Zadnja oznanila - Župnija Rudnik

Comments

Transcription

Zadnja oznanila - Župnija Rudnik
GODOVI Ž PRAZNIKI Ž SVETE MAŠE
6. POSTNA - CVETNA NEDELJA - 29. marec 2015
Bertold, redovni ustanovitelj
Ob 8.00: za žive in pokojne župljane in za duhovne poklice v naši župniji
Ob 10.00: + starši Jožefa in Anton Vrhovnik, obletna
Ponedeljek: 30. 3. 2015
Amadej (Bogoljub) Savojski, vojvoda
Ob 18.30: + Lojze Švigelj, po namenu družine Zupan iz Babškove poti
Torek: 31. 3. 2015
Kornelija, mučenka
Ob 18.30: + Marija Mlakar, ob rojstnem dnevu
Sreda: 1. april 2015
Tomaž Tolentinski, misijonar, mučenec
Ob 7.00: po namenu
Veliki četrtek: 2. 4. 2015
Frančišek Paolski, puščavnik, redovni ustanovitelj
Ob 18.30: + Marija Mavec, ob godu
Veliki petek: 3. 4. 2015
Rihard, škof - prvi petek
Ob 18.30: obredi velikega petka
Velika sobota: 4. 4. 2015
Izidor Seviljski, škof, cerkveni učitelj - prva sobota
Ob 18.30: + Ljudmila Anžič, po namenu vnuka Matija z družino
VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA - 5. april 2015
Vincencij Ferrer, duhovnik
Ob 7.00: + Štefan Vončina, obletna
Ob 10.00: za žive in pokojne župljane in za duhovne poklice v naši župniji
Izdal: Župnijski urad Ljubljana Rudnik. Odgovarja: Lojze Zupan, župnik
Tel.: 01/420 21 36; GSM: 041/515 030; Splet: www.zupnijarudnik.si
OZNANILA
Župnija sv. Simona in Juda Tadeja Ljubljana Rudnik
Od 29. marca do 5. aprila 2015
Današnja cvetna nedelja je uvodni del velike noči. V njeni “Hosani” že
o d z v a n j a v e l i k o n o č n a a l e l u j a . A l i n e p o t r e b u j e m o r av n o v n a š e m č a s u ,
da pritegnemo temu vzklikanju - kljub sočutju z bolečino, ki bo za tem
prišla nad Jezusa? In kljub lastnemu trpljenju, ki ga prenašamo ali se
ga bojimo ali slutimo? Ali ne živimo v svetu, ki je pozabil na vzklikanje
in slavljenje, predvsem napram Bogu? V svetu, v katerem se bolj toži in
Boga obtožuje?
N a u č i m o s e o d c v e t n e n e d e l j e , t u d i č e n a m j e t o t e žk o , n o t r a n j e
vzklikati. Vzklikanje velja Jezusu na oslu in hkrati Bogu na višavah:
“ H ozána D av id ov e m u s inu! H ozana na v iš av ah!”
Jezus hodi pred nami in nas vodi bodisi mimo trpljenja ali pa s seboj
skozi trpljenje k velikonočni aleluji.
Otrok, ki je slišal zgodbo o Judu, je z iskrenostjo in modrostjo otroka
r e k e l : “ J ud a s e ni ob e s i l n a p r a v o d r e v o: izb r al je f ig o. M or al b i s e
ob e s it i J e zus u ok r og v r at u!” I m e l j e p r a v : č e b i s e o b e s i l J e z u s u o k r o g
vratu, da bi ga prosil usmiljenja, bi bil danes češčen kakor sv. Peter, ki
je zatajil Jezusa. Mi se lahko za to veliko noč “obesimo Jezusu okrog
v r a t u ” . K a k o r a p o s t o l T omaž tudi mi r e c i m o : “ Pojd im o š e m i, d a um r e m o
z njim . ” U m r i m o g r e h u , d a b i n a v e l i k o n o č v s t a l i v n o v o ž i v l j e n j e .
À Danes vam je na voljo
spovednik za velikonočno
spoved. Opravite jo lahko tudi v
velikem tednu v cerkvi Marije
Pomočnice na Rakovniku, vsak
dan od 9. do 12. in od 15. do 19.
ure.
À V velikem tednu, ki smo ga
začeli na današnjo cvetno
nedeljo, ne bo verouka. Radi bi
namreč, da bi otroci skupaj s
starši več prihajali k
bogoslužju velikonočnega
