שותפות רשומה, שותפות בלתי רשומה

Transcription

שותפות רשומה, שותפות בלתי רשומה
‫תוכן עניינים‬
‫תוכן עניינים‬
‫שער א'‪ :‬פרשנות‬
‫‪1‬‬
‫פרק א'‪ :‬הדין‬
‫‪3‬‬
‫פרק ב'‪" :‬ניהול עסק" לשם "רווח"‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬מבחני‪-‬המשנה לקיומה של שותפות‬
‫‪ .3‬נסיבות מהן יש להסיק קיומה של שותפות ובאילו נסיבות‬
‫אין להסיק זאת‬
‫‪ .4‬הסכם שותפות ‪ -‬אין חובה לערכו בכתב ‪ -‬מפורש או מכללא‬
‫‪ .5‬כותרת המסמך ‪ -‬כוונת הצדדים‬
‫‪ .6‬תוכן ההתקשרות מכריע ולא המונחים בהם השתמשו‬
‫הצדדים‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪13‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ .7‬מה בין "שיתוף" בנכס לבין "שותפות עסקית"?‬
‫‪ .1‬הלוואה או השקעה ברכישת חלק בשותפות‬
‫‪ .9‬שותפות או יחסי מזמין וספק שירות‬
‫‪ .12‬יחסי שותפות או שיתוף פעולה‬
‫‪" .11‬יזמות" או "שותפות"‬
‫‪ .12‬השקעה שווה בעסק ‪ -‬כוונה להקמת שותפות‬
‫‪ .13‬ההלכה הפסוקה ‪ -‬סעיף ‪ 1‬לפקודת השותפויות‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪29‬‬
‫‪32‬‬
‫‪31‬‬
‫פרק ג'‪ :‬סעיף ‪ - 2‬צורות שיתוף שאינן קשרי שותפות‬
‫‪41‬‬
‫‪ .1‬סעיף ‪ )4()3(2‬לפקודת השותפויות‬
‫‪ .2‬סעיף ‪ )1(2‬לפקודת השותפויות‬
‫‪41‬‬
‫‪41‬‬
‫א‬
‫‪15‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪ .3‬ההלכה הפסוקה ‪ -‬סעיף ‪ 2‬לפקודת השותפויות‬
‫שער ב'‪ :‬הרכבה של שותפות ורישומה‬
‫{פרק ב' לפקודת השותפויות}‬
‫‪47‬‬
‫‪57‬‬
‫פרק א'‪ :‬סעיפים ‪ 3‬עד ‪ 5‬לפקודת השותפויות‬
‫‪59‬‬
‫פרק ב'‪ :‬סעיף ‪ - 6‬שותפות חייבת רישום שלא נרשמה (סעיף‬
‫‪ )6()5(6‬לנוסח הישן)‬
‫‪61‬‬
‫פרק ג'‪ :‬סעיפים ‪ 7‬עד ‪ 8‬לפקודת השותפויות‬
‫‪67‬‬
‫פרק ד'‪ :‬סעיף ‪ 9‬לפקודת השותפויות ‪ -‬רישום שינויים (סעיף‬
‫‪ 8‬לנוסח הישן)‬
‫‪69‬‬
‫פרק ה'‪ :‬סעיפים ‪ 01‬עד ‪ 03‬לפקודת השותפויות (סעיפים ‪ 9‬עד‬
‫‪ 01‬לנוסח הישן)‬
‫‪71‬‬
‫שער ג'‪ :‬בין השותפות לבין הנושאים‪-‬ונותנים עמה‬
‫{פרק ג' לפקודת השותפויות}‬
‫‪73‬‬
‫פרק א'‪ :‬סעיף ‪ - 01‬כוחו של שותף לחייב את השותפות (סעיף‬
‫‪ 02‬לנוסח הישן)‪ ,‬סעיף ‪ - 05‬פעולות ותעודות בשם השותפות‬
‫(סעיף ‪ 03‬לנוסח הישן)‬
‫‪75‬‬
‫פרק ב'‪ :‬סעיפים ‪ 06‬עד ‪ 09‬לפקודת השותפויות‬
‫‪91‬‬
‫ב‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק ג'‪ :‬שותפים חבים יחד ולחוד ‪ -‬סעיף ‪ 21‬לפקודה (סעיף‬
‫‪ 08‬לנוסח הישן)‬
‫‪93‬‬
‫פרק ד'‪ :‬סעיף ‪ - 20‬הגשת תביעות בפשיטת רגל (סעיף ‪09‬‬
