Promocija i primopredaja vozila u Visokom

Transcription

Promocija i primopredaja vozila u Visokom
InfoBus
InfoBus
INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS
Godina 9
Broj 92/93
EUROLINES
Oktobar/Novembar 2012.
Tema broja: Plan poslovanja
Promocija i primopredaja vozila
u Visokom
AKTIVNOSTI
InfoBus
Informativni bilten
Centrotrans Eurolines
Godina 9 Broj 92/93
Oktobar/Novembar 2012. godine
Glavni i odgovorni
urednik
dr.sc. Muhamed Šaćiragić
Uređivački odbor:
Babić Mira
Brkić Aida
Porča Amerisa
Visković Jelena
DTP:
Babić Mira
Prolaz Aida
Iz sadržaja
TEMA BROJA
Plan poslovanja za
2013. godinu
AKTIVNOSTI
Promocija i primopredaja vozila u PJ Visoko
INTERNI AUDIT
Održan interni audit
1/2012 (ISO 9001 i ISO
14001)
Adresa:
Sarajevo. Kurta Schorka 14
POHODI
Telefon: 033 770 800
Fax:
033 770 853
Uspješno okončan studentski pohod u Berlin
POSJETE
Tiraž: 300
Besplatan primjerak
Štampa:
Štamparija Fojnica
Organizovane posjete novoizabranim načelnicima
JEDAN DAN SA...
elektronska verzija dostupna na:
www.centrotrans.com
InfoBus
02
Proveli smo jedan dan u
Karoserijskom odjeljenju
UVODNIK
U
spješnost svake kompanije
je u direktnoj zavisnosti od
stručnosti i pozitivne motivacije zaposlenika kao i adekvatnih
tehnoloških procedura za djelatnost
kojom se kompanija bavi. Postizanje
optimalnog nivoa u svakom od ovih
faktora jedan je od najvažnijih aktivnosti menadžmenta.
Stručnost naših zaposlenika se ogleda
u kvalifikacionoj strukturi kadrova. U
posljednje vrijeme stručnost se cijeni
ne samo posjedovanjem određene
diplome već zavisi od kvaliteta obrazovnog procesa i kriterija za ocjenjivanje koji se primjenjuju i vladaju u
određenim obrazovnim institucijama.
Evidentno je da je kod svih novoprimljenih radnika izražena neujednačena stručnost i obučenost za
obavljanje određenih poslova. Osim
individualnih radnih karakteristika to
je u direktnoj zavisnosti sa naprijed
navedenim faktorima.
Nakon provedenog testiranja kandidata za nova i upražnjena radna mjesta, sektor ljudskih resursa provodi
obavezan i kompleksan proces adaptacije i upoznavanja novih radnika sa
najnužnijim poslovnim procedurama
koje su vezane za njegov posao. Također, u budućnosti , svaki će radnik
biti podvrgnut izuzetno serioznim
programima edukacije i usavršavanja
kroz kontinuiran proces edukacije zaposlenika Centrotrans Eurolines.
Sve ovo što je rečeno u uvodu ima
za cilj da se shvati sva ozbiljnost kojom se u Centrotrans Eurolines prilazi
kada su pitanju njegovi ljudi – kadrovi
od kojih zavisi uspješnost poslovanja
. U ranijem periodu, pogotovu u
uslovima uređenog privrednog sistema, kakav je bio onaj predratni, nije
se pridavala posebna pažnja edukaciji zaposlenika. Vozači, mehaničari,
službenici i drugi učili su radne vještine i procedure od starijih kolega i
veoma često su takva iskustva davala
izuzetno loše rezultate. Međutim ono
što je bila jedna opšta karakeristika
tog doba bio je drugačiji odnos prema radu, kolegama, imovini (svoje –
društvene) firme, državi. Sa sadašnje
vremenske distance mora se nažalost
konstatovati da je ukupan poslovni i
društveni ambijent tada bio daleko
Dr.sc. Muhamed [aćiragić
povoljniji što je na kraju i rezultiralo
razvoju nesumnjivo snažne privrede,
zadovoljavajućem standardu stanovništva i izuzetno velikom ugledu koji
je bivša država imala u međunarodnom odnosima. Prethodna ratna zbivanja na prostorima bivše Jugoslavije
nisu razarala samo materijalna dobra
i imovinu, već je nepovratno uništena
pozitivna energija i domaćinski odnos
prema radu i rezultatima rada, koja je
bila temeljni pokretač svih pozitivnih
procesa u periodu između dva rata. U
takvom ambijentu i opštoj pozitivnoj
mobilizaciji cjelokupnog stanovništva
za nepunih pola godine, bez ikakve
mehanizacije, golim rukama, mladost
tadašnje bivše države je izgradila 92
kilometara pruge Brčko – Banovići. Iz
današnjeg sivila i beznađa ovaj podatak graniči sa naučnom fantastikom.
Prihvatam mogućnost da se ovakva
moja razmišljanja komentarišu na
razne načine. Pokušavam da nađem
realnu analogiju u poređenju između
„prethodnog“ i „sadašnjeg“ sa jasnim
ciljem da se izvuče kvalitetan zaključak i pouka kako popraviti sadašnje
stanje i biti uspješan na nivou firme,
grada, države.
Naša firma je u svojoj dugoj istoriji prolazila kroz razne faze razvoja,
boreći se kontinuirano i uspješno za
postizanje boljih rezultata, poslovnog
ugleda, većeg standarda zaposlenika.
I pored svih teškoća i izazova koje
je donosilo vrijeme, u kome je period agresije na Bosni i Hercegovinu
bio sigurno najteži u istoriji, uvijek se
nalazio put za rješavanje problema.
Snagu, energiju i garanciju za uspjeh
davala je unutrašnja kohezija firme,
stručnost i profesionalizam zaposlenika koji su bili okosnica svih pozitivnih
poslovnih aktivnosti.
Simbol naše firme i naše osnovne
djelatnosti su vozač i autobus. Od
kvaliteta rada te pojednostavljene i
ogoljene predstave o mikro organizaciji Centrotransa u krajnjoj liniji zavisi
i uspjeh cijele firme i svih zaposlenih
u njoj. Prepričava se i dešavalo se da
su se vozači ranije takmičili po tome
ko će imati ispravniji autobus, ko će
tačnije održavati red vožnje, kod koga
putnici nemaju muku kad se voze.
Brojni su slučajevi da su vozači zadu-
živali autobus „na klocevima“ i njegov
prvi zadatak je bio da ga „prikrpi“ i osposobi za normalno obavljanje prevoza. Takav vozač je nakon takvog iskustva imao i osnovna znanja i vještine
mehaničara, ali ono najvažnije, svoju
energiju i rad je utkao u nešto korisno
što je sam stvorio i što će koristiti njemu, firmi i drugim ljudima. Emotivni
odnos bilo koga ko nešto sam napravi
potpuno je drugačiji od onoga koji to
isto kupi ili dobije.
Danas smo svi pomalo razočarani sa
odnosom novih radnih kolega prema
poslu, firmi i sredstvima sa kojim ona
raspolaže. Ne može neko ko nikada
u životu nije sa šakom soli otapao led
sa šajbe, cijeniti komfor i klima uređaj koji posjeduje svaki naš autobus,
kakav je on zadužio prvi dan kada je
došao u firmu.
... Ali stani malo. Na prostoru ispred
lamele ugledah jedan stariji autobus i
vozača koji ga obilazi, čisti, pregleda,
dotjeruje. Autobus jeste bio star, ali se
na svemu vidi da je održavan, čist i
uredan i da neko o njemu vodi stalnu
brigu domaćina. Novi mladi vozač
dva dana je to radio i ja sam mu na
kraju prišao i vidio da on to radi sa
pedantnošću jednog Goralije Refika,
Šehović Galiba i drugih legendi Centrotrans-a.
Dobro došao mladi kolega, u čestitu
firmu Centrotrans koju je samo pošten rad svih njenih zaposlenika, u
koje si se i Ti na ovaj način upisao,
održao i ona u kontinuitetu postoji
već šezdeset petu godinu.
InfoBus
InfoBus
03
Plan poslovanja
Plan poslovanja je temeljni i elementarni okvir svakog
privrednog društva koje želi da poveća šanse za uspjeh.
va osnovna slika o realnim šansama
i izgledima za tekući poslovni period.
O ovoj važnoj poslovnoj temi razgovarali smo sa Izvršnim Direktorom Tehničke funkcije i Izvršnim Direktorom
Zajedničkih funkcija. U nastavku ćete
saznati kakvo je njihovo mišljenje o
završenom poslovnom planu za 2013tu godinu, koji potencijalni problemi
očekuju našu kompaniju u narednoj
kalendarskoj godini, te kakva su alternativna rješenja.
Kerla Ibrahim, Izvršni direktor Tehničke funkcije
Kakav je Plan poslovanja u Tehničkoj
funkciji?
P
očeti bilo kakav poslovni poduhvat bez prethodno dobro smišljenog plana, teško može garantirati
uspjeh. Plan poslovanja u današnjim
uslovima rada nije samo puka formalnost, već je temeljni i elementarni okvir
svakog privrednog društva koje želi da
poveća šanse za uspjeh i smanji rizike
poslovanja. Mnoga privredna društva
smatraju kako je za uspjeh dovoljno
imati dobru ideju i marljivo obavljati
poslovne obaveze. Međutim, bez detaljnog poslovnog planiranja njihov
rad uglavnom se može svesti na trošenje resursa i vremena bez pravog
usmjerenja i cilja nanoseći veliku štetu
razvoju poslovanja. Privredno društvo
treba detaljno provjeriti ostvarivost
svoje poduzetničke ideje da bi osiguralo osnovne preduvjete za uspjeh cijelog projekta.
Plan poslovanja Centrotrans Eurolines-a za 2013 godinu po tradiciji bavi
se procjenom uslova poslovanja u narednoj godini što se zasniva na osnovu
izvještaja o poslovanju u tekućoj goInfoBus
04
dini i predviđanjima vanjskih uticaja
na poslovanje Društva. Nastoje se,
u okviru dinamičkog plana poslovanja, utvrditi konkretne planske veličine
kako u fizičkom tako i u financijskom
segmetu poslovanja. U planu poslovnih aktivnosti detaljnije se opisuje šta
se namjerava raditi, gdje, kako i kad,
i kakvi se poslovni rezultati očekuju.
Također se predviđaju buduća događanja, problemi i alternativna rješenja.
