kn 215.indd - Kakanjske novine

Transcription

kn 215.indd - Kakanjske novine
KAKANJSKE
NOVINE
Informativni list općine Kakanj · Godina IX, Broj 215 · 15.06.2013. · www.kakanjske.com · Cijena 1 KM
Multiintervju sa najzaslužnijim akterima šampionskog pohoda ekipe Mladosti
MALA CRVENA PRIČA
VELIKOG CRVENOG SRCA
Edin Begovac
Nijaz Kapo
Bećir Mehanović
Emir Bajramović
A M A R 30. juna 2013.
JAŠARSPAHIĆ godine izbori „Ugalj je crn,
GILE U FINALU u kakanjskim
mjesnim
čist je obraz iz
„ Z V E Z D A zajednicama
kojeg izbija
GRANDA“
Promocija knjige ,, 101 anegdota
iz života rudara’’ autora Fuada
Breščića
svjetlost“
UVODNIK
KAKANJSKE NOVINE
Informativni list općine Kakanj
www.kakanjske.com
„Kakanjske novine“ su za veliki doprinos
u njegovanju slobode govora i razvoju
štampanih medija na području općine Kakanj,
kao i široj promociji općine Kakanj, 15. aprila
2011. godine, na Dan općine Kakanj, dobile
općinsko priznanje “Plaketa sa diplomom”
Izdavač:
Kakanjske novine doo Kakanj
Direktor:
Fikret Kadrić
Glavni i odgovorni urednik:
Faris Sikirić
Redakcija:
Eldin Omeragić
Azerin Salihbegović
Emerin Ahmetašević
Amina Kulović
Ilma Topalović
Amila Durmić
Maja Hodžić
Saradnici:
Ivica Pekić
Adib Zekić
Maid Goralija
Almir Imamović
Sanela Smajić
Abdurahman Zukan
Emina Dedić
Nađa Kovačević
Ahmed Kovač
Maja Hodžić
Alen Zečević
Mirsad Mujagić
Hamid Hadžić
Ilma Topalović
Amila Durmić
Edis Škulj
Alma Kahvedžić
List izlazi svakih 15 dana.
Adresa redakcije:
Šehida br. 5
Kakanj
Telefon/fax:
032 554-878
E-mail:
[email protected]
Fotografije:
Redakcija
KAKANJSKE NOVINE
Grafička obrada i DTP:
“Labirint” d.o.o. Zenica
Štampa:
“Labirint” d.o.o. Zenica
([email protected])
Rukopisi, fotografije i diskete se ne vraćaju.
List je 08.07.2004. godine, u skladu sa Zakonom
o informisanju, a na osnovu rješenja broj 1040-14367/04 upisan u evidenciju javnih glasila
Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 41.
Na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva
obrazovanja i nauke broj 05-15-2859/04 od
02.07.2004. godine “Kakanjske novine” su proizvod
na koji se ne plaća porez na promet proizvoda.
Žiro račun:
134-020-0000083244 kod IK banke Zenica
2
CIRKUS SA
ODLJEVOM
MOZGOVA
U našoj državi nikada
kraja neugodnostima,
neprijatnostima, maltretiranju, arogantnosti, prepotenstnosti i nepoštivanju da
ne kažem drugoga i
drugačijega, jer mislim da u ovom slučaju
to ne bih trebala reći
Piše Alma Kahvedžić
ili možba bih, ne znam, ko bude razumio,
moći će i ocijeniti.
Glupost i europeizacija
Zakon Federacije BiH koji reguliše pravo
na zdravstvenu zaštitu ima jednu zanimljivu stavku koja se odnosi na one koji
nemaju pravo na zdravstveno osiguranje.
To su osobe koje su navršile 26 godina, a
u međuvremenu nisu završile fakultetsko
obrazovanje. Ovaj zakon je kontradiktoran stvarnom stanju u našoj državi. Naš
obrazovni sistem prilagođen je skoro pa
savršenim evropskim obrazovnim standardima, kroje ga oni koj razmišljaju “bosanski”, a djeluju “evropski”, u drugi plan
stavljaju baš one na koje se odnosi ovaj dio
zakona i koji žive u cirkus državi zvanoj
Bosna i Hercegovina. Faktički, Zakonom
o zdravstvenoj zaštiti nam je naređeno da
do 26. godine moramo biti VSS kadrovi, da
bismo ostvarili samo pravo na zdravstvenu
zaštitu, a za pos’o ko nas pita. Kako ćemo
brate svi biti “mozgovi” u državi u kojoj je
odljev mozgova prešao svaku granicu.
Šest veličanstvenih
Kada sam već kod ove službe, itekako
mi je važno spomenuti (ne)regularnost
provođenja konkursa za pripravnike (kojih je sve manje i manje), a među njima je
i konkurs “Prvo radno iskustvo” kojeg je
objavio Federalni zavod za zapošljavanje,
a na nivou Kantona provela Služba za
zapošljavanje ZDK. Od ukupnog broja pripravnika (500), Zenica je dobila njih 19, a
Kakanj samo tri. Uz to, za dva su aplicirale
dvije kakanjske ustanove (preduzeća), a
treći pripravnik nam je stigao iz Visokog.
Pa dobro, logično, direktor ove službe je iz
Visokog, pa mu se može, a Kakanj ionako
nema VSS nezaposlenih kadrova, možda
samo 300.
Još jedna stvar koja je zanimljiva, a na nju
niko nije reagovao. Za navedeni konkurs
nigdje napismeno ne možete naći rezultate
provedenog konkursa. Naravno, zašto dati
mogućnost na pravo žalbe, kada je bolje da
četvorka u Kantonu rasporedi svoj kadar
po samo njima poznatom ključu. Još nešto
da dodam kad je već četvorka spomenuta.
Bolna je činjenica koja govori i o sredstvima namijenjenim za finansiranje mladih
ljudi sa VSS i VŠS-om bez radnog iskustva
čiji rad finasira ZE-DO kanton. Ko se sjeća
2011. godine i kantonalnog podsticaja za
pripravnike, zna da je Kakanj te godine dobio 30 pripravnika. Naredne 2012. godine
taj broj je pao na samo devet pripravnika,
a gledajući po sredstvima namijenjenim za
ovaj podsticaj ove godine, Kakanj će ostvariti broj od šest veličanstvenih pripravnika.
Uz to, ključ rasporeda samo zna kantonalna
četvorka, pa ako ste jedan od njihovih “sretnika”, imat ćete se pravo nadati. A vi koji
ponovo okinete i na ovom konkursu procijenite koja je kantonalna vlada učinkovitije
i bolje radila. Pustite priču o tome da je
država i Kanton u recesiji. Recesija je već
od 2009. godine.
Kapitalistički smetljarnik
Inspektori za nezaposlene Zbog
razočarenja koje će uslijediti nakon
Ako ste nakon završetka školovanja ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu, onda
ste itekako veliki sretnici, jer je to jedino
pravo koje možete ostvariti ako se nalazite
na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.
No, važno je još jedno “pravo” ove
ustanove, a to je Uvjerenje o nezaposlenosti, što je u našem kakanjskom Birou
za zapošljavanje jako teško dobiti, može
se reći prava privilegija, a neki službenici
ove ustanove su jako rigorozni “inspektori”, kod kojih morate proći kroz sito i
rešeto, pa i kroz par riječi nabrojanih na
početku ovog uvodnika da biste dobili to
uvjerenje. I kažu vam da ipak ostvarujete
neka prava, zato što se nalazite na evidenciji Biroa za zapošljavanje, uz, naravno,
obavezu da se redovno javljate, a ako
koji “inspektor” poželi da kad-kad bude
neugodan, ima pravo, jer on je ipak vaš
“poslodavac”.
kantonalnog podsticaja, ostaje nada da će
općinski podsticaj za pripravnike (koji je
najbolji i najpovoljniji i za poslodavce i pripravnike) donijeti neka nova rješenja, ma
kad izašao. Treba biti svjestan toga da je
veći dio sredstava namijenjen pripravnicima
za 2012/2013. već odavno potrošen za neke
druge stvari, čak i prije potpisivanja ugovora o pripravničkom stažu u avgustu prošle
godine.
