Čebelarsko društvo Novo mesto

Transcription

Čebelarsko društvo Novo mesto
Čebelarsko društvo
Novo mesto
Peto ocenjevanje medu
v Novem mestu 2011
Poročilo o senzoričnem ocenjevanju medu
v Novem mestu 2011
Ocenjevanja medu so bila letos organizirana
pod drugačnimi pogoji, kot smo jih poznali v
preteklem obdobju. Za razliko od zadnjih nekaj
let, ko je Čebelarska zveza Slovenije na
začetku leta objavila razpis, na katerega so se
prijavila posamezna čebelarskega društva, je
bil ta razpis letos precej pozno. Zato so se v
Čebelarskem društvu Novo mesto odločili, da
se prijavijo na občinski razpis, s katerim so si
zagotovili sredstva, potrebna za izvedbo
ocenjevanja.
Na ocenjevanje je prispelo 33 vzorcev. Večino med njimi so na ocenjevanje
poslali čebelarji iz okolice Novega mesta; nekaj vzorcev pa je bilo poslanih
tudi iz drugih delov Slovenije. Med vzorci je bilo 8 vzorcev cvetličnega, 9
vzorcev gozdnega, 2 vzorca hojevega, 9 vzorcev kostanjevega, po en
vzorec akacijevega in smrekovega medu ter vzorec kremnega medu.
Senzorično ocenjevanje je potekalo 13. avgusta na Kmetijski šoli Grm.
Komisija za prevzem vzorcev je vzorce prevzela, izvedla vse predhodne
meritve, vzorce šifrirala in jih pripravila za ocenjevanje. Pri sami izvedbi
senzoričnega ocenjevanja in obdelavi podatkov so sodelovali člani društva.
senzorično ocenjevanje je opravila petčlanska senzorična komisija,
sestavljena iz štirih izšolanih senzoričnih preskuševalcev in predsednice
komisije, Pred začetkom ocenjevanja je predsednica pregledala vzorce in
rezultate predhodnih meritev ter se po dogovoru z ostalimi člani senzorične
komisije odločila, da vzorca kremnega medu zaradi neizdelanih kriterijev za
ta tip medu ne vključimo v ocenjevanje. Ugotovili smo, da so ostali vzorci,
vključeni v ocenjevanje, ustrezali kriterijem Pravilnika o senzoričnem
ocenjevanju medu in tako za vsako desetinko odstotka vode pod 18,6%
prejeli po 0,025 točke.
Po začetnem usklajevanju komisije na treh naključno vzetih vzorcih smo
člani komisije ocenili vzorce v naslednjem vrstnem redu: akacijev, cvetlični,
smrekov, hojev, gozdni, lipov in kostanjev med.
Ocenjevali smo skladno s kriteriji za posamezno vrsto medu in Pravilnikom
o senzoričnem ocenjevanju medu, ki dovoljuje podeljevanje polovičnih točk.
Ocenjevali so videz medu (čistost in bistrost s točkami 1-3 in barvo z 1-4),
1
vonj in okus (1-5 točk) ter aromo (značilnost z 1-6 in obstojnost z 1-4 točk).
Na osnovi vsote točk, ki jih je podelila komisija za prevzem in senzorična
komisija ter doda računalniški program za deleţ vode pod 18% smo vzorce
razvrstili v štiri skupine.
Med 32 ocenjenimi vzorci je 12 vzorcev prejelo zlato priznanje, največ točk
med njimi je prejel vzorec lipovega medu, 8 vzorcev je prejelo srebrno
priznanje, 7 bronasto in 5 zahvalo za udeleţbo.
Število odličij kaţe na visoko kakovost vzorcev medu poslanih na
ocenjevanje.
Predsednica ocenjevalne komisije
Prof. dr. Terezija Golob
2
Nekaj utrinkov s 5. ocenjevanja medu ČD Novo mesto
Priprave članov ocenjevalne komisije pred pričetkom dela.
Vzorci medov in prinašalci.
3
Zdaj se gre pa zares, preskušanje, p isanje,…
Predsednica ocenjevalne komisije prof. dr. Terezija Golob, je
skrbno nadzirala delo ocenjevalcev in prinašalcev medov.
4
Jasna Bertoncelj - ocenjevalka
Franc Kobe - ocenjevalec
5
Rafko Cerovšek - ocenjevalec
Še končni pregledi rezultatov.
