242-243 - Kakanjske novine

Transcription

242-243 - Kakanjske novine
KAKANJSKE
NOVINE
Informativni list općine Kakanj · Godina XI, Broj 242-243· 01.08.2014. · www.kakanjske.com · Cijena 2 KM
Općina Kakanj dobila nove značajne izvore prihoda koje ranije nije imala
2 MILIONA KM NAKNADE ZA
ZAGAĐENJE, PLUS 3 MILIONA KM OD
PRIHODA TERMOELEKTRANE KAKANJ
Intervjui sa trenerima kakanjskih prvoligaša, pred početak nove fudbalske sezone
Nijaz Kapo - FK Mladost Doboj-Kakanj
FK MLADOST ĆE BITI
STABILAN PRVOLIGAŠ
Đemal Pačariz - FK Rudar Kakanj
VJERUJEM DA ĆU OPRAVDATI
UKAZANO POVJERENJE
Specijalni prilog
KAKA N JSK I
M AT U R A NT I
201 3 /1 4.
Četveročlana porodica iz
Brežana putuje na Hadždž
a
govine
on
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Zenica-Doboj Canton
MUNICIPALITY KAKANJ
MAYOR OF MUNICIPALITY
K
Općina Kakanj
3.; Telefon:+387 32 771 800; 032/771801; Fax: 032/771 803
1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine
ga postojanja naša domovina je bila suočena s brojim
a čast i dostojanstvo. Mijenjala su se društveno-politička
u dolazila i odlazila, bilo je teških, kriznih, gladnih i strašnih
h i prelomnih trenutaka. Svaka generacija kojoj je sudbinski
ovim prostorima bila je na iskušenjima, ali naša domovina
život, povezanost među ljudima, dobrosusjedski odnosi,
ugi humani ideali su na ovim prostorima opstajali i nadživjeli
KAKANJSKE NOVINE
i njegovanje kulture dijaloga su osnov prepoznatljivosti
me još pridodamo odlične rezultate građana Kaknja, svih
Neka bajramska radost bude motiv da se još jače i odlučnije ljudi angažiraju na planu zaštite tradicionalnih porodičnih
svim poljima
rada i života, od škole, muzike i sporta, do
vrijednosti bosanskohercegovačkog društva kojima svakodnevno prijeti užurbana svakodnevnica i moderna sredkoje nudimo
investitorima,
ondaprijetnja
možemo
tvrditi
da
smo
stva komunikacije,
a sve u cilju da se osujeti
da među ljudima
zavlada
otuđenost.
željom da bajramski dani proteknu u istinskoj radosti i čarima porodičnih vrijednosti koje se temelje na
na koji Sa
počinju
ubirati plodove svoga vrijednog rada obzirom
međuljudskoj bliskosti, osjećajnosti i privrženosti, neposrednom kontaktu, dijeljenju zajedničke radosti, saosjećanju,
ziti nove
investicije
ukazuje
da se uspješno borimo sa
solidarnosti,
okupljanjušto
porodice,
komšija i prijatelja,
svim muslimanima upućujemo srdačnu čestitku povodom Ramazanskog bajrama.
ke situacije
u BiH. Ovakvim načinom života i zalaganjem
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!
način pokazuje ljubav prema domovini.
Predsjedavajući
Općinskog vijeća
Općinski načelnik
Slaven Katičić
Nermin Mandra
azmišljanjima,
svim građanima Kaknja
i BiH upućujemo
2
broj 242-243, 01.08.2014.
– Dana nezavisnosti BiH.
KAKANJSKE NOVINE
Informativni list općine Kakanj
www.kakanjske.com
„Kakanjske novine“ su za veliki doprinos
u njegovanju slobode govora i razvoju
štampanih medija na području općine Kakanj,
kao i široj promociji općine Kakanj, 15. aprila
2011. godine, na Dan općine Kakanj, dobile
općinsko priznanje “Plaketa sa diplomom”
Izdavač:
Kakanjske novine doo Kakanj
Direktor:
Fikret Kadrić
Glavni i odgovorni urednik:
Faris Sikirić
Redakcija:
Eldin Omeragić
Azerin Salihbegović
Emerin Ahmetašević
Amina Kulović
Ilma Topalović
Amila Durmić
Maja Hodžić
Saradnici:
Ivica Pekić
Adib Zekić
Maid Goralija
Sanela Smajić
Abdurahman Zukan
Emina Dedić
Nađa Kovačević
Ahmed Kovač
Mirsad Mujagić
Hamid Hadžić
Edis Škulj
Alma Kahvedžić
List izlazi svakih 15 dana.
Adresa redakcije:
Šehida br. 5
Kakanj
Telefon/fax:
032 554-878
E-mail:
[email protected]
Fotografije:
Redakcija
Grafička obrada i DTP:
“Labirint” d.o.o. Zenica
Štampa:
“Labirint” d.o.o. Zenica
([email protected])
Rukopisi, fotografije i diskovi se ne vraćaju.
List je 08.07.2004. godine, u skladu sa Zakonom
o informisanju, a na osnovu rješenja broj 1040-14367/04 upisan u evidenciju javnih glasila
Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 41.
Na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva
obrazovanja i nauke broj 05-15-2859/04 od
02.07.2004. godine “Kakanjske novine” su proizvod
na koji se ne plaća porez na promet proizvoda.
ŠTO NAS IMA, MAŠALA
Svakog čuda tri dana doshrana, savršena usluga,
ta. Poplave bile i prošle.
mladi ljudi u organizaciji,
Zaboravile se. Poslije tih
divan ugođaj. Zaista će se
nemilih nekoliko dana i
to još dugo spominjati i
„katastrofe“ koja nam
svakako s razlogom. Napoje ostala iza tih kritičnih
kon nešto lijepo i pozitivno
vodenih dana, došla nova
u Kaknju. Doduše, kiša je
čuda. Ipak, reći ćemo da
malo skratila vrijeme koje
su to neka ljepša, veselija
je bilo predviđeno za ovaj
čuda.
događaj, ali ipak za sve je
U mjesecu Ramazanu, Piše Ilma Topalović bilo dovoljno vremena.
naravno, podrazumijeva
Bajram dođe, mirišu avlije
se neka toplija, ljepša, mirnija atmosfera. Sveti mjesec, topliji ljudi, Vrijeme teče k’o ludo, sati, dani,
humaniji i solidarniji. Hmm, štošta mjeseci, godine prolaze... Evo stiže
lijepoga se desilo u ovom lijepom nam još jedan Bajram, još jedna ramjesecu. Izdvojićemo, naravno, dost. Nadam se da ćemo ovaj Bajram
događaj koji će se još dugo, dugo dočekati lijepo raspoloženi u zdravpamtiti u Kaknju. Naime, Općina Ka- lju i veselju. Međutim, kad već spokanj i kakanjski privrednici upriličili minjemo vrijeme koje teče, podsjetisu iftar na stadionu FK Rudar za la bih naše drage političare, ove naše
oko 3000 postača, vjernika, ali i i svi na lokalnom nivou da i njima vridrugi koji su željeli uveličali su ovaj jeme polahko „tik-tak“ ističe, smandogađaj svojim prisustvom. Možda je juje se broj dana njihovih mandata.
napravljen poneki propust, ili možda I dalje ih pratimo, analiziramo njihov
je neko zaslužan ostao uskraćen (ne)učinkovit rad, sabiramo, oduziza pozivnicu na ovaj događaj, ali mamo, sumiramo, premišljamo se,
nećemo sada o tome, to je bio „glam odlučujemo! Hmm, dok se neki
mjeseca“ pa ćemo blamove ovaj prebacuju sa crvenog na zeleno, iz
put prešutjeti. S druge strane, opet šarenog u još šarenije, iz prljavog u
nije ni pametno ovih dana pisati o zeleno, mi bilježimo, pamtimo,... I
„blamovima“, jer malograđanština sjetićemo se. Helem, otom-potom,
je naša svakodnevnica, demanti na bitno je biti fer pa na vrijeme uposvako slovo svode se na „ko je on/ zoriti.
ona da to napiše“. Naravno, malo ko Da se vratimo Bajramu...
će se odvažiti, biti na jednom nivou, Za Bošnjake ovaj praznik je poseimati neki stav pa se za promjenu ban i zaista je velika nagrada svim
javno izviniti za nešto pogrešno što postačima ali i svim Bošnjacima.
se namjerno ili nenamjerno uradilo Iskreno se nadam da ćemo svi skuili pak učiniti neko djelo, pozitivno,
pa bar nekoliko dana voditi brigu
nesvakidašnje i na taj način demantovati nas, piskarala... Npr. ako samo o količini baklave koju ćemo
mi napišemo da je most na ulazu u pojesti, o familiji koju ćemo obići, o
Doboj pun rupa na sve strane a neko dobrim djelima koje ćemo napraviti,
se protivi tome što to uopšte spo- o lijepim riječima koje ćemo reći.
minjemo, demantujte nas, zakrpite Svim ljudima potrebno je malo mira,
rupe, ne morate most nanovo prav- malo bijega od svakodnevnice, malo
iti...
topline i lijepe ljudske riječi. Nadam
Da se ipak vratimo iftaru. Bila je to li- se da će predstojeći Bajram biti idejepa večer, noć za pamćenje, ukusna alna prilika za to.
KAKANJSKE NOVINE
UVODNIK
Žiro račun:
134-020-0000083244 kod IK banke Zenica
broj 242-243, 01.08.2014.
3
AKTUELNO
Uređenje desne obale rijeke Bosne kod Kaknja
Radove izvodi preduzeće „Roading“ Tuzla
U blizini ušća rijeke Zgošće počeli
nisu dovoljna da se obala uredi do
su radovi na nastavku uređenja
samog korita Zgošće, nego će biti
desne obale rijeke Bosne, nizuređeno novih 67 metara obale.
U okviru ovih radova bit će
vodno od Mosta mladih u Kaknju.
izgrađen vertikalni potporni zid,
Riječ je o nastavku ranije realiziranih radova u okviru kojih je prije
te nove dionice pješačke staze
nekoliko godina uređena obala
uz cestu i ribarske staze uz korito rijeke Bosne. Radove ukupne
od Cementarskog mosta u pravcu ušća Zgošće. Nakon završetka
vrijednosti od 153.520,02 KM izvodi preduzeće „Roading“ Tuzla
te prve faze radova, ostao je
Biće uređeno novih 67 metara obale
koje je izabrala Agencija za vodno
neuređen dio desne obale pa
izdvojene
sredstva
za
nastavak
rasu u planovima Agencije za vodno
područje rijeke Save kroz proceduru
područje rijeke Save za 2014. godinu dova. Međutim, izdvojena sredstva javne nabavke.
Az.S.
Održana sjednica Općinskog štaba CZ-a:
KAKANJSKE NOVINE
„Kakanjski
Šteta koju je izazvala prirodna nesreća u
Kaknju procijenjena na 28.571.586,03 KM dani“ od 4. do 8.
Općinski
štab
civilne
zaštite Kakanj kojim komanduje općinski načelnik
Nermin Mandra održao je
24.07.2014. godine sjednicu
na kojoj je usvojeno nekoliko
važnih odluka koje se odnose na sanaciju posljedica
nedavne prirodne nesreće.
Nakon analize i razmatranja,
te iznošenja nekoliko sugestija, Štab je usvojio Elaborat o procijenjenoj šteti od
obilnih padavina - poplava
kojeg je sačinila Općinska komisija za
procjenu šteta od prirodnih i drugih
nesreća.
Predstavnici Komisije su u uvodnom dijelu rasprave pojasnili da je
obrađeno ukupno 1.360 zahtjeva za
procjenu šteta, od čega se 759 odnosi
na štete na građevinskim objektima i
601 na štete iz oblasti poljoprivrede.
U Elaboratu se navodi da su prirodnom nesrećom (poplava i klizišta),
uključujući ugrožene objekte i poljoprivrednu proizvodnju, zahvaćena
1.144 domaćinstva sa oko 3.500
članova, te da je procijenjeni iznos
nastalih šteta 28.571.586,03 KM.
Elaborat će na narednoj sjednici
razmatrati i Općinsko vijeće Kakanj.
Štab je usvojio i Izvještaj o utrošku
doniranih sredstava za saniranje posljedica prirodne nesreće.