Za sve one koji čekaju na prvu priliku za
posao nemam neku adekvatnu poruku. Već
odavno ste bez ružičastih naočala, koje ste
nosili u studentskim danima jer su vam govorili da požurite, jer samo čekaju na vas.
Sigurno je da nećete vječno zavisiti od vrha
piramide ovog kapitalističkog smetljarnika
izrađenog po tajnim nalozima “elite”, već je
Elita negdje gore i Ona je za vas spremila
nafaku. Sreća pa ta naša nafaka ne zavisi od
ljudi.
broj 215, 15.06.2013.
AKTUELNO
OBILJEŽENA DVADESETA GODIŠNJICA
STRADANJA CIVILA U POLJANIMA
48. godina
od najveće
tragedije u
gradu rudara
vijećnik u prošlom sazivu
Općinskog vijeća Kakanj,
zahvalio se na pozivu koji
mu je upućen, te došao i
minutom šutnje odao počast
nevinim žrtvama.
Ono najtužnije je što i nakon
dvadeset godina počinioci
cvijeća
na
ovog zločina, zločinci, nisu Polaganjem
spomenik palih rudara u
procesuirani, a djeca koja
Kaknju na dostojanstven
način obilježen je 7. juni.
Te 1965. godine u jami
Orasi poginulo je 128
komorata. Građani Kaknja
ne zaboravljaju ovaj dan već
punih 48 godina. Podsjećanja
radi, u stogodišnjoj historiji
Rudnika Kakanj desile su se
tri veće rudarske nesreće u
kojima su poginula ukupno
Zabilježeno na spomen obilježju u Poljanima, 9. juna 2013. godine
što su bili muslimani. Do žele pružiti ruku pomirenja, su izgubila svoje očeve u pro- 274 rudara. Dvije u „Staroj
danas niko nije odgovarao ali eto nemaju kome.
teklom ratu nemaju nikakvu jami“: 1916. godine ,19
za ovaj stravični zločin.
zaštitu od strane lokalnih poginulih i 1934. godine
Sedmorica nevinih ljudi, Gospodin Niko Lozančić vlasti i bukvalno su prepušteni 127 poginulih, i jedna u jami
civila, mučki su ubijeni, također je dobio pozivni- sami sebi.
„Orasi“ 1965. godine (128
ekstremisti vojne policije cu da prisustvuje ovom
poginulih). 7. juna 1965.
Hrvatskog vijeća obrane događaju, tradicionalanom Primjer takve situacije je
prvo su zaklali gore na- obilježavanju i odavanju i Eldin Topalović koji je godine, oko 12.00 sati, u
vedene žrtve a potom ih i počasti žrtvama iz Poljana, izgubio oca Fehima kada je jami „Orasi“ RMU Kakanj
spalili.
i samim time pružena mu imao samo 7 mjeseci. Ovaj desila se snažna eksplozija
Dvadeset godina kasnije, 9. je prilika da pokaže do- dvadesetogodišnji mladić metana od koje je direktno
juna 2013. godine, na tradi- bro volju i želju da približi danas nema posla iako su ili indirektno poginulo
cionalnom obilježavanju i narod koji predstavlja mus- svim lokalnim političarima 128 radnika, teže ili lakše
odavanju počasti žrtvama limanima koji su ostali iza puna usta „šehidske djece“
iz Poljana, prisustvovali su ubijenih žrtava, kako u i u svakom obraćanju ja- povrijeđeno 20, dok je 88
općinski načelnik, glavni Poljanima tako i drugim vnosti isti ti političari uviimam Medžlisa islamske mjestima. Nažalost, ni ova jek će reći da ova djeca
zajednice Kakanj, pred- godina nije godina pomi- imaju prednost pri zaposjednik Organizacije po- renja.
slenju ili stipendiranju, ali
rodica šehida i poginulih
nažalost to su samo riječi,
boraca općine Kakanj, te Ni ljudi „od vjere“, fran- u praksi je sve mnogo
porodice šehida, građani jevci iz Kraljeve Sutjeske, drugačije, a Eldin je primjer
Kaknja i drugih mjesta sa koji zagovaraju pomiren- koji potvrđuje tu žalosnu Rudnik nikada neće zaboraviti
općine Kakanj.
je i suživot, a znajući za činjenicu.
svoje komorate
Na dvadesetu godišnjicu stravičan zločin počinjen Nažalost, nakon polagokupio se znatno veći broj u Poljanima, nisu našli anja cvijeća i obraćanja ostalo nepovrijeđeno.
posjetilaca u odnosu na vremena da svoje riječi općinskih zvaničnika i Prigodnim
obraćanjem
prethodne godine. Porodice pretvore u djelo i nisu se vjerskih predstavnika, spošehida i svi muslimani koji odazvali pozivu od strane men obilježje u Poljanima direktor Rudnika Kakanj
su ostali da žive u ovom porodica šehida koji im je ostaje samo nijemi spome- Mirsad Jašarspahić zahvalio se
mjestu koje zaista ima upućen.
nik koji svjedoči o zločinu Kakanjcima što ne zaboravljaju
tešku prošlost, pozvale su i Izgleda da su ljudi ipak koji svi zaborave do na- ovaj datum i izrazio nadu da
hrvatske predstavnike koji različite krvi, pa nisu sma- rednog obilježavanja. Ipak, će Rudnik Kakanj dok bude
su trenutno u Općinskom trali potrebnim odati počast nadamo se da će ove go- postojao uvijek se sjećati
vijeću u Kaknju, da prisus- sedmorici ubijenih civila iz dine biti pokrenuta intentvuju ovom tradicionalnom Poljana.
zivnija istraga i potraga za svojih komorata i brinuti o
obilježavanju u nadi da će
zločincima i da će zlikovci porodicama kao što je to činio
i do sada.
se konačno ove godine, Ipak, postoji čovjek konačno biti kažnjeni.
nakon dvadeset godina, koji se mora spomenuti. Az.S.
napraviti neki mali po- Gospodin Mijo Aždajić, Ilma Topalović
broj 215, 15.06.2013.
mak u pomirenju ova dva
naroda na ovom prostoru.
Predsjedavajući Općinskog
vijeća Kakanj, iako je dobio
pozivnicu, nije se odazvao
i nije došao odati počast
nevinim žrtvama čije porodice i nakon što su im na
takav način oduzeti očevi,
muževi, braća, dede, ipak
3
KAKANJSKE NOVINE
Prije dvadeset godina,
9. juna 1993. godine,
u Poljanima, u šumi
„Klašnica“, stradala su sedmorica civila. Topalović
Mehmedalija,
Topalović
Fehim, Topalović Safet,
Jusić Meho, Kadrić Nedžad,
Mehak Rifet i Mehmedović
Latif ubijeni su samo zato
AKTUELNOSTI
Treće protestno okupljanje mještana MZ-ova uz Koridor 5C
IZ G R A D N JA REGIONAL E IL I P OTPU NA
B LOK AD A S AOBRAĆAJ A
Stanovnici Karaulskog Polja su, kako
je bilo i najavljeno16. maja, jednosatno
blokirali saobraćaj na lokalnom putu kroz
ovo naselje. Međutim, tada su najavili
novu blokadu, a ona se i obistinila ovog
puta kod tek izgrađenih naplatnih rampi
Bočne naplatne kućice bile mjesto protestnog
trećeg okupljanja nezadovoljnih mještana
na ulazu i izlazu iz Kaknja.
Njihovi zahtjevi su poznati od ranije,
ali ono na čemu insistiraju i od čega
ne odustaju je izgradnja regionalne
ceste koja neće ni po kojem osnovu
ugrožavati život stanovnika u
Karaulskom Polju. Problem je što
na ovom dijelu, najvjerovatnije do
puštanja u rad naplatnih kućica, neće
ili ne može biti izgrađen regionalni
put, jer za jednu varijantu nisu
Najavljene aktivnosti Općine
Kakanj u narednom periodu:
razriješeni imovinsko-pravni odnosi,
a druga varijanta koja podrazumijeva
izgradnju mosta i prelazak regionalnog
puta sa desne na lijevu obalu rijeke
Bosne, je „neprihvatljiva“ za investitore.