6
Tjaša Korošec
Joţica Košmerl – prinašalka medu ocenjevalcem
7
Joţica Mejač – prinašalka medu ocenjevalcem
8
REZULTATI OCENJEVANJA MEDU ČD NOVO MESTO 2011
Zap. št
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Priimek in ime
VELIKONJA MILAN
ČEBELARSTVO LUZAR
MEDLE IVAN
UCMAN ZVONKO
KOBE FRANC
VIDMAR RUDI
GOLOB PAVEL MARTA
MERHAR FRANC
ČEBELARSTVO GORŠE
KOBE FRANC
DR. PETERNELJ BRANKO
MARINČ JOŽE
13 SERUŠNIK STANISLAV
14 LUZAR EMIL
15 ČEBELARSTVO R&J CEROVŠEK
16 ČEBELARSTVO VIDIC
Naslov
MODREJCE 1 , 5216 Most na Soči
DREJČETOVA POT 4 , 8000 Novo mesto
VAVPOTIČEVA 2, 8000 Novo mesto
MALI SLATNIK 28, 8000 Novo mesto
LIPNICA 15, 8000 Novo mesto
PREČNA 86, 8000 Novo mesto
STRANSKA VAS 16, 8000 Novo mesto
MAČKOVEC 3A, 1330 Kočevje
GLOBOČDOL 56, 8000 Novo mesto
LIPNICA 15, 8000 Novo mesto
ZALOG 4, 6230 Postojna
GRIČ 12, 1371 Logatec
MISLINSKA DOBRAVA 45, 2383 Šmartno pri
Slovenj Gradcu
KNEZOVA UL. 69, 8000 Novo mesto
POSTAJA 5, 8216 Mirna peč
SUHOR 12, 8350 Dolenjske toplice
15,1
16,1
15,4
16,3
13,7
16
14,5
15,3
15
14,4
14,7
14,9
Elektrolitska
prevodnost
0,73
1,67
1,65
0,8
1,55
0,8
0,84
1,24
1,22
0,69
0,17
1,63
Skupno dosežene
točke
30,38
29,96
29,63
29,57
29,39
29,32
29,19
29,16
28,9
28,88
28,81
28,76
CVETLIČNI
16
0,82
28,48
SREBRNA
KOSTANJ
CVETLIČNI
GOZDNI
15,5
15,6
14,4
1,56
0,77
1,24
28,27
28,08
27,55
SREBRNA
SREBRNA
SREBRNA
Sorta
Vsebnost vode
LIPA
KOSTANJ
KOSTANJ
CVETLIČNI
KOSTANJ
CVETLIČNI
CVETLIČNI
GOZDNI
GOZDNI
CVETLIČNI
AKACIJA
KOSTANJ
Diploma
ZLATA
ZLATA
ZLATA
ZLATA
ZLATA
ZLATA
ZLATA
ZLATA
ZLATA
ZLATA
ZLATA
ZLATA
9
Zap. št
17
18
19
20
21
22
23
Priimek in ime
DRUŽINA REŽEK
ŠEMROV MIRKO
MEDLE IVAN
MIKEK FRANC
GALER MARINA
ROM JOŽE
DRUŽINA REŽEK
24 SERUŠNIK STANISLAV
25
26
27
28
29
30
31
32
ČEBELARSTVO LUZAR
DR. PETERNELJ BRANKO
MOŽE JOŽE
GOLOB PAVEL MARTA
BREZAR MILAN
ŠEMROV ANDREJ
ČEBELARSTVO R&J CEROVŠEK
UCMAN ZVONKO
Naslov
DOLENJA VAS 1, 8216 Mirna peč
KALCE 11A, 1371 Logatec
VAVPOTIČEVA 2, 8000 Novo mesto
DELCE 12 2341, 2341 Limbuš
PERNICE 14, 2366 Muta
RUČETNA VAS 19, 8340 Črnomelj
DOLENJA VAS 1, 8216 Mirna peč
MISLINSKA DOBRAVA 45, 2383 Šmartno pri
Slovenj Gradcu
DREJČETOVA POT 4, 8000 Novo mesto
ZALOG 4, 6230 Postojna
SREBERNIČE 10, 8000 Novo mesto
STRANSKA VAS 16, 8000 Novo mesto
HMELJČIČ 8, 8216 Mirna peč
KALCE 17B, 1371 Logatec
POSTAJA 5, 8216 Mirna peč
MALI SLATNIK 28, 8000 Novo mesto
15,3
15,4
14,4
14,6
15,8
17
16,1
Elektrolitska
prevodnost
0,74
1
0,82
1,15
1,06
1,42
1,13
Skupno dosežene
točke
27,49
27,3
27,05
26,67
26,2
26,07
25,96
SREBRNA
SREBRNA
SREBRNA
SREBRNA
BRONASTA
BRONASTA
BRONASTA
SMREKA
14,9
1,21
25,76
BRONASTA
GOZDNI
CVETLIČNI
GOZDNI
HOJA
LIPA
KOSTANJ
KOSTANJ
KOSTANJ
16,2
14,9
16,2
15,9
15,5
14,9
15,8
17,4
1,07