Detaljno analiziranje i planiranje detalja budućih poslovnih aktivnosti je veoma bitno u fazi realizacije i ostvarivanja ciljeva. Od primarnog je značaja
što bolje predvidjeti buduće događaje,
te predvidjeti alternativna rješenja mogućih problema.
Sastavni dio svakog plana poslovanja
je detaljna SWOT analiza kojom se
vrši svojevrsna inventura stanja poslovnog ambijenta kojom se procjenjuje:
(S) Strenghts - Snaga, sposobnosti,
(W) Weakness - Slabosti, (O) Opportuniteies - Šanse, izgledi i (T) Threats
- Opasnosti. Na ovaj način se dobi-
Plan poslovanja je osnovni dokument
za svaki privredni subjekt koji ostvaruje
poslovne aktivnosti na tržištu i ima namjeru da ostvari profitabilno poslovanje. Bez plana poslovanja praktično je
nemoguće upravljati poslovnim operacijama, te pratiti stanje i predviđati
moguće probleme. Kratko rečeno, bez
dobrog i na činjeničnom stanju sačinjenog plana nema ni uspješnog poslovanja.
Tehnička funkcija Društva Centrotrans
Eurolines je po strukturi funkcija koja
ostvaruje najveće prihode i troškove
u Društvu, pa je stoga njen Plan poslovanja od najvećeg značaja za rad
i profitabilno poslovanje Društva. Već
dugi niz godina, pa tako i ove godine,
izradi plana poslovanja posvećuje se
velika pažnja. Pažljivo se planira svaki izvor prihoda i svaki trošak, jer je
ključna stvar uskladiti plan sa realnim
stanjem i očekivanjima. Osnovni pokazatelji za izradu plana su: poslovanje u prethodnim godinama, iskustvo
i saznanja iz prethodnog perioda te
znanja i očekivanja u narednoj godini.
Teško je sve predvidjeti imajući na
umu visoku turbulenciju dešavanja na
tržištu koje opslužujemo i različite as-
PLAN POSLOVANJA ZA 2013.
pekte političko-ekonomske situacije iz
okruženja, ali postoji jedna poslovica
koja kaže: „Plan je ništa - planiranje je
sve.“ Dakle, bez planiranja nema života niti poslovanja, a sam plan je dokument koji se u određenim situacijama
može mijenjati i dorađivati, zavisno od
elemenata koji utiču na njega kao i od
samog našeg utjecaja na određene
elemente plana. Primjera radi, osnovni
energent koji bitno utiče na naš plan,
je diesel gorivo, a cijena ovog energenta je varljiva i često zna biti iznad
najveće cijene koju mi možemo planirati u momentu izrade plana i u skladu sa saznanjima koja posjedujemo o
kretanjima cijena na svjetskom tržištu.
Također, naše poslovanje u velikoj
mjeri zavisi od dnevnih, mjesečnih ili
drugih vremenskih ograničenih migracionih kretanja stanovništva, pa ako
se desi ukidanje „bezviznog“ režima
sa zemljama EU, to može imati veliki
utjecaj na poslovanje, a onda se mora
prići rebalansu plana i usklađivanja sa
stvarnim stanjem. Ovo su samo neki
od primjera kako pojedini elementi utiču na plan i koji ukazuju na teškoće i
nepredvidivosti koje se moraju imati u
vidu prilikom izrade plana poslovanja
za 2013. godinu.
Šta su najvažniji aspekti plana za Vašu
funkciju?
Temeljni aspekti plana su fizički i finansijski pokazatelji, te ključni aspekt koji
proizlazi iz ova dva, a to je profitabil-
nost Društva. Plan
Tehničke funkcije
podrazumijeva
činjenicu da se
na kraju godine
ostvari pozitivno
poslovanje, to jest
da troškovi budu
niži od prihoda,
te da Društvo na
kraju
poslovne
godine
ostvari
ostatak prihoda i
na kraju podijeli
dividendu svojim
vlasnicima – dioničarima, što se
očekuje od menadžmenta Društva.
Fizički pokazatelji
za izradu plana u
Tehničkoj funkciji,
na osnovu kojih
se prave finansijski pokazatelji, su: plan prijeđenih
kilometara u linijskom i vanlinijskom
saobraćaju, broj prevezenih putnika,
te plan angažovanja potrebnih resursa, autobusa i uposlenika.
Finansijski pokazatelji plana sačinjavaju dva aspekta: plan realizacije –
ukupnih prihoda i plan troškova – ukupnih rashoda.
Ovo je najkraće što se može reći o aspektima plana poslovanja. Sam plan
je skup velikog broja fizičkih i ekonomskih pokazatelja prikupljenih u
prethodnom periodu, na osnovu kojih
se komparacijom i saznanjima o očekivanim promjenama na tržištu, izvodi
željeno stanje. Željeno stanje je praktično i najveći korektiv i inicijator za
poduzimanje akcija u cilju ispunjenja
plana i kako već rekoh, ostvarivanja
profitabilnog poslovanja.
Da li je napravljen dinamički plan za
svaki organizacioni dio Centrotrans
Eurolines?
Svaki organizacioni dio Društva Centrotrans-Eurolines sačinjava plan poslovanja za svoj segment, a skup tih
planova predstavlja Plan poslovanja
Društva. Kad je u pitanju Tehnička
funkcija Društva, planovi poslovanja
se prave odvojeno za saobraćaj i održavanje, a zatim se kompariraju i zbrajaju, te tako dobijemo Plan poslovanja
Tehničke funkcije Društva. U saobraćaju plan poslovanja se sačinjava za
svaku poslovnu jedinicu posebno za
svaki mjesec, a krajnji plan poslovanja
dobija se zbirom planova poslovanja:
MGS, PGS sa planovima RJ Ilijaš i RJ
Kiseljak Fojnica, PJ Visoko i PJ Olovo.
Plan Održavanja pravi se za organizacione dijelove RTO, Centroservis i
Tehnička priprema. Planovi ovih dijelova Tehničke funkcije sačinjavaju se
drugačije od planova saobraćaja, jer
u stvarnosti prihod ovih dijelova društva su troškovi saobraćaja, osim određenog iznosa prihoda koji se ostvaruje
od usluga trećim licima. Zbog navedene činjenice da planovi poslovanja
ovih dijelova Društva u suštini predstavljaju trošak na planu saobraćaja,
izradi plana u ovim segmentima pridaje se posebna pažnja.
Napominjem da se pored Plana poslovanja koji je krucijalni dokument
za poslovanje, sačinjavaju i drugi planovi, koji nisu ništa manjeg značaja.
Plan Tehničke funkcije je isprepleten
u međuovisnom odnosu i daje veliki
dio informacija za kreiranje različitih
planova poslovanja na nivou Društva:
Plan investicija, Plan kadrova, Plan
edukacija, Plan zapošljavanja, Plan
stipendiranja, te niz drugih operativnih
planova.
Lončarić Edin, Izvršni Direktor Zajedničke funkcije
Za širi krug naših uposlenika mislim da
bi bilo dobro da kažete šta je suština
planiranja i kakav konkretan utjecaj
ima Plan poslovanja u redovnim aktivnostima?
Svaka ozbiljna kompanija radi plan
poslovanja. Obično se poslovni planovi rade na godišnjem nivou, međutim oni mogu biti dugoročni, kratkoročni, a mogu biti vezani i za određeni
projekt. Plan poslovanja predstavlja
smjernice u kojim pravcima određeno
preduzeće, društvo ili kompanija treba
da se kreće kao i okvir koji govori gdje
se jedno preduzeće nalazi.
U svakom slučaju plan poslovanja
predstavlja jednu inventuru onoga u
čemu se trenutno firma nalazi, osvrt na
tržište, na interne i eksterne resurse, na
mogućnosti koje se mogu ostvariti, i
na potrebe koje proizlaze iz stanja koje
je konstatovano i naravno na interese
vlasnika, zaposlenika i menadžmenta
Društva. Ono što je najvažnije za sve
zaposlenike jeste da se svi usmjere
ka ostvarenju planiranih pokazatelja,
mr. Almira Kulović
InfoBus
05
PLAN POSLOVANJA ZA 2013.
nama. Naravno,
svaki od rukovodilaca će braniti
svoj plan poslovanja pred Upravom Društva što
će u konačnici u
toku mjeseca decembra rezultirati
Planom poslovanja za 2013. godinu.
Šta su ciljevi i prioriteti u godini
koja dolazi?
kako bi ono što je zacrtano u planu
bilo ostvareno, kako bi iz toga proizašli efekti koji se očekuju, a prije svega je to uspješno poslovanje koje obezbjeđuje redovne isplate primanja kao
i mogućnosti za povećanje istih što je u
direktnoj vezi sa svim zaposlenim.
U svakom slučaju, plan poslovanja
ima i poseban značaj za sve rukovodne kadrove, menadžere bilo kojega
nivoa, jer oni su ti koji sagledavaju dio
kompanije u kome rade i procjenjuju
mogućnosti koje mogu biti ostvarene
te doprinose ostvarenju planiranih pokazatelja. Shodno navedenom potrebno je poduzeti sve neophodne aktivnosti od nivoa zaposlenika do skupštine
Društva kako bi se planovi ostvarili.
Vaša ocjena realizacije poslovanja
2012-te godine?
Što se tiče poslovanja za ovu godinu,
očekujemo da poslovanje bude pozitivno što ćemo konačno znati završetkom poslovne godine. Naravno, ona
je bila dosta teška s obzirom na velike
oscilacije cijena goriva, velike poremećaje na tržištu i ekonomsku krizu
koja još uvijek traje.
U kojoj fazi je izrada Plan poslovanja
za 2013. godinu?
Što se tiče plana za 2013. godinu izradi istog pristupilo se prije dva mjeseca.
Plan poslovanja za 2013. godinu je
u završnoj fazi koju razmatra Uprava Društva, i vjerovatno će pretrpjeti
određene dorade koje predstavljaju
prije svega politiku i strategiju Društva
kao i mogućnosti koje se nalaze pred
InfoBus
06
Prioriteti u godini
koja dolazi jeste da ostvarimo
bolje poslovanje
nego ove godine.
U principu, uvijek radimo plan poslovanja koji je malo ambiciozniji od
realnosti i to predstavlja jedan inicijalni podsticaj da ostvarimo više i da
budemo bolji nego što smo prije bili.
