כיתוב על מצבות צבאיות והצבת מצבות צבאיות לחללי צה"ל

Transcription

כיתוב על מצבות צבאיות והצבת מצבות צבאיות לחללי צה"ל
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הביטחון‬
‫הוראת אגף משפחות והנצחה מס' ‪240.01‬‬
‫הנושא‪ :‬כיתוב על מצבות צבאיות והצבת מצבות צבאיות לחללי צה"ל‬
‫תאריך‪1.12.2011 :‬‬
‫מס' עמודים‪6 :‬‬
‫כללי‬
‫‪.1‬‬
‫הוראה זו באה להחליף הוראה מס' ‪ 240.01‬מיום ‪.1.9.99‬‬
‫‪.2‬‬
‫הוראה זו באה לקבוע את דרכי הטיפול ב‪:‬‬
‫‪.3‬‬
‫א‪.‬‬
‫קביעת נוסח הכיתוב על כרית המצבה הצבאית בהתאם לתקנות בתי קברות‬
‫צבאיים (כללים לכיתוב על מצבות)‪,‬תשנ"ז‪( ,1997 -‬להלן התקנות)‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫חקיקת הנוסח שנקבע על גבי המצבה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הצבת המצבות לחללי מערכות ישראל עד ‪ 30‬יום מנפילת החלל‪.‬‬
‫ראש היחידה להנצחת החייל נושא באחריות מטה להנחיה ‪ ,‬עדכון ובקרה של הוראה‬
‫זו‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫‪.4‬‬
‫בהתאם לקבוע בחוק ‪ :‬קרוב‪-‬הקרוב ביותר לנפטר הוא האדם‬
‫‪,‬בתוך המפורט בזה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫בן זוגו‬
‫ב‪.‬‬
‫בניו ובנותיו‬
‫ג‪.‬‬
‫הוריו‬
‫הוראה מס' ‪240.01‬‬
‫אשר נשאר בחיים‬
‫עמוד מס' ‪1‬‬
‫‪.5‬‬
‫ד‪.‬‬
‫אחיו ואחיותיו‬
‫ה‪.‬‬
‫אחי הוריו ואחיותיהם‬
‫קצין העיר ‪-‬מנהל נפגעים וקציני ערים בשלישות הראשית בצה‬
‫במשטרה ‪,‬שב"כ ‪,‬מוסד ושב"ס‪.‬‬
‫"ל‪,‬רמ"ד נפגעים‬
‫נוסחי הכיתוב על המצבות‬
‫‪.6‬‬
‫על גבי המצבות הצבאיות יופיע כיתוב אחיד בהתאם לקבוע בתקנות כמפורט בנספח‬
‫א' להוראה זו‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫נסיבות המוות ‪,‬בהתאם לקבוע בתקנות ‪,‬תכתבנה לפי אחד מהנוסחים שלהלן ‪,‬ולפי‬
‫המתאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫נפל בקרב‪ ,‬בציון מקום הנפילה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫נפל בפעילות מבצעית‪ ,‬בציון מקום הנפילה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נפל בעת מילוי תפקידו‪ ,‬ניתן לציין מקום הנפילה לפי בקשת קרוב‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫נפל בעת שירותו‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫נפטר – נוסח זה ירשם לחללים הזכאים לקבר צבאי ו שנפטרו שלא בעת שירותם‬
‫כמוגדר בחוק בתי קברות צבאיים‪.‬‬
‫אופן הטיפול‬
‫‪.8‬‬
‫הודעת קצין העיר על נפילת חלל תועבר לאחראי מנהלה ביחידה להנצחת החייל אשר‬
‫יוודא את פרטי החלל עם הגורם המדווח‪,‬וישלים הפרטים בהתאם לצורך‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫אחראי המנהלה יבחר את הנוסח המתאים לנסיבות הנפילה‪/‬פטירה‪ ,‬יכין הצעה לנוסח‬