0,73
1,33
1,19
1,08
1,2
1,32
1,27
25,6
25,59
24,6
24,18
23,61
23,26
22,53
21,13
BRONASTA
BRONASTA
BRONASTA
ZAHVALA
ZAHVALA
ZAHVALA
ZAHVALA
ZAHVALA
Sorta
Vsebnost vode
CVETLIČNI
GOZDNI
GOZDNI
HOJA
GOZDNI
KOSTANJ
GOZDNI
Diploma
10
Predstavitev čebelje družine ob obiskih v otroških vrtcih,
kakršno pripravi čebelar g. Rafko Cerovšek
Ob pripravljanju brošure se nam ni zdelo smiselno, da čebelarjem
kateri so oddali svoje medove v ocenjevanje opisovati sorte medu,
razne recepte izdelkov, tehnologije čebelarjenja in slično.
Odločili smo se, da predstavimo ţivljenje čebele, katera bo
zanimiva za otroke v vrtcih, čebelarjem kateri le -te obiskujejo pa
pomoč pri predstavitvi čebel in njihovega ţivljenja.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Ob zaključku 5. ocenjevanja medu Novo mesto 2011
Prihaja jesen, z njo pa čas ocenjevanja
medu.
Letos
smo
organizirali
5.
ocenjevanje medu, ki je potekalo na
kmetijski šoli Grm Novo mesto.
Letošnja letina je bila nekako povprečna.
Spomladi je bilo veliko deţja in slabega
vremena, tako da je bila temu primerna
tudi spomladanska bira medu. Tudi v
kostanjevi paši ni bilo kaj dosti bolje. Temu
primerno je bilo tudi število vzorcev na
ocenjevanju.
Med 33. vzorci, ki smo jih prejeli na
ocenjevanje, ni bil noben vzorec izločen.
Medovi so bili zelo kvalitetni, temu
primerne so bile tudi senzorične ocene.
Ocenjevanje je potekalo po pravilniku o ocenjevanju medu ČZS.
Ocenjevala je tri članska komisija pod budnim očesom predsednice
ocenjevalne komisije prof.dr. Terezije Golob iz Biotehniške fakultete. Vsi
vzorci prejmejo diplome, prvi trije vzorci pa prejmejo lepe praktične
nagrade.
Za vse prejete vzorce na ocenjevanju, se najlepše zahvaljujem, saj brez
vaših vzorcev nebi bilo ocenjevanja. S tem je poplačan tudi naš trud, ki
smo ga vloţili v ta projekt. Z ocenjevanji medu smo dosegli boljšo kvaliteto
medu, s tem pa tudi boljšo ceno na trgu. Hvala tudi vsem članom
upravnega odbora, posebej še Tinetu in Joţici Košmerl, ki sta vedno
pripravljena priskočiti na pomoč in pomagati. Hvala sponzorjem, ki nas
vsakoletno podpirate pri ocenjevanju.
Čas teče, bliţa se jesen, čebele so nahranjene in brez varoj. Pripravlja se
med za prodajo, končuje se čebelarska sezona. S tem, ko se končuje, se
začenja nova sezona, za katero ţelim, da bi bila naslednje leto še bolj
uspešna kot letošnja. Ţelim vam, da čim lepše preţivite jesensko zimski
čas.
Naj medi!
Franc KOBE
Predsednik ČD Novo mesto
20
Sponzorji:
STENKO d.o.o.
Tiskarna KAPUŠIN
Špruha 3
SI-1236 Trzin
[email protected]
Branko Kapušin
Krasinec 55a
8332 Gradac
Zaloţilo: Čebelarsko društvo Novo mesto
Brošuro uredil in oblikoval: Zvonko Ucman
Naklada: 50 izvodov
September 2011
21