(. ) פגישה – נפילת גופים II

Comments

Transcription

(. ) פגישה – נפילת גופים II
‫‪23‬‬
‫ניסוי ‪: 2‬‬
‫נפילת גופי – פגישה ‪ ) II‬לימוד אקסל ( ‪.‬‬
‫מטרות הניסוי‪.‬‬
‫‪ .1‬לימוד עקרונות עיבוד הנתוני בעזרת גיליו אלקטרוני אקסל )‪.(Excel‬‬
‫‪ .2‬מציאת תאוצת נפילה של גופי שוני בשתי שיטות בעזרת אקסל‪.‬‬
‫מהל הניסוי‪.‬‬
‫בניסוי זה נעשה עיבוד ממוחשב של הנתוני שקיבלנו בניסוי "נפילת גופי" פגישה ‪. I‬‬
‫העיבוד נעשה בשתי שיטות המוסברות בפגישה ראשונה ‪ #‬עמודי ‪.20#21‬‬
‫חלק ‪ .I‬שיטה ‪ – I‬העתק כתלות בזמ‪.‬‬
‫על מנת להתחיל לעבוד ב‪ Excel #‬יש ללחו& לחיצה שמאלית כפולה על הצלמית ) ‪" ( Icon‬טפסי" הנמצא על‬
‫שולח עבודה במחשב ולבחור )לפתוח( קוב& בש "טופס לניסוי נפילת גופי"‪.‬‬
‫שי לב כי בקוב& זה ישנ שני דפי עבודה ) גיליונות ( – האחד לשיטה הראשונה והשני לשיטה השנייה‪.‬‬
‫נתחיל משיטה ראשונה עבור גו' עשוי מפליז‪ .‬הטופס נראה ככה‪:‬‬
‫שמות‬
‫התלמידים‪:‬‬
‫כיתה‪:‬‬
‫קבוצה‪:‬‬
‫עמדה‪:‬‬
‫דו"ח עבודה לניסוי ‪ : 2‬נפילת גופי ‪ #‬חלק ‪. II‬‬
‫חלק ‪ .I‬שיטה ‪ – I‬העתק כתלות בזמ עבור גו' פליז‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪ .1‬נתוני העתק וזמן עבור גוף פליז‪.‬‬
‫]‪t [s‬‬
‫]‪t2 [s2‬‬
‫]‪y±0.001 [m‬‬
‫הוראות למילוי הטופס‪:‬‬
‫‪ .1‬דבר ראשו שצרי לעשות תמיד בכל ד' עבודה – לרשו שמות התלמידי‪ ,‬כיתה‪ ,‬קבוצה ועמדה‪.‬‬
‫עשה את זה בתאי מתאימי בשתי שורות עליונות של הד'‪.‬‬
‫‪ .2‬דבר שני – לרשו כותרות – לניסוי‪ ,‬לחלק שלו ולטבלה‪ ,‬בטופס זה הכותרות רשומות בשורות ‪ 4,3‬ו‪ ,5#‬א‬
‫בעתיד תצטרכו לכתוב אות בעצמכ‪.‬‬
‫‪ .3‬כמו כ בטופס זה מופיעה כבר טבלה למילוי נתוני –בעתיד תצטרכו לבנות אותה לבד‪.‬‬
‫הכנס את הנתוני שאספתה בפגישה ראשונה של הניסוי לתאי המתאימי של הטבלה‪.‬‬
‫‪ .4‬חישוב ‪ t2‬יש לעשות ע"י נוסחה ‪ , =t^2‬כלומר בתא ‪ E7‬יש לרשו ‪. =E6^2‬‬
‫הערה לבנית נוסחאות ) חישובי ( ב‪: Excel #‬‬
‫א‪ .‬כל נוסחה ) חישוב ( ב‪ Excel #‬מתחילה בסימ השוויו‪.‬‬
‫ב‪ .‬להל מספר פונקציות ‪ Excel‬בה נשתמש בהמש המעבדות‪:‬‬
‫)‪ SQRT(E6‬כדי להוציא שורש ריבועי מהמספר הנמצא בתא ‪.E6‬‬
