דין וחשבון שנתי 2013

Transcription

דין וחשבון שנתי 2013
‫רשות שדות התעופה‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫________________________________________________________________________‬
‫דין וחשבון שנתי ‪2013‬‬
‫חוק חופש המידע‪ ,‬התשנ"ח ‪1998 -‬‬
‫מוגש על ידי תמר טורג'מן‬
‫עו"ד בכירה והממונה על חופש המידע‬
‫רשות שדות התעופה בישראל‬
‫יוני ‪2014‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫דבר הממונה ‪3......................................................................................................................................‬‬
‫אודות רשות שדות התעופה ‪4.............................. ................................ ................................‬‬
‫תפקידים וסמכויות‪4 .............................................................................................................................‬‬
‫הנחיות למילוי התפקידים ‪4 .................................................................................................................‬‬
‫מתקני הרשות ‪4-5 ..........................................................................................................................‬‬
‫המבנה הארגוני ‪5..................................................................................................................................‬‬
‫תקציב הרשות‪6 ....................................................................................................................................‬‬
‫‪6 ......................................................................................................................................‬‬
‫מימון‬
‫‪7 ......................................................................................................................................‬‬
‫מיסים‬
‫‪7 ......................................................................................................................................‬‬
‫הכנסות‬
‫‪7 ......................................................................................................................................‬‬
‫אגרות‬
‫הוצאות הרשות‪7 ..................................................................................................................................‬‬
‫תמלוגים לממשלה ‪7 .............................................................................................................................‬‬
‫נמל התעופה בן‪-‬גוריון ‪8......................................................................................................‬‬
‫תנועות נוסעים ‪..................................................................................................................‬‬
‫תנועת נוסעים ומטוסים בנמל תעופה בן‪-‬גוריון ‪9-15....................................................................‬‬
‫תנועת נוסעים ומטוסים – שדות התעופה הפנים ארציים ‪16-18...................................................‬‬
‫תנועת נוסעים‪ ,‬מטענים וכלי רכב בכל מסופי הגבול ‪19-28..........................................................‬‬
‫עיקרי משימות לשנת ‪ - 2013‬יעדים שנתיים – משימות ופרוייקטים‪29.........................‬‬
‫עיקרי משימות ופרויקטים לשנת ‪30......................................................................... 2014‬‬
‫יישום הוראות חוק חופש המידע ודרכי התקשרות עם הממונה‪32...................................‬‬
‫נוהל בקשה לקבלת מידע ‪33................................................................................................‬‬
‫פניות הציבור ‪34.....................................................................................................................‬‬
‫מאגרי מידע ‪35......................................................................................................................‬‬
‫איכות הסביבה ‪36-38.........................................................................................................‬‬
‫פרסום חוברות ועלונים ‪39....................................................................................................‬‬
‫‪1‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫רשימת בעלי תפקידים בכירים ודרכי התקשרות ‪31..........................................................‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫נספחים‬
‫נספח א' – עץ ארגוני מועצת הרשות ‪40 ......................................................................................‬‬
‫נספח ב' – עץ ארגוני הנהלת הרשות ‪41 ..........................................................................................‬‬
‫נספח ג' – עץ ארגוני הנהלת נמל תעופה בן‪-‬גוריון ‪42 ...................................................................‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪2‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫חוק חופש המידע‪ ,‬התשנ"ח‪( 8811-‬להלן‪" :‬החוק") אשר אושר בכנסת ישראל ביום ‪ 98‬במאי ‪ 8811‬ונכנס‬
‫לתוקפו בשנת ‪ 8888‬מעגן את זכותו של כל אזרח ו‪/‬או תושב ישראל לקבל מידע המצוי בידי רשויות‬
‫ציבוריות בישראל‪ ,‬בכל הקשור לפעילותן ובנושאים שבאחריותן‪.‬‬
‫החוק מבוסס על ההכרה‪ ,‬כי המידע שנמצא בידי הרשות ונוגע לפעילותה שייך לציבור באשר הרשות‬
‫הציבורית היא רק נאמן הציבור ועל כן עליה לפעול בשקיפות מקסימאלית‪.‬‬
‫הזכות לקבלת מידע מכח החוק מוגבלת בתנאים ובסייגים מסויימים ואלה מנויים בחוק‪ .‬סייגים אלה‬
‫נובעים מן הצורך לשמור על אינטרסים חשובים אחרים כגון‪ ,‬האינטרס של שמירה על הפרטיות; בטחון‬
‫המדינה; סודות מסחריים וכיוצ"ב‪.‬‬
‫לשם מילוי הוראות החוק‪ ,‬ובהתאם להן‪ ,‬מינה מנכ"ל הרשות את הח"מ למלא את התפקיד של הממונה‬
‫על יישום החוק (להלן‪" :‬הממונה")‪.‬‬
‫רשות שדות התעופה (להלן‪" :‬הרשות") היא תאגיד סטטוטורי הפועל מכוחו של חוק רשות שדות‬
‫התעופה‪ ,‬התשל"ז‪ 8811-‬וככזו היא תאגיד סטטוטורי הממלא תפקיד ציבורי‪ .‬מטבע דברים זה‪ ,‬הוא חל‬
‫גם על הרשות‪.‬‬
‫על הממונה לדאוג ליישום הוראות החוק ובכלל זה לטפל בבקשות לקבלת מידע מכח החוק‪ .‬במסגרת זו‬
‫בהתאם להוראות החוק‪ ,‬הנני מתכבדת להציג בזאת את הדו"ח השנתי של רשות שדות התעופה לשנת‬
‫‪.9083‬‬
‫דין וחשבון זה כולל מידע אודות הרשות‪ ,‬תפקידיה והמתקנים המוחזקים על ידה‪ .‬הדו"ח מציג את‬
‫המבנה הארגוני‪ ,‬מפרט את עיקרי הפעילות לשנה החולפת ולשנה הנוכחית ואת תקציב הרשות‪,‬‬
‫הכנסותיה והוצאותיה‪ .‬בדו"ח ניתן למצוא רשימה של בעלי התפקידים הבכירים ברשות ודרכי‬
‫ההתקשרות עימם‪ ,‬נוהל בקשת מידע‪ ,‬מידע סטטיסטי על תנועת נוסעים ומטוסים בשדות התעופה‬
‫ומסופי הגבול הבין‪-‬יבשתיים‪.‬‬
‫מידע נוסף אודות הרשות ניתן למצוא באתר האינטרנט של הרשות‪ ,‬אשר מעמיד למשתמשים מידע זמין‬
‫ועדכני אודות פעילות הרשות‪ ,‬שירותים שניתנים על ידה‪ ,‬פרסומים‪ ,‬הודעות בדבר מכרזים‪ ,‬מדור‬
