najveće općinsko priznanje posthumno kemalu

Transcription

najveće općinsko priznanje posthumno kemalu
KAKANJSKE
NOVINE
Informativni list općine Kakanj · Godina IX, Broj 210 · 01.04.2013. · www.kakanjske.com · Cijena 1 KM
Održana VI sjednica Općinskog vijeća Kakanj
Intervju
Almedin Aliefendić, zastupnik
u Skupštini ZDK i delegat u
Domu naroda Parlamenta FBiH
NAJVEĆE OPĆINSKO PRIZNANJE
POSTHUMNO KEMALU ČELEBIĆU
Počinju
aktivnosti na
rješavanju
problema koje
su izazvale
podzemne
vode u
Malješu
Obilježen
Uskrs,
najveći
katolički
praznik
BEZNAÐE U DRŽAVI
ZA ČOVJEKA
Veličanstvena svečanost
UŽOK-a
Zlatna povelja
za životno djelo
dodijeljena
Muneveri Zečević
Košarkaši KK Kakanj
na vrućem gostovanju
u Banjoj Luci izborili
opstanak u elitnom
košarkaškom takmičenju
UVODNIK
KAKANJSKE NOVINE
Informativni list općine Kakanj
www.kakanjske.com
„Kakanjske novine“ su za veliki doprinos
u njegovanju slobode govora i razvoju
štampanih medija na području općine Kakanj,
kao i široj promociji općine Kakanj, 15. aprila
2011. godine, na Dan općine Kakanj, dobile
općinsko priznanje “Plaketa sa diplomom”
Izdavač:
Kakanjske novine doo Kakanj
Direktor:
Fikret Kadrić
Glavni i odgovorni urednik:
Faris Sikirić
Redakcija:
Eldin Omeragić
Azerin Salihbegović
Emerin Ahmetašević
Amina Kulović
Ilma Topalović
Amila Durmić
Maja Hodžić
Saradnici:
Ivica Pekić
Adib Zekić
Maid Goralija
Almir Imamović
Sanela Smajić
Abdurahman Zukan
Emina Dedić
Nađa Kovačević
Ahmed Kovač
Maja Hodžić
Alen Zečević
Mirsad Mujagić
Hamid Hadžić
Ilma Topalović
Amila Durmić
Edis Škulj
Alma Kahvedžić
List izlazi svakih 15 dana.
Adresa redakcije:
Šehida br. 5
Kakanj
Telefon/fax:
032 554-878
E-mail:
[email protected]
Fotografije:
Redakcija
KAKANJSKE NOVINE
Grafička obrada i DTP:
“Labirint” d.o.o. Zenica
Štampa:
“Labirint” d.o.o. Zenica
([email protected])
Rukopisi, fotografije i diskete se ne vraćaju.
List je 08.07.2004. godine, u skladu sa Zakonom
o informisanju, a na osnovu rješenja broj 1040-14367/04 upisan u evidenciju javnih glasila
Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 41.
Na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva
obrazovanja i nauke broj 05-15-2859/04 od
02.07.2004. godine “Kakanjske novine” su proizvod
na koji se ne plaća porez na promet proizvoda.
Žiro račun:
134-020-0000083244 kod IK banke Zenica
2
Kakanj 2091. godine
Godina 2091. Mali dabar vraća
Kako je novac cirkulisao a naš grad
se kući sa osvojenom zlatnom mepostao „Obećana zemlja“ za sve
daljom na Ljetnim olimpijskim
nezaposlene, tako se i samo stanovigrama koje su održane u Gvineji
ništvo rapidno počelo da povećava.
Bisao. Mali dabar nastupio je u kaOpština je uradila sve što je bilo u
tegoriji plivanja na 1500 metara
njenoj moći da privuče nove inveslobodnim stilom. To je ujedno bila
sticije, sve to je dovelo do toga da je
i ljubilarna 100. medalja sa svih
naš grad ubrzo postao najrazvijeniolimpijada, koja je došla u BIH, te
ji grad u našoj državi. Shodno tom
ukupno 17. zlatna. U kući ga dočerapidnom razvoju počeo je i razvoj
kuje njegov tata dabar, te iako je
sporta i kulture. Nedugo nakon toga
sretan zbog sinovljevog uspjeha, ne Piše Eldin Omeragić
naš grad dobio je suvremeni modermože da sakrije sjetu prema svemu onome što ni stadion, koji iako je doživio još jedno poboljšamu je govorio njegov otac.
nje, i dan danas izgleda kao što je izgledao prije
„Sine, sjedi ovdje pored mene. Slušaj sine nekih 80 godina, koliko već na njemu nastupaju
ovo što će ti tvoj tata da kaže“, reče tata dabar, naša fudbalska i ragbi reprezentacija“.
te nastavi: „Nikad nemoj zaboraviti svoje poriTata dabar je nakratko zastao, te nastavio:
jeklo, govorio je moj otac meni, pa ću to isto da
„Sine, kad sam ti rekao da sam i ja sam, pored
ja kažem i tebi. Ja sam zbog svog porijekla često svega, i dalje bio napadan i sramoćen od zavidnih
bio izvrgavan ruglu. Često su mi se smijali, i ovo ljudi mislim na sljedeće. Sine, nekad smo jedva
mjesto gdje ti sada živiš, upamti, nekada nije izgovarali odakle smo. Govorili su nam da je naš
bilo ovako blistavo“.
grad, grad Rudnika i Roma. Zvali su nas mnogim
„Ali, tata, ja ne razumijem zašto mi sve to sada raznim pogrdnim imenima. Bez obzira šta napragovoriš“ – reče mali sin dabar, gledajući u svoju vili u svijetu, uvijek su nas zvali malima. Sine, moj,“
blistavu medalju.
– reče tata dabar i nastavi: „Mene je moj otac na„Slušaj sine“ – reče tata dabar, te izvadi iz ladi- učio tada, a i ja tebi govorim sada, nikad ne zaboce, požutjelo i jedva čitko izdanje nekog časopisa, ravi odakle si, i uvijek s ponosom izgovaraj mjesto
pa reče: „Sine, ja se ne sjećam kako je ovo mjesto svog porijekla. Radi njih. Radi naših predaka. Radi
izgledalo tada, ali me je moj otac učio onome šta njihovih suza i njihovog truda, da naprave svo ovo
je i kako je bilo, a radi se o sljedećem“.
blještavilo u kojem trenutno uživamo. Sine, možNakon toga tata dabar nabaci svoje naočare da ovih pola miliona stanovnika, koji trenutno
te poče da priča sinu priču.
žive ovdje, ne misle tako, ali sine, ti ne zaboravi da
„Sine moj dragi, sav ovaj glamur i blještavilo su nam naši preci iz tog perioda napravili buduću kojem ti trenutno uživaš, djela su naših predaka. nost, i sve ovo u čemu sada uživamo. Sine, zbog
Nekada davno postojao je jedan grad, u kojem su toga, uvijek, bez obzira u kakvoj si situaciji, bez
zgrade bile tmurne. Imao je oko 50 000 stanovni- obzira da li si prvi ili posljednji, uvijek, zbog svojih
ka, tri petnaestospratna solitera, a cijela opština predaka, iz dubine duše, i sa punim plućima reci
tada se zasnivala na Rudniku i Termoelektrani. da dolaziš iz Kaknja. Bez obzira, sine, što je Kakanj
Period između 2012. i 2014. za taj grad bio je jedan sada metropola, nekada je bio običan mali rudarod presudnih momenata u njegovom postojanju. ski grad. Zbog onih koji su ga izgradili u ovu mePrema onome što je meni moj tata pričao, a što ja tropolu koja je trenutno, zbog njih sine, i zahvaltebi sada prenosim, u tom periodu krenula je re- nosti što su nam stvorili budućnost, uvijek se
nesansa ovog grada. Prije svega, u gradu je na- ponosi na mjesto odakle dolaziš“.
pravljena industrijska zona, koja je za kratko vriNakon ovog kraćeg govora, tata dabar skide
jeme uspjela da udomi oko 16 kompanija, gdje je naočare, pogleda svog sina i reče mu:
otvoreno na hiljade novih radnih mijesta. Tadašnja
„Sine, ta medalja koju držiš, mnogo je vrijedna,
politička struktura uradila je jednu sjajnu stvar, ali ovo što ću ti ja sada dati meni je vrijednije i
prilikom dodjele zemljišta obavezala je sve firme nadam se da će i tebi da bude“.
koje budu na toj privrednoj zoni da u periodu od
Nakon toga tata dabar dade svom sinu požu4 godine moraju da naprave po jedno kapitalno tjeli časopis, na kojem je jedva čitko pisalo „Kaulaganje u razvoj grada, te shodno ukupnom kanjske novine, broj 210., 01.04.2013. godine“.
profitu pomognu po jednom sportskom kolekti„Sine, čuvaj ovo, prenesi svojoj djeci. Objasni
vu i jednoj školi na području našeg grada. Te im da je nekada ovdje živjela generacija ljudi koja
dvije mjere bile su obavezujuće ugovorom, a u nam je sve ovo omogućila“- reče tata dabar, a sin
tadašnje rukovodstvo opštine potrudilo se, zauz- dabar pogleda svog oca, te ga sa suzama u očima
vrat, da firmama dodijeli besplatno zemljište te zagrli, okrenu se ka zidu na kojem je, uokvirena,
sve što im je potrebno za neometan rad. Te dvije stajala razglednica iz Kaknja, iz 2013. godine, te
reforme tada, dovele su nas, dragi moj sine, do svoju zlatnu medalju okači preko slike, i reče:
ovog gdje mi živimo danas. Naime, već dvije go„Hvala oče, ovo nikad neću zaboraviti, zbog
dine nakon što su krenule sa radom, pomenute tebe, ali i mojih predaka koji su od Kaknja naprakompanije počele su da ispunjavaju tačke iz vili metropolu.“
ugovora. Sa već postojećim privrednim subjektiVi koji ste ovo pročitaili, shvatite jedno: ukolima tada, brzo se ušlo u realizaciju izgradnje mo- ko ste spremni da se potrudite da od Kaknja naderne infrastrukture u našem gradu, pa su tako pravite udobno mjesto za život, te da naši potomnicali putevi i nove blještave zgrade. Kako je ne- ci ovako pričaju o nama, onda ovo smatrajte pozaposlenost bila gotovo zanemariva, počelo je da učnom basnom. U svakoj drugoj prilici ovo smablista ugostiteljstvo te ostale srodne djelatnosti. trajte prvoaprilskom šalom.
broj 210, 01.04.2013.
AKTUELNO
Uskrs, najveći katolički praznik
U nedjelju, 31. marta tekuć godine, katolici širom svijeta obilježili su
svoj najveći praznik Uskrs. Njime
kršćani slave jednu od centralnih
dogmi vjere, Isusovo uskrsnuće.
Uskrs se slavi uvijek nedjeljom, međutim praznik traje duže, jer pripreme i obilježavanje Uskrsa počinju još
u četvrtak uvečer večernjom misom.
Pripreme za Uskrs i u zapadnom i u
istočnom kršćanstvu počinju korizmom. Nakon završetka korizme dolazi Cvjetnica (Velika sedmica), koja
uključuje Veliki četvrtak, petak i subotu prije Uskrsne nedjelje, što čini
sveto trodnevlje. Prema kršćanskom
vjerovanju Isus Krist je osuđen u
četvrtak, razapet na krstu u petak, a
u nedjelju je uskrsnuo.
Osim šarenih jaja kojim se najmlađi najviše vesele, Uskrs nosi
mnogo veću simboliku i značenje.
Ovim povodom posjetili smo Velečasnog Marijana Marijanovića.
Kako se Župa pripremala za
ovo veliko slavlje? Koje su to aktivnosti prethodile Uskrsu?
Vlč. Marijan: Uskrs je blagdan
pobjede života nad smrću. Dakle,
Isus je uskrsnuo što je temelj naše
vjere i nada da ćemo i mi jednog
dana uskrsnuti. Prije Uskrsa, vrijeme
koje traje 40 dana jeste vrijeme korizme, vrijeme priprave za Uskrs. To
je vrijeme kada se sjećamo Kristovog
40-dnevnog boravka u pustinji. Vrijeme molitve, pokore, promišljanja,
čitanja Biblije, djela ljubavi. Zapravo,
to bi sve trebalo duhovno ojačati
čovjeka, njegov karakter, njegovo
približavanje Bogu i čovjeku.
Uz sve redovno što smo imali,
pobožnosti križnoga puta svaki
petak, aktivniji su bili i naši susreti
u Crkvi, aktivnije moljenje, a sve sa
željom da čovjek više poradi na sebi,
da pojača svoju vjeru, kako bi bio
bolji i bliži Bogu i čovjeku. Imali smo
i različite aktivnosti u vjeronaučnoj
Isusovo uskrsnuće je temelj kršćanstva
dvorani gdje su naše župljanke pripremale darove i obilazile stare i
bolesne. Činile su jedan korak bliže
čovjeku, djelo milosrđa, dobrote i
ljubavi. Pripremale su i darivale malo kolača i jaja, da im se uljepša ovaj
blagdan i da i oni, stari i bolesni,
osjete radost Uskrsa.
Koja bi bila Vaša Uskrsna poruka
svim vjernicima, svim sugrađanima?
Vlč. Marijan: Posebno vrijeme
korizme i Velikog tjedna mi svećenici aktivnije živimo svoju vjeru.
Više smo povezani sa riječju Božjom,
čitamo, pa bih rekao Kristove riječi.
On je uskrsnuo iz groba i anđeli su
rekli kad su došli na grob: ,,Zašto
tražite živoga među mrtvima? On
nije ovdje, on je uskrsnuo!” Ja bih
rekao svim katolicima, kršćanima,
cijelom svijetu: Ne bojte se! Kao što
je anđeo rekao apostolima, ne bojte
se! Bog postoji, ništa se ne događa
bez Božijeg znanja! Ova naša Uskrsna radost trebala bi biti radost
upućena cijelom čovječanstvu. I
treba da mi kršćani na poseban način doživimo i osjetimo tu radost i
da je prenosimo na drugoga. Da je
prenosimo na drugoga, kao što je
to učinio Papa Franjo opravši i po-
ljubivši noge zatvorenicima, kao što
se približio malenim, siromašnim,
bolesnim. A to je i Isus pokazao
svojom gestom u dvorani posljednje večere kada je ustanovio Haristiju, svećenički red, kada je dao
zapovijed: ,,Ljubite jedni druge kao
što sam ja vas ljubio!” Pokazao je to
kada se On, Bog, ponizio i oprao
apostolima noge.
Neka ova Uskrsna poruka uz čestitanje stigne svim kršćanima, bez
obzira kojeg datuma slave Uskrs.
Nek Vam je sretan, veseo i blagoslovljen Uskrs! Da upravo ova Uskrsna radost izvire iz naših srdaca,
radost koja će znati biti prenesena
na druge i koja će znati nas ljude
približiti jedne drugima.
Slažete li se sa izborom novog
Pape? Mislite li da je upravo On prava osoba za čelo katoličke Crkve?
Vlč. Marijan: Svakako da smo mi
sretni i veseli i Bogu zahvaljujemo
da smo dobili novog Papu koji je
pun simbolike. Djeluje na našu
osobnost i po onome što možemo
vidjeti i zaključiti, vrlo je jednostavan, ponizan, rekao bih tako normalan čovjek koji svojom pojavom
unosi radost i ljepotu među ljude.
Na prvu pojavu starac je, ima puno
godina, ali je tako prihvaćen, tako
privlači, tako nešto zrači iz njega.
Ja vjerujem konklavama i da u izboru Kardinala djeluje Duh Sveti i
koji god da je izabran vjerujem da
bi bio pravi. Ove godine izabran je
Papa Franjo iz Argentine. On je
poglavar katoličke Crkve, Kristov
namjesnik. Istina, čini neke neobične stvari, no Duh Sveti vodi Crkvu,
a Papa je njegov namjesnik. Po
razgovoru sa Kardinalom i po onome što čujem, mislim da je ovo
Papa po kome će Duh Sveti djelovati i približiti ljude Crkvi ali i jedne
drugima.
Pripremila Maja Hodžić
Svim građanima katoličke vjeroispovijesti čestitamo Uskrs
REDAKCIJA KAKANJSKIH NOVINA
broj 210, 01.04.2013.
3
KAKANJSKE NOVINE
USKRSNA PORUKA I ČESTITKA VLČ. MARIJANA MARIJANOVIĆA
AKTUELNOSTI
Održana VI sjednica Općinskog vijeća Kakanj
NAJVEĆE OPĆINSKO PRIZNANJE
POSTHUMNO KEMALU ČELEBIĆU
KAKANJSKE NOVINE
Sve tačke dnevnog reda, a bilo ih je rekordnih 54, usvojene, i sve završeno za jedan dan
U srijedu 27.03.2013. godine, održana je šesta sjednica Općinskog vijeća (OV)
Kakanj. Ova sjednica počela
je jednoglasnim usvajanjem
zapisnika sa prethodne sjednice, te postavljanjem vijećničkih pitanja i inicijativa.
Dnevni red sjednice usvojen
je sa 28 glasova ‘’za’’ i jednim
‘’suzdržanim’’ glasom. Prva
tačka dnevnog reda jednoglasno je usvojena, a to je
‘’Nacrt revizije Strategije razvoja općine Kakanj 20072017. godina, za period
2007-2012.” U planu kapitalnih investicija za realizaciju
439 projekata procijenjena
su potrebna sredstva u iznosu od 68.326.401,00 KM. Od
ukupno procijenjenih sredstava u periodu 2007-2012.
realizovano i djelomično je
realizovano 17.219.644,32
KM odnosno 25,20%. Najveći procenat realizacije imaju
projekti ‘’Mostovi’’ i ‘’Uređenje javnih površina’’(117,19%
i 83,98%), dok je najmanji
procenat realizacije u projektima ‘’Sportski sadržaji’’ i
‘’Obrazovanje’’ (samo 13,46%
i 7,85%). Naglašeno je da
Strategiju razvoja treba
uskladiti i sa strateškim dokumentima viših nivoa vlasti,
te smjernicama Evropske
komisije, zato se nameće
potreba za proširenjem liste
projekata novim idejama i
projektima koji nisu prvobitno predviđeni Strategijom
razvoja, a potrebno ih je
uvrstiti u listu prioriteta (misli se na izgradnju cesta,
određenih dijelova saobraćajnica, izgradnju azila za
životinje, te mnogih drugih
4
OV Kakanj: Produktivan rad vijećnika
projekata iz oblasti poljopri- posthumno se dodjeljuje
vrede i ruralnog razvoja, in- profesoru Kemalu Čelebiću.
frastrukture, društvenog Plakete sa diplomom će biti
sektora, zaštite okoliša, turiz- dodijeljene Fahrudinu Bečima, te projektima zapošlja- roviću i Mladenu Andriću –
vanja i samozapošljavanja). Mrkiju. Zahvalnica će biti
Usvojen je i zaključak da se dodijeljena Amaru Jašarspanacrt revizije Strategije upu- hiću za promociju Kaknja u
ti u javnu raspravu u trajanju zemljama regiona i za neseod 60 dana, te da se u izradi bičan angažman u humaniprijedloga uvrste sve pri- tarnim aktivnostima. Zahvalmjedbe i sugestije pristigle nice će biti dodijeljene još
tokom javne rasprave.
Seidu Delibašiću, karake
Druga tačka dnevnog klubu ‘’Nara – Medica’’ i turireda ‘’ Prijedlog odluke o iz- stičkoj agenciji ‘’Katarina’’ iz
mjeni i dopuni Odluke o Kraljeve Sutjeske.
pogodnostima za investiraPr i j e d l o z i p ro g r a m a
nje na području općine Ka- utroška sredstava iz Budžeta
kanj’’ je također prihvaćen sa Općine Kakanj za poticaj ra27 glasova ‘’za’’ i jednim zvoja poduzetništva i obrta
‘’suzdržanim’’ glasom. ‘’Pri- (90.000 KM) i podsticaje u
jedlog odluke o izmjeni i poljoprivredi (140.000 KM)
dopuni Odluke o izvršavanju za 2013. godinu jednoglasno
Budžeta Općine Kakanj za su usvojeni.
2013. godinu’’ je također ■■ Program utroška
prihvaćen sa 17 glasova ‘’za’’ sredstava za informisanje
i 13 glasova ‘’protiv’’.
Prijedlog programa utroš■■ Petnaestoaprilska
ka sredstava za informisanje
priznanja
za 2013. godinu usvojen je
Potvrđen je i Prijedlog sa 25 glasova ‘’za’’ i tri ‘’suzdrodluke o dodjeli petnaestoa- žana’’, te jednog ‘’protiv’’.
prilskih priznanja sa 25 gla- Prema ovom programu
sova ‘’za’’ i četiri ‘’suzdržana’’ opredijeljena su sredstva u
glasa. ‘’Grb općine Kakanj’’ okviru pozicije ‘’Izdaci za in-
formisanje’’ u iznosu od
55.000 KM, te sredstva u
okviru pozicije ‘’Usluge praćenja sjednica OV-a Kakanj’’
u iznosu od 28. 000 KM (25.
000 KM za televiziju, i po
1.500 KM za radio i printane
medije).
■■ Program utroška
sredstava komunalne
naknade i prijedlog
održavanja lokalnih cesta
Program utroška sredstava i Prijedlog održavanja lokalnih cesta prihvaćeni su od
strane OV-a, iako su vijećnici
imali mnogo primjedbi na
redukciju troškova električne
energije za uličnu rasvjetu. O
mogućim rješenjima ovog
problema govorio je općinski načelnik.
”Mi moramo tražiti sve
druge načine koji će spriječiti
redukcije i gašenja, a to znači
nabavku novih vrsta rasvjetnih tijela, takozvanu ‘’led rasvjetu’’ koja je izuzetno skupa
i za rekonstrukciju kompletne
mreže u gradu trebalo bi nam
sigurno preko 3 miliona KM.
Ne vidim načina da u ovom
trenutku osiguramo tolika
sredstva. Razmotrit ćemo i
mogućnosti nekih partnerskih
odnosa ili kreditnog zaduženja za realizaciju ovog projekta čime bi se ostvarile uštede
60-70%. Jedna od mogućnosti da ne dođe do redukcije je
finansiranje od strane građana. Već razmatramo jednu
odluku o komunalnoj naknadi: ugrožene kategorije ne bi
plaćale ovu naknadu, kao ni
ljudi u perifernim naseljima i
selima gdje nema rasvjete“,
riječi su načelnika Mandre.
