oan no c6 lai srdr lhe n6i vij ry
eii trj cic khoim l]o 1ruin, ii l; giiir cric kho:Ln ncr c6 lai suji
le tuong quan sin! circ c6ng cL) tii clrjrnl cu duL urori !e h
r ... . ,.urq.:., "-g.i
lil.donl1J.B" o gui .' lvcr:..,ir
I'l 'lrnrLo:nc* plir
vi
cec khoen nlrc c6 li6n quan lrong bio ceo kdt qui holt dirng kinh doanh bi
turh luong bdi cAc thay d6i t.ong gii dinh va rLli ro ihi tl rdng tuo!B (nrg Phep phAn rjch niy duoc dua tren c6c
b6n lren bAng can d6i k61o6n
tii sAn vA nq phei tra tiii chinh mA C6ng ty nim
20tl
Riri ro lai suat l:i
di
oorgrconl.:ngrlrd)
ro rll:i giri lri hqp
ci cl.
r srjr
Ii
hoac
rirror
3l
giir rqi ngdy
c.(
long
-,.R.ri
Liun
ro-n
rh,mg t2 nim 2012
r1,rr
1r
ruo
o
vi
ng:iy 01 lhang
0l nirn.
rr 11 i n r ! rq !u r.ij chifi se bi6n
, ,.1.i.,...,org,.ru).1rt:ir
,
quan d6n khodn vay, n.' \,a rian ci\a C6.g ty.
C6rg ly qunn
li
nli rc lii sllit bing cich phiD ijch tinh hlnh c:rnh
c6 lo-i cho muc dich cna C6ng ty viL vin nim tLong gioi han
*")/
.*
V6i sia dilrh
li
nU
*no",
LL:,rh Lrer Lhi trudng
qrin li [Li ro cila
uay, nq vd tidn cna C6ng ty d6i v6l su lh|1, .l6i c6 ihd
"U"
suit duoc th6 hi6n nhu sau.
di
c6 dLroc cAc
xiy
ra ., mirc dO hlD
li tlorg lii
crc bian s6 khic 1$6ng riu), rl6i, cdc bi6n d6ng r,ors t'ti suir cnn cic til,oin yay. n!, \ d ri;,
": .rjur1n6'co;-r rurgdinlo: l, .. I,ro. lre. . (o..
Ti,t/ti.in
diiri col)t1n
l$
Cho thdi
tii suit
lninh.
tni chi'rh kat
thing 12 ndln 2012
tlic
ngiy
i
\ or
h,ihs.l;h loi
nhuan
t t.th i
31
Vr.-D
.l!0
17,013,555,t39
VND
+llr0
(17,01:,555,139)
Cho nnm tni chinh k6t thric ngiy
t2 niim 2011
3l ihing
VND
VND
lvlic lil1g/
giAnr diam co ban
c6 th6 quan set duqc
so vdi c6c
dL.rJrg
d6 plan tjch d6 nhay d6i
cta thi tnLorg hi€n tai. Cic di0u kien
ki trudc.
Rii to ngoqi
$; hikh hntL) hl
st
E
phAn h\Jp thnnh
uic Bia uia t/)ichinh.
riy
loi l.i
,i00
18,?62,154.4?8
+]00
(18,762,154,4?8).
gil
din I dua tr€n cic didu kien
cho rhiy nrirc bi6n d6ng clo hon i'h;ng d.r rg [e
sLril .hroc
coNG Ty cd plLA.N iNr{ DUoNc vrEt l{.\i\{
THUytT MINH BAo cAo rAr cr.riNH HO? NrrAr'
"h.i|,,\i .,.iatl.t'.icn..r 11,..1n.1)..,.02
t t.
t
Ri)i ro ngoai tC li n:ri ro rni gie tri hop li crla cdc ludng tjan irorg lLrong iai c'ia mdt cirg cr tari chinh se biar
d6ng dreo nhftng thay d6i cira ty gi6 ngoiri tO. C6ng ty chlu liri ro do slr ihay .l6i crja r-v gid h6i doii li6n qulln
htlctiapd6ncichoatd6ngkirhdornhc'i,rc6.grybirgc"c.l.ri i( tr.h.rL)o,i\ irN.nr
COngtyquaniidirongo+iiebingcichxemxdlllnhhinhrhituonghienhirrhvl.l hiin lihl Co.gryl.l]r
iroach cho cic nghi€p vu trong nrong lai bing ngoti
DA
hqy d,ii
t6i ncoqi Q
ro-o ) l-orgr\,r\ h nplr':rri. d...h.t)
r,i c r -lr l" Jorg drn; .i
rt
1(1t to
Rla cn
a6:
\:.r,irl
Rtii
to
n:o l,.')