‫דרושים וחדשות עכשוויות‪ ,‬כל זאת בכדי לאפשר נגישות קלה וזמינה למידע אודות הרשות‪.‬‬
‫הדו"ח גם מוצג באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו ‪.www.iaa.gov.il‬‬
‫קריאה נעימה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫תמר טורג'מן‪ ,‬עו"ד‬
‫עורכת דין בכירה‬
‫והממונה על חוק חופש המידע‬
‫‪3‬‬
‫דבר הממונה‬
‫טרם סיום‪ ,‬אבקש להודות לעובדי הרשות ולמנהליה‪ ,‬על שיתוף הפעולה והסיוע בביצוע מטלותיי‬
‫כממונה על החוק‪.‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫רשות שדות התעופה בישראל הינה תאגיד סטטוטורי אשר הוקם בשנת ‪ ,8811‬מכוחו של חוק רשות‬
‫שדות התעופה‪ ,‬התשל"ז ‪( 8811 -‬להלן‪" :‬חוק הרשות")‪.‬‬
‫חוק הרשות מעניק לרשות כשירות משפטית שמשמעותה‪ ,‬החלת כל הזכויות והחובות הקשורות‬
‫בפעולות משפטיות‪.‬‬
‫חוק הרשות מונה את תפקידי הרשות והמתקנים בהם עליה למלא תפקידיה‪ ,‬כמו גם קובע הוראות‬
‫מיוחדות לביצוע התפקידים והסמכויות של הרשות‪ ,‬אשר מפורטים להלן‪:‬‬
‫תפקידים‬
‫וסמכויות‬
‫תפקידיה וסמכויותיה של הרשות קבועים בסעיף ‪(5‬א) לחוק הרשות‪ ,‬ואלה הם‪:‬‬
‫"(‪ )1‬להחזיק‪ ,‬להפעיל‪ ,‬לפתח ולנהל את שדות התעופה המפורטים בתוספת (להלן –‬
‫שדות התעופה של הרשות)‪ ,‬לבצע בהם פעולות תכנון ובניה ולתת בהם שירותים‬
‫נלווים לכל הפעולות האלה;‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)4‬‬
‫לתכנן ולהקים שדה תעופה שנקבע בתכנית אב של שדות תעופה שאישר שר‬
‫התחבורה;‬
‫לנקוט אמצעים לבטחונם של שדות התעופה של הרשות‪ ,‬ושל בני האדם‪,‬‬
‫הטובין‪ ,‬כלי הטיס‪ ,‬המבנים‪ ,‬המיתקנים והציוד שבהם‪ ,‬בהתאם להוראות שר‬
‫התחבורה;‬
‫לתת בשדה תעופה צבאי שאינו שדה תעופה של הרשות‪ ,‬שירותים שעליהם‬
‫יורה שר התחבורה בצו‪ ,‬בהתייעצות עם מועצת הרשות ובאישור שר הבטחון;‬
‫על מתן השירותים יחולו הוראות חוק זה שיפורטו בצו; צו כאמור יובא לידיעת‬
‫ועדת הכלכלה של הכנסת‪".‬‬
‫בנוסף על תפקידים אלה‪ ,‬רשאית הרשות ליתן שירותים אחרים שניתן לתיתם אגב מילוי‬
‫תפקידיה הנ"ל‪.‬‬
‫מתקני‬
‫הרשות‬
‫‪ .1‬שדות התעופה‪:‬‬
‫נמל התעופה "בן‪-‬גוריון" ‪ -‬לטיסות בינלאומיות וטיסות פנים ארציות;‬
‫שדה התעופה "אילת" ‪ -‬לטיסות בינלאומיות וטיסות פנים ארציות;‬
‫שדה תעופה "עטרות" (ירושלים) ‪ -‬אינו פועל – סגור לפעילות;‬
‫שדה תעופה "חיפה" ‪ -‬לטיסות פנים ארציות וטיסות שכר בינלאומיות קצרות בחודשי‬
‫הקיץ ועל פי דרישה‪ .‬כמו כן משמש לתעופה פרטית;‬
‫שדה תעופה "יצחק בן יעקב" (ראש פינה) ‪ -‬לטיסות פנים ארציות ותעופה פרטית;‬
‫שדה תעופה "הרצליה" לתעופה פרטית כללית‪ ,‬פעילות מטוסים קלים‪ ,‬בתי ספר‬
‫לטיסה‪ ,‬חברות ריסוס וכד'‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫אודות הרשות‬
‫הנחיות‬
‫למילוי‬
‫תפקידי‬
‫הרשות‬
‫במלאה את תפקידיה ובמתן ה שירותים‪ ,‬עפ"י חוק הרשות‪ ,‬מונחית הרשות לפעול עפ"י‬
‫עקרונות למילוי קידום התובלה האווירית ופיתוחה‪ ,‬יעילות תפעול שדות התעופה של‬
‫הרשות‪ ,‬והשגת רמה נאותה של בטיחות הטיסה ושמירתה‪.‬‬
‫קו מנחה בפעולות הרשות יהיה לנהל‪ ,‬ועד כמה שניתן‪ ,‬כל שדה תעופה משדותיה על יסוד‬
‫חישובים כלכליים וכמפעל הנושא עצמו‪.‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫בנוסף לשדות התעופה הנ"ל‪ ,‬מספקת הרשות שירותים לתעופה האזרחית בשני שדות‬
‫תעופה צבאיים‪ ,‬וזאת מכח צווים שהוצאו ע"י שר התחבורה ושר הביטחון‪:‬‬
‫שדה התעופה "דב הוז" בתל אביב ‪ -‬לטיסות פנים ארציות וכן לתעופה פרטית;‬
‫שדה התעופה "עובדה" ‪ -‬לטיסות בינלאומיות;‬
‫‪ .2‬מסופי גבול יבשתיים‪:‬‬
‫חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה)‪ ,‬התש"מ–‪ ,8810‬מטיל על הרשות את החובה‬
‫להחזיק‪ ,‬לפתח ולנהל את מסופי המעבר הבין‪-‬יבשתיים‪ ,‬שאלה הם‪:‬‬
‫(א) גבול מצרים‪:‬‬
‫מסוף ניצנה;‬
‫(ב)‬
‫המבנה‬
‫הארגוני‬
‫מסוף טאבה‪.‬‬
‫גבול ירדן‪:‬‬
‫מסוף נהר הירדן;‬
‫מסוף אלנבי;‬
‫מסוף יצחק רבין (ערבה)‪.‬‬
‫הרשות פועלת באמצעות עובדיה‪ ,‬ובראשה עומדים מועצת הרשות ומנכ"ל הרשות‪.‬‬
‫מועצת הרשות (ראה גם נספח א')‪:‬‬
‫מועצת הרשות מורכבת מחמישה עשר חברים ומינויים של אלה נעשה על ידי שר התחבורה‬
‫ובאישור הממשלה‪:‬‬
‫יו"ר המועצה;‬
‫‪ 1‬נציגי ציבור;‬
‫‪ 1‬נציגי מדינה;‬
‫תקופת כהונתם של חברי מועצת הרשות הינה בת ‪ 4‬שנים‪.‬‬
‫מנהלי שדות התעופה של הרשות‬
‫מנהלי שדות התעופה מתמנים ע"י מועצת הרשות‪ ,‬בהמלצת המנכ"ל ובאישור שר התחבורה‪.‬‬
‫[נמל תעופה בן‪-‬גוריון (ראה גם נספח ג')]‬
‫עובדי הרשות‬
‫ברשות שדות התעופה מועסקים ‪ 8,699‬עובדים קבועים ו‪ 9,996 -‬עובדים ארעיים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫אודות הרשות‬
‫המנהל הכללי (ראה גם נספח ב')‪:‬‬
‫המנהל הכללי מתמנה על ידי מועצת הרשות‪ ,‬בהצעת שר התחבורה ובאישור הממשלה‪.‬‬
‫תקופת כהונתו של מנכ"ל הרשות הינה בת ‪ 5‬שנים‪.‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫תקציב‬
‫תקציב הרשות מחולק לתקציב רגיל‪ ,‬הכפוף לאישורם של שר התחבורה ושר האוצר; ולתקציב‬
‫פיתוח‪ ,‬הכפוף לאישורם של שר התחבורה וממשלת ישראל והמיועד לשיפור התשתיות‬
‫הקיימות במתקני הרשות‪.‬‬
‫הרשות פועלת תחת פיקוח שר התחבורה‪ .‬במסגרת סמכותו זו‪ ,‬רשאי שר התחבורה לדרוש‬
‫מהרשות בכל עת דין וחשבון‪ ,‬מידע (שוטף או חד פעמי) הנוגע לתפקוד הרשות במלאה את‬
‫תפקידיה וסמכויותיה‪ ,‬כאמור‪.‬‬
‫תקציב הרשות לשנת ‪ 9083‬לתפעול ואחזקה היה‪ :‬כ‪ 500 -‬מיליון ‪.₪‬‬
‫תקציב הרשות לשנת ‪ 9083‬לביקורת גבולות היה‪ :‬כ‪ 36 -‬מיליון ‪.₪‬‬
‫תקציב הרשות לשנת ‪ 9083‬לפרוייקטים היה‪ :‬תעופה ‪ -‬כ‪ 84 -‬מיליון ‪.₪‬‬
‫תקציב הרשות לשנת ‪ 9083‬לשכר היה‪ :‬כ‪ 8,081 -‬מיליון ‪.₪‬‬
‫תקציב הפיתוח לשנת ‪ 9083‬הינו‪ 186.9 :‬מיליון ‪ ₪‬במזומן ו‪ 9,818.9 -‬מיליון ‪ ₪‬תקציב פיתוח‬
‫הרשאה להתחייב מתוכם ‪ 9,155.1‬מיליון ‪ ₪‬מאושרים לביצוע‪.‬‬
‫תקציב הפיתוח במזומן מתחלק כדלקמן‪:‬‬
‫תעופה כ‪ 148.8 -‬מיליון ‪;₪‬‬
‫מסופים כ‪ 55.8 -‬מיליון ‪.₪‬‬
‫תקציב הרשות לשנת ‪ 9084‬לתפעול ואחזקה היה‪ :‬כ‪ 550 -‬מיליון ‪.₪‬‬
‫תקציב הרשות לשנת ‪ 9084‬לביקורת גבולות היה‪ :‬כ‪ 38 -‬מיליון ‪.₪‬‬
‫תקציב הרשות לקרנות ומלגות לשנת ‪ 9083‬היה ‪ ,₪ 800,000‬ולשנת ‪ 9084‬הינו כ‪.₪ 800,000 -‬‬
‫מימון‬
‫מימון ההפעלה והפיתוח של שדות התעופה של הרשות נעשה על ידי הרשות ומתקציביה‪.‬‬
‫מימון ההפעלה והפיתוח של מסופי המעבר הבין‪-‬היבשתיים מעוגן בסיכום דברים בין‬
‫הרשות ובין הממשלה (להלן‪" :‬סיכום רשת הביטחון")‪ .‬על פי סיכום רשת הבטחון‪:‬‬
‫ גירעון כספי מפעילותם של מסופי הגבול הבין‪-‬יבשתיים – ימומן ההפרש על ידי‬‫הממשלה‪.‬‬
‫‪ -‬רווח כספי מפעילות מסופי הגבול הבין‪-‬יבשתיים – מועבר לקרן ייעודית‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫אודות הרשות‬
‫תקציב הרשות לשנת ‪ 9084‬לפרוייקטים היה‪ :‬תעופה ‪ -‬כ‪ 84 -‬מיליון ‪.₪‬‬
‫תקציב הרשות לשנת ‪ 9084‬לשכר היה‪ :‬כ‪ 8,851 -‬מיליון ‪.₪‬‬
‫תקציב הפיתוח לשנת ‪ 9084‬הינו‪ 118.1 :‬מיליון ‪ ₪‬במזומן ו‪ 9,111.1 -‬מיליון ‪ ₪‬תקציב פיתוח‬
‫הרשאה להתחייב מתוכם ‪ 3,341.9‬מיליון ‪ ₪‬מאושרים לביצוע‪.‬‬
‫תקציב הפיתוח במזומן מתחלק כדלקמן‪ :‬תעופה כ‪ 188.8 -‬מיליון ‪ ₪‬ומסופים כ‪ 68.8 -‬מיליון ‪.₪‬‬
‫תקציב הפיתוח לשנת ‪ 9084‬טרם אושר ע"י הממשלה‪.‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫מיסים‬
‫ככל חברה עסקית חבה הרשות בתשלום מס בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה‬
‫(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)‪ ,‬התשנ"ז–‪.8886‬‬
‫הכנסות‬
‫מקור ההכנסות העיקרי של הרשות הינו מהפעילות הבינלאומית בנמל התעופה בן‪-‬גוריון‪.‬‬
‫מקור ההכנסות‪ ,‬בתשלומי אגרות [נוסעים‪ ,‬מטוסים‪ ,‬מטען‪ ,‬חניה]‪ ,‬מהפעילויות‬
‫המסחריות השונות ומהפעילות שנותנת הרשות אגב מילוי תפקידיה‪.‬‬
‫סה"כ הכנסות הרשות בשנת ‪ 9,185 :9083‬מיליון ‪.₪‬‬
‫אגרות‬
‫שיעורי האגרות (אגרת נוסע יוצא‪ ,‬אגרת נוסע נכנס‪ ,‬אגרת נחיתה‪ ,‬אגרת חניה ועוד)‬
‫קבועים בתקנות רשות שדות התעופה (אגרות)‪ ,‬התשנ"א‪ ,8888-‬והוא נקבע על ידי שר‬
‫התחבורה באישור הממשלה וועדת הכלכלה של הכנסת‪.‬‬
‫הוצאות‬
‫הרשות‬
‫הוצאות הרשות כוללות הוצאות שכר‪ ,‬תפעול ודמי חכירה‪.‬‬
‫בשנת ‪ 9083‬הסתכמו הוצאות הרשות ב‪ 9,815 -‬מיליון ‪.₪‬‬
‫‪ 8,019‬מיליון ‪;₪‬‬
‫הוצאות שכר ‪:‬‬
‫‪ 580‬מיליון ‪;₪‬‬
‫הוצאות הפעלה‪:‬‬
‫‪ 880‬מיליון ‪;₪‬‬
‫הוצאות כלליות‪:‬‬
‫‪ 848‬מיליון ‪.₪‬‬
‫דמי חכירה‪:‬‬
‫תמלוגים‬
‫בנוסף למיסים‪ ,‬משלמת הרשות למדינה תמלוגים שנתיים‪.‬‬
‫לממשלה‬
‫שיעור התמלוגים נקבע על ידי שרי התחבורה והאוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת‪.‬‬
‫בשנת ‪ 9083‬שילמה הרשות למדינה תמלוגים בסכום של – ‪ 88‬מיליון ‪.₪‬‬
‫אודות הרשות‬
‫‪7‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫תנועת המטוסים הבינלאומית העיקרית ממדינת ישראל ואליה מתבצעת דרך נמל תעופה בן‪-‬גוריון‪,‬‬
‫אשר מהווה את שער הכניסה והיציאה האווירי המרכזי של המדינה‪.‬‬
‫בנמל התעופה בן‪-‬גוריון ‪ 9‬טרמינלים‪:‬‬
‫טרמינל ‪ ,3‬שהינו הטרמינל הבינלאומי ‪ -‬והוא משמש את כל חברות התעופה לטיסות מחוץ למדינה‬
‫ואליה;‬
‫טרמינל ‪ - 8‬משמש לטיסות פנים ארציות ולטיסות מוזלות "‪."Law Cost‬‬
‫נמל התעופה בן‪-‬גוריון ממוקם בסמוך לכביש המהיר תל‪-‬אביב–ירושלים (כביש מס' ‪ ,)8‬ולו ‪ 9‬שערי‬
‫כניסה ויציאה‪ :‬השער המהיר ושער לוד ‪ -‬פתח‪-‬תקוה‪.‬‬
‫בסמוך לטרמינל ‪ 3‬ממוקמת תחנת הרכבת וניתן להגיע לנתב"ג גם באמצעות רכבת ישראל‪.‬‬
‫‪ 3‬מסלולי המראה ונחיתה קיימים בנתב"ג‪.‬‬
‫תנועת הנוסעים והמטוסים משתנה בהתאם לעונות השנה‪ .‬הפעילות בחודשי הקיץ (יולי‪-‬אוגוסט)‬
‫גבוהה מזו של שאר חודשי השנה‪ .‬בתקופות החגים היהודיים (פסח‪ ,‬ראש השנה וסוכות)‪ ,‬קיימת עליה‬
‫משמעותית בתנועת הנוסעים והמטוסים‪.‬‬
‫תנודות אלה נלקחות בחשבון ובהתאם להן נערכת הרשות הן מבחינת גיוס כוח‪-‬האדם הנדרש והן‬
‫מבחינת תחזוקת המתקנים ושיפורם‪.‬‬
‫אודות נמל התעופה בן‪-‬גוריון‬
‫‪8‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫פעילות בינלאומית‬
‫מצטבר מתחילת שנה‬
‫מטוסים נכנסים‬
‫‪41,448‬‬
‫‪44,189‬‬
‫‪1.89%‬‬
‫מטוסים יוצאים‬
‫‪41,461‬‬
‫‪44,159‬‬
‫‪1.06%‬‬
‫סה"כ מטוסים‬
‫‪71,719‬‬
‫‪47,944‬‬
‫‪9.77%‬‬
‫נוסעים נכנסים‬
‫‪6,130,609‬‬
‫‪6,889,438‬‬
‫‪1.68%‬‬
‫נוסעים יוצאים‬
‫‪6,138,404‬‬
‫‪6,901,368‬‬
‫‪1.49%‬‬
‫סה"כ נוסעים‬
‫‪13,412,221‬‬
‫‪12,422,422‬‬
‫‪4.88%‬‬
‫פעילות פנים ארצית‬
‫מצטבר מתחילת שנה‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור השינוי ב‪% -‬‬
‫מטוסים‬
‫‪1,833‬‬
‫‪1,010‬‬
‫‪-8.18%‬‬
‫נוסעים‬
‫‪163,634‬‬
‫‪133,910‬‬
‫‪4.84%‬‬
‫סיכום פעילות בינלאומית ופנים ארצית‬
‫מצטבר מתחילת שנה‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור השינוי ב‪% -‬‬
‫מטוסים‬
‫‪804,150‬‬
‫‪81,194‬‬
‫‪1.81%‬‬
‫נוסעים‬
‫‪84,995,640‬‬
‫‪83,834,010‬‬
‫‪1.38%‬‬
‫‪9‬‬
‫תנועת נוסעים ומטוסים – נמל התעופה בן‪-‬גוריון‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור השינוי ב‪% -‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫פעילות בינלאומית ‪ -‬התפלגות על פי חודשים‬
‫תנועת נוסעים בטיסות בינלאומיות עפ"י חודשים‬
‫ינואר‬
‫‪131,933‬‬
‫‪145,548‬‬
‫‪-0.81%‬‬
‫פברואר‬
‫‪108,083‬‬
‫‪611,389‬‬
‫‪8.88%‬‬
‫מרץ‬
‫‪8,001,518‬‬
‫‪111,149‬‬
‫‪83.41%‬‬
‫אפריל‬
‫‪811,851‬‬
‫‪8,088,513‬‬
‫‪-3.81%‬‬
‫מאי‬
‫‪8,844,581‬‬
‫‪8,088,888‬‬
‫‪89.98%‬‬
‫יוני‬
‫‪8,889,308‬‬
‫‪8,081,469‬‬
‫‪1.64%‬‬
‫יולי‬
‫‪8,501,096‬‬
‫‪8,484,984‬‬
‫‪6.63%‬‬
‫אוגוסט‬
‫‪8,185,805‬‬
‫‪8,558,630‬‬
‫‪8.86%‬‬
‫ספטמבר‬
‫‪8,403,984‬‬
‫‪8,995,141‬‬
‫‪84.41%‬‬
‫אוקטובר‬
‫‪8,944,498‬‬
‫‪8,813,481‬‬
‫‪6.04%‬‬
‫נובמבר‬
‫‪840,108‬‬
‫‪104,185‬‬
‫‪86.11%‬‬
‫דצמבר‬
‫‪116,118‬‬
‫‪163,606‬‬
‫‪86.89%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪13,412,221‬‬
‫‪12,422,227‬‬
‫‪4.81%‬‬
‫‪11‬‬
‫תנועת נוסעים ומטוסים – נמל התעופה בן‪-‬גוריון‬
‫חודש‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור השינוי ב‪% -‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫תנועת מטוסים בטיסות בינלאומיות עפ"י חודשים‬
‫ינואר‬
‫‪6,800‬‬
‫‪5,810‬‬
‫‪9.81%‬‬
‫פברואר‬
‫‪5,586‬‬
‫‪5,550‬‬
‫‪0.19%‬‬
‫מרץ‬
‫‪1,813‬‬
‫‪6,441‬‬
‫‪88.96%‬‬
‫אפריל‬
‫‪1,811‬‬
‫‪1,988‬‬
‫‪-0.38%‬‬
‫מאי‬
‫‪1,386‬‬
‫‪1,493‬‬
‫‪89.03%‬‬
‫יוני‬
‫‪1,131‬‬
‫‪1,118‬‬
‫‪80.16%‬‬
‫יולי‬
‫‪80,368‬‬
‫‪8,514‬‬
‫‪1.3%‬‬
‫אוגוסט‬
‫‪88,091‬‬
‫‪80,891‬‬
‫‪1.11%‬‬
‫ספטמבר‬
‫‪8,180‬‬
‫‪1,441‬‬
‫‪85.18%‬‬
‫אוקטובר‬
‫‪1,519‬‬
‫‪1,933‬‬
‫‪4.93%‬‬
‫נובמבר‬
‫‪1,069‬‬
‫‪6,580‬‬
‫‪1.86%‬‬
‫דצמבר‬
‫‪6,811‬‬
‫‪6,911‬‬
‫‪80.85%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪71,719‬‬
‫‪47,942‬‬
‫‪9.77%‬‬
‫‪11‬‬
‫תנועת נוסעים ומטוסים – נמל התעופה בן‪-‬גוריון‬
‫חודש‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור השינוי ב‪% -‬‬
Israel Airports Authority
‫רשות שדות התעופה‬
Freedom of Information Act.
‫הממונה על חופש המידע‬
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
‫התפלגות תנועת נוסעים מצטברת בטיסות בינ"ל עפ"י מדינות‬
‫שיעור‬
2212 ‫מצטבר‬
2213 ‫מצטבר‬
‫מדינה‬
)%( ‫השינוי‬
)%( ‫שיעור מסה"כ‬
‫נוסעים‬
)%( ‫שיעור מסה"כ‬
‫נוסעים‬
8.11%
88.13%
8,455,400
88.08%
8,419,191
-9.83%
1.98%
8,081,450
1.34%
811,511
GERMANY
5.68%
1.81%
180,100
6.88%
848,435
ITALY
83.04%
1.04%
113,958
1.33%
811,859
FRANCE
80.05%
6.58%
181,143
6.61%
800,805
UNITED KINGDOM
8.16%
6.85%
168,193
1.09%
845,881
RUSSIAN FEDERATION
-3.68%
5.94%
650,469
4.65%
696,480
SPAIN
68.4%
5.54%
611,065
1.64%
8,863,893
TURKEY
88.38%
5.80%
639,855
5.93%
105,061
GREECE
-8.09%
4.19%
581,494
4.38%
589,380
SWITZERLAND
-1.06%
4.96%
598,866
3.68%
416,501
UKRAINE
-0.99%
9.61%
339,518
9.46%
338,140
AUSTRIA
1.46%
9.51%
390,683
9.56%
344,638
NETHERLANDS
6.68%
8.51%
884,611
8.54%
901,561
BULGARIA
-0.49%
8.83%
938,435
8.11%
931,488
CZECH REPUBLIC
1.81%
8.10%
993,501
8.18%
948,369
ROMANIA
56.38%
8.05%
838,033
8.59%
904,838
HUNGARY
-8.11%
8.13%
991,415
8.65%
993,491
BELGIUM
85.53%
8.18%
995,816
8.83%
960,841
POLAND
88.1%
8.58%
811,458
8.55%
908,401
THAILAND
3.4%
8.38%
863,965
8.95%
861,193
CHINA
-8.06%
8.93%
853,494
8.89%
858,113
CYPRUS
12
UNITED STATES
Israel Airports Authority
‫רשות שדות התעופה‬
Freedom of Information Act.