‫)‪ LOG(E6‬כדי לחשב את הלוגרית העשרוני של המספר הנמצא בתא ‪.E6‬‬
‫כדי לחשב את הלוגרית הטבעי )לפי בסיס ‪ ( e‬של המספר הנמצא בתא ‪.E6‬‬
‫)‪LN(E6‬‬
‫כדי לחשב את הסינוס של המספר הנמצא בתא ‪) E6‬אליו מתייחסת התוכנה כרדיאני!(‪.‬‬
‫)‪Sin(E6‬‬
‫כדי לכפול את המספר הנמצא בתא ‪ D4‬במספר הנמצא בתא ‪.C4‬‬
‫‪D4*C4‬‬
‫כדי לחלק את המספר הנמצא בתא ‪ D4‬במספר הנמצא בתא ‪.C4‬‬
‫‪D4/C4‬‬
‫‪24‬‬
‫‪ .5‬כדי לבצע את פעולת ההעלאה בריבוע ג על שאר התאי שבשורה‪ ,‬לח& על התא ‪ E7‬והצב את הסָ ַמ על‬
‫הפינה השמאלית התחתונה של מסגרת התא‪ .‬ברגע שהסמ הופ לצלב שחור דק )‪ ,(+‬בצע גרירה )כאשר‬
‫כפתור שמאלי של עכבר לחו&( לאור כל השורה‪.‬‬
‫‪ .6‬שמור את גיליו העבודה של כדי להימנע מאבד הנתוני עקב תקלות ‪...‬‬
‫כדי לשמור קוב& נית להשתמש בקיצור המקשי ‪ , Ctrl+S‬או לבחור ‪ save‬בתפריט ‪.File‬‬
‫במעבדה שלנו נית לשמור קבצי התלמידי רק במקו אחד המיועד לכ ‪:‬‬
‫ב‪ My Computer#‬בתיקייה ‪.uph‬‬
‫בניית גר' מס' ‪ – 1‬העתק ‪ y‬כתלות בזמ ‪. t‬‬
‫)צ‪ ַ2‬ע( ע"י לחיצה שמאלית על העכבר את שתי שורות הנתוני‬
‫‪ .1‬כדי לבנות את הגר' של ‪ y‬כתלות ב‪ , t #‬סמ ְ‬
‫)ללא הכותרות של השורות!(‪ .‬מכיוו ששתי השורות לא סמוכות יש לסמ את השורה הראשונה )‪ ,(t‬ללחו& על‬
‫כפתור ‪ Ctrl‬ולסמ את השורה השנייה )‪ (y‬ללא עזיבת כפתור ‪.Ctrl‬‬
‫‪ .2‬לאחר מכ‪ ,‬היכנס לתפריט ‪" ) Insert‬הוספה" ( ובחר …‪.Chart‬‬
‫בחר תרשי מהסוג ")‪ "XY (Scatter‬על ידי לחיצה שמאליית על אפשרות זו‪.‬‬
‫לח& ‪ Finish‬כדי לסיי את בניית הגר'‪ ,‬ולהביאו אל הד' העבודה‪.‬‬
‫‪ .3‬את הגר' שיופיע יש למק מתחת לטבלה צמוד לימי ולהתאי את גודלו לגודל הד'‪.‬‬
‫על מנת לקבל את גבולות הד' בהדפסה יש לבחור בתפריט ‪ File‬אופציה ‪ Print Preview‬ולחזור לתצוגה‬
‫רגילה ע"י בחירת ‪ .Close‬גבול ד' הדפסה מתקבל משמאל ע"י קו מקווקוו ואי לחרוג מגבול זה!‬
‫‪ .4‬בניסוי זה אי שימוש בקווי הרשת‪ ,‬ולכ נמחק אות‪ .‬לח& קליק שמאלי על אחד מקווי הרשת האופקיי‬
‫המופיעי בשטח הגר'‪ .‬כשקווי הרשת מסומני לח& על כפתור ‪ Delete‬במקלדת‪.‬‬
‫‪ .5‬כדי לחסו בדיו וכדי שהגר' יראה באופ ברור יותר‪ ,‬יש לבטל את המילוי האפור המופיע בשטח הגר'‪.‬‬