Mještani su kategorični: neće dozvoliti
saobraćaj lokalnim putem, ukoliko to
bude jedina opcija, nakon puštanja u
rad bočnih naplatnih kućica u Kaknju.
Mještanima se tada obratio pomoćnik
općinskog načelnika Kaknja, Nurčo
Kurtović.
Novi protesti
mještana iz nekoliko
MZ-ova kod naplatnih
kućica
Mještani iz nekoliko MZ-ova koje
gravitiraju uz autoput Koridora 5C
su u četvrtak 13.6.2013. godine
u popodnevnim satima, trećim
mirnim okupljanjem iskazali svoje
nezadovoljstvo zbog niz propusta
napravljenih izgradnjom autoputa.
Neposredno od nezavršenih naplatnih
rampi kod hotela Premium u Kaknju,
grupa mještana je protestnim
okupljanjem
negodovala
zbog
koji je trajnog karaktera u slučaju potrebe kopirati i ovjeravati istovjetnost
sa originalom.
Nakon što jednom dobiju izvod trajnog karaktera, građani će moći ponovo dobiti novi izvod, isto tako trajnog
karaktera, no poželjno je da se novi
rodni list trajnog karaktera traži u slu-
KAKANJSKE NOVINE
Općina Kakanj 17. juna
2013. godine počinje
sa izdavanjem izvoda
iz matičnih knjiga
juna 2013. godine
bez ograničenja roka 30.
izbori u kakanjskim
važenja
mjesnim zajednicama
Obavještavamo građane općine Kakanj
da od ponedjeljka 17. juna 2013. godine počinje izdavanje izvoda iz matičnih
knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih, kao i
uvjerenja o državljanstvu, neograničenog
roka važenja.
Općina Kakanj je dobila obrasce izvoda,
te spremno dočekuje pomenute novitete
u domeni izdavanja izvoda iz matičnih
knjiga.
Nakon izdavanja izvoda iz matičnih knjiga bez roka važenja, građani će izvod
4
Općinsko vijeće Kakanj na 8. sjednici
koja je održana 30. maja 2013. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju
i održavanju izbora za članove savjeta
mjesnih zajednica općine Kakanj. Izbori će se održati (po podružnicama) u
nedjelju 30. juna 2013. godine.
U cilju afirmacije izbora u mjesnim
zajednicama, pozivamo sve građane,
političke stranke, organizacije i udruženja koja djeluju na području općine Kakanj da u periodu od 7. do 21.
Drugo protestno okupljanje mještana
Karaulskog Polja u mjesec dana
nedefinisanja trase regionalnog puta
od tzv. Plavog mosta u Donjem
Kaknju do Čatića.
JP Autoceste F BiH za nekoliko dana
imaju u planu u rad pustiti bočne
naplatne kućice na samom ulazu u
Kakanj. Nagomilano nezadovoljstvo
i problemi Kakanjaca su neadekvatno
izgrađeni lokalni putevi i nedefinisana
trasa regionalnog puta kroz općinu
Kakanj. Nakon dva sata protestanti
su se razišli uz dogovor da se sazove
sastanak kod načelnika općine
početkom iduće sedmice. Ukoliko ne
dođe i do sastanka s predstavnicima
JP Autoceste F BiH, čvrsta odluka
mještana je da se ovakva mirna
okupljanja i ubuduće nastavljaju.
Hamid Hadžić
čaju da je izvod koji je ranije izdat izgubljen, oštećen i sl.
Cijene izdavanja izvoda su ostale iste.
Novi izvod nije potrebno odmah pribaviti, nego se zahtjev za izvod trajnog karaktera podnosi onda kada
izvod bude potreban podnosiocu zahtjeva radi administrativnih procedura i sl.
juna 2013.godine predlože kandidate
za članove savjeta mjesnih zajednica, te izađu na izbore i izaberu svoje
predstavnike u savjetima mjesnih zajednica. Kandidacione liste za članove
savjeta mjesnih zajednica svi zainteresirani građani i subjekti mogu preuzeti
i popuniti kod Komisije za provođenje
izbora u mjesnim zajednicama općine
Kakanj (kancelarija Centra za birački
spisak u zgradi Općine ili kod predsjednika savjeta mjesnih zajednica).
Dodatne informacije mogu se dobiti na
telefone sa brojevima 032/553-900 ili
032/771-812, te putem e-mail adrese.
Press Općine Kakanj
broj 215, 15.06.2013.
Hidroenergetsko
iskorištavanje
Ribnice
U Tuzli se u vremenskom perio-
du 04-07.06.2013. godine, održao
Mirsad Jašarspahić, tokom prezentacije na
Međunarodnoj konferenciji Energa
Međunarodni sajam energetike ENERGA. Po svom programu i nomenklaturi izlaganja Sajam je jedinstven
u regiji jugoistočne Evrope. Slogan
ovogodišnjeg sajma i prateće konferencije bio je „Misliti na budućnost“
. Time se izražava posvećenost
modernoj, održivoj i efikasnoj energetskoj budućnosti, čemu su koncept i svi programski sadržaji Sajma
prilagođeni. Prateća međunarodna
konferencija ENERGA posvećena je
aktualnim pitanjima iz oblasti obnovljivih energetskih izvora i energetske
efikasnosti.
Delegacija
privrednika iz
Turske posjetila
Kakanj
Direktor Rudnika Kakanj Mirsad
Jašarspahić, u okviru tema koje su
prijavljene za ENERGU, imao je izlaganje kojim je prezentirao: Hidroenergetsko iskorištenje rijeke Ribnice
izgradnjom Male hidroeklektrane na
izlaznom tunelu za preusmjeravanje rijeke. Ovo izlaganje, na međunarodnoj
konferenciji ENERGA, poklopilo se
sa terminom otvaranja finalnih ponuda u JP EP BiH za izgradnju tunela
kojim se rijeka treba preusmjeriti.
- Izgradnjom tunela za preusmjeravanje rijeke imaćemo prostorno
riješen problem za odlaganje jalovine
u dolini rijeke Ribnice, odnosno,
dobićemo prostor za njeno zbrinjavanje, a brzotok ćemo iskoristiti za
proizvodnju 4,33 GWh električne energije što je godišnje po kupovnoj cijeni od 12 pf/KWh, cifra od oko pola
milion KM. Pored toga, otvoriće se
mogućnosti za turističko uređenje kotline rijeke Ribnice sa stalnim nivoom
vode u akumulaciji, uz usvojenu trasu
budućeg puta prema značajno naseljenom području. Cijena investicije
se može i smanjiti zbog preklapanja
dijela građevinskih radova sa ovim
projektom. Rekao je između ostaloga
tokom prezentacije u Tuzli, direktor
Rudnika Kakanj Mirsad Jašarspahić.
(www.rmukakanj.ba)
u Turskoj, posjetila je Kakanj. Nakon posjete Termoelektrani Kakanj
i Rudniku mrkog uglja Kakanj, za
delegaciju je u uredu načelnika
upriličen prijem. Na osnovu ranijih poslovnih kontakata između
članova delegacije i Mirsada Jašarspahića, direktora RMU KaDelegacija privrednika iz Turske kanj, ostvarenih tokom održavanja
koju je predvodio dr. Osman Coşkun, poslovnih susreta u Ankari, Tuzli i
direktor Generalne direkcije za ugalj drugim mjestima, predstavnici Generalne direkcije za ugalj iz Turske
su odlučili posjetiti Kakanj kako bi
se upoznali sa ovdašnjim mogućnostima za investiranje, pogodnostima za investitore, razvojnim
mogućnostima i sl.