‫הממונה על חופש המידע‬
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
0.1%
8.89%
838,111
8.04%
840,801
CANADA
-0.05%
0.18%
888,011
0.19%
888,088
JORDAN
-88.89%
0.38%
41,441
0.38%
49,610
LATVIA
-4.59%
0.50%
69,318
0.44%
58,551
SOUTH KOREA
-5.86%
0.68%
16,403
0.53%
18,141
ETHIOPIA
-5.54%
0.49%
59,459
0.36%
48,545
UZBEKISTAN
38.61%
0.85%
81,133
0.88%
96,306
EGYPT
3.11%
0.38%
48,444
0.31%
58,384
SOUTH AFRICA
-9.01%
0.44%
55,814
0.40%
54,098
INDIA
96.11%
0.46%
51,368
0.54%
19,116
GEORGIA
8.06%
0.30%
31,149
0.91%
31,843
BELARUS
5.34%
0.43%
53,565
0.48%
56,498
MALTA
-4.68%
0.81%
99,138
0.86%
98,619
MOLDOVA
89.86%
0.80%
89,188
0.80%
84,311
AZERBAIJAN
86.88%
0.81%
99,664
0.33%
44,465
DENMARK
41.04%
0.04%
5,538
0.06%
1,900
SERBIA
815.60%
0.01%
8,884
0.90%
91,393
FINLAND
51.44%
0.88%
94,648
0.98%
38,049
SWEDEN
-60.31%
0.01%
8,106
0.09%
3,146
NIGERIA
18.91%
0.03%
4,463
0.05%
1,008
LITHUANIA
89
0.08%
8,156
TANZANIA
-94.80%
5.08%
4.81%
115
0.11%
880,089
519
0.15%
12,422,227
13
ISRAEL
885,533
‫אחרים‬
13,412,221
‫סה"כ‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫תנועת נוסעים בטיסות פנים ארציות עפ"י חודשים‬
‫ינואר‬
‫‪10,306‬‬
‫‪51,688‬‬
‫‪88.18%‬‬
‫פברואר‬
‫‪65,548‬‬
‫‪55,689‬‬
‫‪81.68%‬‬
‫מרץ‬
‫‪10,833‬‬
‫‪60,408‬‬
‫‪81.43%‬‬
‫אפריל‬
‫‪64,811‬‬
‫‪60,151‬‬
‫‪5.45%‬‬
‫מאי‬
‫‪16,155‬‬
‫‪65,456‬‬
‫‪81.96%‬‬
‫יוני‬
‫‪13,851‬‬
‫‪65,919‬‬
‫‪89.01%‬‬
‫יולי‬
‫‪68,956‬‬
‫‪69,519‬‬
‫‪-9.88%‬‬
‫אוגוסט‬
‫‪69,898‬‬
‫‪60,180‬‬
‫‪9.81%‬‬
‫ספטמבר‬
‫‪48,851‬‬
‫‪58,848‬‬
‫‪-30.40%‬‬
‫אוקטובר‬
‫‪51,096‬‬
‫‪56,691‬‬
‫‪-0.10%‬‬
‫נובמבר‬
‫‪69,391‬‬
‫‪60,094‬‬
‫‪3.13%‬‬
‫דצמבר‬
‫‪51,110‬‬
‫‪61,130‬‬
‫‪-83.01%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪913,134‬‬
‫‪933,218‬‬
‫‪4.14%‬‬
‫‪14‬‬
‫תנועת נוסעים ומטוסים – נמל התעופה בן‪-‬גוריון‬
‫חודש‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור השינוי (‪)%‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫תנועת מטוסים בטיסות פנים ארציות עפ"י חודשים‬
‫ינואר‬
‫‪138‬‬
‫‪114‬‬
‫‪-6.16%‬‬
‫פברואר‬
‫‪694‬‬
‫‪688‬‬
‫‪-80.19%‬‬
‫מרץ‬
‫‪631‬‬
‫‪196‬‬
‫‪-89.89%‬‬
‫אפריל‬
‫‪689‬‬
‫‪618‬‬
‫‪8.68%‬‬
‫מאי‬
‫‪138‬‬
‫‪194‬‬
‫‪84.11%‬‬
‫יוני‬
‫‪188‬‬
‫‪638‬‬
‫‪88.96%‬‬
‫יולי‬
‫‪614‬‬
‫‪654‬‬
‫‪3.05%‬‬
‫אוגוסט‬
‫‪643‬‬
‫‪694‬‬
‫‪3.04%‬‬
‫ספטמבר‬
‫‪484‬‬
‫‪510‬‬
‫‪-83.33%‬‬
‫אוקטובר‬
‫‪108‬‬
‫‪656‬‬
‫‪6.15%‬‬
‫נובמבר‬
‫‪519‬‬
‫‪658‬‬
‫‪-89.83%‬‬
‫דצמבר‬
‫‪699‬‬
‫‪613‬‬
‫‪-1.51%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪9,733‬‬
‫‪4,241‬‬
‫‪-1.43%‬‬
‫‪15‬‬
‫תנועת נוסעים ומטוסים – נמל התעופה בן‪-‬גוריון‬
‫חודש‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור השינוי (‪)%‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫פעילות חודשית ונצברת שתפ"א בשנת ‪2213‬‬
‫סיכום פעילות שתפ"א‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2212‬‬
‫‪2213‬‬
‫חודש ינואר‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫נוסעים‬
‫‪9,316,813‬‬
‫‪9,400,813‬‬
‫‪-8%‬‬
‫‪816,830‬‬
‫‪804,636‬‬
‫‪-8.3%‬‬
‫מטוסים‬
‫‪889,558‬‬
‫‪801,655‬‬
‫‪3.6%‬‬
‫‪8,593‬‬
‫‪1,198‬‬
‫‪1%‬‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2212‬‬
‫‪2213‬‬
‫חודש ינואר‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫ראש פינה‬
‫‪86,351‬‬
‫‪85,994‬‬
‫‪1.4%‬‬
‫‪8,513‬‬
‫‪8,933‬‬
‫‪91.4%‬‬
‫חיפה‬
‫‪11,083‬‬
‫‪66,150‬‬
‫‪81%‬‬
‫‪4,848‬‬
‫‪4,311‬‬
‫‪-5.6%‬‬
‫הרצליה‬
‫‪3,491‬‬
‫‪3,134‬‬
‫‪-80.6%‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫שדה דב‬
‫‪689,808‬‬
‫‪191,118‬‬
‫‪-4.8%‬‬
‫‪45,184‬‬
‫‪55,168‬‬
‫‪-81%‬‬
‫אילת‬
‫‪8,454,655‬‬
‫‪8,441,880‬‬
‫‪0.5%‬‬
‫‪880,848‬‬
‫‪899,448‬‬
‫‪-8.4%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪2,248,434‬‬
‫‪2,211,979‬‬
‫‪-2.9%‬‬
‫‪112,487‬‬
‫‪143,732‬‬
‫‪-11.9%‬‬
‫תנועת מטוסים פנים ארצי ‪ -‬שתפ"א‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2212‬‬
‫‪2213‬‬
‫חודש ינואר‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫ראש פינה‬
‫‪80,884‬‬
‫‪8,488‬‬
‫‪6.6%‬‬
‫‪134‬‬
‫‪188‬‬
‫‪8.1%‬‬
‫חיפה‬
‫‪85,188‬‬
‫‪80,080‬‬
‫‪56.1%‬‬
‫‪868‬‬
‫‪164‬‬
‫‪89.9%‬‬
‫הרצליה‬
‫‪49,689‬‬
‫‪48,061‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪3,936‬‬
‫‪3,305‬‬
‫‪-9.8%‬‬
‫שדה דב‬
‫‪99,813‬‬
‫‪95,014‬‬
‫‪-1.4%‬‬
‫‪8,688‬‬
‫‪8,868‬‬
‫‪-84.8%‬‬
‫אילת‬
‫‪81,558‬‬
‫‪81,886‬‬
‫‪-3.8%‬‬
‫‪8,918‬‬
‫‪8,401‬‬
‫‪-8.9%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪127,147‬‬
‫‪123,444‬‬
‫‪8.1%‬‬
‫‪4,227‬‬
‫‪4,318‬‬
‫‪-4.3%‬‬
‫‪16‬‬
‫תנועת נוסעים ומטוסים בשדות התעופה הפנים ארציים‬
‫תנועת נוסעים פנים ארצי ‪ -‬שתפ"א‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫תנועת נוסעים בינ"ל שתפ"א‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2212‬‬
‫‪2213‬‬
‫חודש דצמבר‬
‫חיפה‬
‫‪3,188‬‬
‫‪88,913‬‬
‫‪-61.8%‬‬
‫‪536‬‬
‫‪665‬‬
‫‪-88.4%‬‬
‫שדה דב‬
‫‪5,184‬‬
‫‪1,001‬‬
‫‪-81.5%‬‬
‫‪684‬‬
‫‪831‬‬
‫‪-34.5%‬‬
‫אילת‬
‫‪644‬‬
‫‪8,958‬‬
‫‪-41.1%‬‬
‫‪0‬‬
‫‪440‬‬
‫‪-800%‬‬
‫עובדה‬
‫‪898,410‬‬
‫‪881,196‬‬
‫‪9.9%‬‬
‫‪89,598‬‬
‫‪1,900‬‬
‫‪59.1%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪131,837‬‬
‫‪134,391‬‬
‫‪-4.7%‬‬
‫‪13,191‬‬
‫‪12,242‬‬
‫‪33.8%‬‬
‫תנועת מטוסים בינ"ל שתפ"א‬
‫חודש דצמבר‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫חיפה‬
‫‪110‬‬
‫‪8,841‬‬
‫‪-58.8%‬‬
‫‪884‬‬
‫‪836‬‬
‫‪-86.9%‬‬
‫שדה דב‬
‫‪8,455‬‬
‫‪8,108‬‬
‫‪-84.8%‬‬
‫‪843‬‬
‫‪993‬‬
‫‪-35.8%‬‬
‫אילת‬
‫‪886‬‬
‫‪899‬‬
‫‪-4.8%‬‬
‫‪0‬‬
‫‪88‬‬
‫‪-800%‬‬
‫עובדה‬
‫‪8,066‬‬
‫‪8,098‬‬
‫‪3.6%‬‬
‫‪893‬‬
‫‪16‬‬
‫‪43%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪3,419‬‬
‫‪4,429‬‬
‫‪-24.7%‬‬
‫‪342‬‬
‫‪481‬‬
‫‪-11.9%‬‬
‫‪17‬‬
‫תנועת נוסעים ומטוסים בשדות התעופה הפנים ארציים‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫סיכום תנועת נוסעים ומטוסים בנמלי התעופה אילת ועובדה‬
‫בשנת ‪ 2213‬בהשוואה לשנת ‪2212‬‬
‫א‪ .‬התנועה בנמל התעופה אילת‬
‫סיכום פעילות פנים ארצית ‪ -‬אילת‬
‫נוסעים‬
‫מטוסים‬
‫‪2212‬‬
‫‪8,058‬‬
‫‪8,051‬‬
‫‪81,886‬‬
‫‪185,544‬‬
‫‪138,566‬‬
‫‪8,441,880‬‬
‫‪2213‬‬
‫‪4,991‬‬
‫‪4,998‬‬
‫‪19,881‬‬
‫‪923,114‬‬
‫‪931,839‬‬
‫‪1,484,188‬‬
‫סיכום פעילות בינלאומית ‪ -‬אילת‬
‫נוסעים‬
‫מטוסים‬
‫נחיתות‬
‫המראות‬
‫סה"כ‬
‫נכנסים‬
‫יוצאים‬
‫סה"כ‬
‫‪2212‬‬
‫‪63‬‬
‫‪58‬‬
‫‪899‬‬
‫‪815‬‬
‫‪914‬‬
‫‪8,958‬‬
‫‪2213‬‬
‫‪84‬‬
‫‪84‬‬
‫‪111‬‬
‫‪421‬‬
‫‪243‬‬
‫‪144‬‬
‫ב‪ .‬התנועה הבינלאומית בנמל התעופה עובדה‬
‫סיכום פעילות בינלאומית ‪ -‬עובדה‬
‫נוסעים‬
‫מטוסים‬
‫נחיתות‬
‫המראות‬
‫סה"כ‬
‫נכנסים‬
‫יוצאים‬
‫סה"כ‬
‫‪2212‬‬
‫‪585‬‬
‫‪584‬‬
‫‪8,098‬‬
‫‪51,489‬‬
‫‪60,484‬‬
‫‪881,196‬‬
‫‪2213‬‬
‫‪842‬‬
‫‪824‬‬
‫‪1,211‬‬
‫‪12,498‬‬
‫‪12,878‬‬
‫‪121,492‬‬
‫‪18‬‬
‫תנועת נוסעים ומטוסים בשדות התעופה אילת ועובדה‬
‫נחיתות‬
‫המראות‬
‫סה"כ‬
‫נכנסים‬
‫יוצאים‬
‫סה"כ‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫תנועת נוסעים ומטענים במסופי הגבול בשנת ‪2213‬‬
‫סיכום פעילות מסופי גבול‬
‫חודש דצמבר‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫נוסעים‬
‫‪3,314,980‬‬
‫‪3,544,664‬‬
‫‪-4.1%‬‬
‫‪981,860‬‬
‫‪881,454‬‬
‫‪8.1%‬‬
‫משאיות‬
‫‪69,105‬‬
‫‪56,550‬‬
‫‪88.8%‬‬
‫‪5,481‬‬
‫‪5,896‬‬
‫‪1.9%‬‬
‫רכבים‬
‫‪61,930‬‬
‫‪10,565‬‬
‫‪-3.3%‬‬
‫‪3,118‬‬
