HOP BONG KINH TE

Transcription

HOP BONG KINH TE
.
.
CQNG ITO
XA IlQT CHU NGIDA VI~T
AM
Doc /!ip - TII'do - Hanft plttle
~O-..1o
HOP
BONG KINH TE
•
S(5:..t~20J I -HDLD
VI\' Lljp Cam kit baD v~ moi tTlrimg clio DNTN TM 114
DIf an: ,- Dfiu tlf X3y d1!llg kinh doanh
Uta di~m tlU!C hl~n:
hit hang " ~on - tinh Blob Binb - Can cu bQ lu~t dan S\T d QH nuac CHXHXNVN thong qua ngay 14/6/2005. - Can Clr Lu~t bao v~ moi twang ngay 29 thang 11 nam 2005, - Can clT vao nghi dinh s6 80/20061Nf) - CP ngay 09/08/2006 cua chinh phil v€ qui dinh chi tiet va huang ddn thi himh mot 56 di~u Clla Lu~t bilO v~ moi trub-ng.
- Can cu thea nghi dinh 21/200S/NI) - CP ngay 28/02/2008 clla Lu~t bao v~ moi truOng.
- Can Clr theo thong tu
26/20 11/TT - B1NMT cua BO Tai nguyen va Moi twang ra
ngay 18/07/2011 ve vi~c guy dinh chi ti~t n1Qt 6 di~u cua ghi dinh 29/201 IIND- Cp sa
ngay 18/04/2011: huang d§n v~ Drum gia m6i twang chien luQ'C. dauh gia tac dong moi tnrOng va I?p am k~t bao v~ rnoi tmb-ng. - Can cli thea yeu c~u ella DNTN TM 114. - Can Clf thea nang h,rc eua Trung Tarn Phan Tich - Ki€rn Nghi~m Binh Dinh. Hom nay, ngay 27 thang 12 niim 2011. Tqi Trung tam Phan ttch va Kidm nghi?m Binh
Dtnh, chting t6i g6m co:
Ben A: DN1
Chuc Vl,I: Chtl DN - him d~i di~n
Gng
f)~a
~uy
chi
f)i~n tho~i
Nhan - Binh Binb
Fax :
Ma 56 tl1U~
BE
B: TRUNG TAM PHAN TieH -
KTEM NGHIEM
. BiNH DINH
.
Ba
Dia chi
: Hoang Thuy Lan
Chuc Vl,l: Giam d6c ·- lam d~i di~n
: 173 - 175 Phan BOi Chdu - Tp, Quy Nhan - Binh Djnh
Dj~n tho~i
: 056.3629955 - 3823816
Ma s6 !hue : 4100467733
Tili khmin
va Phat tri ~n Binh Dinh
Hai ben cung th6ng nb§t
Fax: 056.3822322
Dng Giao dicb Quy Nhan - Ngan himg B~u til
kY k~t h9'P {fang vo-i
nc}i dung cl} tb~ nhu' sau:
Trang: 1
f)i~u I: Nqi dung bW dang:
- Ben A giao ben B nh~n lhvc hi~n Cam k~t bao v~ m6i truOng dl,I an ""DAu ttr Xay d"ng
kinh doanh Nha himg"" ,
Di~u 2: Ti~n dQ thvc hi~n.
Trong thai gian l;' i da 1 0 ngay ( duqc tinh ill' nga. ben B nh~ duqc khoan thanh toan
dQ1. 01 va cac gi~y to y"u c§u) ben B phai hoan thanh xong ph§n n9i dung I~p Cam k,{t baa
v~ m6i truOng va chuy~n cho ben A " m tru0'c khi nop cho phong Till nguyen va M6i
traOng thanh ph6 Quy Nhon,
Dj~u 3: Gia tr! bVp dong va hmh th(rc thanb toano rbm
- T6ng Gia tri hgp d:'n
•
-
!
VAT 10%) . i
- Hlnh thuc thanh toan chuy~n khoan h ~c tien m~it.
trl hqp o6ng, sau khi h9']J dang dlrqc kY k6L
•
DQ1: 01 . Ben B oUQ'c (mg lru0'c 50% gia
•
D91 02 : Thanh tonn s6 ti~n con I~i sau khi
nh~" (iI.rQ'c
aa
ttir khoan t~m frng nga khi ben A
J
Ban Cam k~t bilO v~ m6i truOng.
f)i~u 4: Trach nhl~.IJ~ cua hai ben.
+ Trach
nhi~m
cua ben A
Cung cdp 01
ban d\1' an
dfm tu (g6c)