Prije svega važan je utjecaj na interna
kretanja u Društvu kao što su organizacija, kontrola posla koji obavljamo,
analiza i izvještavanje u cilju uspostave
optimalnog načina rada. Naravno za
sve ono što dolazi sa vana i na što se
ne može uticati treba isplanirati načine
i varijante kako prevazići te situacije, u
slučaju ako su one negativne ili imaju loš utjecaj. Osnovni prioritet je da
ostvarimo pozitivno poslovanje u svim
poslovnim jedinicama sa izraženom
dobiti preduzeća, sa redovnim izmirenjem obaveza prema zaposlenima,
obaveza prema kreditima i ostalim poslovnim partnerima, redovnim tekućim
investiranjem u vozni park koji je neophodan svake godine obnavljati jer
on čini garanciju opstanka na ovom
tržištu.
Koliko planirane aktivnosti mogu uticati na uspješno i pozitivno poslovanje
obzirom na svjetsku ekonomsku krizu
koja i dalje traje?
Što se tiče ekonomske krize najveći
utjecaj kod nas može imati cijena naftnih derivata koji u značajnom pogledu može poremetiti poslovanje jedne
kompanije. To je nešto što je vrlo važno. Druga situacija za koju se nadamo da neće doći jeste pitanje viznog
režima i njegovo ukidanje. Kada bi do
toga došlo bilo bi veoma teško i toj
situaciji bi se moralo ozbiljno pristupiti te tražiti alternativna rješenja za tu
vrstu problema. I još nešto što treba
naglasiti, a što se tiče eksternih utjecaja promatrano sa finansijske strane
je jedna nelikvidnost koju generišu državne institucije. Naravno ona se prenosi na našu kompaniju i mi plaćamo
velike troškove koji mogu ponekad biti
cikličnog, a i konstantnog utjecaja tokom cijele godine.
Zaključak
Na kraju se može reći da je plan poslovanja izuzetno važan dokument
za kompaniju Centrotrans Eurolines
i smatra se najbitnijim dokumentom
koji daje smjernice i određuje u kom
pravcu ova kompanija treba da se
kreće. Tehnička funkcija i Zajednička
funkcija kao i cijela kompanija pridaju
veliku pažnju planu poslovanju i izradi
plana poslovanja posvećuje se velika
pažnja. Kompanija Centrotrans Eurolines očekuje da procijenjeni poslovni
rezultati do kraja poslovne 2012. godine budu s velikom vjerojatnošću pogođeni i brojkama ostvareni. Poučeni
iskustvom iz ranijih godina, potrebno
je poduzeti sve neophodne radnje
kako bi se određeni planovi ostvarili. Razvojem sveobuhvatne suradnje
i stalne prisutnosti među građanima,
korisnicima naših usluga, praćenjem
ekonomskog i političkog sektora, poslovnog okruženja u kojem kompanija
Centrotrans Eurolines djeluje je najbolji način za ostvarenje zacrtanog Plana
poslovanja i za ostvarenje planiranih
poslovnih rezultata.
Tradicionalno naša kompanija je i u
predprivatizacijskom periodu, odnosno prije prethodnog rata, svoje poslovanje uvijek zasnovala na zdravim
ekonomskim odnosima. Od prihoda
ostvarenog na slobodnom tržištu, čija
efektivnost zavisi od kvaliteta naše usluge, podmirivali su sve svi troškovi
poslovanja, investicije i plate zaposlenika. Drugih sredstava iz bilo kakvih
budžetskih fondova za Centrotrans nikada nije bilo i to je jedna od ključnih
odrednica koje su determinirale našu
otpornost na promjene i opstanak
Kompanije u cjelini. Ne očekujući ničiju pomoć zaposlenici Centrotrans-a
su u svim prilikama nalazili odgovorajuća rješenja i uspješno rješavali tekuću poslovnu problematiku.
mr. Almira Kulović
PROMOCIJA VOZILA U VISOKOM
Promocija vozila
U Visokom održana svečana promocija i primopredaja
osam vozila Mercedes Conecto.
Ovom svečanom i veoma važnom događaju za Centrotrans Eurolines prisustvovale su brojne ličnosti iz političkog
i ekonomskog života, novoizabrana
načelnica općine Visoko Amra Babić,
te brojni novinari, poslovni partneri,
prijatelji i zaposlenici kompanije Centrotrans Eurolines.
D
ana, 08.11.2012. godine u
11:30 sati na autobuskoj stanici Visoko održana je svečana
promocija i primopredaja osam auto-
busa marke Mercedes Conecto namijenjenih za potrebe javnog prijevoza
putnika na području općine Visoko.
Svečanosti je prisustvovao i prethodni
aktuelni načelnik općine Visoko Munib
Alibegović koji je ovom prilikom izjavio:
“U svoje ime, u ime načelnice Općine
Visoko gospođe Amre Babić, ja čestitiam Centrotransu na ovom poslovnom uspjehu uz nadu da će kao i dosad Centrotrans biti ozbiljan graditelj u
obavljanju svojih dužnosti na području
općine Visoko“.
Prisutnima se također obratio generalni direktor Društva Mr.sc Safudin Čengić sa riječima:
mr. Almira Kulović
InfoBus
07
PROMOCIJA VOZILA U VISOKOM
“Početak rada Centrotransa na području
općine Visoko započet je 1970. godine
otvaranjem skromnog kioska za prodaju
autobuskih karata. 1972 godine prvih pet
autobusa je pušteno u prijevoz u lokalnom
saobraćaju. Razvoj Centrotransa na području općine Visoko počinje sa razvojem
privrednih subjekata općine. Nastavak ulaganja i opredijeljena naše kompanije da
pored voznog parka razvija i infrastrukturu,
nastavlja se i izgradnja moderne autobaze
i autobuske stanice koje su svečano otvorene 04.07.1984.godine. Tokom svog četrdesetogodišnjeg rada na području općine
Visoko, Centrotrans je svojom kvalitetnom
uslugom pokušao dati doprinos razvoju općine i privrednih subjekata na nivou općine
Visoko.
Centrotrans Eurolines Sarajevo, kao društveno odgovorna kompanija ima obavezu
da svojim korisnicima usluga, svojim poslovnim odlukama i aktivnostima, obezbijedi uslugu koja svojom kvalitetom može
zadovoljiti potrebe i odgovoriti na zahtjeve
naših kupaca. U proteklih 65 godina, koliko ova kompanija djeluje na prostorima
BiH i šire, bezbroj puta je dokazala svoju
odgovornu ulogu, a poseban nivo društvene odgovornosti iskazan je tokom agresije
na Bosnu i Hercegovinu kao i u periodu obnove i poslijeratnog razvoja države Bosne
i Hercegovine. Iza nas se nalaze novonabavljena vozila za gradsko prigradski prijevoz koja se priključuju Centrotransovoj floti
autobusa, a to su 8 vozila marke Mercedes
Conecto. Želimo naglasiti da su sva ova
vozila, kao i uvijek do sada, nabavljena iz
vlastitih poslovnih izvora Centrotrans Eurolines i da ni na koji način neće opterećivati
budžet Općine Visoko.“
Na kraju svog govora i obraćanja svim
posjetiocima generalni direktor Društva zahvalio se svima na odvojenom vremenu i
prisustvu čime su uveličali izuzetno značajan
događaj za kompaniju. Također, generalni
direktor Društva je svim zaposlenicima, posebno voznom osoblju Centrotrans Eurolines-a poželio mnogo pređenih kilometara
uz što više zadovoljnih putnika.
Predsjednik Nadzornog odbora kompanije
Centrotrans Eurolines dr. Muhamed Šaćiragić i dugogodišnji vozač Centrotransa
hadži Dževad Alijagić, pristupili su svečanom presijecanju vrpce i time uveličali ovaj
značajan događaj za kompaniju. Nakon
završetka zvaničnog dijela promocije, uslijedilo je razgledanje autobusa i prigodno
posluženje.
InfoBus
08
mr. Almira Kulović
INTERNI AUDIT 1/2012
Interni audit 1/2012
Interni audit je proveden u svim organizacionim/procesnim dijelovima Društva i u Centrotrade-u koji je certificiran kao «kćerka firma» Centrotrans Eurolines.
S
hodno obavezama preuzetim
uvođenjem integrisanog Sistema
upravljanja (kvalitetom i okolinom), te nalogu Generalnog direktora,
dana 31.10. i 01.11. 2012. u Društvu
je obavljen Interni audit. Cilj audita je
provjera primjene svih dokumentiranih procesa koje smo identificirali i
razradili ISO procedurama, a ujedno
i donošenje objektivne ocjene nivoa
uspješnosti uspostavljenog Sistema
upravljanja pred predstojeći nadzorne
(ISO 9001 i ISO 14001) audite koje
će obaviti certifikacijska kuća DQSBHCERT u decembru ove godine.
Interni audit je proveden u svim organizacionim/procesnim dijelovima
Društva i u Centrotrade-u koji je certificiran kao «kćerka firma» Centrotrans
Eurolines.
Izvještaj o nalazima i rezultatima Internog audita je razmatrala Uprava
društva, a zbirni izvod iz tog izvještaja
prezentiran je i na zajedničkom 35.
sastanku Uprave i rukovodstva društva
koji je održan 09.11.2012. godine.
Iako je do sada više puta isticana generalna ocjena da je Sistem upravljanja
(kvalitetom i okolinom) dokazao potpunu opravdanost uvođenja i implementacije u Društvu i ovim Internim
auditom je definitivno potvrđena neophodnost dosljedne provedbe svih
radnih procesa na način propisan i
dokumentiran procedurama ISO standarda. Rezultati audita su nedvosmisleno pokazali postojanje direktne veze
između ostvarenih poslovnih rezultata
i nivoa implementacije ISO standarda
u svakom organizacionom i/ili procesnom dijelu Društva. Jednostavno
rečeno, u organizacionim dijelovima
Društva gdje je evidentno dosljedno
provođenje ISO procedura i poslovni
rezultati su pozitivni, za razliku od po-
jedinih organizacionih cjelina Društva
gdje je nivo implementacije ISO standarda niži što se direktno odrazilo i na
uspješnost poslovanja tog dijela.
I pored određenih pozitivnih pomaka
u odnosu na protekli auditirani period, u pojedinim organizacionim
dijelovima Društva su evidentirane izvjesne neusklađenosti koje su ocijenjene shodno verificiranim kriterijima za
ocjenjivanje pri internom auditu.