“Naša kompanija nastoji da se proširi u inostranstvu tako da smo napravili veliki broj posjeta raznim
zemljama. Ovom prilikom želim se
Zabilježeno na prijemu u uredu načelnika
broj 215, 15.06.2013.
posebno zahvaliti načelniku i svim
našim današnjim domaćinima koji
su nam dali jako bitne informacije
koje su nam potrebne za naše studije. Cijenimo ovo kao jednu fantastičnu priliku da se informišemo
detaljno oko mogućnosti i prilika
za investiranje u BiH. Poznato je
svima u kakvom je ekonomskom
usponu Republika Turska u zadnjih 10 godina i shodno tome
nama su neophodna vanjska ulaganja i BiH je jedan od prioriteta
kada su u pitanju naše preferencije
za ulaganje. Na osnovu mojih procjena siguran sam da dolazi vrijeme kada će turski investitori u BiH
dodatno raditi velike projekte. Ja
ću naglasiti da sam prvi put u Kaknju. Ono što smo tokom posjete
vidjeli je veoma značajno. Nismo
još napravili potrebne analize, međutim, po mojoj ličnoj procjeni,
ovo je najzanimljivija prilika koju
smo vidjeli“, izjavio je dr. Osman
Coşkun, direktor Generalne direkcije za ugalj u Turskoj. Općinski
načelnik Nermin Mandra je izrazio zadovoljstvo činjenicom da sve
više i više jača interesovanje investitora za Kakanj.
„Raduje me svaka posjeta privrednika Kaknju. U ovom slučaju jedna privredna delegacija iz Turske
je posjetila Rudnik mrkog uglja i
Termoelektranu Kakanj. Ja sam sa
zadovoljstvom ugostio ovu delegaciju i pojasnio naša opredjeljenja u
smislu razvoja energetskog sektora. Vi ste svjedoci da danas kad se
govori o izgradnji termoenergetskih objekata da se aktueliziraju
vrlo često razne problematike. U
Kaknju je konsenzus oko izgradnje novog bloka u Termoelektrani,
u Kaknju je konsenzus oko širenja
rudničkih kapaciteta i u tom smislu
sam dao jasan stav lokalne zajednice da ćemo uvijek biti potpora
razvoju ovog segmenta privrede”,
rekao je općinski načelnik Nermin
Mandra.
Press Općine Kakanj
5
KAKANJSKE NOVINE
AKTUELNOSTI
AKTUELNOSTI
RADNICI RUDNIKA
DAROVALI KRV
KAKANJSKE NOVINE
Halim Demir, predsjednik
rudničke Sekcije dobrovoljnih
davaoca krvi
Sekcija
dobrovoljnih
davaoca krvi Rudnika
mrkog uglja „Kakanj“,
05.06.2013. godine organizirala je akciju u kojoj
je 57 radnika Rudnika i
članova ove Sekcije darovalo krv. Akcija je organizirana u saradnji sa
Službom za transfuziologiju Kantonalne bolnice
Zenica, Rudničkim odborom sindikata i uz podršku
Uprave Rudnika.
Predsjednik sekcije Halim
Demir kaže:
- Ovo je naša osma akcija
od 2009. godine, kada smo
se konstituisali, i na taj
način postali članovi velike porodice Crvenog krsta.
Cijelo vrijeme egzistiranja imamo odgovarajuću
podršku Uprave Rudnika
i Rudničkog odbora Sindikata. Akcija je u skladu
sa godišnjim planom rada
vezana za 7. juni i mi na
ovaj način obilježavamo
taj dan sjećanja na poginule rudare. Danas smo daraovali 57, a od 2009. godine preko 400 doza krvi.
Oni su darovali krv
Iz
podzemne
eksploatacije uglja, sa Pogona „Haljinići“ krv je
darovalo 39 radnika:
Senad Velagić, Zoran
6
Komšo, Jasmin Hadžić,
Muhamed Sarač, Admir
Karzić, Mustafa Begovac,
Almedin Čizmić, Alen
Musić, Samir Kadrić,
Selver Fejzović, Alemedin Lihović, Ezedin
Đokić, Rešad Muminović,
Nedim Mašić, Ramiz
Amidžić, Emir Kadić,
Mirnes Ganić, Mirza Neimarlija, Nehru Alić, Amir
Muflizović, Dženan Sarač,
Zekerija Alispahić, Almedin Amidžić, Mukades
Agić, Nermin Neimarlija,
Edin Čišija, Zijad Mušija,
Almir Alić, Miralem
Mujić, Semir Hrusto,
Nevzet Alispahić, Mirnes
Mušija, Almir Berbić,
Eldin Berbić, Mirnes
Kovač, Mersudin Čelebić,
Šemsudin
Neimarlija,
Admir Aličković Nihad
Ibrahimspahić.
Radnici
Pogona
Površinska eksploatacija „Vrtlište“, koji su se
uključili u ovu akciju:
Halim Demir, Mirza
Trako, Osman Kobilica, Uzeir Gačić, Nedžad
Hasanbegović,
Edhem
Kubat, Ernest Zakušek
Ahmed Mušija i Hajrudin
Kuburić. Iz Pogona Separacija, krv je derovalo
pet radnika: Emsad Sikira, Almir Lušija Semin
Talić, Emir Zečević i Edin
Hodžić. Iz ostalih pogona
Rudnika, ovoga puta krv
su darovali: Aldin Hrustić
(Održavanje),
Hajrudin
Karahodžić (E.J. Stručne
službe) i Hajder Goga (EJ
„Društveni standard“).
(www.rmukakanj.ba)
Obavještenje iz J.P.
„VODOKOM“
d.o.o. Kakanj
Aktuelnim zakonima o
vodama propisano je da
područja na kojima se nalaze izvorišta voda, koja
se po količini i kvalitetu
mogu koristiti za javno
snabdijevanje vodom za
piće, moraju biti zaštićena
od zagađivanja i drugih
uticaja koji mogu nepovoljno doprinijeti promjeni zdravstvene ispravnosti
vode ili na izdašnost izvorišta.
Zaštita se vrši utvrđivanjem zona sanitarne zaštite i sprovođenjem zaštitnih mjera u skladu sa
važećim federalnim pravilnikom.
Izvorište „Pitka voda“
, a kojim upravlja J.P.
„VODOKOM“
d.o.o.
Kakanj, koristi se za snabdijevanje stanovništva, pa
je bilo neophodno u skladu sa zakonskim propisima izraditi elaborat zaštite izvorišta kojim će se
na osnovu karakteristika
izvorišta i slivnog područja definisati zone sanitarne
zaštite kao i zaštitne mjere
koje se moraju provoditi
unutar svake od zaštitnih
zona. Elaborat je urađen
od strane “Zavoda za vodoprivredu” d.d. Sarajevo.
Projekat je finansirao federalni Fond za zaštitu
okoliša (30.000 KM), a
njegovom realizacijom tj.
izradom elaborata stvo-
rene su pretpostavke za
usvajanje Odluke o zaštiti izvoršta te pribavljanje
neophodnih vodnih akata.
Na 8. sjednici Općinsko
vijeće Kakanj je na osnovu Zaključka utvrdilo
Nacrt Odluke, a naredni
korak u konačnom određivanju zona zaštite, zaštitnih mjera, i dr., je sprovođenje javne rasprave. O
njenom terminu građani
će biti blagovremeno obaviješteni, a do tada podsjećamo građane, posebno
MZ Kakanj II, udruženja
građana, političke stranke, privredne subjekte,
sva pravna i fizička lica,
da svoje sugestije, mišljenja i prijedloge mogu dostaviti u pismenoj formi u
J.P. „VODOKOM“ d.o.o.
Kakanj.
Uvid u Nacrt Odluke o
zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama
za izvorište „Pitka voda“
Kakanj svi zainteresovani
mogu izvršiti u direkciji
preduzeća ili na web stranici vodokom.com.ba.
Kontakt telefoni: 557 –
950, 557 – 951.
E-mail:
[email protected]
DIREKTOR
mr. sci. Sead Imamović,
dipl.ing.
broj 215, 15.06.2013.
CCI o radu vlasti Zeničko-dobojskog kantona
AKTUELNOSTI
NAJBOLJE OCJENE IDU KAKANJSKIM
ZASTUPNICIMA ALMEDINU ALIEFENDIĆU
I DŽEMALU BEĆIRHODŽIĆU
su ukupno 47 poslaničkih
pitanja
i
pokrenuli
sedam
inicijativa.