‫‪3,841‬‬
‫‪-8.5%‬‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2212‬‬
‫‪2213‬‬
‫חודש דצמבר‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫טאבה‬
‫‪118,349‬‬
‫‪813,165‬‬
‫‪-90.1%‬‬
‫‪56,913‬‬
‫‪53,141‬‬
‫‪4.1%‬‬
‫יצחק רבין‬
‫‪388,385‬‬
‫‪400,180‬‬
‫‪-9.3%‬‬
‫‪33,013‬‬
‫‪95,665‬‬
‫‪91.8%‬‬
‫אלנבי‬
‫‪8,189,531‬‬
‫‪8,138,609‬‬
‫‪3.5%‬‬
‫‪809,583‬‬
‫‪89,110‬‬
‫‪80.5%‬‬
‫נהר הירדן‬
‫‪488,085‬‬
‫‪491,511‬‬
‫‪-4.8%‬‬
‫‪96,008‬‬
‫‪96,819‬‬
‫‪-0.1%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪3,394,212‬‬
‫‪3,844,114‬‬
‫‪-4.4%‬‬
‫‪219,712‬‬
‫‪174,484‬‬
‫‪7.4%‬‬
‫תנועת מטענים ‪ -‬מסופים‬
‫חודש דצמבר‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫יצחק רבין‬
‫‪890‬‬
‫‪141‬‬
‫‪1.6%‬‬
‫‪18‬‬
‫‪86‬‬
‫‪-81.1%‬‬
‫אלנבי‬
‫‪95,859‬‬
‫‪93,858‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪9,955‬‬
‫‪9,854‬‬
‫‪4.1%‬‬
‫נהר הירדן‬
‫‪98,418‬‬
‫‪95,555‬‬
‫‪85.4%‬‬
‫‪9,331‬‬
‫‪9,915‬‬
‫‪9.1%‬‬
‫ניצנה‬
‫‪1,954‬‬
‫‪6,881‬‬
‫‪81.8%‬‬
‫‪195‬‬
‫‪608‬‬
‫‪31.3%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪12,428‬‬
‫‪81,882‬‬
‫‪11.1%‬‬
‫‪8,479‬‬
‫‪8,121‬‬
‫‪9.2%‬‬
‫‪19‬‬
‫תנועת נוסעים‪ ,‬מטענים וכלי רכב במסופי הגבול‬
‫תנועת נוסעים ‪ -‬מסופים‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫תנועת רכבים ‪ -‬מסופים‬
‫חודש דצמבר‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫טאבה‬
‫‪85,153‬‬
‫‪86,013‬‬
‫‪-9%‬‬
‫‪491‬‬
‫‪315‬‬
‫‪88.9%‬‬
‫יצחק רבין‬
‫‪1,306‬‬
‫‪1,898‬‬
‫‪-1.1%‬‬
‫‪391‬‬
‫‪961‬‬
‫‪99.4%‬‬
‫אלנבי‬
‫‪80,851‬‬
‫‪89,869‬‬
‫‪-8.8%‬‬
‫‪190‬‬
‫‪805‬‬
‫‪-8.4%‬‬
‫נהר הירדן‬
‫‪34,984‬‬
‫‪34,408‬‬
‫‪-0.6%‬‬
‫‪9,383‬‬
‫‪9,318‬‬
‫‪-3.9%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪14,232‬‬
‫‪92,818‬‬
‫‪-3.3%‬‬
‫‪3,447‬‬
‫‪3,749‬‬
‫‪-1.8%‬‬
‫תנועת נוסעים‪ ,‬מטענים וכלי רכב במסופי הגבול‬
‫‪21‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫סיכום פעילות ‪ -‬מסוף אלנבי‬
‫חודש דצמבר‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫נוסעים‬
‫‪8,189,531‬‬
‫‪8,138,609‬‬
‫‪3.5%‬‬
‫‪809,583‬‬
‫‪89,110‬‬
‫‪80.5%‬‬
‫מטענים‬
‫‪95,859‬‬
‫‪93,858‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪9,955‬‬
‫‪9,854‬‬
‫‪4.1%‬‬
‫רכבים‬
‫‪80,851‬‬
‫‪89,869‬‬
‫‪-8.8%‬‬
‫‪190‬‬
‫‪805‬‬
‫‪-8.4%‬‬
‫תנועת נוסעים ‪ -‬התפלגות אוכלוסיות‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2212‬‬
‫‪2213‬‬
‫חודש דצמבר‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫ישראלי‬
‫‪814,330‬‬
‫‪813,883‬‬
‫‪-5.3%‬‬
‫‪1,819‬‬
‫‪1,884‬‬
‫‪8.6%‬‬
‫תייר‬
‫‪918,531‬‬
‫‪919,418‬‬
‫‪3.3%‬‬
‫‪93,118‬‬
‫‪81,548‬‬
‫‪91.9%‬‬
‫פלסטינאי‬
‫‪8,336,618‬‬
‫‪8,915,830‬‬
‫‪4.1%‬‬
‫‪68,139‬‬
‫‪66,891‬‬
‫‪5.6%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪1,972,834‬‬
‫‪1,931,122‬‬
‫‪3.8%‬‬
‫‪122,873‬‬
‫‪72,492‬‬
‫‪12.8%‬‬
‫תנועת נוסעים ‪ -‬התפלגות כניסה ‪ /‬יציאה‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2212‬‬
‫‪2213‬‬
‫חודש דצמבר‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫כניסה‬
‫‪889,155‬‬
‫‪188,348‬‬
‫‪9.4%‬‬
‫‪50,163‬‬
‫‪41,989‬‬
‫‪1.6%‬‬
‫יציאה‬
‫‪118,613‬‬
‫‪140,968‬‬
‫‪4.1%‬‬
‫‪58,130‬‬
‫‪45,511‬‬
‫‪83.5%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪1,972,834‬‬
‫‪1,931,122‬‬
‫‪3.8%‬‬
‫‪122,873‬‬
‫‪72,492‬‬
‫‪12.8%‬‬
‫‪21‬‬
‫תנועת נוסעים‪ ,‬מטענים וכלי רכב – מסוף הגבול אלנבי‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫תנועת מטענים‬
‫חודש דצמבר‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫יבוא‬
‫‪86,140‬‬
‫‪85,550‬‬
‫‪1.3%‬‬
‫‪8,643‬‬
‫‪8,388‬‬
‫‪95.3%‬‬
‫יצוא‬
‫‪1,389‬‬
‫‪1,408‬‬
‫‪-8.8%‬‬
‫‪689‬‬
‫‪143‬‬
‫‪-91.4%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪28,182‬‬
‫‪23,781‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪2,288‬‬
‫‪2,184‬‬
‫‪4.9%‬‬
‫תנועת רכבים‬
‫חודש דצמבר‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫כניסה‬
‫‪5,480‬‬
‫‪5,811‬‬
‫‪-1.3%‬‬
‫‪496‬‬
‫‪460‬‬
‫‪-1.4%‬‬
‫יציאה‬
‫‪5,461‬‬
‫‪6,814‬‬
‫‪-88.5%‬‬
‫‪384‬‬
‫‪445‬‬
‫‪-88.5%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪12,789‬‬
‫‪12,112‬‬
‫‪-7.7%‬‬
‫‪422‬‬
‫‪728‬‬
‫‪-7.4%‬‬
‫‪22‬‬
‫תנועת נוסעים‪ ,‬מטענים וכלי רכב – מסוף הגבול אלנבי‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫סיכום פעילות ‪ -‬מסוף נהר הירדן‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2212‬‬
‫‪2213‬‬
‫חודש דצמבר‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫נוסעים‬
‫‪488,085‬‬
‫‪491,511‬‬
‫‪-4.8%‬‬
‫‪96,008‬‬
‫‪96,819‬‬
‫‪-0.1%‬‬
‫מטענים‬
‫‪98,418‬‬
‫‪95,555‬‬
‫‪85.4%‬‬
‫‪9,331‬‬
‫‪9,915‬‬
‫‪9.1%‬‬
‫רכבים‬
‫‪34,984‬‬
‫‪34,408‬‬
‫‪-0.6%‬‬
‫‪9,383‬‬
‫‪9,318‬‬
‫‪-3.9%‬‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2212‬‬
‫‪2213‬‬
‫חודש דצמבר‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫ישראלי‬
‫‪958,869‬‬
‫‪951,151‬‬
‫‪-9.1%‬‬
‫‪86,595‬‬
‫‪81,569‬‬
‫‪-5.8%‬‬
‫תייר‬
‫‪831,191‬‬
‫‪840,883‬‬
‫‪-8.1%‬‬
‫‪1,894‬‬
‫‪1,085‬‬
‫‪88.1%‬‬
‫ירדני‬
‫‪98,396‬‬
‫‪98,681‬‬
‫‪-91%‬‬
‫‪8,559‬‬
‫‪8,585‬‬
‫‪9.4%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪411,218‬‬
‫‪424,849‬‬
‫‪-4.1%‬‬
‫‪21,221‬‬
‫‪21,192‬‬
‫‪-2.9%‬‬
‫תנועת נוסעים ‪ -‬התפלגות כניסה ‪ /‬יציאה‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2212‬‬
‫‪2213‬‬
‫חודש דצמבר‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫כניסה‬
‫‪880,000‬‬
‫‪884,699‬‬
‫‪-9.4%‬‬
‫‪88,850‬‬
‫‪88,384‬‬
‫‪-9.8%‬‬
‫יציאה‬
‫‪998,085‬‬
‫‪933,865‬‬
‫‪-5.5%‬‬
‫‪84,158‬‬
‫‪84,111‬‬
‫‪0.5%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪411,218‬‬
‫‪424,849‬‬
‫‪-4.1%‬‬
‫‪21,221‬‬
‫‪21,192‬‬
‫‪-2.9%‬‬
‫‪23‬‬
‫תנועת נוסעים‪ ,‬מטענים וכלי רכב ‪ -‬מסוף הגבול נהר הירדן‬
‫תנועת נוסעים ‪ -‬התפלגות אוכלוסיות‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫תנועת מטענים‬
‫חודש דצמבר‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫יבוא‬
‫‪1,010‬‬
‫‪1,188‬‬
‫‪4.1%‬‬
‫‪103‬‬
‫‪543‬‬
‫‪41.8%‬‬
‫יצוא‬
‫‪80,190‬‬
‫‪88,493‬‬
‫‪-5.3%‬‬
‫‪654‬‬
‫‪115‬‬
‫‪-96.8%‬‬
‫שטעון‬
‫‪80,518‬‬
‫‪6,498‬‬
‫‪64.8%‬‬
‫‪118‬‬
‫‪141‬‬
‫‪4%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪27,497‬‬
‫‪28,888‬‬
‫‪18.4%‬‬
‫‪2,334‬‬
‫‪2,298‬‬
‫‪2.4%‬‬
‫תנועת רכבים‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2212‬‬
‫‪2213‬‬
‫חודש דצמבר‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫כניסה‬
‫‪81,300‬‬
‫‪81,081‬‬
‫‪8.1%‬‬
‫‪8,888‬‬
‫‪8,980‬‬
‫‪-1.5%‬‬
‫יציאה‬
‫‪86,884‬‬
‫‪81,388‬‬
‫‪-9.1%‬‬
‫‪8,884‬‬
‫‪8,818‬‬
‫‪8.3%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪34,214‬‬
‫‪34,427‬‬
‫‪-2.1%‬‬
‫‪2,313‬‬
‫‪2,347‬‬
‫‪-3.2%‬‬
‫‪24‬‬
‫תנועת נוסעים‪ ,‬מטענים וכלי רכב ‪ -‬מסוף הגבול נהר הירדן‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫סיכום פעילות ‪ -‬מסוף יצחק רבין‬
‫חודש דצמבר‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫נוסעים‬
‫‪388,385‬‬
‫‪400,180‬‬
‫‪-9.3%‬‬
‫‪33,013‬‬
‫‪95,665‬‬
‫‪91.8%‬‬
‫מטענים‬
‫‪890‬‬
‫‪141‬‬
‫‪1.6%‬‬
‫‪18‬‬
‫‪86‬‬
‫‪-81.1%‬‬
‫רכבים‬
‫‪1,306‬‬
‫‪1,898‬‬
‫‪-1.1%‬‬
‫‪391‬‬
‫‪961‬‬
‫‪99.4%‬‬
‫תנועת נוסעים ‪ -‬התפלגות אוכלוסיות‬
‫חודש דצמבר‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫ישראלי‬
‫‪880,568‬‬