‫לנוסח הישן)‬
‫‪125‬‬
‫פרק ה'‪ :‬סעיף ‪ - 22‬חבות בשל הפרת נאמנות (סעיף ‪ 21‬לנוסח‬
‫הישן)‬
‫‪127‬‬
‫פרק ו'‪ :‬סעיף ‪ - 23‬התחזות (סעיף ‪ 20‬לנוסח הישן)‬
‫‪129‬‬
‫פרק ז'‪ :‬סעיף ‪ - 21‬מצב של שותף‪ ,‬סעיף ‪ - 25‬הודעה לשותף‬
‫כהודעה לשותפות‬
‫‪111‬‬
‫פרק ח'‪ :‬סעיף ‪ - 26‬אחריותו של שותף נכנס (סעיף ‪ 21‬לנוסח‬
‫הישן)‬
‫‪113‬‬
‫פרק ט'‪ :‬סעיף ‪ - 27‬אחריות שותף יוצא (סעיף ‪ 25‬לנוסח‬
‫הישן)‬
‫‪115‬‬
‫פרק י'‪ :‬סעיף ‪ - 28‬שינוי הרכב מבטל ערבות (סעיף ‪ 26‬לנוסח‬
‫הישן)‬
‫‪119‬‬
‫ג‬
‫תוכן עניינים‬
‫שער ד'‪ :‬בין השותפים לבין עצמם‬
‫{פרק ד' לפקודת השותפויות}‬
‫‪129‬‬
‫פרק א'‪ :‬סעיף ‪ - 29‬חובת שותף כלפי רעהו (סעיף ‪ 27‬לנוסח‬
‫הישן)‬
‫‪131‬‬
‫פרק ב'‪ :‬סעיף ‪ - 31‬שינוי תנאי השותפות בהסכמה (סעיף ‪28‬‬
‫לנוסח הישן)‬
‫‪139‬‬
‫פרק ג'‪ :‬סעיף ‪ - 30‬נכסי השותפות (סעיף ‪ )0(29‬לנוסח הישן)‬
‫‪143‬‬
‫פרק ד'‪ :‬סעיף ‪ - 32‬נכס שנקנה בכספי השותפות (סעיף ‪31‬‬
‫לנוסח הישן)‬
‫‪147‬‬
‫פרק ה'‪ :‬סעיף ‪ - 33‬השימוש בנכסי השותפות (סעיף ‪)0(29‬‬
‫לנוסח הישן)‬
‫‪149‬‬
‫פרק ו'‪ :‬סעיף ‪ - 31‬זכויותיהם וחובותיהם של השותפים‬
‫(סעיף ‪ 30‬לנוסח הישן)‬
‫‪153‬‬
‫פרק ז'‪ :‬סעיף ‪ - 35‬הרחקת שותף (סעיף ‪ 32‬לנוסח הישן)‬
‫‪159‬‬
‫פרק ח'‪ :‬סעיף ‪ - 36‬פרישה משותפות שמרצון (סעיף ‪33‬‬
‫‪163‬‬
‫לנוסח הישן)‬
‫ד‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק ט'‪ :‬סעיף ‪ - 37‬המשכת הקיום לאחר זמן (סעיף ‪31‬‬
‫לנוסח הישן)‬
‫‪167‬‬
‫פרק י'‪ :‬סעיף ‪ - 38‬אחריות בשל רווחים פרטיים (סעיף ‪35‬‬
‫לנוסח הישן)‬
‫‪169‬‬
‫פרק י"א‪ :‬סעיף ‪ - 39‬איסור על שותף להתחרות בשותפות‬
‫(סעיף ‪ 36‬לנוסח הישן)‬
‫‪173‬‬
‫פרק י"ב‪ :‬סעיף ‪ - 11‬זכויותיו של נמחה (סעיף ‪ 37‬לנוסח‬
‫הישן)‬
‫‪175‬‬
‫שער ה'‪ :‬פירוק שותפות ותוצאותיו‬
‫{פרק ה' לפקודת השותפויות}‬
‫‪177‬‬
‫פרק א'‪ :‬סעיף ‪ - 10‬פירוק השותפות מאליה או בידי שותף‬
‫(סעיף ‪ 38‬לנוסח הישן)‬
‫‪179‬‬
‫פרק ב'‪ :‬סעיף ‪ - 12‬פירוק מחמת מוות או פשיטת רגל (סעיף‬
‫‪(39‬א) לנוסח הישן)‬
‫‪119‬‬
‫פרק ג'‪ :‬סעיף ‪ - 13‬פירוק מחמת שיעבוד (סעיף ‪(39‬ב) לנוסח‬
‫הישן)‬
‫‪195‬‬
‫פרק ד'‪ :‬סעיף ‪ - 11‬פירוק מחמת איסור (סעיף ‪ 11‬לנוסח‬
‫הישן)‬
‫‪197‬‬
‫ה‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק ה'‪ :‬סעיף ‪ - 15‬פירוק על‪-‬ידי בית‪-‬המשפט (סעיף ‪10‬‬
‫לנוסח הישן)‬
‫‪199‬‬
‫פרק ו'‪ :‬סעיף ‪ - 16‬בית‪-‬המשפט המוסמך (סעיף ‪ 12‬לנוסח‬