Najveći broj poslaničkih
pitanja i inicijativa, po
četiri, imali su Almedin
Aliefendić (SDA), Džemal
Bećirhodžić (SDA), Hasan
Handžić (SBiH) i Adnan
Jupić (SBB).
Najveći broj poslaničkih
pitanja i inicijativa
Džemal Bečirhodžić
upućen je prema
Vladi ZDK i premijeru Vlade, kao i prema Ministarstvu
za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu
okoline (po 10), slijede Ministarstvo za obrazovanje,
nauku, kulturu i sport i Ministarstvo zdravstva sa (po 5),
Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice sa po 4
pitanja i inicijative.
Skupština ZDK Budžet ZDK za 2013. je usvojila u iznosu
od 272.940.700 KM, u decembru 2012. godine.
Inače, zenički SDP traži od premijera Vlade ZDK Fikreta
Plavljaka i ministra za prostorno uređenje promet i
komunikacije Raifa Seferovića povrat njihovih mandata
zbog, kako kažu, nezadovoljstva radom Vlade. Stranke
parlamentarne većine u ZDK su se složile da ponovo idu u
rekonstrukciju vlasti, na inicijativu OO SDP Zenica.
Kriza nam je na svim nivoima vlasti. A izvršna vlast ZDK,
umjesto da vodi računa o preblemima građana, ona ide
ponovo u rekonstrukciju. Izgleda da pobjednici Općih
izbora 2010. godine jedino to i znaju. Njima je politika
igra, Ali, ničija nije do zore gorila!
Alma Kahvedžić
KAKANJSKE NOVINE
Centri civilnih inicijativa 4.
juna u Zenici prezentirali su
rezultate rada Vlade ZDK za
prva tri mjeseca ove godine.
CCI je ocijenio da Vlada ovog
kantona nije imala uspjeha
pri rješavanju problema s
kojima se susreću građani
ovog kantona. Ukupan broj
nezaposlenih osoba u ovom
kantonu u mjesecu februaru
ove godine iznosio je
Almedin Aliefendić
69.678 osoba i veći je za
2,9 % u odnosu na isti mjesec 2012. godine. Od ukupnog
broja nezaposlenih za februar tekuće godine u FBiH koji
je veći od 386 hiljada, ZDK učestvuje sa 18%.
U prva tri mjeseca Vlada je održala 10 sjednica od kojih
je jedna vanredna. 343 tačke su se našle na dnevnom redu
ovih deset sjednica. Od 104 mjere Programa rada vlade,
usvojeno je njih 70.
Skupština i Vlada ovog kantona kasnile su sa donošenjem
programa rada, ocijenio je CCI. Za ovu godinu planirano
je donošenje 18 zakona, što je veći broj nego prošle godine
kada je vlada planirala njih 12, a znatno manji u odnosu
na 2011. godinu kada je Vlada planirala donošenje 24
zakonska rješenja.
Vlada ZDK nije osigurala sredstava da bi Skupština ZDK
tokom 2013. godine uvela sistem elektronske evidencije
prisutnosti i glasanja poslanika, čime je umanjena
mogućnost uvida javnosti u nivo odgovornosti poslanika
u obavljanju javne funkcije.
Najviše pažnje poslanika u Skupštini ZDK izazvalo je
razmatranje Izvještaja o radu Vlade ZDK u 2012. godini.
U prva tri mjeseca, poslanici u Skupštini ZDK postavili
broj 215, 15.06.2013.
7
AKTUELNOSTI
Kakanjska mladost na 10.
Kid’s festivalu u Sarajevu
S tim u vezi,
već osmu godinu zaredom
i
kakanjska
djeca učestvuju
i posjećuju ovaj
najveći dernek
posvećen upravo njima. Tako
je ove godine
Kid’s festival
posjetilo oko
Ove godine se u periodu od
200 mladih Ka7. do 11.juna, u sarajevskoj kanjaca. U subotu je ekipa od
Zetri, održavao 10. Kid’s fes- oko pedeset učenika područne
tival. Kid’s festival je najveći
škole OŠ ”Mula Mustafa
Dio kakanjske djece na Kid’s festivalu Bašeskija” iz Tršća posjetila
ovaj događaj. Zajedno sa njinezavisni događaj za mlade ma je pošlo i trideset mališana
u Jugoistočnoj Evropi. Od iz
Privatne
predškolske
2004. godine, preko 40,000 ustanove “Pčelica”. Zajedno
djece iz svih djelova Bosne i su se družili, gledali film, sviHercegovine učestvuju svake rali bubnjeve, igrali se, itd. U
godine. Raznovrsni pro- nedjelju je Kid’s festival posgram kombinuje radionice, jetilo oko pedeset djece romštandove, zabavu, filmove, ske populacije preko romskog
predstave i edukaciju. Ove go- udruženja Romalen iz Kaknja.
dine je organizator odlučio da U utorak 11. juna, na zatovaj događaj ima moto “Svi varanju ovogodišnjeg dječijeg
različiti – svi jednaki”.
festivala, u Zetru se uputilo
Radioamateri iz Kaknja bili
domaćini takmičenja
„Kakanj Open
2013.“ održan
na Ponijerima
Proteklog vikenda na Ponijerima je održano treće po redu
takmičenje u radiamaterskoj
goniometriji pod nazivom
KAKANJSKE NOVINE
„Kakanj Open 2013“. Na
ovom prijateljskom susretu
radioamatera učestvovali
su klubovi iz: Brčkog, Gračanice, Tuzle, Srebrenika,
Sarajeva, Ilijaša, Goražda,
Doboja, Zenice, Lipnice
kod Tuzle, Zavidovića, Banovića i Stjepan Polja kod
Gračanice. Od oko 250 radioamatera, za takmičenje
se prijavilo 120, a na start
je izašlo 98. Kakanjski radioamateri, kao dobri domaćini, nisu se takmičili sa
najboljima radioamaterima,
jer su htjeli da iz Kaknja lijepe uspomene i prva mjesta
budu uspomena kolegama
biz drugih klubova. U posljednje vrijeme kakanjski
radioamatari su pokazali da
Radioamateri iz Kaknja rame uz rame sa svim protivnicima u BIH
8
pedeset osnovaca OŠ ”Hamdija Kreševljaković”. Ovi odlasci su finansirani od strane
općinskog načelnika gospodina Nermina Mandre, osim
u slučaju privatne predškolske
ustanove “Pčelica” koji su
samofinansirajući.
Inicijator i organizator ovih
odlazaka je kakanjska policija
koja vrši obezbjeđenje djece
do Zetre, boravak na festivalu
i povratak nazad. Ove godine
su policijski službenici Osman Kićo i Tamara Delibašić
vodili djecu i kako kažu, nisu
imali nikakvih problema.
Tekst:Emerin Ahmetašević
Foto: Melisa Mioč
Svi proizvodi se prodaju po
izuzetno povoljnim cijenama
pripadaju samom vrhu svih
održanih takmičenja, tako
da su ovoga puta u vatru
ubacili samo jednu mlađu
ekipe iz sekcije Osnovne
škole „Ahmed Muradbegović“ – Donji Kakanj. Na
kraju u konkurenciji 14 klubava zauzeli su ekipno šesto
mjesto. Na kraju takmičenja
u konkurenciji klubova najbolji su bili radioamateri iz
Stjepan Polja sa 68 osvojenih
bodova, na drugom mjestu
je ekipa Goražda sa 57 i na
trećem radioamateri iz Zenice sa 41 bodom. Takmičenje u ARG-u „Kakanj Open
2013.“ održano je pod pokroviteljstvom načelnika općine Kakanj, Nermina Mandre. Posebno raspoloženje i
vrhunac takmičarskog dana
bila je pojava Deniala Ahmetovića, pobjednika ZMBT 5,
koji se odazvao na molbu iz
Radio kluba i podijelio pehare, medalje i diplome najuspješnijim takmičarima.
H.H.