Po svakoj utvrđenoj neusklađenosti
Uprava društva i QM-tim su propisali odgovarajuće korektivne mjere u
cilju njihovog otklanjanja, sa striktno
navedenim odgovornim osobama i
rokovima za provođenje propisanih aktivnosti. Ponovna i obavezna
provjera provođenja propisanih korektivnih mjera u svim organizacionim
dijelovima Društva gdje su utvrđene
neusklađenosti će biti kontinuirana i
prema definiranim rokovima.
Imajući u vidu strukturu evidentiranih neusklađenosti kao i nedvojbenu
opredijeljenost Uprave društva u smis-
lu, ne samo održavanja nego i stalnog
(obaveznog) poboljšanja uvedenog
integrisanog Sistema upravljanja, realno je očekivati da ćemo uočene
neusklađenosti efikasno otkloniti i na
taj način obezbijediti pozitivne ocjene
eksterne certifikacijske kuće prilikom
provedbe nadzornih audita.
Na kraju, mora se konstatirati:
Uspješnost primjene integrisanog
Sistema upravljanja, shodno uspostavljenoj matrici odgovornosti u Centrotrans Eurolines, isključivo zavisi od
odgovornog ponašanja i angažmana
rukovodnog kadra. Rezultati internog audita su na direktan način ovu
konstataciju i potvrdili što u narednom periodu nedvosmisleno zahtjeva
znatno veći angažman i odgovorniji
odnos rukovodilaca svih nivoa prema
strateškom opredjeljenju kompanijePOSTIZANJU, OBJEKTIVNO NAJVIŠE
RAZINE KVALITETA SVOJIH PROCESA
I USLUGA.
Koliko god bili uspješni u primjeni integrisanog Sistema upravljanja u našem
Društvu, nikada ne smijemo biti u potpunosti time i zadovoljni, što je upravo
i osnovna postavka na kojoj su nastali
i na kojoj se održavaju međunarodni
ISO standardi.
ing. maš. Nenad Miković
InfoBus
09
KONFERENCIJA EUROLINES-A
Eurolines-a
Delegacija Centrotrans Eurolines učestvovala na redovnoj godišnjoj konferenciji članica organizacije Eurolines.
U
periodu od 13.-14.11 2012.
godine u Beču je održana radna konferencija članica organizacije Eurolines. Već nekoliko godina
redovno se jednom godišnje održavaju radni susreti članica Eurolines koji
imaju međusobnu poslovnu saradnju
u pogledu održavanja zajedničkog
međunarodnog linijskog prevoza. Pokazalo se da je ovo izuzetno efikasan,
racionalan i učinkovit način za međusobne kontakte, produbljivanje i unapređenje saradnje, rješavanje određenih problema.
Delegacija Centrotrans Eurolines u
InfoBus
10
sastavu dr.Muhamed Šaćiragić, Predsjednik Nadzornog odbora, Edin
Lončarić, Izvršni direktor zajedničkih
funkcija i Aida Zec prevodioc, u dva
dana je održala nekoliko sastanaka na
kojima je sa partnerima Centrotransa
rješavana aktuelna poslovna problematika. Prvi dan je održan sastanak
sa firmom Deutche Touring, zatim sa
Austratransom, a naredni dan na redu
su bili sastanci sa Eurolines Francuska,
Belgija, Holandija
i na kraju sa Lastom iz Beograda.
Iako se na ovim
sastancima otvo-
re brojna pitanja, na sva se ne može
uvijek postići dogovor jer teža pitanja
zahtijevaju dodatne konsultacije i usaglašavanja. Po pravila takva otvorena
pitanja se rješavaju u naknadnim bilateralnim susretima.
U cjelini se može ocijeniti da su održani sastanci imali svoj puni značaj i
uspjeh.
PRAVILNIK RAČUNOPOLAGAČA
Pravilnik
Primjena pravilnika o ugovorima o prijevozu i materijalnom zaduženju računopolgača.
na svojstveni način djelovati u poboljšanju uslova poslovanja i otklanjanju
poteškoća sa kojim se svakodnevno
susreće Društvo.
K
ako smo u prethodnom broju
našeg lista najavili Pravna služba
Društva u saradnji sa Ljudskim
resursima, započela je ciklus predavanja na temu „Upoznavanje sa Internim
aktima Društva“, u okviru obavezne
edukacije rukovodnog osoblja a sa
ciljem što bolje implementacije i upoznavanja rukovodnog osoblja sa internim aktima Društva.
Cilj edukacije je povećati nivo znanja,
podići nivo svijesti o značaju internih
akata, uvesti standarde koji su utvrđeni internim aktima Društva u svakodnevnu praksu, te osvježavati znanja,
motivirati zaposlenike da na što bolji
način u svom radu primjene odredbe
Pravilnika. Kako je stalno obrazovanje i usavršavanje zaposlenika jedan
od najefikasnijih načina ostvarivanja
konkurentske prednosti te osnova ulaska u tržišnu utakmicu i prolazak kroz
poteškoće u aktuelnom poslovanju,
Zajedničke funkcije Društva kroz ovaj
vid edukacije i odabranih tema koje su
vješto i metodički izdvojene pokušava
Tema drugog po redu predavanja
bila je „Upoznavanje sa osnovnim
načelima Pravilnika o ugovorima o
prijevozu i materijalnom zaduženju računopolagača“. U ovom broju našeg
časopisa izdvajamo neke od odredbi
koje reguliše navedeni Pravilnik.
Pravilnikom o ugovorima o prijevozu
i materijalnom zaduženju računopolagača uređuju se sljedeće oblasti i to:
ugovori o prijevozu putnika, odgovornost po osnovu ugovora o prijevozu,
ugovor o prijevozu prtljaga, načini polaganja predaje pazara, preuzimanje
i zaduživanje voznih karata, praćenje
stanja preuzimanja materijalnih zaduženja i dr.
U dijelu koji se odnosi na odgovornost
prijevoznika kod ugovora o prijevozu
putnika, učesnicima edukacije prezentovano je da Društvo (prijevoznik) odgovara za štetu nastalu zbog smrti ili
ozljede putnika u skladu sa propisima
iz oblasti osiguranja i obligacionog
prava.
Za štetu koja nastane zbog smrti, narušavanja zdravlja ili povrede putnika
odgovara Društvo u skladu sa pravilima obligacionog prava i prava iz obaveznog osiguranja putnika u javnom
prijevozu. Također, polaznicima edukacije su detaljno obraložene odredbe Zakona o obligacionim odnosima FBiH („Sl. list SFRJ”, br. 29/78,
39/85, 45/89, 57/89, „Sl. list RBiH”,
br. 2/92, 13/93, 13/94 i „Sl. novine
FBiH”, br. 29/03 i 42/11, u nastavku
„ZOO FBiH“) i Zakona o osiguranju
imovine i osoba («Službene novine
FBiH», br. 2/95, 7/95, 6/98 i 41/98)
koje odredbe su našle svoju primjenu
u navedenom pravilniku. U praktičnom
djelu edukacije polaznicima je predočena na uvid i aktuelna sudska praksa
u ovoj oblasti.
U drugom dijelu edukacije, polaznicima su prezentovane odredbe o radu
i obavezama računopolagača (članovi posade autobusa, bileteri, referenti
prodaje voznih karata, voditelji agencija, kondukteri i ugostiteljski zaposlenici) koji su dužni da cjelokupan prihod
(pazar) od prodatih karata ili ugovorenog iznosa, polože na blagajnu Društva odmah po završetku linije, odnosno
po završetku rada u smjeni. Poseban
naglasak je stavljen na činjenicu da je
svako zadržavanje prihoda kod računopolagača zabranjeno i predstavlja
težu povredu radne obaveze za koju se
može donijeti odluka otkaza Ugovora
o radu i podnijeti krivična prijava protiv
lica koja neopravdano zadržavaju pazar. Izdvojena je odredba da se prihod
od prodatih karata i usluga mora predati u punom iznosu, u suprotnom evidentira se manjak što opet predstavlja
težu povredu radne obaveze.
Ono što je značajno pomenuti jeste da
je tema o kojoj se govorilo na edukaciji izazvala veliko interesovanje prisutnih, što potvrđuje činjenica da su prisutni iznosili svoja mišljenja, postavljali
pitanja te navodili primjere iz prakse,
osvrćući se na probleme sa kojim se
svakodnevno susreću u ovoj oblasti te
izlazeći sa prijedlozima kako bi se što
bolje i efikasnije djelovalo u ovom domenu poslovanja.
dipl.pravnik Benaris Dedić
InfoBus
11
STUDENTSKI POHOD U BERLIN
Studentski pohod
u Berlin
Bh studenti nastavljaju osvajanje Europe - uspješno
okončan pohod na Berlin.
U
periodu od 22.11.2012. do
27.11.2012. godine uspješno je realizovan projekt pod
nazivom“Studentski pohod u Berlin“.
To je ujedno bio veliki izazov i za naš
Sektor Turizma, Marketing, ali i Službu
saobraćaja, jer se radilo o neuobičajeno velikim zahtjevima u oblasti vanlinijskih prijevoza.
Pored toga, naš uobičajeni radni proces se odvijao nesmetano, a na svim
našim redovnim domaćim i međunarodnim linijama smo zadržali potrebna vozila i pružili adekvatan kvalitet
usluge. Sve ovo je zahtijevalo vanredne napore Službe održavanja, koja je
uspjela obezbijediti zadovoljavajući
koeficijent tehničke ispravnosti našeg
voznog parka. Ujedno su kolege iz
ostalih poslovnih jedinica pružile nesebičnu podršku PJ MGS u navedenom
periodu.
Organizaciji ovog projekta smo pristupili studiozno, te smo zauzeli stav da
prijevoz trebamo obaviti samostalno.
Prijevoz je obavljen sa 13 kvalitetnih
vozila visoke turističke klase. Autobusi
su bili parkirani na parkingu Kampusa
InfoBus
12
22.11.2012. godine u 12 sati, , a
zatim su od 13 sati, u vremenskom
razmaku od po 60 minuta, odaslana 4 konvoja koja su se kretala unaprijed utvrđenim itinererom.
U svakom konvoju smo imali vođu
konvoja koji je bio u kontaktu sa
ostalim vođama konvoja i vozačima, kao i sa rukovodiocima koji su
se nalazili u pratnji konvoja.
Konvoji su se kretali po unaprijed
utvrđenim itinererima, s tim da smo
u odlasku koristili najkraći i najbrži put, a u povratku je putanja bila
malo duža zbog planiranog posjeta
Minhenu.