‫הישן)‬
‫‪221‬‬
‫פרק ז'‪ :‬סעיף ‪ - 17‬סמכות בית‪-‬המשפט (סעיף ‪ 13‬לנוסח‬
‫הישן)‬
‫‪213‬‬
‫פרק ח'‪ :‬סעיף ‪ - 18‬משא‪-‬ומתן עם שותפות ללא ידיעת‬
‫השינוי בהרכבה (סעיף ‪ 11‬לנוסח הישן)‬
‫‪217‬‬
‫פרק ט'‪ :‬סעיף ‪ - 19‬סמכות השותפים למטרות הפירוק (סעיף‬
‫‪ 15‬לנוסח הישן)‬
‫‪221‬‬
‫פרק י'‪ :‬סעיף ‪ - 51‬זכותו של שותף בפירוק (סעיף ‪ 16‬לנוסח‬
‫הישן)‬
‫‪223‬‬
‫פרק י"א‪ :‬סעיף ‪ - 50‬יישוב החשבונות בין השותפים (סעיף‬
‫‪ 17‬לנוסח הישן)‬
‫‪225‬‬
‫פרק י"ב‪ :‬סעיף ‪ - 52‬שותף ששילם פרמיה (סעיף ‪ 18‬לנוסח‬
‫הישן)‬
‫‪231‬‬
‫ו‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק י"ג‪ :‬סעיף ‪ - 53‬פירוק מחמת מרמה (סעיף ‪ 19‬לנוסח‬
‫הישן)‬
‫‪235‬‬
‫פרק י"ד‪ :‬סעיף ‪ - 51‬זכותו של שותף יוצא (סעיף ‪ 51‬לנוסח‬
‫הישן)‬
‫‪237‬‬
‫פרק ט"ו‪ :‬סעיף ‪ - 55‬דין חלקו של יוצא כדין חוב (סעיף ‪50‬‬
‫לנוסח הישן)‬
‫‪241‬‬
‫שער ו'‪ :‬שותפות מוגבלת‬
‫{פרק ו' לפקודת השותפויות}‬
‫‪243‬‬
‫פרק א'‪ :‬סעיף ‪ - 56‬תחולת הפקודה על שותפות מוגבלת‬
‫(סעיף ‪ )0(52‬לנוסח הישן)‬
‫‪245‬‬
‫פרק ב'‪ :‬סעיף ‪ - 57‬הרכבה של שותפות מוגבלת (סעיף ‪)2(52‬‬
‫לנוסח הישן)‬
‫‪247‬‬
‫פרק ג'‪ :‬סעיף ‪ - 58‬רישום שותפות מוגבלת (סעיף ‪ 53‬לנוסח‬
‫הישן)‬
‫‪251‬‬
‫פרק ד'‪ :‬סעיף ‪ - 59‬רישום שינויים (סעיף ‪ 51‬לנוסח הישן)‬
‫‪253‬‬
‫פרק ה'‪ :‬סעיף ‪ - 61‬שינויים שיש לפרסם ברשומות (סעיף ‪55‬‬
‫לנוסח הישן)‬
‫‪255‬‬
‫ז‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק ו'‪ :‬סעיף ‪ - 60‬כינון שותפות מוגבלת (סעיף ‪ 56‬לנוסח‬
‫הישן)‬
‫‪257‬‬
‫פרק ז'‪ :‬סעיף ‪ - 62‬שינוי תקנות של שותפות מוגבלת (סעיף‬
‫‪ 57‬לנוסח הישן)‬
‫‪259‬‬
‫פרק ח'‪ :‬סעיף ‪ - 63‬מעמדו של שותף מוגבל (סעיף ‪,))2()0(58‬‬
‫סעיף ‪ - 61‬סייגים לפירוק שותפות מוגבלת (סעיף ‪)1()3(58‬‬
‫לנוסח הישן)‬
‫‪261‬‬
‫פרק ט'‪ :‬סעיף ‪ - 65‬פרסום פרטים על שותפות מוגבלת (סעיף‬
‫‪ 59‬לנוסח הישן)‬
‫‪271‬‬
‫שער ז'‪ :‬הליכי משפט‬
‫{פרק ז' לפקודת השותפויות}‬
‫‪273‬‬
‫פרק א'‪ :‬סעיף ‪ - 66‬שותפות רשומה שהיא תאגיד (סעיף ‪60‬‬
‫לנוסח הישן)‬
‫‪275‬‬
‫פרק ב'‪ :‬סעיף ‪ - 67‬פסק‪-‬דין והוצאה לפועל‬
‫‪217‬‬
‫שער ח'‪ :‬רישום‬
‫{פרק ח' לפקודת השותפויות}‬
‫פרק א'‪ :‬סעיף ‪ - 68‬רשם וחותמות (סעיף ‪ 63‬לנוסח הישן)‬
‫ח‬
‫‪291‬‬
‫‪293‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק ב'‪ :‬סעיף ‪ - 69‬רישום הודעות והצגת תעודות (סעיף ‪61‬‬
‫לנוסח הישן)‬
‫‪295‬‬
