medgeneracijsko učenje - naša odločitev za prihodnost sožitja

Transcription

medgeneracijsko učenje - naša odločitev za prihodnost sožitja
MEDGENERACIJSKO
UČENJE - NAŠA ODLOČITEV
ZA PRIHODNOST SOŢITJA
Tanja Hozjan
Polona Roţman
Peter Košak
Dušan Sušnik
Predstavitev projektov
1.
Medgeneracijski projekt
Dušan Sušnik
“Zgodovina iz prve roke”
Potovanje zgodb med generacijami
Vodja projekta: Tanja Hozjan, prof. soc. in univ. dipl. hr., sr. in mak.
Organizacija: Dvojezična osnovna šola 1 Lendava (v sodelovanju z Domom starejših občanov
Lendava)
2.
Medgeneracijske skupine za kakovostno starost MORS
Vodja projekta: Peter Košak, specialist, višji svetovalec
Organizacija: Ministrstvo za obrambo/Slovenska vojska
3.
MREŽA MGS:
RAZVOJ POTENCIALOV MLADINSKIH ORGANIZACIJ ZA MEDGENERACIJSKO
SOŢITJE IN SODELOVANJE
Vodja projekta: Polona Rožman, koordinatorka projekta Mreža MGS
Organizacija: Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija
2
Dušan Sušnik
“Zgodovina iz prve roke”
Potovanje zgodb med generacijami
Člani šolskega krožka prostovoljcev so od marca do junija
2010 obiskovali dom starejših občanov.
S starejšimi so se pogovarjali o preteklosti (o tem kakšna
je bila nekoč šola, kako so se igrali, prehranjevali, delali,
kaj so doživeli med vojno).
Kar so slišali, so si tudi zapisovali in na koncu projekta
smo izdali knjižico teh dragocenih pripovedi o preteklosti.
3
Zakaj je bil projekt koristen?
Dušan Sušnik
Projekt je:
omogočil vključitev tretje generacije
v vzgojno-izobraževalni proces
mladih,
obogatil mlajšo generacijo z
znanjem zgodovine,
poudaril potenciale starejše
generacije (predaja izkušenj in
znanja) in mlajše generacije (razvoj
socialnega čuta),
pokazal starejšim, da so še zmeraj
pomembni za družbo,
pokazal mlajšim, da so že
pomembni za družbo,
krepil družinske medgeneracijske
vezi - nekateri prostovoljci so v
domu spotoma obiskali svoje
babice in dedke,
obema generacijama ponudil
popolnoma novo izkušnjo druženja
in učenja.
4
Na kakšne izzive smo naleteli?
Morali smo:
narediti projekt atraktiven v množici aktualnih tem,
-
pritegniti in motivirati tako mlajše kot starejše, da sodelujejo,
-
Dušan Sušnik
-
se soočiti s strahom strahom pred novo in neznano situacijo (pri obeh
generacijah),
-
odpraviti blokade v komunikaciji,
-
skrbno usklajevati urnike in upoštevati pravila v dveh zelo različnih si
organizacijah.
5
Kaj smo doživeli in spoznali? Kaj
predlagamo?
Zdaj vemo, da:
-
-
-
-
Dušan Sušnik
-
pomaga, če mlade vnaprej pripravimo
na pogovor in jim ponudimo izhodišča
(na papirju),
so tudi učenci, ki jim gre v šoli slabše (in
tisti z vzgojnimi težavami) lahko odlični
prostovoljci,
je pogovor med najstnikom in
starostnikom trk dveh različnih si svetov
in zmeraj nova dogodivščina,
je učenje zgodovine skozi življenjske
zgodbe zelo zanimivo (preteklost
postane bolj “otipljiva”) in koristno (mladi
so se učili poslušati, vživeti v druge),
se je ves trud in vložen čas splačal!
Predlagamo, da:
-
se medgeneracijsko učenje uvede kot
obvezni del šolskega kurikuluma (npr.
učenje vsebin pri pouku zgodovine).
6
Carlos Castaneda
7
Dušan Sušnik
Tuhtaj in si delaj skrbi, preden se za kaj odločiš.
Ko pa se enkrat odločiš, pojdi lepo po svoji poti in
se ne moti s skrbmi in pomisleki – še milijon
drugih odločitev je pred tabo... Tako dela bojevnik.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dušan Sušnik
Projekti skrbi za nekdanje pripadnike (maj 2008 jun 2009):
Projekt »Klubski prostori za upokojence SV«
Projekt "Skupine za samopomoč"
Projekt "Beremo skupaj"
Projekt "Univerza za tretje življenjsko obdobje"
Projekt "Varovano stanovanje"
Projekt "Skupina mentorjev pri Knjižnično
informativnem centru«".
8
Projekt “Mreţa medgeneracijskih skupin za kakovostno starost”:
-
-
Dušan Sušnik
-
7 delujočih skupin,
usposabljanje novih voditeljev oktober 2011 – junij 2012,
8 voditeljev se je usposobilo po programu: “Preprečimo padce v
starosti” in izvedli 4 tečaje,
redna intervizijska srečanja,
vsakoletno srečanje članov vseh skupin.