Ni u odlasku ni u povratku nismo
imali tehničkih problema i sve se odvijalo po planu. Generalno gledano, kompletan projekt je realizovan
po planu i bez značajnih poteškoća.
Angažovani uposlenici pokazali su
snalažljivost, disciplinovanost i profesionalizam.
U skladu sa najavama i dogovorom,
te publikovanim brošurama, uspjeli
smo realizovati sve potrebne fakultativne sadržaje:
Posjeta Diskoteci „Matrix“, razgleda-
nje Berlina, krstarenje rijekom Spree,
posjeta Televizijskom tornju - Fernsehturm Berlin, posjeta Zoološkom vrtu,
obilazak ostataka Berlinskog zida i razgledanje grada Minhena.
Na ovaj način smo studentskoj populaciji približili kulturne i istorijske znamenitosti Berlina, Minhena i uopšte
Njemačke, te smo im omogućili da
prošire svoje vidike i obogate znanja o
ovoj veoma razvijenoj zemlji.
Činjenica je da je do realizacije ovog
veoma značajnog i kompleksnog projekta došlo nakon uspješno okončanog
„Studentskog pohoda u Prag“, koji je
realizovan u februaru ove godine. To
je ujedno i potvrda da su nam studenti
Univerziteta u Sarajevu privrženi, te da
nam s pravom ukazuju povjerenje.
Očigledno se možemo nadati nastavku ove uspješne saradnje. Već su u
toku pripreme za organizovanje projekta pod nazivom „Studentski pohod
u Zagreb“, a obavljaju se konsultacije vezane za odlazak i na neke druge
atraktivne destinacije.
ing. saob. Jasmin Osmanović
POSJETE NAČELNICIMA
načelnicima
Generalni direktor Centrotrans Eurolines-a posjetio novoizabrane načelnike općina Kakanj, Fojnica, Ilijaš i Visoko
N
akon završenih Općinskih izbora, sačinjen je plan posjete
novoimenovanim načelnicima
općina koje su od bitnog značaja za
poslovanje našeg Društva. Kako je stanje u našoj kćerci firmi Kakanj veoma
teško, tako ne iznenađuje da je prva
posjeta našeg Generalnog direktora
bila baš toj općini.
Posjeta načelniku općine Kakanj Nerminu Mandri
Posjeta načelniku općine Ilijaš Akifu Fazliću
Dana 21.11.2012. godine Općinski
načelnik Nermin Mandra je u zvaničnu i prijateljsku posjetu primio ispred
Centrotrans-a Generalnog direktora
mr.sci. Safudina Čengića, Izvršnog direktora tehničke funkcije Ibrahima Kerlu, direktora Centrotrans Kakanj Bitić
Sulejmana i šefa kabineta Aidu Brkić.
Ova posjeta je bila prije svega odraz
podrške načelniku nakon preuzimanja ovako važne i odgovorne dužnosti
i želja da uspije u svim nastojanjima
da ojača i pronađe modalitet za razvoj svih segmenata kakanjske lokalne
zajednice. Razgovaralo se o trenutnoj
veoma teškoj situaciji koja je prisutna u Centrotrans Kakanj i iznalaženju
mogućih načina za rješavanje aktuelnih problema. Načelnik je u svoje ime
iskazao spremnost za svaku moguću
pomoć koja je zasnovana u zakonskim
okvirima, da bi se situacija pokušala
riješiti bez štetnih posljedica za korisnike lokalnog prevoza i zaposlenike CTS
Kakanj.
Nakon općine Kakanj, 30.11.2012.
godine sljedeća posjeta je upriličena u
općini Fojnica starom, odnosno ponovo imenovanom načelniku Merdžanić Salkanu. Na početku razgovora
predstavnici Centrotrans-a Generalni
direktor mr.sci. Safudin Čengić, RuAida Brkić
InfoBus
13
POSJETE NAČELNICIMA
u svom kabinetu za predstavnike naše kompanije. Razgovor je
tekao u opuštenoj atmosferi sa
osvrtom na problematiku prevoza putnika ove Općine.
Gospodin Fazlić je u predhodnom periodu obnašao funkciju
pomoćnika načelnika Općine
Ilijaš za budžet i finansije, tako
da je u potpunosti upućen u
kompletnu problematiku prevoza putnika na području Općine
Ilijaš. Kada je u pitanju kvalitet
pružene usluge naše kompanije, načelnik je izrekao riječi hvale, a obećao je svoje zalaganje
u daljem rješavanju problema
prijevoza putnika Općine Ilijaš
koji su predmet rješavanja Ministarstva prometa i komunikacija
Kantona Sarajevo.
Posjeta načelniku općine Fojnica Merdžanić Salkanu
OPĆINA VISOKO
Kao osnovni nosioc javnog
kovodilac OJ Fojnica Rifet Huseinba- naporima možemo ostvariti opstanak i
prijevoza
na području Općine Visoko
šić i šef kabineta Aida Brkić su uputili prosperitet ove OJ u cilju poboljšanja
Centrotrans
je prisutan preko četrdeset
čestitke Načelniku na ponovnoj pobje- pružanja usluga građanima Fojnice i
godina.
U
tom
periodu je bio sudionik
di na lokalnim izborima. Imenovanje šire.
i neraskidiv faktor funkcionisanja i razvoja ove Općine.
Dana 19.12.2012. godine
održan je prvi sastanak u općini
Visoko sa novoizabranom načelnicom, gospođom Amrom
Babić i njenim saradnicima.
Delegaciju Centrotransa su
sačinjavali gospodin Safudin
Čengić, generalni direktor, Muhamed Šaćiragić, predsjednik
Nadzornog odbora, Akšamović Elmir, rukovodilac PJ Visoko i Aida Brkić, šef kabineta
generalnog direktora. Tokom
sastanka razmatrana je aktuelna situacija u općini Visoko sa
posebnim osvrtom na funkcionisanje javnog prevoza o čemu
su se predstavnici općine najpohvalnije izrazili. Osam novih autobusa marke Mercedes
Conecto, koji su odnedavno u
funkciji javnog prevoza podigli
Posjeta načelnici općine Visoko Amri Babić
su kvalitet usluge na veći nivo.
Dogovoreno je da će se sva pitanja
u
budućem periodu, u skladu sa
na ovako važnu funkciju je sigurno
dosadašnjom
uspješnom saradnjom,
priznanje načelnikovog dosadašnjeg OPĆINA ILIJAŠ
blagovremeno
rješavati uz međusobrada na ovoj lokalnoj zajednici.
Jedna od bitnih i strateški važnih Općino
uvažavanje
problema
koje determiGeneralni direktor je informisao na- na za našu kompaniju je Općina Ilijaš.
niraju
ponašanje
korisnika
i izvršioca
čelnika sa stanjem u našoj OJ Fojni- Novoimenovani Načelnik Fazlić Akif,
prijevoza.
ca i složili su se da samo zajedničkim 12.12.2012. godine upriličio je prijem
InfoBus
14
Aida Brkić
AKTIVNOSTI
I dalje se vode razgovori sa Ministarstvom saobraćaja i
kominikacija Kantona Sarajevo.
U
mjesecu
novembru,
dana
29.11.2012. godine, Nadzorni odbor
Društva je održao još jednu sjednicu
kojoj je usvojen zapisnik sa prethodne
sjednice, jer na isti nije bilo primjedbi.
Nadzorni odbor na sjednici je razmatrao i usvojio Informaciju o izradi
Plana poslovanja Društva za 2013.
godinu. Nadzorni Odbor je dao punu
podršku izradi Plana za 2013. godinu.
Nadzorni odbor na sjednici je razmatrano i usvojio Informaciju o poslovanju društva za mjesec oktobar i period
januar – oktobar 2012. godine.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
U
prava Društva Centrotrans Eurolines sedmično održava
operativne sastanke na kojima razmatra poslovnu problematiku
i druga značajna pitanja iz domena
Uprave. U mjesecu oktobru i novembru 2012. godine, Uprava je održala
9 (devet) sjednica sa ukupno 50 tačaka dnevnog reda. Na sjednicama je
doneseno je 126 odluka i zaključaka o nabavci neophodnih osnovnih
sredstava i drugih bitnih događaja za
potrebe rada, organizacije i funkcionisanja svih segmenata Društva, a na
prijedlog Izvršnih direktora funkcija i
Generalnog direktora Društva, odnosno Uprave Društva.
POSLOVANJE DRUŠTVA ZA MJESEC
OKTOBAR 2012. GODINE
U mjesecu oktobru 2012. godine,
Društvo je ostvarilo pozitivan poslovni
rezultat, a u mjesecu novembru negativan poslovni rezultat. Iako je poslovni
rezultat u mjesecu novembru negativan, devetomjesečno poslovanje Društva je i dalje pozitivno. Očekivati je da
će Društvo ostvariti pozitivan poslovni
rezultat za 2012-u godinu. Uprava je
na osnovu prezentiranog Izvještaja donijela odluke da koeficijent za isplatu
plata zaposlenika za mjesec oktobar i
novembar 2012.godine, iznosi 0,95,
jer su troškovi goriva povećani.
NADZORNI ODBOR
U mjesecu oktobru dana 18.10.2012.
godine, Nadzorni odbor Društva je
održao jednu sjednicu, Na sjednici je
usvojen bez primjedbi zapisnik sa prethodne sjednice. Nadzorni odbor je
razmatrao i usvojio Informaciju o izradi Plana poslovanja Društva za 2013.
godinu.
Dana 18.10.2012. godine održana je
Treća Skupština Društva
Po izboru dioničara Skupštinom je
predsjedavao mr. sc. Šaćiragić Muhamed. Verificiran je Zapisnik sa Druge
Skupštine jer na isti nije bilo prigovora
niti primjedbi. Skupština je na Trećem
zasjedanju usvojila Odluku o izglasavanju povjerenja Nadzornom odboru
Društva nakon dvije godine rada u
skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statutom Društva.
Skupština je usvojila Odluku u kojoj je
ovlastila Nadzorni odbor da provede
proceduru izbora Neovisnog revizora
za 2012 godinu.
Kompletan Zapisnik sa Skupštine se
po ustaljenoj proceduri nalazi na WEB
stranici Društva.
dipl. pravnik Mirha Ekić
InfoBus
15
AKTIVNOSTI POSLOVNIH JEDINICA
Aktivnosti Poslovnih
jedinica
Redovne mjesečne aktivnosti Poslovnih jedinica MGS,
PGS i Olovo. Pregled dešavanja iz Centrotoursa.