‫פרק ג'‪ :‬סעיף ‪ - 71‬פנקס ומפתח פתוחים לעיון (סעיף ‪65‬‬
‫לנוסח הישן)‬
‫‪297‬‬
‫פרק ד'‪ :‬סעיף ‪ - 70‬תקנות (סעיף ‪ 66‬לנוסח הישן)‬
‫‪299‬‬
‫פרק ה'‪ :‬סעיף ‪ - 72‬צו על מסירת הודעה או רישום מסמך‬
‫(סעיף ‪ 67‬לנוסח הישן)‬
‫‪321‬‬
‫פרק ו'‪ :‬סעיף ‪ - 73‬מחיקת שותפות (סעיף ‪ 68‬לנוסח הישן)‬
‫‪323‬‬
‫שער ט'‪ :‬תחולת הפקודה על שותפויות חוץ‬
‫{פרק ט' לפקודת השותפויות}‬
‫‪325‬‬
‫פרק א'‪ :‬סעיף ‪ - 71‬הגדרות (סעיף ‪ 71‬לנוסח הישן)‬
‫‪327‬‬
‫פרק ב'‪ :‬סעיף ‪( 75‬חובת רישום)‬
‫‪329‬‬
‫פרק ג'‪ :‬סעיף ‪ - 76‬דרכי רישום (סעיף ‪ )0(70‬לנוסח הישן)‬
‫‪311‬‬
‫פרק ד'‪ :‬סעיף ‪ - 77‬שותפות חוץ מוגבלת (סעיף ‪)3()2(70‬‬
‫לנוסח הישן)‬
‫‪313‬‬
‫פרק ה'‪ :‬סעיף ‪ - 78‬רישום שינויים (סעיף ‪ 72‬לנוסח הישן)‬
‫‪315‬‬
‫ט‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק ו'‪ :‬סעיף ‪ - 79‬המצאה (סעיף ‪ 73‬לנוסח הישן)‬
‫שער י'‪ :‬שותפות רשומה ולא רשומה ‪ -‬אישיות‬
‫משפטית‬
‫‪317‬‬
‫‪319‬‬
‫פרק א'‪ :‬מבוא‬
‫‪321‬‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬תחולת הוראות פקודת השותפויות אף על שותפות לא‬
‫רשומה‬
‫‪ .3‬ההלכה הפסוקה‬
‫‪321‬‬
‫‪326‬‬
‫‪321‬‬
‫פרק ב'‪ :‬הוכחת קיום שותפות רשומה מול שותפות לא‬
‫רשומה‬
‫‪339‬‬
‫שער י"א‪ :‬יחסי עובד‪-‬מעביד או יחסי שותפות‬
‫‪343‬‬
‫פרק א'‪ :‬כללי‬
‫‪345‬‬
‫פרק ב'‪ :‬יחסי עובד‪-‬מעביד או שותפות שקרסה‬
‫‪351‬‬
‫פרק ג'‪ :‬נטל ההוכחה‬
‫‪355‬‬
‫פרק ד'‪ :‬מתן חשבונות ביחסי עובד‪-‬מעביד‬
‫‪361‬‬
‫שער י"ב‪ :‬סדרי דין וראיות‬
‫פרק א'‪ :‬סמכות בית‪-‬המשפט‬
‫‪ .1‬סמכות עניינית‬
‫‪363‬‬
‫‪365‬‬
‫‪365‬‬
‫י‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪ .2‬סמכות מקומית‬
‫‪ .3‬תניית שיפוט ייחודי‬
‫‪ .4‬הוכחת דין זר‬
‫‪369‬‬
‫‪371‬‬
‫‪313‬‬
‫פרק ב'‪ :‬תובענה בענייני שותפות ובירורה‬
‫‪317‬‬
‫פרק ג'‪ :‬המצאת כתבי בית‪-‬דין‬
‫‪ .1‬המצאת כתבי בית‪-‬דין ‪ -‬הדין‬
‫‪ .2‬המצאת כתבי בית‪-‬דין לשותפות‬
‫‪ .3‬המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט‬
‫‪ .4‬ביטול היתר המצאה נוכח קיום הליך בוררות‬
‫‪ .5‬בוררות ‪ -‬אמנה בינלאומית‬
‫‪ .6‬תניית בוררות במדינה זרה‬
‫‪393‬‬
‫‪393‬‬
‫‪396‬‬
‫‪391‬‬
‫‪411‬‬
‫‪414‬‬
‫‪416‬‬
‫פרק ד'‪ :‬התיישנות‬
‫‪423‬‬
‫שער י"ג‪ :‬מתן חשבונות ועריכת חשבונות‬
‫‪427‬‬
‫פרק א'‪ :‬מבוא‬
‫‪429‬‬
‫פרק ב'‪ :‬מתן חשבונות ובירור חשבונות בדיני השותפות‬
‫‪ .1‬סמכות בית‪-‬המשפט בבירור החשבונות‬
‫‪ .2‬גיבושה של העילה למתן חשבונות‬