Turski bazar u Kaknju
Cjelokupan
prihod od
prodaje ide u
humanitarne
svrhe
Udruženje „Semerkand“ u
Bosni i Hercegovini djeluje više od deset godina, sa
centralom u Sarajevu te u
još petnaest gradova širom
BiH. Aktivnosti Semerkanda su promocija duhovnih i kulturnih vrijednosti
bošnjačkog
naroda. U
dosadašnjem radu
iza sebe ima
desetine izdatih knjiga
i publikacija
te porodični časopis
„
Semerkand“. Inače, Semerkandova centrala
je u Istanbulu u sklopu koje
djeluje široka lepeza društveno korisnih aktivnosti, a
jedna od njih je i organizacija „Kermesa“.
U Turskoj ovaj vid djelovanja je odavno razrađen i
daje izuzetne rezultate na
humanitarnom i socijalnom
radu. Naime, imućniji članovi Semerkanda i oni koji
proizvode razne vrste robe
dio svoje robe poklanjaju
u „Kermes“ te se isti organizuje u vidu bazara gdje
se svi proizvodi prodaju po
izuzetno povoljnim cijenama. Cjelokupan prihod od
prodaje ide u humanitarne
svrhe i pomoć ugroženima i
izbjeglicama, te studentima
i učenicima.
Što se tiče Bosne i Hercegovine po prvi put od ove
godine Turski bazar održan
je u Sarajevu i Zenici, a u
periodu od 14. do 16. juna
isti će biti upriličen i u Kaknju, u haremu Čaršijske
džamije.
Az.S.
broj 215, 15.06.2013.
April 2012. godine - sve
je počelo kao šala, kako
je to jednom Gile rekao.
Htio se samo zabaviti sa
svojom grupicom prijatelja. Juni 2013. godine
– Balkan je poludio za
glasom, emocijom i pjesmom jednog Kakanjca!
Burno vrijeme je iza nas!
Mjeseci eliminacijskih
krugova, prolaza, podrške, navijanja i slavlja su
iza nas. Na hiljade bosanGile: Naš pobjednik, bez obzira na ishod finala
skih srca kucalo je zajedno za našeg
Gileta! Zajedno smo, sa strepnjom, svaku subotu čekali šta će Saša reći! Zajedno se radovali i svaku pobjedu osjetili svojom! Zajedno smo plakali uz njegove
pjesme! Pokazali smo Balkanu ko smo i šta smo! Do cilja smo stigli – AMAR
JAŠARSPAHIĆ GILE JE U FINALU!!!
Bosna i Hercegovina je u finalu! Kakanj je u finalu! Ishod samog finala ćemo
vidjeti za nekoliko dana, ali mi svog pobjednika i svoju zvijezdu već odavno
imamo. Bio je užitak i čast pratiti sve to i biti dio svega.
Maja Hodžić
Najljepša Hrvatica
BiH je Ana Marija
Tomić iz Kaknja
Naša predstavnica je nosila
autentičnu narodnu nošnju,
sa svim elementima ručne
izrade nošnje
D a n a
09.06.2013. godine, u 19 sati,
u Grabovici, Buško jezero, okolica Tomislavgrada, u slikovitom ambijentu
broj 215, 15.06.2013.
crkvenoga dvorišta Župe Grabovica
održana je Revija tradicijske odjeće i
Izbor najljepše Hrvatice u narodnoj
nošnji. Od 32 prijavljene djevojke,
stručni žiri je odabrao: najljepša Hrvatica je Ana Marija Tomić iz Kaknja,
prva pratilja je Ivana Kljajić iz Dervente, a druga pratilja Kristina Sušac iz
Čapljine. Svim pobjednicama uručene
su bogate nagrade te će sljedeće godine predstavljati Bosnu i Hercegovinu
na Svehrvatskom natjecanju u Slavonskome Brodu. Osim pobjednicama Izbora, nagrada je uručena i pobjednici
natjecanja za miss fotogeničnosti –
Anji Zelenici iz Rodoča. Pobjednica,
tj. najljepša Hrvatica, Ana Marija Tomić, djevojka iz Čatića, nosila je svečanu tradicijsku djevojačku narodnu
nošnju Kraljeve Sutjeske.
Uvjet je bio da uz nošnju sudionice
moraju biti u autentičnoj tradicijskoj
nošnji, odgovarajuće počešljane, nositi sav narodni nakit, biti u primjerenoj obući. Naša predstavnica je nosila
autentičnu narodnu nošnju, sa svim
elementima ručne izrade nošnje, ručno tkana, ručno šivena, ručno vezena...
Na glavi nije nosila crnu maramu okrugu, već je kosa bila počešljana na
razdjeljak, sa pletenicama iznad uha,
zatim je kosa spletena u jednu pletenicu niz leđa, ispod pletenice je ukrašena
podloga od crne čohe, na pletenici su
cvjetovi, a na kraju pletenice ćutazeta
i pantljike - gologlava djevojka. Gologlava djevojka ovako je bila obučena
za Veliku i Malu Gospu, a maramu, tj.
rubalj resalj, nosila je preko ramena,
a ispod pletenice.Ponos Kraljeve Sutjeske, pored brojnih drugih kulturnih
vrijednosti, jeste i tradicijska narodna nošnja, koju je naša predstavnica
s ponosom nosila i u narodnoj nošnji
osvojila zasluženo prvo mjesto, kao
najljepša Hrvatica BiH.
Ana Dojčinov
Melisa Čehajić
osvojila treće
mjesto na
Olimpijadi turskog
jezika u Ankari
Kakanjka
M e l i s a
Č e h a j i ć
osvojila
je
treće mjesto
na Olimpijadi
t u r s k o g
jezika
u
Melisa Čehajić
A n k a r i .
Melisa je učenica trećeg razreda Turskobosanskog koledža u Sarajevu. Rame
uz rame sa 2.000 najboljih učenika iz
140 zemalja bronzanu medalju donijela
je u našu zemlju. Melisa kaže da je
zadovoljna plasmanom i zahvaljuje se
svojoj porodici na nesebičnoj podršci u
toku priprema za takmičenje.
Olimpijada turskog jezika posebno je
međunarodno takmičenje u kojem se
učenici sa svih kontinenata takmiče u
pjevanju, recitiranju, glumi na turskom
jeziku, kao i u pisanju, pričanju te
poznavanju općeg znanja i gramatike
turskog jezika. Ove godine boravili su
sa 500 profesora u Kizilcahamamu, koji
je oko 50 kilometara udaljen od Ankare.
Takmičenje se održalo u Asya Termal
hotelu. Grupe od desetak učenika iz
različitih država bile su u prilici posjetiti
važne firme u Ankari
Ovaj veliki uspjeh učenice Turskobosanskog koledža dokaz je da ova
školska ustanova iz godine u godinu
bilježi sve bolje rezultate.
Az.S.
9
KAKANJSKE NOVINE
AMAR JAŠARSPAHIĆ GILE U
FINALU „ZVEZDA GRANDA“
AKTUELNOSTI
PREDSTAVLJAMO
Mr. Senad Bajrić
UPORNIM RADOM I SAMOPOUZDANJEM
D O P O S TA V L J E N I H C I L J E V A
KAKANJSKE NOVINE
Senad Bajrić
Senad Bajrić je rođen
16.10.1975. godine u Sokocu. Osnovnu školu je
završio 1990. godine u
Knežini, a srednju završava 1994. godine u Olovu.
Mašinski fakultet u Zenici
je završio 2001. U periodu
2001-2006. radi kao profesor u STŠ „Kemal Kapetanović“ Kakanj. Od 2006.
godine radi kao projektant
u JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj. 2008. godine upisuje
postdiplomski magistarski
studij na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici,
odsjek: Ekološko inženjerstvo i zaštita okoliša.
Obavljao je poslove projektovanja sistema grijanja,
hlađenja i klimatizacije na
svim značajnijim objektima koji su izgrađeni u Kaknju posljednjih godina,
te poslove projektovanja
sistema i cjevovoda daljinskog grijanja. Objavio je
više stručnih i naučnih radova koji obrađuju teme iz
oblasti zaštite okoline. Kao
dječak je, kako kaže, želio
biti mornar i(li) arheolog,
a danas je uspješan Kakanjac, diplomirani inženjer
mašinstva.
Zašto ste se odlučili se baš
za Mašinski fakultet u Zenici?