‫‪84,368‬‬
‫‪81.9%‬‬
‫‪6,368‬‬
‫‪4,855‬‬
‫‪53.8%‬‬
‫תייר‬
‫‪815,119‬‬
‫‪988,683‬‬
‫‪-89.9%‬‬
‫‪81,550‬‬
‫‪89,800‬‬
‫‪36%‬‬
‫ירדני‬
‫‪84,164‬‬
‫‪84,191‬‬
‫‪0.8%‬‬
‫‪8,819‬‬
‫‪1,680‬‬
‫‪6.5%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪371,318‬‬
‫‪422,912‬‬
‫‪-2.3%‬‬
‫‪33,243‬‬
‫‪28,118‬‬
‫‪24.7%‬‬
‫תנועת נוסעים ‪ -‬התפלגות כניסה ‪ /‬יציאה‬
‫חודש דצמבר‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫כניסה‬
‫‪883,611‬‬
‫‪881,181‬‬
‫‪-9.8%‬‬
‫‪86,940‬‬
‫‪89,315‬‬
‫‪38.8%‬‬
‫יציאה‬
‫‪881,691‬‬
‫‪909,183‬‬
‫‪-9.6%‬‬
‫‪86,143‬‬
‫‪83,910‬‬
‫‪96.1%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪371,318‬‬
‫‪422,912‬‬
‫‪-2.3%‬‬
‫‪33,243‬‬
‫‪28,118‬‬
‫‪24.7%‬‬
‫‪25‬‬
‫תנועת נוסעים‪ ,‬מטענים וכלי רכב ‪ -‬מסוף הגבול יצחק רבין‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫תנועת מטענים‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2212‬‬
‫‪2213‬‬
‫חודש דצמבר‬
‫יבוא‬
‫‪664‬‬
‫‪599‬‬
‫‪91.9%‬‬
‫‪68‬‬
‫‪10‬‬
‫‪-93.1%‬‬
‫יצוא‬
‫‪858‬‬
‫‪969‬‬
‫‪-38.3%‬‬
‫‪88‬‬
‫‪85‬‬
‫‪-96.1%‬‬
‫שטעון‬
‫‪81‬‬
‫‪63‬‬
‫‪54%‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪600%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪722‬‬
‫‪449‬‬
‫‪4.1%‬‬
‫‪97‬‬
‫‪71‬‬
‫‪-19.9%‬‬
‫תנועת רכבים‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2212‬‬
‫‪2213‬‬
‫חודש דצמבר‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫כניסה‬
‫‪3,981‬‬
‫‪3,681‬‬
‫‪-80.1%‬‬
‫‪859‬‬
‫‪885‬‬
‫‪39.9%‬‬
‫יציאה‬
‫‪4,001‬‬
‫‪4,993‬‬
‫‪-5.8%‬‬
‫‪816‬‬
‫‪853‬‬
‫‪85%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪9,321‬‬
‫‪9,721‬‬
‫‪-9.4%‬‬
‫‪324‬‬
‫‪214‬‬
‫‪22.4%‬‬
‫‪26‬‬
‫תנועת נוסעים‪ ,‬מטענים וכלי רכב ‪ -‬מסוף הגבול יצחק רבין‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫סיכום פעילות ‪ -‬מסוף טאבה‬
‫חודש דצמבר‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫נוסעים‬
‫‪118,349‬‬
‫‪813,165‬‬
‫‪-90.1%‬‬
‫‪56,913‬‬
‫‪53,141‬‬
‫‪4.1%‬‬
‫רכבים‬
‫‪85,153‬‬
‫‪86,013‬‬
‫‪-9%‬‬
‫‪491‬‬
‫‪315‬‬
‫‪88.9%‬‬
‫תנועת נוסעים ‪ -‬התפלגות אוכלוסיות‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫ישראלי‬
‫‪961,981‬‬
‫‪911,193‬‬
‫‪-3.1%‬‬
‫‪89,083‬‬
‫‪8,118‬‬
‫‪98.6%‬‬
‫תייר‬
‫‪589,894‬‬
‫‪106,049‬‬
‫‪-91.5%‬‬
‫‪44,910‬‬
‫‪43,161‬‬
‫‪0.8%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪997,342‬‬
‫‪743,918‬‬
‫‪-22.4%‬‬
‫‪81,243‬‬
‫‪83,949‬‬
‫‪4.9%‬‬
‫תנועת נוסעים ‪ -‬התפלגות כניסה ‪ /‬יציאה‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2212‬‬
‫‪2213‬‬
‫חודש דצמבר‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫כניסה‬
‫‪385,139‬‬
‫‪486,941‬‬
‫‪-90.9%‬‬
‫‪91,819‬‬
‫‪96,116‬‬
‫‪4.8%‬‬
‫יציאה‬
‫‪313,580‬‬
‫‪411,581‬‬
‫‪-98.3%‬‬
‫‪91,308‬‬
‫‪96,118‬‬
‫‪5.3%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪997,342‬‬
‫‪743,918‬‬
‫‪-22.4%‬‬
‫‪81,243‬‬
‫‪83,949‬‬
‫‪4.9%‬‬
‫תנועת רכבים‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2212‬‬
‫‪2213‬‬
‫חודש דצמבר‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫כניסה‬
‫‪1,844‬‬
‫‪1,839‬‬
‫‪-9.3%‬‬
‫‪908‬‬
‫‪819‬‬
‫‪80.4%‬‬
‫יציאה‬
‫‪1,108‬‬
‫‪1,848‬‬
‫‪-8.1%‬‬
‫‪991‬‬
‫‪903‬‬
‫‪88.1%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪18,983‬‬
‫‪11,293‬‬
‫‪-2%‬‬
‫‪424‬‬
‫‪348‬‬
‫‪11.2%‬‬
‫‪27‬‬
‫תנועת נוסעים‪ ,‬מטענים וכלי רכב ‪ -‬מסוף הגבול טאבה‬
‫חודש דצמבר‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫סיכום פעילות ‪ -‬מסוף ניצנה‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2212‬‬
‫‪2213‬‬
‫מטענים‬
‫‪1,954‬‬
‫‪81.8%‬‬
‫‪6,881‬‬
‫חודש דצמבר‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪195‬‬
‫‪608‬‬
‫‪31.3%‬‬
‫חודש דצמבר‬
‫נצבר מתחילת השנה‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫‪2213‬‬
‫‪2212‬‬
‫שיעור‬
‫השינוי ‪%‬‬
‫יבוא‬
‫‪6,461‬‬
‫‪5,904‬‬
‫‪94.3%‬‬
‫‪139‬‬
‫‪416‬‬
‫‪50.6%‬‬
‫יצוא‬
‫‪116‬‬
‫‪883‬‬
‫‪-90.1%‬‬
‫‪83‬‬
‫‪885‬‬
‫‪-88.8%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪9,284‬‬
‫‪1,179‬‬
‫‪19.1%‬‬
‫‪428‬‬
‫‪121‬‬
‫‪39.3%‬‬
‫‪28‬‬
‫תנועת נוסעים‪ ,‬מטענים וכלי רכב ‪ -‬מסוף הגבול ניצנה‬
‫תנועת מטענים‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫יעדים שנתיים ‪ -‬משימות ופרויקטים לשנת ‪2213‬‬
‫‪‬‬
‫האצת הפיתוח של שדה התעופה בתמנע על שם אילן ואסף רמון‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בחינת חלופות וקבלת החלטות באשר להתאמת התשתיות בנתב"ג לקליטת היקפי התנועה‬
‫הצפויים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫קידום החלטת הממשלה בנושא פינוי שדה דב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שמירה על איתנות פיננסית תוך פתוח עסקי הרשות ומקסום רווחיה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הטמעה של מערך ניהול סיכונים וניהול פרויקטים בתהליכי הניהול‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שמירה על רמת הביטחון הקיימת תוך מתן דגש ליישום אמצעים טכנולוגיים והתאמת‬
‫תהליכים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הובלת תהליכי התייעלות וחיסכון‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עמידה בתוכנית העבודה בדגש על הגדלת אחוז ביצוע פרויקטים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מיצוי מקסימלי של כ"א קיים ופיתוח המשאב האנושי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫רה‪-‬ארגון בנושא מערך מכרזי מסגרת‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫עיקרי משימות לשנת ‪3102‬‬
‫‪‬‬
‫שמירה על רמת השירות לנוסע‪.‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫יעדים שנתיים ‪ -‬משימות ופרויקטים לשנת ‪2214‬‬
‫‪‬‬
‫קידום הקמת שדה התעופה רמון בתמנע‪.‬‬
‫‪‬‬
‫השלמה וקליטת פרויקטי תשתית וביטחון בנתב"ג (מסלולים‪ ,HBS ,‬מערכות לשיפור בטיחות)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הרחבת הפעילות הרשותית בתחום התאמת התשתיות בנתב"ג לקליטת היקפי התנועה הצפויים‬
‫והכל על רקע הסכם "שמיים פתוחים"‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הערכות לקליטת הפעילות לאחר פינוי שדה דב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שמירה על איתנות פיננסית תוך פיתוח עסקי הרשות ומקסום רווחיה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הובלת תהליכי התייעלות וחיסכון תוך יישום תוכנית פרישה רשותית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יישום הליך ניהול סיכונים אסטרטגי וקביעת תוכנית עבודה רב שנתית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שמירה על רמת הביטחון והביטחון‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שמירה על רמת השירות לנוסע תוך דגש לשילוב טכנולוגיות בתהליך נוסע יוצא ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עמידה בתוכנית העבודה בדגש על הגדלת אחוז ביצוע פרויקטים‪.‬‬
‫עיקרי משימות לשנת ‪3102‬‬
‫‪31‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫יו"ר מועצת הרשות – מר עובדיה עלי ‪03-8150888 ........................................................‬‬
‫המנהל הכללי – מר יעקב גנות ‪03-8150000 ..................................................................‬‬
‫ראש מטה מנכ"ל – מר אלי פרום ‪03-8150008 ..............................................................‬‬
‫מנהל נמל תעופה בן‪-‬גוריון – מר שמואל זכאי ‪03-8159000 .............................................‬‬
