Veckobrev, 2015-04-12

Transcription

Veckobrev, 2015-04-12
Veckobrev, 2015-04-12
Prodekanus Per Berglund välkomnar KTH:s personal till två seminarier med fokus på
utbildning och kvalitet.
Mer information om seminarierna inklusive anmälningslänkar finns i KTH-kalendern.
För mer information och anmälan:
https://www.kth.se/aktuellt/kalender/lost-in-translation-vad-ska-vi-oversatta-och-hur1.558049?date=2015-04-28&orgdate=2015-04-28&length=1&orglength=1
KTH:s pedagogiska pris 2015
Lärare som gjort en framstående pedagogisk insats som gynnar studenternas lärande kan
nomineras till det pedagogiska priset. Två lärare vid KTH erhåller priset som utgörs av
resestipendier till ett värde av 20 000 kr till vardera vinnaren.
Nomineringar inklusive motivering kan sändas till Sören Östlund ([email protected]) senast 12
juni.
Nominering av hedersdoktorer 2015
Det är nu dags att komma med förslag till hedersdoktorer för 2015. Fakultetsrådet ska utse
3-5 hedersdoktorer och vid promoverings- och installationsfesten i november kommer de att
ta emot hatt, ring och diplom.
Under länken: https://intra.kth.se/kth-informerar/meddelanden/nominera-hedersdoktorerfor-2015-1.472452 hittar ni riktlinjer för utseende av hedersdoktorer samt en förteckning
över tidigare utsedda hedersdoktorer.
Förslag ska sändas senast fredagen den 1 maj till Anna Höglund Rehn via e-post
([email protected]) eller internpost (Anna Höglund Rehn/UF/Brinellvägen 8).
Inbjudan till studiebesök inom ramen för Innovationskraft Stockholm - Handlingsprogram
för tillgängliggörande av Forsknings- och Innovationsinfrastruktur
I november 2014 hölls ett mötet på RISE (Research Institutes of Sweden) gällande
tillgänglighet av Stockholms lab-, test- och demoanläggningar (forskningsinfrastrukturer).
Inbjudna var chefer/ansvariga för forskningsinfrastrukturer i Stockholmsregionen.
Deltagarna uppskattade möjligheten att vidga sitt nätverk inom andra labb och
forskningsmiljöer i regionen. Ett mål efter detta möte var att möjliggöra studiebesök på
några forskningsinfrastruktur-miljöer under våren och hösten 2015. Nedan är inbjudan till
två miljöer som tar emot studiebesök under våren 2015.
11 maj: Karolinska institutet bjuder in till studiebesök på MR Center och NatMEG
Tid :11 maj kl. 15.00 – 17.00
Plats: MR-centrum Karolinska Sjukhuset Solna kl. 15.00 och sedan NatMEG kl. 16:00, Nobels väg 9,
Karolinska institutet, Solna
Mer information om MR Research Center http://alltsammans.nu/?p=12
Mer information om NatMEG http://natmeg.se/
Anmälan: https://alumni.admin.kth.se/portal/public/event/apply.aspx?eventid=373
10 juni: RISE bjuder in till studiebesök på SP Process Development.
Tid: 10 juni kl. 9.00-11.00
Plats: Forskargatan 18, Byggnad 341, Södertälje
Mer information om SP Process Development www.sp-pd.com
Anmälan: https://alumni.admin.kth.se/portal/public/event/apply.aspx?eventid=374
KTHs hantering av ny forskningsinfrastruktur
Nedan vidarebefordrar jag information från Research Office angående behovsinventering av
infrastruktur för forskning. Jag tar emot förslag kring detta och gör en sammanställning från
skolan.
I år startar implementeringen av Vetenskapsrådets nya modell för hantering av nationell
forskningsinfrastruktur, som togs fram och beslutades under 2014. En del i detta arbete är
den behovsinventering som regelbundet kommer att genomföras, nu för första gången
under 2015-2016.
Exakt datum för när möjligheten att registrera anmälningarna öppnas och avslutas är ännu
inte klart, men preliminärt kommer detta att ske under tidig höst 2015.
