YENIDER - NGK gnojila, Vender Aktiva doo

Comments

Transcription

YENIDER - NGK gnojila, Vender Aktiva doo
KfTTIETOVALCI
KMETUJMO PO EVROPSKIH POGOJIH!
sre 2e pomrsuu NA Bro-EKot-o5ro KMEToVANJE?
NUDIMO
okolju prijazno
Nnnnvruo Gruo;eNJE zA Kvnusrvo
AZDRAVO HRANO, ZEMUO IN OKOUE!
CELOVIT NARAVI PRIJMEN SISTEM GNOJENJA
. vsebuje 25 hranilnih snovi
. zagotavlja zdravo prehrano
r gnojilo se ne izpira
. deluje dolgo in enakomerno
. zagotavlja zdravo rast rastlin
. zmanjSa potrebo po Skropljenju
. uravnava kislostzemlje
. pospe5uje rast mikroorganizmov v zemlji
. primerno za vse vrtnine in polj5dine
. ekonomidna raba organske mase na kmetiji
Dovoljena sredstva za ekoloSko kmetijstvo
ZASTOPSTVO IN PRODAJA:
VENDER AKTIVA d.o.o.
Galicija 57 a, 33LO Lalec,
YENIDER
Tel: +386 (0)3 5728 093
r
(o.O.O
M: +386 (0)41 618 849, +386 (0)40
821t6t
E-mait: [email protected]
www.venderaktiva.si
Prod. skladiSie: Slandrov trg 1, 3310 Zalec
KA' JE N.G.K SISTEM GNOJENJA?
N-G-K sistem gnojenja zajema naravna kompleksna mineralna gnojila, ter preparate za ekonomidno izkoriSdanje organske
mase na kmetiji (gnoj, slama, podor...).
Z N-G-K sistemom gnojenja doseZemo uravnoteZeno harmonidno preskrbo rastlin s
hranilnimi snovmi. V ta namen vsebuje
osnovno gnojilo 8 glavnih in 17 mikro hranilnih snovi. Hranilne snovi v vodi niso topne, topne so v zemeljskih kislinah, zato
deluje gnojilo dolgotrajno. Zeolit v osnovnem gnojilu slu7i za depo hranilnih snovi (izkoristek gnojenja je popoln). Zaradi
zeolita prosti nitrati v zemlji in podtalnici modno upadejo, zato je gnojilo posebej primerno za vodovarstvena obmodja.
Z N-G-K gnojili vzpodbujamo Zivljenje mikroorganizmov v zemlji, saj le ti povzrodajo mineralizacijo humusa in preperevanje
kamnin.
Ze miljarde let du5ikove baKerije veZejo anorganski duSik v zemljo. To je mehanizem, ki tvori naravno ravnoteZje, zato na5e
gnojilo vsebuje du5ikove baKerije kot vir du5ika.
S spro5danjem hranilnih snovi iz mineralov in vezavo du5ika iz zraka preko bakterij smo
praKidno preselili tovarne umetnih
gnojil v zemljo in s tem veliko pripomogli k zmanj5anju porabe energije in ohranjanju zdravega okolja.
Zarcdizgoraj nadtetih in 5e marsikaterih drugih lastnosti so N-G-K gnojila prva naravna kompteksna gnojila, ki so
dovoljena in priporoiena v ekolodki in integrirani pridelavi.
Poizkusi, kiso bili narejeni pri nas pod strokovnim nadzorom, so pokazali:
. Pridelek je najmanj enak kot pri klasidnem gnojenju
. Kvaliteta plodov je bolj5a
. Vedja je odpornost rastlin proti boleznim
. Rastline so bolje ukoreninjene, manj poleZane, bolj5e prena5ajo su5o
. Na travnikih je optimalno razmerje med travo, deteljo in plevelom
. Bolj5a olesenelost drevja in trte za prezimljenje
POMEN URAVNOTEZENE SESTAVE GNOIIL:
Malo je poznano, da imajo hranilne snovi medsebojni vpliv.
Prevelika kolidina enega elementa lahko zavira resorbcijo
drugega, lahko ga forsira ali celo potencira. Hranilne snovi
v zemlji morajo biti zato uravnote2ene. Na sliki drte kaZejo
medsebojne vplive med hranilnimi snovmi.
ffi
^.gVER2
a'H-{
Ekolo5ka pridelava pri uporabi N-G-K naravnih gnojilje enostavna.
'%.*od
,.
,i FAKULIETA ZA KMETIJSTVO
trEtitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu.
N-6iK granulat
Zeolit, dekstrin,
0rg. snovi
KOMBI
Mikro-organizmi
3,5To
N-G.K PLUS-9-PLOD
rl:'
FOSFAT
N.G.K SEME
N%
N
Bakerije
Kr0
Ca0
Mg0
Osnovno
5To
50
L4Yo
ITYo
gnojilo
44o/ol,AgCO.