‫הכיתוב על המצבה ע "ג טופס 'קביעת נ וסח הכיתוב על מצבה צבאית ' (נספח ב '‬
‫להוראה) ויעבירו לאחראי אתר יזכור אשר ירשום את התייחסותו ויעבירו לאישור‬
‫ראש היחידה להנצחת החייל‪.‬‬
‫‪.01‬‬
‫עם אישור ראש היחידה להנצחת החייל יועבר הנוסח המודפס למנהל האזור‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫בסמוך לתום השבעה מנהל האזור יתאם מפגש עם בני משפחת החלל לאישור הנוסח‬
‫ולקבלת אישורם‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫הנוסח המאושר על ידי המשפחה יועבר לראש היחידה להנצחת החייל לאישור סופי‪.‬‬
‫‪.31‬‬
‫נוסח מאושר ע"י ראש היחידה להנצחת החייל יועבר לתחום הצטיידות‪.‬‬
‫‪.41‬‬
‫מנהל האזור ידאג להצבת אבן הראש בבית הקברות המיועד לקראת האזכרה שתיערך‬
‫ביום ה‪ 30-‬לנפילה‪/‬פטירת החלל‪.‬‬
‫הוראה מס' ‪240.01‬‬
‫עמוד מס' ‪2‬‬
‫תוספת כיתוב לביטוי אישי‬
‫‪.51‬‬
‫לראש היחידה להנצחת‬
‫קרוב הרוצה בתוספת כיתוב לביטוי אישי יגיש בקשה‬
‫החייל‪,‬ע"ג טופ ס בקשה לתוספת כיתוב‪ -‬ביטוי אישי ' (נספח ג' להוראה)‪ .‬הבקשה‬
‫תיבחן ותאושר על פי המוגדר בתקנות‪.‬‬
‫‪.61‬‬
‫החלטת ר אש היחידה להנצחת החייל שלא לאשר תוספת כיתוב לביטוי אישי תישלח‬
‫למשפחה תוך ציון זכות המשפחה לערער על ההחלטה תוך ‪ 15‬יום מהיום בו נמסרה‬
‫ההחלטה לעורר ‪,‬וזאת בהתאם לקבוע בתקנות בתי קברות צבאיים (סדרי הדין בפני‬
‫ועדת ערר)‪,‬תשנ"ז‪.1977-‬‬
‫‪.71‬‬
‫תוספת כיתוב אישי אשר אושרה ‪ ,‬תוצב על הקבר הצבאי במקום המיועד ‪ ,‬לא יאוחר‬
‫מ‪ 14-‬ימי עבודה‪,‬מיום האישור‪.‬‬
‫אריה מועלם‬
‫סמנכ"ל וראש אגף משפחות והנצחה‬
‫הוראה מס' ‪240.01‬‬
‫עמוד מס' ‪3‬‬
‫נספח א' להוראה ‪240.01‬‬
‫כללי הכיתוב על מצבה צבאית‬
‫בהתאם לתקנות בתי קברות צבאיים ( כללים לכיתוב על מצבה)‬
‫סמל צה"ל‬
‫או סמל המוסד‬
‫או סמל השב"כ‬
‫או סמל משטרת ישראל‬
‫או סמל משמר הגבול‬
‫דרגה ומספר אישי‬
‫שם פרטי ושם משפחה‬
‫שמום האם והאב‬
‫מקום ההולדת (בישראל) או ארץ ומקום לידה לפי בקשת קרוב אם‬
‫המנוח אינו יליד הארץ‬
‫תאריך לידה עברי ; תאריך לידה לועזי לפי בקשת קרוב‬
‫אם המנוח אינו‬
‫תאריך‬
‫בן ה דת ה יהודית ניתן לציין‬
‫לועזי בלבד לפי בקשת קרוב‬
‫נוסח נסיבות המוות‬
‫תאריך עברי של המוות; תאריך לועזי ע"פ בקשה של הקרוב‪.‬‬
‫אם המנוח אינו בן הדת ה יהודית ניתן לציין תאריך לועזי בלבד לפי‬
‫בקשת קרוב‬
‫בן‬
‫גיל המנוח בעת הנפילה ‪/‬הפטירה‬
‫הוראה מס' ‪240.01‬‬
‫תנצב "ה‬
‫* ניתן שלא לכלול תנצב "ה‬
‫ע"פ בקשה של הקרוב‬
‫עמוד מס' ‪4‬‬
‫נספח ב' להוראה ‪240.01‬‬
‫קביעת נוסח הכיתוב על המצבה הצבאית‬
‫חלק א'‪ :‬המלצת אחראית מנהלה‬
‫שם החלל‪ :‬ז"ל‬
‫תאור נסיבות המקרה‪:‬‬