9
MS za kakovostno starost Ţarek
MS za kakovostno starost Lubnik
MS za kakovostno starost Aljaţ
Dušan Sušnik
MS za kakovostno starost Rekreativci
MS za kakovostno starost Nanos
MS za kakovostno starost Dolenjski bršljan
MS za kakovostno starost Stara trta
10
Nastanek in delovanje skupin - VODITELJI
Dušan Sušnik
Spol voditelja: M 8
Ž 8
Starost voditelja:
od 30 do 50 let
_4_
od 51 do 65 let
_7_
nad 65 let
_5_
Status voditelja:
Zaposlen _8__
Upokojenec _8__
UO _6__;
SV _2_
Kateri strukturi MO RS ste pripadali? (upokojenci)
Upravni _4__
SV _3_
Nobeni _1_
St. izobrazbe: VII: 7; VI: 5; V: 4
11
Dušan Sušnik
Stroka socialnega dela pozna delovanje skupin starih
za samopomoč in medgeneracijskih skupin za
kakovostno starost, v institucionalnem in domačem
okolju. MS za kakovostno starost so na videz podobne
skupinam, ki delujejo v domačem okolju, saj se
srečanja odvijajo na terenu, kjer člani živijo. Hkrati
vsebujejo elemente, ki so značilni za institucionalne
skupine; kader, sredstva, prostore in druge
materialne pogoje zagotavlja institucija (MO RS), ki
se bistveno razlikuje od institucij, kot so domovi za
stare. Ta specifičnost predstavlja novost, tudi za
stroko socialnega dela, zato se izkušnje lahko
uporabijo pri organiziranju mrež v različnih
gospodarskih in družbenih subjektih.
12
PRISPEVEK K DANAŠNJI OKROGLI MIZI:
delo - pedagogika
Andragoško delo - andragogika
Gerontološko delo - gerontogogika
Dušan Sušnik
Pedagoško
13
Dušan Sušnik
RAZVOJ POTENCIALOV MLADINSKIH
ORGANIZACIJ ZA MEDGENERACIJSKO
SOŢITJE IN SODELOVANJE
14
naziv razpisa:Javni razpis za izbor projektov s področja socialnih,
državljanskih in kulturnih kompetenc
razvojne prioritete: Razvoj človekovih virov in vseživljenskega učenja
Dušan Sušnik
Javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport, podprt s strani
Evropskega socialnega sklada (2009-2013)
prednostne usmeritve:Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov
izobraževanja in usposabljanja 2007-2013
vsebinsko področje razpisa:Razvoj in uvajanje mehanizmov in instrumentov za
dvig kakovosti vseživljenskega učenja
15
KONZORCIJ 10 MLADINSKIH
ORGANIZACIJ
IN 4 SREDNJIH ŠOL
Dušan Sušnik
GIMNAZIJA ŠIŠKA
SREDNJA VZGOJITELSKA ŠOLA
IN GIMNAZIJA LJUBLJANA
16
Vizija projekta
razvite
potenciale za ustvarjanje medgeneracijskega sožitja in
stičnih točk za sodelovanje. Znanje o poznavanju
medgeneracijskih potreb, problemov in možnosti bo zbrano, verificirano
in na voljo vsem. V smislu »učečega se okolja« bo to znanje
uporabno, pretočno in priznano kot dodana vrednost
pri razvoju družbe na lokalni, nacionalni in evropski ravni.
MO in druge organizacije zbrane v mreži MGS bodo usposobljene
pripomoči k razvoju kompetenc in veščin posameznikov, da bodo
V letu 2013 bodo mladinske in druge organizacije v mreži MGS imele
Dušan Sušnik
ustvarjali kulturo tolerance in spoštovanja, vzpostavljali dialog in skrbeli za sožitje
generacij ter aktivno prispevali k oblikovanju kakovostnejših in trajnostno
naravnanih javnih politik in formalnih oblik vzgoje in izobraževanja.
17
CILJI
► Povezati mladinske organizacije
► Izboljšati sposobnosti mladinskih NVO s
prenosom znanja in izkušenj
Dušan Sušnik
► vključiti delo strokovnjakov
► Vzpostaviti sistem kakovosti in
preverljivosti neformalno pridobljenih
znanj
►Večja prepoznavnost MO in zaveza za
boljše delovanje
18
DOBRE PRAKSE
Dušan Sušnik
Kaj meniš o ...?, Diskusijske kavarne,
Biografsko učenje, Medgeneracijski teden
umetnosti, Mostovi med generacijami,
Vesele urice, Taborniški feštival,
Izobraţevanje za vodje skupin, POTA,
Luzer, faca in otroci, Razvoj metod in
definiranje vrednot uspešnega
sodelovanja med mladimi in lokalno
skupnostjo, Tabori mladih za še mlajše,
Obisk in pomoč starejšim, Sodelovanje
mladih s starši članov ZSKSS,
Programirane aktivnosti, Druţinski/
medgeneracijski tabori, Prijateljski vozel,
Mostovi ...
19
ČESA SE UČIMO IN KAJ LAHKO PONUDIMO
Dušan Sušnik
preizkušene metode dela
dolgoletna praksa
komunikacija z različnimi generacijami
socialne veščine
učenje z delom
učenje medgeneracijske solidarnosti
mreženje
drug drugemu vir znanja
komunikacija z odločevalci
izobraževanje
vzgoja za sobivanje
publikacije in DVD (Bilten Generacija, poročilo raziskave,
Biografsko učenje-Prisluhni življenju, Mladi in občina,
sodelovanje generacij, DVD-Družinska taborjenja) 20
OVIRE
*predsodki in stereotipi
*pomanjkanje literature z MGS vsebinami
namenjene mladim
► produkti projekta
Dušan Sušnik
► “gremo v akcijo”
*“Kaj pa po 2012”?
►?
21
KAKO NAPREJ?
RAZISKAVA
lastnosti generacij pri nas (feb.2012)
PUBLIKACIJE kako voditi mladinsko organizacijo za
delo z mladimi, metode za vodenje
medgeneracijske skupine (apr.2012),
publikacije kot produkt dobrih praks
(avg.2012)
ZAKLJUČNA KONFERENCA (maj 2012)
BILTEN GENERACIJA (vsake 4 mesece)
Dušan Sušnik
KRATEK FILM kako so različne generacije preživljale
mladost (apr.2012)
22