‫‪ .3‬נטל ההוכחה והשכנוע‬
‫‪433‬‬
‫‪433‬‬
‫‪434‬‬
‫‪431‬‬
‫יא‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק ג'‪ :‬הוכחת קיומה של שותפות‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬הוכחת השותפות ‪ -‬חוק ועובדה‬
‫‪443‬‬
‫‪443‬‬
‫‪443‬‬
‫פרק ד'‪ :‬ההלכה הפסוקה‬
‫‪447‬‬
‫שער ט"ו‪ :‬בוררות בסכסוכי שותפים‬
‫‪449‬‬
‫פרק א'‪ :‬כללי‬
‫‪451‬‬
‫פרק ב'‪ :‬הסכם השותפות ‪ -‬מינוי הבורר ‪ -‬סמכותו‬
‫‪453‬‬
‫פרק ג'‪ :‬עיכוב הליכים ‪ -‬סעיף בוררות‬
‫‪465‬‬
‫פרק ד'‪ :‬בורר שלא שוחרר מן החובה לנהוג על‪-‬פי הדין‬
‫‪479‬‬
‫פרק ה'‪ :‬עילות לביטול פסק‪-‬בורר‬
‫‪411‬‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬פסק‪-‬בורר שניתן בניגוד למעשה בית‪-‬דין‬
‫‪ .3‬הפסק תוקן או שונה לאחר הינתנו ‪ -‬על‪-‬פי סעיף ‪)12(24‬‬
‫לחוק הבוררות‬
‫‪ .4‬הבורר אינו ראוי לאמון הצדדים והעברת בורר מתפקידו‬
‫‪ .5‬בורר שנתמנה שלא כדין ‪ -‬סעיף ‪ )2(24‬לחוק הבוררות‬
‫‪ .6‬לא ניתנה לצד הזדמנות נאותה לטעון טענותיו ‪ -‬סעיף ‪)4(24‬‬
‫לחוק הבוררות‬
‫‪ .7‬חריגה מסמכות ‪ -‬סעיף ‪ )3(24‬לחוק הבוררות‬
‫‪411‬‬
‫‪414‬‬
‫‪495‬‬
‫‪522‬‬
‫‪ .1‬ניהול הליכי הבוררות שלא כדין‬
‫‪ .9‬פסיקה בניגוד לדין המהותי ‪ -‬סעיף ‪ )7(24‬לחוק הבוררות‬
‫‪521‬‬
‫‪529‬‬
‫יב‬
‫‪411‬‬
‫‪492‬‬
‫‪494‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק ו'‪ :‬אבחנה בין בורר שמאי ‪ -‬למומחה ‪ -‬מעין בורר‬
‫שער ט"ז‪ :‬פירוק שותפות ותביעות בין שותפים‬
‫‪513‬‬
‫‪517‬‬
‫פרק א'‪ :‬תביעות בין שותפים‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪519‬‬
‫‪519‬‬
‫‪ .2‬השבת כספי השקעה בשותפות‬
‫‪ .3‬חוות‪-‬דעת מומחה שמונה לבדיקת תביעות הדדיות של‬
‫שותפים‬
‫‪ .4‬חלקו של צד בשותפות ועצם קיומה של שותפות‬
‫‪ .5‬דחיית תביעה כספית בענייני שותפות ‪ -‬התביעה לא הוכחה‬
‫‪ .6‬גילוי מסמכים בסכסוך שותפים‬
‫‪ .7‬חיוב שותף בגרעון שנוצר בכספי השותפות‬
‫‪ .1‬מתן צו אכיפה להסכם שותפות ומניעת התחרות‬
‫‪519‬‬
‫‪522‬‬
‫‪523‬‬
‫‪525‬‬
‫‪526‬‬
‫‪527‬‬
‫‪542‬‬
‫פרק ב'‪ :‬הסכם פירוק שותפות‪ ,‬עילות והליכי פירוק‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬פירוק ‪ -‬עקרונות שונים‬
‫‪549‬‬
‫‪549‬‬
‫‪549‬‬
‫שער י"ז‪ :‬צו מניעה וצו עשה‬
‫פרק א'‪ :‬סעדים זמניים ‪ -‬כללי‬
‫‪ .1‬מטרתו של הסעד הזמני‬
‫‪ .2‬עקרונות יסוד לסעד הזמני לסוגיו השונים‬
‫‪ 2.1‬מבוא‬
‫‪ 2.2‬שמירה על המצב הקיים‬
‫‪563‬‬
‫‪565‬‬
‫‪565‬‬
‫‪567‬‬