Nödvändiga förberedelser på KTH inkluderar:
En kort beskrivning från varje skola av önskemål samt behov av ny större nationell
forskningsinfrastruktur. Dessa samlas in för att möjliggöra att initiativen ska kunna
inkluderas i VR:s ”Guide till forskningens infrastruktur”. Endast initiativ som står listade i
Guiden kommer kunna söka bidrag från VR 2017 (eller möjligen 2019). Initiala kontakter bör
ha tagits med forskargrupper från andra universitet för att säkerställa den nationella
karaktären och möjlighet till ett framtida konsortialavtal. För att tas in i Guiden i höst
behöver även ett antal andra punkter beskrivas, se VR:s information där dessa nämns:
http://www.vr.se/forskningsinfrastruktur/nyhanteringavinfrastruktur/behovsinventering201
5.4.5b5331114b70e41aef3ffc4.html
Då möjligheterna att söka bidrag från VR för lokal/regional forskningsinfrastruktur kraftigt
begränsats görs samtidigt en behovsinventering på KTH över vilka behov som finns av stöd
till dessa. Vi ber därför också om:
En kort beskrivning från varje skola av önskemål samt behov av ny större
forskningsinfrastruktur av lokal/regional karaktär där finansiering (till stor del) önskas av
KTH-interna medel.
Beskrivningarna skickas till Susanna Pehrson, [email protected] senast den 31 maj. Det ska klart
framgå vilka infrastrukturer som är nationella (och således ska ingå i behovsinventeringen)
respektive lokala/regionala.
Scientific Development – a series of seminars spring 2015
These seminars consist of lectures and presentations by experienced research team leaders on topics
such as; research-financed institutions, regulations, working with scientific development at different
levels etc. Presentations will be in English only.
Each seminar part is separate, self-contained and for your own combination. Responsible for the
series is Dean of Faculty (Katja Grillner will be present at the 4th and 27th of May) and Associate
Professor Lars Geschwind, Education and Communication in Engineering Science, ECE, KTH.
Notify your participation to Lars-Erik Skagersten, [email protected]
4 May 2015, 10-15
Assessment and analysis of research output
Leader: Professor Anders Forsgren, Engineering Sciences, SCI, KTH
Studio B i KTHB, Osquars backe 31
27 May 2015, 13-17
Implementation of research
Leader: Head of Office Ulrika Ljungman, Business Liaison, KTH
4 June 2015, 9-12
Managing Research
Leader: Associate Professor Joakim Lilliesköld, Electrical Engineering, EES, KTH
Studio B i KTHB, Osquars backe 31
Angående ÅBU, Årlig bibliometrisk uppföljning och registrering i DiVA
Från 2014/2015 har rektor beslutat att introducera en s.k. Årlig Bibliometrisk Uppföljning,
ÅBU, beslut V2014-0934.
Under 2015 genomförs en första ÅBU i slutet av februari (27/2) med en planerad uppföljning
i september. Från 2016 kommer sedan ÅBU att genomföras och presenteras i september
månad.
För den bibliometriska uppföljningen i september 2015 är det viktigt att komplettera den
publikationslista som finns i DiVA. Publikationer som man vill få med och som sedan
tidigare inte finns med i DiVA kan registreras fram till 30 april 2015. Då kommer de med till
ÅBU september 2015.
ÅBU kommer att presenteras via KTH:s webb. Resultat på skolnivå är öppen att se men för
att se den individuella ÅBU:n måste man logga in.
ÅBU: https://intra.kth.se/bibliometri/public/start
Registrering i DiVA:
https://www.kth.se/polopoly_fs/1.558973!/DiVA%20svensk%20manual.%201.0-2015.pdf
Docentföreläsning
Välkomna att lyssna på Eva-Lotta Johansson Thunqvists docentföreläsning om ”Säker
vattenhushållning”.
Datum: 29 april
Tid: 13.00
Plats: CHB, plan 7, KTH Haninge
Disputationer
Jonas Johnson kommer att lägga fram sin avhandling “The Cardiac State Diagram, a New
Method for Accessing Cardiac Mechanics” måndagen den 27 april kl 14:00. Disputationen
blir i sal 3-221, Alfred Nobels Allé 10, Flemingsberg.
Malin Larsson kommer att lägga fram sin avhandling “Towards Increased Applicability of
Ultrasound Contrast Agent” tisdagen den 28 april kl 10:00. Disputationen blir i sal 3-221,
Alfred Nobels Allé 10, Flemingsberg.
Madelen Fahsltedt kommer att lägga fram sin avhandling “Numerical Accident
Recontructions - A Biomechanical Tool to Understand and Prevent Head Injuries” fredagen
den 8 maj kl 9:00. Disputationen blir i sal 3-221, Alfred Nobels Allé 10, Flemingsberg.