a mot
6 tai li~ll. cong van (ho~ van ban) c§n
thi6t c6 Ii "n quan d6n d~r an cho ben B 06 lam co 6 l~p Cam k~t nay. Cling c~p mQt
6
gidy to' khac neu Phong TN & MT thilnh phi) Qu . ;--Thon e6 yeu cAu.
-
Ben A thanh toan dAy du ghl
tri hgp d6ng theo thai
h~ thc.lIl.~ tofm cho ben B. N~u qua
thoi h~n thanh tmin ben A phai chiu liii su§t thea Ngan hang BAu tu va Phat trien tiM
tiT thai di€m h,{t h~ thanh toano
- H6 trQ' va giam sat ben B khi th\Ic )u~n hqp d6ng nay.
+ Tracb
nhi~m
ciia ben B
- Thvc hi~ cong vi~c th
-
C6 tnich nhi~m l~p
hi~n
0
yeu cau eua ben A dung nhu quy dinh t~i di~u 1.
va sl'ra chCra ban Cam
k~t bao v~ moi truOng thea dung qUi dinh
haM.
- L?p cam k6t baa ~ m6i trU'Ong dung yeu dou ky thu~t va nQi dung cua Dl,C an dAu
tu
ella ben A.
Trang: 2
Bi~u 5: f)i~u ki~n thanh
ly hQ'lJ d6ng.
Hqp d6ng mlY duang nhien dugc thanh
ly kh i cac di~u ki~n sau dugc th~rc hi~n xong:
- Ben B ban giao mt)t (01) ban Cam k€t baa v~ moi truang biing ti€ng vi~t cho ben A.
- Ben A thanb toim h€t toan bQ gia t..ri hc:rp d:'ng eho ben B.
- Ben B xuM h6a don cho ben A sau kh i en A da thanh toan toan bQ ghi tIi hqp d6ng.
Di~u 6: Cac di~u kho3n chung.
- N€u qua trlnh th~rc hi~n hop d6ng ke dai 01 narn k~ ill khi
tl.lC l~p Cam ket m6i truang ell DV
nua ( Vi b~t k ' mQt
ky k€t hgp d6ng, rna thli
an d~u tu t~m ngimg l~i ho~c khong dUQ'e thgc hi~n
19 d mio rna khong phai do ben B gay fa), khi do ben 8 khong
hOaD tra l;,ll s6 ti~n Lmg dqt 01 eh ben A a~ bu vao phk chi pbi rna ben B ail b6 ra de
thl! hi~n d6ng thai h91' d6ng nay coi nhu da ket thuc
va (fugc thanh IY. Neu Idi tren
do ben B gay ra, thi ben B hoan tni l~i s6 ti~n da (rng dgt 01 cbo ben A.
- Ben B khong chiu tnich
nhi~m
mlo khac ngoai trach nhiem duQ'c neu
~i
dieu 4.
- Hai ben cam ket thvc hi~n d~y du cae di~u khoan da giao ket trong hQ'P d6ng. Neu c6
vuong m~t phat sinh, hai ben cung nhau ban b~c giai quy€t kip thai bfu-tg van ban.
- MQi tranh ch~p phat sinh gitra hai ben lien quan d~n hqp d6ng thi bai ben se thao lu~
va gifti quy~t tranh ch§p tren quan di~m thi~n chi. N€u sau 30 ngay k~ tlr ngay phat sinh
tranh ch§p hai ben khong tv giai quy~t dugc b~ng thuang lUQTIg thl se ghii quy~t thea
phap l~nh thll !\Ic giai quy~t cac V\l an kinh t~ tii\i toa an tinh Binh E>inh. Phan quye
t6a an 1ft quy€t dtnh cu6i cung, 6 gia
-
tri phap 19 b~t bU9C d6i v6i ca hai ben.
M9t (01) trong hai (02) ben khong dugc dem pbuang ehb dUt h<lP d6ng nay khi thai
gian h91 d6ng con hi~u lvc.
-
Hgp d6ng nay dugc thanh l~p thanh 04 ban b~ng ti€ng viet, m6i ben gift 02 ban, c6 gia
trl phap ly nhu nhau va co bi~u hre ill ngay 1<)'.
-
,Dt).I DI¥N BEN
B1­
Trang; 3

Similar documents