‫‪567‬‬
‫‪567‬‬
‫יג‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪ 2.3‬נקיון כפיים של מבקש הסעד וגילוי מלוא העובדות‬
‫הרלבנטיות לסעד המבוקש‬
‫‪ 2.4‬שיהוי‬
‫‪ 2.5‬הערובה‬
‫‪ 2.6‬חילוט עירבון‪ ,‬החזרת ערבות ועירבון ‪ -‬תקנה ‪371‬‬
‫‪567‬‬
‫‪571‬‬
‫‪572‬‬
‫לתקנות סדר הדין האזרחי‬
‫‪ .3‬סדרי הדין בבקשה למתן סעד זמני‬
‫‪575‬‬
‫‪577‬‬
‫פרק ב'‪ :‬צו מניעה זמני‬
‫‪ .1‬מבוא‬
‫‪ .2‬התנאים למתן צו מניעה זמני‬
‫‪ 2.1‬זהות סעדים‬
‫‪ 2.2‬שמירה על המצב הקיים‬
‫‪ 2.3‬נזק שאינו ניתן לתיקון‬
‫‪513‬‬
‫‪513‬‬
‫‪515‬‬
‫‪515‬‬
‫‪516‬‬
‫‪517‬‬
‫‪ 2.4‬על המבקש להוכיח זכות לכאורה וסיכויי הצלחה‬
‫‪ 2.5‬מאזן הנוחות‬
‫‪ 2.6‬שיהוי ואיחור בהגשת הבקשה‬
‫‪ 2.7‬נקיון כפיים של המבקש‬
‫‪ .3‬התחייבות עצמית‬
‫‪ .4‬ערבות וחילוטה‬
‫‪ .5‬בקשה לעיון חוזר‬
‫‪ .6‬אכיפת הצו ‪ -‬בזיון בית‪-‬משפט‬
‫‪ .7‬צווי מניעה בדיני שותפויות‬
‫‪511‬‬
‫‪591‬‬
‫‪592‬‬
‫‪593‬‬
‫‪595‬‬
‫‪596‬‬
‫‪621‬‬
‫‪623‬‬
‫‪623‬‬
‫יד‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק ג'‪ :‬סעד זמני בערעור‬
‫‪ .1‬מבוא‬
‫‪ .2‬האם קיימת אבחנה בין סעד זמני בערעור (לכל סוגיו) לבין‬
‫בקשה לעיכוב ביצוע?‬
‫‪ .3‬סמכותו של בית‪-‬משפט שלערעור‪ ,‬מכוח סמכותו הטבועה‪,‬‬
‫‪629‬‬
‫‪629‬‬
‫‪612‬‬
‫ליתן סעד זמני בערעור‬
‫‪614‬‬
‫פרק ד'‪ :‬צו עשה זמני‬
‫‪615‬‬
‫פרק ה'‪ :‬צו מניעה קבוע‬
‫‪ .1‬מהותו של צו המניעה הקבוע ומטרתו‬
‫‪ .2‬התנאים והעקרונות למתן צו מניעה קבוע‬
‫‪ 2.1‬הוכחת נזק שאינו ניתן לתיקון או פיצוי כספי‬
‫‪ 2.2‬מאזן הנוחות‬
‫‪633‬‬
‫‪633‬‬
‫‪634‬‬
‫‪634‬‬
‫‪636‬‬
‫‪ 2.3‬אפשרות כפיית הצו‬
‫‪ 2.4‬אי‪-‬קיומו של שיהוי או איחור בהגשת התביעה‬
‫‪ 2.5‬על התובע להיות נקי כפיים בבקשו את הסעד‬
‫שער י"ח‪ :‬כונס נכסים‬
‫‪637‬‬
‫‪631‬‬
‫‪639‬‬
‫‪641‬‬
‫פרק א'‪ :‬מבוא‬
‫‪643‬‬
‫פרק ב'‪ :‬כונס נכסים בפקודת החברות‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪645‬‬
‫‪645‬‬
‫‪ .2‬מטרת מינוי כונס הנכסים על‪-‬פי דיני החברות‬
‫‪ .3‬בקשה למינוי כונס נכסים לאכיפת שיעבוד‬
‫‪645‬‬
‫‪641‬‬
‫טו‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪ .4‬מינויו של כונס מפעיל‬
‫‪ .5‬סדרי דין במינוי כונס נכסים‬
‫‪ .6‬סמכויות כונס הנכסים‬
‫‪ .7‬בפני איזו ערכאה ניתן לתבוע את כונס הנכסים?‬
‫‪ .1‬חובותיו של בעל התפקיד‬
‫‪652‬‬
‫‪655‬‬
‫‪659‬‬
‫‪662‬‬
‫‪664‬‬
‫‪ 1.1‬כללי‬
‫‪ 1.2‬התערבות שיפוטית בהחלטת בעל התפקיד‬
‫‪ .9‬חיוב אישי של בעל התפקיד ‪ -‬אימתי?‬