‫לח& קליק שמאלי על השטח האפור של הגר' ולח& על כפתור ‪ Delete‬במקלדת‪.‬‬
‫‪ .6‬עיצוב ציר ‪.x‬‬
‫לח& לחיצה שמאלית כפולה על אחד המספרי המופיעי בציר ‪ .x‬נפתח חלו בש ‪.Format Axis‬‬
‫בחר בלשונית ‪) Scale‬סרגל( כדי לקבוע את פרטי סקלת ה‪ .x #‬כדי שציר ‪ x‬יהיה מכוו ימינה‪ ,‬כמקובל בטל‬
‫את סימ ה‪ ∨ #‬שליד ‪.Values in reverse order‬‬
‫‪ .7‬הוספת כותרות לגר' ולצירי‪.‬‬
‫לח& לחיצת ימנית בעכבר בזמ שמצביעי על‬
‫שטח הגר' ובחר אופציה ‪.Chart Options‬‬
‫בחלו הנפתח בחר ‪ Titles‬ורשו את הכותרות‪.‬‬
‫לח& ‪.OK‬‬
‫לאחר כתיבת הכותרות נית להשתמש בכפתורי‬
‫הגדלת והקטנת הגופ ∇ ‪ A ∆ A‬עד לקבלת כותרת‬
‫בגודל רצוי‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ .8‬הוספת קו‪#‬מגמה‪.‬‬
‫‪" ) Trend-line‬קו‪#‬מגמה" ( הוא העקו האופטימלי‬
‫אותו אנחנו מנסי להתאי לממצאי הניסוי‪.‬‬
‫על רקע התאוריה של ניסוי זה‪ ,‬הגיוני לבדוק את מידת‬
‫ההתאמה של תוצאות הניסוי לעקו בצורת פרבולה‪.‬‬
‫לח& לחיצה ימנית על אחת הנקודות המופיעות בגר'‪,‬‬
‫כל הנקודות בגר' "נדלקות"‪.‬‬
‫בחר ‪ Add Trendline‬בתפריט הנפתח‪.‬‬
‫נפתח החלו המתואר בתרשי שמשמאל‪.‬‬
‫ברירת המחדל של ‪ Excel‬היא להתאי לנתוני‬
‫קו‪#‬מגמה ליניארי‪ .‬קו כזה אינו מתאי לנו הפע‪.‬‬
‫בחר )לחיצה שמאלית אחת( בקו‪-‬מגמה ‪Polynomial‬‬
‫)פולינומיאלי( ממעלה ‪.2‬‬
‫כעת לח& על הלשונית ‪ # Options‬החלו הקוד הופ‬
‫לחלו המופיע בתרשי שמשמאל‪.‬‬
‫סמ ∨‬
‫בשתי השורות התחתונות‪ ,‬כמתואר בתרשי‪,‬‬
‫כדי להוסי' לגר' את הפונקציה המתארת את קו‪#‬‬
‫המגמה )‪ (Display equation on chart‬ואת‬
‫הריבוע של "מקד הקורלציה"‪,R2 ,‬‬
‫)‪ . ( Display R-squared value on chart‬לח& ‪.Ok‬‬
‫‪ .9‬בשלב זה מופיע בגיליו האלקטרוני הגר' של העתק כתלות בזמ ) ראה תרשי הבא(‪.‬‬
‫לידו רשומה משוואת הפונקציה הריבועית שהתוכנה התאימה למדידות שבצעת‪ ,‬וערכו של ריבוע "מקד‬
‫הקורלציה "‪.R2 ,‬‬
‫הערה ‪ #‬המשמעות של ‪R2‬‬
‫)המ ְת‪ ,R ,(7‬הוא מושג סטטיסטי‪ ,‬המתאר עד כמה טובה ההתאמה בי הפונקציה המתמטית‬
‫מקד הקורלציה ִ‬