O održavanju lokalnih
broj 210, 01.04.2013.
Načelnik Mandra: Osigurati dodatna sredstva za postojeću infrastrukturu
cesta gospodin Mandra kaže:
„Po prvi put ove godine
donosimo plan održavanja
lokalnih cesta. Radi se o vrlo
skromnim sredstvima, svega
144.000 KM za redovno ljetno
održavanje. Ovo je apsolutno
nedovoljan iznos za ljetno
održavanje, a kamoli da se
radi neki ozbiljni zahvat na
obnovi ili rekonstrukciji postojećih lokalnih cesta. Njih je
danas na području općine
Kakanj 170 kilometara i za tih
170 kilometara trošimo
370.000 KM za zimsko održavanje i 144.000 za ljetno održavanje. Nastojat ćemo u narednom periodu da iz nekih
drugih izvora i iz drugih nivoa
vlasti osiguramo dodatna
sredstva kako bi postojeću
infrastrukturu sačuvali u što
boljem i funkcionalnijem stanju“.
■■ Program rasporeda
sredstava boračkim
udruženjima
O programu rasporeda
ovih sredstava (ukupno
85.000 KM) govorio je Rešad
Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika iz Službe za
boračko-invalidsku zaštitu,
raseljena lica, izbjeglice i
povratnike.
„Iz Budžeta je do sada finansirano pet udruženja, a
postoji 15 udruženja, tako da
je bilo velikih problema. Održali smo nekoliko sastanaka
sa boračkim udruženjima sa
ciljem da se iznađe najpovoljnije rješenje kad je u pitanju
rad, odnosno finansiranje
ovih udurženja. Na kraju su ti
broj 210, 01.04.2013.
sastanci urodili plodom, tako
da su predstavnici tih udruženja shvatili da se moraju
ujediniti, i deset udruženja je
potpisalo protokol gdje su
pristali da se formira savez
udruženja demobilisanih
boraca. Kroz ovaj program mi
smo izdvojili 50% sredstava
za taj savez i sredstva će biti
operativna kada se kod nadležnog ministarstva registruje taj savez“, rekao je Rešad
Zaimović.
■■ Poduzetnička zona
Vrtlište
Prihvaćena su rješenja o
dodjeli neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
radi građenja poslovnih
objekata na lokaciji poduzetničke zone Vrtlište. Lokacije su raspoređene na sedam pravnih subjekata, od
kojih je osam lokacija pripalo firmi Neimax iz Visokog.
Prema dostavljenoj dokumentaciji firme će u poduzetničkoj zoni Vrtlište zaposliti 107 radnika. O dodjeli
ovih lokacija na poduzetničkoj zoni, vijećnik Eldin Mijoč
kaže:
„Vijećnici su donijeli vrlo
važne odluke koje se odnose
na dodjelu lokacija na poduzetničkoj zoni Vrtlište u
Kaknju. Ono što je važno sa
aspekta opštine jeste da su
sve parcele, njih ukupno 18
dobile svoje vlasnike. To su
zapravo kompanije koje
imaju namjeru da investicionim programima planiraju
i razvijaju svoje biznis planove na području općine
Kakanj. Današnja sjednica
OV-a potvrdila je da je općina Kakanj otvorena prema
svim investitorima i općina
koja je praktičnim primjerima pokazala da smo spremni pružiti ruku svim zainteresiranim investitorima, te
ostvariti jedan pozitivan
ambijent za razvoj poduzetništva na području općine
Kakanj“.
■■ Opravdanosti
uvođenja jednosmjernog
saobraćaja
Direktor Zavoda za planiranje i izgradnju grada
Zijad Neimarlija, u skladu
sa ranijom odlukom Vijeća,
upoznao je vijećnike sa
podacima iz Analize opravdanosti uvođenja jednosmjernog saobraćaja u
gradu Kaknju. Poslije rasprave zaključeno je da se
nastavi sa unaprjeđenjem
jednosmjernog saobraćaja
uz uvažavanja prijedloga
koji su dostavljeni prije
sjednice i koji su od strane
vijećnika saopšteni tokom
sjednice. Ovom dijelu rasprave prisustvovali su i
predstavnici Udruženja
taksista „Zeleni val“, koji su
dostavili dva mišljenja o
jenosmjernom saobraćaju.
U jednom kojeg je potpisala većina, istaknuti su razlozi kojima se ne podržava ovaj sistem jednosmjernog saobraćaja, a u drugom kojeg je potpisala
manjina, istaknute su pohvale o opravdanosti jednosmjernog saobraćaja.
Neimarlija – upoznao vijećnike sa
podacima iz Analize opravdanosti
uvođenja jednosmjernog
saobraćaja u gradu Kaknju
■■ Kultura i sport
Raspravljajući o stanju
kulture i sporta, zaključeno
je da se uradi elaborat o
opravdanosti formiranja
Javne ustanove za kulturu i
sport, u čijem satavu treba
biti i postojeće Javno preduzeće „Kakanj-sport“. Rok za
izradu elaborata je 45 dana.
Predsjedavajući OV-a Slaven
Katičić smatra kako je Vijeće
donijelo dobru odluku kada
je u pitanju stanje u JP „Kakanj-sport“ iz veoma poznatih problema koji su u tom
preduzeću dugi niz godina,
jer se njihovi gubici približavaju cifri od skoro pola miliona maraka. Usvojeni su i
zaključci koji se tiču pokretanja procedure na formiranju gradskog muzeja.
■■ Osnovna muzička
škola u Kaknju
Gospodin Katičić govorio
je i o posljednjoj tačci dnevnog reda ove sjednice, o
mogućnostima osnivanja
osnovne muzičke škole u
Kaknju.
“Jedna manja područna
škola već djeluje u Kraljevoj
Sutjesci u saradnji sa muzičkom školom iz Žepča. Pokazali smo da imamo zavidan broj
vrhunskih umjetnika kada je u
pitanju muzika i dobar dio tih
umjetnika radi i na drugim
prostorima, veliki broj njih su
estradno zastupljeni i prepoznatljivi i očigledno je da na
ovom prostoru ima talenta i
zašto svim tim talentima ne
omogućiti da se školski obrazuju, a ne da budu samouki
umjetnici”, jasno je na kraju
rekao gospodin Katičić.
Na kraju je potrebno napomenuti da su se na dnevnom redu našle 54 tačke.
Vijećnici su potrebnom većinom usvojili sve tačke
dnevnog reda, uz određene
amandmane i zaključke, iako je bilo pretpostavki da se
ova sjednica OV-a neće završiti za jedan dan.
Pripremio Edis Škulj
5
KAKANJSKE NOVINE
AKTUELNOSTI
AKTUELNOSTI
Kada će se početi plaćati ono što se potroši?
UGRADNJOM KALORIMETARA DO EFIKASNIJE
ISKORIŠTENOSTI TOPLOTNE ENERGIJE
Općinsko vijeće Kakanj definisalo nove cijene grijanja po paušalu i po utrošku
Općinsko vijeće Kakanj je na svojoj
4. sjednici, održanoj 31.01.2013. godine, donijelo Odluku o davanju saglasnosti JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj na
cijene usluga grijanja novog tarifnog
sistema. Navedenim tarifnim sistemom definisane su cijene grijanja po
paušalu i po utrošku.
Ovom Odlukom data je saglasnost
Javnom preduzeću za proizvodnju i
distribuciju toplotne energije „Grijanje“ d.o.o. Kakanj na cijene usluga
grijanja novog tarifnog sistema. Prema
ovom cjenovniku poslovni prostori
privrednih subjekata i budžetskih korisnika u koje se svrstavaju društva sa
neograničenom solidarnom odgovornošću, komanditna društva, društva sa
ograničenom odgovornošću, dionička
društva, javne ustanove, zavodi, škole,
centri za socijalni rad, javna preduzeća, pošte, elektroprivrede, komunalna
preduzeća, organi uprave, ministarstva, direkcije, agencije, općine, privatne zdravstvene ustanove, udruženja građana (NVO), plaćat će 4 KM/m²
paušalno, a po utrošku je 30% fiksni
dio i 60 KM varijabilni dio po megawat/satu. Prostori malih privrednika u koje se svrstavaju obrt (SZR, STR,
SUR), zadruge, Javna ustanova „Dom
KAKANJSKE NOVINE
Sa ciljem implementacije novog
tarifnog sistema JP “Grijanje” d.o.o.
Kakanj će formirati komisiju od predstavnika Općine Kakanj, upravitelja
i JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj koja će
raspisati javni oglas za odabir najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kalorimetara i potpisati okvirni sporazum
na tri godine. Institut za mjeriteljstvo
BiH će za svako mjerilo dati certifikat
o odobrenju tipa mjerila.
Troškove nabavke i ugradnje kalorimetara
plaća potrošač
zdravlja“ Kakanj plaćat će paušalno
2,50 KM po metru kvadratnom ili 25%
fiksni dio i 55 KM po utrošenom megawat/satu. Stambeni prostori će
koštati 1,70 KM po kvadratu paušalno
ili 20% fiksni dio i 50 KM po utrošenom megawat/satu. U ove cijene nije
uračunat PDV.
Na osnovu Odluke o zagrijavanju
stambenog i poslovnog prostora u
Kaknju daljinskim grijanjem i Uslova
za isporuku i preuzimanje toplotne
energije iz daljinskog grijanja (Sl. novine Općine Kakanj br. 2/2012 od
28.02.2012.) svi postojeći potrošači su
dužni da u roku od tri godine ugrade
kalorimetre, a svi novi potrošači neće
biti priključeni na sistem daljinskog
grijanja bez kalorimetra.
Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini (Sl. glasnik
BiH br. 25 od 04.04.2006.) troškove
nabavke i ugradnje kalorimetara plaća
potrošač. Svi kalorimetri će biti sa daljinskim očitanjem potrošnje. Kompletna procedura će se provesti koristeći iskustva iz vlastitog pilot projekta
mjerenja toplotne energije kao i
iskustava iz Tuzle, Zenice, Sarajeva i dr.
Maid Goralija
Počinju aktivnosti na
rješavanju problema koje
su izazvale podzemne
vode u Malješu
Na sjednici Općinskog štaba civilne
zaštite kojom je predsjedavao komandant Štaba i općinski načelnik Nermin
Mandra odlučeno je da se pokrenu aktivnosti na rješavanju problema koje su
prouzrokovali izvori podzemnih voda u
naselju Malješ.
Podzemne vode koje su dovele do
većeg oštećenja kolovozne konstrukcije
industrijskog puta registrovane su još u
februaru 2010. godine. No, problem nije
riješen u protekle 3 godine. Uz konstataciju da se ne smije odlagati rješavanje
ovog problema, komandant i članovi
Štaba CZ su odlučili da se odmah pokrenu
aktivnosti kako bi se realizirale mjere koje
je preporučio Rudarski institut Tuzla u
svom stručnom nalazu koji sadrži i predračun radova u iznosu od 29.262 KM. Kroz
ranije razgovore usaglašeno je da Tvornica cementa Kakanj preuzima obavezu
plaćanja stručnog nalaza u iznosu od
6.000 KM, RMU Kakanj će izvršiti radove u
vrijednosti od 9.190,40 KM koji se odnose
na iskoličavanje terena, te nabavku i
ugradnju cijevi za odvodnju, “Hidrogradnja” je preuzela obavezu realizacije aktivnosti u vrijednosti od 8.609,70 KM koje se
odnose na izradu drenaže, a preostali
potrebni dio sredstava za završetak radova u iznosu od oko 12.000 KM osigurat će
Općina Kakanj iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih
nesreća. Planirano je da bude prokopan i
potok koji je postojao u ranijem periodu,
a kojeg su zatrpale nesavjesne osobe kako
bi napravile put za odvoz uglja iz nelegalno formiranih rudarskih jama.
Pojava podzemnih voda u naselju
Malješ registrirana je na potezu od oko
50 metara paralelno sa putem i to na
više lokacija. Podzemne vode su se pojavile u zasjecima novih građevinskih
objekata, u trupu puta, temeljima stambenih objekata. Hamid Hadžić
Svim katolicima želimo sretne
uskršnje praznike
Poslovodstvo RMU “Kakanj“ d.o.o. Kakanj
Rudnički odbor Sindikata
Vijeće zaposlenika RMu Kakanj
JOB - Unija veterana Rudnika
Udruženje invalida rada Rudnika
6
Voda na ulazu u Malješ
broj 210, 01.04.2013.
AKTUELNOSTI
JP “Vodokom” d.o.o. Kakanj
ZAŠTITA IZVORIŠTA OD ZAGAÐENJA
I DRUGIH ŠTETNIH UTICAJA
Aktuelnim zakonima o vodama propisano je da područja na kojima se nalaze
izvorišta voda, koja se po količini i kvalitetu
mogu koristiti za javno snabdijevanje vodom za piće, moraju biti zaštićena od zagađivanja i drugih uticaja koji mogu nepovoljno doprinijeti promjeni zdravstvene
ispravnosti vode ili na izdašnost izvorišta.
Zaštita se vrši utvrđivanjem zona sanitarne zaštite i sprovođenjem zaštitnih
mjera u skladu sa važećim federalnim
Pravilnikom.
Izvorište “Pitka voda” , a kojim upravlja
JP “Vodokom” d.o.o. Kakanj, koristi se za
snabdijevanje stanovništva, pa je bilo neophodno u skladu sa zakonskim propisima
izraditi Elaborat zaštite izvorišta kojim će
se na osnovu karakteristika izvorišta i slivnog područja definisati zone sanitarne
zaštite kao i zaštitne mjere koje se moraju
provoditi unutar svake od zaštitnih zona.
Elaborat je urađen od strane “Zavoda za
vodoprivredu” d.d. Sarajevo.
Projekat je finansirao federalni Fond za
zaštitu okoliša (30.000 KM), a njegovom
Izvorište “Pitka voda”
realizacijom, tj. izradom Elaborata stvorene
su pretpostavke za usvajanje Odluke o
zaštiti izvorišta te pribavljanje neophodnih
vodnih akata. U narednom periodu, u najkraćem roku, nacrt pomenute Odluke bit
će prezentovan i upućen na usvajanje
Općinskom Vijeću.
Izvorište “Pitka voda” je najstarije izvorište kakanjskog vodovoda i zajedno sa
drugim izvorištima već nekoliko decenija
obezbjeđuju potrebne količine kvalitetne
pitke vode za funkcionisanje sistema vodosnabdijevanja grada.
Press JP “Vodokom” Kakanj
Apel Službe civilne zaštite
Spriječimo pojavu proljetnih požara
Iz Službe civilne zaštite Općine Kakanj
upućen je apel koji se odnosi na potrebu poduzimanja mjera kako bi se spriječili proljetni
požari. Svako loženje vatre, spaljivanje korova,
trave i slično, u predstojećem periodu poljoprivrednih radova, može se vršiti samo na
propisno utvrđenim mjestima uz obavezno
prisustvo onih koji lože vatru. Osoba koja primijeti požar dužna je da ga ugasi ako to može
učiniti bez opasnosti za sebe i drugoga. Ako
nije u mogućnosti ugasiti požar dužna je da o
požaru obavijesti Profesionalnu vatrogasnu
jedinicu Kakanj na telefon: 123 ili 558-793,
Policijsku stanicu na telefon122 ili 557-270 ili
Službu civilne zaštite na telefon 121 ili 554-600.
Nepoštivanje navedenih mjera, kao i neprop-
Ne dozvolimo da se ponovi slučaj kada
su iz piromanske obijesti spaljena
staništa rijetkih ptica u močvari Bistrik
Zašto u zgarišta
pretvarati gnijezda
i staništa ptica?!
„Djevojka sokolu zulum učinila...
Soko vatru gasi, krila mu se pale,
sokolići pište, a soko proklinje“ –
ovim bolnim i tegobnim riječima
narodni pjesnik oslikao je zulum,
kletvu, sikluk i zlo koje može stići
sve one ljude koji ne misle na druga
živa bića koja su stvorena i učinjena
važnima i nezamjenjivima u lancu
života na planeti Zemlji.
Neka ove riječi budu opomena
kako se ne bi ponovio prošlogodišnji slučaj kada je jedan (ne)čovjek
u močvari Bistrik iz piromanske
obijesti učinio zulum sokolu i drugim vrstama ptica selica, njih oko
200 vrsta, koje na svom putu od
Afrike do sjevera Evrope i Azije,
odmor, hranu i mir pronalaze baš u
kakanjskoj močvari Bistrik.
Apeliramo, nemojmo da se ovo
ponavlja... Zašto u zgarišta pretvarati gnijezda i staništa ptica. U ovom
prolaznom svijetu svi smo jednaki, i
ptice i ljudi, svi trebamo sklonište i
dom. Trebamo znati da kad nestane
ptica, nestat će i ljudi. I trebamo se
bojati sikluka! Press Općine Kakanj
Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj
isno, nestručno i nesavjesno izvođenje radova
koji mogu prouzrokovati požar sa štetom i
posljedicama predstavlja odgovornost i sankcionisat će se u skladu sa odredbama Zakona
o zaštiti od požara FBiH. Press Općine Kakanj
Močvara Bistrik, zabilježeno nakon
prošlogodišnje paljevine
Svim građanima katoličke
vjeroispovijesti čestitamo Uskrs
broj 210, 01.04.2013.
KAKANJSKE NOVINE
JP EP BiH
TERMOELEKTRANA
KAKANJ
Sve najbolje u povodu uskršnjih
praznika želimo katolicima Kaknja
7
AKTUELNOSTI
NJ.E. Subijaksono Sujono, ambasador Republike Indonezije u BiH, posjetio Kakanj
Razgovaralo se o privrednom, kulturnom i sveukupnom povezivanju
Izražena želja da se uspostave prijateljske veze na privrednom, kulturnom i svakom drugom planu između Općine Kakanj i općina u Indoneziji
Njegova Ekselencija gospodin Subijaksono Sujono, ambasador Republike Indonezije u BiH, posjetio je 21. marta 2013.
godine Kakanj. Nakon posjete Termoelektrani Kakanj i Rudniku mrkog uglja Kakanj,
upriličen je prijem u uredu načelnika.
Općinski načelnik Nermin Mandra predstavio je ambasadoru privrednu sliku Kaknja i mogućnosti razvoja Kaknja u budućnosti, govorio je i o kulturno-historijskim
znamenitostima i prirodnim ljepotama
Kaknja, te o svim drugim potencijalima
koji mogu biti, uz podršku i olakšice koje
nudi Općina, interesantni za investitore.
“Razgovarali smo o mogućnostima posjete načelnika Općine Kakanj Indoneziji i
mogućnostima uspostave kontakta između
Općine Kakanj i općina u Indoneziji. Ja se
Razgovaralo se o mogućnostima
uspostavljanja privredne, kulturne i svake
druge saradnje
nadam da će načelnik Kaknja moći doći u
Indoneziju kako bi predstavio Kakanj načelnicima općina u Indoneziji. Mi želimo da se
ojačaju direktni kontakti između biznismena. Ovoga jutra posjetio sam i Termoelektranu Kakanj kako bi se vidjele mogućnosti
saradnje između Termoelektrane u Kaknju
i termoelektrana u Indoneziji. Ja sam predložio načelniku, ako ima neki poseban događaj u Kaknju mi bismo u tome željeli
ostvariti saradnju i da kao Ambasada u tome
participiramo”, rekao je u izjavi za medije
NJ.E. ambasador Sujono.
Općinski načelnik Nermin Mandra izrazio je želju da se uspostave prijateljske
veze na privrednom, kulturnom i svakom
drugom planu između Općine Kakanj i
općina u Indoneziji.
“Prije svega, teme o kojima smo govorili odnosile su se na privrednu saradnju,
saradnju naroda, građana BiH i Indonezije.
Ja ću podsjetiti da je Indonezija uvijek
imala prijateljske odnose i sa bivšom državom Jugoslavijom, ali i danas sa BiH. Danas,
Indonezija je u mnogim projektima pomogla BiH, prije svega na kulturnom planu. Ja
se nadam da ova udaljenost između dvije
zemlje neće biti prepreka u budućnosti za
bolju saradnju na privrednom planu. To je
ogromna zemlja sa 240 miliona stanovnika
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
OPĆINA KAKANJ
OPĆINSKI NAČELNIK
NJ.E. ambasador Sujono je izrazio želju da se
uspostavi kontakt i saradnja između Općine
Kakanj i općina u Indoneziji
i ja se nadam da ćemo uz pomoć NJ.E.
ambasadora Indonezije pronaći općine sa
kojima ćemo uspostaviti prijateljsku, privrednu, kulturnu i svaku drugu saradnju i
da ćemo imati neke periode u toku godine
kada ćemo ostvarivati kontakte građana
Kaknja i Indonezije. Bilo je danas konkretnih prijedloga, oni se odnose na energetsku saradnju, ambasador je obišao i RMU i
Termoelektranu, i zamolio da ja prezentiram sve druge mogućnosti za saradnju
vlastima u Indoneziji, odnosno načelnicima
općina u Indoneziji. Tema je bila i kulturno
i sveukupno povezivanje”, rekao je općinski
načelnik Nermin Mandra.
Press Općine Kakanj
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Zenica-Doboj Canton
MUNICIPALITY KAKANJ
MAYOR OF MUNICIPALITY
Alije Izetbegovića 123.; Telefon:+387 32 771 800; 032/771801; Fax: 032/771 802
Čestitka povodom Uskrsa
KAKANJSKE NOVINE
Sa željom da dani Uskrsa proteknu u znaku neizmjerne sreće i najljepših osjećanja,
te da budu obilježeni u radosti porodičnog ozračja, svojim sugrađanima katoličke
vjeroispovijesti upućujemo srdačnu čestitku povodom Uskrsa.
Naša želja je da ovaj veliki blagdan unese toplinu u domove, da donese novu nadu
u bolje sutra i novu snagu kako bi se čovjek još ustrajnije i odlučnije borio sa
svakodnevnim izazovima i iskušenjima koja život donosi ljudima.
8
Predsjedavajući
Općinskog vijeća
Općinski načelnik
Slaven Katičić
Nermin Mandra
broj 210, 01.04.2013.
