93-250-01

Transcription

93-250-01
‫בס"ד‬
‫שם ומספר הקורס‪:‬‬
‫מרצה‪ :‬ד"ר אמיר זילבר‬
‫שנת לימודים‪ :‬תשע"ג‬
‫מבוא לפסיכולוגיה‬
‫סוג הקורס‪ :‬הרצאה‬
‫סמסטר‪ :‬סמסטר ב'‬
‫היקף שעות‪ 2 :‬ש"ש‬
‫א‪ .‬מטרות הקורס (מטרות על ‪ /‬מטרות ספציפיות)‪:‬‬
‫הכרות עם הזרמים המרכזיים בפסיכולוגיה ומגוון נושאים עמם הפסיכולוגיה מתמודדת‪.‬‬
‫ב‪ .‬תוכן הקורס‪( :‬רציונל‪ ,‬נושאים)‬
‫הקורס יקנה למשתתפים ידע מקיף בפסיכולוגיה‪ .‬בקורס ייסקרו הזרמים התיאורטיים המרכזיים‬
‫בתחום (כדוגמת הזרם הפסיכו‪-‬דינאמי‪ ,‬הזרם הקוגניטיבי)‪ .‬ייבחנו מגוון תחומים עמם מתמודדת‬
‫הפסיכולוגיה (למשל‪ ,‬תהליכי חישה‪ ,‬עקרונות הלמידה‪ ,‬ותיאוריות על אישיות האדם)‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫במהלכו ייחשפו התלמידים למגוון שיטות החקירה שאומצו (ופותחו) על ידי הפסיכולוגיה‪,‬‬
‫לתיאורטיקנים המרכזיים שקידמו והשפיעו על התחום‪ ,‬וכן לציוני דרך משמעותיים‪ .‬דגש יושם על‬
‫תרומתם של הזרמים התיאורטיים השונים להבנת תחומי הפסיכולוגיה השונים‪ ,‬וכן לתהליך‬
‫התפתחותו של מדע הפסיכולוגיה‪.‬‬
‫תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים‪( :‬רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)‬
‫שיעור‬
‫נושא‬
‫‪1-2‬‬
‫ההיסטוריה של הפסיכולוגיה‪ ,‬הזרמים‬
‫המרכזיים בפסיכולוגיה‪ ,‬מקצועות‬
‫הפסיכולוגיה‪ ,‬ודרכי החקירה בפסיכולוגיה‪.‬‬
‫‪3-4‬‬
‫מחישה לתפיסה‪ :‬הסף המוחלט‪ ,‬סף ההבדל‪,‬‬
‫קריאה‬
‫‪Atkinson & Hilgard (2009), chapter 1.‬‬
‫בנג'מין (‪ ,)2212‬פרקים ‪.7-8‬‬
‫‪Atkinson & Hilgard (2009), chapters 3‬‬
‫עקרונות הגשטאלט‪ ,‬תפיסת עומק‪ ,‬זיהוי‬
‫אובייקטים‪.‬‬
‫אלגום (‪ ,)1881‬פרקים ‪12-13‬‬
‫‪5-1‬‬
‫הגישה ההתנהגותית‪ ,‬תהליכי למידה‪,‬‬
‫ועקרונות ההתניה‪.‬‬
‫מבוא לפסיכולוגיה (‪ ,)1882‬האוניברסיטה‬
‫הפתוחה‪ ,‬עמ' ‪.213-312‬‬
‫‪7-8‬‬
‫מודעות ומצבי תודעה‪ :‬פרויד‪ -‬רמות מודעות‪,‬‬
‫תפיסה לא מודעת‪ ,‬שינה וחלימה‪ ,‬סמים משני‬
‫‪(p. 200-213, 218-226).‬‬
‫תודעה‬
‫לביא (‪ ,)1883‬פרקים ‪7-8‬‬
‫‪8-12‬‬
‫תהליכי עיבוד מידע‪ :‬הגישה הקוגניטיבית‪,‬‬
‫)‪(p. 108-119) 4 (p. 150-154, 157-165‬‬
‫‪Atkinson & Hilgard (2009), chapter 6‬‬
‫קבלת החלטות‪ ,‬הטיות שיפוטיות‪.‬‬
‫‪Atkinson & Hilgard (2009), chapter 9‬‬
‫‪(p.332-343).‬‬
‫בנג'מין (‪ ,)2212‬פרק ‪.11‬‬
‫‪Tversky & Kahneman (1974).‬‬
‫‪11-12‬‬
‫קשב‪ :‬תיאוריות על קשב‪ ,‬קשב סלקטיבי‪,‬‬
‫פיצול קשב‪ ,‬הטיות קשב‪.‬‬
‫‪13-14‬‬
‫הבסיס הביולוגי של ההתנהגות‪ :‬מערכת‬
‫העצבים המרכזית‪ ,‬הבדלים המיספריים‪,‬‬
‫העברה עצבית‪ ,‬המערכות האנדוקרינית‬
‫והאוטונומית‪.‬‬
‫‪15-11‬‬
‫פסיכולוגיה התפתחותית‪ :‬תורשה לעומת‬
‫סביבה‪ ,‬זרמים תיאורטיים‪ ,‬שלבי ההתפתחות‬
‫‪17-18‬‬
‫רגשות‪ :‬מרכיבי הרגש‪ ,‬ויסות רגשי‬
‫‪Atkinson & Hilgard (2009), chapter 11.‬‬
‫‪18-22‬‬
‫אישיות‪ :‬התפתחות‪ ,‬תיאוריות מרכזיות‪,‬‬
‫הערכת אישיות‪.‬‬