4
augusta
U Općini Kakanj ovih dana se privode kraju pripremne aktivnosti za
ovogodišnju
Kulturno-sportsku
manifestaciju „Kakanjski dani“.
Ovogodišnja manifestacija koja će
biti održana od 4. do 8. augusta
sadržavat će brojne interesantne i
atraktivne događaje za sve uzraste
Detalj sa sjednice
Usvojen je i Izvještaj o utrošku sredstava jednokratne pomoći Vlade ZDK
za hitne intervencije općinama tokom
nastanka prirodne nesreće, te Izvještaj
o utrošku doniranog goriva robnih
rezervi Federacije BiH.
Na sjednici Štaba je izražena zahvalnost na pomoći viših nivoa vlasti, ali i
činjenica da je Općina Kakanj izdvojila
veliki novčani iznos vlastitih sredstava
koja su znatno veća od pomoći viših
nivoa vlasti. Kod nekih institucija koje
su dijelile pomoć u svrhu sanacije posljedica prirodne nesreće Kakanj je
izostavljen pa će ovim institucijama
biti upućena protestna pisma i zahtjevi
za pojašnjenjem kriterija raspodjele
pomoći, te zahtjevi da se napravi nova
raspodjela u kojoj će Kakanj biti adekvatno tretiran.
Press Općine Kakanj
Detalj sa prošlogodišnjih
„Kakanjskih dana“
i generacije. Svih 5 večeri građani
Kaknja i gosti našeg grada će moći
uživati u koncertima poznatih imena estrade. Nastupat će oni muzičari
koji su se proteklih godinu-dvije
dokazali svojim muzičkim talentom i koji su simpatije publike osvojili već sa svojim prvim muzičkim
koracima, ali i oni koji decenijama
pjesmom osvajaju srca ljudi.
broj 242-243, 01.08.2014.
AKTUELNO
Općina Kakanj dobila nove značajne izvore prihoda koje ranije nije imala
2.000.000 KM naknade za zagađenje plus 3.000.000
KM od prihoda Termoelektrane Kakanj
Petak, 25. juli 2014. godine - Općinski
načelnik Nermin Mandra danas se osvrnuo na jučerašnje usvajanje Zakona
o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana. Radi se o događaju koji
je ocijenjen historijskim za građane
Kaknja jer je ispravljena višedecenijska
nepravda.
Nakon Doma naroda, i u
Predstavničkom domu Parlamenta
F BiH usvojen je Prijedlog zakona
o izdvajanju i usmjeravanju dijela
prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana. Zakonom se Sredstva omogućavaju da se uradi mnogo toga za našu zajednicu koja vapi za velikim projektima
utvrđuju obveznici, visina i način „I ranije su postojale određene inicijative mogu se trošiti za projekte koji su od inizdvajanja i usmjeravanja dijela pri- i razgovori. Oni su se uglavnom odno- teresa za sve građane.
sili na žalopoljke ljudi koji su obnašali Mislim da ćemo u narednim godinama
različite funkcije kako Kakanj proiz- uz ova sredstva i sredstva iz Fonda
vodi, te kako sredstva idu tamo negdje. za zaštitu okoliša (oko 2.000.000 KM
Međutim, nedostajalo je konkretnih godišnje, op.aut.), imati jedan ozbilaktivnosti. Možda se u onom sistemu jan izvor sredstava za velike projekte u
to nije smjelo, međutim u postratnom Kaknju. To su sredstva kojih prije nije bilo.
periodu nije bilo dovoljno aktivnosti da Evo da kažem od početka mog mandata ta su se sredstva pojavila. Zbog toga
se dođe do ovog zakona.
Ovaj zakon praktično znači oko sam jako sretan jer nam to omogućava
3.000.000 KM godišnje za Budžet da uradimo mnogo toga za našu zajedDetalj sa jednog od sastanaka načelnika Kaknja Općine Kakanj. Sredstva će se uplaćivati nicu koja vapi za velikim projektima. Mi
i Tuzle na kojem se razgovaralo o inicijativi
mjesečno, do 10. u mjesecu za prethodni već imamo dosta spremnih projekata za
hoda preduzeća ostvarenih radom mjesec, direktno na račun Općine Ka- realizaciju.
Naravno, nećemo stati sa ovim aktermoelektrana i korištenjem pros- kanj od strane JP „Elektroprivreda BiH“.
tora i infrastrukture na kojem se na- Određena je namjena utroška ovih sred- tivnostima prikupljanja sredstava. Prije
laze instalacije, objekti i postrojenja stva. Ova sredstva je moguće trošiti za je bila filozofija da kada nema sredza proizvodnju električne energije, lokalni ekonomski razvoj, te na izgrad- stava u budžetu da se smanjuje i ukida
odlagališta šljake, pepela i sličnog nju infrastrukture i drugih objekata stavka za sport, da se umanjuje za kulotpada nastalog radom termoelek- koji podižu nivo kvaliteta života. Dakle, turu i sl. Moramo prestati sa tom prakpored infrastrukture moguće je graditi som i tražiti izvore sredstava koji mogu
trana, te deponije uglja.
Na osnovu usvojenog zakona, i ambulante, i domove zdravlja, i druge omogućiti normalno funkcionisanje
Općina Kakanj će na godišnjem nivou objekte koji su od interesa za lokalnu lokalne zajednice“, rekao je općinski
ostvarivati dobit od oko 3.000.000 zajednicu. Sredstva se mogu trošiti i za načelnik Nermin Mandra.
KM. Radi se o značajnjim sredstvima, zaštitu okoliša i energetsku efikasnost i sl. Primjena Zakona o izdvajanju i usmjerpremda je kroz proceduru usvajanja Radi se o vrlo širokom spektru avanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana počinje
zakona izdvajanje umanjeno za 50 mogućnosti trošenja ovih sredstava.
% u odnosu na inicijativu načelnika Ova sredstva se ne mogu trošiti za plaće, od 1. januara 2015. godine.
Press Općine Kakanj
tople obroke, za putovanja... Uglavnom, općina Kakanj i Tuzla.
broj 242-243, 01.08.2014.
5
KAKANJSKE NOVINE
Nepravda je
ispravljena
AKTUELNOSTI
Potpisan ugovor o nabavci novog
kamiona za odvoz smeća
KAKANJSKE NOVINE
Općina Kakanj i JP „Vodokom“
Kakanj svakodnevno realiziraju
aktivnosti na proširenju mreže
sistema prikupljanja i odvoza otpada na teritoriji općine Kakanj.
Jedna od aktivnosti je i nabavka
vozila za odvoz smeća. Ova aktivnost se privodi kraju.
U uredu općinskog načelnika
Nermina Mandre potpisan je
ugovor o nabavci novog kamiona-kipera za odvoz smeća. Ugovor su potpisali mr. Sead Imamović,
direktor JP „Vodokom“ Kakanj, u svojstvu naručioca, i Mladen Jarić, direktor firme „Euromodus“ Laktaši koja
će, na osnovu provedene tenderske
procedure, izvršiti isporuku kamiona.
Nabavku kamiona finansira Općina
Kakanj.
Na osnovu potpisanog ugovora,
Općina Kakanj će za kamion kojeg će
koristiti JP „Vodokom“ Kakanj platiti
188.124,30 KM (sa uračunatim PDVom).
Rok za isporuku iznosi 90 dana od
dana potpisivanja ugovora.
„Obzirom da je Općinsko vijeće Kakanj donijelo odluku o izdvajanju
sredstava za nabavku opreme za
komunalnu infrastrukturu, JP „Vodokom“ kao ugovorni organ je u
postupku javne nabavke uspjelo
potpisati ugovor za nabavku kamiona-kipera koji će služiti za odvoz
komunalnog otpada sa udaljenih
Svim građanima
islamske vjere želimo
sretne bajramske dane
BAJRAM ŠERIF
MUBAREK OLSUN
6
proširiti, te će pokrivati 85 % od
ukupnog broja stanovnika.
„Općina Kakanj ima velikih problema u segmentu upravljanja
otpadom, posebno komunalnim
otpadom koji je tema današnjeg
potpisivanja ugovora. Sva ta
priča oko komunalnog otpada
u Kaknju nas tjera da se danas i
u narednom periodu ozbiljnije
posvetimo ovom problemu i
da izdvojimo značajnija sredDetalj sa potpisivanja ugovora
područja općine Kakanj. Istovreme- stva koja će omogućiti prikupljanje
no, ovaj kamion bi trebao koristiti i otpada i iz najudaljenijih dijelova
za zimsku službu obzirom da post- Kaknja, i da to bude obaveza prioji mogućnost nadogradnje pluga i kupljanja na organiziran način
ostale potrebne opreme za zimsko dovoženjem do gradske deponije
održavanje puteva. Nažalost, zbog gdje bi se vršilo selekcioniranje i
Zakona o javnim nabavkama ovaj priprema za reciklažu nakon čega
postupak se otegao i evo već godinu bi slijedio odvoz do regionalne dedana postupak provodimo i konačno ponije Mošćanica ili zbrinjavanje na
smo uspjeli danas potpisati ugovor“, drugi adekvatan način. Potrebna su
izjavio je mr. Sead Imamović, direk- velika sredstva da to sve uvežemo,
ali možda je ponajteže izgraditi
tor JP „Vodokom“ Kakanj.
Nabavka novog kamiona izvršena je svijest kod naših građana o tome
sa ciljem osiguranja preduslova za da smeću nije mjesto u koritima riproširenje obuhvata odvoza smeća jeka, pored puteva, u šumama, što
na novih 11 mjesnih zajednica je danas nažalost slučaj u Kaknju. O
(Bijele Vode, Brnj, Tršće, Vukanovići, tome moramo svakodnevno govoZagrađe, Bilješevo, Modrinje, Pod- riti. Taj sistem moramo kontinuirano
gora, Ričica, Seoce i Slapnica), uz 19 usavršavati i tehnički opremati dok
mjesnih zajednica u kojima već post- u jednoj fazi ne dođemo do nivoa
koji je prihvatljiv“, rekao je u izjavi
oji organizirani odvoz smeća.
Tako će se postojeći sistem priku- za medije općinski načelnik Nermin
pljanja otpada, koji pokriva 48 % od Mandra.
Press Općine Kakanj
ukupnog broja stanovnika Kaknja, Sugrađanima islamske vjere
upućujemo iskrene čestitke
BAJRAM ŠERIF
MUBAREK OLSUN
Svim muslimanima upućujemo
iskrene čestitke povodom
Ramazanskog bajrama
BAJRAM ŠERIF
MUBAREK OLSUN
broj 242-243, 01.08.2014.
AKTUELNOSTI
Termoelektrana
Pripreme za rekonstrukciju filtera
Izrada tehničke dokumentacije i dijela postrojenja, kao i neophodna stručna snimanja za septembarski početak
radova na rekonstrukciji elektro filtera na Bloku 7 kakanjske Termoelektrane izvode se punim intenzitetom
broj 242-243, 01.08.2014.
prašine vidljive ljudskom oku.
Rekonstrukcija filtera na Bloku 7
unija. Iz blokova 5 i 6 emisija dima
i prašina svedena je na nivo ispod
zakonskih ograničenja, a otprilike
ovako će izgledati i objekti u kojima
će biti smješteni novih hibridni filter
za Blok 7.
Dio pripremnih radova
Elektro filter na Bloku sedam
Ovako sada izgleda elektro filter na
Blkoku 7. Vrijednost investicije na
rekonstrukciji elektrofiltera Bloka 7
– snage 230 MW je 6,6 miliona Eura.
Ciljevi rekonstrukcije su povećavanje
efikasnosti elektrofiltera, što će rezultirati smanjenjem emisije prašine
sa sadašnjih prosječnih 200 mg/
Nm3 na znatno manje od 20 mg/
Nm3, što su evropski i svjetski standardi u zaštiti okoliša. Biće izvršena
kompletna zamjena dotrajalih ventilatora dimnih plinova, a doći će do
povećanja energetske efikasnosti
smanjenjem potrošnje električne
energije.