‫לבי סידרת המדידות )כלומר‪ ,‬סידרת הנקודות שביניה הועבר הגר'(‪ ,‬לה הותאמה הפונקציה‪.‬‬
‫ככל שקשר זה יותר הדוק‪ ,‬מקד הקורלציה קרוב יותר ל‪) 1 #‬או ל‪.(-1#‬‬
‫ריבוע מקד הקורלציה‪ ,R2 ,‬מקבל ערכי בי ‪ 0‬ל‪ ,1 #‬והוא מהווה מדד לאיכות ההתאמה של קו‪#‬המגמה‬
‫למדידות‪.‬‬
‫כאשר ‪ R2 = 1‬קו‪#‬המגמה תוא את הנתוני המדודי באופ מושל‪.‬‬
‫כאשר ‪ R2 = 0‬אי כל קשר בי קו‪#‬המגמה והנתוני המדודי‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫גרף ‪ .1‬העתק כנגד זמן עבור גוף מפליז‬
‫]‪y [m‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪y = 4.8214x - 0.0171x + 0.0042‬‬
‫‪2‬‬
‫‪R = 0.9999‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪Series1‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪Poly.‬‬
‫)‪(Series1‬‬
‫‪0‬‬
‫]‪t[s‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .10‬בצד ימי של הגר' מופיע המקרא – ש הסדרה וסוג קו‪#‬המגמה‪.‬‬
‫המקרא אינו נחו& כאשר מופיע רק קו אחד על מערכת הצירי‪ ,‬ודי בכותרת הגר' כדי להבהיר מה הקו מייצג‪.‬‬
‫במקרי בה ישורטטו מספר קווי על אותה מערכת צירי יש טע בהשארת המקרא‪.‬‬
‫נית לבטל את המקרא ע"י סימונו )קליק שמאלי( ולחיצה על כפתור ‪ Delete‬במקלדת‪.‬‬
‫‪ .11‬הוספת שגיאות המדידה‪.‬‬
‫כדי להוסי' קווי שגיאה לנקודות שנמדדו בניסוי יש‬
‫לסמ את הנקודות של הגר' )לא את הקו עצמו(‬
‫ע"י לחיצה ימנית על העכבר‪ .‬בתפריט הנשל'‬
‫המופיע בחר "‪."Format Data Series‬‬
‫בחלו שנפתח לח& על הלשונית "‪"Y Error Bars‬‬
‫לצור קביעת קווי השגיאה במשתנה ‪) y‬העתק(‪.‬‬
‫בחר ‪ Both‬כדי לסמ שגיאה חיובית )‪ (+∆y‬וג‬
‫שגיאה שלילית )‪.(-∆y‬‬
‫בניסויי שלנו נשתמש בהוספת שגיאות המדידה‬
‫בשתי צורות – שגיאות קבועות כפי שנמדדו בניסוי‬
‫או שגיאות באחוזי‪.‬‬
‫בחר באפשרות של קווי שגיאה קבועי )‪ (Fixed Values‬כדי לסמ את אותה שגיאה לכל הנקודות )במקרה‬
‫שלנו – ‪ .(0.001m‬בדוק הא קו המגמה עבר בתחו שגיאות המדידה?‬
‫כאשר לא נית להערי שגיאות המדידה בניסוי‪ ,‬א קיי פיזור הנקודות‪ ,‬כלומר קו לא עובר דר כל הנקודות‬
‫במדויק‪ ,‬כדאי להשתמש באפשרות לעלות שגיאות מדידה יחסית באחוזי )‪ .(percentage‬ברירת מחדל של‬
