3 מתוך 1 עמוד 25/12/14 תאריך: 11/12/14 פרוטוקול סיור קבלנים שנערך ביום

Transcription

3 מתוך 1 עמוד 25/12/14 תאריך: 11/12/14 פרוטוקול סיור קבלנים שנערך ביום
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪3‬‬
‫תאריך‪25/12/14 :‬‬
‫פרוטוקול סיור קבלנים שנערך ביום ‪11/12/14‬‬
‫המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה‪/‬מכרז ‪2003/2014‬‬
‫לעבודות בינוי ומערכות להקמת מעבדת יוג'ין פרומקר למחקר בתחום האלקטרו‪-‬אופטיקה והפיזיקה‬
‫בבניין סקט"א רש"י לפיזיקה‬
‫נוכחים‪:‬‬
‫ד"ר עינן אופיר‬
‫תמר ביתן‬
‫ד"ר יוג'ין פרומקר‬
‫אריה שוורץ‬
‫יוסי שפרוט‬
‫מאור נחום‬
‫נציגי הקבלנים‬
‫‪ .1‬הנוכחים נפגשו במסגרת סיור מציעים למכרז ‪ 2003/2014‬לביצוע מעבדת המחקר עבור ד"ר‬
‫יוג'ין פרומקר שתוקם בתוך בניין המחלקה לפיסיקה‪.‬‬
‫‪ .2‬הודגש כי העבודה תבוצע בבניין קיים ופעיל ובתוך קמפוס פעיל‪ .‬כל עבודה ו‪/‬או פעילות מחוץ‬
‫לתחום המעבדה דורשת תיאום מראש וקבלת אישור הגורמים הרלוונטיים באוניברסיטה‪.‬‬
‫‪ .3‬הובהר כי בשל רגישות המחקרים המתבצעים במבנה על הקבלן יהיה לתאם עבודות‬
‫מרעישות‪/‬רוטטות וכן לסגירה של שטחים‪.‬‬
‫‪ .4‬נסקרו בפני הנוכחים עי" תמר ביתן נהלי הגשת ההצעות והנוכחים הופנו לעיין בתשומת לב‬
‫מיוחדת בדרישות המכרז בהיבט המסמכים הנדרשים‪ ,‬מועדי ההגשה ותנאי הסף‪ .‬הובהר כי‬
‫ישנה אפשרות להגיש העתק ערבות השתתפות למטרת בדיקה פנימית של האוני' על מנת למנוע‬
‫פסילה של הצעה בשל אי התאמת נוסח הערבות לדרישות‪ .‬הובהר כי במכרז זה יתבצע דירוג‬
‫המציעים ע"ס מחיר וציון איכות‪ ,‬כמפורט במסמכי המכרז‪ .‬על הקבלנים למלא בפירוט את‬
‫המסמכים הנדרשים להוכחת הניסיון המקצועי וכן הובהר כי יש להגיש לוח זמנים מפורט‬
‫המציג את תכנית העבודה של הקבלן לביצוע והשלמת העבודה בהתאם למשך הביצוע המוגדר‬
‫בחוזה‪.‬‬
‫‪ .5‬הוצגו לנוכחים תכניות האדריכלות וניתנה סקירה כללית לגבי מיקום העבודה‪ ,‬סוגי העבודות‬
‫הכלולות במכרז זה‪ .‬הנוכחים הופנו לעיין בתוכניות ובמפרטים הטכניים וצוין כי חלק‬
‫מהמפרטים הטכניים לביצוע מופיעים בתוך גיליונות התוכניות‪.‬‬
‫‪ .6‬הוצגו תכניות מ‪.‬א‪ .‬בפירוט‪ ,‬לרבות הסברים מפורטים של היועץ‪ .‬הובהר כי החדר הנקי יבנה עם‬
‫מערכות מ‪.‬א‪ .‬להתאמה ל‪ class 10,000-‬אך ייבדק ויאושר ל‪ .class 100,000-‬נסקרו הציודים‬
‫והדרישות השונות לגבי כל ציוד‪ .‬הכל כמפורט בתוכניות ובמפרטים‪.‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪3‬‬
‫כמו כן‪ ,‬נסקרה מע' המים התהליכיים‪.‬‬
‫‪ .7‬אקוסטיקה ושיכוך ויברציות – הופנתה תשומת הלב למפרט המיוחד בנושא והובהר כי כל‬
‫הפניה של מי מהיועצים בתוכניות ובמפרטים לנושא אקוסטיקה‪/‬שיכוך רעידות‪ ,‬הפרטים‬