- Uvijek vagate između
nekoliko mogućnosti. Za
10
izbor tehničkog fakulteta vjerovatno je presudila
sklonost ka matematici i
geometriji, a blizina Zenice
je ta koja je presudna da to
bude baš Mašinski fakultet
u Zenici.
Čime se sada bavite, recite nam nešto više o svom
poslu.
- Zaposlen sam u JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj. Posao
se sastoji u svakodnevnom
vođenju i održavanju pogonske spremnosti sistema
daljinskog grijanja grada
Kaknja, uvođenju novih
tehnologija i osavremenjavanju sistema te kontinuiranom
provođenju
mjera energetske efikasnosti radi smanjenja pogonskih
troškova sa ciljem povećanja nivoa kvaliteta usluga zagrijavanja korisnika.
Član sam i više timova koji
su angažovani na polju zaštite okoliša i međunarodne
saradnje u oblasti energijske efikasnosti.
Polovinom mjeseca maja
ste odbranili magistarski
rad. Koji je vaš sljedeći
korak?
- Zaštita čovjekove okoline je već odavno jedan od
najznačajnijih izazova sa
kojima se susreću savremena društva. Nadam se da
ću znanja i iskustva stečena
na postdiplomskom studiju
moći uspješno implementirati u lokalnoj zajednici.
Čime se bavite u slobodno
vrijeme?
- Nemam baš previše slobodnog vremena, a uglavnom ga provodim u bavljenju sportskim i visokogorskim planinarenjem te plivanjem. Već više od jedne
decenije sam aktivni planinar. Nastojim tako raspore-
diti svoje obaveze da barem
jedan dan u sedmici mogu
izdvojiti za bijeg u prirodu i
osvajanje nekog planinskog
vrha. Boravak u prirodi je
dobar način ‘punjenja baterija’, poboljšanja opšteg
stanja organizma, sticanje
fizičke kondicije te što je
najvažnije, recept za zdrav
i kvalitetan život.
Da li želite poručiti
nešto čitaocima Kakanjskih novina?
- Suzdržat ću se od nekih
velikih riječi i poruka. Mislim da samo uporan rad i
samopouzdanje mogu biti
dobar recept za postizanje
postavljenih ciljeva.
Razgovarala:Amila
Durmić
- Tema mog magistarskog
rada je: ‘’Okolinski efekti toplifikacije prigradskih
naselja u Kaknju’’. Poznato je da u Kaknju postoje
veliki industrijski operateri
koji emituju značajne količine zagađujućih materija te time definišu ukupnu
okolinsku sliku područja
opštine Kakanj. U radu
je identifikovan još jedan
značajan izvor zagađenja
te dat ‘recept’ za njihovo
smanjenje. Magistarski rad
se dakle bavi proučavanjem
uticaja kućnih kotlovnica u
prigradskim naseljima na
kvalitet zraka tokom zimskih mjeseci. Za analizu je
odabrano naselje Povezice kao tipično prigradsko
naselje. Detaljno su analizirani objekti u naselju s
aspekta kvaliteta gradnje,
odnosno stepena toplotne
zaštite, izvršen proračun toplotnih potreba te procjena
potrošnje goriva odnosno
uglja i drveta.
U radu je izvršena procjena
emisija osnovnih zagađujućih materija koje se emituju
iz kućnih kotlovnica u zimskom periodu te koristeći
matematičko modeliranje
disperzije polutanata u
atmosferi napravljen je model raspodjele prizemnih
koncentracija sumpor-dioksida i čvrstih čestica na
području naselja Povezice.
Rezultati modela nedvosmisleno govore da se
najveći dio zagađujućih
materija koji se oslobodi
sagorijevanjem goriva u
kućnim kotlovnicama zadržava i prizemljuje u okviru
granica naselja. Validacija
rezultata modela izvršena
je poređenjem sa rezultatima mjerenja iz tog perioda
koje je vršeno putem mobilne mjerne stanice opštine Kakanj. Pokazano je da
tokom zimskih mjeseci čak
64% prizemnih koncentracija sumpor-dioksida i 31%
prašine u ovom naselju potiče od kućnih kotlovnica.
Drugim riječima, ako bi se
ugasila postojeća ložišta
u ovom naselju i objekti
spojili na sistem daljinskog
grijanja, kvalitet zraka bi se
značajno poboljšao u ovom
naselju tokom zimskih mjeseci. Poznat je izuzetno
negativan uticaj sumpordioksida na respiratorne
organe čovjeka a čvrste čestice koje ustvari predstavljaju izuzetno kompleksna
hemijska jedinjenja pored
djelovanja na disajne puteve su vrlo često i izvor kancerogenih oboljenja.
Ovakav model je primjenjiv
i na ostala prigradska
naselja ne samo na području
Kaknja već i drugih regiona.
broj 215, 15.06.2013.
PREDSTAVLJAMO
Hafiz mr. Edib Smolo
Ekonomija je bila moj prvi izbor, a
islamskim naukama sam želio da utolim
svoju žeđ za duhovnom spoznajom
Jedan od najboljih
učenika u medresi
„Još
za
vrijeme
školskih dana pokazao
sam interesovanje za
učenjem Kur’ana. Po
završetku osnovne škole,
jednostavno sam želio
upisati samo medresu i
ništa me drugo tada nije
privlačilo. Od 1995. pa sve
do 1999. godine pohađao
sam medresu u Travniku
i bio jedan od najboljih
učenika generacije.
Hafiz Kur’ana
broj 215, 15.06.2013.
studentima ekonomije da
polože razliku predmeta
sa fakulteta islamskih
nauka. Međutim, unutar
ove industrije su vladale
dvije struje, ekonomisti
koji nisu posjedovali
neophodno znanje iz
islama i šerijata i teolozi
koji nisu posjedovali
znanje o ekonomiji i
ekonomskim pitanjima.
Za mene je ekonomija
bila
prvi
izbor,
a
studiranje
islamskih
nauka sam smatrao nešto
čemu mi je srce težilo i
čime sam želio da utolim
svoju žeđ za duhovnom
spoznajom.
Oba
fakulteta sam uspješno
završio u oktobru 2003.
godine, tačnije za tri
Odlazak u Maleziju godine i osam mjeseci,
Pred kraj medrese sam uzimajući u obzir i jedan
razmišljao o tome gdje semestar na kojem sam
nastaviti studije i šta učio jezik.
studirati. Odlučio sam Magistar ekonomije
se predati papire na Na
ekonomiji
sam
«Međunarodni islamski nastavio tamo gdje sam
univerzitet Malezija» i stao, s tim što sam se više
čekao sam odgovor koji usmjerio ka islamskim
je stigao nekad u oktobru finansijama na koji sam
1999. godine.
uradio svoju magstarsku
Diplomirani
ekonomista i
diplomirani teolog
tezu. Trenutno privodim
kraju svoju doktorsku
disertaciju na univerzitetu
«Međunarodni centar za
U Maleziji sam prvobitno edukaciju u islamskim
primljen na fakultet
finansijama», također u
ekonomije i nakon jednog
Maleziji.
semestra
provedenog
na učenju engleskog Akademski radovi
jezika započeo sam sa Tokom svog rada od skoro
studiranjem. Na samom tri godine u ISRA-i, objavio
početku moga studija, sam veliki broj naučnoponuđena
je
opcija istraživačkih radova na
temu islamskih finansija.
Ovi radovi su uglavnom
pisani na engleskom
jeziku i većina ovih
radova je prezentovano na
vodećim međunarodnim
konfercijama
i
simpozijima,
kako
u
Maleziji tako i na Bliskom
Istoku. Jedna broj ovih
radova je objavljen u
međunarodno priznatim
zbornicima radova.
Knjiga „Uvod u
islamsku ekonomiju
i finansije“
Krajem mjeseca aprila
izdavačka kuća „Dobra
Knjiga“
je
objavila
moju prvu knjigu na
bosanskom jeziku koja
nosi naslov „Uvod u
islamsku ekonomiju i
finansije: teorija i praksa“.
Za pisanje knjige koja
ima 522 stranice, njenu
tehničku obradu, dizajn
svih grafikona i štampu
trebalo je oko 11 mjeseci.