Rekonstruisani filteri na blokovima 5 i 6
Na Bloku 6 izvršena je rekonstrukcija elektro
filtera i emisija prašine svedena je na nivo
ispod zakonskih ograničenja
Poređenja radi, objavljujemo i fotografiju vanjskog izgleda objekata u
kojima su smješteni filteri na bloku
6, a koji su već rekonstruisani u
skladu sa domaćim zakonskim propisima o zaštiti čovjekove okoline i
standardima koje zahtjeva Evropska
Dvije od četiri markirne tačke na Filteru
Bloka 7, a koje će služiti za geodetsko snimanje objekta
Dio pripremnih radova za rekonstrukciju filtera na Bloku 7 je i markiranje tački za geodetsko snimanje
objekta. Riječ je o pozicijama za projektovanje novih izlaznih plinovodnih kanala. Na fotografiji se vide dvije markirne tačke, od ukupno četiri,
koliko je do sada otvoreno, odnosno
prpremljeno za snimanje objekta /
Filtera/.
Dimnjak iz kojeg se neće dimiti
Rekonstrukcijom elektro filtera na
Bloku 7, i ugradnjom vrećastog sistema filtriranja, odnosno hibridnog
filtera, na objektu koji predstavlja
najvišu građevinu u BiH, 300 metara
visokom dimnjaku, više neće izlaziti
vizuelno uočljiv dim. Istina, i dalje će
biti u funkciji, jer je dimnim kanalima
povezan sa blokovima 5, 6 na kojima
su već ugrađeni hibridni filteri, ali
pošto će dimni plinovi biti svedeni
na oko 2 mg/m3, to što bude izlazilo
na dimnjaku neće biti vidljivo ljudskom oku. Na ovaj način Termoelektrana Kakanj od 1.12.2014. godine
u potpunosti će eliminisati dim i
prašinu kao zagađujuću emisiju.
Adib Zekić
7
KAKANJSKE NOVINE
Pripremni radovi se izvode na dvije
različite lokacije: u samom krugu Termoelektrane i Njemačkoj, u sjedištu
„Hamon“ GmbH, koji je lider konzorcija za izvođenje ovog posla.
Elektrostatični filteri blokova 5 i 6 kakanjske Termoelektrane doživjeli su
revolucionarnu rekonstrukciju koja
je urađena 2009. i 2011. godine kada
je izvedena ugradnja hibridnog filter sistema, a emisija dimnih plinova i prašine svedena na najmanju
moguću mjeru, koju prihvataju evropski i svjetski standardi kao potpuno bezopasno za ljudsku okolinu.
Prihvatajući takve standarde u
mjesecu maju ove godine, u Termolektrani je potpisan ugovor o
rekonstrukciji elektrofiltera na Bloku
7 – snage 230 MW. Vrijednost investicije je 6,6 miliona Eura. Mnogo
posla za konzorciji „Hamon“ GmbH,
koji će kao angažovati značajan dio
domaće mašinske, građevinske i elektro operative tokom izvođenja radova planiranih od 1. septembra do
1. decembra 2014. godine.
Trenutno se radi tehnička dokumentacija i dio opreme. U izradi su,
kod njemačkog proizvođača, ventilatori dimnih plinova sa pogonima i dijelovi za vrećaste filtere. Dio
opreme i značajan broj izvršilaca
biće angožovan od strane domaćih
preduzeća. Kao sastavni dio pripremnih radova odvijaju se i poslovi
na snimanju trenutnog stanja objekta na Bloku 7, koji je predmet ove
značajne rekonstrukcije.
Rezultat radova koji trebaju biti
završeni do početka decembra, treba biti zaokruživanje kompletnog
dimovodnog sistema uključujući i
postojeći 300 metarski dimnjak, kroz
koje više neće prolaziti dim i čestice
AKTUELNOSTI
Radovi u Osnovnoj školi „Mula Mustafa Bašeskija“
Postavljena nova stolarija na drugom spratu
Protekle sedmice završeno je postavljanje novih stakleno-plastičnih
portala na učionice drugog sprata zgrade Osnovne škole „Mula
Mustafa Bašeskija“. Nova stolarija
i radovi na njenom ugrađivanju
finansirani su iz vlastitih prihoda
ove škole.
- Preraspodjelom dijela finansijskih sredstava kojima se finansira
obrazovna djelatnost u Zeničkodobojskom kantonu, pa tako i u
našoj školi, te prikupljenim sredstvima koja se uplaćuju za rekreaciju
Nova stolarija i radovi na njenom
u sali za fiskulturu i prihodima školske
ugrađivanju finansirani su iz vlastitih prihoda ove škole
kuhinje obezbijeđena su sredstva za
ovaj posao, kaže direktor OŠ „Mula dine izvršena je zamjena stolarije
Mustafa Bašeskija“, Suad Čeliković.
u prizemlju i na prvom spratu. Do
Podsjećamo, u martu prošle go- sada urađeni poslovi na zamjeni sto-
larije tek su 30 posto od ukupne
površine na kojoj to treba uraditi.
Izvršena je zamjena na „licu škole“,
međutim školska zgrada ima
„naličje“ i bočne strane na kojima
također treba odraditi zamjenu
stolarije.
- Aplikacije za ovu godinu u cilju
poboljšavanja energetske efikasnosti u kompletnoj zgradi nisu
dobile podršku, a prema nekim
informacijama prioritet su dobila
područja u kojima su nastale velike
štete tokom majskih poplava, dodao je Čeliković.
Menadžement Škole nastavlja sa
novim prijavama projekata koji se
odnose na utopljavanje zgrada radi
uštede energije.
Az.S.
KAKANJSKE NOVINE
Obnovljena Šehidska česma u mjestu Hrasno
Proteklih dana omladina naseljenih mjesta Čaluci i Obre je aktivna radila na uređenju Šehidske
česme u mjestu Obre, na kojoj je
uklesano deset imena šehida koji
su svoje živote dali za odbranu
BiH. Urađen je veliki posao, a
veći značaj mu pridaje i to što je
urađen za vrijeme mjeseca Ramazana.
„Omladina naseljenih mjesta Obre
i Čaluci su radili na obnovi ove
šehidske česme. Obnovu šehidske
česme su pomogli: Delta petrol, Kakanj petrol. Sim comerce, TR“Nedžla“.
Zahvaljujem se mnogo ljudima koji su
pomogli ovu akciju da se uredi jedna
šehidska česma u našoj mjesnoj zajednici. Radili smo tri dana na obnovi
česme, a obnova se ticala skidanja
stare i varenja nove ograde, postavljanje pločica, rasvjete i drugih radova.
Ima još posla koji trebamo uraditi i
nadam se da ćemo to u narednom
periodu“ – kazao je inicijator obnove
šehidske česme Afan Avdispahić.
Šehidska česma u Obrima je na prijedlog Organizacije porodica šehida
i poginulih boraca općine Kakanj,
u saradnji sa Mjesnom zajedni8
Ovo radimo kako ih ne bismo zaboravili i šehidi se ne smiju zaboraviti.
Ovo je pozitivan primjer gdje naša
omladina preuzima u svoje ruke
uređenje šehidske česme” – istakao
je Tahir Mandžuka, predsjednik
Organizacije porodica šehida i
poginulih boraca općine Kakanj.
Kako gospodin Mandžuka kaže,
ova česma koja predstavlja simbol odbrane Bosne i Hercegovine
Afan Avdispahić pored obnovljene
i vraća sjećanje na one koji su svoŠehidske česme
je živote dali za njenu odbranu, ne bi
com Obre, izgrađena 2007. godine.
bila izgrađena da nije bilo mladih
Izgradnju česme je finansiralo Miniljudi i pokrovitelja koji su prepoznali
starstvo za boračka pitanja ZDK i
važnost ove akcije. Ovo je jedinstven
dijelom Općina Kakanj. Na području
slučaj u Kaknju gdje se omladina okopćine Kakanj je ukupno realiziraupila i na sebe preuzela odgovornost
no 38 ovakvih projekata, odnosno
uređivanja jedne šehidske česme,
izgrađeno 38 šehidskih česmi.
što je za svaku pohvalu i može biti
“Kakanj je dao 287 šehida i mi smo
primjer i drugima kako se i na ovaj
pokušali sa strukturama ZDK i
način čuva sjećanje na najbolje boOpćinom Kakanj da u svakoj mjesnoj
sanske sinove.
E.A.
zajednici izgradimo šehidsku česmu.
SVIM PRIPADNICIMA ISLAMSKE
VJERE ŽELIMO SRETNE
BAJRAMSKE DANE
BAJRAM ŠERIF
MUBAREK OLSUN
broj 242-243, 01.08.2014.
Nakon što je hafiz Fuad Abdullah Seferagić poklonio Hadždž Murisu Čičku
AKTUELNOSTI
Četveročlana porodica iz Brežana putuje na Hadždž
broj 242-243, 01.08.2014.
hov trud. Tako smo do sada obavili i sve
pripreme oko odlaska a ja sam samo u
jednom lijepom snu mogao da ovo usnijem za svoju porodicu.
Hamid Hadžić
Izjava hafiza
Fuada Abdullaha
Seferagića na
facebook profilu
Dragi moji prijatelji i vjernici,
Allah azze we dželle je htio da se
mojim malim sebebom - poklanjanja Hadždža bratu Murisu Čičku
iz Kaknja, pokrene lavina imana i
suosjećaja u vašim srcima u ovim
mubarek danima, pa se, evo za
svega par dana suočavamo sa
senzacionalnom viješću: kompletna
porodica ide ako Bog da inšaAllah
na Hadždž, dakle njih četvoro.
MašaAllah! Elhamdulillah! Ovo ne bi
bilo moguće bez vaših priloga i, prije svega, bez nesebičnih i darežljivih
familija širom svijeta. Javila su se
vjernička srca iz Australije, Amerike,
Singapura, Bosne i iz svih krajeva Ev-
Hafiz Fuad Abdullah Seferagić - vjerski humanitarni radnik
rope učestvujući u ovom hajru. Hvala vam na povjerenju prema meni,
Allahovom sitnom robu, i podršci
različitih akcija sa moga profila, Allah vas volio i uvećao beriket! Amin!
9
KAKANJSKE NOVINE
Magazin Saff je ove godine kroz svoje ja u nekoliko navrata tražio nekoga
aktivnosti nagradio tri svoja čitaoca učenog da sina Ensara ispituje hifz
putovanjem na ovogodišnji Hadždž. koji uči, a sticajem okolnosti na jednom mjestu smo upoznali Seferagića.
Tako je krenulo naše upoznavanje i
kontakt. Nakon toga mi je jednom
prilikom hafiz obećao hediju djeci
i rekao je da će to poslati po svom
bratu. A ja sam nakon izvjesnog vremena bio već upoznat da je dobio na
poklon putovanje na Hadždž pa sam
mu i čestitao. Tako sam nakon nekoliko dana, tačnije 2. dana Ramazana
imao neočekivanu posjetu TV Igman,
a voditelj mi je citiranjem ajeta donio
veliku vijest u moju porodicu. Naravno, suze su same navirale od radosti i
Muris, Admira, Eldina i Ensar - porodica Čičak iz
Brežana koja je dobila na poklon četiri Hadždža bio sam mnogo osjećajan. Zanimljivo
je da je tri dana ranije moja supruga
Jedan od dobitnika Saffove nagrade usnila san, kako sina šalje na Hadždž,
bio je i hafiz Fuad Abdullah Seferagić a ja sam se našalio da i mene sanja
koji je dobijenu nagradu poklonio tako. I to se uz Allahovu volju i desilo,
prijatelju Murisu Čičku iz Brežana pa mi to prepričavamo.
kod Kaknja. Drugi dan Ramazana Na Hadždž, inša Allah, ide tvoja
novinarska ekipa TV Igman je na cijela porodica, kako se sve desilo?
adresu ove četveročlane porodice - Nakon emitovanja emisije i youtube
donijela radosnu vijest koja je nakon snimka o dodjeli nagrade, na naš
objavljivanja u medijima, odnosno telefon se koji dan poslije javila pointernetu podstakla nekoliko po- rodica rodom iz Prijedora a koja živi
rodica koje su pomogle hodočašće u Australiji sa željom da i supruga ide
Kabi za ovu cijelu porodicu. Naime, sa mnom i da je oni pomognu. Tako
Muris Čičak je rodom iz Doboja kod je i bilo da i supruga pođe, a samo
Kaknja. Potiče iz šestočlane rudarske dan poslije došao je poziv od ljudi iz
porodice, ima mlađeg brata i dvije Bratunca, a koji žive u Americi, da i
sestre. On je po zanimanju mašinski sin naš ide. Mi smo bili pod velikim
tehničar i nezaposlen je. Sa supru- dojmom i velikim emocijama a onda
gom Admirom ima sina osnovca je hafiz pokrenuo akciju da i kćerku
Ensara i kćerku Eldinu koja je učenik pošalje s nama i sve se završilo, hvaGimnazije „Muhsin Rizvić“. Inače, la Allahu, za 24 sata sa hajrom.