AKTUELNOSTI
Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović u posjeti Kraljevoj Sutjesci
Problemi Hrvata u BiH su isti kao u Hrvatskoj, nezaposlenost!
Predsjednik Republike Hrvatske, dr.
Ivo Josipović je u utorak 20. marta tekuće godine, posjetio Franjevački samostan u Kraljevoj Sutjesci. Gospodin
Josipović je ovom prilikom razgovarao
sa domaćinima i fratrima Franjevačkog
samostana na čelu sa gvardijanom fra
Zoranom Jakovićem.
Razlog dvodnevne posjete su i razgovori sa članovima Predsjedništva BiH
budući da se bliži ulazak Hrvatske u
Europsku uniju, te buduća saradnja sa
BiH. Gospodinu Josipoviću je ovo prva
posjeta Kraljevoj Sutjesci, kako bi obišao
Franjevački samostan u kojem se baštini stogodišnja tradicija Hrvata s ovog
područja. Nakon što je gospodin Josipović obišao Franjevačku biblioteku i
Muzej, uslijedilo je i obraćanje medijima.
Gospodine Josipoviću, koji je povod
Vaše posjete BiH i Kraljevoj Sutjesci?
- Bliži se ulazak Hrvatske u EU, isto tako
evo da vidim i položaj Hrvata u BiH. Znamo
da ovdje Franjevci čuvaju stoljetnu tradiciju koja je zajednička baština cijele Evrope,
a koja je locirana u BiH u Franjevačkom
samostanu. Došao sam ovdje da sudjelujem sa članovima Predsjedništva BiH u
jednoj humanitarnoj akciji SOS dječije selo
i naravno i na kraju ću vidjeti izložbu u
Konjicu i sudjelovati na završnoj priredbi
zajedno sa članovima Predsjedništva u
Mostaru. Tako da je ovo jedan lijep prijateljski susret i veselim se dolasku u BiH.
Kakvi su vaši utisci nakon ovog
svega što ste vidjeli ovdje u Kraljevoj
Sutjesci?
- Pa, ja sam prvi put ovdje u Kraljevoj
Sutjesci i impresioniran sam vrijednošću
ovog značaja i baštine koja se ovdje nalazi.
Drago mi je da je Hrvatska Vlada na pomoći jer znamo da su neke vrijedne knjige
ovdje renovirane uz pomoć Hrvatske Vlade.
Gvardijan fra Zoran Jaković: Simboličko i
stvarno značenje posjete
broj 210, 01.04.2013.
Koristim priliku još jednom da se zahvalim
franjevcima na ovome što rade ovdje za
dobrobit BiH, za dobrobit Crkve a rekao bih
i za dobrobit evropske kulture.
Imali ste sastanak sa lokalnim
mještanima? Šta kažu mještani, kakav je njihov položaj ovdje u BiH?
- Istakli su ono što jest zajednička karakteristika gotovo cijele regije. Veliki su
problemi u zapošljavanju, dakle, nema
radnih mjesta, to me podsjeća i na stanje
u Hrvatskoj. Naravno, ovdje dodatne tenzije znaju biti s obzirom na moguće podjele, ja sam istakao da je budućnost cijele
regije Europska unija i da će vrlo vjerovatno u novoj EU ova naša regija dati novu
drugačiju dimenziju nego što su to navikli
u sadašnjim evropskim zemljama, dakle
mislim da su ljudi više povezani, da će situacija stanovništva biti puno veća nego
što je to u sadašnjoj Evropi.
Požalili ste se na tu podjelu, ima
li toga još uvijek?
- Ovdašnji su to problemi i naravno
da su istakli i takve primjere, al’ mislim
da je ipak naglasak na zajedničkom
problemu a to je nezaposlenost i ekonomija. Razgovarali smo dosta i o gospodarskoj suradnji između Hrvatske i BiH i
činjenici da Hrvatska ulaskom u EU postaje drukčiji partner u trgovini i gospodarskoj djelatnosti BiH. Ja se nadam da
ćemo zajedno naći dovoljno mudrosti
ulaskom u članstvo dok BiH ne uđe u EU
i iskoristimo je kao zajedničku prednost.
Izjavu za medije je dao i gvardijan
fra Zoran Jaković, koji je govorio o pomoći Hrvatske Vlade Franjevačkom
samostanu u Kraljevoj Sutjesci.
Kako cijenite posjetu predsjednika Josipovića, da li vam je obećao
kakvu pomoć?
- Posjet gospodina predsjednika Josipovića puno je značajna za nas fratre
koji radimo na njegovanju tradicije, kulture, povijesti ovog kraja. Koliko je simbolički toliko je i stvarno značenje ove
posjete, jer se ne može govoriti o Bosni i
o državi BiH bez Kraljeve Sutjeske i Bobovca. Bobovac je sjedište srednjovjekovne Bosne. Tri samostana koji su vezani,
koji su najznačajniji su u Kraljevoj Sutjesci, Fojnici i Kreševu. Mi smo danas istaknuli također svoje prijedloge, potrebe,
Predsjednik RH Ivo Josipović: Zahvala
franjevcima
probleme a nadamo se da će Hrvatska i
dalje pomagati, jer je blago i baština
koju čuvamo, njegujemo i koju nastojimo
prenijeti budućim pokoljenima bitna, ne
samo za Kraljevu Sutjesku i za nas fratre,
nego je bitna i za općenito svijet.
Koliko su česte posjete domaćih
zvaničnika?
- Nisu vrlo česte posjete, ponekad znaju napraviti više posjeta pred izbore. Ono
što je značajno da onima kojima je stalo
do onoga što je vrijedno, što je značajno
oni svakako dođu. To se posljednjih godina pokušava provući kroz škole, fakultete,
da oni koji će se baviti u budućnosti Bosnom i narodom da oni već pomalo vide
i otvaraju svoje poglede na ono što je
značajno i ono što će pripomoći u osobnom i zajedničkom napretku u upoznavanju onoga što je naše bilo kroz povijest i
ono što nas očekuje u budućnosti.
Da li je bilo kakvih kvalitetnih
naznaka u održavanju?
- Pomoći u održavanju ne, ali najavili
su daljnju pomoć u restauraciji knjiga jer
je to značajno, zato što je i za Hrvatsku
to bitno, a knjige koje su ovdje unikati je
trideset i jedna od pedeset tri u BiH. Te su
sve knjige restaurirane u Hrvatskoj, ono
što je značajno da i Hrvatska ima kopiju
tih knjiga, urađeno je mikrofurniranje
tako da sav taj dio urađen ostaje u Hrvatskoj ostaje i ovdje, i upravo zbog toga je
najavljena buduća suradnja na restauraciji knjiga i drugih vrijednih stvari.
Gospodin Josipović je nakon ove
posjete prisustvovao zajedno sa članovima Predsjedništva BiH humanitarnoj
akciji SOS dječije selo, te je posjetio
jednu izložbu koja se održava u Konjicu
i na koncu prisustvovao i Večernjakovom pečatu koji se 21. marta 2013.
održavao u Mostaru.
9
KAKANJSKE NOVINE
Foto i tekst: Emerin Ahmetašević
AKTUELNOSTI
Smjena direktora Doma zdravlja sa poliklinikom Kakanj
NEPOŠTIVANJE ODLUKA UPRAVNOG ODBORA ILI POLITIČKA SMJENA
KAKANJSKE NOVINE
Na prvoj sjednici privremenog Upravnog odbora
Doma zdravlja sa poliklinikom Kakanj, a kojeg čine
Abdulah Imamović, predsjednik, Salih Hasagić i
Esmin Brodlija, članovi,
smijenjen je dosadašnji
direktor Doma zdravlja
doktor Irfan Mešić, a za
vršioca dužnosti imenovan
je doktor Mirsad Tursum na
period od 60 dana. Doktor
Tursum je stupio na dužnost 14. marta tekuće godine. U međuvremenu će
biti sprovedena konkursna
procedura za izbor i imenovanje direktora ove javne ustanove.
Kontaktirali smo obje
strane, i predsjednik a
Upravnog odbora Doma
zdravlja i bivšeg direktora
ove zdravstvene ustanove.
Abdulah Imamović,
predsjednik privremenog Upravnog odbora
Doma zdravlja
- Na zadnjoj sjednici
privremenog Upravnog
odbora na prijedlog jednog od članova istog, a u
skladu sa članom 69. Zakona o zdravstvenj zaštiti,
pokrenuta je inicijativa o
izglasavanju nepovjerenja
direktoru Doma Zdravlja
dr. Irfanu Mešiću. Direktor
Dr. Irfan Mešić: Odmah poslije
Lokalnih izbora znao sam da
slijedi moja smjena
10
Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj – pozitivno poslovanje u 2012. godini
je smijenjen zbog nepoštivanja odluka Upravnog
odbora pa i postupanja
suprotno njima. Nepovjerenje je izglasano jednoglasno.
Također je predložen i
izbor vršioca dužnosti
direktora u vremenskom
periodu na 60 dana, a
izabran je dr. Tursum Mirsad. Na kraju je donesena
o dl u k a o rasp isivanju
konkursa za izbor i imenovanje direktora Doma
zdravlja.
Dr. Irfan Mešić, bivši
direktor Doma zdravlja
- Što se tiče moje smjene, to je čisto politička
smjena, to je klačican primjer političke smjene. To
su odlučila tri-četiri čovjeka iz vrha vladajuće koalicije. Ja kao razuman čovjek, svjestan političkog
trenutka u kojem se nalazi
naša općina, mirno sam to
prihvatio, bez ikakve halabuke i dizanja tenzija. Da
budem iskren, ja sam odmah poslije Lokalnih izbora znao da slijedi moja
smjena. Hoće li to biti prije
ili kasnije, nebitno, ona je
uslijedila.
Ja ovom prilikom želim
da se zahvalim svojim pomoćnicima, pomoćnicima
direktora kako za pravne
tako i za ekonomske poslove. Zahvaljujem se šefovima službi i svim radnicima Doma zdravlja, jer mi
smo u prošloj godini postigli uspjeh, veliki uspjeh
i to ne može niko da negira, nijedna parlamentarna
većina. Novom direktoru,
ma ko god to bio, kad prođe ovaj period od dva
mjeseca, iskreno želim
uspjeh u radu.
Dr. Mirsad Tursum, v.d. direktora
Doma zdravlja sa poliklinikom
Kakanj
Za kraj je bitno napomenuti da je ova javna
ustanova prošlu godinu
završila sa pozitivnim poslovanjem od 109.224 KM,
kao i da je jedna od najuspješnijih zdravstvenih
ustanova na području Zeničko dobojskog kantona.
Alma Kahvedžić
Svim građanima Kaknja katoličke
vjeroispovijesti čestitamo Uskrs
Kakanjcima katolicima upućujemo
najiskrenije čestitke u povodu
blagdana Uskrsa
DOM ZDRAVLJA SA
POLIKLINIKOM KAKANJ
Svim građanima Kaknja katoličke
vjeroispovijesti čestitamo Uskrs
broj 210, 01.04.2013.
Veličanstvena svečanost UŽOK-a
AKTUELNOSTI
Zlatna povelja za životno djelo dodijeljena Muneveri Zečević
broj 210, 01.04.2013.
smo realizovali u proteklih dvadeset
godina i bez kojih glas razuma, hrana,
odjeća i pravna pomoć za izbjegle i
raseljene nikada ne bi mogla doći. Bez
vas i vaše pomoći za bolji i kvalitetniji
život ne bi bile osposobljene hiljade
žena koje su prošle kroz naše programe,
edukacije i psiho-socijalne rehabilitacije. Najviše vremena i vlastitog odricanja kroz sve godine su dale najaktivnije članice, i osnivačice udruženja. Naš
pozdrav je jednostavan, ne može se
izgovoriti riječima, on se iskazuje osjećanjima kroz stisak ruke. Vidi se on po
našem znaku kojeg dvadeset godina
nismo mijenjali“.
Nakon što je predsjednica UŽOK-a
Dinka Tepić pozdravila članove i zvanice, prisutnima su se obratili predstavnica World Vision ured Zenica,
Amra Kurbegović te općinski načelnik
gospodin Nermin Mandra koji je u
svom govoru rekao kako je UŽOK jedan od brendova Kaknja.
„Zadovoljstvo mi je da vas ispred
nagrađenih pozdravim i čestitam na
vrlo značajnom jubileju 20 godina postojanja i 20 godina vrlo respektabilnog
rada. To je za svaku pohvalu. U Kaknju
ne postoji niko ko za vas nije čuo. Postali ste kakanjski brend isto kao što su
FK Rudar i KUD Dikan... Da bi se opstalo ovako dugo vremena, treba mnogo
entuzijazma, ljubavi, truda, rada i onda
iza vas ostanu ovakvi rezultati. Želim
vam još puno ovakvih jubileja i u budućnosti“ – rekao je načelnik općine
Kakanj Nermin Mandra.
Kulturno-umjetnički program na
ovoj svečanosti su upotpunili mlada
pijanistica Melika Buza i muzičar Admir Kulović Kula, te kakanjski glumac
Mirza Mušija govoreći poeziju i citate
Kakanjke i Kakanjci ponosni na UŽOK
Munevera Zečević
Među dobitnicima priznanja i Kakanjske
novine
Nedžada Ibrišimovića.
Poslije obraćanja prisutnih i kulturno-umjetničkog programa, uslijedilo
je dodjeljivanje zahvalnica svima
onima koji su kroz dvadeset godina
pomogli rad ovog udruženja. Zlatnu
povelju za životno djelo je dobila
osoba koja je za dvadeset godina
bila najaktivniji član, dala svoj maksimum za razvoj udruženja kada je to
najteže bilo. Ona je Munevera Zečević
koja se nakon dugotrajnog aplauza,
obratila prisutnima skromnim riječima.
„Meni je vrlo teško i maloprije sam
čak i zaplakala jer sam to sve proživjela
privatno, psihički, fizički i hvala Bogu
jer sam izdržala a posebno hvala mojoj
porodici i kćerki Edini koja me sve vrijeme podržavala“.
Na ovaj način, te uz prigodan koktel, završena je jedna svečanost koja
će ostati u sjećanjima svih onih koji su
taj dan bili prisutni, jer nije mala stvar
dostići dvadeset godina u jednom
poslu, a da ga društvo prati. E.A.
11
KAKANJSKE NOVINE
U utorak 19. marta ove godine, u
hotelu Premium u Kaknju, održana je
velika svečanost povodom 20 godine
postojanja, rada i djelovanja Udruženja žena općine Kakanj (UŽOK). Na
ovoj proslavi su se među zvanicama
našli ugledni i poznati ljudi, privrednici, donatori, predstavnici općinskih
i kantonalnih vlasti. Bio je ovo emotivan susret starih i mladih generacija
članica UŽOK-a i prilika da se kroz
zajednička sjećanja pokušaju prikazati sva silna iskustva članica koje su
stale i u odbranu Bosne i Hercegovine
kroz ratno razdoblje ‘92-’95., kada su
zajedno sa našim borcima bili na prvoj liniji fronta odbrane naše države.
Nakon intoniranja državne himne,
moderator svečanosti Adib Zekić je
predstavio dvadesetogodišnji rad
UŽOK-a kroz sliku i video, govoreći o
nastanku, reorganizaciji udruženja,
članovima, ratnom djelovanju...
Prvi dokument djelovanja današnjeg UŽOK-a je pronađen u arhivi
18.4.1995. godine. koji je upućen
Uniji žena BiH. Njegove preteče datiraju još od 1977. godine kroz Sekcije
za društvene aktivnosti žena, zatim
1989. godine kroz Sekcije za društvenu ulogu i pitanje žena općine Kakanj
iz kojih je 1991. godine nastao Pokret
žena za mir. Tokom 1991/92. godine,
na općini Kakanj formiraju se aktivi
žena. Kao organizacione cjeline u
budućnosti će se predstavljati jedinstvenim nazivom „UŽOK“ Kakanj.
Predsjednica UŽOK-a, Dinka Tepić
se na početku svečanosti obratila
članicama i zvanicama sljedećim riječima:
„Prošlo je 20 godina od osnivanja
Udruženja žena općine Kakanj. Prema
nekim evidencijama, u našem članstvu,
po različitim osnovama, prošlo je oko
5.000 žena. Danas mnoge od njih nisu
sa nama, neke vrlo istaknute članice
koje su bile i osnivači udruženja. Da su
žive i zdrave, bile bi ponosne na ovaj
dan i na sve ono što smo zajedno naprevile. Želim se zahvaliti svim predstavnicima, pokroviteljima i donatorima koji su stali iza naših projekata koje
AKTUELNOSTI
Prijem za učenike koji su ostvarili najbolje rezultate na općinskom takmičenju osnovnih
škola iz fizike, matematike i engleskog jezika
Najboljim osnovcima uručene nagrade
KAKANJSKE NOVINE
“Ovo su najljepši trenuci u radu kojeg obavljam”, rekao je općinski načelnik Nermin Mandra
Učenicima koji su ostvarili najbolje rezultate na općinskom takmičenju osnovnih
škola iz fizike, koje je održano 9. marta
2013. godine u Osnovnoj školi “Omer Mušić”, iz matematike koje je održano 16.
marta 2013. godine u OŠ “Mula Mustafa
Bašeskija” i engleskog jezika koje je održano 23. marta 2013. godine u OŠ “Rešad
Kadić”, općinski načelnik Nermin Mandra
dodijelio je nagrade na prijemima koji su
u uredu načelnika organizirani 15., 22. i 26.
marta 2013. godine. Nagrade su uručene i
nastavnicima prvoplasiranih učenika.
Na općinskom takmičenju osnovaca iz
fizike, u kategoriji VIII razreda, prvo mjesto
pripalo je Majri Šišić, učenici OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”, drugoplasirana je bila Zerina Sikira, učenica OŠ “Hamdija Kreševljaković”, dok je treće mjesto osvojila Azra
Mehić, učenica OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”.
U kategoriji IX razreda prvo mjesto
osvojio je Adnan Karzić, učenik OŠ “Hamdija Kreševljaković”, drugo mjesto pripalo je
Arminu Begovcu iz OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”, a treće mjesto osvojila je Merima
Čaluk iz OŠ “Omer Mušić”.
Nastavnici učenika pobjednika su
Mejrema Purišević (OŠ “Mula Mustafa
Bašeskija”), Džemal Kulović (OŠ “Hamdija
Kreševljaković”) i Davud Berbić (OŠ
“Omer Mušić”).
Na općinskom takmičenju kakanjskih
osnovaca iz matematike učesnici takmičenja bili su učenici VI, VII, VIII i IX razreda
osnovne škole (po 3 učenika iz svake škole).
U kategoriji VI razreda prvo mjesto
pripalo je Ameru Begiću, učeniku OŠ “15.
april”, drugoplasirana je bila Elma Alagić,
učenica OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”, dok
je treće mjesto osvojila Ajša Trako, učenica
OŠ “Hamdija Kreševljaković”.
U kategoriji VII razreda prvo mjesto
pripalo je Ajli Čeliković, učenici OŠ “Mula
Mustafa Bašeskija”, drugoplasirani je bio
Kemal Lipovača, učenik OŠ “Mula Mustafa
Bašeskija”, dok je treće mjesto osvojio Salko
Sikira, učenik OŠ “15. april”.
U kategoriji VIII razreda prvo mjesto
pripalo je Majri Šišić, učenici OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”, drugoplasirana je bila Azra
Mehić, učenica OŠ “Hamdija Kreševljaković”, dok je treće mjesto osvojio Alem Delić,
učenik OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”.
U kategoriji IX razreda prvo mjesto
osvojio je Ermin Omeragić, učenik OŠ
“Hamdija Kreševljaković”, drugo mjesto
12
Sa prijema za najbolje plasirane učenike na
takmičenju iz fizike
Detalj sa prijema za mlade matematičare
Gosti načelnika bili su i učenici koji su
ostvarili najbolje rezultate na općinskom
takmičenju iz engleskog jezika
pripalo je Arminu Begovcu iz OŠ “Mula
Mustafa Bašeskija”, a treće mjesto osvojio
je Adnan Karzić iz OŠ “Hamdija Kreševljaković”.
Nastavnici učenika koji su osvojili prva
mjesta su Šemsa Lopo, Hanifa Dalipi, Aziz
Ganibegović i Sejda Frljak.
Učesnici takmičenja osnovaca iz engleskog jezika bili su učenici IX razreda, po tri
učenika iz svake kakanjske osnovne škole.
Prvo mjesto osvojila je Nerma Mehić,
učenica OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”, drugoplasirani je bio Ermin Omeragić, učenik
OŠ “Hamdija Kreševljaković”, trećeplasirana
je bila Nizama Ibrahimspahić, učenica OŠ
“Hamdija Kreševljaković”, a četvrto mjesto
pripalo je Tariku Alajbegoviću, učeniku OŠ
“Ahmed Muradbegović”.
Nastavnica učenice koja je osvojila prvo
mjesto je Admira Šeper.
Tokom prijema nagrađeni učenici su se
predstavili, pojasnili kako su vrijednim radom i trudom uspjeli ostvariti zapažene
rezultate, izrazili su nadu da će i na kantonalnom takmičenju ostvariti odličan
uspjeh, zahvalili su svojim nastavnicima sa
kojima su vrijedno radili i vježbali zadatke,
te su izraze zahvalnosti uputili i načelniku
za prijem i nagrade.
I nastavnici su govorili o svojim učenicima. Ukazali su na činjenicu da djeci puno
znači to što načelnik prati njihov rad, njihove rezultate i to što ih je pozvao u svoj
ured, te su naglasili da, osim djece, i oni na
jedan poseban način doživljavaju činjenicu
da ih je na prijem pozvao načelnik, da im
je čestitao i sa njima podijelio radost uspjeha njihovih učenika.
“Ovo su najljepši trenuci u radu kojeg
obavljam u svojstvu općinskog načelnika. Lijepo je susresti se sa ovom zlatnom
djecom, ovom omladinom koja osvaja
prva mjesta na takmičenjima iz fizike,
matematike i engleskog jezika. Mi možemo vidjeti da ova djeca učestvuju na više
takmičenja iz različitih predmeta. Zadovoljstvo je upoznati ove vrijedne učenike,
zadovoljstvo je razgovarati i sa njihovim
nastavnicima koji su vrijedno i mukotrpno radili tokom cijele godine kako bi
djeca osvojila priznanja i nagrade. Ja se
nadam da ćemo i na kantonalnom takmičenju i na federalnim takmičenjima imati predstavnike Kaknja i da će zabilježiti
značajne rezultate, a mi ćemo se pobrinuti da nagradimo njihove uspjehe. Dosadašnji uspješni rezultati su garant za
bolju budućnost Kaknja i BiH, jer samo
ovakvim radom i ovakvim rezultatima
koje postižu naša djeca možemo osigurati bolju budućnost”, rekao je općinski
načelnik Nermin Mandra.