‫אקסל שגיאה של ‪ . 5%‬גודל השגיאה בפועל יש לקבוע בהתא לסטיית הנקודות מהקו‪ .‬א קו המגמה יעבור‬
‫מחו& לתחומי השגיאות או קרוב מדי לנקודות המדידה עצמ ביחס לגודל השגיאה יש לשנות את גודל‬
‫השגיאה באחוזי עד שיכיל בצורה סבירה את קו המגמה‪ ,‬כלומר שהקו יעבור בתחו החדש של שגיאות‬
‫המדידה בצורה סבירה‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫בדוק )ורשו בדו"ח( כמה אחוזי צרי להוסי' לכל נקודה של הגר' כדי שהקו יעבור בתחו השגיאות‪.‬‬
‫שי לב שבמקרה הזה השגיאה תהיה שונה מנקודה לנקודה‪ ,‬יחסית לגודל הנמדד‪.‬‬
‫האחוז שנקבע עבור פיזור הנקודות מבטא את השגיאה בתוצאה – כלומר אחוז דיוק הגר' בחישוב תאוצת‬
‫הגו' מתוכו‪.‬‬
‫בנית גר' מס' ‪ # 2‬העתק ‪ y‬כתלות בריבוע הזמ ‪. t 2‬‬
‫חזור על כל השלבי של בנית גר' שתוארו עבור גר' מס' ‪) 1‬ע ערכי ‪ t2‬במקו ‪.(t‬‬
‫הפע בחר בקו‪#‬מגמה ליניארי‪.‬‬
‫הדפסת ד' עבודה‪ ,‬מ סקנות וחישובי‪.‬‬
‫‪ .1‬הדפס את ד' העבודה שכולל טבלת נתוני מס' ‪ 1‬ושני הגרפי‪ ,‬א לפני ההדפסה בחר ‪Print Preview‬‬
‫בתפריט ‪ ,File‬על מנת לוודא שהכול נכנס על ד' אחד‪.‬‬
‫‪ .2‬התבונ בגרפי שהתקבלו וענה על השאלות‪.‬‬
‫מה מסקנת לגבי התאמת קו המגמה אל נקודות המדידה‪:‬‬
‫הא הקו עבר את כל הנקודות בתחומי שגיאות המדידה?‬
‫מהו דיוק הגרפי באחוזי?‬
‫הא נית לומר שתאוצת הנפילה הייתה קבוע?‬
‫‪ .3‬מצא את תאוצת הנפילה של גו' פליז מתו כל אחד מהגרפי ‪ a1‬ו‪ a2 #‬וחשב את הממוצע של שתי התוצאות‬
‫‪a + a2‬‬
‫‪ a (I) = 1‬ממוצע ‪.‬‬
‫עבור גו' פליז לפי שיטה ‪: I‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ a ( I) − a 1‬ממוצע‬
‫‪ .‬הא הסטייה סבירה?‬
‫חשב את הסטייה באחוזי יחסית לממוצע של שיטה ‪*100% :I‬‬
‫)‪ a ( I‬ממוצע‬
‫חלק ‪ .II‬שיטה ‪ – 2‬מהירות רגעית כתלות בזמ עבור גו' עשוי מפליז‪.‬‬
‫מילוי טבלה מס' ‪ 2‬ו עיצוב גר' מס' ‪ v 3‬כנגד ‪. t‬‬
‫‪ .1‬פתח ד' עבודה שני ) שיטה ‪ – 2‬פליז )‪ ( v(t‬ע"י לחיצה על הלשונית המתאימה הנמצאת בתחתית ד' העבודה‪.‬‬
‫טופס לד' העבודה נראה ככה‪:‬‬
‫שמות‬
‫התלמידים‪:‬‬
‫כיתה‪:‬‬
‫קבוצה‪:‬‬
‫עמדה‪:‬‬