Muris radi sezonske građevinske po- Šta poručuješ onima koji su
slove a bavi se i stočarstvom. Razgo- Vam omogućili ovo porodično
varali smo s njim, budući da je ovo putovanje Bejtullahu?
jedinstven primjer u BIH da jedna - Hvala Allahu što me počasti ovim
četveročlana porodica putuje u Me- ahbabom Fuadom Abdullahom
Seferagićem, koji je unio sreću u moj
kku.
Murise, odakle Vaše poznanstvo dom i obradovao mnoge Allahove robsa uvaženim hafizom i toliko pri- ove svojim poklonima. Pored toga, zajateljstvo da dobiješ ovakav pok- hvalio bih se porodicama koje su obezbijedile ovaj za nas veliki poklon i svima
lon?
- Ja se sa hafizom poznajem jednu koji su učestvovali u ovoj akciji u ovom
godinu. Upoznali smo se tako što sam mubarek mjesecu, da Allah nagradi nji-
AKTUELNOSTI
Potpredsjednik FBiH Mirsad Kebo pomogao
Nerminu Saraču-Zengi
Potpredsjednik Federacije BiH
Mirsad Kebo u proteklom periodu
posjetio je demobilisanog borca i
ratnog vojnog invalida iz Kaknja
Nermina Sarača-Zengu, kako bi se
o njegovom slučaju lično informisao, te kako bi mu pomogao.
Naime, Nermin Sarač je živio u
Hrvatskoj kada je počeo rat, odmah
se priključuje Koprivničkoj brigadi,
a nakon toga je bio pripadnik i 103.
Derventske brigade Hrvatske vo- Mirsad Kebo je prilikom ove posjete platio dug za
jske. U jednoj akciji je bio zarobljen struju, te Nerminu uručio paket prehrambenih i
higijenskih proizvoda
i odveden u logor Manjača gdje je
proveo godinu dana neviđene tor- ranjavanje na Misoči. Danas živi sam
ture. Nakon razmjene priključuje u naselju Obre i preživljava sa 50 KM
se kakanjskoj 329. brdskoj brigadi invalidnine. Zbog velikog duga čak
Armije BiH gdje preživljava teško mu je i struja bila isključena.
Gospodin Mirsad Kebo je prilikom
ove posjete platio dug za struju,
nakon čega je struja još za vrijeme
njegovog boravka i priključena, te
je Nerminu uručio i paket hrane i
higijenskih proizvoda, koji će mu
pomoći u narednom periodu da
normalno živi.
Ovom obilasku je prisustvovao
i Selman Rustempašić koji je i
upoznao gospodina Kebu o ovom
slučaju. Bio je prisutan i predsjednik MZ Čatići Elnes Delibašić koji se
ispred mjesne zajednice zahvalio
Kebi na ovom humanom djelu koje,
kako je poznato, u mjesecu Ramazanu višestruko vrijedi.
E.A.
Donacije firme „IBE“
Adem Omerhodžić, mještanin Sebinja, dobio krov nad glavom
Jedan od građana općine Kakanj koji
su zbog strašnih posljedica nedavne
prirodne nesreće ostali bez svojih domova je i Adem Omerhodžić,
nastanjen u Sebinju, jednom od
najudaljenijih područja općine Kakanj. Ademovu trošnu kuću uništile
su podzemne vode, pa je postojala
potreba da se njemu i njegovoj porodici što prije pomogne.
Pronađeno je rješenje da se Ademu
kupi kuća koja se nalazi u blizini
njegovog uništenog doma. Kuća je
prazna, u solidnom je stanju, a vlasnik je davno odselio na područje
Busovače. Kupovinu ove kuće
izvršio je Crveni križ općine Kakanj
KAKANJSKE NOVINE
JU “Dom zdravlja”
Kakanj
Svim građanima Kaknja
islamske vjere upućujemo
srdačne čestitke povodom
nastupajućeg RAMAZANSKOG
BAJRAMA
BAJRAM MUBAREK OLSUN
10
Selo Sebinje
zahvaljujući donatorskim sredstvima firme „IBE“ Ljubljana koja se bavi
projektovanjem i inžinjeringom.
Kuća je plaćena 3.000 KM koliko je
i iznosila donacija ljubljanske firme.
Ova donacija Crvenom križu općine
Kakanj stigla je uz posredovanje
Svim građanima
islamske vjere želimo
sretne bajramske dane
BAJRAM ŠERIF
MUBAREK OLSUN
Općine Kakanj kojoj se ljubljanska firma javila sa željom da donira novčana
sredstva. „Uz izraze poštovanja i
uvažavanja, želim Vam se zahvaliti za
Vaše interesovanje i iskazanu brigu u
pogledu posljedica prouzrokovanih
strašnom prirodnom nesrećom koja
je pogodila, između ostalih, i općinu
Kakanj. Vaša spremnost i želja da nam
pomognete je za nas znak ohrabrenja i Vaše velikodušne solidarnosti,
te Vam se stoga srdačno zahvaljujemo za iskazani senzibilitet prema
ugroženom stanovništvu“, napisao je
općinski načelnik Nermin Mandra u
e-mailu koji je upućen donatoru.
Press Općine Kakanj
Svim građanima islamske vjere
želimo sretne nastupajuće
bajramske dane uz čestitku
BAJRAM ŠERIF
MUBAREK OLSUN
broj 242-243, 01.08.2014.
AKTUELNOSTI
Hor „Bostan“ promovisao spot za ilahiju „Posljednji dah“
broj 242-243, 01.08.2014.
Tokom snimanja na Bobovcu...
ba je koja ima dosta iskustva
u režiranju spotova, a radi za
produkcijusku kuću „Gotiva“.
Inače, ovaj momak je Kakanjac, student druge godine
mašinskog fakulteta. Čuo je
za finsnsijski problem hora
oko snimanja spota i izrazio
želju da pruži svoj doprinos
ovom udruženju. Nadamo
se da će ovaj spot Ameru pomoći oko promocije
njegovog rada i stručnog osposobljavanja za posao koji
voli raditi.
Za snimanje spota „Posljednji dah“
finansijski su pomogle Općina Kakanj i firma „Deela“, ali i drugi kakanjski privrednici.
Prije same promocije spota, posjetioci Omladinskog centra su imali
priliku pogledati film „Making-of“
koji govori o tome kako je sve izgledalo na terenu prilikom sniman-
kle, bilo je i kiše i sunca, ali i magle.
Svi prirodni efekti bili su na strani
„Bostana“, a najbitnije je, kažu, to
što su radili i što rade iz ljubavi.
Članovi „Bostana“ već dugo vremena su pokušavali snimiti spot za
ovu ilahiju. A kako i sami znamo da
neprofitna udruženja imaju problem sa finansijama,
tako je bilo i kod
njih. Skoro punu
godinu su se raspitivali,
sastančili
sa produkcijskim
kućama za snimanje spota, ali nikada
nisu uspjeli dogovoriti konačno
snimanje.
Bilo
je različitih ideja
kako spot snimiti,
koje lokacije odabrati itd., a opet na
... i na lokalitetu močvare „Bistrik“
koncu svega probja spota.
lem su finansije. Možda je to tako U narednom periodu članovi „Bostai trebalo da bude jer da su nekad na“ će snimiti još jednu ilahiju koja
ranije uradili taj spot, to ne bi bilo nosi naziv hora „Bostan“. Tekst je
na ovakvom nivou na kojem je to pisao Ahmed Čelebić, a u proteksada. Uz vrlo male finansije, a s dru- lom periodu Eldin Huseinbegović
ge strane veliki angažman onih koji je u svom studiju uradio muziku
čine dio ovog spota, ovo je veliki za istu. Kao i obično, problem sa fiuspjeh, ne samo za članove hora, nansijama postoji, ali se nadaju da
nego i za ljude koji su režirali i sni- će u narednom periodu i to rješiti.
mali ovaj spot, ali i za lokalpatriote. Zaista je lijepo bilo biti dio ovog
Osobe angažovane na snimanju druženja. Posjetioci su svojim dolspota „Posljednjeg daha“ su: režiser askom potvrdili da ima onih koji još
Amer Spahić, direktor fotografije uvijek vole islamsku duhovnu muziFaris Garib sa saradnicima (Ma- ku. Nadamo se da će hor „Bostan“ i u
lik Kurt i Enes Čaluk), za snimke iz vremenu nakon Ramazana organizraka zaslužan je Elvir Salčinović, a zovati ovakva ili slična druženja, a mi
korišteni su i snimci Renata Kristića, Kakanjci smo ti koji trebamo potvrza make up se pobrinula Nedžma diti da ilahije nisu samo dio ramazanBjelopoljak Čaluk.
ske tradicije, nego dio svakodnevnog
Režiser spota je Amer Spahić i oso- života.
Alma Kahvedžić
11
KAKANJSKE NOVINE
Vjerovatno ne postoji Kakanjac koji nije čuo za kakanjski
hor „Bostan“. Obzirom da se
hor u posljednje vrijeme nije
pojavljivao u javnosti, mnogi
su pomislili čak i da je prestao
sa djelovanjem. Međutim, za
to vrijeme su članovi hora
bili jako vrijedni i radili su
na raznim projektima. Jedan
od njih je i ilahija „Posljednji
dah“, čiji je spot promovisan
22. jula u Omladinskom centru Kakanj. Tekst i muziku za
ovu ilahiju je napisao Kenan
Hadžifejzović, aranžman je radio
Eldin Huseinbegović, a ilahiju solira
Alen Čišija. Sve navedeno je realizovano zahvaljujući ljudima kojima
nije interes novac, nego osjećaj da
se pomogne i doprinese društvu.
PR hora „Bostan“ je Aldin Šljivo
koji nam je o ovom projektu rekao
sljedeće:
„Članovi hora „Bostan“ u proteklom
periodu su vrijedno radili i evo došao
je dan da se sve to javnosti i predstavi.
Naime, glavni cilj ovog okupljanja
je promocija spota ilahije „Posljednji dah“. Spot je sniman na području
Kaknja i to na više lokacija: okolina
starog grada Bobovca, džamija Sultan Mehmed El-Fatiha u Kraljevoj
Sutjesci, lokalitet kakanjske močvare
Bistrik, itd. Spot je radila jedna izuzetno mlada i ambiciozna ekipa na čelu
sa našim Amerom Spahićem i važno
je napomenuti da je spot sniman na
vrlo visokom nivou, a s druge strane
uz skromni budžet. Pored spota promovisali smo i obradu ilahije „Putnik“ koja je rađena u studiju Edina
Fazlića. Također, najavili smo i koncert u organizaciji hora „Bostan“
koji bi trebao biti organizovan za
Kurban-bajram. Također, omladinsko udruženje hor „Bostan“ u narednom periodu namjerava podmladiti
i proširiti članstvo, pa pozivam sve
mlade do 15. godina koji imaju ambicije za učenjem ilahija da se prijave
za članstvo, bilo putem facebook
profila hora Bostan ili lično preko
članova hora. Ja koristim ovu priliku
da se zahvalim našim sponzorima i
ljudima koji su nam pomogli da ove
aktivnosti uspješno realizujemo.“
„Bostani“ kažu da su se u toku dvatri dana snimanja spota promijenila „sva četiri godišnja doba“, da-
KOLUMNA
KAKANJSKE NOVINE
NAJVEĆA UTAKMICA DO SADA NA STADIONU RUDARA
Piše Ahmed Kovač
Da, imao je Rudar u svojoj dugoj je val postača da pobjede šejtana, da vam pričam o ljepoti koju su
i bogatoj historiji mnogo velikih zle duše, i da se odazovu pozivu oči vidjele te noći, o nasmijanim
utakmica, neke od njih su igrane u domaćina. Haman i ona velika licima, srdačnim susretima, toplim
zadnjim sezonama kada su u zad- kapija bješe potijesna da svi ona- zagrljajima, razigranim srcima, ali
njim kolima gostovali „Rođeni“ iz ko rahat uđu na stadion i zauzmu nekada je ljepota u malo riječi.