Organizatori takmičenja bili su Pedagoški zavod Zenica i Aktiv direktora osnovnih škola sa područja općine Kakanj.
Općina Kakanj je bila pokrovitelj općinskih takmičenja iz fizike, matematike i engleskog jezika. Kao pokrovitelj, Općina
Kakanj, premda je obrazovanje u nadležnosti ZDK, finansirala je prevoz učenika do
mjesta takmičenja, užinu, štampanje diploma, te nagrade.
Press Općine Kakanj
broj 210, 01.04.2013.
Aktivnosti Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Kakanj
AKTUELNOSTI
Austrijski ambasador Donatus Köck posjetio Gimnaziju
U utorak 12. marta tekuće godine, Gimnaziju „Muhsin Rizvić“ u Kaknju
posjetio je ambasador Austrije gospodin Donatus Köck. Ovo je njegova druga posjeta Gimnaziji, u okviru koje je održao predavanje za učenike škole. U
svom predavanju ambasador je istakao veze između Austrije i BiH, te važnost
ispunjavanja uvjeta BiH na putu ka kandidaturi i članstvu u EU. Učenici su
saznali mnogo toga o načinu funkcioniranja, kako političkog tako i obrazovnog sistema u Austriji, ali i o tome kakva je situacija i u našoj državi u vezi s Detalj sa predavanja
tim. Ambasador je detaljno obrazložio mogućnost studiranja u Austriji, koja
se pruža učenicima ove škole. Ukoliko su dovoljno spremni i žele nastaviti
školovanje u toj zemlji, bez nekih posebnih prepreka mogu to ostvariti. Na
kraju predavanja učenici su imali priliku postaviti pitanja uvaženom gostu
koji im je dao opširne, kvalitetne i zanimljive odgovore. Naravno, gimnazijalci su oduševili ambasadora postavljajući mu pitanja na njemačkom i engleskom jeziku.
U znak zahvalnosti direktorica škole Aida Šišić-Hakulija je ambasadoru
Köcku uručila monografiju koja je izdata povodom obilježavanja 50. godišnjice postojanja Gimnazije u Kaknju. Amina Kulović Uručivanje Monografije ambasadoru
OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“Kakanj
Zamjena stolarije s ciljem uštede energije
Ministarstvo obrazovanja nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona
najvećim finansijskim dijelom finansira
zamjenu drvene i dotrajale stolarije na
zgradi Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“ u Kaknju, potvrdio nam je direktor
ove škole Suad Čeliković.
- Pored toga, u zamjenu stolarije uključila se Turska vojna misija i naša škola sa
vlastitim sredstvima. Važno je da smo ovaj
posao počeli, bez obzira što nismo imali
dovoljno sredstava da zamijenimo kompletnu stolariju. Ovoga puta će biti završena zamjena u prizemlju i prvom spratu,
kaže Čeliković.
Škola je uz posredovanje prijatelja iz
Turskog kulturnog centra “Yunus Emre” iz
Sarajeva ostvarila kontakt sa Turskom vojnom misijom, kojoj je podnesena aplikaci-
Tokom zamjene stolarije
ja za zamjenu stolarije i na drugom spratu.
■■ Očekuje se pozitivan odgovor
Zahtjev je trenutno u fazi odobravanja
i čeka se odgovor iz Ankare. Direktor Čeliković očekuje da će biti pozitivan, poslije
čega će se odlučiti o datumu nastavka radova. Zamjenom stolarije lice zgrade će
dobiti potpuno novo ruho, a učionice
mogućnost da se tokom zime zagrijavaju
sa značajno manje toplotne energije.
- U pripremi je
projekat sa kojim će
naša škola aplicirati
kod nadležnog resornog ministarstva na
federalnom nivou i
to na javni poziv za
„Utopljavanje zgrada
radi uštede energije“
u okviru kojeg je planirana zamjena stolarije na preostalim
dijelovima zgrade i Direktor Suad Čeliković
ugradnja izolacije na
zidovima, koji nisu urađeni fasadnom ciglom. Elaborat o gubicima toplotne energije, koje uzrokuju stara stolarija i fasada bez
izolacije, rade stručni članovi Vijeća roditelja
naše škole, ističe direktor Čeliković. Az.S.
Uzvratna posjeta učenika medrese „Osman ef. Redžović“ Visoko
U mjesecu novembru prošle godine
učenici Srednje stručne škole su sa svojim
profesorima upriličili posjetu medresi
„Osman ef. Redžović“ u Čajangradu Visoko.
U proteklom mjesecu učenici te škole su
boravili u Kaknju u Srednjoj stručnoj školi
u okviru uzvratne posjete. Učenike i njihove profesore u Srednjoj stručnoj školi dočekali su direktor škole Šerif Kovač i pedagogica Alisa Provalić. Upriličen je obilazak
učionica za izvođenje redovne nastave,
radionica za izvođenje praktične nastave
iz pojedninih struka (mašinske, elektrobroj 210, 01.04.2013.
Obilazak radionica za izvođenje praktične
nastave
struke, frizerske te trgovinske struke), te
školske biblioteke i pratećih prostorija.
Nakon upoznavanja sa radom škole i sa
zanimanjima koja su zastupljena u Srednjoj
stručnoj školi, učenici Medrese su obišli
Omladinski centar, te Gradsku biblioteku,
gdje su gosti izveli domaćinima predstavu
na engleskom jeziku.
Cilj posjete je međusobna saradnja između dvije škole, razmjena iskustava u
obrazovnom radu, te sklapanje novih prijateljstava i poznanstava među učenicima. Amina Kulović
13
KAKANJSKE NOVINE
UČENICI MEDRESE IZ VISOKOG POSJETILI SREDNJU STRUČNU ŠKOLU KAKANJ
INTERVJU
Almedin Aliefendić, zastupnik u Skupštini ZDK i delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH
BEZNAÐE U DRŽAVI ZA ČOVJEKA
KAKANJSKE NOVINE
Rad Vlade ZDK u 2012. godini l Odnos Vlade prema nižim novima vlasti l Fond za zaštitu okoliša
Federacije BiH l Primarna zdravstvena zaštita l Prava branilaca
Analizirajući rad Skupštine
ZDK može se doći do zaključka kako je Almedin Aliefendić
jedan od najaktivnijih članova, kada se uzme u obzir postavljanje zastupničkih pitanja
i podnošenja inicijativa. Poslovnikom o radu Skupštine
definisano je da svaki zastupnik na sjednici Skupštine
može postaviti dva zastupnička pitanja ili da podnese jedn u i n i c i j a t i v u. A l m e d i n
Aliefendić jedan je od rijetkih
koje to svoje pravo redovno
koristi, a sve u cilju odgovornosti prema građanstvu, odnosno prema svojim biračima,
a za dobrobit, ne samo stanovnika općine Kakanj i ZDK,
nego i Federacije BiH, jer je on
i jedan od delegata u Domu
naroda Parlamenta Federacije
BiH. Aktivnost ovog zastupnika prepoznali su i Centri civilnih inicijativa. Prema ocjeni
CCI, Almedin Aliefendić jedan
je od aktivnijih zastupnika u
Skupštini ZDK, što je prezentirano i u Izvještaju o rezultatima monitoringa rada vlasti
Zeničko-dobojskog kantona
u 2012. godini.
KN: Gospodine Aliefendiću, zastupik ste u Skupštini
ZDK od Općih izbora 2010.
godine! Kako biste ocijenili
rad Skupštine i rad Vlade
ZDK, sa posebnim osvrtom
na proteklu, 2012. godinu?
Aliefendić: Na posljednjoj
sjednici Skupštine Zeničkodobojskog kantona imali smo
priliku razmatrati Izvještaj o
radu Vlade Kantona za 2012.
godinu. Iako je izvještaj sveobuhvatan, sadržajan i korektno urađen, iz diskusija većine
zastupnika iznesena je zabri-
Amedin Aliefendić: Prema
istraživanju CCI jedan od
najaktivnijih zastupnika u
Skupštini ZDK
nutost za trenutno stanje
složenih ekonomskih i društvenih uslova življenja građana Kantona. Glavni krivci za
ovo stanje i očitu lošu efikasnost Vlade Kantona, prema
našem mišljenju, vidimo u
strankama koje su preuzele
odgovrnost vođenja Kantona
predvođene SDP-om i SBBom. Katastrofalni rezultati rada Vlade i Skupštine Kantona
koje vodi nova koalicija ovih
stranaka ogledaju se u slijedećem:
• Deficit Budžeta Zeničkodobojskog kantona za
2012. godinu od 16 miliona KM;
• Zabrinjavajuće loše punjenje budžeta u tekućoj godini čime je ugrožena stabilnost i likvidnost Budžeta
Kantona, a samim tim i
kašnjenje plata i ostalih
redovnih obaveza;
• Rastrošno ponašanje
funkcionera vladajuće
većine u smislu trošenja
javnih sredstava za enor-
Uz čestitke povodom Dana Armije RBiH i Dana
općine Kakanj želim saborcima i sugrađanima
puno zdravlja, uspjeha u radu i svako dobro.
14
mno visoke reprezentacije i nabavke novih službenih vozila;
• Pogoršanje ukupnog privrednog ambijenta, gdje
je pad industrijske proizvodnje u posljednjih 6
mjeseci zabilježio negativnu stopu u Zeničkodobojskom kantonu, a
subvencije privredi smanjene i iznosile su svega
45% planiranih sredstava
za 2012. godinu;
• Posebno zabrinjava činjenica da po prvi put u Zeničko-dobojskom kantonu imamo veći broj nezaposlenih (68.944) od zaposlenih (67.816), sa
trendom stalnog pada i
negativnog odnosa;
• Loš odnos prema poljoprivrednim proizvođačima i
neisplaćivanje poticaja za
poljoprivredu u iznosu cca
1.120.000 KM, i
• Ogromno smanjenje
sredstava za prava branilačke populacije, i tako
dalje.
Generalno, smatram da
aktuelna Vlada Kantona nije
ispunila svoju misiju, štaviše
stanje življenja građana je
drastično pogoršano usljed
loših kadrovskih rješenja ili
nekompetentnosti pojedinih
funkcionera, sporosti u najavljenim reformama, viziji i prilagođavanju ekonomskoj situaciji što je utjecalo na efekte
i konačnu lošu ocjenu rada
pogubne i neodgovorne Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Jednom riječju, sa aktuelnom vlašću u Kantonu dobili
smo beznađe u državi za čovjeka.
KN: Ovo što ste sada kazali ne zvuči nimalo optimistično i sigurno se neće svidjeti našim čitaocima, a
Populistička i teatarska
politika koju pokazuje
skupštinska većina i Vlada
Zeničko-dobojskog kantona predvođena dvojcem
SDP i SBB je neodgovorna
i pogubna za sve narode i građane Kantona,
a posebno iz navedenih
primjera, to osjete Kakanjci za koje sam siguran i
nadam se da će ovu politiku kazniti na sljedećim
izborima.
posebno onima koji su direktno vezani za Budžet
Kantona, mislim na budžetske korisnike. Kako biste
ocijenili odnos Vlade ZDK
prema nižim nivoima vlasti,
posebno prema općini Kakanj? Kakav je položaj kakanjske općine u očima
čelnika Kantona?
Aliefendić: Prema strukturi Budžeta Kantona, koji je
krajnji izraz politike Vlade,
može se zaključiti da su općine, kao nosioci lokalne samouprave, izostavljene u raspodjeli sredstava kroz kapitalna
ulaganja, subvencije i poticaje
što dovoljno govori o politici
vladajućih stranaka, SDP-a i
SBB-a, u Zeničko-dobojskom
kantonu. Zastupnici SDA su u
više navrata kroz diskusije i
konkretno putem amandmana na budžete tražili promjenu ove politike, ali, nažalost,
nismo imali sagovornike i razumijevanje od strane vladajuće skupštinske većine. Ovaj
problem je posebno izražen
nakon Lokalnih izbora na kojim su građani kaznili navedenu politiku prema lokalnim
zajednicama gdje su najveći
gubitnici građani koji ostvaruju svoja prava na ovom nivou
vlasti. Izražavam nadu da će
prevladati razum i da će Vlada
broj 210, 01.04.2013.
INTERVJU
zaštitu okoliša i Vladi Zeničkodobojskog kantona. Obzirom
da se radi o značajnim sredstvima prikupljenim od kakanjske privrede smatram da
pravo na povrat istih, prije
svih imaju građani općine
Kakanj, te sam u tom kontekstu predložio zaključak prilikom usvajanja Zakona o izvršavanju budžeta za 2012. godinu u kojem se traži, da se
Vlada Kantona prilikom utvrđivanja Programa utroška
sredstava za zaštitu čovjekove
okoline treba pridržavati kriterija ekološke ugroženosti i
uplata subjekata po ovom
osnovu za sve općine Kantona. Isti zaključak je podržan od
većine zastupnika i ostaje
nam da vidimo kako će Vlada
i resorno ministarstvo postupiti prilikom utroška sredstava
koja su najvećim dijelom
uplaćena od subjekata stacioniranih na području općine
Kakanj.
KN: Stanovnici Kaknja
svakodnevno osjete prisustvo teške privrede na području Kaknja, ali jako često
i u negativnom kontekstu.
Veliki je broj oboljenja koja
su karakterističnija za industrijska mjesta. Kao zastupnik u Skupštini jako često
ste spominjali probleme
primarne zadravstvene zaštite?!
Aliefendić: Na osnovu
pokazatelja o uplatama subjekata, zagađivača zraka u Fond
za zaštitu okoliša može se zaključiti da je stepen uticaja
blizine zagađivača na zdravlje
stanovništva općine Kakanj
veoma rizično. Naučno je do-
Uplate po općinama Kantona na račun Fonda za zaštitu okoliša FBiH u
2012. godini
broj 210, 01.04.2013.
kazano da su za nastanak
karcinoma odgovorni vanjski
faktori: voda, zrak i tlo. U prilog ovoj činjenici govore zastrašujući podaci Doma zdravlja Kakanj o 290 pacijenata sa
karcinomskim oboljenjem u
prvih devet mjeseci 2012.
godine. Od toga su 64 novootkrivena. U istom periodu, od
ukupnog broja oboljelih umrlo je 55 lica. Nažalost, prema
izvještaju o zdravstvenom
stanju stanovništva ZDK, u
Kaknju su velike gužve u ambulantama, ne poštuju se
osnovni principi porodične
medicine tako da se ne osjete
benefiti koje bi trebala proizvesti porodična medicina.
Zastupnici iz Kaknja su u više
navrata skretali pažnju na pitanje poštivanja plana mreže
objekata ambulanti porodične medicine u Krševcu, Zgošći, Brežanima i dr., kao i uspostavljanja hemodijaliznog
centra u prostorijama Doma
zdravlja Kakanj. Na ovom planu se nešto dešava, ali vrlo
sporo i pitanje je kada će Kakanjci osjetiti najavljenu reformu zdravstva sa ciljem jednakosti, socijalne pravde i dostupnosti kvalitetnih zdravstvenih usluga svakom građaninu
kao krajnjem korisniku usluge.
KN: Poznato je da ste bili
učesnik Armije Republike
BiH u najtežim vremenima,
u vremenima agresije na
našu zemlju. Za domovinu
ste se borili sa puškom u
ruci, a kasnije ste se nastavili boriti za boračke populacije drugim sredstvima.
Bili ste oko 5 godina pomoćnik ministra za boračka pitanja u Vladi ZDK. I kao zastupnik u Skupštini ZDK
nastavljate tu borbu. Dokaz
za to su brojna pitanja i inicijative koje idu u korist
ovoj, doista jako ugroženoj
populaciji stanovnika. Na
sjednicama Skupštine jako
često ste otvoreno negodovali zbog nepravedne preraspodjele sredstava prema
ovoj populaciji na području
općine Kakanj?!
Aliefendić: Još jedan pri-
Utrošak sredstava prema
općinama Kantona za rješavanje
stambenog pitanja boračkih
populacija u 2012. godini
mjer lošeg odnosa kantonalne vlasti prema građanima
općine Kakanj, konkretno
kakanjskim borcima se vidi iz
odgovora na zastupničko pitanje Ministarstva za boračka
pitanja na čijem čelu je ministar iz SBB-a. Naime, od ukupno 2,4 miliona KM, borcima
općine Kakanj pripalo je pravo
na stambeno zbrinjavanje u
iznosu od 14.500 KM, što je
sramotno i ponižavajuće naspram žrtava i angažmana
kakanjskih boraca u periodu
‚92-‚95. godina. Zbog ovakvog, kao i smanjenja budžeta
Ministarstva za boračka pitanja za oko 2 miliona KM, a
samim time i smanjenja sredstava za ostvarivanje pojedinih zagarantovanih prava
Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, tražili smo pokretanje odgovornosti i podnošenje ostavke od ministra.
Ukoliko se ova nepravda prema kakanjskim borcima hitno
ne ispravi, istrajat ćemo u
našim zahtjevima za pokretanjem odgovornosti ministra.
Populistička i teatarska politika koju pokazuje skupštinska
većina i Vlada Zeničko-dobojskog kantona predvođena
dvojcem SDP i SBB je neodgovorna i pogubna za sve narode i građane Kantona, a posebno iz navedenih primjera,
to osjete Kakanjci za koje sam
siguran i nadam se da će ovu
politiku kazniti na sljedećim
izborima.
Razgovarao Maid Goralija
15
KAKANJSKE NOVINE
i nova skupštinska većina
shvatiti da su građani općina
i građani Kantona i da imaju
pravo na ostvarivanje svojih
potreba i putem javnih sredstava kojima raspolaže Vlada
Zeničko-dobojskog kantona.
KN: U svim statističkim
izvještajima stoji da je općina Kakanj veoma značajan
faktor u punjenju budžeta i
fondova na svim nivoima
vlasti. Međutim, realnost je
da se Kaknju jako malo vraća. Vaš komentar na ovo
stanje i Vaše mišljenje kako
Kaknju namaknuti sredstva
koja nam pripadaju? Posebno je alarmantan odnos
Kaknja i Fonda za zaštitu
okoliša Federacije BiH?!
Aliefendić: Poznata je činjenica da privreda općine
Kakanj u značajnoj mjeri učestvuje u punjenju budžetskih
i vanbudžetskih fondova na
svim nivoima vlasti. Jedan od
primjera koji ističem ovom
prilikom je i Fond za zaštitu
okoliša Federacije BiH, gdje
privredni subjekti općine Kakanj, prema zvaničnim podacima Fonda, u ukupnom iznosu sredstava sa stanjem za kraj
2012. godine, učestvuju sa cca
1,840 miliona KM ili 84% prikupljenih u Zeničko-dobojskom kantonu. Prema zakonskoj regulativi 70% sredstava
je uplaćeno resornom kantonalnom ministarstvu, a od tog
iznosa 80% transferiše se općinama sa čijeg područja su
uplaćena. To znači da je općina Kakanj dobila 1,031 miliona KM, a da je ostatak kakanjskih sredstava, cca 800.000
KM, na raspolaganju Fondu za
AKTUELNOSTI
Aktivnosti KUD „Fadil Dogdibegović-Dikan“ Kakanj
ODRŽANA REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA DRUŠTVA
U srijedu 27. marta, održana je redovna izvještajna Skupština KUD „Fadil
Dogdibegović-Dikan“ Kakanj. Redovnoj Skupštini prisustvovali su svi delegati, te veliki broj prisutnih gostiju iz
javnog i političkog života našeg grada,
te predstavnici medija.
Jednoglasno su usvojene sve tačke
dnevnog reda Skupštine: Izvještaj o
radu Društva i Izvještaj o finansijskom
poslovanju Društva za prošlu godinu,
Izvještaj Nadzornog odbora, Program
rada Društva i Finansijski plan za 2013.
godinu.
Delegatima i gostima se obratio direktor RMU Kakanj Mirsad Jašarspahić,
Prisutan veliki broj gostiju i delegata
predstavnik privrednika, koji je iskazao
podršku radu Društva, zatim predsjednik HKD “Napredak” Kakanj Josip Gujić,
profesor Emir Omeragić, član Upravnog
odbora u„Dikanu“, te Fuad Hadžić predsjednik Društva. On je naglasio da je
obilježavanje 60. godišnjice Društva
jedan od glavnih ovogodišnjih ciljeva u
radu. Također, u fazi je snimanje dokumentarnog filma o osnivanju Društva,
koje je u fazi realizacije. Planirano je da
se skupi svi dokumenti o nastanku i
djelovanju Društva od starih članova i
njihovih porodica.
Sekcije KUD „Dikan“ su nezaobilzne
u svim javnim nastupima u Kaknju, te
na taj način predstavljaju okosnicu
kulturnih dešavanja.
Finansijska situacija je najozbiljniji
problem Društva. U protekloj godini je
iz budžeta Općine Kakanj ostvaren
prihod od sramotnih 200 KM. Ove godine iz budžeta je planiran iznos od
6.500 KM.
Neki od programskih ciljeva za narednu godinu su jačanje uloge djece i
mladih u lokalnoj zajednici, usmjerava-
Detalj sa Skupštine
nje energije mladih na univerzalne
kulturne vrijednosti, njegovanje i očuvanje kulturnih vrijednosti i tradicija
naroda i narodnosti u općini Kakanj,
podrška talentovanim budućim umjetnicima iz naše sredine, te suzbijanje svih
oblika maloljetničke delikvencije. Pored
ovih ciljeva u planu je promocija snimljenog CD pjesama u izvedbi Gradskog
hora, organizacija festivala ili smotre
folklora u okviru Kakanjskih dana kulture, izrada Monografije Društva, te učešće
sekcija na festivalima izvan našeg grada.