‫‪664‬‬
‫‪665‬‬
‫‪667‬‬
‫פרק ג'‪ :‬כונס נכסים על‪-‬פי תקנות סדר הדין האזרחי‪,‬‬
‫התשמ"ד‪0981-‬‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬כונס נכסים כסעד זמני‬
‫‪ .3‬חוקי היסוד ומינוי כונס נכסים זמני‬
‫‪673‬‬
‫‪673‬‬
‫‪612‬‬
‫‪691‬‬
‫‪ .4‬כינוס נכסים כסעד קבוע‬
‫‪ .5‬מינוי הכונס‬
‫‪ .6‬סמכויות הכונס על‪-‬פי תקנות סדר הדין האזרחי‬
‫‪ .7‬ביטול מינוי כונס הנכסים‬
‫‪695‬‬
‫‪722‬‬
‫‪724‬‬
‫‪732‬‬
‫פרק ד'‪ :‬כונס הנכסים בדיני השותפויות‬
‫‪735‬‬
‫שער י"ט‪ :‬שותפויות ומוניטין‬
‫‪745‬‬
‫פרק א'‪ :‬כללי‬
‫‪747‬‬
‫פרק ב'‪ :‬הגדרת מוניטין‬
‫‪751‬‬
‫טז‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק ג'‪ :‬קנייניות המוניטין‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬על הגישות נגד ראיית המוניטין כזכות קניינית‬
‫‪755‬‬
‫‪755‬‬
‫‪756‬‬
‫פרק ד'‪ :‬דרכי הוכחת קיומו של מוניטין‬
‫‪759‬‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬מרכיבים שונים המשמשים בהוכחת קיומו של מוניטין‬
‫‪ 2.1‬שימוש ממושך או אופי השימוש ‪ -‬מה מהם האלמנט‬
‫החשוב?‬
‫‪ 2.2‬מכירה בהיקפים‬
‫‪ 2.3‬הוקרה והכרה‬
‫‪ 2.4‬תדמית חיובית‬
‫‪759‬‬
‫‪761‬‬
‫‪761‬‬
‫‪763‬‬
‫‪764‬‬
‫‪764‬‬
‫פרק ה'‪ :‬סוגי מוניטין‬
‫‪767‬‬
‫פרק ו'‪ :‬חישובו של המוניטין‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬שיטת חישוב הפסד מוניטין על בסיס רווח עודף ‪" -‬שיטת‬
‫הרווחיות"‬
‫‪ .3‬שיטת חישוב הבוחנת את ערכו של העסק כעסק חי‬
‫‪ .4‬יישום שתי השיטות של "רווחיות" ושיטת ה"עסק החי"‬
‫‪ .5‬ביקורת על השיטות הקיימות לחישוב המוניטין‬
‫‪ .6‬השיטה השיורית‬
‫‪775‬‬
‫‪775‬‬
‫יז‬
‫‪777‬‬
‫‪712‬‬
‫‪712‬‬
‫‪717‬‬
‫‪719‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק ז'‪ :‬קיומה של תניה בהסכם לגבי תשלום מוניטין והיעדר‬
‫תחרות (פירוק שותפות)‬
‫‪797‬‬
‫פרק ח'‪ :‬תשלום בגין מוניטין בהיעדר הסכם או תניה בהסכם‬
‫‪121‬‬
‫פרק ט'‪ :‬המוניטין של עסק אינו שייך לאחד מן השותפים‬
‫אלא אם הדבר נקבע מראש ובהסכם‬
‫‪123‬‬
‫פרק י'‪ :‬שותפות שהיא משרד עורכי‪-‬דין‬
‫‪127‬‬
‫פרק י"א‪ :‬שותפות שהיא משרד לחקירות‬
‫‪113‬‬
‫פרק י"ב‪ :‬הוכחת מוניטין בפירוק השותפות‬
‫‪115‬‬
‫פרק י"ג‪ :‬שותפויות ומוניטין ‪ -‬ההלכה הפסוקה‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬הערכת מוניטין במקרה של פטירת שותף‬
‫‪ .3‬מוניטין של עסק הינו זכות קניינית‪ ,‬ופגיעה במוניטין מזכה‬
‫בהשבה‬
‫‪119‬‬
‫‪119‬‬