PJ MGS
N
a kraju smo još jedne poslovne godine u kojoj je Poslovna
jedinica Međumjesni i međunarodni saobraćaj (PJ MGS) ostvarila
dobre poslovne rezultate. Postignuti
rezultati predstavljaju nastavak trenda
uspješnog poslovanja iz 2011. godine.
Svi najvažniji pokazatelji koji se odnose na pojedine segmente poslovanja
ove poslovne jedinice bolji su u odnosu na planske veličine, a i u odnosu
na rezultate ostvarene u istom periodu
prošle godine. Ovaj podatak dobija
na značaju ako imamo u vidu činjenicu da se radi o najznačajnijoj poslovnoj jedinici naše kompanije, u kojoj je
angažovano najviše uposlenika i koja
raspolaže sa najvećim brojem voznih
jedinica.
Poslovanje je okarakterisao rast indeksa koji se odnose na linijski saobraćaj,
izražen rast obima prevoza koji se odnosi na vanlinijske prijevoze, te naročito izražene povećanje koji se odnose
na ugovorene prijevoze.
InfoBus
16
Stabilnost poslovanja u oblasti linijskog saobraćaja upotpunjena je pojačanim interesom u oblasti vanlinijskih
prijevoza, kojem smo uspješno odgovorili (studentski pohodi, odlazak na
nogometne utakmice, brojni prijevozi
manjeg obima i sl.). Osim toga, sve
je izraženiji interes lokalnih zajednica
u oblasti ugovorenih prijevoza, tako
da na području Kantona Sarajevo sve
više preuzimamo ulogu organizovanog prijevoza učenika do škole i od
škole. Naše usluge koje se odnose
na prijevoz radnika pružali smo, a
i dalje uspješno pružamo, raznim
preduzećima (Bosnalijek, Sarajevo
gas itd.), dok nam se stalno javljaju novi kolelektivi zainteresovani za
ovaj vid saradnje.
Pored navedenog, dobar poslovni ambijent je omogućio da ovoj
poslovnoj jedinici pružaju usluge i
druge, manje, poslovne jedinice,
što je nesumnjivo značajno utjecalo na poslovne rezultate. Radi se o
svim poslovnim jedinicama u okviru Kompanije „Centrotrans-Eurolines“, među kojima su prednjačili
PJ Olovo i PJ PGS, čija su vozila u
2012. godini za potrebe PJ MGS prešla blizu 200.000 kilometara.
Na poslovne rezultate su u značajnoj
mjeri utjecale pogodne vremenske
prilike, ali i zalaganje cjelokupnog
kolektiva, te dobra saradnja sa svim
komponentama Tehničke funkcije i
Kompanije u cjelini. Poslovni ambijent
je obogaćen i uspješno realizovanim
ciklusima edukacija, koji su doprinijeli daljnjem profilisanju našeg voznog
osoblja, obogaćivanju njihovih znanja, te izraženijoj disciplini.
Iako je potrošnja goriva na 100 km
ostala na prošlogodišnjem nivou, na
žalost, cijena ovog energenta svojim
rastom negativno se odrazila na poslovanje PJ MGS. Drugi po redu negativni element predstavljaju veoma
visoki troškovi održavanja.
Ipak se nadamo da ćemo u novu poslovnu godinu ući još spremniji i jači,
te da će PJ MGS nastaviti sa trendom
postizanja dobrih poslovnih rezultata.
PJ PGS
Poslovna jedinica Prigradsko-gradski
saobraćaj, koju pored sarajevske, sačinjavaju još PJ Ilijaš i PJ Kiseljak-Fojnica, ostvarila je u proteklom periodu
znatno bolje rezultate od planiranih.
Većina pokazatelja koji se odnose na
pojedine segmente poslovanja bolji su
u odnosu na isti period prošle godine
kao i u odnosu na planirane veličine,
dok je manji broj pokazatelja rezultata
na prošlogodišnjem nivou.
Osnovna realizacija je značajno poboljšana, dok su ostvareni značajni
AKTIVNOSTI POSLOVNIH JEDINICA
rezultati i u oblasti vanlinijskih i ugovorenih prijevoza.
Značajan obim rada je pratio adekvatan kvalitet pruženih usluga, tako da
smo dobili veoma malo pritužbi putnika, ali i mnogobrojne pohvale.
Ostvareni rezultati bi bili nesumnjivo
još bolji da nije došlo do porasta cijene goriva, povećanja utroška rezervnih
dijelova, koji značajno opterećuju poslovanje.
I u proteklom periodu je nastavljen
proces provođenja Plana edukacije
(95% uposlenika je obavilo edukaciju iz oblasti PPZ obuke) i testiranja
uposlenika PJ PGS, koji su na osnovu
preliminarnih rezultata, pokazali zadovoljavajući stepen znanja. Također,
nastavljene su pripremne radnje kako
bi mogli uspješno odgovoriti novim
izazovima i realizovati planove za unapređenje poslovanja u narednoj kalendarskoj godini.
PJ OLOVO
C
entrotours je u oktobru 2012.g. ostvario najbolji poslovni rezultat. Fizički plan ostvaren je u iznosu od 138.083,00 KM i predstavlja najbolji
mjesečni rezultat u posljednih nekoliko godina.Centrotours je u oktobru
organizirao putovanja u Atinu za ukupno 463 putnika! Realizirana su dva čarter leta na relaciji Sarajevo-Atina-Sarajevo kojim su prevezeni igrači i članovi
NSBiH i navijači nogometne reprezentacije BiH, a putovanje u Atinu realizirano
je i sa 5 Centrotransovih autobusa.
Tokom mjeseca oktobra realiziran je i projekt “Bajram u Istanbulu” - putovanje
u Istanbul avionom u trajanju od 5 dana. U Istanbul je po izuzetno povoljnim
cijenama (već od 399,00 KM + takse) putovalo 150 putnika.
Za potrebe Srednje mašinske škole tokom mjeseca oktobra realizirali smo putovanje u Sloveniju i Italiju.
Tokom mjeseca novembra realizirana su dva značajna putovanja - putovanje u
Alžir na utakmicu Alžir-Bosna i Hercegovina direktnim čarter letom Sarajevo-Alžir-Sarajevo, i studentsko putovanje u Berlin na koje je putovalo 750 studenata.
Ovo najveće ikad organizovano studentsko putovanje u Berlin realizirano je u
saradnji sa Vijećem studenata Ekonomskog fakulteta i Studentskim parlamentom Univerziteta u Sarajevu.
U mjesecu novembru, na godišnjoj konfereneciji u Barseloni, Centrotours je postala članica ISTAA-e (Međunarodna asocijacija sportskih turističkih agencija).
U tekućem periodu intenzivirane su aktivnosti oko usklađivanja i registracije
lokalnih linija po raspisanom javnom
pozivu od strane općine Olovo. U prijedlogu je zadržan isti broj lokalnih
linija i polazaka. Potpisani su ugovori
za prijevoz učenika osnovnih škola na
području općine Olovo za prvo polugodište, a obzirom da traje posljednji
ugovoreni mjesec očekuje se raspisivanje javnog poziva za naredno polugodište.
Na raspisani poziv za usklađivanje
kantonalnih linija, predložena je ponovna registracija po jednog polaska
na liniji Olovo-Zavidovići. Predviđen
je završetak svih radnji, a nadamo se
i skorašnji početak saobraćanja autobusa..
Intenzivirane su aktivnosti oko pripreme vozila za tekuću zimsku sezonu.
Ubrzano se radi na uređenju kruga
autobaze i objekta Autobusne stanice
prije snježnih padavina.
InfoBus
17
POSLOVANJE
Centrotrans Eurolinesa
u
Rezultati nisu na nivou plana
• Pređeni kilometri veći za 5% od kilometara u oktobru i novembru 2011. godine, a 2% od planiranih.
• Realizacija od saobraćaja veća od prošlogodišnje za 7%, a 4% manja od planske.
• Broj prevezenih putnika na prošlogodišnjem nivou, a 1% manji u odnosu na planskih.
• Cijena po kilometru veća od prošlogodišnje za 2%, a 6% manja od planske.
• Prihod veći za 6% od prihoda u oktobru i novembru 2011. godine, a 2% manji od planskog.
• Rashodi veći za 5% od rashoda u oktobru i novembru 2011. godine, a 4% od planiranih.
S
vi pokazatelji bilježe rast u odnosu na prošlu godine izuzev broja prevezenih putnika, koji su na
istom nivou. Gledajući prema planu
negativna odstupanja su zabilježena
kod ostvarene realizacije i broja prevezenih putnika.
Iskorištenost vozila na nivou Društva
Pređeni kilometri
Ostvarena realizacija
Rashodi
Prevezeni putnici
KM/Km
Index 12/Pl
102
96
104
99
94
Index 12/11
105
107
105
100
102
bolja je od prošlogodišnje za 2%, a lošija za 6% u
odnosu na plan. Ovome su doprinijeli veći broj vozila od planskog, a manji broj pređenih kilometara
od planskih.
Fizički pokazatelji u mjesecima oktobru i novembru
u poslovnim jedinicama imaju različita odstupanja
u zavisnosti od poslovne jedinice. Ni jedna poslovna jedinica nema sva odstupanja pozitivna izuzev PJ
PGS-a. I kod ostalih poslovnih jedinica najveći dio
odstupanja je pozitivan. Prednjače PJ MGS, RJ Ilijaš
i RJ Kiseljak i Fojnica, kod kojih je evidentirano po
jedno negativno odstupanje.
Grafički prikaz pređenih kilometara, prevezenih putnika i ostvarene
realizacije za oktobar i novembar 2012. godine.
Tabelarni pregled pređenih kilometara, prevezenih putnika i ostvarene realizacije po PJ za oktobar novembar 2012. godine
MGS
12/11
InfoBus
18
12/Pl
PGS
12/11
12/Pl
Visoko
12/11
12/Pl
Kiseljak/
Fojnica
12/11
12/Pl
Ilijaš
12/11
12/Pl
Olovo
12/11
12/Pl
Pređeni kilometri
108
102
101
102
99
104
102
99
96
101
101
98
Prevezeni putnici
100
102
102
101
108
98
100
102
101
100
91
91
Ostvarena realizacija
106
93
109
106
108
100
106
111
113
104
102
79
POSLOVANJE
Prikaz procentualnog učešća po poslovnim jedinicama u
ostvarenju pređenih kilometara za oktobar i novembar
Grafički prikaz finansijskog poslovanja u
oktobru i novembru 2012. godine
Finansijski pokazatelji poslovanja u oktobru i novembru 2012. godine
Ostvareni finansijski rezultat u mjesecima oktobru i novembru je pozitivan, s tim što treba naglasiti da nisu dostignuti planirani pokazatelji, ali možemo istaći da nije bilo većih odstupanja ako posmatramo prošlu godinu. Turizam, AS Sarajevo,
RJ Ilijaš i PJ Visoko su glavni nosioci pozitivnog finansijskog rezultata u mjesecima oktobru i novembru.