Za sve ove ciljeve potrebna su materijalna podrška od lokalne zajednice, za
koju se članovi Društva nadaju da neće
izostati. Amina Kulović
Aktivnosti UP „Matica“ Kakanj
Edukacijom do uspješnog pčelara
KAKANJSKE NOVINE
U subotu, 23. marta tekuće godine, u
prostorijama Omladinskog centra Kakanj
Udruženje pčelara „Matica“ Kakanj upriličilo je još jedno u nizu predavanja s ciljem
edukacije na temu pčelarstva. Gosti predavači u punoj sali Omladinskog centra ovoga puta su bili Hasan Alajbegović i mr.
Nevzet Kovačević. Pored članova UP „Matica“ Kakanj, predavanju su prisustvovali i
gosti iz drugih udruženje pčelara iz Kaknja,
Breze i Visokog, ali i brojni ljubitelji pčelarstva. Gospodin Hasan Alajbegović ovom
prilikom prenio je mali dio svog višedecenijskog, kako on voli kazati, drugovanja sa
pčelama. Istakao je kako je uspjeh svakog
predavanja na temu pčelarstva ukoliko
Detalj sa predavanja
16
svako od prisutnih sa sobom ponese barem
jednu novinu, a o pčelama se uvijek može
nešto novo naučiti. Govoreći na temu „Rojenje pčela“, Alajbegović je naglasio kako
pčelari više od 40 godina i da mu svako
otvaranje košnice predstavlja novo iskustvo i kako uvijek nešto novo nauči.
■■ Med kao zdrava hrana
Mr. Nevzet Kovačević ovom prilikom je
govorio o medu kao hrani i o upotrebi
antibiotika u pčelarstvu. Težište je stavljeno
na med kao zdravu hranu, te njegova ljekovita i antitoksična svojstva. Gospodin
Kovačević je naglasio da je „tajna“ zdrave
ishrane u raznovrsnoj i kvalitetnoj hrani, a
upravo je med taj koji je po svojim svojstvima jako raznovrstan. Med može pomoći u
neutralizaciji negativnih utjecaja svakodnevne nezdrave ishrane kao što je pržena
hrana, brza hrana i instant napitci. Kada je
u pitanju upotreba antibiotika u pčelarstvu,
Kovačević je nagasio da je ona jako važna,
ali u kontrolisanim uslovima i po tačno
utvrđenoj recepturi koju može utvrditi i
propisati jedino ovlaštena osoba, a to je u
pčelarstvu veterinar.
„Nekontrolisana upotreba antibiotika
Gosti predavači
može dovesti do kontaminacije hrane, odnosno meda“, naglasio je mr. Kovačević, te dodao: „Sa antibioticima treba biti jako oprezan
u pčelarstvu, jer ostaci antibiotika u košnici
mogu ostati i do tri godine“.
Ovo je bilo samo jedno u nizu predavanja
u organizaciji UP „Matica“ Kakanj, a, svakako,
bit će ih još. Sa predavanja je poslata poruka
kako su ovakvi vidovi druženja veoma pozitivni i imaju za cilj pospješivanje pčelarstva,
jer prave spoj teorije i prakse što je osnovni
preduslov uspješnog bavljenja pčelarstvom.
Naglašeno je kako su vrata UP „Matica“ uvijek
otvorena za svoje članove, članove drugih
udruženja, za sve pčelare, te one koji to žele
postati. Maid Goralija
broj 210, 01.04.2013.
AKTUELNOSTI
U susret 8. aprilu - Danu oslobođenja Kaknja
„Tridesetog marta 1945.
godine u svanuće, jedan od
težih zadataka Prvog bataljona Šeste brigade bio je likvidiranje neprijatelja na obezbjeđenju mosta na desnoj
obali Bosne u Kaknju. Trebalo
je to učiniti radi prihvatanja
boraca bataljona Šeste brigade koji su neprijatelja napadali na željezničkoj stanici u
Kaknju. Poslije nekoliko uzastopnih juriša i dejstava teških minobacača, neprijatelj je
bio uništen. Međutim, dijelovi Prve i Četvrte čete ovog
bataljona nisu uspjeli da likvidiraju neprijatelja koji je obezbjeđivao most na lijevoj
obali rijeke Bosne. U takvoj
situaciji Prvi bataljon je ostao
na tom položaju sve do pojave prvih dijelova Šeste brigade, a potom je došlo do zauzimanja željezničke stanice u
Kaknju.
(---) Nakon upada boraca
Drugog bataljona u stanične
zgrade i dejstva topova u
oklopne vozove, buknuli su
prvi zapaljeni objekti, a onda
i vagoni na tračnicama.
Razbijena je i posada oklopnog voza koji se nalazio na
izlazu prema Visokom. Neprijateljski vojnici pokušali su da
Razbijena je i posada oklopnog voza koji se nalazio na izlazu prema Visokom
bježe iz vozova, rovova i bun- bio je krcat jedinicama Šeste
krajiške brigade koje su odkera u pravcu Lašve.
Lomljen je otpor i posljed- mah poslije prelaza na desnu
njih grupa neprijatelja, a požar obalu upućivane u Živalje.
je zahvatao veliki broj vagona Pozadi njih, na željezničkoj
stanici, gorjeli su još vagoni.
i manjih zgrada.
Ove borbe i žrtve nisu bile
(---) Ispred Šeste NOU brigade, na lijevoj obali Bosne, posljednje u konačnom oslooko 11 sati bježali su ostaci bođenju Kaknja i njegove
neprijatelja prema koritu Bo- okoline. Odstupajući iz Sarajesne. Njih su dočekale Prva i va, poslije 5. aprila 1945. godiČetvrta četa Prvog bataljona, ne, neprijatelj je jedno vrijeme
s desne obale snažnom va- ponovo držao uži dio kakanjskog područja na kojem su ga
trom.
(---) Oko 12 sati počeo je konačno razbile jedinice Deprelaz bataljona Šeste brigade sete krajiške divizije“
(Monografija Kaknja, grupreko mosta na desnu obalu
rijeke Bosne. Išli su u susret pa autora, Sarajevo 1987, str.
borcima Prvog bataljona koji 189-190).
su otišli iz sastava te brigade
prije 99 dana. To je bio srdačan
*****
Jedna od najtežih borbi
susret.
Most na Bosni i oko njega Petog bataljona Devete briga-
de i cijele Brigade bila je borba
u naselju Doboj kod Kaknja,
29. i 30 . marta 1945. godine.
30. marta 1945. godine Peti
bataljon je nastupao lijevom
obalom rijeke Bosne preko
brisanog prostora. Osim gomila stajskog đubriva drugih
zaklona nije bilo od njemačkih
rovova i flakova iz kojih su virile puščane i mitraljeske cijevi. U silovitom jurišu, zajedno
sa borcima Drugog bataljana,
a dijelom i Trećeg, zauzeti su
rovovi uz osjetne gubitke.
Peti bataljon je izgubio nekoliko iskusnih boraca, među
kojima i političkog komesara
Druge čete Avdu Adilovića. Na
Doboju su pali Mirko i Neđo
Popović, Savo Todorović, Đorđe Rakić, Hakija Karavdić... Tu
je pala i četna bolničarka Zora
Dragutinović koju je pokosio
neprijateljski mitraljez. Ranjeno je nekoliko boraca među
kojima je bio i Marko Kokoruš,
komandant Petog bataljona.
Njega, Boru Ivetića – zamjenika komandira treće čete i
malog, ali iskusnog, mitraljesca Rašida Alihodžića izvukla je
i spasila grupa boraca na čelu
kojih su bili komandiri Drago
Šavija i Mitar Šućur.
Press Općine Kakanj
Rudolf Rudi Čajavec je
bio partizanski avijatičar
koji se, uz Franju Kluza, smatra jednim od pionira partizanskog vazduhoplovstva.
Rođen je 1. aprila 1911.
godine u Zgošći, Kakanj.
Otac Pavo i majka Anka imali su osim Rudija, i sina Dragutina i kćerke Paulu i Olgu.
Rudi je završio Gimnaziju
nakon koje nastavlja studij i
završava pravo. Vojsku je
služio u Novom Sadu. Iz vojske je izašao kao vazduhoplovni potporučnik - pilot.
Službovao je u raznim ustanovama, a 1939. godine odbroj 210, 01.04.2013.
Rudi Čajavec
lazi u Francusku u želji da na
Sorboni doktorira pravne
nauke. Nakon kapitulacije
Francuske vraća se u zemlju
i dobiva namještenje u Splitu. Poslije kapitulacije Jugo-
slavije, aprila 1941. godine,
nalazi se u Banja Luci kao šef
Ureda za kolonizaciju. Uspostavlja vezu sa Narodnooslobodilačkim pokretom , pronalazi način i dostavlja municiju, sanitetski materijal i
obavještenja na slobodnu
teritoriju. Na Banjalučkom
aerodromu povezao se sa
Franjom Kluzom, pilotom, i
aviomehaničerem Milutinom Jazbecom s kojima
priprema prelijetanje na
slobodnu teritoriju. To im
uspijeva u maju 1942. godine, avionom „BREGE 19“. Slijeću na aerodrom Urije kod
Prijedora među partizane.
Tokom prvog borbenog
leta 4. jula 1942. godine Rudi
Čajavec baca letke iznad
Banja Luke i napada aerodrom „Zalužani“. U posljednjem napadu Rudi je ranjen
i ne uspijeva da se prebaci na
slobodnu teritoriju, zato prinudno slijeće kod sela Kadinjana. Četnici ga opkoljavaju.
Da im ne padne živ u ruke
izvršava samoubistvo. Odlikovan je Spomenicom 1941,
Ordenom narodnog heroja i
Ordenom zasluga za narod
prvog reda.
Press Općine Kakanj
17
KAKANJSKE NOVINE
102. godišnjica rođenja narodnog heroja Rudija Čajaveca
AKTUELNOSTI
Srcad vraćaju nadu napaćenom narodu
KAKANJSKE NOVINE
Nevladino udruženje “Kakanjsko srce”
već napravilo preko 30 akcija pomoći
“Human čovjek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovjek treba da se odlikuje humanošću.” –
izreka je velikog filozofa Konfučija, koja
najbolje oslikava 6 junaka koji se trenutno
u najvećoj mjeri bave pomaganjem onima
kojima je pomoć potrebna, a sebe predstavljaju kao „Kakanjsko srce“. U periodu
između dva broja, Kakanjsko srce završilo
je sa izgradnjom kuće za dedu i nanu Muhić
iz Desetnika, koju je ova skupina mladih
ljudi provela uz svesrdnu pomoć dobrih
ljudi, te posebnu podršku preduzeća Trgošped. Izgradnja ove kuće bila je i povod
da posjetimo članove ovog udruženja, te
da ih podrobnije predstavimo u ovom
tekstu. NU „Kakanjsko srce“ je skupina
mladih ljudi koja, na volonterskoj bazi,
ulaže svoje slobodno vrijeme kako bi povezala one koji mogu pomoći, sa onima
kojima je pomoć potrebna. Sukladno svome pozivu, ove mlade osobe, prilikom
naše posjete željele su da se predstave kao
kolektiv, tako da ćemo ih u ostatku teksta
jednostavno zvati Kakanjska srcad.
■■ Prva velika akcija pomoći bila je
akcija pomoći porodici Mandžuka
Nedugo nakon incijative za pokretanje
ovog projekta, Kakanjsko srce odradilo je
svoju prvu veću akciju, a to je bila pomoć
porodici Mandžuka. U ovoj akciji, kako sami
ističu, mnogo im je pomogao i gospodin
Suljić, a kako kažu, pomenuti gospodin ih i
dalje podržava u radu. Već nakon ove prve
akcije, ova mlada ekipa znala je da je to
njihov poziv, te je ostatak priče manje-više
poznat kakanjskoj, ali i široj javnosti. Dan za
danom redale su se ideje, i ostvarivale su se
akcije pomoći ugroženima, pa su tako mnogo porodica pomogli u namirnicama, a kako
sami ističu, najviše su zahvalni dobrim ljudima koji su se odazvali na njihove akcije.
■■ Kuća za dedu i nanu Muhić iz
Desetnika dobila regionalni odjek
Ipak, akcija koja je ovo udruženje upisala
na listu humanitarnih organizacija u BIH, definitivno, je izgradnja kuće za Nezira i Adilu
Muhić iz sela Desetnik. Ganuti potresnom
pričom i neuslovnošću kuće u kojoj su se nalazili pomenuti dedo i nana Muhić, Kakanjsko
srce krenulo je u akciju izgradnje nove kuće za
pomenutu porodicu, te su uz pomoć dobrih
ljudi, te firme Trgošped, u roku od mjesec
dana izgradili novi dom za dedu i nanu Muhić
u koji su pomenuti dedo i nana useljeni prije
nekih 15-tak dana. Ova akcija odijeknula je
18
Dio ekipe Kakanjskog srca
širom regiona, a medijski su je popratili skoro
svi mediji u BIH, među kojima je čak i državna
tv BHT1 a prilog o ovoj akciji išao je u centralnoj informativnoj emisiji na ovom kanalu.
Nakon toga uslijedila je i akcija nabavke
krave za gospodina Mehagu Mašića, da bi
zajedno sa UG „Dar“ organizovali prikupljanje sredstava za liječenje Amera Mujčina,
gdje su za 3 dana uspjeli da sakupe oko
3.000 KM. Kako sami ističu, pored UG „Dar“,
svoj doprinos akciji dala je i aktuelna Miss
opštine Kakanj, gospođica Berina Bečirhodžić, koja je volontirala prilikom ove
akcije. Posljednja u nizu većih akcija bila je
donacija krave gospodinu Mehagi Mašiću.
■■ Niti humanitarni rad nije mogao
proći bez problema
Kako to već obično biva, svaka dobra
akcija za sobom povuče i reakciju, pa su
tako članovi ovog udruženja nerijetko bili
u nemilosti zlobnika, koji su na svakojaki
mogući način pokušavali da ospore i umanje vrijednost onoga što ova skupina mladih pokušava da ostvari. Bilo je tu prijetnji,
uvreda, verbalnih napada, mnogi čak više
provjeravaju kome se pomaže nego zašto
se pomaže, a bilo je i svrstavanja nekim
političkim opcijama iako članovi ovog
udruženja ističu da su multikulturalni i
politički nezavisni. Ipak, kako sami kažu,
ništa ih nije i neće spriječiti u njihovoj nakani da istraju u onom što rade.
■■ Cilj je finansijska stabilnost, kako
Stara i nova kuća dede i nane Muhić
Nevladino udruženje “Kakanjsko
srce” nastalo je krajem novembra
2012. godine, kada je 10 mladih
ljudi pokrenulo incijativu pomaganja onima kojima je pomoć prijeko
potrebna. Do sada su odradili preko
30 akcija, a između svih ističu se četiri
najveće a to su: izgradnja kuće za
Nezira i Adilu Muhić iz Desetnika, akcija skupljanja sredstava za liječenje
Amera Mujčina, pomoć za porodicu
Mandžuka, te nabavka krave za gospodina Mehagu Mašića. U vremenu
koje je ispred njih, imaju planiranu
još nekolicinu većih akcija, te proširenje izvan granica našeg grada.
bi mogli da rade veće akcije
Ova mlada ekipa u dijelu u kojem su nam
pričali o svojim ciljevima i dalje zadržava
svoju skromnost, planirano je još nekoliko
akcija, ali nisu željeli da to podijele sa nama,
jer kako sami kažu, javnost će sve znati kad
akcije budu provedene u stvarnosti. Iz velike ljubavi prema ljudima i onima kojima je
potrebna pomoć, ovo udruženje će nastaviti sa još većim entuzijazmom da radi na
ostvarivanju svojih ciljeva. Ipak, ističu jednu
veoma bitnu stvar, a to je da se nadaju da
će Opštinsko vijeće prepoznati ovaj kvalitetan rad, te da će uspjeti da dobiju sredstva
i od Opštine Kakanj kako bi mogli da se
posvete većim projektima, i na kraju krajeva
ovaj rad izdignu iz opštinskog nivoa, te
postanu poznati diljem BIH upravo po svome radu i pomoći ljudima.
O ovom udruženju mogli bismo napisati ne samo jednu stranicu predstavljanja,
nego dobrih nekoliko stranica. Srcad su za
3 mjeseca rada predloženi za 15-toaprilsku
zahvalnicu (koja im je nepravedno izmakla
iz ruku op.a.), već su počeli ostvarivati kontakte sa srodnim udruženjima za pomoć
kao što je World Vision, te su pripremili još
nekoliko stvari o kojima ćemo pisati uskoro. Ipak, zbog ograničenosti prostorom bit
ćemo primorani da rečenicom ispod zaključimo pisanje o trenutno najvećim srcadima
u našem gradu, a to su Kakanjska srcad.
Naime, Srcad su nas na odlasku zamolili da prenesemo poziv svim dobrim ljudima koji na bilo koji mogući način mogu
pomoći, da ih potraže u njihovim prostorijama u Ulici branilaca bb, iznad autopraonice Michelin. Eldin Omeragić
broj 210, 01.04.2013.
„Kakanjsko srce“ u suradnji
sa UG „Dar“
AKTUELNOSTI
U Sarajevu održano Internacionalno Otvoreno prvenstvo Sarajeva za frizere
Ahmed Karić iz Kaknja ostvario zapažene
Prikupljanje pomoći rezultate, te postao reprezentativac BIH
za Amera Mujčina
Volonteri „Kakanjskog srca“ i „Dara“ na
štandu kod pošte
„Kakanjsko srce“ u suradnji sa UG
„Dar“ organizovalo je akciju prikupljanja novčanih sredstava za operaciju
teško oboljelog Amera Mujčina iz
Zenice. Štandovi sa volonterima „Kakanjskog srca“ i volonterkama iz UG
„Dar“ bili su dobro posjećeni. Ovi
humani mladići i djevojke volontirali
su kod gradske pošte kao i ispred ADS
marketa, te kod Sahat kule.
Amer Mujčin je osamnaestogodišnji
mladić iz Zenice koji trenutno živi u
Brezi. Obolio je od teškog oblika tumora (rabdomiosarkom paratestikularis).
Amerova majka Fazila radi u Kantonalnoj bolnici Zenica. Žive u kući zajedno
sa Fazilinim roditeljima koji su teško
bolesni. Amerov dedo je obolio od
karcinoma i ide na kemoterapije, dok je
Amerova nana nepokretna.
Ovom prilikom „Kakanjsko srce“ i
UG „Dar“ zahvaljuju se svima koji su
se odazvali ovoj humanoj akciji. Az.S.
Dana 24.03.2013. godine, održano je Internacionalno takmičenje frizera pod nazivom
“Otvoreno prvenstvo Sarajeva” koje je u Sportskoj dvorani Ilidža okupilo brojne članove evropskih klubova frizera, što je od velike važnosti za
bosansko-hercegovačko frizerstvo. Organizaciju
takmičenja u potpunosti potpisuje „Klub frizera
Sarajevo“ na čelu sa prepoznatljivim frizerom
Harisom Hodžićem koji je, među brojnim eventima, organizirao i “Sarajevo Hair Show”, te “Makaze koje život znače”. Na ovom turniru nastupio
je i Ahmed Karić, vlasnik Frizerskog salona
„Hardy“, te je na njemu ostvario zapažene rezultate, čime je ispunio kvalifikacionu normu za
članstvo u reprezentaciji frizera BIH, te mogućnost učešća na svjetskom prvenstvu frizera koje
bi se trebalo održati u Milanu. Inače, Ahmed
Karić, već je u nekoliko navrata predstavljao naš
grad na prestižnim frizerskim takmičenjima, kao
što je bilo takmičenje u Beogradu, te humanitarna akcija “Makaze koje život znače”, a vrijedi
Ahmed Karić radi na jednom od modela
Ahmed i Sabina Karić zajedno sa modelima
istaknuti i činjenicu da je gospodin Karić već tri
godine aktivan član “Kluba frizera Sarajevo”.
Na ovom turniru Ahmed Karić nastupio je
u dvije kategorije i to „Tehnika za muškarce 1.
rad“ gdje je osvojio 4. mjesto, te „Tehnika za
muškarce 2. rad“ u kojoj je također osvojio 4.
mjesto te time u ukupnom plasmanu osvojio 4.
mjesto. Gospodin Karić je na ovom takmičenju
radio na modelima, koji su također iz Kaknja, a
radi se o Arminu Kukiću te Senadu Plasti.
Ovom prilikom posjetili smo gospodina
Ahmeda Karića te smo iz razgovora sa njim saznali da je u ove godine u planu ponovni odlazak
na takmičenje frizera u Beogradu, a ukoliko bude
razumijevanja iz Opštine Kakanj, ali i ostalih
privrednih subjekata u našem gradu, i odlazak
sa reprezentacijom BIH na Svjetsko prvenstvo,
koje će se održati u Milanu. Gospodin Karić
iskoristio je i priliku te se svesrdno zahvalio na
podršci Optici Kobi & Nuri. Na ovom takmičenju
Ahmed Karić imao je svesrdnu pomoć i od gospođe Sabine Karić, vlasnice frizerskih salona
„Charm“ iz Zenice, a i gospođa Karić je ostvarila
zapažen rezultat na ovom takmičenju, a radi se
o drugom mjestu u kategoriji „Hair Up and
Down“, te trećem mjestu u kategoriji svadbenih
frizura. Vrijedi istaknuti još i to da su oboje takmičara sticali znanje kod starih i poznatih zeničkih
majstora frizerstva. O kvalitetu ovog takmičenja
najbolje svjedoči činjenica da je na njemu nastupilo oko 150 takmičara iz Rusije, Holandije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Eldin Omeragić
Foto by Sedin Kobilica
KAKANJSKE NOVINE
Svim građanima Kaknja katoličke vjeroispovijesti čestitamo Uskrs
broj 210, 01.04.2013.
19
AKTUELNOSTI
Kakanjski bračni par Asim i Fatima Arnaut
KAKANJSKE NOVINE
Dao bubreg ženi i spasio joj život
Asim Arnaut je poslije dvogodišnjih priprema i pretraga dao bubreg
ženi i spasio joj život. Transplantacija
je izvršena prije mjesec dana i trenutno su na kućnom oporavku. Prema
onome što su im rekli u Tuzlanskom
kliničkom centru, Asim i Fatima su
jedini bračni par u BiH, u kojem je muž
ženi, dao bubreg. Žive od 40 maraka
mjesečno, a zahvaljujući donacijama
odradili transplantaciju koja je koštala oko 18 hiljada maraka. U braku su
33 godine, imaju dvoje djece i troje
unučadi.