Summer School on Biocomplexity, Biodesign and Bioinnovation
The 14th International Summer School on Biocomplexity, Biodesign and Bioinnovation
sponsored by the NSF, co-sponsored by the Akdeniz University, the University of Houston,
the IEEE EMB Society, will be held on June 16-22, 2015 in Izmir, Turkey.
Fellowships ca be provided and candidates should send their application, CV, a
recommendation letter from their advisor or department chair, a summary of their research,
and their career goals for evaluation to Dr. Akay at [email protected] The applicants are
strongly encouraged to submit their applications by April 18, 2015. Women, minorities and
students with disabilities are highly encouraged to apply.
For further information see:
Web page of this year's Biocomplexity and BiodesignSummer School at
http://2015.biocomplexitysummerschool.org.
or previous year summer school at
http://2014.biocomplexitysummerschool.org.
Weekly letter, 2015-04-12
Vice Dean Per Berglund welcome KTH staff to two seminars focusing on education and
quality.
More information about the seminars including notification links, see the KTH calendar.
For more information and registration:
https://www.kth.se/aktuellt/kalender/lost-in-translation-vad-ska-vi-oversatta-och-hur1.558049?date=2015-04-28&orgdate=2015-04-28&length=1&orglength=1
KTH pedagogical price 2015
Teachers who have made an outstanding educational contribution that promotes student
learning can be nominated for the educational price. Two teachers at KTH will receive the
price that is made up of travel grants to the value of 20 000 kr to each winner.
Send your nomination including justification by e-mail to Sören Östlund ([email protected]) not
later than June 12, 2015.
Nomination of honorary doctorates in 2015
It is now time to come up with proposals for honorary doctorates for 2015. The Faculty
Council shall appoint 3-5 honorary doctorates and at the promotion- and installation
festivities in November, they will receive hat, ring and diploma.
Under the link: https://intra.kth.se/kth-informerar/meddelanden/nominera-hedersdoktorerfor-2015-1.472452 you will find guidelines for appointment of honorary doctorates and a list
of previously appointed honorary doctors.
Proposals should be sent by Friday, May 1 to Anna Höglund Rehn via email ([email protected])
or internal mail (Anna Höglund Rehn/UF/Brinellvägen 8).
Invitation to a study in the context of Innovation Capacity Stockholm – Action Program for
increased availability of research and innovation infrastructure
In November 2014 a meeting was held at RISE (Research Institutes of Sweden) regarding the
availability of Stockholm's lab, test and demonstration facilities (research infrastructures).
Invitees were managers/operators of research infrastructures in the Stockholm region. The
participants appreciated the opportunity to expand its network to other labs and research in
the region. A goal for this meeting was to allow visits to two research infrastructure
environments during the spring and autumn 2015. Below is the invitation to two
environments that will receive visits in spring 2015.
May 11: Karolinska Institute invites to study at the MR Center and NatMEG
Time: May 11. 15:00 to 5:00 p.m.
Location: MRI center Karolinska University Hospital Solna PM. 15:00 and then NatMEG PM. 16:00,
Nobels väg 9, Karolinska Institutet, Solna
More information about MR Research Center http://alltsammans.nu/?p=12
More information about NatMEG http://natmeg.se/
Registration: https://alumni.admin.kth.se/portal/public/event/apply.aspx?eventid=373
June 10: RISE invites to study at SP Process Development.
Time: June 10. 9:00 to 11:00
Location: Forskargatan 18, Building 341, Sodertalje
For more information about SP Process Development www.sp-pd.com
Registration: https://alumni.admin.kth.se/portal/public/event/apply.aspx?eventid=374
KTH management of new research infrastructures
Below I forward information from the Research Office regarding the needs for an inventory
of research infrastructure. After receiving suggestions not later than May 20th I can make a
compilation from school.
Starting this year is an implementation of the Research Council's new management model
for national research infrastructure, which was developed and finalized in 2014. A portion of
this work is the needs assessment that will be regularly carried out, for the first time during
2015-2016.
The exact date of when the option of registering suggestions is opened and closed is not yet
clear, but tentatively this will be done in early autumn 2015.
The necessary preparations at KTH include:
A brief description from each school covering the wishes and needs of new major national
research infrastructure. These are collected to enable initiatives to be included in VR's
"Guide to research infrastructures". Only initiatives that are listed in the guide will be able to
apply for grants from the VR 2017 (or possibly 2019). Initial contacts should have been made
including teams from other universities to ensure the national character and the possibility
of a future consortium. To be included in the Guide in the fall it will be necessary to add a
number of other points , see VR information where these are mentioned:
http://www.vr.se/forskningsinfrastruktur/nyhanteringavinfrastruktur/behovsinventering201
5.4.5b5331114b70e41aef3ffc4.html
As the opportunities to apply for grants from VR for local/regional research infrastructure
will be severely restricted, KTH needs to make an assessment over what the needs are for
assistance to them. We therefore ask also for:
A brief description from each school concerning the wishes and needs of new major research
infrastructures of local/regional nature where financing (to a large extent) is desired by the
KTH internal funds.