Mostara i kada se odlučivao putnik svoje mjesto. Popunjavali su sto za Helem, taman kada se proučila i
u viši rang takmičenja. Ali, 17. jula stolom vrijedno i skladno bez frtu- dova poslije iftara, krenuše oblaci
ove godine i ovog mubarek Rama- tme i halabuke, k’o pčele, ma ša Al- da se nadvijaju nad našim grazana upriličena je najveća utakmi- lah. A onda začuh i glas naratora, dom, kao da su nam govorili: Sad
ca u organizaciji Općine Kakanj sa našeg Mirze, da se postači malo i je vakat da se krene na teraviju. I
kakanjskim privrednicima, na čelu stisnu za stolovima jer ima postača neka su, jer znamo mi Bošnjaci
sa načelnikom Nerminom Man- kojima treba mjesto da sjednu. tako, kad krene sa kahvenisanjem
drom. U ovoj utakmici, tri hiljade Ey Vallah, meni srce k’o obe trib- i muhabetom, zaboraviti na druge
Kakanjaca, postača, je sa zadnjim ine. Onda kažem sebi: Ahmaku je- obaveze.
dahom sunca i prvim
IFTAR
UMJESTO
glasom
mujezina
VAŠARA
u iftar pobijedilo
Hvala Allahu, pa
šejtana prokletog.
nas
je
poslužio
Bio sam na tribini
vremenom
taman
oko 20 h tog akšama
onoliko koliko je
kada se tri hiljade
trebalo. A aferim
pripremljenih mjesta
našem
načelniku
onako stidljivo popNerminu Mandri i
unjavalo. Pomislih,
nadamo se svi kako
zar nema postača,
će ovaj iftar a kako
zar nema postača
je i sam načelnik
koji će se odazvati
rekao, postati dio
na poziv domaćina
tradicije u našem
da ih ugosti, nahragradu. Nadamo se
ni i napoji, jer svaki
kako će ovaj iftar u
postač zna vrijedUpališe se kandilji, mujezin pusti glas sa tribine, a sa terena zašaputa tri hiljade dova Kakanjske dane kulnost odlaska na ifture, glas sevdaha
tar a tek vrijednost i nagradu za dan, đe ćeš i pomisliti a kamoli se kakanjskih nada i hora Bostan,
domaćina, a Boga mi, iftari su kod zabrinuti da se mu’mini neće odaz- zamijeniti dojučerašnje pijanke,
nas i dio tradicije, ne samo vjere, i vati na ovaj iftar, zaboravio si da se ražnjeve, šatore i pjevaljke posred
nema da se ne dođe kada si poz- u Bosni na iftar dolazi taman tako, čaršije. Veliko hvala i još jedno afvan na iftar do velikog zora. Obuze petnaestak minuta pred iftar, znaš erim privrednicima koji su pomome i nekakava tuga, pomislih zar da se ne čeka dugo, već taman dok gli i podržali ovaj veličanstveni
nas je šejtan toliko okrenuo da se se poselamiš i koju progovoriš, skup u kojem su svi prisutni osjetili
nećemo odazvati pozivu domaćina šerbe i kahva na stolu spremni, međusobnu ljubav, pažnju i jedinna iftar, zar će pobijediti oni koji utom će i vakat. Taman tako i bi, stvo, ono što smo već davno izgusu toga dana i tih dana pred iftar dok se progovorila koja, proučila bili a izgubili smo i komšiluk, a ovaj
priželjkivali kišu da bi se upropas- ilahija i zapjevala sevdalinka, bješe iftar nam je makar na 2-3 sata sve
tio ovaj veliki događaj, čak su i vrijeme za ašare, dovu i ezan. to vratio.
Boga molili za kišu iako za Njega i Upališe se kandilji, mujezin pusti Neka vas sve zajedno dragi Allah
ne znaju, sramota! Osam sati i de- glas sa tribine, a sa terena zašaputa nagradi za vaš trud i obraduje onset minuta, akšam sve više pada, a tri hiljade dova i ruke se podigoše ako kako ste vi obradovali sve nas
tako i meni mrak na oči, ne zbog ka nebu. Kakvu samo snagu čovjek na stadionu i da vam podari zdravgladi i žeđi već zbog praznih stolo- osjeti u tim trenucima, koju sreću i lja i snage da se godini nađemo
va. Još 25 minuta do iftara a ispred ljubav prema Bogu, Islamu, prema ponovo iz istog plemenitog ramene pusta mjesta postača. A svim postačima, cijelome gradu i zloga, a one zle duše, nek se stide
onda petnaestak minuta pred iftar, ummetu. Trebale bi mi samom Ka- i Boga i naroda, kako se kod nas to
kao da su se svi dogovorili, krenuo kanjske novine od korice do korice kaže.
12
broj 242-243, 01.08.2014.
Kakanjski
maturanti
2013/14.
broj 242-243, 01.08.2014.
KAKANJSKE NOVINE
Specijalni
prilog
13
KAKANJSKE NOVINE
14
broj 242-243, 01.08.2014.
KAKANJSKE NOVINE
broj 242-243, 01.08.2014.
15
KAKANJSKE NOVINE
16
broj 242-243, 01.08.2014.
KAKANJSKE NOVINE
broj 242-243, 01.08.2014.
17
KAKANJSKE NOVINE
18
broj 242-243, 01.08.2014.
KAKANJSKE NOVINE
broj 242-243, 01.08.2014.
19
KAKANJSKE NOVINE
20
broj 242-243, 01.08.2014.
KAKANJSKE NOVINE
broj 242-243, 01.08.2014.
21
KAKANJSKE NOVINE
22
broj 242-243, 01.08.2014.
KAKANJSKE NOVINE
broj 242-243, 01.08.2014.
23
KAKANJSKE NOVINE
24
broj 242-243, 01.08.2014.
KAKANJSKE NOVINE
broj 242-243, 01.08.2014.
25
KAKANJSKE NOVINE
26
broj 242-243, 01.08.2014.
KAKANJSKE NOVINE
broj 242-243, 01.08.2014.
27
KAKANJSKE NOVINE
28
broj 242-243, 01.08.2014.
KAKANJSKE NOVINE
broj 242-243, 01.08.2014.
29
KAKANJSKE NOVINE
30
broj 242-243, 01.08.2014.
KAKANJSKE NOVINE
broj 242-243, 01.08.2014.
31
KAKANJSKE NOVINE
32
broj 242-243, 01.08.2014.
KAKANJSKE NOVINE
broj 242-243, 01.08.2014.
33
KAKANJSKE NOVINE
34
broj 242-243, 01.08.2014.
KAKANJSKE NOVINE
broj 242-243, 01.08.2014.
35
Trgošped d.o.o. Kakanj
tel: 00387 61 772100,
fax:00387 32 559045
www.trgosped.com.ba
e-mail: [email protected]
Svim građanima
islamske vjere želimo
sretne bajramske dane
BAJRAM ŠERIF
MUBAREK OLSUN
Novo: Građevinski materijali
Popust na gotovinsko plaćanje 3%
Besplatan prijevoz kupljene robe
Iz ponude izdvajamo
• sve za vrt
• boje i lakovi
• mašine i alati
• vodomaterijal
• centralno grijanje
• keramika i sanitarija
• građevinski materijali
Ako želite uspješno poslovanje na polju transporta, trgovine, izgradnje proizvodnje betona i asfalta,
nazovite prihvatljivog i povjerljivog poslovnog partnera
SVIM PRIPADNICIMA ISLAMSKE VJERE ŽELIMO SRETNE BAJRAMSKE DANE
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN
KAKANJSKE NOVINE
PZU Apoteka “MEDICA”
Ulica A. Izetbegovića M4
Tel: 032/ 557-020;
557-021
557-022
Fax: 032/ 557-023
36
Svim građanima islamske vjere
želimo sretne nastupajuće
bajramske dane uz čestitku
BAJRAM ŠERIF
MUBAREK OLSUN
broj 242-243, 01.08.2014.
Besplatne male oglase
možete poslati sms porukom:
061/362-654 i na
e-mail: [email protected]
NEKRETNINE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prodajem 300 kvadrata
zemljišta na Vrhevlju, ulaz
sa glavnog puta, blizu je
dovod struje i vode. Tel:
061-692-943;
Prodajem parcelu od 603
m2 u Popima, blizu trafo
stanice pokraj česme
zvana „Husova“, posjeduje
prilazni put na cestu, pogodno za gradnju. Papirologija uredna. Kontakt
telefon: 030/296-834 i
mobitel od 17,00 sati
061/924-294;
Prodajem
dvospratnu
kuću i 860 kvadrata
okućnice u Povezicama.
Tel: 061-976-830;
Prodajem
zemljište
kod džamije u Popima
uz glavnu cestu, 1.100
kvadrata. Tel: 061-319-717;
Prodajem
građevinsku
parcelu cca 800 kvadrata
u Kaknju/Centar. Tel: 032736-018;
Povoljno prodajem kuću
u naselju Malješ, sve detaljne informacije na telefon 032-558-056;
Prodajem kuću u Zgošći
sa 621 kvadrat okućnice,
kuća je na dva sprata sa
posebnim ulazima. Tel:
064-411-8200;
Prodajem
opremljenu
kuća na Hrasnu pored
džamije. Tel: 061-276-187;
Prodajem zemljište u
blizini džamije u Popima
uz glavnu cestu, 1.400
kvadrata. Tel: 061-585-928;
Prodajem kuću u Doboju
pored Vatrogasnog doma,
sa grijanjem, pogodna
za dvije porodice, na dva
sprata. Tel: 063-048-274;
Prodajem
građevinsko
zemljište u Podbjelavićima.
Tel: 060-340-4079;
Povoljno prodaje zemlju
na Vrhevlju, obezbijeđen
put i voda. Tel: 061-816436;
broj 242-243, 01.08.2014.
Prodajem 600 kvadrata
zemlje pored rijeke Bosne
za gradnju stambenog
objekta, sa svom infrastrukturom. Cijena 60 KM
po kvadratu. Tel: 063-684575;
VOZILA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opel Corsa benzin +
plin 1.4 registrovan do
10.12.2014., nove gume.
Cijena 1.900 KM. Tel: 061162-382;
Reno Clio benzin 1.2
model 2005., uvezen i tek
registrovan, full/oprema.
Cijena 4.900 KM. Tel: 061162-382;
Reno Scenic dizel 1.9 DCI
88 KW, model 2004/2005.,
full/oprema. Cijena 6.300
KM. Tel: 061-162-382;
Fiat Bravo dizel 1.9 JTD
model 2000/2001., boja
bijela/metalik, registrovan
do novembra 2014. Cijena
3800 KM. Tel: 061-162-382;
Citroen C-5 dizel 2.0 HDI 66
KW, model 2004., karavan,
full/oprema. Cijena 6.300
KM. Tel: 061-162-382;
Golf 3 1,9 TDI, model 1996.,
registrovan do 10.2014.
Tel: 061-070-911;
Fiat Stilo limuzina 1.9 JTD
dizel, model 2003., registrovan do 01.2015., full/
oprema. Cijena 4.900 KM.
Tel: 062-521-281;
Prodajem skuter 125cm,
pežo/kinez bez papira 550 KM; biciklo - 220 KM;
motor Java Kros 350 c.
- 1.500 KM. Tel: 064-4095895;
Prodajem Reno Clio 15
DCI 48 KW, model 2002.,
prešao 140000, garažiran,
bez klime, 5. vrata. Cijena
4300 KM. Tel: 062-149-548;
USLUGE
•
•
Dajem instrukcije iz Engleskog jezika za učenike
osnovne i srednje škole.
Tel: 062-980-845;
Diplomirani fizioterapeut
nudi usluge: manuelne i
sportske masaže, streching tretman kod bolova
vrata i kičmenog stuba,
kineziterapija
nakon
moždanog udara, reha-
•
•
•
•
bilitacija nakon srčanog
infarkta, korekcija skolioza, kineziterapija plućnih
oboljenja, rehabilitacija
nakon operacije kuka, kineziterapija ostalih skeletno mišićnih i neuroloških
oboljenja. Tretmane radim
u vlastitom prostoru, po
dogovoru dolazim na
kućnu adresu. Informacije
za termin možete dobiti
na mob: 0603220044;
Pravim
sve
vrste
namještaja tapaciranog,
popravljam sve vrste
starog namještaja i montiram sve vrste pločastog
namještaja. Tel: 062-944747;
Kombi prevoz, selidbe
odvoz sve vrste robe i
materijala, radna snaga
obezbijeđena. Tel: 061774-925;
Elektroenergetičar: izrada
nove i popravak stare elektroinszalacije po novim
sistemima ugradnje po
izlazu 6,00 KM. Plaćanje
po dogovoru. Ugradnja
automatskih osigurača,
montaža i spajanje el. bojlera, ugradnja indikatora
za kupatilo, popravak el.
uređaja, montaža rasvjetnih tijela, sve vrste elektro
instalacije. Tel: 062-891548;
Vršim
usluge
u
građevinarstvu: malterisanje, keramika, fasade.