Asim Arnaut svojoj je ženi Fatimi
27. februara ove godine donirao bubreg. Transplantacija je obavljena u
Univerzitetskom kliničkom centru
Tuzla.
Osam godina Fatima je provela na
dijalizama, a posljednje dvije godine
traje borba muža Asima za Fatimin
život. Nezaposlen. Tokom građevinske sezone, kao zidar, dogovorio bi
neki posao i zaradio ponešto. Najveći
dio svakog dana kada nije imao posla,
kucao je na mnoga vrata, molio prijatelje, familiju, poznate i nepoznate da
mu pomognu, jer i dobrovoljno davanje bubrega košta. Na kraju, kaže da
su transplantacija i sve medicinske
pripreme do transplantacije koštale
oko 18.000 KM. Koliko je troškova
bilo preko toga i nisu bilježili. Dvije
godine su čekajući ovaj trenutak,
Asim i Fatima, radili niz nalaza u Zenici, Sarajevu, Tuzli i Osijeku. Da nije
bilo ljudi koji su im izlazili u susret i
davali novac za putovanja, nalaze,
testiranja i lijekove, nikada ne bi stigli
do transplantacije.
■■ Jedini muž u BiH koji je
supruzi dao bubreg
Asim i Fatima su zahvalni medicinskom osoblju Kantonalne bolnice u
Zenici, a posebno gospodinu Vedadu
Gradinčiću. Asim kaže: „Ovaj čovjek
nam je rekao, sada kada znam da ste
izvršili transplantaciju mogu otići i u
penziju. Bili smo presretni, kada su svi
iz zeničkog dijaliznog centra i ljekari,
i sestre i tehničari zvali da nam česti-
20
Asim i Fatima Arnaut
■■ I dalje potrebna pomoć
Ako neko ovom čovjeku i ovoj ženi,
želi pomoći da lakše provedu postoperacioni oporavak i pomoći im da
u narednih šest mjeseci imaju novac
za svakodnevni život i lijekove, a vidjeli smo na jednoj polici jedanaest
pakovanja različitih lijekova, onda
to mogu uraditi na tekući račun Uni
Credit banke, poslovnica Kakanj.
Broj računa je 45230808000, sa
transakcijskim računom za uplate,
broj: 3385902500664045. Za uplate
iz inostranstva SWIFT CODE: UNICRBA22, ACC 45230808101, IBN: BA39.
taju i da nam kažu koliko su sretni što
smo ovo uradili. Prema informacijama
koje imamo, mi smo jedini bračni par
u Bosni i Hercegovini gdje je muž
ženi dao bubreg. Kada smo prije dvije godine krenuli u ovu neizvjesnst ,
kod doktora Gradinčića bilo je pet
bračnih parova. Tri iz Zenice i dva iz
Kaknja. Samo smo mi ostali do kraja
dosljedni svoje odluke i završili ono
što smo naumili. Zato nas u Kantonalnoj bolnici posebno vole i tretiraju.
Hvala im“.
Asim i Fatima su zahvalni ljekarima
i medicinskom osoblju i u Tuzlanskom
univerzitetskom kliničkom centru.
Sada kada su na kućnom oporavku,
kad god imaju pitanje, kontaktiraju
profesore Emira Hodžića ili Senaida
Trnavčevića. Oni su bili dio tima koji
je pripremao i obavio transplatnaciju
bubrega i to operacijom koja je trajala četiri sata i dvadeset minuta.
Asim kaže: „Ženi sam dao bolji i
funkcionalniji bubreg. Meni je ostao
desni, za kojeg ljekari kažu da za deset
posto ima manju radnu sposobnost
od onog drugog, koji je sada kod
Fatime“.
■■ Mjesačna primanja 40
maraka
Sa transplantiranim bubregom,
Fatima se osjeća dobro. Oporavlja se
i čeka prvu kontrolu. Do tada, troši
lijekove koji u ovoj fazi ukupno koštaju oko 700,00 KM. Ponovo iste lijekove treba kupovati za dva mjeseca.
Opet će trebati 700,00 KM i Asim već
brine kako i odakle obezbijediti toliki
novac. Jedina njihova primanja su
Fatimina penzija. Od 310,00 KM koliko
iznosi ovo mjesečno primanje, Fatima
već više od dvije godine prima samo
40,00 KM. Ima sudsku zabranu kao
žirant za dva kredita. Umjesto glavnih
dužnika, svaki mjesec još od januara
2011. godine, vraća rate za dva tuđa
i uplaćuje ratu za jedan svoj kredit
kojeg je podigla samo da bi brže došla do transplantacije bubrega. I pored
svega toga, Asim se sprema da ovih
dana ode u JP Grijanje i da potpiše
sporazum o plaćanju duga za grijanje
na rate. Kaže: „To sam dužan i otiću
potpisati“.
■■ Oni su pomogli...
Asim je pravio i bilješke, ko im je
davao i uplaćivao novac. Zapisao je
da su to bili: NTV IC Kakanj, Nova
trgovina, Poliuretani – Delibašić,
Delta Petrol, Trgošped, Pekara Delibašić, Beged, ADS, DSM, SAMS-Bazar,
Pilana Silvester, Kakanj BUS, Rudnik
mrkog uglja Kakanj, Kakanj Petrol i
Dom zdravlja. Individualne donacije
stigle su od: Mirsada Zaimovića, Sakiba Jusića, Izudina Neimarlije, Nedima Frljka, Mensura Jašarspahića
Surija, Ismeta i Renate Jusić, Elke
Kammerer i gospođe Šide iz Bugojna. To je zabilježeno, a moguća je i
još neka uplata koja nije namjerno
zaboravljena.
Prošle je godine bila organizirana
i humanitarna večer. Prihod od ulaznica bio je namijenjen za troškove
transplantacije. Organizator je bračnom paru Arnaut na kraju uručio
50,00 KM!? Žena iz Bugojna, koja je
tada maksuz stigla, darovala im je
deset puta više, 500,00 KM. Az.S.
broj 210, 01.04.2013.
KULTURA
Fuad Šišić promovisao „Organizaciju“ u Kaknju
U četvrtak 28. marta, u Gradskoj biblioteci održana je promocija knjige autora
Fuada Šišića, bivšeg načelnika Tešnja.
Pred poprilično dobro ispunjenom Gradskom bibliotekom, promotori ovog djela
su bili mr. sc. Esmir Bašić i Amra Babić,
načelnica općine Visoko.
„Organizacija“ je model koji bi trebao
da pomogne svima onima koji su u rukovodstvu u vladinom i nevladinom sektoru. U knjizi se opisuju elementi koji su
potrebni važni za uspjeh. To su smjernice
za sva rukovođenja jer je primjenjiv za
sve segmente života. Gospodin Šišić je u
ovu knjigu utkao lična dugogodišnja
iskustva jer je dugo godina bio načelnik
općine Tešanj i kako kaže, knjiga je spoj
Bašić i Šišić na promociji
iskustva i teorijskog znanja koja bi trebala pomoći onima koji žele da sa različitih
aspekata svog života i da ga poboljšaju.
Ovo je sedma Šišićeva knjiga koju je
radio posljednje tri godine a koju je finalizirao u posljednja dva mjeseca. Razlog
nastanka knjige je susret s problemima na
koje je Šišić nailazio dok je obnašao funkcije kao načelnik Tešnja, ali i kao uposlenik
firmi, i pokušavanjem da taj problem sistemski riješi koristeći teorijska znanja
suvremenog menadžmenta i lideršipa.
„U ovoj knjizi se nalaze trideset i tri naslova koja su se našla u jednom izdanju pod
nazivom „Organizacija“ koju večeras predstavljamo u Kaknju. Teško je iz ove knjige
izdvojiti ijedan naslov jer svi čine cjelinu.
Mada, u ovoj knjizi postoje tri područja
iako oni u strukturi knjige nisu razdvojeni.
Imamo vrlo bitnu cjelinu o vrijednostima,
zatim poslije nje cjelina o znanju i treći bitan segment je struktura“, rekao je autor
knjige „Organizacija“ Fuad Šišić.
Emerin Ahmetašević
Novi proizvodi Tvornice kulture pogon 2013. JU Gradska biblioteka Kakanj
PROMOVISANA KNJIGA MR. AHMEDA BJELOPOLJAKA „PRANJE NOVCA“
U četvrtak 14. marta tekuće godine, u
prepunoj Gradskoj biblioteci u Kaknju promovisana je knjiga mr. Ahmeda Bjelopoljaka
„Pranje novca – sumnjive transakcije i Off
shore zone“. Promotori su bili prof. dr. Nedžad
Korajlić i prof. dr. Hana Korač. Pokrovitelj
programa je bio općinski načelnik Nermin
Mandra. Ovaj projekat Tvornice kulture je još
jedan podsticaj lokalnim stvaraocima i njihova promocija u lokalnoj zajednici. Promotor
Brojni Kakanjci i Kakanjke podržali
promociju i autora
prof. Korajlić o knjizi je rekao da je oblast
koju je autor izabrao dovoljno neistražena.
„Borba protiv pranja novca je dužnost
svakog građana. U ovom slučaju to je plod
tridesetogodišnjeg rada u policiji u oblasti
sprječavanja i otkrivanja krivičnih djela“, naglasio je prof. Korajlić.
O knjizi i o samoj tematici pranja novca
prof. Hana Korač je rekla:
„Pojam prljavog novca je najsofisticiraniji oblik organiziranog kriminala“.
Svi su se složili da je ovo ozbiljna tema, o
kojoj trebamo svi kao savjesni građani, razmisliti.
Autor knjige mr. Ahmed Bjelopoljak je
govorio o samom sadržaju knjige. Ona se
sastoji od sedam poglavlja u kojoj je razrađen
problem pranja novca. Osnovno pitanje koje
se postavlja je: „Kako nelegalno zarađen novac pretvoriti u legalno zarađeni?“. To pitanje
vezano je za tzv. Off shore zone. To su obalna
područja (porezne luke), daleke destinacije
Detalj sa promocije
u kojima se „pere“ novac. Neke od zemalja
koje spadaju u Off shore zone su: Švicarska,
Grčka, Austrija, Gibraltar... Na kraju svog izlaganja autor je dao neke prijedloge kako
unaprijediti borbu protiv pranja novca.
Promociju i samog autora podržali su
brojni građani iz javnog i političkog života.
Poslije oficijelnog dijela promocije upriličeno
je druženje sa autorom i prodaja knjiga. Amina Kulović
STARTAO NOVI ČASOPIS ZA KULTURU
Prvi put u 110 godina dugoj historiji postojanja Kakanj je ovih dana dobio časopis za kulturu simboličnog naziva Zgošća, što je prvobitno ime sadašnjeg grada. Riječ je o mjesečnoj publikaciji u elektronskoj formi, instaliranoj na domeni www.zgosca.info, čiji je urednik poznati sarajevski novinar i publicist Raif Čehajić, rodom iz Kaknja.
U prvom broju Zgošće, čiji je osnivač grupa istaknutih kulturnjaka iz Kaknja i susjednih gradova, aktuelizirano je više zanimljivih tema. Dok u uvodniku Raif Čehajić objašnjava zašto kulturnjaci pokreću ovaj časopis, prvi te vrste u Kaknju, te konstatuje kako su dostignuti nivo kulture i novo vrijeme
glavni razlog za ovaj potez, u rubrici Teme u fokusu su događaji iz kulturnog života Kakanjaca, te je apostrofirana dodjela veoma važne nagrade Međunarodne lige humanista Tvornici cementa i njenom glavnom menadžeru Branimiru Muidži. U rubrici Razgovori svoje profesionalne i ljudske stavove o stvaralaštvu i životu uopće iznosi akademski slikar Tomo Hrgota, tvorac etnosela u Gornjem Banjevcu, a u Pogledima i mišljenima genetičar Ferid
Sokolović piše o motivima koji su ga pokrenuli da istražuje tajne zgošćanskih stećaka. Medina Delibašić u dosta nadahnutom tekstu pod nazivom Srce
mi zatreperi kada prođem kroz taj kraj objašnjava zašto voli Kakanj. U Genealoškim istraživanjima ispričana je zanimljiva priča (sa rodoslovima) o
dvjema starim familijama Aliefendićima i Tvrtkovićima, a u Znamenitim ličnostima portretisani su doktor Hamid Simitović i prvi župnik u gradu Josip
Divić, dok je u Zavičajnoj biblioteci dat osvrt na knjige Ađula Šehića “Kakanjsko lovište i lovci” i Mije Čokare “Putovanje jedne jabuke”.
Ovaj online časopis za promociju humanističke baštine zavičaja, kako stoji u njegovom zaglavlju, dizajnirao je još jedan Kakanjac sa
sarajevskom adresom – Ifran Kubat, magistar informatike.
broj 210, 01.04.2013.
21
KAKANJSKE NOVINE
Zgošća.info afirmiše humanističku baštinu
KULTURA
Održano polufinale Talent showa
Gile i Deni na finalu u velikoj sali Doma kulture!
U četvrtak 28. marta tekuće godine, u prepunoj maloj sali Doma kulture, pred oko 150 posjetilaca održan
je jedan od najpopularnijih programa
JU za kulturu i obrazovanje Kakanj,
Talent show.
Četvrtu godinu zaredom JU za
kulturu i obrazovanje Kakanj organizuje jedan od najpopularnijih kulturnih programa u Kaknju. Naime,
radi se o Talent showu u kojem mladi
Kakanjci pokazuju svoje raznovrsne
vještine, svoj raskošni talenat u glumi,
muzici, pjevanju, plesanju...
Ove godine se prijavilo 170 kandidata, a samo njih 30 je prošlo audiciju. U međuvremenu, za polufinalnu
večer su odustala tri kandidata tako
da smo ove večeri imali priliku pogledati ukupno dvadeset i sedam takmičara. Kao gosti ove večeri su nastupali poznata kakanjska muzičarka Vesna
Tomičić i sjajni mladi imitator Lejlis
Gafurović koji je zapalio publiku u
maloj sali.
Nastupilo 27 takmičara
mom učesnika. Kao što sam rekao na
početku, mi smo imali oko 170 kandidata iz osnovnih i srednjih škola
naša općine. Ove godine nemamo
nikoga sa strane. Pretprošle godine
smo imali učesnike iz Visokog i Zenice,
međutim ove godine smo imali rekordnih 170 kandidata i od njih smo
izabrali 30. U međuvremenu su troje
odustali tako da je publika večeras
mogla vidjeti njih 27. Imali ste priliku
da vidite i čujete šta se večeras dešavalo jer je ova noć bila veoma emotivna. Teško smo morali odlučiti ne
pustiti četvero ali je publika spasila
jedno tako da ćemo se u finalu 4.
aprila vidjeti u velikoj sali Doma kulture pod otvorenim nebom i nadamo
se preko 500 posjetilaca sa našim
gostima Denialom, Giletom, Vesnom... Još jednom moram reći da su
svi takmičari pobjednici ovog showa“,
rekao je voditelj projekta Talent show
Mirza Mušija. Emerin Ahmetašević
KAKANJSKE NOVINE
Sala pretijesna
Kakanjskoj publici su se predstavili:
Adnan Alić i Amar Mušeljić, Almir Gačić, Alma Fazlić, Dženan Kozlo, Aldin
Kordić, Adin Šolbić, Haris Ajdinović,
Selmedin Omerhodžić, Velid Handžić,
Merima Šolbić, Iman Čobo, Mubina
Musić, Faris Muflizović, Adnan Kovač,
Ajla Kevilj, Ajla Silajdžić, Arnela Šabanović, Belma Šljivo, Dino Mahmutović
i Denis Deskaj, Martina Jozinović, Ana
Marija Tomić, Bilal i Abdulkadir Zukan,
Danijel Hrgota i Haris Ibrahimspahić.
U finalu, nažalost, nećemo gledati
njih troje koji nisu prošli polufinale. Dalje
nisu prošli Haris Ajdinović, Arnela Šabanović i Faris Muflizović, dok je publika od
ispadanja spasila mladu Merimu Šolbić
koja će se takmičiti u finalu. Žiriju u sastavu: Mirza Mušija, Vesna Tomičić i Armen Škobalj, nije bilo ni malo lahko
odabrati finaliste, a vjerujemo da će im
biti još teže izabrati one najbolje, jer smo
ove noći mogli čuti neke zaista odlične
pjevače i odlične muzičke potencijale.
Nema sumnje da će se za veliko finale,
koje će biti održano u velikoj sali Doma
kulture pod otvorenim nebom 4. aprila
2013. godine, tražiti karta više i da će još
jednom Dom kulture biti pretijesan za
sve one koji žele uživati u ovoj jedinstvenom spektaktlu.
“Pripreme za Talent show 2013 su
počele prije mjesec dana. Krenuli smo
s audicijama, organizacijom i pripre-
Svim građanima Kaknja katoličke vjeroispovijesti čestitamo Uskrs
22
broj 210, 01.04.2013.
ESTRADA
Našu sugrađanku,
svima dobro znanu
Vesnu Tomičić ne treba puno predstavljati.
Mlada, simpatična i
talentovana umjetnica široj javnosti se
predstavila u prošloj
sezoni show-a „Zvijezda možeš biti ti“, mada
je i prije i poslije tog
takmičenja bila i ostala u muzičkim vodama. U četvrtom po
redu takmičenju mladih kakanjskih talenata zauzela je mjesto
kao član žirija. To je
bio razlog više da o
tome ali i o drugim
stvarima porazgovaramo s Vesnom. Uz
kafu i uvijek ugodno
Vesnino društvo, načeli smo razne teme.
KN: Ovo je četvrta
godina zaredom da
se u Kaknju organizuje Talent show.
Jesi li po prvi put
akter ovog dešavanja?
Vesna: U ranijim
sezonama sam bila
gost ili sam radila sa
učesnicima, ali mjesto
u žiriju mi je pripalo
po prvi put. Mislim da
je jako zanimljivo i
nama u žiriju i kandidatima.
KN: Ko su sponzori i pokrovitelji
ovogodišnjeg talent
showa?
Vesna: Kao i svaki
put do sada organizator je Javna ustanova
za kulturu i obrazovanje Kakanj, a gene ra l n i s p o n zo r j e
Optički studio Bjelopoljak. Pokrovitelj
manifestacije je
općinski načelnik, a
broj 210, 01.04.2013.
medijski pokrovitelj
NTV IC Kakanj.
KN: Polufinalna
večer je prošla. Kako
ti se čine kandidati?
Vesna: I prethodnih godina bilo je talentovanih, naravno,
ali svake godine nekako bude ljepše i bolje.
Ove godine ima dobrih kandidata, jakih
glasova i prognoziram
jako dobar show.
KN: Imaš li svog
favorita?
Vesna: S obzirom
da imam iskustva u
više vrsta takmičenja,
favorita nemam dok
ih na sljedećem nastupu sve fino ne poslušam i pravedno ne
ocijenim. Želim da im
pomognemo i mi iz
žirija a evo već su im
pomogli iz organizacije JU za kulturu i obrazovanje da se promovišu i pokažu ljudima
šta sve znaju i mogu.
KN: Šta očekuješ
od ovogodišnjeg pobjednika, odnosno
kakav bi mu savjet
dala?
Vesna: Od pobjednika bi bilo poželjno
da ovo shvati kao jednu “odskočnu dasku”,
da ostane na zemlji.
Inače, o kakvom god
takmičenju se radilo
preporučujem svima
isto. Uspjeh se može
postići ako pojedinac
radi na sebi, ima jaku
volju i želju, onda je
sve moguće. Samo
treba ostati svoj i biti
uporan. Tako da i oni
koji ne pobjede, čak i
oni koji nisu prošli u
finalnu večer, ne trebaju dozvoliti da ih to
Vesna Tomičić
sputava u daljem radu. Muzika, gluma,
bilo kakav talenat ako
imate, nikada nemojte odustati od toga,
jer sigurno će jednoga
dana to isplivati na
površinu i vrijediti će
sav vaš rad i trud.
KN: Šta Vesna radi
danas i kakve uspomene nosi sa svojih
muzičkih takmičenja?
Vesna: Vesna je danas uključena u mnoge aktivnosti, više volonterske, dok ne bude nekog posla. Hayat
je bilo još jedno iskustvo, da kažem koje
sam već osjetila na
OBN televiziji, pa sam
nekako hladne glave
se upustila u sve to. Ja
lično ne nosim loše
uspomene sa show-a
već samo mnogo škole za sebe, puno novih
poznanstava i još jednu godina iskustva.
Čovjek je iz godine u
godinu bolji i bolji u
onome što dobro radi,
tako da je meni svaki
show koji sam prošla,
i bilo kakvo takmiče-
nje, nastup, samo pomoglo da izgradim
sebe još više, to jest da
napredujem.
KN: Pratiš li ovu
sezonu ZMBT i koga
vidiš kao pobjednika?
Vesna: Petu sezonu „Zvijezda možes
biti ti“ pratim, jer
imam razloga da pratim. Ipak je to nešto
što sam prošla, pa
p o g l e d a š, p o m n o
preslušaš sve te osobe i onda nek ako
upoređuješ sve to sa
onim što je bilo kada
sam ja učestvovala.
Ovom prilikom ću jako da pohvalim našeg
Kakanjca Deniala
Ahmetovića - Denija,
da mu čestitam što se
hrabro “bori”, što napreduje jako dobro i s
obzirom da je jako
mlad, postigao je puno do sada. Evo ovom
prilikom mu poručujem da je još puno
rada i uspjeha pred
njim, bez obzira na
ishod tak mičenja.
Ljudi, nije lako svaki
petak biti u najboljoj
mogućoj formi, a prije toga cijelu sedmicu
i školovati se i nastupati po drugim gradovima, zato, svaka
čast i samo naprijed!
Ostale kandidate ne
bih komentarisala,
samo ću spomenuti
da ima par dobrih i
zanimljivih, ali Deniju
najveća podrška. Redovno pratim i „Zvezde Granda“ o kojim se
može jako opširno
pisati, ali to nekom
drugom prilikom. Samo ću čestitati i našem drugom kakanjskom pjevaču, koji
također predstavlja
naš grad u najboljem
svjetlu i kojem prognoziram također,
bez obzira na ishod
takmičenja jako jako
dobru karijeru i vjerujem u njega. Grand je
jak show i sretna sam
što je Amar otišao
tamo i pokazao da je
Kakanj ništa drugo
nego najbolji. Sretno!