o .o .:r'
go\ .'po o.oo
phtttr
C6ng ty k!6ng thlrc hjlAn phen tich dO r)hly d6i vdi
4-2
e
1e.
gii
c6 phi6o
!i
ftLi ro clo rhry .l0i giri !6
thlL!
t3i ngJy
lip
tin .tuln s
rotindunglirL:rirornirnotbendramgianonrLnotcorrc, J .h rh hotc hqt .lorg drich hAng l(h6ng
ihuchienchcnghiavuciramlnh,dind6nt6nrhitirrdrh.hifjL-\LU,rirrt L ur U lr L.rc hoat d6rg knfi
doanh cia nlnn (chn ydLr d6i vdi c6c khoin fhai thn khich hing) \,i rir l,oai d6ng lii chjnh cna minh. bro gam
Riri
tidn siri ngan hing.
Phdi
th
khAch hdns
\oi cic don Ii co khd r).ing lii chinh t6t vd nhen
vi6n k6 ro6n c6ng ng thudng xLrycn theo doi nq phdi thu di: ddn d6c dru hdl. Tren co so rir),
ldodn phdi thu
cna C6ng ty lien quan d6n nhldu kh6ch hirng khic n|au nan rni ro lh d!L.g lar6.g (:ip lrung vlo 1n6t khAch
hdngnhitdinh.C6ngtlc6chinhsichhanchecrng,.jpr.lufrl.ri lrJ.,,:n!LL
, cu hhi niLng thrnh
C6rg ry giam thi6u riri ro rin d!,ng bing cich chi giao dich
!i
r.,
.o.,r .
Tiin
I
sii
t,.,n.
nsan hans
C6|g ry chn y6u duy tris6 tian gniraic6c ngen h:ing l6n c6 uy tin o Viet Nam. C6ng
rr rs " ri ro r,n drnu d6i roi r.in gtl r s:r ' .r ., r :p.
.{.3
t.v
nhin tr:r) nricdelilp
Rtii to tha h khonn
Riri ro thanh khoin li rni ro C6ng ty gi,p kh6 khnn hhithuc hi6n cric nghix vu Lhi chinh do lhidu viin. Rii ro
thanh ldroin cna C6ns ry chn y6u phit sinh tiL liec cic tii san (iri chi.h !i nq phni lri 1:1i chinh c6 cic thoi
Ll r n
hiLr lgch nhou,
'l.Lo
C6ng ry gien1 sAi mi ro thanh ldioan th6rg qua liec duy lri mil lueng ljan mIt v'\ .atc Lhoir luo.g dLrong din
v.\ cic khoin vay ngan hing o mirc mai llaD 'lang Giirn dlc !l,o lr d' J: ,lrf urLg . ru crc hort dong cna C6ng
rJ \"a.
6'g.'iar..n.gbie:dorr;'iL
gi;r h.u;,hh
rstir
Beng du6i day t6ng hqp thdi hqn thanh toin cLla c6c khodn no phai 1ld tAi
k)o;-.1"n1 ro;ndlrkier.lreol'opolrL
3l thing
12
niln 2012
DL i I hn"t
h?n
-Phiiilringudibln
- Phii tri ng6n h+n khec
- Vay
it ninn
vi nlrngh
n, kj bi phA h.D
tlinhlic
l.( .o ' ' " ro. r
l)na
chi|h
cLia
C6ng q' d$a tr€n
cic
:li,:
Ii-'"; itir1
rins cins
i7.a6l,597,761
1t.061,597.761
16,212,017,i5,1
16.212,017.354
2,723 ,T2J10
!n)
iithtitr.
coNc T\ ( o
pr
il
rer
rr
DU
oNL
vlt r' \
\
rl
Il
TI{UYET MINH BAO CAO TAI CHiNH
Thii ki
tdi Nhinh kA thric ngdy 31 thrikg 12
- Vay
vi nq dii
- Phai tra
niin
HO. P
NHAT
2al2
han
liu s0 A 09 - DN
Doarititih:Dinslict
558,354,487.211
!iat;1
558.i54,487.231
dii han khac
105,ji8,139.240
c0ne
55!qr.,317,,1ji
663.89I,|i'rJ..l
719.890.221.926
I
C6ng ty cho ring mirc 116 LAp lrung dri ro d6i v6i vi6c ni no li rrip. C6llg ty c6 lLl ]ihr | , rg r ip c.iLr cic
ngudn v6n vn cic khoin vay ildn han thanh roJn trunj !,ng L: rh ngcoihedLioc , ir ! loi cicbenchovay
hien ral. Eang thdi c6ng ty kian1 sodr ddng luu ctul,in Liin thuin Li, hoirt dOns da co rhe fianh to6r cic khoin
nl]vd \'ay d6n hin thanh toin.