Surovi fosfat
Mg, Na, Fe, Cu, Zn, S,
6% NarO
SredsUo za izboljSanje
Mn, Si, Mo
11% MgO
kakovosti.
Prou
PrOu
32-330
50'52o/o
Natrij, Magnezij in mikro hranila
Uporaba dovoljena na podlagi analize tal.
Za pripravo - gnojenje semena pred setvijo. Tudi za sadike dreves in grmovnic.
Zahilri razkroj slame in ostankov po Zewi.
N-G-KSLAMA
N-G.KWD
Pr0,
55% CaC0"
N.G.K MAGNEZU
suRpvt
Katalog dovoljenih sredstev za ekoloiko kmetiistvo
naSe naslednje izdelke:
vkljuiuje
Masdobne kisline, acetate, molibdati,
oksidi, Zelatine in emulgatorji
Tekodina za obdelavo gnojnice in hlevskega gnoja.
N.G-K GRANUTAT KOMBI
t
Grcnulsf
tShsfn€) 4
Mn
0snovno gnoiilo s 25 hranilnimi snovmi in duSikovimi bakterijami.
Co
he
. Harmoniina sestava hranilnih snoviv obliki mineralov
. Enakomerna in dolgotrajna oskrba s hranilnimisnovmi
. Gnojilo se ne izpira in zmanj5uje proste nitrate v podtalnici
. PospeSuje rast mikroorganizmov
. Maksimalen izkoristek hranilnih snovi
,*l, frt ;;:;;;;r'zr
KORUZA
300-400 kg N-G-K
130-170 kg dusika-N
zfio
KROMPIR
TRAVNIK
300 kg N-G-K
50-120 kg dusika-N
..ils
.'':.
SILICU
(s,
KALCU
(ca)
MAGNEZU
we)
FOSFOR
(Pr0)
KALU
(Kro)
Tetrzo
(Fe)
250 kg N-G-K
NATRU
(Na)
50 kg dusika-N
Drugi mikroelementi
lB,Zn, Cu, Mn, Mo, Co, Se Cr, itd)
400 kg N-G-K
SOJA in GRAII
300 kg N-G-K
SADOVNJAK
500 kg N-G-K
HMEU
500 kg N-G-K
80 kg dusika-N
SIADKORNA
400-500 kg N-G-K
60-80 kg dusika-N
Organske
PESA
ZETENJAVA
BUEE
soNeNrcE
:.! ""':.Xs
' '"" ,
substance:
Vezivo:
Zeof
mikroorganizme
it:
20.4 % Depo hranilnih snovi in
bakterije
(Azotobacter):
2 -3Yo
Voda:
Dudikove
vezava prostih nitratov.
easovno usklajeno doziranje
duSika izzraka 60-90 kglha.
DOGNOJEI'ANJE POTETI ODPADE!
500 kgN-G-K
JESENI DO POMLADNE SEI-VE.
70 kg dusika-N
Dodatno gnojenje z du5ikom se izuaja pomladi ob
setviv obliki urea-e (100 kg urea :45 kg N).
V integrirani in ekolo5ki pridelavi moramo urea-o
nadomestiti
s preperelim gnojem alidrugo organsko obliko duSika!
N-G-K frrlAGNEZlJ
l<valitetno magnezij kalcijevo gnojilo.
de je kistostzemlje prenizka atinipravega razmerja med magnezijem, kalcijem in kalijem,
je sprejem hranilnih snoviv rastlino moten, kljub dobri zaloienosti tal!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
UravnaYa kislost zemlje
0dpravlja bolezni povezane s pomanjkanjem magnezija
Uravnoteiena sestava Mg-Ca
Pospe5ujeraaroj mikroorganizmov
Zavira rast mahu, regrata, kislice, zlatice
Pospe5uje rastdetelje in travne ruSe
Ne povzroia oiiga rastlin
Se ne izpira
Deluje dolgo in enakomerno
.*.:"
;d*
3.5 o/o
2.0 % Dekstrin hrana za
GNOJILO SETROSI OD SPRAVILA PRIDELKA -
50 kg dusika-N
'.
&fl
500-600 kg N-G-K
50-150 kg dusika-N
300 kg N-G-K
€
Sestava:
400-500 kg N-G-K
60-80 kg duSika-N
VINOGRAD
*-
"
*lo
-'.
...
try.