‫מבקרת הרשות – עו"ד מירי גרוסמן ‪03-8150055 .........................................................‬‬
‫היועץ המשפטי – עו"ד אריה שחם ‪03-8150060 ............................................................‬‬
‫סמנכ"ל הנדסה ותכנון (בפועל) – מר רפי אלבז ‪03-8150800 ...........................................‬‬
‫סמנכ"ל כלכלה וכספים – מר צחי חבושה ‪03-8150030 ..................................................‬‬
‫סמנכ"ל מסחר ופיתוח עסקי (בפועל) – מר יורם שפירא ‪03-8150530 ................................‬‬
‫סמנכ"ל מבצעים – מר אודי ברעוז ‪03-8150040 ............................................................‬‬
‫סמנכ"ל מינהל וארגון – מר מיכאל וידל ‪03-8150088 .....................................................‬‬
‫סמנכ"ל מסופים ושדות תעופה פנים ארציים (בפועל) – מר שלמה אורן ‪03-8151555 .........‬‬
‫לשכת דוברת הרשות – ‪03-8150010 ............................................................................‬‬
‫ממונה על הכספים ‪ /‬חשב – מר בועז ברזילאי ‪03-8150030 .............................................‬‬
‫מנח"ט אחזקה – מר אמנון כהן ‪03-8159600.................................................................‬‬
‫מנח"ט בטחון – מר זוהר גפן ‪03-8159950....................................................................‬‬
‫מנח"ט תפעול ומבצעי קרקע (בפועל) – מר דני עומר‪03-8159500.....................................‬‬
‫מנח"ט שירות לנוסע – מר שמשון כץ ‪03-8159350 ........................................................‬‬
‫מנהל נמל תעופה הרצליה – מר איתמר פנחס ‪08-8188551.............................................‬‬
‫מנהל נמל תעופה חיפה – מר יוסף גלסברג ‪04-1416800..................................................‬‬
‫מנהל נמל התעופה מחניים – מר יוסף גלסברג ‪04-6836411.............................................‬‬
‫מנהל נמל תעופה שדה דב – מר משה טלמור ‪03-6814508...............................................‬‬
‫מנהל מסוף גבול נהר הירדן (מ"מ) – מר זוהר אגמון ‪04-6083403....................................‬‬
‫מנהל מסוף גבול יצחק רבין (ערבה) – מר אריה זקס ‪01-6300555....................................‬‬
‫מנהל מסוף גבול אלנבי – מר יוני דותן ‪09-5419600 ......................................................‬‬
‫מנהל מסוף גבול ניצנה – מר דוד חזוט ‪01-6564668.......................................................‬‬
‫מנהל מסוף גבול טאבה – מר יצחק חי ‪01-6360810.......................................................‬‬
‫‪31‬‬
‫בעלי תפקידים בכירים‬
‫מנהל נמל תעופה אילת ועובדה – מר חנן מוסקוביץ ‪01-6363131.....................................‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫הממונה על חוק חופש המידע ברשות שדות התעופה היא עו"ד תמר טורג'מן‪.‬‬
‫כתובת למשלוח דואר רשות שדות התעופה‪ :‬ת‪.‬ד‪ ,831 .‬נתב"ג ‪1085008‬‬
‫טלפון‪ ;03-8150061 ;03-8150013 :‬פקס‪03-8138188 :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬
‫דו"ח יישום בקשות בשנת ‪2211‬‬
‫במהלך שנת ‪ 9083‬התקבלו ברשות סה"כ ‪ 38‬בקשות לקבלת מידע‪ .1‬מתוך בקשות אלה‪:‬‬
‫‪ 88‬בקשות נענו במלואן;‬
‫בקשה אחת נדחתה מן הטעם שהמידע המבוקש נוגע למכרז שנמצא בתהליך וטרם נסתיים;‬
‫‪ 5‬בקשות נענו בחלקן‪ .‬המידע הועבר תוך השחרת פרטים‪ ,‬מכח אחד הסייגים שבסעיף ‪ 8‬לחוק‪ ,‬ו‪/‬או משום‬
‫שהבקשה היתה כללית וגורפת‪ ,‬ו‪/‬או משום שהמידע נמצא בידי רשות ציבורית אחרת;‬
‫‪ 1‬בקשות לא נענו בשל אי‪-‬תשלום אגרת בקשה;‬
‫בקשה אחת נדחתה מן הסיבה שהמידע המבוקש אינו בידי הרשות;‬
‫בקשה אחת נדחתה מן הטעם שהמבקשת חזרה בה מבקשתה;‬
‫בקשה אחת נדחתה מכיוון שמדובר במידע לצרכים מסחריים;‬
‫בקשה אחת נדחתה מכיוון שמדובר במידע שמפורסם ברשומות;‬
‫בקשה אחת נדחתה מן הטעם שלא הוגשה בקשה מסודרת וברורה גם לאחר שנשלחה דרישה לכך מאת‬
‫הרשות‪.‬‬
‫‪ 1‬בדו"ח זה לא צוינו פניות הנוגעות למידע אינפורמטיבי לציבור‪ ,‬לפניות עורכי דין בנושאים שאינם חוק חופש המידע ו‪/‬או פניות שהועברו על ידי‬
‫הממונה לטיפולה של מחלקת פניות הציבור‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫יישום חוק חופש המידע ודרכי התקשרות עם הממונה‬
‫‪ 9‬בקשות נדחו מן הטעם שהמידע המבוקש הוא מידע פנימי הנוגע לחקירה‪/‬תחקיר פנימי;‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫חוק חופש המידע‪ ,‬התשנ"ח–‪ ,8881‬נכנס לתוקפו בחודש מאי בשנת ‪( 8888‬להלן‪" :‬החוק") ותכליתו‬
‫להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות‪.‬‬
‫עפ"י החוק לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית‪ ,‬בהתאם להוראותיו‪.‬‬
‫‪ .8‬הבקשה לקבלת מידע תוגש בכתב‪ ,‬לממונה על העמדת מידע לציבור ברשות שדות התעופה (להלן‪:‬‬
‫"הממונה")‪.‬‬
‫‪ .9‬אין המבקש חייב לציין הטעם לבקשתו‪.‬‬
‫‪ .3‬בהתאם לתקנות חופש המידע (אגרות)‪ ,‬התשנ"ט‪ 8888-‬על מבקש המידע לשאת בתשלום אגרת בקשה‪ 2‬בסך‬
‫של ‪ .₪ 90‬ניתן לצרף לבקשה המחאה לטובת רשות שדות התעופה בסכום כאמור‪ .‬למבקש שלא יצרף‬
‫המחאה לבקשתו יישלח שובר לתשלום אגרת בקשה באמצעות דואר רגיל‪.‬‬
‫יובהר כי‪ ,‬תשלום האגרה הינו עבור הבקשה לקבלת מידע‪ ,‬לפיכך‪:‬‬
‫א‪ .‬התשלום מהווה תנאי חובה לבדיקת הבקשה ע"י הממונה‪ ,‬זאת בין אם תחליט הרשות להעמיד‬
‫לרשות המבקש את המידע המבוקש‪ ,‬ו‪/‬או חלקו ובין אם לאו‪.‬‬
‫ב‪ .‬לא יימסר כל חומר טרם קבלת הממונה העתק מאישור תשלום אגרת הבקשה‪.‬‬
‫‪ .4‬בעת הגשת הבקשה על המבקש להצהיר כי‪:‬‬
‫‪ .5‬המבקש יקבל מאת הרשות לא יאוחר מ‪ 30 -‬יום מקבלת הבקשה את החלטת הרשות‪ .3‬החלטה זו‬
‫תיעשה בהתאם להוראת החוק ותקנותיו תוך הפעלת שיקול דעת‪.‬‬
‫‪ .6‬במצב בו תחליט הרשות להעמיד את המידע המבוקש‪ ,‬יידרש המבקש לשלם אגרת טיפול‪ ,‬ו‪/‬או אגרת‬
‫הפקה‪ ,‬כאמור לעיל ובהתאם לצורך‪.‬‬
‫* נוהל זה נכתב בהתאם לחוק חופש המידע על תקנותיו‪ ,‬אולם אין בו כדי למצות‪ ,‬ו‪/‬או לפרט את כל הוראות‬
‫דינים אלה‪.‬‬
‫* השימוש בלשון זכר בנוהל זה נעשה מטעמי נוחות בלבד וכוונתו גם ללשון נקבה‪.‬‬
‫‪ 2‬מידע שאדם מבקש אודות עצמו‪ ,‬פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול של עד ‪ 4‬שעות עבודה‪.‬‬
‫‪ 3‬במקרה הצורך‪ ,‬רשאי הממונה להאריך משך זמן זה לתקופה נוספת כקבוע בחוק‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫נוהל בקשה לקבלת מידע‬
‫"א‪ .‬הינו אזרח או תושב המדינה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הינו מתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה‪ ,‬באם יתבקש לעשות כן וכמפורט‪:‬‬
‫ אגרת הפקה של מידע בכתב הינה בסכום של ‪ ₪ 8.35‬לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב‬‫שהופק ‪.‬‬
‫ ההתחייבות הינה לשאת בתשלום אגרת הפקה לטיפול עד לסכום שלא יעלה על ‪.₪ 966.-‬‬‫ באם יודיעני הממונה כי עלות הטיפול בבקשתי גבוהה מהסכום האמור‪ ,‬תידרש הסכמתי להמשך‬‫הטיפול‪".‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫האחראית על תלונות הציבור בנמל התעופה בן גוריון‪:‬‬
‫גב' תלמה שמיר‬
‫רשות שדות התעופה‪ ,‬ת‪.‬ד‪ ,1 .‬נתב"ג ‪1085008‬‬
‫טל'‪03 - 8159316 :‬‬
‫פקס‪03 - 8159311 :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬
‫כתובת אתר רשות שדות התעופה‪www.iaa.gov.il :‬‬
‫האחראי על תלונות הציבור בשדות התעופה הפנים ארציים ובמסופי המעבר היבשתיים‪:‬‬
‫גב' אירית לוי‬
‫רשות שדות התעופה‪ ,‬ת‪.‬ד‪ ,831 .‬נתב"ג ‪10800‬‬
‫טל'‪03-8151331 :‬‬
‫פקס'‪03-8151341 :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬
‫כתובת אתר רשות שדות התעופה‪www.iaa.gov.il :‬‬
‫פניות הציבור‬