KN: Želiš li nešto
poručiti mladima koji žele krenuti tvojim
stopama?
Vesna: Za kraj bih
poručila svim mladim
ljudima iz našeg lijepog Kaknja da se ne
stide pokazati svoj
talenat, da idu naprijed, da budu uporni,
da budu ono što jesu,
da ne budu ničija kopija, i da već u svakom
sljedećem takmičenju
koje bude bilo gdje,
prijave se i da pokažu
kao i do sad da je Kakanj najbolji grad na
svijetu!
Razgovarala
Maja Hodžić
23
KAKANJSKE NOVINE
VESNA TOMIČIĆ O SVEMU PO MALO
ESTRADA
Ahmetovići – porodica
vrijedna
poštovanja
Još dvanaest dana do finala
Sigurno se sjećate da je Denial
u jednom razgovoru koji smo davno vodili s njim rekao da misli da
ovu sezonu vodi Kakanj u finale.
Što je rekao, biće da će i učiniti. Do
samog kraja je ostalo još nešto
više od desetak dana i sve su prilike da ćemo u velikom finalu 12.
aprila konačno i mi imati svog
predstavnika. Dakle, ovo je posljednja prilika koju ekipa Kakanjskih novina ima, dok još takmičenje traje, da mu se zahvalimo,
Adisa Ahmetović
poželimo sreću i podržimo još
kojim glasom.
Podsjetimo se, od nekoliko hiljada prijavljenih kandidata i nakon mnogo eliminacijskih krugova, Denial Ahmetović se našao
među prvih desetak. Ovo je peta
sezona takmičenja i po prvi put se
ne može ni pretpostaviti ko će
biti pobjednik. Postoji nekoliko
favorita i Denial je jedan od njih,
ali prateći stanje na tabeli konačnog poretka, vidi se da se situacija
svake sedmice mijenja. Pjevači sa
dobrim ocjenama zbog manjka
broja glasova dospiju na dno, a ovi
sa lošijim ocjenama, zahvaljujući
podršci glasača, isplivaju na vrh.
Nepravda, slučajnost ili nešto treće, svejedno. Oni koji žele to promijeniti znaju šta im je činiti.
■ ■ I mama Adisa donosi
priznanja
Denial je svojim uspjehom zasjenio mnogo toga i sasvim je razumljivo da ga roditelji stavljaju u
prvi plan. Tako se skromna mama
Podržimo Deniala pozivom na broj: 096 230 019
Adisa malo kome hvali svojim
uspjehom. No, mi ne bismo bili mi
kad ne bismo saznali svašta.
Na nedavno održanom međunarodnom takmičenju frizera u
Sarajevu, Adisa Ahmetović je osvojila drugo mjesto u kategoriji svadbenih frizura i još dva treća mjesta
u drugim kategorijama. Konkurencija je bila velika i svoje umijeće na
ovom takmičenju pokazali su frizeri iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije,
Rusije... Svojim spretnim rukama
Adisa ih je nadjačala i tako Kakanj
obogatila sa peharom i dvije medalje. Maja Hodžić
Prvi put loše kritike za Gileta
Koliko god da smo svjesni da svakom takmičenju mora doći kraj,
za nekoga prije, za nekoga poslije, ipak smo samo ljudi. A kao takvi
se vrlo lako naviknemo na ono najbolje. Nema onog Bosanca i Hercegovca koji se nije razočarao jer se u subotnjem krugu takmičenja
Zvezda Granda našem Giletu, po prvi put, nisu duplirali glasovi. Naviknuti na stalne pohvale i oduševljenja žirija, lošije kritike koje je
ovaj put dobio osjetili smo svi.
No, ovaj majušni pad, ako se takvim uopšte može nazvati, ne predstavlja
ništa u odnosu na ono što je do sada postigao i sigurno neće zasjeniti niti
poremetiti njegove i naše daljnje uspjehe. Mi nećemo dozvoliti! Koliko god
Amar Jašarspahić Gile
ostao u show-u, on je za mnoge već pobjednik. Maja Hodžić
KAKANJSKE NOVINE
TEHNOMEDIA
Svim građanima Kaknja
katoličke vjeroispovijesti
čestitamo Uskrs
24
Kakanjcima katolicima
upućujemo najiskrenije
čestitke u povodu
blagdana Uskrsa
OO SDA KAKANJ
Svim građanima Kaknja
katoličke vjeroispovijesti
čestitamo Uskrs
OO SDA Kakanj
broj 210, 01.04.2013.
BESPLATNI MALI OGLASI
Besplatne male oglase možete poslati
sms porukom: 061/362-654 i na
e-mail: [email protected]
Nekretnine
■■ Prodajem kuću u mjestu Sopotnica, potrebna manja ulaganja. Cijena 13.000 KM.
Tel: 062-570-166;
■■ Prodajem i iznajmljujem kuću u naselju
Doboj kod Vatrogasnog doma. Tel: 063048-274;
■■ Prodaje se useljiva kuća + garaža i jednosoban stan. Hrasno, kod džamije. Kontakt tel: 062/276-187;
■■ Prodajem stan 46 kvadrata + lodža 10
kvadrata na trećem spratu u zgradi NTV-IC.
Kompletno opremljen.Tel: 062-422-953;
■■ Prodajem 335 kvadrata zemlje na Studencima. Tel: 061-390-094;
■■ Mijenjam stan u centru grada (zgrada
Gradske apoteke) 30 m2 za kuću, PVC
stolarija, zidovi na novo presvučeni. Tel:
061-362-609;
■■ Prodajem kuću sa pratećim objektima i tri duluma zemlje u Zgošći/Alagići. Tel: 063-273-317;
■■ Prodajem stan veličine 70 kvadrata kod
Pravoslavne crkve. Tel: 061-166-412;
■■ Prodajem dvosoban stan u Kaknju 56,5
kvadrata (Soliter 3). Cijena 50.000 KM.
Mušteriji za zamjenu u Bijeljini ili Banja
Luci dajem 3.000 KM. Tel: 065-447-896;
■■ Prodajem kuću sa okućnicom u naselju
Doboj. Tel: 061-390-094;
■■ Prodajem kuću u Kaknju/Varda dimenzija 7x8, sprat, podrum i podkrovlje, i 322
kvadrata zemlje, kuća je novije gradnje,
posjeduje sve priključke, 10 minuta od
grada. Tel: 062-883-829;
■■ Prodajem kuću sa okućnicom od 1.700
kvdrata sa pratećim objektima, kuća je
dimenzija 10x10 na sprat, odmah useljiva, a nalazi se u Gornjem Moštru Visoko.
Tel: 061-183-918;
■■ Dobrinje granica Kakanj/Visoko prodajem višenamjensko imanje izgrađenog
stambeno-poslovnog prostora preko 600
kvadrata na parceli od 3500 kvadrata ili
mijenjam za imanje na podrućju Općine
Kakanj. Tel: 061-717-492;
■■ Prodajem 2.000 kvadrata prvoklasne
zemlje pored rijeke Bosne kod Dobrinje/
Moštre, u račun uzimam auto. Tel: 061717-492;
■■ Prodajem 1 dulum zemlje u Doboju/Gornji
Šušnjari. Cijena 7.000 KM. Tel: 061-410572;
■■ Prodajem 3 duluma zemlje u Kaknju kod
Željezničke stanice. Tel: 056-373-012;
■■ Prodajem stan u Kr. Sutjesci 38 kvadrata,
vlasništvo 1/1, može zamjena za isti ili
broj 210, 01.04.2013.
manji stan u Kaknju. Tel: 062-512-592 ili
032-775-526;
■■ Prodaje se stan 62 kvadrata u naselju
Termoelektrane. Renoviran. Tel: 061-769625;
■■ Izdajem dvosoban namješten stan (novogradnja) na prvom spratu ul. Branilaca br.
10. Stan posjeduje, klimu, blindo-vrata,
parking mjesto. Cijena 250 KM.Tel: 061462-055;
■■ Prodajem vikendicu Ponijeri/Jejice 40 kvadrata i 600 kvadrata zemlje uz glavni put: voda,
struja. Cijena 35.000 KM. Tel: 061-412-796;
■■ Prodajem stan površine 78 m2 u ulici Alije
Izetbegovića, zgrada ST-2 (tzv. sisulja),
stan je nedavno renoviran (nova strujna i
vodovodna instalacija, keramika, podovi).
Stan je na prvom spratu (suteren). Stan
posjeduje dvije sobe, dnevni boravak, posebno banja posebno wc, kuhinja, trpezarija, ostava, hodnik i dva velika balkona.
Cijena po dogovoru. Tel: 061-791-355 i
062-814-960;
■■ Prodajem stan u ulici Rudi Čajavec. Stan
ima 38 m2 i podrumske prostorije (20
m2), uz adaptaciju moguća dogradnja jer
je stan na bočnoj strani barake. Cijena po
dogovoru. Tel: 063/048-230;
Vozila
■■ Prodajem Škodu Oktaviju 1.9 TDI elegance
climatronic, stakla i retrovizori na struju,
ABS ASR naslonjač za ruku, vlasnik 1/1.
Cijena 8.600 KM. Tel: 061-763-487;
■■ Prodajem motokultivator 16-ka sa prikolicom (acma motor), u odličnom stanju, godina prizvodnje 1990. Tel:061-471-955;
■■ Fiesta 1.3 benzin, godina proizvodnje
1999., registrovana do15.03.2014., centralno ključanje, ABS, klima. Cijena 3.200
KM. Tel: 062-521-281;
■■ Prodajem Golfa 4 TDI 1,9 crveno I 74 kw,
dvoja vrata, model 2002., registrovan
do15.08.2013., veliki i mali servis urađen,
full oprema. Tel: 061-875-294;
■■ Prodajem prikolicu za traktor nosivosti
dvije tone, kipa na tri strane. Prodajem
jednobrazni plug za IMT traktor. Tel: 070224-413 ili 062-713-666;
■■ Prodajem Ford Eskort 1.8 turbo/dizel, model 1994., registrovan do 05.2013. Cijena
2.000 KM. Tel: 061-362-689;
■■ Prodajem Polo 19 SDI karavan classic,
model 1999., 74 kw, prešao 22.500 km,
bijele boje, registrovan do 04.2013. Cijena
4.600 KM. Tel: 062-149-548;
Usluge
■■ Pravim sve vrste namještaja tapaciranog,
popravljam sve vrste starog namještaja i
montiram sve vrste pločastog namještaja.
Tel: 062-944-747;
■■ Čuvala bih starije osobe. Tel: 060-3297840;
■■ Vršim unutrašnje uređenje stanova i kuća:
regips, laminat, moleraj, edelpulc. Vrlo povoljno i kvalitetno. Tel: 061-842-965;
■■ Elektroenergetičar: izrada nove i popravak
stare elektroinszalacije po novim sistemima ugradnje po izlazu 5,50 KM. Plaćanje po dogovoru. Ugradnja automatskih
osigurača, montaža i spajanje el.bojlera,
ugradnja indikatora za kupatilo, popravak
el.uređaja, montaža rasvjetnih tijela, sve
vrste elektro instalacije. Tel: 062-891548;
■■ Vršimo usluge: zidanje, malterisanje, stiropor fasade, gletovanje, krećenje. Povoljno i kvalitetno. Tel: 062-486-733;
■■ Dajem instrukcije iz matematike i hemije
za učenike osnovnih i srednjih škola. Tel:
063-819-950;
Ostalo
■■ Prodajem sadnice oraha (bugarska sorta
Sejn). Osobine: stablo nižeg rasta, rodnost
nakon 6. godine, krupni plodovi. Tel: 061599-054;
■■ Prodajem 30 rebara gusanih radijatora
(očuvani) u veoma dobrom stanju sa nosačima, čepovima i ozrakom, sve komplet.
Cijena 9 KM po rebru, sve bih dao za 250
KM. Dimenzije: visina 70 cm, širina 11
cm, jedan radijator od 20 rebara i jedan
od 10. Tel: 061/045-265;
■■ Prodajem drvenu lakiranu ograda (bijeli
bor). Ograda je dužine 380 cm, veći dio je
270 cm, a ovaj manji 110, visina ograde
od rukohvata do rukohvata 80 cm. Cijena
200 KM. Tel: 061/045-265;
■■ Pravim željezne kovane i inox ograde i sve
vrste vrata i prozora. Tel: 063-043-434;
■■ Prodajem akvarijum sa kompletnom opremom i ribicama. Tel: 061-599-054;
■■ Prodajem ili mijenjam mobitele: Nokia C500. Cijena 110 KM. Nokia 60-70. Cijena 35
KM. Nokia 61-10. Cijena 15 KM. Svi mobiteli su sa punjačem. Tel: 066-639-868;
■■ Prodajem drva: bukova, grabova, hrastova. Tel: 062-486-733;
■■ Povoljno prodajem drvenu stolariju, dobro
očuvanu. Tel: 062-706-815:
■■ Povoljno prodajem novu žensku jaknu,
malo dužu. Broj 42, proizvođač KTK Visoko. Tel: 061-183-918;
■■ Prodajem ugao sav iz fotelja, pogodan za
sve prostorije. Cijena 170 KM. Tel: 061341-685;
■■ Pokretna islamska knjižara nudi vam:
serdžade, hamajlije, tespihe svih vrsta, ilmihale, audio i video kasete, suru „Bekaru“ na kasetama i CD-u, surme, mevlude,
„Veliki tumač snova“, mirise, razne zbirke
dova, privjeske, Kur’an na transkripciji –
kućna dostava na području Kaknja. Tel:
061-750-142;
■■ Prodajem pištolj 7,65 mm skoro nov. Povoljno. Prodajem montažni sto za pijace
od kvadratnih cijevi. Tel: 032-554-686 ili
062-663-692.
25
KAKANJSKE NOVINE
OGLASI
KAKANJSKE NOVINE
ZABAVA
26
broj 210, 01.04.2013.
Razgovor s povodom: Ivica Pekić
SPORT
“Ivica Pekić je završio
Srednju školu za fizičku
kulturu u Sarajevu, a kasnije je stekao i zvanje
nastavnika tjelesnog i
zdravstvenog odgoja. Od
srednje škole do danas
Pekić je aktivan sportista,
sportski radnik, sportski
novinar. Bio je aktivan u
nogometu, rukometu,
odbojci, kuglanju, gimnastici, atletici. Desetak
godina igrao je rukomet,
a kasnije je bio član uprave i trener rukometnih
ekipa. Kuglao je za KK
Borac iz Zenice. Kao nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja radio je
u gotovo svim osnovnim
školama kakanjske, kao i
u drugim općinama.
Svugdje je ostavljao duboke tragove u oblasti
sporta. Pronalazio mlade
talente, uključivao ih u
rad sportskih ekipa, pomagao da uspiju. Mnogi
od njih kasnije su postajali glavni stubovi svojih
ekipa i bilježili značajne
rezultate. Pekić je u svom
rodnom gradu bio prvi
sekretar Saveza organizacija fizičke kulture općine. Odmah po zapošljavanju u Kraljevoj Sutjesci,
sa kolegama je izgradio
sportski poligon, a kao
član Udruženja pedagoga i nastavnika tjelesnog
odgoja organizovao je
brojne sportsko-kulturne
manifestacije. Sa pionirima RK Rudstroj osvojio je
prvenstvo BiH 1996. u
Visokom. Uz bavljenje
sportom počeo se baviti
i sportskim novinarstvom, pišući za Kakanjske novine. I danas je
saradnik ovog lista. Riječju, Ivica Pekić je gotovo
pola vijeka u sportu i bez
sporta svoj život ne može
broj 210, 01.04.2013.
Ivica Pekić bio je i ostao zaljubljenik u sport
zamisliti. Bio je i ostao
zaljubljenik u sport.” Ovo
su riječi kojima je obrazložena nagrada Sportskog saveza ZDK koja je
dodijeljena Ivici Pekiću za
razvoj i u naprijeđenje
sporta u našem kantonu.
Upravo zbog ovoga smo
i odlučili da vam u ovom
broju predstavimo jednu
ogromnu sportsku veličinu, o kojoj ste mogli saznati iz samog uvoda u
ovaj tekst. Malo je ljudi
koji se može pohvaliti sa
toliko mnogo učinjenih
stvari, kao što je to naš
kolega Ivica Pekić, koji je
mnogo toga uradio u
svojoj gotovo pola vijeka
dugoj historiji rada u, i
oko sporta u našoj opštini, ali i šire. Već u pripremi
ovog članka mogli smo
ispisati gotovo dvije stranice svega što je gospodin Pekić uradio za ovaj
grad, i sport u njemu. Bio
je i ostao jedan od omiljenih sportskih radnika
mnogim generacijama
sportista, a posebno onih
iz rukometnog i kuglaškog sporta. U nastavku
vam donosimo kratki
razgovor sa ovom proslavljenom sportskom
veličinom.
Gospodine Pekiću,
kakav je osjećaj biti
nosilac jednog ovakvog priznanja?
- Iskreno, novac i sva
bogatstva ovog svijeta
ne mogu izazvati niti dio
osjećanja, koje ja trenutno imam nakon ovog
priznanja. Obično su najbolja ona priznanja koja
dobijete za svoj rad, trud,
i zalaganje, tako da je
meni ovo jedno od najdražih priznanja, jer je
dokaz da je ono što sam
radio za vrijeme svog ži-
Ivica Pekić: Jedno od
najdražih priznanja
vota bilo veoma ispravno.
Znamo da trenutno
uživate u mirovinskom
životu, jeste li se povukli iz sporta?
- (Smijeh) A ne, nikako. Kad su renovirali
Sportsku dvoranu, pomislio sam da bi mene mogli da ubroje u inventar.
Također sam pomislio i
da mi je velika sreća što
kao novinar imam besplatan ulaz, jer bi u suprotnom morao davati
skoro čitavu penziju kako
bi popratio sve ono što
pratim od kakanjskog
sporta.
Iznjedrili ste mnoge
igračke veličine, i mnogi igrači su postali vrhunski upravo nakon
toga što ste vi bili dio
njihove karijere. Kakav
je osjećaj vidjeti ih na
terenu?
- I prije, a i danas mnogi moji učenici nalaze se
na parketima, upravo to
mi i jeste draž dolazaka u
Sportsku dvoranu, a osjećaj je fenomenalan. Uvijek sam se trudio da tim
momcima objasnim koliko je važan sport u njihovom životu. Možda druga
najvažnija stvar poslije
školske diplome.
Skoro čitav život ste
posvetili sportu, možete li nam povući paralelu između sporta prije i
sporta danas?
- Iskreno, sport danas
nije kao što je bio sport
prije. Prije se igralo više iz
ljubavi, te je sam sport
bio na razini amaterizma
i poluprofesionalizma,
ipak danas je to drugačije. Bolji su uslovi, a ima se
i neke koristi. Danas se
sport igra sa manje ljubavi, što me nekako najviše
boli u cijeloj priči.
Koliko ste zadovoljni uvjetima za bavljenje
sportom danas?
- Trebalo bi da je danas bolje. Prije se treniralo vani, po hladnom, na
šljaci, danas je to sve
drugačije, ipak shodno
tome da se zapadni svijet
brzo razvija, mi nekako
zaostajemo. Duša me
boli kad vidim da Rudar
nema pomoćni teren, ili
pak kuglaši svoju kuglanu, eto takvi su vam uvjeti danas.
Proveli ste gotovo
cijeli život kao nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Kakvo
je Vaše mišljenje o tom
pozivu danas, te o metodama rada današnjih
nastavnika?
- Pa s obzirom na situaciju, današnji rad prosvjete je odličan. Tu mislim naravno na svoju
struku. Kad kažem odličan, mislim na trenutnu
situaciju. Ja sam se cijelog života borio da se
TZO vrijednuje isto kao i
ostali predmeti. Nekako
je u našem školstvu TZO
marginalizirano i uzmemo li sve to u obzir, onda
kao prva stepenica razvoja sportiste a to je
TZO, mogu reći da se
danas ipak rade dobre
stvari u ovoj grani odgoja, a to smo dokazali
mnogo puta kroz Male
olimpijske igre.
Imate li neku poruku za naše mlade čitatelje?
- Imam poruku za sve,
ne samo za mlade. Postoji mnogo dobrih ljudi i
mnogo dobrih ideja koje
bi se mogle realizovati u
našem gradu. Ipak, izgleda da je malo slušatelja
za iste. Svejedno, želio
bih skrenuti pažnju da je
sport sam po sebi zahtjevan. Da se mora raditi
planski, organizovano. A
mladima bih poručio da
trebaju probati svaki
sport, dok ne nađu onaj
koji istinski vole. Isto tako
roditeljima bih poručio
da djecu ne forsiraju previše, ne traže od njih nešto što oni nisu u stanju
ispuniti, da ih ne tjeraju
na radikalne skokove u
karijerama. Također, svima bih skrenuo pažnju
da prije samog sporta,
trebaju da se potrude da
završe škole i steknu neko zvanje, jer malo je
onih koji uspiju da bez
škole dožive penziju baveći se samo sportom.
U razgovoru sa gospodinom Pekićem uočili
smo nekoliko sjajnih ideja koje bi, ukoliko naiđu
na malo sluha u sportskoj
javnosti, mogle da doprinesu razvoju sporta u
našem gradu, tako da
ovom prilikom najavljujemo skoru kolumnu koju ćemo u suradnji sa
gospodinom Pekićem
predstaviti u našim novinama, u brojevima koji
dolaze.
Eldin Omeragić
27
KAKANJSKE NOVINE
Nagrada Sportskog saveza Zeničko-dobojskog
kantona za doprinos razvoju sporta
SPORT
SPORTSKI PREGLED IZMEÐU DVA BROJA
Uređuje: Eldin Omeragić; Foto: Mirsad Mujagić
KAKANJSKE NOVINE
Košarkaši KK Kakanj na vrućem gostovanju u Banjoj Luci
izborili opstanak u elitnom košarkaškom takmičenju
Košarkaši KK Kakanj su u
periodu između dva broja
odigrali dvije utakmice te u
njima ostvarili polovičan
učinak. Prvo su u jednoj od
odlučujućih utakmica na
svome terenu poraženi od
ekipe Zrinjskog, da bi onda
u posljednjoj utakmici prvenstva u Banja Luci protiv
ekipe Borca, upisali pobjedu
koja će zlatnim slovima ostati upisana u historiju ekipe
KK Kakanj. No, krenimo redom.