Tel: 061-624-622;
OSTALO
•
Prodajem polovan dobro
očuvan dječiji krevetić i
ljulju s novim madracem.
Tel: 061-045-259;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OGLASI
Mlađi bračni par traži
namješten jednosoban
stan, garsonjeru ili sprat
kuće. Tel: 062-863-409;
Otkupljujem orginalne
HP tonere. Tel: 062-880100;
Izdajem dvosoban stan
na duži vremenski period. Tel: 062-282-911;
Izdajem pod zakup jednosoban stan u centru
grada. Tel: 062-721-005;
Kupujem
željeznu
polovnu kapiju, po
mogućnosti da ima malu
vratnicu a da nije klizna.
Tel: 062-903-949;
Prodajem balirano sijeno. Cijena jedne bale 3
KM. Tel: 063-951-621;
Prodajem polovan dobro
očuvan dječiji krevetić sa
madracem. Tel: 061-153442;
Prodajem trepezarijski
stol na razvlačenje i 6
stolica - 100 KM, zvati na
032-558-056;
Prodajem dva muška
odijela, kvalitetna, broj
52 i 54. Cijena po dogovoru, zvati na 032-558056;
Prodajem
veći
broj
muških kvalitetnih cipela broja od 44 do 45. Cijena po dogovoru, zvati
na 032-558-056;
Prodajem povoljno 2
polovna dječija bicikla u
voznom stanju za uzrast
4-10 godina. Tel: 032558-919 ili 061-588-691;
Prodajem biciklo 26
aluminijsko, 21 brzina.
Cijena 140 KM. Tel: 062852-170.
SJEĆANJE
Navršilo se 8 godina od smrti
drage majke
Halide Mujagić,
rođene
Dervišević
Neka te dragi Allah dž.š.
nagradi najvećom nagradom,
Dženneti Firdevsom. Amin.
Sin Mirsad Mujagić
37
KAKANJSKE NOVINE
BESPLATNI MALI OGLASI
•
ZABAVA
OSMOSMJERKA
Ć
I
Š
A
L
V
A
K
N
A
L
B
K
I
S
I
I
G
O
R
P
A
K
L
I
N
O
P
R
H
M
O
P
K
O
R
A
Č
N
A
S
A
O
E
O
H
T
R
O
N
H
A
R
D
T
T
J
I
B
H
E
K
R
E
T
R
O
P
A
R
A
K
U
S
A
R
A
S
T
K
N
A
D
I
M
E
K
T
O
R
K
T
T
E
O
S
I
K
O
T
A
S
C
F
O
R
E
E
L
J
N
S
T
E
T
I
LJ
A
I
L
I
R
F
A
O
J
O
H
U
V
E
E
V
K
D
V
V
K
V
E
S
N
Š
K
G
U
M
O
S
O
L
U
A
B
A
I
K
G
V
I
A
U
N
V
S
E
D
E
N
K
A
R
L
O
T
U
R
O
I
B
S
R
Đ
A
R
E
A
I
T
I
E
B
D
N
O
G
E
R
E
B
V
A
L
E
R
I
J
N
E
R
L
D
E
R
T
S
A
R
A
H
O
R
A
J
N
-ANDONOVA(LUDMILA) IZ BUGARSKE REKORDERKA OD: 20.07.1984. DO: 30.07.1987. GODINE
-BEITIA(RUTH)- ODLIČNA ŠPANJOLKA IZ SANTANDERA ROĐENA 01.04. 1979. GODINE
-BLANKA VLAŠIĆ – HRVATSKA OLIMPIJSKA, SVJETSKA I EUROPSKA POBJEDNICA ROĐENA U SPLITU, 08.11.
1983. GODINE, JOŠ UVIJEK MEĐU NAJBOLJIM.
-BERGKVIST(KAJSA)- POZNATA ŠVEĐANKA ROĐENA U ŠTOKHOLMU(STOCKHOLM), 10.10.1976. GOD.
-BRUMELJ(VALERIJ)- RUS(SSSR)ROĐEN, 14.04. 1942. U RAZVECKI AMUR OBLAST, UMRO 26.01.2003. U MOSKVI.
-DICK( FOSBURY)- AMERIKANAC TVORAC FLOP(LEĐNE) TEHNIKE (ROĐ. 06.03.1947. PORTLAND OREGON).
-DRAGUTIN TOPIĆ- NAJBOLJI SRBIJANAC ROĐEN, 12.03. 1971. U BEOGRADU.
-ELVIR KREHMIĆ- NAJBOLJI U BIH, ROĐEN, 27.04. 1973. GOD. U ZENICI.
-ETEL(ETHEL KATHERWOOD)- NAJBOLJA KANAĐANKA U 1928. GODINI.
-FOSBERI- DANAS NAJSAVRŠENIJA TEHNIKA NOSI NAZIV PO DICK FOSBURY(SAD-USA).
-GERE(OLGA PULIĆ)- NAJBOLJA U BIVŠOJ SFRJ, ROĐENA U NOVOM SADU, 27.09.1942(SRBIJA).
-HAROLD OSBORN(USA)- AUTOR ISTOIMENE TEHNIKE( 13.04.1899. – 05.04.1975. GOD.)
-HEIKE(HENKEL)- JEDNA OD NAJBOLJIH NJEMICA(05.05.1964. KIEL SCHLESWIG- HOLSTEIN).
-HORAJN- TEHNIKA KOJA NOSI IME PO TVORCU GEORGE HORINE(USA) REKORDER IZ 1912. GODINE.
-IGOR PAKLIN- JEDAN OD NAJBOLJIH RUSA(SSSR) ROĐEN, 15.06.1963.FRUNZE(KIRGISTAN).
-LEĐNA- TEHNIKA FOSBERI(FLOP) AUTORA DICK FOSBURY(06.03.1947. PORTLAND OREGON-USA).
-KAJSA ( BERGKVIST)- NAJBOLJA ŠVEĐANKA (12. 10. 1976. STOCKOLM).
-KARLO(CARLO THRANHARDT) NJEMAC SA ODLIČNIM REZULTATIMA U DVORANI.
-KATERVUD( ETHEL KATHERWOOD) KANAĐANKA(18.04.1908.) ZLATO NA O.I. AMSTERDAM 1928.GOD.
-KOSTADINOVA(STEFKA) SVJETSKA REKORDERKA OD 1987. DO DANAS (PLOVDIV, 25.03.1965.) BUGARSKA
-METOD- NAČIN (METODIKA) OBUČAVANJA ODREĐENE TEHNIKE.
-OBUKA- OBUČAVANJE NEKE OD TEHNIKA.
-OPKORAČNA- NAŠ NAZIV ZA STRADLLE(STREDL) TEHNIKU(CHARLES DUMAS, 1956.)
-PATRIK SJEBERG(SJŐBERG) SLAVNI ŠVEĐANIN(JAN NIKLAS)(05.01. 1965. GOTHENBURG VASTRA GŐTLAND
COUNTY)
-PORTER (HARY FRANKLIN)-(USA) JEDAN OD NAJBOLJIH U SVOM VREMENU(31.08.1882.- 27.06.1965.)
-RUT-(RUTH BEITIA)- ŠPANJOLKA ROĐENA, 01.04.1979. U SANTANDERU ŠPANIJA.
-SARA- (SIMEONI)- NAJPOZNATIJA TALIJANKA (15.04.1953. RIVOLI VERONEZE).
-SOTOMAJOR-(JAVIER)- SVJETSKI REKORDER(13.10.1967. LIMONAR, MATANZAS CUBA).
-STEFKA-(KOSTADINOVA)- SVJETSKA REKORDERKA IZ BUGARSKE (25.03. 1965. PLOVDIV).
-STREDL- DRUGI NAŠ NAZIV ZA OPKORAČNU TEHNIKU(STRADLLE).
-SVINEJ- NAŠ NAZIV ZA TEHNIKU IRSKOG AMERIKANCA MICHAEL SWEENEY(1895.)
-ŠKARE- NAŠ DRUGI NAZIV ZA PREKORAČNU TEHNIKU (MAKAZE, MAKAZICE).
-TEHNIKA- NAČIN I STIL KOJI SE JE MJENJAO KROZ HISTORIJU(POVIJEST).
-TRONHARD- (CARLO THRONHARDT) NJEMAC SA NAJBOLJIM DVORANSKIM REZULTATIMA.
-VALERIJ-(BRUMELJ)- ZLATNI RUS U TOKIJU 1964. I RIMU 1960. (14.04.1942.).
38
UREĐUJE: IVICA PEKIĆ -PEKIVI-
KAKANJSKE NOVINE
UPOZNAJTE TEHNIKE,METODE OBUČAVANJA, T VORCE AUTORE POJEDINIH TEHNIKA, ŠAMPIONE,
ŠAMPIONKE, REKORDERE, REKORDERKE I NAJBOLJE POJEDINCE, POJEDINKE KOD NAS I U SVIJETU U
JEDNOJ LIJEPOJ I ATRAKTIVNOJ ATLETSKOJ DISCIPLINI.
43
I
2
N
D
2
RA br. 24
G
A
N PON
KU
RJEŠENJA IZ PROŠLOG BROJA
CRNOBIJELA KLASIČNA KRIŽALJKA:
Šta je pravi pakao
PIRAMIDA:
Skočkovac
broj 242-243, 01.08.2014.
Uređuje Eldin Omeragić, foto Mirsad Mujagić
SPORT
Ekipe Rudara i Mladosti obavljaju posljednje
pripreme pred početak Prve lige FBIH
Dva kakanjska prvoligaša ulaze u posljednju fazu priprema pred početak
Prve lige FBIH koja počinje za nekih
10-ak dana. Oba kakanjska prvoligaša
intenzivirala su pripreme, pa pored
klasičnih priprema, prešlo se u fazu
odigravanja kontrolnih susreta. Ekipa
Rudara svoje prve kontrolne utakmice odigrala je u Vitezu, na memorijalnom turniru „Galib Mujčić“, gdje su
u polufinalu odmjerili snage sa ekipom Čelika iz Zenice, te pobjedom od
3:2 prošli u finale. U finalu ih je čekala
ekipa Travnika, koja je bila bolja u susretu protiv domaćina Viteza. Samo
finale nije pokazalo bogzna kakav nogomet, te je nakon regularnog dijela
susreta rezultat bio 0:0. Nakon boljih
Detalj sa susreta Mladost - Travnik
izvođenja penala, ekipa Travnika je
zasluženo osvojila ovaj turnir.
Što se, pak, ekipe Mladosti tiče, ekipa
Mladosti odigrala je dvije izuzetno
kvalitetne utakmice. U prvoj od njih,
ekipa Mladosti savladala je ekipu
Travnika na svom terenu rezultatom
3:0, te je u ovoj utakmici dokazala
ono što stručnjaci već uveliko
govore, a to je da bi ekipa Mladosti
ove godine mogla da iznenadi i
neke favorite, te da se ova ekipa
uopšte ne treba brinuti kad je
opstanak u ovoj ligi u pitanju. Da su
te konstatacije tačne, pokazao je i
susret koji je Mladost odigrala protiv
ekipe Famosa, a ekipa Mladosti je
goste u ovom susretu deklasirala sa
visokih 5:0. Do početka prvenstva
i Mladost, ali i ekipa Rudara odigrat
će još nekoliko kontrolnih susreta, te
će na taj način iskoristiti priliku da se
što bolje pripreme za početak nove
sezone.