‫‪Atkinson & Hilgard (2009), chapter 13.‬‬
‫‪21-22‬‬
‫פסיכולוגיה חברתית‪ :‬תהליכי ייחוס‪ ,‬דעות‬
‫קדומות והשפעה חברתית‪.‬‬
‫‪Atkinson & Hilgard (2009), chapter 17-‬‬
‫‪23-24‬‬
‫פתרון בעיות ויצירתיות‬
‫‪25-21‬‬
‫פסיכולוגיה אבנורמאלית‬
‫‪27-28‬‬
‫חזרה‪ ,‬סיכום ואינטגרציה‬
‫‪Atkinson & Hilgard (2009), chapter 4‬‬
‫‪Bar-Haim (2010).‬‬
‫‪(p.154-157).‬‬
‫ארזי וקניאל (‪)7991‬‬
‫‪Atkinson & Hilgard (2009), chapter 2 .‬‬
‫בנטין (‪ ,)2223‬פרקים ב' וג'‪.‬‬
‫‪Atkinson & Hilgard (2009), chapter 3.‬‬
‫סולברג (‪ ,)2212‬עמ' ‪7-17‬‬
‫‪18.‬‬
‫ארונסון (‪ ,)1877‬פרק ‪.2‬‬
‫‪Atkinson & Hilgard (2009), chapter 9‬‬
‫‪(p. 347-354).‬‬
‫‪Atkinson & Hilgard (2009), chapter 15.‬‬
‫ג‪ .‬חובות הקורס‪:‬‬
‫חובות ‪ /‬דרישות ‪ /‬מטלות‪:‬‬
‫החומר שיילמד בשיעור ‪ +‬חומרי קריאה שיתבקשו הסטודנטים לקרוא מתוך הרשימה ה‬
‫ביבליוגרפית‪.‬‬
‫מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי ‪ /‬ציון עובר)‪:‬‬
‫ציון במבחן בסוף הסמסטר ‪.122% -‬‬
‫ד‪ .‬ביבליוגרפיה‪:‬‬
‫‪Bar-Haim, Y. (2010). Research review: attention bias modification (ABM): a novel‬‬
‫‪treatment for anxiety disorders. Journal of child psychology and psychiatry,‬‬
‫‪51, 859-870.‬‬
‫‪Smith, E.E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. & Loftus, G. R.‬‬
‫‪edition.‬‬
‫‪(2009). Atkinson and Hilgard's Introduction to Psychology, 15th‬‬
‫‪Andover, Hampshir: Wadsworth.‬‬
‫‪Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and‬‬
‫‪biases. Science, 185, 1124–1131.‬‬
‫אלגום‪ ,‬ד' (‪ .)1881‬תפיסה ופסיכופיזיקה‪ .‬תל אביב‪ :‬ספריית האוניברסיטה המשודרת‪ ,‬משרד‬
‫הביטחון – ההוצאה לאור‪.‬‬
‫ארונסון‪ ,‬א' (‪ .)1877‬היצור החברתי‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬ספריית הפועלים‪.‬‬
‫ארזי‪ ,‬ש' וקניאל‪ ,‬ש' (‪ .)1887‬מרכיבי הקשב – ברירה‪ ,‬ריכוז ומאמץ‪ .‬מודל אינטגרטיבי ויישומי‪.‬‬
‫בנג'מין‪ ,‬ל"ט (‪ .)2212‬היסטוריה של הפסיכולוגיה המודרנית‪ .‬תל אביב‪ :‬רסלינג‪( .‬ספר מתורגם‪,‬‬
‫המקור יצא לאור בשנת ‪.)2227‬‬
‫בנטין‪ ,‬ש' (‪ .)2223‬פרקים בנוירופסיכולוגיה‪ .‬תל אביב‪ :‬ספריית האוניברסיטה המשודרת‪ ,‬משרד‬
‫הביטחון – ההוצאה לאור‪.‬‬
‫ברזניץ‪ ,‬ש' (‪ .)1881‬עקרונות הלמידה‪ :‬פרק בפסיכולוגיה‪ .‬תל אביב‪ :‬ספריית האוניברסיטה‬
‫המשודרת‪ ,‬משרד הביטחון – ההוצאה לאור‪.‬‬
‫האוניברסיטה הפתוחה (‪ ,)1882‬מבוא לפסיכולוגיה‪.‬‬
‫כהנמן‪ ,‬ד'‪ ,‬ואחרים (‪ :)2225‬רציונאליות‪ ,‬הוגנות‪ ,‬אושר‪ .‬חיפה‪ :‬הוצאת אוניברסיטת חיפה‪.‬‬
‫סולברג‪ ,‬ש' (‪ .)2227‬פסיכולוגיה של הילד והמתבגר‪ :‬מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית‬
‫(מהדורה שניה)‪ .‬ירושלים‪ :‬הוצאת מאגנס‪.‬‬
‫פרץ‪ ,‬ל' (‪ .)1883‬עולמה הקסום של השינה‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬ידיעות אחרונות וספרי חמד‪.‬‬

Similar documents