‫‪34‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫‪100088430‬‬
‫‪100088493‬‬
‫מערכת אקטואר‬
‫יומן מרפאה‬
‫מוניות‬
‫‪100088486‬‬
‫‪100088408‬‬
‫‪100003468‬‬
‫מערכת לניהול‬
‫רישיונות לתחומים‬
‫מוגבלים‬
‫קובץ לקוחות‬
‫קובץ ספקים‬
‫מערכת הפקת‬
‫חשבוניות‬
‫מערכת ביומטרית‬
‫בקרת גבולות‬
‫רשימת מציעים‬
‫מסווגת‬
‫‪880033081‬‬
‫רשימת מנויים‬
‫למכרזי רשות שדות‬
‫התעופה‬
‫‪880033000‬‬
‫‪880033094‬‬
‫‪880039493‬‬
‫‪880030109‬‬
‫‪880030133‬‬
‫קובץ לקוחות ופרטי העסקאות עם הרשות‬
‫קובץ ספקים ופרטי העסקאות עם הרשות‬
‫מערכת להפקת חשבוניות בגין תשלומים המתקבלים‬
‫ברשות מהכנסות התעופה הפנים ארצית והבינלאומית‬
‫סיוע בהליך בקרת גבולות לרבות שימוש בזיהוי ביומטרי‬
‫‪100098880‬‬
‫על פי תקנות חובת המכרזים‪ ,‬תשנ"ג ‪ ,8883‬ועדת‬
‫המכרזים מפרסמת הודעה בדבר כוונתה לערוך רשימת‬
‫מציעים; כל הרוצה להיכלל ברשימת המציעים לסוג‬
‫מסוים של התקשרויות יגיש בקשה בכתב לוועדת‬
‫המכרזים בצירוף כל הפרטים והמסמכים הנדרשים‬
‫לעניין‪ ,‬והוא ייכלל ברשימה אם תמצא אותו ועדת‬
‫המכרזים מתאים; ועדת המכרזים תודיע למבקש על‬
‫החלטתה ונימוקיה‪.‬‬
‫דיוור אלקטרוני של הודעות קשורות למכרזים לכל אדם‬
‫אשר ביקש להיכלל ברשימת המנויים על קבלת דואר‪ ,‬על‬
‫פי חוק חובת המכרזים‪ ,‬תשנ"ג ‪8883‬‬
‫‪100081486‬‬
‫‪100098891‬‬
‫‪35‬‬
‫ל פ י ח ו ק ה ג נ ת ה פ ר ט י ו ת ‪ ,‬ה ת ש מ " א‪0 8 9 0 -‬‬
‫עובדים ומועמדים‬
‫לעבודה‬
‫מערכת ניהול רישום‬
‫פלילי‬
‫מערכת בדיקות סיווג‬
‫בטחוני‬
‫ועדת בטיחות‬
‫מערכת גמלאים‬
‫ניהול עובדים‪ ,‬תנאי העסקתם ומועמדים לעבודה ומידע‬
‫לשימוש הרשות כמעביד‬
‫ניהול המעקב אחר בדיקות רישום פלילי לעובדי הרשות‬
‫ולמבקשי אישורי כניסה לתחומים מוגבלים‬
‫ניהול הטיפול והמעקב אחר רמות ובדיקות סווג בטחוני‬
‫לגורמי נמל‪ ,‬נוסעים ומבקרים‬
‫ניהול המידע בנוגע לעבירות תעבורה ובטיחות ואכיפתם‬
‫ניהול גמלאי רש"ת ומידע לשימוש הרשות כמעבידה‬
‫לשעבר של הגמלאי‬
‫ניהול החבות האקטוארית של רש"ת‬
‫ניהול ותיעוד יומן מרפאה‬
‫ניהול מידע תפעולי למוניות נהגיהם ובעליהם ולאכיפת‬
‫השמירה על הסדר בשדות התעופה וכללי רשות שדות‬
‫התעופה‬
‫ניהול פניות לקבלת רישיונות כניסה לתחומים מוגבלים‬
‫תיאור ומטרות מאגרי המידע הרשומים של הרשות –‬
‫שם מאגר‬
‫מספר רישום‬
‫מאגר‬
‫‪880030611‬‬
‫מטרת המאגר‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫חסכון באנרגיה‬
‫תכניות ופרויקטים במהלך שנת ‪2213‬‬
‫עלות‪ /‬תקציב‬
‫בוצע מיפוי פליטות גזי חממה בנתב"ג לשנים ‪9080-88‬‬
‫‪ 1,000‬ש"ח‬
‫ליווי וקידום פרויקט הגז הטבעי‬
‫‪-‬‬
‫חימום מוקדם למנועי גנרטורים במרכז אנרגיה‬
‫‪-‬‬
‫שילוט להגברת המודעות לחיסכון באנרגיה בקרב העובדים (ליד מתגי‬
‫התאורה והמיזוג‪ ,‬מכונות הצילום וכו')‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫הטמעת החיסכון באנרגיה במכרזים ובהתקשרויות – בשיתוף עם צוות‬
‫‪-‬‬
‫"רכש ירוק"‬
‫מדידה וניטור היקפי החיסכון האבסולוטי ולנוסע‪ ,‬לפי גורמי הצריכה‬
‫‪-‬‬
‫חסכון במים‬
‫תכניות ופרויקטים במהלך שנת ‪2213‬‬
‫עלות‪ /‬תקציב‬
‫התקנת ברזים אלקטרונים במספר חדרי שירותים‬
‫בוצע בחלקו‬
‫קידום הקמת מתקן להפרדת שמנים ודלקים במוצא הניקוז המערבי של‬
‫נתב"ג‬
‫‪-‬‬
‫התקנת דודי שמש במקלחות‬
‫‪-‬‬
‫שפכים ופסולת‬
‫ניטור קבוע של איכות השפכים מתחנות דלק‪ ,‬תעשיות מזון‪ ,‬אל על ותע"א‬
‫‪ 950,000‬ש"ח‬
‫מיפוי כמויות וסוגי הפסולת‬
‫‪-‬‬
‫הגברת מערך מיחזור הנייר‪ ,‬הקרטונים והפלסטיק בפעילות רש"ת ובקרב‬
‫הזכיינים‬
‫‪-‬‬
‫הצבת ‪ 3‬דחסני קרטונים בטרמינל ‪( 3‬במקום כלובי איסוף)‬
‫‪-‬‬
‫הסדרת פתרון ארוך טווח להתקשרות עם קבלן מיחזור‬
‫‪-‬‬
‫רכישת כלי אצירה למחזור בקבוקים‬
‫‪ 80,000‬ש"ח‬
‫פינוי פסולת מסוכנת ממתחם נתב"ג‬
‫‪ 900,000‬ש"ח‬
‫קידום פתרונות להפרדת פסולת לשני זרמים ("רטוב" ו "יבש") בנתב"ג‬
‫ושדרוג תחנת המעבר‬
‫‪-‬‬
‫‪36‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫תכניות ופרויקטים במהלך שנת ‪2213‬‬
‫עלות‪ /‬תקציב‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫בנייה ירוקה‬
‫תכניות ופרויקטים במהלך שנת ‪2213‬‬
‫עלות‪ /‬תקציב‬
‫כתיבת טיוטא לנוהל בניה ירוקה ברשות‬
‫‪-‬‬
‫קידום התקשרות עם מכון התקנים להסמכת פרויקטים חדשים לפי תקן‬
‫לבניה ירוקה‬
‫‪-‬‬
‫הכנת הצעה לחישוב תעריף יועץ בניה ירוקה‬
‫‪-‬‬
‫נושא הבניה הירוקה מוכלל כדרישה בהסכמים לתכנון פרויקטים חדשים‬
‫‪-‬‬
‫יועץ לבניה ירוקה משולב בכל פרויקט בניה משמעותי חדש ברשות‬
‫‪-‬‬
‫מניעת זיהום מדלקים ומחומ"ס‬
‫תכניות ופרויקטים במהלך שנת ‪2213‬‬
‫עלות‪ /‬תקציב‬
‫התקנת מערכת הגנה קתודית למניעת קורוזיה בצנרת הדלק בנתב"ג‬
‫‪-‬‬
‫סקר קרקע ממ"ן‬
‫‪ 49,000‬ש"ח‬
‫השתתפות בצוות ההיגוי לעדכון תכנית האב לדלק בנתב"ג‬
‫‪-‬‬
‫רכש ירוק‬
‫המשך סריקת הסכמי מסגרת ומכרזים להטמעת עקרונות הרכש הירוק‬
‫בתחום הציוד המשרדי‬
‫‪-‬‬
‫הטמעת נושא הרכש הירוק בתחום הציוד המשרדי‪ ,‬בעיקר בתחום הנייר‬
‫וניהול הפלט הארגוני‬
‫‪-‬‬
‫יישום היבטי חיסכון באנרגיה בהליכי רכש והתקשרות (בשיתוף צוות‬
‫חיסכון באנרגיה)‬
‫‪-‬‬
‫כתיבת נספחי איכות סביבה כלליים‪ ,‬המצורפים למכרזים‪ ,‬על פי סוגי‬
‫ההתקשרות‬
‫‪-‬‬
‫ניטור סביבתי‬
‫תוכניות ופרויקטים‬
‫עלות‪ /‬תקציב‬
‫התקנת תחנות ניטור רעש חדשות במרחב נתב"ג‬
‫‪9,000,000‬ש"ח‬
‫‪37‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫תכניות ופרויקטים במהלך שנת ‪2213‬‬
‫עלות‪ /‬תקציב‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫ניהול סביבתי‬
‫תוכניות ופרוייקטים‬
‫עלות ‪ /‬תקציב‬
‫מערכת ניהול סביבתית ‪84008ISO‬‬
‫‪81,000‬‬
‫התקשרות עם מכון התקנים‬
‫מבדקי מכון התקנים‬
‫מבדקים פנימיים‬
‫איכות הסביבה‬
‫‪38‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫בשנת ‪ 9083‬פרסמה הרשות את החוברות הבאות‪:‬‬
‫‪ ‬חוברת "חוצה גבולות" – חוברת המכילה מידע פנימי לעובדי הרשות‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫חוברות ועלונים שפרסמה הרשות בשנת ‪3102‬‬
‫‪ ‬חוברת מידע אודות שדה התעופה עובדה (בשפה האנגלית)‪.‬‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫נספח א' – מבנה ארגוני – מועצת רשות שדות התעופה‬
‫מועצת‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫יו"ר ‪+‬‬
‫‪ 14‬חברי מועצה‬
‫מזכיר המועצה‪/‬עוזר היו"ר‬
‫ועדת‬
‫כספים‬
‫ועדת‬
‫מינהל‪,‬‬
‫ארגון וכח‬
‫אדם‬
‫ועדת‬
‫פיתוח‬
‫מנכ"ל‬
‫רשות שדות‬
‫התעופה‬
‫‪41‬‬
‫מזכירה‬
‫ועדת‬
‫בטיחות‬
‫ובטחון‬
‫ועדת‬
‫ביקורת‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫נספח ב' – מבנה ארגוני – הנהלת רשות שדות התעופה‬
‫מנכ"ל‬
‫הרשות‬
‫היועץ המשפטי‬
‫עוזר וראש מטה‬
‫מבקר הרשות‬
‫חטיבת בטיחות רשותית‬
‫ממונה הסברה‪,‬‬
‫פרסום‪ ,‬דוברות‬
‫ומיתוג‬
‫סמנכ"ל‬
‫למשאבים‬
‫ארגוניים‬
‫סמנכ"ל‬
‫למסחר‬
‫ופיתוח‬
‫עסקי‬
‫סמנכ"ל‬
‫מסופים‬
‫ושתפ"א‬
‫מנהל‬
‫נמל‬
‫תעופה‬
‫אילת‬
‫ועובדה‬
‫מסוף‬
‫גבול‬
‫ניצנה‬
‫מנהל נתב"ג‬
‫ומ"מ מנכ"ל‬
‫מנהל‬
‫נמל‬
‫תעופה‬
‫הרצליה‬
‫מנהל‬
‫נמלי‬
‫תעופה‬
‫מחניים‬
‫וחיפה‬
‫מסוף‬
‫גבול‬
‫טאבה‬
‫סמנכ"ל‬
‫לכלכלה‬
‫וכספים‬
‫מסוף‬
‫גבול‬
‫נהר‬
‫הירדן‬
‫מסוף‬
‫גבול‬
‫יצחק‬
‫רבין‬
‫מנהל‬
‫נמל‬
‫תעופה‬
‫שדה דב‬
‫מסוף‬
‫גבול‬
‫‪41‬‬
‫אלנבי‬
‫סמנכ"ל‬
‫מבצעים‬
‫סמנכ"ל‬
‫להנדסה‬
‫ותכנון‬
‫סמנכ"ל‬
‫מידע‬
‫ומחשוב‬
‫‪Israel Airports Authority‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫‪Freedom of Information Act.‬‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫נספח ג' – מבנה ארגוני – נמל התעופה בן‪-‬גוריון‬
‫מנהל נתב"ג‬
‫מזכירות‬
‫רא"ג תעשיה‬
‫וניהול‬
‫עוזר‬
‫יח' למניעת‬
‫עברות לביקורת‬
‫טיב‬
‫מנהלים תורניים‬
‫קצין בטיחות‬
‫וגהות‬
‫קצין בטיחות‬
‫בתעבורה‬
‫מנח"ט‬
‫שירות לנוסע‬
‫מנח"ט תפעול‬
‫ומבצעי קרקע‬
‫מנח"ט אחזקה‬
‫‪42‬‬
‫מנח"ט בטחון‬