‫דו"ח עבודה לניסוי ‪ : 2‬נפילת גופי ‪ #‬חלק ‪. II‬‬
‫חלק ‪ .II‬שיטה ‪ – II‬מהירות רגעית כתלות בזמ עבור גו' פליז‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪ .2‬נתוני מהירות רגעית וזמן עבור גוף פליז‪.‬‬
‫]‪∆y [m‬‬
‫]‪t [s‬‬
‫]‪v ± 0.025 [m/s‬‬
‫]‪vext [m/s‬‬
‫‪28‬‬
‫‪ .2‬חזור על כל השלבי של מילוי טבלה ובנית גר' כפי שמתואר בחלק ‪.I‬‬
‫‪∆y‬‬
‫חישוב המהירות תעשה בטבלה ע"י אקסל לפי הביטוי‬
‫‪0.04‬‬
‫= ‪.v‬‬
‫‪ .3‬בחלק זה נמצא את דיוק הגר' ע"י הוספת קו‪#‬מגמה קיצוני בדומה למה שעשינו בפגישה ראשונה על נייר‬
‫מילימטרי‪ .‬לש כ ‪:‬‬
‫א‪ .‬חשב את ערכ של שתי נקודות קיצוניות )עבור מהירות קטנה ביותר וגדולה ביותר – שורה אחרונה‬
‫בטבלה ‪ ,( 2‬כלומר‪ ,‬מנקודה ראשונה הוריד את השגיאה ) ‪ ,( ∆v=0.025m/s‬לנקודה אחרונה הוס' את‬
‫השגיאה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הוס' לגר' את סידרת הנתוני החדשה עבור קו קיצוני‪ .‬לש כ ‪:‬‬
‫‪ −‬כאשר הסמ של העכבר נמצא בשטח הגר' לח&‬
‫כפתור ימני ובחר ‪ Source Data‬ולשונית ‪Series‬‬
‫‪ −‬רשו ש של סידרה ראשונה )הקיימת( – ‪opt‬‬
‫)אופטימלית(‪ .‬בחר ‪ Add‬כדי להוסי' סידרה‬
‫שנייה – קיצונית )רשו ג את שמה ‪.(ext #‬‬
‫‪ −‬כאשר הסמ נמצאה בחלו ערכי ציר ‪X‬‬
‫)צ‪ ַ2‬ע( בטבלה את שורת נתוני‬
‫)‪ (X Values‬וסמ ְ‬
‫זמ ‪) t‬ע"י לחיצה שמאלית על העכבר( ‪,‬‬
‫‪ −‬העבר סמ לחלו ערכי של ‪(Y Values) Y‬‬
‫א כתוב משהו בחלו – מחק אותו וסמ שורה‬
‫שהוספנו בסעי' הקוד של שתי הנקודות‬
‫הקיצוניות‪.‬‬
‫ג‪ .‬בחר קו מגמה ליניארי עבור שתי הנקודות של‬
‫הסדרה החדשה )קיצונית(‪ ,‬כולל משוואה ) סעי' ‪ 8‬בחלק ‪ .( I‬כדי להבדיל בי הקווי בחר סגנו מקווקוו עבור‬
‫הקו הקיצוני‪.‬‬
‫מצב סופי של הגר' אמור להיות דומה לזה שבתרשי הבא‪:‬‬
‫גרף ‪ .3‬מהירות רגעית כנגד הזמן עבור גוף מפליז‬
‫]‪v [m/s‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪y = 9.8438x + 0.35‬‬
‫‪R2 = 1‬‬
‫‪opt‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪ext‬‬
‫‪max‬‬
‫)‪Linear (opt‬‬
‫)‪(ext‬‬
‫)‪Linear (max‬‬
‫‪1‬‬
‫‪y = 9.5625x + 0.37‬‬
‫‪R2 = 0.9999‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0‬‬