■■ Postojale tek
teoretske šanse za
opstanak u Ligi
U prvoj od dvije odlučujuće utakmice u borbi za opstanak, ekipa KK Kakanj na svome terenu dočekala je ekipu
Zrinjskog. Pred punom Sportskom dvoranom u Kaknju, u
kojoj je bilo negdje oko 600
gledalaca, ekipa KK Kakanj
dobro je otvorila susret protiv
jake ekipe Zrinjskog. I jednima i drugima prijeko je bila
potrebna pobjeda u ovom
susretu. Već u prvoj četvrtini
mogli smo da vidimo koliko
je zapravo ovaj susret bio
važan i za jedne i za druge, pa
su tako i jedni i drugi pod
velikim pritiskom promašili
neke lagane poene, što se
odrazilo i na semaforu pa je u
prvoj četvrtini postignuto
ukupno 19 poena. U drugoj
četvrtini ekipa KK Kakanj
odigrala je nešto bolje, te su
na odmor otišli sa prednošću.
Početkom drugog poluvremena ekipa KK Kakanj nastavila je sa dobrom igrom i činilo se tada kako će ekipa KK
Kakanj ubilježiti pobjedu. U
jednom momentu imali su
čak i 12 poena prednosti nad
gostima iz Mostara. Ipak, ekipa Zrinjskog u posljednjoj
četvrtini ubacuje u najveći
stepen prenosa i lomi utakmicu u svoju korist. Na kraju
utakmice zasluženo odnose
28
Prijem košarkaša KK Kakanj u uredu općinskog načelnika povodom
opstanka u Ligi 12
bodove iz Kaknja, a ekipa KK Banja Luku. Ekipa Kaknja bila
Kakanj ostaje sa teoretskim je bolja tijekom susreta. Pošansama za opstanak u naje- kazala je veću želju za pobjelitnijem košarkaškom takmi- dom, ali baš kao i protiv
čenju u BIH. U ovoj utakmici Zrinjskog, u zadnjim mokod pobjednika najbolji po- mentima utakmice pala im je
jedinac bio je Lalović koji je koncentracija i ekipa Borca
postigao 25 poena, dok su došla je nadomak pobjede.
mu se pridružili još i Đukano- Ekipa Borca u posljednju
vić te Hasandić sa po 15 poe- minutu je ušla sa prednošću
na. U domaćoj ekipi bolji od od 3 poena, ali je ekipa KK
ostalih su bili Suljagić sa 20, Kakanj upisala 4 vezana pote Drezga sa 19 poena.
ena, a dva slobodna bacanja
■■ Jedna od najvećih
Dedića kojem ruka nije zapobjeda u historiji Kluba drhtala u presudnim moI dok su ih gotovo svi ot- mentima donijela su ekipi KK
pisali prije posljednje uta- Kakanj prednost od 76:75.
kmice, a u opstanak u Ligi 12 Ekipa Borca imala je posljedjedino su vjerovali njihov nji napad na utakmici i dvije
trener Kisić i igrači ovog klu- prilike za ostvarivanje pobjeba, tabela je neumoljivo de, ali su oba pokušaja bila
pokazivala da ekipa KK Ka- neuspješna pa je nastalo
kanj treba pobjedu u Banjoj veliko slavlje ekipe KK Kakanj
Luci nad ekipom Borca kako na parketu dvorane Borik.
bi se spasila od ispadanja. Vrijedi istaknuti i to da je
Utakmica koja je igrana u ekipa KK Kakanj i u prvom
Boriku, pred vatrenom do- dijelu savladala ekipu Borca,
maćom publikom ostat će dopustivši ekipi Borca da
upamćena k ao jedna od postigne samo 75.
najvećih pobjeda ekipe KK ■■ Prijem kod općinskog
Kakanj u njihovoj historiji. načelnika
Svi aspekti prije ove utakmiOvom pobjedom ekipa
ce ukazivali su na to da bi se KK Kakanj, zbog boljeg meekipi KK Kakanj mogla pono- đusobnog omjera, nad ekiviti sezona 2010/2011., kada pom Borca zadržala svoj prsu, nakon godinu dana igra- voligaški status. Najveći gunja u elitnom košarkaškom bitnik posljednjeg kola dakaprvenstvu, ispali u niži rang, ko je ekipa Borca. Naime od
samo što je u posljednjoj pet ekipa koje su se borile za
utakmici umjesto u Čitluk, opstanak ekipa Borca imala
ekipa KK Kakanj putovala u je realne šanse za opstanak.
Nadali su se pobjedi protiv
KK Kakanj koja bi ih zadržala
u Ligi 12. Sa porazom od
ekipe Kaknja, mogli su se
nadati pobjedi ekipe Posušja
u Trebinju protiv Leotara, što
bi im zbog boljeg omjera
protiv Leotara dalo mogućnost ostanka u Ligi 12. Ekipa
Vogošće bila je u najgoroj
poziciji, trebala im je pobjeda protiv Bosne te porazi
ekipa KK Kakanj i KK Posušje.
Na kraju je Posušje najviše
pro f it i ra l o, z b o g b o l j e g
omjera od ekipe KK Kakanj i
KK Borac imali su realne šanse za opstanak, što se na
kraju i uz njihov poraz u
Trebinju i dogodilo. Ekipa
Posušja je ostala u Ligi 12. U
konačnici, koliko je uzbudljivo ovo prvenstvo bilo govori i podatak da je KK Radnik,
sa samo 2 pobjede više od
ekipe Borca, ostvario plasman u Ligu 6.
Nakon ovog uspjeha ekipe KK Kakanj organizovan je
i prijem za košarkaše ovog
kluba u uredu opštinskog
načelnika, a prema onom do
sada viđenom ekipa KK Kakanj ukoliko uspije da zadrži
ovaj igrački kadar, te trenera
Kisića koji je donio potrebnu
taktičku zrelost i sigurnost
ekipi KK Kakanj, ova ekipa
definitivno naredne godine
može igrati značajniju ulogu
u Ligi 12. Ekipa koja u svojim
redovima ima igrače kao što
su Peljto, Hadžifejzović, Drezga, Suljagić, te Begovac definitivno nije ekipa koja bi
trebala da se bori za opstanak. Nakon 22 odigrana kola
u Ligi 12, prve četiri pozicije
i plasman u Ligu 6 gdje će im
se pridružiti i prvak regularnog dijela ABA Lige Igokea,
te Široki Wwin, ostvarile su
ekipe Bosne, Mladosti, Čapljine, te Radnika, dok su iz
lige ispali Borac, Vogošća, te
ekipa Servitiuma.
broj 210, 01.04.2013.
U dvije utakmice Rudar
ostvario polovičan učinak
Ekipa Rudara je u periodu između dva
broja odigrala dva susreta, te u ta dva
susreta ostvarila polovičan učinak. Naime, ekipa Rudara prvo je na svome terenu ugostila ekipu Čapljine. Pred oko 150
gledalaca, po izuzetno teškom terenu i
teškim uslovima za igru, Rudar je nastavio, tamo gdje je stao prošle polusezone.
Naime, zeleno-crni nastavili su sa slabim
igrama na domaćem terenu, što niti u
kojem slučaju ne može da zadovolji domaću publiku. Ipak, opravdanje se dakako može naći u lošim uvjetima za igru,
pored kojih su ipak, nogometaši Rudara
uspjeli da upišu tri boda.
Na samom startu ekipa Rudara krenula je agresivnije, ipak do gola su došli tek u posljednjoj minuti prvog poluvremena, kada povratnik u redove Rudara, Turudija, pogađa za 1:0. U nastavku ekipa Rudara ponovo bolje otvara
susret, te već u 55. minuti na semaforu
je stajalo 2:0 za ekipu Rudara. Ovaj put
mrežu gostiju zatresao je gostujući vratar nespretnom intervencijom. Do kraja
susreta ekipa Rudara nije iskoristila
priliku za ubjedljiviji triumf, pa je u 76.
minuti ekipa Čapljine smanjila rezultat
na 2:1, a pogodio je iz kaznenog udarca,
gostujući igrač Jurčević. Do kraja utakmice rezultat se nije mijenjao, pa je
ekipa Rudara ubilježila prvu pobjedu u
proljetnom dijelu prvenstva.
Nakon ove utakmice zeleno-crni gostovali su u Livnu, gdje im je domaćin bila
Detalj pred početak utakmice između Rudara i
Čapljine
ekipa Troglava. Pred 200-tinjak gledalaca
ekipa Troglava ekspresno je došla do vodstva od 1:0 već na samom otvaranju susreta. Ekipa Rudara budi se tek krajem prvog
poluvremena kada Spahić pogađa za 1:1.
U drugom poluvremenu ekipa Troglava
bila je nešto bolja na terenu, da bi u 70. i 72.
minuti sa dva gola došla do velike prednosti od 3:1, te je tada bilo jasno da će bodovi da ostanu u Livnu. Do kraja susreta ekipa
Rudara je pogotkom Džele ublažila poraz
za konačnih Troglav-Rudar 3:2. Ova utakmica, prema izvještajima gledalaca koji su
bili na ovom susretu, a koji su svoja mišljenja ostavili na nogometnim forumima u
našoj zemlji, donijela je mnoge kontraverze, a posebno se to odnosi na nekoliko
spornih situacija. Prema njima su i domaći
Troglav, ali i ekipa Rudara bili oštećeni u
nekoliko navrata od sudijske trojke, na čelu
sa glavnim sudijom Avdićem.
U narednom kolu, koje će biti odigrano za vrijeme pripreme ovog broja novina, ekipa Rudara na svome terenu ugostit
će ekipu Branitelja.
SPORT
Montiran novi semafor
na stadion pod Vardom
Kako je to novoizabrani predsjednik FK
Rudar, Suad Spahić i najavio na press konferenciji prije početka sezone, prije same
prve domaće utakmice proljetnog dijela
prvenstva, na stadionu FK Rudar pod Vardom osvanuo je novi digitalni semafor.
Naime, firma Elektro Elektronik Pranjić iz
Gelzenkirhena u Njemačkoj je shodno
poslovnoj suradnji sa RMU Kakanj i angažmanu direktora RMU Kakanj Mirsada Jašarspahića, donirala novi digitalni semafor
za stadion ekipe Rudara u Kaknju. Za razliku od prijašnjeg semafora, novi semafor
imat će priliku pokazivati tekstualne informacije ekipa koje igraju, sastave ekipa,
pokazivati vremena utakmice, te rezultate,
a za razliku od prethodnog semafora na
njemu neće stajati grbovi klubova. Kada
smo prije nekoliko godina bili skeptični oko
tada „modernog“ semafora koji je do sada
krasio stadion Rudara, ove godine ćemo
skrenuti pažnju na jedini mogući problem,
a to je da je semafor postavljen na zgradu
iznad klupskih prostorija te svlačionica, što
znači da je direktno okrenut suncu, tako da
će biti slabo vidljivi brojevi i tekst kada se
utakmice budu igrale po sunčanom vremenu. Semafor je postaljen dva dana prije
utakmice protiv Čapljine, a postavili su ga
radnici Rudstroja.
Novi semafor na stadionu Rudara
PZU “MGM APOTEKE“
broj 210, 01.04.2013.
KAKANJSKE NOVINE
Svim katolicima želimo sretne
uskršnje praznike
Ulica A.Izetbegovića 63
Tel: 032 557-360;
557-361
Ulica 311. Lahke brigade bb
Tel: 032 558-970
29
SPORT
Rapsodijom u Doboju
Mladost najavila sjajno proljeće
Sjajnom utakmicom na otvaranju
proljetnog dijela prvenstva ekipa Mladosti je demolirala ekipu Vratnika na svome
terenu rezultatom 5:0. Ekipa Mladosti
tijekom cijele utakmice napadala je gostujući gol, a pitanje pobjednika riješeno
je u prvom poluvremenu kada je ekipa
Mladosti golovima Husića te Musića dva
puta, ostvarila prednost od 3:0. U drugom
poluvremenu ekipa Mladosti imala je
nekoliko izglednih prilika koje su promašili, da bi do kraja susreta Kovač i Karzić
pogodili za konačnih 5:0. Treba istaknuti
i to da je nastavak proljetnog dijela prvenstva kasnio 3 dana od planiranog.
Nakon utakmice sa vratnikom ekipa
Mladosti gostovala je u Jelahu gdje je
odigrala derbi susret protiv ekipe Borca.
Ekipa Mladosti bolje je otvorila susret, a
polovinom prvog poluvremena golom
Husića došli su do prednosti od 1:0. Sa tim
rezultatom otišlo se na odmor, da bi se u
Detalj pred početak utakmice Mladost - Vratnik
drugom poluvremenu domaća ekipa razigrala te stvorila nekoliko prilika, što je u
konačnici donijelo poravnavanje rezultata, te i samo vodstvo od 2:1 što je na kraju
i bio konačan rezultat ovog susreta.
Pobjedom u ovom derbiju ekipa Borca izbila je na prvo mjesto prvenstvene
tabele, te su održali svoje šanse za plasman u Prvu ligu FBIH. Trener Nijaz Kapo
može biti zadovoljan svime prikazanim
u ova dva susreta, a gledaoci će zasigurno moći da uživaju u predstavama koje
će im ekipa Mladosti donositi u nastavku
prvenstva.
Odbojkašice ŽOK Kakanj i zvanično u Prvoj ligi FBIH
KAKANJSKE NOVINE
Odbojkašice ŽOK Kakanj nakon 4 odigrana kola play outa i zvanično su izgubile
status premierligašica. Naime, ekipa ŽOK Kakanj u periodu između dva broja odigrala je još dva susreta u kojima su ubilježile dva poraza. Prvo na gostovanju kod
ekipe Modriče rezultatom 3:0, da bi nakon toga bile poražene i na svom parketu od
ekipe Radnika rezultatom 3:0. Ovim porazima ekipa ŽOK Kakanj i matematički je
izgubila status Premierligaša, što uopšte i ne čudi s obzirom kroz šta je sve prošao
ovaj klub tijekom protekle sezone. Evidentno je da će se na kraju sezone morati
napraviti dobra analiza, i na svaki mogući način pokušati izbjeći gašenje jedinog
ženskog sportskog kolektiva. Ono što se dogodilo u ovoj sezoni je skup čudnih
okolnosti kojima ćemo se baviti u našim narednim brojevima.
Do kraja prvenstva ekipa ŽOK Kakanj gostovat će još u Banjoj Luci, te će na svome terenu ugostiti ekipu Modriče. Vrijedi još pomenuti i to da će se za titulu prvaka
BIH boriti ekipe Kule iz Gradačca, te Jedinstva iz Brčkog.
Ekipa OK Kakanj, teže
negoli se očekivalo, u
finalu play offa
Kako smo pisali u prošlom broju,
ekipa OK Kakanj u polufinalu play offa
trebala je odmjeriti snage protiv ekipe
OK Gacko. To se i dogodilo u periodu
između dva broja, a ekipa OK Kakanj,
teže negoli se očekivalo, stigla je do
ukupne pobjede rezultatom 2:1 u seriji.
U prvoj utakmici ekipa OK Kakanj
gostovala je u Gacku, te je pretrpila poraz
rezultatom 3:1. To je značilo da bi ekipa
OK Kakanj pobjedom u prvom susretu na
svom terenu, plasman u finale play offa
mogla tražiti majstoricom. Već u prvom
susretu na svome terenu ekipa OK Kakanj
pokazala je da ekipa Gacka nema šta
tražiti u Kaknju. Sa laganih 3:0 ekipa OK
Kakanj pobijedila je u prvom susretu, te
izborila majstoricu koja se odigrala dan
kasnije. I u majstorici ekipa OK Kakanj
bila je bolja, i to rezultatom 3:1, te su na
taj način ostvarili plasman u finale play
offa. Tamo će ih čekati ekipa Jedinstva
koja je u gradskom derbiju protiv ekipe
Mladosti, također, nakon tri susreta u
ukupnom omjeru savladala Mladost rezultatom 2:1.
Sama završnica play offa između
dvije najbolje ekipe ove godine na rasporedu je već u vrijeme pisanja ovog
broja novina. Prva utakmica igra se u
Brčkom da bi već 5. aprila bio igran uzvrat u Kaknju. Ukoliko se o tituli bude
odlučivalo majstoricom, ona će biti
odigrana, također, u Kaknju 6. aprila.
Ekipa Jedinstva u tri odigrana susreta
ove godine protiv ekipe OK Kakanj ima
omjer od 2 pobjede i jednog poraza.
Svim katolicima želimo sretne
uskršnje praznike
30
broj 210, 01.04.2013.
SPORT
Ekipa OA Kakanj druga na tabeli Superlige FBIH
U Superligi FBIH za odbojkaše ekipa OA Kakanj ima još
da odigra dva kola. U periodu između dva broja ekipa OA
Kakanj odigrala je samo jednu utakmicu i to protiv ekipe
Breze, u Brezi te su ubilježili pobjedu rezultatom 3:1. Nakon
toga ekipa OA Kakanj je u okviru 16. kola bila slobodna,
da bi u posljednja dva kola koja su na rasporedu 7. i 14.
aprila prvo išla na gostovanje ekipi Gradina Herceg, te na
domaćem terenu u derbiju kola ekipi Bosne iz Kalesije.
Ekipa OA Kakanj nalazi se na drugom mjestu prvenstvene tabele sa 5 bodova zaostatka iza ekipe Bosne iz
Kalesije. U saopštenju za medije koje smo dobili iz OA
Kakanj, pored zadovoljstva pobjedom u Brezi, uprava ovog
kluba ali i trener Nermin Begić već polako sumiraju ovu
sezonu, te nas pripremaju na ciljeve za narednu sezonu, a
evo o čemu se zapravo radi:
„Nije još završena ova takmičarska sezona, ali želim
podcrtati da su mnogi ciljevi već ostvareni i da je ¨proizvodnja¨ u prebačaju, jer smo na početku sezone stavili
za cilj da budemo stabilni superligaši, a evidentno je da
ćemo na kraju ove sezone biti u prve tri ekipe. Za narednu takmičarsku sezonu možda stavimo u prioritete i
osvajanje prvog mjesta u ovoj veoma kvalitetnoj ligi, a
do tada moramo još neke stvari posložiti. Biće prilika, ali
moram spomenuti i rukovodstvo Kluba koje je u drugoj
polusezoni napravilo dobre pretpostavke za stvaranje
normalnih uslova rada u narednom periodu, za sve selekcije Akademije“, riječi su trenera Nermina Begića u
saopštenju za medije.
Rukometaši demolirani u Čapljini
Čapljina postigla 51 pogodak
bila je bolja od ekipe
Zrinjskog u prvom poluvremenu, ali je veća želja
za pobjedom presudila u
drugom pa je ekipa Zrinjskog zasluženo osvojila
bodove koji će im mnogo
značiti u borbi za opstanak. Nakon ove dvije
utakmice ekipa RK Kakanj gostovala je u Čapljini gdje je demolirana sa
18 golova razlike, a konačan rezultat više dolikuje
košarkaškoj, negoli rukometaškoj utakmici. Rijetko koja ekipa uspije u
jednoj rukometnoj utakmici postići više od 50
golova. Upravo to je pošlo za rukom Čapljincima
koji su ekipi Kaknja održali lekciju rukometa na
domaćem terenu i njihovu mrežu tresli čak 51
put. Pored velike rezultatske pobjede ova pobjeda nosi Čapljincima
posebnu važnost jer su
sada definitivno osigurali ostanak u najelitnijem
rangu bh. natjecanja.
Veliku pobjedu Čapljinci
su najavili već od samog
početka, kada su furioznim startom napravili
ogromnu gol razliku, pa
se na poluvrijeme otišlo
Tabela rukometne Premier lige
sa 27:12 za domaći tim.
Drugi dio utakmice pripao je mlađim igračima
koji su iskoristili ovaj susret za sticanje igračkog
iskustva.Trener Amitović
Trgošped d.o.o. Kakanj
tel: 00387 61 772100,
fax: 00387 32 559045
www.trgosped.com.ba,
e-mail: [email protected]
Svim katolicima želimo sretne
uskršnje praznike
Ako želite uspješno poslovanje na polju transporta, trgovine, izgradnje, proizvodnje
betona i asfalta, nazovite prihvatljivog i povjerljivog poslovnog partnera
broj 210, 01.04.2013.
u Čapljini je izveo podmlađeni sastav, a najbolji
dokaz tomu su i 6 golova
mladog Saliha Delića, te
po tri gola Tukulića i Bjelopoljaka.
Novo: Građevinski materijali
Popust na gotovinsko plaćanje 3%
Besplatan prijevoz kupljene robe
Iz ponude izdvajamo:
• sve za vrt
• boje i lakovi
• mašine i alati
• vodomaterijal
• centralno grijanje
• keramika i sanitarija
• građevinski materijali
KAKANJSKE NOVINE
Rukomataši RK Kakanj u periodu između
dva broja odigrali su tri
utakmice. U prvoj od te
tri gostovali su u Visokom
gdje ih je domaća ekipa
pobijedila sa 5 golova
prednosti rezultatom
32:27. Nakon toga ekipa
RK Kakanj na svome terenu dočekala je još jednu
ekipu koja se bori za opstanak a to je ekipa Zrinjskog. Sukladno poziciji
na tabeli ali i kvalitetu
ekipa, ekipa Zrinjskog
došla je do pobjede rezultatom 33:31. Ekipa RK
Kakanj u ovom susretu
31

Similar documents

uspostava jednosmjernog saobraćaja u obliku

uspostava jednosmjernog saobraćaja u obliku „Kakanjske novine“ su za veliki doprinos u njegovanju slobode govora i razvoju štampanih medija na području općine Kakanj, kao i široj promociji općine Kakanj, 15. aprila 2011. godine, na Dan općin...

More information

Općina Novo Sarajevo za 2014.godinu - Ured za reviziju institucija u

Općina Novo Sarajevo za 2014.godinu - Ured za reviziju institucija u njihovog korištenja; 10) upravljanje, finansiranje i unaprjeđenje djelatnosti i objekata lokalne komunalne infrastrukture; 11) osnivanje, upravljanje, unaprjeđivanje i finansiranje ustanova i izgra...

More information