The descriptions should sent to Susanna Pehrson, [email protected] later than May 31. It must
be clearly identified if the infrastructures are of national (and thus be included in the
inventory of needs) or local/regional character.
Scientific Development – a series of seminars spring 2015
These seminars consist of lectures and presentations by experienced research team leaders on topics
such as; research-financed institutions, regulations, working with scientific development at different
levels etc. Presentations will be in English only.
Each seminar part is separate, self-contained and for your own combination. Responsible for the
series is Dean of Faculty (Katja Grillner will be present at the 4th and 27th of May) and Associate
Professor Lars Geschwind, Education and Communication in Engineering Science, ECE, KTH.
Notify your participation to Lars-Erik Skagersten, [email protected]
4 May 2015, 10-15
Assessment and analysis of research output
Leader: Professor Anders Forsgren, Engineering Sciences, SCI, KTH
Studio B i KTHB, Osquars backe 31
27 May 2015, 13-17
Implementation of research
Leader: Head of Office Ulrika Ljungman, Business Liaison, KTH
4 June 2015, 9-12
Managing Research
Leader: Associate Professor Joakim Lilliesköld, Electrical Engineering, EES, KTH
Studio B i KTHB, Osquars backe 31
Regarding ÅBU, Annual bibliometric monitoring and recording in DiVA
From 2014/2015 the Vice Chancellor has decided to introduce a so-called Annual
Bibliometric monitoring, ÅBU, decision V2014-0934.
In 2015 the first ÅBU was carried out in late February (27/2) with a planned follow-up in
September. From 2016, ÅBU be conducted and presented in September.
For the bibliometric update in September 2015, it is important to supplement the list of
publications available in DiVA. Publications that you want to include and which was
previously not included in DiVA can be registered up until 30 April 2015. Then they will be
included in the ÅBU September 2015.
ÅBU will be presented via KTH's website. Results at school level is open but to see the
individual ÅBU unit, you need to login.
ABU: https://intra.kth.se/bibliometri/public/start
Registration in DiVA:
https://www.kth.se/polopoly_fs/1.558973!/DiVA%20svensk%20manual.%201.0-2015.pdf
Lecture for docentship
Welcome to listen to Eva-Lotta Johansson Thunqvist docentship lecture on "Safe water
management".
Date: April 29
Time: 13:00
Location: CHB, 7th floor, KTH Haninge
Dissertations
Jonas Johnson will defend his thesis "The Cardiac State Chart, a New Method for Accessing
Cardiac Mechanics" Monday, April 27 at 14:00. The defense will be in Room 3-221, Alfred
Nobels Allé 10, Flemingsberg.
Malin Larsson will defend her thesis entitled "Towards Increased Applicability of Ultrasound
Contrast Agent" on Tuesday, April 28 at 10:00 am. The defense will be in Room 3-221, Alfred
Nobels Allé 10, Flemingsberg.
Madelen Fahsltedt will defend her thesis "Numerical Accident Recontructions - A
Biomechanical Tool To Understand and Prevent Head Injuries" on Friday, May 8 at 9:00 pm.
The defense will be in Room 3-221, Alfred Nobels Allé 10, Flemingsberg.
Summer School on Biocomplexity, Biodesign and Bioinnovation
The 14th International Summer School on Biocomplexity, Biodesign and Bioinnovation
sponsored by the NSF, co-sponsored by the Akdeniz University, the University of Houston,
the IEEE EMB Society, will be held on June 16-22, 2015 in Izmir, Turkey.
Fellowships ca be provided and candidates should send their application, CV, a
recommendation letter from their advisor or department chair, a summary of their research,
and their career goals for evaluation to Dr. Akay at [email protected] The applicants are
strongly encouraged to submit their applications by April 18, 2015. Women, minorities and
students with disabilities are highly encouraged to apply.
For further information see:
Web page of this year's Biocomplexity and BiodesignSummer School at
http://2015.biocomplexitysummerschool.org.
or previous year summer school at
http://2014.biocomplexitysummerschool.org.

Similar documents