‫הגורם המדווח על נסיבות המקרה‪ :‬של"ר – סא"ל ניר נאמן – רע"נ נפגעים וקציני ערים‬
‫המלצה לנוסח הכיתוב ‪:‬‬
‫חתימה‪_____________ :‬‬
‫שם הממליץ‪ :‬רעות רבר תאריך‬
‫חלק ב'‪ :‬התייחסויות לנוסח המוצע‬
‫מאשר הנוסח המוצע בחלק א'‪.‬‬
‫הערות לניסוח המוצע ופרוט הנוסח המוצע‪____________________________________:‬‬
‫____________________________________________________________________‬
‫שם הממליץ‪:‬‬
‫תאריך‪____________ :‬‬
‫חתימה‪_____________ :‬‬
‫‪..........................................................................‬‬
‫מאשר הנוסח המוצע בחלק א'‪.‬‬
‫הערות לנוסח המוצע ופירוט הנוסח המוצע‪_____________________________________ :‬‬
‫____________________________________________________________________‬
‫שם הממליץ‪ _____________ :‬תאריך‪ _ _______________ :‬חתימה‪_______________ :‬‬
‫____________________________________________________________________‬
‫חלק ג'‪ :‬החלטת ראש היחידה‪ -‬מאשר את הנוסח המומלץ בחלק א '‪.‬‬
‫הערות לנוסח המומלץ‪___________________________________________________ :‬‬
‫______________________________ ______________________________________‬
‫מאשר את נוסח הכיתוב הבא‪_________________________________________ :‬‬
‫תאריך‪_________________ :‬‬
‫הוראה מס' ‪240.01‬‬
‫חתימה‪______________________ :‬‬
‫עמוד מס' ‪5‬‬
‫נספח ג' להוראה ‪240.01‬‬
‫תאריך ________‬
‫לכבוד‬
‫מנהל אזור‪_________________ :‬‬
‫הנדון ‪ :‬בקשה לתוספת כיתוב – ביטוי אישי‬
‫אנו החתומים מטה מבקשים לאשר לנו כיתוב ‪ /‬ביטוי אישי‬
‫בחלק הקדמי של מצבת יקירנו‪/‬יקירתנו __________________ ז"ל ‪.‬‬
‫שורה ראשונה ______________________________________________‬
‫שורה שנייה _________________________________________________‬
‫‪‬‬
‫כל שורה לא תעלה מעל ‪ 24‬אותיות‬
‫‪‬‬
‫במקרה של ציטוט מהמקורות יש לציין את פרטי המקור‪ :‬ספר‪ ,‬פרק‪ ,‬פסוק‬
‫שם האלמנה ____________ חתימה _____________ טלפון _____________‬
‫שם האם‬
‫____________ חתימה _____________ טלפון _____________‬
‫שם האב‬
‫____________ חתימה _____________ טלפון _____________‬
‫‪----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫החלטת הרשות המוסמכת ‪:‬‬
‫א‪ .‬לאשר הבקשה‬
‫ב‪ .‬לא לאשר הבקשה‪.‬‬
‫נימוקים‪_____________________________________________ :‬‬
‫ר' היחידה להנצחת החייל___________ חתימה___ _______ תאריך________‬
‫מס' תיק החלל __________ שם ביה"ק___________ סוג קבר‪ -‬שיש ‪ /‬גינון‬
‫מצורף לבקשה דף חלל מה‪ GIS-‬ומסך ‪ 221‬מהמחשב המרכזי‬
‫הוראה מס' ‪240.01‬‬
‫עמוד מס' ‪6‬‬