Tni sdn drim
bio
st dune quyan sn dung d;l !?i tari s.rr ph'rong tjan \ilrl trii |inr r:\i sln rhi chip cho cic ]drc,iin lxy
ngin han vA vay dii h(Ln tn c6c |gin hdng (Th'ryar ninh sO 15 vir 20 Lh'r)at rrilrh rry ngin hfl-n vi vay.tiihri).
Cing ty
dA
C6rg ty kh6ng nin1 giir
r
'.01
bil ki
tai saD diLrn b.io
nio
cira ben thir ba
vlo ngiy 3l thing l2 rim 20l2
\,d
ngiy 0l
narn 2012.
5. Tii sin tii
chiuh
vi
'r{.r
phiii
1'.6
1ij chinh (Xcn lrang 3J)
li cna c6c taLi sen tii chjnh vi nq phii tri tdi chiM dLro. c phan enh thco gii rri rnar cdng cu tii chilh
c6 thd chuydn d6i trong not giao djch hier tai giira cAc ben thaln gia, ngoai trir ft drg hlp bil buoc phai bin
hoi'c thanh li.
Gie rri hop
pr) Lrdlrrgpl,.o Bl 1\.1' '.,
l) r'.J, .l
i
.1.. '
Ci6trihqplictrtiaDmlrtvitiingiLinginhrn,ciclihoirnphiilhukrichhing,cichhointrii
!i nii phii tra ngin han kl6c tuong duong \,6i gi6lri ghj sd c'ii cic khoiLn nuc ri] do nhnrg
ror
'rJ
ng!.ii bin
ca,ng cu
riy
c6
kli hqn rgin.
It cLia c6c ching l<hoin ni6rn y6t du !'c xic dinh theo gii ffi thi trudng.
Giluihqplicnacncchilnekhoin,c6ckholndir nL lri crLnl, L,LrrirrL hlp ) .h!rg h I xic dinh .luqc mO!
cich chic chin do klrong c6 thi 1rlrdng co lifh tlranlr khoir cno cho circ chirng hhohn, cic khoin diu tu tii
Gid rri lA?
chbh ndy dxqc tridr biy bing gii trighis6.
Tp.IICM.
Ngudi IAp biau
K6 toln
'.r4'11
Viit Ngr
:oi,rc 1f
c0 pHAN
't
-t
V€T NAM
Ding Ilonng Sxng
thlng 0l nam 2013
iin
lruijrg
IL
V0
rgiy l9
tl6c
.
z
E
:
:
-F
(J
ci
civtoid-a-i
.s
'E
e-1\\.r9.q.e^o"
;e
:- i- -- <l t. c. E^ c.
-:-ii+?..--.j-
$
-E
IJ:
\JF
!ra3
l.:
\
s
5 ^<r
=is
Fi
z
z
E
z
;J
=.<
!lE
2..'
_3
E;
.:
iz
o.
.Fr
.:
o
=.
!)
i
=
ta
i2=
2t
Ee
:o
tL>
-a,: d"o
o!:
=
1J-.4.'':.:2.
_:fEd-FF6
,, .;
"fr a,
E
>-,t
-i9!
s
E-. j,
-,
3_r\ =a
:^/
2:.n7
;at;=
=.)-E e 41
u
; .^ rr
c
j.H
=d i;e
i -t:
) 1 ^r.
.Fa.;E+iP
.:r
t,!
.6
aa
2 t brz! o
^
l-
d
e
3:
AaJ
E
l7i,: * --+.-
o
?.1
a
=2=.!iiaize
='=!i?:i==
:.--'.5;:::
:-:d-:
i6
z
\1vlo---o-o^
:
s
.totoid?t-t'
(,
-a
2
.:
s
-.'r-.r:15!,
e!
1.E
t!:
-B
:'
:dJ
,[
$
4s
!'l lFi
I
,\4
\5,
r\s
$
\
,:."s
F ..E
,!!
F
5' \\.\
'3
z
2.,
a .< -'
9 <s
5vh
3
".8
a
.9
-
c:
'iu
:
3tr
q
E
d d v €
E
.
|i:a.iEti
.-A.?::,-..,E
:
d* ,,
E?1 EO
.a
.a.:
.'l
=
=:
"J=:
lx:f.i
r !
oD,:
=.:
=o;+tc(-)
:e
-!
E
^
.z
aar
c-
7'
,?
iu r;i---:'
X..:
Z-
..
*
;a
"'a
"i
.2
ii,--:'r=t:
3
? ::
=?
t) +4.'l
=;:
=
- /
223
=
.-:''-::!.F
='n+1.,4;==
.-;.9i.:r-=.E
:
1t:cl,i;;E,j