I dalje je prisutan problem likvidnosti, kao i u proteklom periodu, s tim što on postaje sada još izraženiji. Navedeni problem nije uticao da redovnu isplatu ličnih primanja zaposlenicima, koja se u kontinuitetu redovno isplaćuju u skladu sa
rezultatima poslovanja.
Tabelarni pregled odnosa prihoda i rashoda po jedinicama za oktobar i novembar 2012. godine
PGS
MGS
12./ 11 12./ Pl
Kiseljak/
Fojnica
Ilijaš
Olovo
12./ 11 12./ Pl
12./ 11 12./ Pl
12./ 11 12./ Pl
Visoko
12./ 11 12./ Pl 12./ 11 12./ Pl
Prihod
105
93
107
107
107
103
106
111
112
104
96
86
Rashod
107
102
106
107
110
107
107
111
107
106
89
108
ide
ntiran
i
Efekti U
Broj ev
Pot
r
eno go
teta
Koefic
oš
ro
K-b j k
trola
Br
t ispra
hš
ien
a
Bro
aut o b u
riv
Trend poslovanja OKTOBAR-NOVEMBAR
oj
osti
vn
aposle
jz
sa
Pre
ni pu
nih
ze
ve
on
ni kilom
ci
tni
đe
e tr i
Pre
OKTOBAR I NOVEMBAR U BROJKAMA
2012. PLAN
2012. PLAN
Centrotrans Eurolines ukupno
PJ Olovo
PJ Međugrad
Centroservis
PJ Prigradski
Centrotours
PJ Ilijaš
Centrotrans Kakanj
PJ Fojnica i Kiseljak
Centrotrans I. Sarajevo
PJ Visoko
Centrotrade
dipl oec, Ćutura Sakib
InfoBus
19
JEDAN DAN SA...
Karoserijsko odjeljenje
Proveli smo jedan dan u Karoserijskom odjeljenju...
R
edakcija Info bus-a nastoji da
bude prisutna u svakom segmentu poslovanja Kompanije i da u
svojim prilozima da autentičan prikaz
uslova rada i poslovanja posebno svakog organizacionog dijela. Ovaj put
smo se odlučili da provedemo jedan
radni dan u Karoserijskom odjeljenju
koje je zaduženo, zaslužno ili odgovorno za konačan izgled naših vozila
u eksploataciji. Osim što je specifično
po svom radu, karoserijsko odjeljenje
također predstavlja lice Kompanije
Centrotrans Eurolines.
U Karoserijskom odjelu Centrotrans
Eurolines-a trenutno radi ukupno jedanaest zaposlenika, a većina njih radi
zajedno već 30 godina. Karoserijski
odjel je jedan od najznačajnijih, ali i
jedan od najzanimljivijih odjeljenja u
firmi. U njemu se obavljaju poslovi farbanja, tapetiranja, lakiranja, popravka
polomljenih sjedišta, bunkera, brava,
zamjena logotipa, popravka i obnova
havarisanih vozila i mnogi drugi poslovi bez kojih naši autobusi ne bi izgledali lijepo, uredno i moderno. Svaki
radni dan dijele zajedno pa im naporni
radovi koji traju od jutra, a nekada i
do kasno u noć, barem za sada, ne
padaju teško.
U ranim prijepodnevnim satima svi su
bili na nogama, u radionicama gdje su
radili trenutne opravke, zatekli smo ih
InfoBus
20
na popravci grijanja kao i izmjenama
puknutih šajbi na autobusima. Neke
od njih smo zatekli u farbanju cijelog
autobusa. Na pitanje kada im je bilo
najteže raditi, složno su odgovorili da
su uvijek puni energije i dobro raspoloženi bez obzira što ponekad bude
teško izvršavati radne zadatke zbog
zime i snijega.
Ilijas Jusić zvani Dundo bio je vodič
koji nam je priuštio “tour de Karoserijsko”, u kojem nam je usput ukazao
na mnoštvo zanimljivih činjenica o
radu karoserijskog odjela. Kaže da
se svaki dan maksimalno radi sa malim pauzama za odmor. Prvo što smo
posjetili bile su prostorije lakiranja. Tu
smo zatekli našeg vrijednog zaposlenika Tuba Marinka koji vrši pripremu za
kompletno lakiranje autobusa i kako
smo mogli uočiti radovi su u završnom
stepenu. Dok je Tuba Marinko vršio
pripreme za završni dio lakiranja autobusa, Senad Čatović zvani Beban
je vršio opravku unutrašnjeg dijela
prtljažnika i vanjskih dijelova limova.
Još jedna interesantna stvar koju smo
vidjeli je učenik koji se uči poslu autolakiranja, koji je vršio zaštitu stakala na vozilima. Interesantan dio posla
karoserijskog odjeljenja prvenstveno
predstavlja mentortstvo, koje uz saradnju sa sektorom ljudskih resursa,
čini sve da buduće mlade kadrove koji
dolaze na praktičnu nastavu nauče ne
samo znanjima i vještinama potrebnim
za profesionalan rad, već i ponešto o
životu. „Učenici koji uče od nas predstavljaju i veliko zadovoljstvo, ali i veliku odgovornost.“
Sastali smo se i sa Meša Fikretom, Rukovodiocem PJ RTO, u čijem se sklopu
nalazi ovaj vrijedni i veseli odjel, tvrdi
da oni kao cjelina odlično funkcionišu
i da sujete i loših namjera nema među
njima. On kao rukovodilac svako jutro
podijeli radne zadatke koji se svode na
popravke vozila koji imaju potrebu za
otklanjanjem kvarova. Kaže da radnici
veoma pozitivno primaju sve naloge
koji im se daju, što predstavlja jedan
korak naprijed ka ostvarenju poslovnih
ciljeva ovog veoma značajnog odjeljenja Kompanije Centrotrans Eurolines.
Radni ambijent u Karoserijskom odjelu
je specifičan i vrlo zanimljiv, a u hladnim zimskim danima, radionicu veselo
grije mala peć koju tada naše kolege
„vole najviše na svijetu“. Jedan od primjera efikasnosti naših vrijednih zaposlenika ovog odjeljenja je činjenica da
se posao auto lakiranja vrši u prostorijama koje nisu adekvatno opremljena za tu vrstu poslu. Rekli su nam da
i pored toga uvijek urade posao kako
najbolje znaju i umiju i da na kraju
uvijek imaju zadovoljavajuće rezultate u okviru ispunjenja zadatih naloga
JEDAN DAN SA...
i zadataka. Ovo pokazuje sposobnost
i umijeće naših vrijednih zaposlenika
koji čine sve da bi završili svoj posao
i nanovo pružili našoj Kompaniji imidž
koji je krasi već godinama.
Posjetili smo i Sulejmanović Suada
zvanog Žepa, jednog veoma sposobnog čovjeka koji radi na poslovima
tapetarije i interijera autobusa. Pored
uobičajenih poslova, kaže da se trenutno najviše zanima sa pripremama
Oldtimer autobusa koji je Kompanija
kupila u cilju njegovog restauriranja
i predstavljanja na 65-toj godišnjici
Centrotransa. Zatekli smo ga kako
kroji komade za sjedišta od Eko kože
i priprema navlake potrebne za sjedišta. Žepa nam je pokazao novonabavljeni aparat za opravku napuklih
šoferšajbi koji se uspješno pokazao u
proteklih nekoliko dosadašnjih sanacija šajbi. Prolazeći kroz krug odjeljenja
zatekli smo Ljukovac Kemala i Ljukovac Muniba koji popravljaju autobus
koji je imao saobraćajnu nezgodu.
Oni takvo vozilo u žargonu nazivaju „havarisano vozilo“. Ova dvojica
zaposlenika popravljaju kompletan
prednji dio autobusa, mijenjaju šajbe,
bočna vrata i limove što predstavlja jedan veliki učinak za Kompaniju sa nji-
hove strane samim tim što svaki ovaj
dio oni ne zamjene već poprave da
bi smanjili troškove. Upznali smo se i
razgovarali sa zaposlenikom tokarske
radionice Čavrk Enesom, autolimarom Smajović Fadilom i sa dvojicom
varioca Višća Ismetom i Vasić Predragom koji su vršili radove za potrebe ne
samo ove radionice, već i za potrebe
radionica u našim mnogobrojnim radnim jedinicama.
Nakon što smo obišli skoro sve zaposlenike ovog zaista vrijednog i efektivnog odjeljenja Kompanije, došlo
je vrijeme za malo opušteniji i šaljivi
razgovor sa njima. Pored svih ovih poslova koje tako vrijedno obavljaju svakodnevno, zanimao nas je međusobni
odnos zaposlenika kao i neke njihove
pošalice.
Kako se slažu? Kao i u svakoj porodici
ponekad se zbog interesa posla dešava i izbije žučnija rasprava i „pravo se
zagužva“. Ali, kao što je i počelo, kao
i u svakom dobrom kolektivu, u narednoj fazi se u trenu prekine rasprava i
ponovo zavlada uobičajena – radna
atmosfera. Kada ih pitate oko čega su
raspravljali, sa osmijehom kažu: „Ovaj
onom dobaci, zatim onaj onom i eto ti
belaja“. No, kako su tridesetak godina zajedno sva njihova dobacivanja ili
čak neka prepirka predstavlja više šalu
i novu anegdotu koja će se sa sretnim
krajem prepričavati u godinama koje
dolaze. Ujutro kada se svi još bude i
privikavaju na novi radni dan, Ilijas
Jusić zvani Dundo ulazi u radionicu
pun zdrave energije i pozdravlja svoje
kolege sa dugim i glasnim pozdravom
i tako nastavlja sve dok mu neko ne
uzvrati, istim stilom, na ovaj njegov
pozdrav. Najinteresantnija osoba
kako kažu ostali, je baš Dundo koji je
stalno „nervozan“ i uvijek „galami“ i
traži da se nešto radi. Bez obzira što
uvijek prednjači i daje lični primjer i
doprinos kod svih velikih akcija i po-
slova od posebnog interesa za izvršenje radnih zadataka koji se postavljaju
pred Kompaniju, Dundo je autentični
lider ovoga odjeljenja koje sa posebnom odgovornošću radi i obavlja sve
postavljene zadatke. Ostali članovi
odjeljenja to prihvataju kao činjenicu
potpuno svjesni da imidž firme u javnosti u mnogome zavisi od kvaliteta
rada baš ovoga odjeljenja.