tridnevja, saj lahko samo v
neposrednem doživljanju
vzljubijo Jezusa in si vtisnejo v
spomin in v srce, kar je storil za
vse nas na veliki četrtek, ko
nam je dal v hrano samega sebe
in nas z umivanjem nog naučil
ljubiti, na veliki petek, ko je
trpel in na križu umrl za nas, da
bi nas odrešil, na veliko soboto,
ko ob njegovem grobu častimo
njegovo živo Telo pod podobo
kruha, ko hvaležni za vse, kar
nam daje za življenje,
prinesemo k blagoslovu
velikonočna jedila in se zvečer
udeležimo velikonočne vigilije,
pri kateri nas Božja beseda
spomni na Božja dela odrešenja
skozi zgodovino, ko slavimo luč
v podobi velikonočne sveče, ki
je zasvetila z Jezusovim
vstajenjem, ko s krstnimi
obljubami obnovimo zvestobo
Bogu in že praznujemo vstajenje
z mašo in veselim prepevanjem
aleluje.
Prvo obhajilo in birma sta
nekakšni prelomnici v življenju
vere, ko se otrok in njegova
družina na novo odločijo, da
bodo hodili za Jezusom in v
občestvu Cerkve ostali v njegovi
bližini: s prejemanjem
zakramentov, z udeležbo v
življenju župnije in z življenjem
zapovedi ljubezni.
Kakor o času starozaveznih
prerokov bi mogel tudi o našem
času Jezus reči, da Bog znova in
znova pošilja svoje služabnike
duhovnike, pa jih slovensko
ljudstvo ne posluša!
Dajte torej prednost Bogu!
À Na veliko noč bo po običaju
darovanje-ofer za potrebe naše
župnije, ki se javljajo z njenim
rednim vzdrževanjem in novimi
načrti, med katerimi bi
izpostavil nadomestno gradnjo
gospodarskega poslopja, za
katero trenutno urejamo
dokumentacijo.
À Iskrena hvala Orlam, ki so
zopet praznično okrasili našo
cerkveno okolico z butaro
velikanko. Prav tako vsem, ki
ste v torek organizirali in vodili
pletenje butaric, otrokom in
njihovim staršem za udeležbo.
À Ker je veliki petek obenem
prvi petek v mesecu aprilu, bom
dopoldne obiskal naše bolnike
na njihovih domovih in jim
prinesel sveto obhajilo, da bodo
tudi oni z nami deležni Jezusove
odrešenjske žrtve na križu.
Spored
blagoslova
velikonočnih
jedil:
Ob 13.30: župnijska cerkev
Ob 14.00: Orle gasilski dom
Ob 14.30: Srednja vas Jeršin
Ob 16.00: Babnogoriška Erklavec
Ob 16.30: Lavrica - dvorana
Ob 17.00: Rudnik gasilski dom
VELIKONOČNO TRIDNEVJE
Veliki četrtek
Ob 18.30 bomo
s l o v e s n o
obhajali spomin
zadnje večerje,
p os t a vi t ev
evharistije in
mašniškega posvečenja ter
zapovedi ljubezni. Po maši bomo
nekaj časa v molitvi bedeli pri
Jezusu v ječi.
Veliki petek
Ob 18.30
bomo začeli
o b r e d
v e l i k e g a
petka. Ta
dan ni maše, saj véliki in večni
duhovnik Jezus Kristus sam
daruje na oltarju križa svoje
življenje. Bogoslužje velikega
petka, ki nas vabi k
premišljevanju skrivnosti križa,
ima tri dele: opravilo Božje
besede, čáščenje križa in
obhajilo.
Velika
sobota
Ob 6. uri
zjutraj bo
blagoslov ognja. Pred tem bomo
molili pri Božjem grobu. Darovi
pri Jezusovem grobu gredo za
vzdrževanje svetih krajev v
Palestini.
Velikonočna
vigilija
pomeni veselo
m o l i t v e n o
čakanje na
Kristusovo vrnitev. Ima štiri
dele: slavje luči, besedno,
krstno in evharistično
bogoslužje. Začeli bomo ob
18.30.
Kristusovo
vstajenje
b o m o
praznovali
s slovesno
procesijo in mašo na nedeljsko
velikonočno jutro ob 7. uri.
Milosti polno, veselo
veliko noč vam vošči
vaš župnik Lojze Zupan.