‫יבוצעו ע"פ מפרט הייעודי לנושא‪.‬‬
‫‪ .8‬הוצגו תכניות תברואה‪ ,‬גזים וכב"א בפירוט לרבות הסברים מפורטים‪ .‬בנוסף‪ ,‬ניתן הסבר‬
‫מפורט ע"י היועץ למע' הגזים‪ ,‬הציוד‪ ,‬החומרים והדרישות‪.‬‬
‫הודגש‪ :‬רמת ניקיון ‪ 99.999%‬צנרת נירוסטה ‪ 316L‬וציוד כפי שפורט בתוכניות ומפרטים‪.‬‬
‫‪ .9‬הודגש נושא ציוד ואביזרים שמשך זמן אספקתם ארוך‪ .‬על הקבלנים יהיה להיערך ולהזמין‬
‫ציודים אלו מראש ובתחילת הפרויקט‪ .‬לא יתקבלו כל טענות על עיכובים ואיחורים באספקת‬
‫ציוד שלא הוזמן במועד בהתאם ללוח הזמנים‪.‬‬
‫‪ .10‬סופרפוזיציה – הובהר כי משום שתאום התקנה בפועל תלוי בסוג הציוד ובתכנית העבודה של‬
‫הקבלן הזוכה‪ ,‬תאום התקנת המערכות יהיה על חשבון ועל ידי הקבלן המבצע‪.‬‬
‫‪ .11‬חשמל ומנ"מ‪:‬‬
‫הוצגו תכניות החשמל ונסקרו העבודות‪.‬‬
‫הודגש כי כל ניתוק‪/‬חיבור מערכת כלשהי יבוצע בתאום עם גורמי המזמין הרלוונטיים‪.‬‬
‫הופנתה תשומת לב המציעים למפרט מערכת האל‪-‬פסק והובהר כי הצעות המציעים צריכות‬
‫להתבסס על הצעת מחיר שתתקבל מאחד מהספקים המורשים‪ ,‬כמפורט במסמכי המכרז‪.‬‬
‫הובהר כי חיבור מערכות מנ"מ (גילוי אש‪ ,‬כריזה‪ ,‬תקשורת מחשבים וכיו"ב) יבוצע ע"י קבלני‬
‫המזמין המורשים לטפל במערכות אלו‪ .‬התשלום יהיה ע"י הקבלן ישירות לקבלנים הנ"ל ו‪/‬או‬
‫באמצעות ניכוי העלות מחשבון הקבלן‪.‬‬
‫הודגש כי העבודה כוללת התחברות ללוח החשמל הראשי‪ ,‬כבילה דרך מנהרת התשתיות וכי‬
‫העבודות בלוח החשמל יבוצעו ע"י חווט מוסמך בלבד‪.‬‬
‫צו ין כי לשם ביצוע חיבור המערכות השונות יהיה צורך לבצע פתיחה וסגירה של תקרות ופריצת‬
‫פתחים ומעברים‪ ,‬מחוץ לתחום המעבדה‪ ,‬נשוא מכרז זה‪.‬‬
‫הודגש והובהר כי עלויות העבודות הנ"ל תהיינה כלולות במחיר היחידה ולא תשולם כל תוספת‬
‫בעבור ביצוען‪.‬‬
‫‪ .12‬הנוכחים סיירו במעבדה‪ ,‬בבניין הפיסיקה ובאזורי חדרי המערכות והיט"א‪.‬‬
‫הובהר כי לא תינתן אפשרות לחסימת מעברים‪/‬יציאות אלא לפרקי זמן מוגבלים ובתאום‬
‫מראש בלבד‪.‬‬
‫שטח התארגנות – הובהר כי יינתן מיקום להצבת מכולת פסולת וכן להצבת ציוד‪/‬חומרים‬
‫לפרקי זמן קצרים‪ .‬אין התחייבות המזמין לספק שטח התארגנות קבוע אך יעשה מאמץ למצוא‬
‫פתרון לשביעות רצון הצדדים‪.‬‬
‫ניתן הסבר היועצים בנוגע לפירוק מערכות קיימות במעבדה והתחברות מערכות חדשות‬
‫לקיימות‪.‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪3‬‬
‫הנוכחים סיירו במנהרת התשתיות ונסקו מיקומי ציוד מ‪.‬א ותוואי עקרוני למעבר צנרת‬
‫וכבלים‪.‬‬
‫יש לחתום על פרוטוקול הסיור ולהכניס למעטפה עם הגשת ההצעה‪.‬‬
‫חתימת הקבלן‬
‫____________________________‬
‫רשם‪ :‬מאור נחום‬
‫מנהל הפרויקט‬

Similar documents