Ono što smo zaključili iz naših razgovora sa zaposlenicima karoserijskog
odjeljenja je to da ovo odjeljenje realizuje strateški važnu ulogu u viđenju
Kompanije od strane njenih klijenata a
također i to da Kompanija bez ovako
predanih, pouzdanih i vrijednih radnika ne bi uspijevala održati rejting koji
uživa u našoj državi ali i izvan njenih
granica. Ni hladni dani niti „smak svijeta“ koji su prognozirali da će se desiti 21.decembra ne može omesti ove
drage ljude da obavljaju svoje poslove začinjene dozom smijeha. Prema
njihovom mišljenju, dan bez smijeha
je izgubljen dan!
mr. Almira Kulović
InfoBus
21
OSMIJEH CENTROTRANSA
Osmijeh za
oktobar i novembar
Dobitnik priznanja za oktobar je Begić Enez
Rođen 18.09.1962. godine u mjestu Župča, općina Breza. Osnovnu školu je završio u Brezi, a nakon toga pohađa
srednju Saobraćajnu školu gdje stiče zvanje saobraćajnog tehničara, a 1983. godine, stiče i zvanje KV vozača. Trenutno
obavlja poslove vozača autobusa u međunarodnom prijevozu, PJ MGS, Tehničke funkcije Društva, a prve poslove obavljao je u PGS-u Tehničke funkcije Društva.
U Centrotrans Eurolines-u je zaposlen od 20.10.1982. godine i od tada je sa punom
pažnjom posvećen svojim obavezama u ovoj firmi.
Enez je porodičan čovjek, oženjen i otac troje djece. Većinu svog radnog vijeka je
proveo u Centrotrans - Eurolines-u, što govori o njegovoj privrženost porodici Centrotransa. Navedeni zaposlenik ima profesionalan odnos prema poslu koji obavlja,
a sve poslove i radne zadatke obavlja savjesno i bez prigovora. Begić Enez, do sada
nije imao problema s korisnicima usluga, radnim kolegama i pretpostavljenim. Enez je
povučena osoba koja se nikada ne eksponira i unatoč tome radne kolege imaju samo
riječi hvale za njega. Imenovani do sada nije imao disciplinskih niti drugih prekršaja,
kao niti bilo kakvih problema u odnosu na korisnike usluga, radne kolege i pretpostavljene. Zasigurno ovo priznanje Begić Enez zaslužuje, jer njegov rad i odnos prema radu,
sredstvima rada i korisnicima usluga to dokazuju, a ujedno bi to bio pečat na njegov
dugogodišnji rad u Centrotrans - Eurolines-u.
Čast i zadovoljstvo je imati ovakvog zaposlenika u Društvu, koji može poslužiti kao
pozitivan primjer radnim kolegama i onim koji dolaze.
Želimo mu puno sreće i zdravlja!
Dobitnik priznanja za novembar je Alijagić Dževad
Rođen 15.08.1961. godine u Mulićima, općina Visoko. Osnovnu školu je završio u Visokom, a nakon toga pohađa
srednju SŠC u Sarajevu i stiče zvanje automehaničara, nakon čega prekvalifikacijom stiče i zvanje KV vozača.
Trenutno obavlja poslove vozača autobusa u Poslovnoj jedinici Visoko, Tehnička
funkcija Društva, gdje je i započeo rad u Društvu daleke 1987. godine i od tada je
sa punom pažnjom posvećen svojim obavezama u Centrotrans Eurolinesu.
Prve poslove je obavljao kao automehaničar, zatim obavlja poslove referenta nabave. Tokom rata bio je pripadnik Armije Bosne i Hercegovine, a dijelom je bio na
radnoj obavezi, gdje obavljao poslove automehaničara i po potrebi poslove vozača
cisterne i vozača servisnog vozila. U ratnom i poslijeratnom periodu Dževdo je svojim radom i zalaganjem dao značajan doprinos očuvanju Društva.
Ima ukupno 30 godina staža.
Dževad - Dževdo kako ga zovemo, je porodičan čovjek, oženjen i otac troje djece.
Većinu svog radnog vijeka je proveo u Centrotrans Eurolines-u, što govori o njegovoj privrženost familiji Centrotransa. Navedeni zaposlenik ima profesionalan odnos
prema poslu, a sve radne zadatke obavlja savjesno i bez prigovora. Do sada nije
imao problema s korisnicima usluga, radnim kolegama i pretpostavljenim. Dževad
- Dževdo je povučena osoba koja se nikada ne eksponira i unatoč tome radne kolege imaju samo riječi hvale za njega. Imenovani do sada nije imao disciplinskih niti
drugih prekršaja. Zasigurno ovo priznanje Alijagić Dževad, zaslužuje, jer njegov rad
i odnos prema radu, sredstvima rada i korisnicima usluga to dokazuju, a ujedno je
to pečat na njegov dugogodišnji rad u Centrotrans Eurolines-u.
Čast i zadovoljstvo je imati ovakvog zaposlenika u Društvu, koji može poslužiti kao pozitivan primjer radnim kolegama i
onim koji dolaze.
InfoBus
22
Ekić Mirha, dipl.pravnik
ZANIMLJIVOSTI
zimskim uslovima
Zimska je sezona za vozače težak period pun izazova.
Svakako je izazov ako se neočekivano moraju boriti s
lošim vremenom.
B
iti vozač autobusa je odgovoran posao. Vozači su odgovorni
za veliki broj putnika svaki dan.
Putnici se oslanjaju na njih i žele da
su vozači sigurni, oprezni i pouzdani.
To je posebno važno tijekom zimskih
mjeseci, kada oštro i hladno vrijeme
može stvoriti opasne uvjete za vožnju.
U normalnim uslovima za vožnju, vozači trebaju biti oprezni, ali ta potreba
se povećava prilikom vožnje u zimskim
vremenskim uslovima.
Zimska sezona je za vozače težak period pun izazova. Svakako je izazov ako
se neočekivano moraju boriti s lošim
vremenom. Za nekoliko minuta uvjeti
na cesti mogu se jako promijeniti i ceste postaju opasno skliske. Vozači se
često u zimskom periodu susreću sa
izazovima poput mekoga snijega, zaleđenih ili mokrih cesta do bljuzgavice.
Zbog smrznute kiše, magle i snijega
česte su saobraćajne nesreće i tjelesne povrede. Glavni recept za sigurnu
vožnju u zimskim uvjetima na cesti je
povećan oprez uz nježnije i odmjerenije pokrete, kako upravljačem vozila
(volanom) tako i na papučici gasa i
kočnice. Prije kretanja vozilom na put
obavezno se informirajte o uvjetima
na cestama, te s dionicom kojom želite putovati ali i alternativnim pravcima
kojima se možete
koristiti u slučaju
zastoja.
Iako su vozači
Centrotrans Eurolines-a profesionalni, savjesni i
pouzdani vozači,
u ovom prilogu
donosimo nekoliko važnih činjenica, uputa i savjeta
za njih pri vožnji u
zimskim uvjetima.
1. Zimske gume
Ako vozite u zimskim uslovima obavezno morate opremiti vozilo dobrim
zimskim gumama. Zbog boljeg prijanjanja i upravljivosti na snijegu, bljuzgavici i ledu te će gume znatno povećati sigurnost vožnje. Zimske gume
osiguravaju veći nadzor nad vozilom
i veću stabilnost. Izbjegavajte kombinaciju guma različitih tipova, dezena
i dimenzija.
2. Smanjena vidljivost
U magli je najbolje usporiti vožnju i
prilagoditi brzinu uvjetima. Kad je vidljivost zaista loša, upalite maglenke, a
ne zaboravite ih isključiti kad se vidljivost poboljša. Nikad nemojte iznenada ubrzavati. Iako možda izgleda da
se magla diže, ona se vrlo brzo razvija
i loša vidljivost često se javlja mjestimice.
Izuzetno je važno voditi računa o čistoći vjetrobranskog stakla i prozora zbog
održavanja dobre vidljivosti.
3. Udaljenost između vas i drugih vozila
Držite sigurnu udaljenost između vas i
drugih vozila. Udaljenost na mokrim,
snježnim ili ledenim cestama može biti
tri puta veća od udaljenosti na suhoj
cesti.
4. Ceste zaleđene i prekrivene snijegom
Kad su ceste skliske, treba voziti polako, izbjegavati naglo kočenje i ubrzavanje jer se, inače, može vrlo brzo
izgubiti kontrola nad vozilom. Ako
vaše vozilo ima sistem kočenja ABS,
nemojte pritiskati papučicu kočnice
nekoliko puta zaredom. Kočite lagano i držite smjer. Preporučujemo da
na zaleđenim cestama ili na nizbrdicama mjenjač prebacite u niži stepen
prijenosa ranije nego inače, a pritom
lagano pritisnite kočnicu da sigurno
smanjite brzinu.
5. Tehnika vožnje
Budite svjesni drugih vozača na cesti.
Vi ne samo da bi trebali biti obrambeni vozač, ali i savjestan vozač. Sjetite
se, vi držite nekoliko života u vašim
rukama!
6. Najopasnije na zimskim cestama
Temperatura između nula i tri stepena
iznad nule smatra se najopasnijom.
Mislite da su ceste u redu, a temperatura zemlje zapravo je ispod nule i
ceste još uvijek mogu biti zaleđene.
Budite vrlo oprezni na raskrsnicama i
željezničkih prijelazima. Nemojte pretpostavljati da drugi vozači mogu, ili će
se zaustaviti. A ako vidite da se približava voz, ne pokušajte ga pobijediti.
Ne samo da možete izazvati nesreću s
vozom, već možete skliznuti sa skliske
ceste.
Svim vozačima želimo sretan put u
ovim oštrim zimskim uvjetima i želimo im puno pređenih kilometara uz
što manje snijega, magle i zaleđenih
cesta!
mr. Almira Kulović
InfoBus
23
InfoBus
1
POSLOVANJE