Adnan Hadžić ponovo u Rudaru
upravo u Rudaru, gdje je debitovao sa
17 godina, a kao jedan od najboljih
golmana u državi 2009. godine potpisao je četverogodišnji ugovor sa
mostarskim Zrinjskim. U ljeto 2013.
godine prelazi u sarajevski Željezničar,
gdje su ga navijači s Grbavice upamtili po sjajnim odbranama u Ligi prvaka
protiv ekipe Plzena. Od januara 2014.
godine je golman tuzlanske Slobode,
gdje je svojim odbranama u pola
godine pomogao ekipi da se vrati
Adnan Hadžić
u Premijer ligu. Nema sumnje da će
pojačanja i pomoći Rudaru da ostvari „Ado“ biti veliko pojačanje za Rudar
što bolji rezultat, kazao je Hadžić na- koji ima ambicije da se konačno vrati
u najelitniji rang bh. fudbala.
kon potpisa za Rudar.
Adnan Hadžić svoju karijeru je počeo (Edis Škulj)
SVIM PRIPADNICIMA ISLAMSKE VJERE
ŽELIMO SRETNE
BAJRAMSKE DANE
BAJRAM ŠERIF MUBAREK
OLSUN
broj 242-243, 01.08.2014.
Ulica A. Izetbegovića 63
Tel:032 557 - 360;
557 - 361
Ulica 311. lahke brigade bb
Tel: 032 558 - 970
KAKANJSKE NOVINE
Fudbaleri Rudara dobili su veliko
pojačanje za narednu sezonu u kojoj
imaju ambicije boriti se za ulazak u
Premijer ligu BiH.
Sigurno najveće pojačanje Kluba
u posljednjih nekoliko godina je
povratak 26-godišnjeg golmana
Adnana Hadžića, koji se nakon šest
godinavraća u klub u kojem je počeo
svoju karijeru.
- Nakon prijateljskog razlaza sa Slobodom, imao sam jednu opciju za inostranstvo koja se na kraju izjalovila
i nisam smio rizikovati dalje, tako da
sam se vratio kući. Kako ljudi kažu,
kod kuće je najbolje, nadam se da ću u
narednih pola godine opravdati epitet
39
SPORT
Prva liga FBIH specijal; b2b intervjui sa trenerima ekipa Rudara i Mladosti
ĐEMAL PAČARIZ, šef stručnog štaba FK RUDAR KAKANJ
VJERUJEM DA ĆU OPRAVDATI UKAZANO POVJERENJE
Izbor na mjesto šefa stručnog štaba,
dugodogišnjeg igrača i trenera
raznih omladinskih selekcija Rudara
iz Kaknja te sam finiš priprema pred
narednu sezonu bio je povod da se
razgovara sa Đemalom Pačarizom
koji odnedavno trenira seniorski tim
Rudara.
Gospodine Pačariz, prije svega jedan lijep sportski pozdrav za vas.
- Hvala vam na pozivu za ovaj razgovor i jedno veliko hvala vama što pratite
naše pripreme i aktivnosti u FK Rudar
KAKANJSKE NOVINE
Đemal Pačariz
Kakanj pred početak nove sezone.
Nedavno ste izabrani na mjesto
šefa stručnog štaba FK Rudar
Kakanj, a poznato je da ste po
okončanju igračke karijere trenirali u više navrata omladinske
selekcije. Da li ste iznenađeni izborom na mjesto šefa stručnog
štaba?
- Poznato je da sam godinama bio
igrač ovog tima dok se još takmičio u
Premijer ligi BiH, bio je to poseban period za mene kao igrača. Zatim sam
godinama trenirao omladinske selekcije u Kaknju i eto u razgovoru sa Upravom kluba pružila mi se prilika da
vodim seniorski tim, što sam svakako
prihvatio. Počastovan sam da budem
trener kluba u kojem sam se proslavio
kao igrač i u kojem me jako poštuju.
Vjerujem da ću opravdati povjerenje
ne samo ljudi koji su me izabrali na
ovu poziciju nego i cjelokupne kakanjske javnosti.
Koliko ste zadovoljni igračkim
kadrom? Aktuelna je i ta, da tako
40
kažem, česta razmjena igrača
između dva kakanjska prvoligaša
pa je nekolicina igrača vraćena na
stadion pod Vardom? Da li će biti
još izmjena, odnosno pojačanja
što se tiče FK Rudar Kakanj?
- Pa, sigurno je da će biti dodatna
dva ili tri imena koja će pojačati naš
tim. Cilj je da napravimo ekipu od
domaćeg kadra, od momaka sa kojima se godinama radi i da se nastavi
raditi odlično sa svim omladinskim
selekcijama kako bi kroz nekoliko godina imali tim sastavljen isključivo od
domaćih igrača. Ponavljam, pojačanja
na nekim mjestima su neophodna, ali
smo zadržali Mirvića i Bajru Spahića
i tragamo za još dva ili tri kvalitetna
pojačanja na određenim pozicijama.
Nedavno je u Vogošći održano
žrijebanje parova Prve lige FBIH, u
prvom kolu 9. ili 10. augusta gostujete u Lukavcu ekipi Radničkog?
A zatim već u drugom kolu gradski derbi? Koliko ste zadovoljni
žrijebom?
- Sa svakim od petnaest protivnika
naredne sezone moramo igrati, tako
da sam raspored utakmica za mene
ne igra veliku ulogu. Nastojat ćemo
da idemo od utakmice do utakmice i
da polako sakupljamo bodove i dobro
prostudiramo igru naših narednih protivnika. Nema sumnje da je svakom u
interesu da dobro otvori sezonu, pa
tako da su nam najbitnije te prve dvije
utakmice protiv Radničkog i Mladosti
u kojima ćemo nastojati da osvojimo
bodove.
Ambicije za narednu sezonu?
- Što se tiče ambicija Kluba, svakako je
jasno već svima da je naš cilj povratak
u Premijer ligu i to ćemo svakako
pokušati. Nezahvalno je govoriti o
ambicijama kada ste trener, ali ja ću
svakako pokušati da sa ovm mladim
momcima iznenadim sve i na kraju da
budemo bolji od ostalih.
Koga u narednoj sezoni vidite kao
najvećeg konkurenta u borbi za
premijer ligu ?
- Ekipa „GOŠK-a“ iz Gabele ima strašnu
ekipu, napravljene su velike promjene
kod njih, imaju to iskustvo nedavnog
igranja u Premijer ligi i sve preduslove
da naredne godine igraju u istoj. Ekipa
„Bratstva“ iz Gračanice je također jedan od konkurenata za Premijer ligu,
ozbiljna su ekipa i evo već unazad dvije-tri godine igraju zapaženu ulogu u
prvoligaškom društvu, a sada su najavili i iskorak, odnosno plasman u elitni
rang bh. fudbala. Naravno, tu ćemo
biti i mi i boriti se sa njima za vrh sigurno.
U finalu memorijalnog turnira „Galib Mujičić“ odigrali ste
odlično, na kraju ste u finalu
poraženi od ekipe Travnika nakon
izvođenja jedanaesteraca. Da li
ste zadovoljni igrom vaših izabranika i koliko će još pripremnih
utakmica biti?
- Moram da pohvalim ove mlade
momke koji su ispunili sve zadatke
koje smo moj kolege Mirnes Buza i
ja postavili pred njih. Posebno su me
impresionirali mladi igrači koji su ispunili obaveze koje smo postavili
pred njih. Na ovom turniru smo pobijedili domaću ekipu Viteza sa 5:1,
a u finalu smo poraženi od Travnika
nakon izvođenja jedanaesteraca.
Sjajni Nurković je odbranio penale
Đuđi i Bajri Spahiću, ali uprkos tome
mi smo zadovoljni prikazanim na
ovom turniru. Do početka prvenstva
imamo još jednu pripremnu utakmicu
sa Travnikom, zatim turnire u Ilijašu i
Župči.
Na kraju, gospodin Pačariz je iskoristio priliku i da pošalje poruku vjernim
„Gusarima“.
- Nadam se da ćete nas i ove sezone
podržati kao i svih prethodnih. Vaša
podrška nam je neophodna kako bismo istrajali u našim namjerama, a to
je da sa ovim mladim, domaćim kadrom izborimo Premijer ligu. Ako i ne
krene baš sjajno, molim vas da imate
razumijevanja za ove mlade momke,
neki od njih će prvi put imati priliku da
igraju na terenima Prve lige FBiH.
(Edis Škulj)
broj 242-243, 01.08.2014.
NIJAZ KAPO, šef stručnog štaba FK MLADOST DOBOJ-KAKANJ
SPORT
FK MLADOST ĆE BITI STABILAN PRVOLIGAŠ
Desetak dana je do starta prvestva i prve utakmice sa ekipom
‘’Turbine’’ iz Jablanice, da li je
riješeno pitanja igračkog kadra,
odnosno pojačanja za sezonu
koja je pred nama?
- Naš klub je u proteklom period napustilo deset igrača, prije svega dvojac Kovač – Musić je završio u Maestralu, odnosno ekipi Metalleghe BSI
iz Jajca, zatim nekoliko njih se vratilo u Rudar, neki su okončali igračku
karijeru, ali naša uprava na čelu sa
agilnim predsjednikom Begovcem je
uprkos tome pokazala da će naredne
sezone naša ekipa biti još jača, dovedeno je nekoliko sjajnih igrača među
kojima su iskusni Almir Hasanović,
zatim sjajni Šišić i Haris Dilaver, ali i
Elbis Šabić i Faruk Gačan, ali i mladi
Sikira. Naredne pripremne utakmice
će pokazati da li ima potrebe da
dovedemo još nekoga od igrača koji
bi pojačao konkurenciju.
Pripreme se privode kraju, u posljednja tri meča nastradali su
Travnik, Famos i Ilijaš, postigli
ste čak 16 pogodaka. Koliko ste
zadovoljni zalaganjem igrača u
ovim utakmicama, ali i cijelom
broj 242-243, 01.08.2014.
tima.
Nijaz Kapo
trenažnom procesu pred početak
sezone? Koliko još utakmica
imate u planu odigrati pred sami
start sezone?
- Od same prozivke i početka priprema radimo na jednom visokom
nivou, od samih priprema na Ponijerima do onih na terenu sa loptom.
Prezadovoljan sam zalaganjem
igrača koji su u posljednje tri utakmice pokazali kako treba da se bori
za boje kluba. Novi igrači su se sjajno
snašli i nadomjestili nedostatak koji
je nastao odlaskom igrača koji su bili
nosioci prethodnih godina u našem
klubu. Do početka prvenstva imamo
dogovorenu utakmicu još sa ekipom
Viteza, a možda odigramo još jednu
utakmicu do ove naše prve koju igramo u Doboju protiv ekipe Turbine.
Nedavno je u Vogošći održano
žrijebanje parova Prve lige Federacije BIH. Već u drugom kolu
imate derbi susret protiv Rudara,
koliko ste zadovoljni rasporedom
utakmica?
- Sa svakim od protivnika imamo dva
meča, možda je i bolje da na početku
sezone odigramo sa jakim protivnicima. Za sada je za nas najbitnija ta
prva utakmica u Doboju na startu
prvenstva, a onda u drugom kolu u
gradskom derbiju „Pod Vardom“ je
sve moguće, tri boda su u igri za oba
Ambicije Kluba za narednu
sezonu?
- Naš prevashodni cilj je da budemo i dalje stabilan prvoligaš, da
se ne dovedemo u situaciju da se
borimo za opstanak. Smatram
da imamo ekipu za sami vrh, jer
i prethodnu smo sezonu završili
na odličnom šestom mjestu
i ne smijemo iznevjeriti naše
navijače.
Koga u narednoj sezoni vidite
kao favorite za plasman u Premijer ligu?
- Po meni, uz Rudar najveće konkurente vidim u ekipama „GOŠK-a“ iz
Gabele i „Bratstva“ iz Gračanice. Treba
ozbiljno shvatiti i novog prvoligaša,
ekipu Metalleghe BSI iz Jajca koji je
stvorio respektabilan tim.
Na kraju našeg razgovora gospodin
Kapo je govorio o radovima na stadionu Mladosti koji je posljednjih
dana veliko gradilište. Naime, radi
se na izgradnji balon nogometnog
terena sa pomoćnim objektima,
novoj tribini na zapadu i podizanju
nivoa pomoćnog terena.
Na kraju je gospodin Nijaz iskoristio
priliku da pošalje poruku vjernim
navijačima Mladosti, „Crvenoj legiji“.