&&
,/€
d
Potrebe gnojila GRANUIAT K0MBI na hektar:
-'=-{u
's
Sestava:
cca. 44 % magnezijevega karbonata,
55 % kalcijevega karbonata in
1% mikroelementov
Potrebe na hektar;
800-1200 kg na vsake 3-4 leta
ins uponRer:
IDEALEN CAS JE V JESENI PO SPRAVILU
PRIDELKA, I.AHKO PA TUDI POIVILADI IN
POLITI MED VEGEIACUO,
.-t
*
x$
A!{}'6baci*t
N-G.K LISTNA GNOJITA
N-G-K listna gnojila vsebujejo mikroelemente s katerimi krepimo zdravo rast rastlin in dvi$ujemo kvaliteto pridelka!
listno gnojilo z magnezijem, natrUem,
ielezom, cinkom, manganom, bakrom in
Zveplom v obliki sulfatov,
Uporaba listnih Snojil N-G-Kje privseh
kmetijsklh kulturah mogoda.
vsebuje magnezij, natrij, Zelezo, baker, cink,
mangan, hreplo, silicij in molibden v
acetatni, kelatni obliki.
PREDNOSTI N-G.K TISTNEGA GNOJENJA:
.
.
.
.
.
.
UPORABA:
Stalna prehrana z mikroelementi
Povedana odpornost rastlin proti boleznim
Folio
Plus 9
priporodamo sestavo: urea
Za en
listnega gnojenja
Krepka rast rastlin
Ugoden vpliv na opraditev cvetov
KvalitetnejSi plodovi (ved sladkorja, Skroba,beljakovin ali maidob)
Gnojila lahko me5amo z vsemi sredsWi za zaddito rastlin in drugimi
7
5-15 kg
Zveplo
L-2
Listno gnojilo Skropimo po listih. Lahko skupaj
PRIPRAVA BROZGE
SEME
POSTOPEK
2-3kg
mesamo
Pomoino sredstvo za vse vrste semen.
x0Rr.tzR, nEpR, sot"tcntcr
100 kg
mesamo
delovanje:
0.5 | vode, 0.25
300 kg
mesam0
200 kg
mesamo
1500 kg
po5kropimo
Pomoino sredstvo zarazkroiostankov po ietvi.
.
.
.
.
I
N-G-KSeme
Znn
1.5 I vode, 0.25 I N-G-K Seme
stRodrrrrcE, cnRu, soJA, BoB
1. I vode,
0.25 I N-G-KSeme
KROMPIR
10 I vode, 0.25
N-G.K STAMA
kg
s sredstvi za za5dito rastlin (Cosan, Pepelin).
OUNA REPICA
3. pokrovdke vode, 1. pokrovdek N-G-KSeme
. Enakomerno in hitro kaljenje
. Vedja mod rasti mladih kaljencev
. Vedja odpornostmladih rastlin
. HITREJSA IN MOdNA GRADNJA KORENIN
kg
0.5 - 1 I
modljivo
listnimignojili
N.G.K SEME
hektar
I
N-G-KSeme
DREVESA, GRN4ICEVJA
namakamo
100 I vode, 0.25 I N-G-KSeme
I/2 do2 ure
Hitri razkroj rastlinskih ostankov (slama, rezanci, podor)
UPORABA:
Prehranjevanje talnih bakterij
1-2 ITEKOEINE RANOPIMO V 3OO-5OO LITRIH VODE
Udinkuje tudi v su5nem obdobju
Primerno tudi za kompost in gnoj
(zA HEKTAR). sr<ROpttvtO P0 RASTL|hlsKlH 0STANKlH.
N.G-KWD
Tekodina za obdelavo hlevskega gnoia, gnoinice in komposta.
. PospeSuje fermantiranja gnoja, gnojevke in komposta
. Prepreduje izgube hranilnih snovi med fermentacijo
. Prepreduje oZig rastlin pri brizganju gnojevke in gnojnice
. Raztaplja mulj in skorjo gnojevke
. Na pa5nikih lahko pasemo le po t4 dnevih
. Manj neprijetnega vonja
. Preprosta uporaba
UPORABA:
Gnojna jarna: 20
I N-G-KWD zadoSda 40 do 50 m3
t5 m3 perutninske,
svinjske ali goveje gnojevke aliza
Razreddimo v 60 I vode, vlijemo v gnojno jamo in
preme5amo. Odvisno od temperature zadne gnojevka
fermentirati v 1 do 3 tednih.
Trdi gnoj: Vsak drugi dan poSkropimo po povr5ini,
1 I N-G-K WD + 3 I vode za 100 m2
Gnojnica: 20 I N-G-K WD vmeSamo na 100 m3 najved
2 dnipred rawaianjem.
Kompost: Za 4 m3 komposta pripravimo raztopino iz
3. litrov vode in 1. litra N-G-K WD. Raztopino polivamo
po kupu komposta s Skropilnico. Dobro je, de kup
preme5amo.