‫‪122‬‬
‫‪121‬‬
‫שער כ'‪ :‬שותפות ודיירות מוגנת‬
‫‪123‬‬
‫פרק א'‪ :‬דין שותפות (סעיף ‪ 31‬לחוק הגנת הדייר)‬
‫‪125‬‬
‫פרק ב'‪ :‬דמי מפתח בחילופי שותפים והעברות וחילופין תוך‬
‫שנתיים (סעיפים ‪ 020‬ו‪ 022 -‬לחוק הגנת הדייר)‬
‫‪127‬‬
‫יח‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק ג'‪ :‬דמי‪-‬מפתח של בית עסק בפשיטת רגל או בפירוק‬
‫‪131‬‬
‫פרק ד'‪ :‬שותף שנפטר ‪ -‬דיירות מוגנת‬
‫‪135‬‬
‫פרק ה'‪ :‬ההלכה הפסוקה ‪ -‬דיירות מוגנת ושותפות‬
‫‪139‬‬
‫שער כ"א‪ :‬שותפות ושלטונות המס‬
‫‪143‬‬
‫פרק א'‪ :‬מבוא‬
‫‪145‬‬
‫פרק ב'‪ :‬שותפות ‪ -‬מס הכנסה‬
‫‪ .1‬מיסוי שותפות ‪ -‬מהותה של השותפות והשלכותיה על מיסוי‬
‫השותפות במקרה של העברת נכסים מתוך השותפות‬
‫‪ .2‬שותפות ‪ -‬מסחר במכוניות ‪ -‬שומה לפי מיטב השפיטה‬
‫‪ .3‬עסקה בדויה‬
‫‪151‬‬
‫‪ .4‬פירוק שותפות בניה‬
‫‪ .5‬הכרה בהפסדים והוצאות מימון ‪ -‬פרוייקט בניה‬
‫‪" .6‬פיצוי בגין הפרת הסכם" על‪-‬פי פסק‪-‬בורר ‪" -‬פירותי" או‬
‫"הוני"‬
‫‪151‬‬
‫‪155‬‬
‫‪156‬‬
‫‪162‬‬
‫‪167‬‬
‫‪169‬‬
‫פרק ג'‪ :‬שותפות ‪ -‬מס ערך מוסף‬
‫‪ .1‬שותפות רשומה ‪ -‬תקנה ‪ 4‬לתקנות מס ערך מוסף (רישום)‪,‬‬
‫התשל"ו‪1976-‬‬
‫‪ .2‬שותפות לצורך חוק מס ערך מוסף‬
‫‪173‬‬
‫‪174‬‬
‫‪ .3‬חיוב שותפות בשל "ריבית רעיונית"‬
‫‪ .4‬פסילת ספרי שותפות רשומה‬
‫‪176‬‬
‫‪113‬‬
‫יט‬
‫‪173‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫שער כ"ב‪ :‬שותפות בעלי מקצוע חופשיים‬
‫‪117‬‬
‫פרק א'‪ :‬עורכי‪-‬דין‬
‫‪ .1‬שכירים או שותפים‬
‫‪ .2‬שותפות בין עורכי‪-‬דין בעסקאות משותפות ומתן חשבונות‬
‫‪ .3‬פירוק שותפות בין עורכי‪-‬דין‬
‫‪119‬‬
‫‪119‬‬
‫‪193‬‬
‫‪196‬‬
‫‪ .4‬חבותה של שותפות לא רשומה של עורכי‪-‬דין ברשלנות‬
‫מקצועית‬
‫‪191‬‬
‫פרק ב'‪ :‬שותפות רואי חשבון ומנהלי חשבונות‬
‫‪ .1‬פירוק שותפות מנהל חשבונות וייעוץ מס‬
‫‪ .2‬שותפות רואי חשבון ‪ -‬גילוי מסמכים‬
‫‪921‬‬
‫‪921‬‬
‫‪912‬‬
‫פרק ג'‪ :‬שותפות רופאים‬
‫‪913‬‬
‫שער כ"ג‪ :‬הסדר כובל ואי‪-‬התחרות‬
‫‪917‬‬
‫פרק א'‪ :‬הגבלים עסקיים ותניית אי‪-‬תחרות‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬האינטרסים והעקרונות המתנגשים ביניהם בסוגיה זו‬
‫‪ .3‬מבחני הסבירות‬
‫‪919‬‬
‫‪919‬‬
‫‪921‬‬
‫‪923‬‬
‫פרק ב'‪ :‬חוק ההגבלים העסקיים‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬הגדרת הסדר כובל‬
‫‪931‬‬
‫‪931‬‬
‫‪936‬‬
‫‪ .3‬מהו הסדר כובל ותחולתו על שותפות‬
‫‪937‬‬
‫מפתח ספרים ומאמרים‬
‫‪939‬‬
‫כ‬