- Vjerujem da ćete u narednoj sezoni
ponovo biti naš dvanaesti igrač. Vi
ste jedna sjajna navijačka grupa koja
ima i glavu i rep i jedna od najorganizovanijih u Bosni i Hercegovini.
Dođite na teren u Doboju i podržite
nas već u prvoj utakmici za nekoliko
dana, a ja vam obećam da ćemo vam
donijeti više radosti nego prethodne
sezone kada smo završili na šestom
mjestu.
(Edis Škulj)
41
KAKANJSKE NOVINE
Ostalo je manje od deset dana
do početka nove sezone u
Prvoj ligi FBiH, a fudbalski klub
‘’Mladost Doboj-Kakanj’’ je već
uveliko riješio igračku križaljku,
sjajno igraju u pripremnim
utakmicama i spremno čekaju
početak nove sezone. Bio je
ovo povod da razgovaramo sa
šefom stručnog štaba, gospodinom Nijazom Kapom.
Gospodine Kapo, prije svega lijep pozdrav za vas.
- Lijep pozdrav za vas i vaše novine i
hvala vam što nas pratite.
SPORT
Josip Pandža naredne četiri godine u KK Kakanj
Uprava košarkaškog kluba „Kakanj“
je sa mladim i dokazanim trenerom Josipom Pandžom potpisala
četverogodišnji ugovor, što je svakako veliki plus za košarku u našem
gradu. Uspješnim vođenjem ekipe
u finišu minulog prvenstva, kada
je imao skor sedam pobjeda i četiri
poraza, ovaj mladi trener se nametnuo ozbiljnošću, profesionalnošću i
velikim poznavanjem košarke i sigurno je jedan od najperspektivnijih
stručnjaka u bh. košarci, što su prepoznali i čelnici Košarkaškog saveza
BiH koji su ga izabrali za pomoćnika
selektora Alena Abaza u reprezentaciju U-20 koja je na tek završenom
Evropskom prvenstvu Divizije B osvojila prvo mjesto i izborila plasman
u elitnu A diviziju.
- Stav Kluba je podmlađivanje ekipe i
Josip Pandža je jedan od najperspektivnijih
stručnjaka u bh. košarci
stvaranje stabilnog prvoligaša. Josip je
pravo rješenje za naše ambicije i zbog
toga smo potpisali četverogodišnji
ugovor, na čemu je upravo insistirao i
ovaj mladi trener koji smatra da jedino radom na duže staze može stvoriti
tim od mladog kadra, što je i naš prevashodni cilj, istakao je predsjednik
Kluba Mevludin Delibašić nakon
potpisivanja ugovora.
Osim Josipa Pandže, trogodišnje
ugovore potpisali su i Ermin
Dedić,koji je u proljetnom dijelu
prvenstva igrao za Kakanj, te plejmeker Nebojša Maksimović. Od
igrača koji su nastupali u protekloj
prvenstvenoj sezoni važeće ugovore imaju: Palavra, Muflizović, Dizdar, Hadžić, te tri juniora: Benjamin
Šabić, Azur Lušija i Haris Aliefendić.
Prema
riječima
predsjednika
Delibašića, bez obzira u kojem rangu
će igrati naredne sezone, Kakanj će
angažovati još dva ili tri mlađa igrača,
čiji kvaliteti zadovoljavaju kriterije
trenera Pandže. Početak priprema
za narednu sezonu je zakazan za 11.
august, a još uvijek nije poznato u kojem rangu bh. košarke će se takmičiti
naš košarkaški klub. (Edis Škulj)
Amel Tuka peti na atletskom mitingu „Madrid 2014“
Jedan od najboljih bh. atletičara
Amel Tuka, 19.7.2014. godine
učestvovao je na veoma jakom atletskom mitingu „Madrid 2014“, a jedini
bosanskohercegovački predstavnik
na ovom takmičenju zabilježio je rezultat vrijedan pažnje. Tuka je na 800
metara trčao 1:46.73, što je za 44 stota dijela sekunde slabije od njego-
vog ličnog, ali i državnog rekorda u
ovoj disciplini. Na kraju, Amel je zauzeo odlično peto mjesto, dok je prvi
kroz cilj prošao Job Koech atletičar iz
Kenije s vremenom 1:46.11.
Ovim sjajnim nastupom Amel je
napravio odličnu najavu pred naredna takmičenja, od kojih je svakako najvažnije Evropsko prvenstvo u
Cirihu, gdje će pokušati srušiti svoj
lični i državni rekord, te napraviti što
bolji rezultat u finalu. Prije evropskog prvenstva u Švicarskoj Amel
putuje u Rumuniju gdje se održava
prvenstvo Balkana i nema sumnje
kako će nas naš sjajni atletičar obradovati novom medaljom.
(Edis Škulj)
KAKANJSKE NOVINE
Ahmed Krnjić bronzani na međunarodnom turniru u Subotici
Jedan od najjačih i najkvalitetnijih
turnira održanih u Srbiji u posljednjih nekoliko godina viđen je u
Subotici. „32. Vojvođanska zlatna
rukavica“, međunarodni turnir u
konkurenciji mladih (takmičari 17
i 18 godina) bio je na programu
od 10. do 13. jula. Nastupilo je
140 takmičara u muškoj i 35 u
ženskoj konkurenciji. Učešće je
uzelo 26 zemalja sa pet kontinenata. Organizacija samog turnira
je bila na veoma visokom nivou.
Kod muškaraca u kategorijama do
56 kg, 64 kg, 69 kg i 75 kg održan
je dupli program obzirom da je bio
prijavljen veliki broj takmičara. Kod
djevojaka se boksovalo u svim kategorijama, osim one najteže +80 kg.
42
jica reprezentativaca su napustila
takmičenje, dok je jedino naš Kakanjac, Ahmed Krnjić, pobijedio
i prošao prvi krug. U polufinalu
naš borac je poražen od Poljaka
te je na kraju zauzeo odlično treće
mjesto, što je svakako odličan
uspjeh na jednom ovako jakom
međunarodnom turniru.
Sjajno treće mjesto za Ahmeda Krnjića
Nastupila je i BiH sa četiri boksera:
Ivan Guzina 69 kg, Sandro Poletan
81 kg, Ahmed Krnjić 91 kg i Dašo
Simeunović +91 kg. Sreća nije
mazila naše borce, te su odmah u
četvrtfinalu dobili jake protivnike.
U veoma gustim mečevima tro-
Ahmed Krnjić je izjavio za naše
novine kako je imao jako malo
vremena za pripremu za ovaj turnir,
svega 10 dana jačih treninga u Klubu i pet dana sa ostalim reprezentativcima u Bijeljini, ali ne sumnjamo
da će naš Ahmed donijeti medalju
još sjajnijeg odličja već na narednom takmičenju.
(Edis Škulj)
broj 242-243, 01.08.2014.
KAKANJSKE NOVINE
broj 242-243, 01.08.2014.
43
KULTURNO-SPORTSKA MANIFESTACIJA
“KAKANJSKI DANI”
2014.
4.8 - 8.8.
PROGRAM MANIFESTACIJE „KAKANJSKI DANI“
4 - 8. AVGUST 2014. GODINE
UTORAK 5.8.2014.
PONEDJELJAK 4.8.2014.
10,00 - DANI ORGANSKE PROIZVODNJE
- IZLOŽBA RUKOTVORINA I SUVENIRA
16,00 - DANI ORGANSKE PROIZVODNJE
- IZLOŽBA RUKOTVORINA I SUVENIRA
(ULICA ALIJE IZETBEGOVIĆA)
17,00 - LIKOVNA KOLONIJA I IZLOŽBA SLIKA
(ULICA ALIJE IZETBEGOVIĆA)
18,00 -
18,30 - DEFILE KUD-ova I RUDARSKE GLAZBE
(OD SAHAT-KULE DO CENTRALNE POZORNICE)
19,00 - SVEČANO OTVARANJE MANIFESTACIJE
- SMOTRA FOLKLORA
(CENTRALNA POZORNICA - KOD POŠTE)
21,00 - KONCERT DENIALA AHMETOVIĆA
I ILME KARAHMET
(CENTRALNA POZORNICA - KOD POŠTE)
SRIJEDA 6.8.2014.
17,00 - ZABAVNE IGRE ZA DJECU
- KIKE I DJECA OBDANIŠTA “MLADOST”)
(CENTRALNA POZORNICA)
KROS (OD KRUŽNOG TOKA DO CC-1, ULICOM A. IZETBEGOVIĆA)
ŠAHOVSKI TURNIR (PROSTOR ISPRED POŠTE)
RUKOMET (ULICA ALIJE IZETBEGOVIĆA)
ZABAVNE IGRE ZA DJECU
(”TROPIC” ZENICA - CENTRALNA POZORNICA)
20,00 - POZORIŠNE PREDSTAVE ZA DJECU “JAJE”
I “SMIJEŠNA BAJKA” UZ NASTUP POLAZNIKA
BALETSKE ŠKOLE IZ ZENICE (KINO-SALA DOMA KULTURE)
21,00 - KONCERT GRUPE “CRVENA JABUKA”
(CENTRALNA POZORNICA)
(CENTRALNA POZORNICA)
- LIKOVNA KOLONIJA I IZLOŽBA SLIKA
(KOD CENTRALNE POZORNICE)
KAKANJSKE NOVINE
ČETVRTAK 7.8.2014.
- KOŠARKA (ULICA ALIJE IZETBEGOVIĆA)
18,00 - KINOLOGIJA U KAKNJU
17,00 - NOGOMET NA TRAVI, TRČANJE U VREĆI,
TRČANJE S JAJETOM U KAŠIKI, STONI TENIS
(ULICA ALIJE IZETBEGOVIĆA)
18,00 - EDUKATIVNO-ZABAVNI PROGRAM ZA DJECU
“TROPIC” ZENICA (CENTRALNA POZORNICA)
19,00 - SKUP BAJKERA I POKAZNA REVIJA
(ULICA ALIJE IZETBEGOVIĆA)
- PROMOCIJA KNJIGE ENESA KUJUNDŽIĆA
(GRADSKA BIBLIOTEKA)
20,00 - POZORIŠNA PREDSTAVA “SAM/I”
TEATAR “FACE” - MIRZA MUŠIJA I LANA STANIŠIĆ
(KINO-SALA DOMA KULTURE)
21,00 - KONCERT “ZA GRAD KOJI VOLIMO”
- MODNA REVIJA “GALAKTIK”
(CENTRALNA POZORNICA)
44
(ŠETNJA PASA ULICOM ALIJE IZETBEGOVIĆA)
- POKAZNE VJEŽBE PASA
(ULICA ALIJE IZETBEGOVIĆA)
PETAK 8.8.2014.
19,00 - REVIJA BORILAČKIH SPORTOVA
(CENTRALNA POZORNICA)
20,00 - DJEČIJA POZORIŠNA PREDSTAVA “122”
17,00 - ODBOJKA
21,00 - KONCERT
18,00 - BICIKLISTIČKA TRKA SA
PREPREKAMA
BNP ZENICA (KINO-SALA DOMA KULTURE)
(CENTRALNA POZORNICA)
(ULICA ALIJE IZETBEGOVIĆA)
(KOD CENTRALNE POZORNICE)
19,00 - REVIJA BORILAČKIH VJEŠTINA
(CENTRALNA POZORNICA)
- POETSKO VEČE “ALTER-VAL”
(BAŠTA DOMA KULTURE)
20,00 - OTVARANJE GRADSKE GALERIJE
I IZLOŽBA SLIKA (OMLADINSKI CENTAR)
21,00 - KONCERT MIRZE SELIMOVIĆA
(CENTRALNA POZORNICA)
broj 242-243, 01.08.2014.

Similar documents

kn 215.indd - Kakanjske novine

kn 215.indd - Kakanjske novine kao i široj promociji općine Kakanj, 15. aprila 2011. godine, na Dan općine Kakanj, dobile općinsko priznanje “Plaketa sa diplomom” Izdavač: Kakanjske novine doo Kakanj Direktor: Fikret Kadrić Glav...

More information

smiraj za još 520 nevinih srebreničkih žrtava

smiraj za još 520 nevinih srebreničkih žrtava „Kakanjske novine“ su za veliki doprinos u njegovanju slobode govora i razvoju štampanih medija na području općine Kakanj, kao i široj promociji općine Kakanj, 15. aprila 2011. godine, na Dan općin...

More information