‫]‪0.18 t[s‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪0.14‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0‬‬
‫‪29‬‬
‫הדפסת ד' עבודה‪ ,‬מ סקנות וחישובי‪.‬‬
‫‪ .1‬הדפס את הד' השני ע טבלה מס' ‪ 2‬וגר' מס' ‪) 3‬על תשכח לבדוק ‪ Print Preview‬לפני כל הדפסה!(‬
‫‪ .2‬התבונ בגר' שהתקבל וענה על השאלות‪.‬‬
‫מה מסקנת לגבי התאמת קו המגמה אל נקודות המדידה‪ :‬הא הקו עבר את כל הנקודות בתחומי שגיאות‬
‫המדידה? הא נית לומר שתאוצת הנפילה הייתה קבוע?‬
‫מה גודל התאוצה שהתקבל מתו גר' ‪ 3‬ומהו דיוק התוצאה באחוזי?‬
‫‪a ext − a opt‬‬
‫את דיוק התוצאה חשב לפי‪* 100% :‬‬
‫‪a opt‬‬
‫‪ .4‬השווה בי התאוצה שמצאת בשיטה ‪ II‬מתו גר' מס' ‪ 3‬ובי הגודל הממוצע של התאוצה שהתקבל בשיטה ‪.I‬‬
‫חשב את הסטייה באחוזי בי התוצאות שהתקבלו בשיטות שונות עבור גו' פליז לפי הביטוי‪:‬‬
‫)‪ a ( I) − a opt ( II‬ממוצע‬
‫‪ .‬הא הסטייה סבירה?‬
‫‪* 100%‬‬
‫)‪ a ( I‬ממוצע‬
‫חלק ‪ .III‬שיטה ‪ – 2‬מהירות רגעית כתלות בזמ עבור גופי עשויי מאלומיניו וע&‪.‬‬
‫על מנת לנתח תוצאות עבור שני הגופי האחרי יש לשכפל את הד'‬
‫העבודה של שיטה ‪ .2‬לש כ עשה קליק ימני על הלשונית של שיטה ‪2‬‬
‫הנמצאת בתחתית ד' העבודה ובחר אופציה ‪. Move or Copy‬‬
‫בחלו שנפתח בחר ‪Create a copy‬‬
‫בד' המשוכפל שנה ש הלשונית ל"אלומיניו" והכנס לטבלה את נתוני המדידה עבור גו' מאלומיניו‪.‬‬
‫הגר' אמור להשתנות אוטומטית ) שנה ש שלו לגר' מס' ‪ 4‬עבור גו' מאלומיניו (‪.‬‬
‫חזור על השכפול עוד הפע עבור גו' מע& ) גר' מס' ‪.( 5‬‬
‫הדפסת ד' עבודה‪ ,‬מ סקנות ו חישובי‪.‬‬
‫‪ .1‬הדפס את שני דפי העבודה שהתקבלו בחלק ‪ III‬של הניסוי‪.‬‬
‫‪ .2‬מה מסקנת מהגרפי שהתקבלו עבור שלושה גופי שוני בשיטה ‪?2‬‬
‫הא קו המגמה עבר את כל הנקודות בתחומי שגיאות המדידה בכל הגרפי?‬
‫הא נית לומר שככל שמסת הגו' גדלה תאוצת הנפילה שלו ג גדלה? ת הסבר‪.‬‬
‫‪ .3‬השווה בי התאוצות שמצאת מתו הגרפי באקסל ) פגישה ‪ ( II‬ובי התאוצות שהתקבלו עבור אות הגופי‬
‫בפגישה הראשונה ) על נייר מילימטרי (‪ .‬מה הסטייה באחוזי בי התוצאות? הא הסטייה סבירה?‬

Similar documents