Ipak, nisam mislio da ću
tako brzo izdati ovu knjigu,
ali na nagovor izdavača
proces smo poprilično
ubrzali jer je cilj bio knjigu
predstaviti
na
Sajmu
knjige koji se održavao u
Skenderiji od 17. do 22.
aprila ove godine. Ovo je
knjiga koja je napisana
jednim
jednostavnim
jezikom dostupnim za sve
one koje interesuju principi
islamske ekonomije i
finansija“.
Razgovarala
Amila
Durmić
11
KAKANJSKE NOVINE
Naših Kakanjaca, koji su
izrazito uspješni ima po
cijelom svijetu. Nedavno
smo
razgovarali
sa
Edibom Smolom, rođenim
Kakanjcem,
čija
je
trenutna adresa u Maleziji.
Sa ovim čovjekom, koji
je postigao zaista velike
uspjehe, i koji bi trebao biti
uzor mladima, moglo bi se
razgovarati satima o svim
njegovim aktivnostima još
od rane mladosti.
Moja
ljubav
i druženje sa
Kur’anom
je
počelo još u
mektebu.
U
medresi
sam
nastavio
sa
učenjem Kur’ana
napamet.
Po
z a v r š e t k u
medrese aktivno
sam se predao
učenju Kur’ana
napamet
i
ponavljanju
onoga što sam već
naučio. Dnevno
sam
provodio
oko7-8 sati učeći. Na kraju
sam izašao pred komisiju
i uspješno položio hifz
pred komisijom Rijaseta u
Sarajevu.
INTERVJU
Multiintervju sa najzaslužnijim akterima šampionskog pohoda ekipe Mladosti
MALA CRVENA PRIČA VELIKOG
CRVENOG SRCA
Ekipa Mladosti koja je izborila plasman
u Prvu ligu FBIH
KAKANJSKE NOVINE
Najveći uspjeh u 55 godina
postojanja ekipe Mladosti
Ekipa Mladosti napravila je najveći
uspjeh u svome postojanju, uz onaj iz
sezone 2008-2009. kada su učestvovali u
1/16 finala Kupa BIH gdje je rezultatom
2:0 od njih bolja bila ekipa Sutjeske iz
Foče, te na taj način izborila plasman
u 1/8 finala Kupa BIH gdje su snage
odmjerili sa tada jakom i respektabilnom
ekipom Zrinjskog. Tri godine ovo je
bio najveći uspjeh ekipe Mladosti u
njenoj 55-ogodišnjoj historiji, sve do
ove sezone. Ove sezone otišli su korak
dalje i izborili nastup u Prvoj ligi
FBIH. Ponajviše su to ostvarili sjajnim
angažmanom nove uprave ovog kluba,
sjajnom vizijom trenera Nijaza Kape, te
odličnim igrama na travnjaku. Da je ekipa
Mladosti neprikosnovena ove sezone
u Drugoj ligi FBIH najbolje dokazuje i
činjenica da su imali 10 bodova prednosti
nad drugopolasiranom ekipom Borca iz
Jelaha, najbolji napad sa 61 postignutim
golom, najbolju odbranu sa 23 primljena
pogotka, te najmanje poraza, ukupno 5.
Mladost je sezonu završila sa 17 pobjeda,
4 remija i 5 poraza. Sve to gotovo da
ne bi bilo moguće bez aktera cijele ove
priče, ali i ostalih koje ćemo pomenuti
ovom prilikom.
12
Edin Begovac, predsjednik
ekipe Mladosti
Uspješan kakanjski biznismen je široj
javnosti već odavno poznat kao dokazani
humanista, dobar domaćin posebno kao
organizator sportskog natjecanja bikova
bodača na Milama. To mu je hobi isto kao i
aktivan lov u lovištu. Rođen je 17.5.1970.
godine u Kaknju i po zanimanju je
elektrotehničar. Vlasnik je firme
Beged d.o.o. koja se bavi transportom,
trgovinom i uslugama. U svom sportskom
djelovanju bio je član Uprave FK
Rudara jedan mandat od četiri godine.
Edin Begovac
Protekle godine, Edin je postao najmlađi
predsjednik FK Mladosti iz Doboja u
55-godišnjoj historiji ovog kluba kojeg
je za samo jednu igračku sezonu uveo u
Prvu ligu FBiH. Predsjednik je uprkos
ogormnim obavezama odvojio dio svog
slobodnog vremena da porazgovaramo o
FK Mladost.
Gospodine Begovac, kakav je bio
početak sezone i Vaš primarni zadatak
preuzimanjem dužnosti predsjednika
FK Mladost na početku sezone?
- Moja izjava na prvoj sjednici Skupštine
je bila: „Dokazivati djelima, manje
riječima“. Moj primarni cilj je bio izvesti
Klub iz negativnog finansijskog salda
u koji je upao, jer smo zatekli ogroman
dug. Poslije brzog i uspješnog djelovanja,
posebno generalnog direktora TC Kakanj,
gospodina Branimira Muidže koji nam je
u tim momentima bio vjetar u leđa, cilj
nam je postao ulazak u viši rang, što smo
i uspjeli.
Je li u Klubu u tim momentima bilo
nekih promjena u stručnom kadru,
mjestu trenera?
- Samo su napravljene dvije rotacije,
umjesto Kozle došao je Bistrivoda na
mjesto pomoćnog trenera. Dogovor je
već ranije završen da Kapo ostane na
mjestu trenera. Svi su imali priliku vidjeti
naš rad i doprinos da Klub dospije na
prvo mjesto tablice.
Da li će igračima biti povećane
premije i da li se već govorilo o nekim
pojačanjima?
- Evo, svježa je informacija da je za ovu
sezonu već usvojen i budžet i potpisani
su svi sponzorski ugovori. Što se tiče
pojačanja, u planu imamo dovesti 3
do 4 igrača i golmana, te da zadržimo
postojeći kadar.
Ostaje li na trenerskoj poziciji Nijaz
Kapo u FK Mladosti?
- Ostanak Kape zavisi od našeg obostranog
dogovora i uslova koje budemo imali.
Koji su to uslovi koje će Klub u
narednom periodu morati ispuniti prije
početka prvenstva u Prvoj ligi?
- Te uslove će u narednom periodu donijeti
komisija kada izađe na teren da primi
stanje u kojem se stadion nalazi, tako
da ćete biti blagovremeno obaviješteni.
Napomenut ću da o svim planovima
odlučuje Skupština Kluba. Mi imamo
jedan interni ugovor sa apotekama MGM
Farm da se ulože sredstva u ovaj stadion.
Kolika će to biti neophodna dodatna
finansijska sredstva za razliku od
takmičenja u Drugoj ligi Centar?
- Naravno, Prva liga donosi sa sobom
određene uslove tako da će po našoj
procjeni to biti cifra od cca 100.000,00
KM. Tu, prije svega, moramo hronološkim
redoslijedom navesti sponzore: Tvornica
cementa Kakanj, Općina Kakanj, Beged
d.o.o. i MGM Farm.
Kako će izgledati gradski derbi za
broj 215, 15.06.2013.
Nijaz Kapo, trener ekipe
Mladosti
Drugi naš sagovornik, Nijaz Kapo, trener
ekipe Mladosti, rođen je 06.04.1956.
godine u mjestu Buzić Mahala u opštini
Visoko. Karijeru
je
počeo
uomladinskom
pogonu
NK
Bosna Visoko,
gdje je za prvi
tim debitovao
1972. godine.
Kao
veliko
pojačanje, 1975.
godine prelazi
Nijaz Kapo
u ekipu Rudara
gdje je odigrao preko 500 utakmica za
prvi tim. U 30. godini završio je igračku
karijeru i to davne 1986. Godine. Trener
postaje 1996. godine i to u omladinskom
pogonu ekipe Rudara. 1997. godine
preuzima FK Moštre. 2002. počeo je
svoj prvi mandat, od ukupno tri, na klupi
ekipe Rudara. 2005. preuzeo je ekipu
Bosne iz Visokog, da bi se nakon toga
vratio u Rudar. 2011. godine preuzima
ekipu Mladosti, da bi je ove godine uspio
uvesti u Prvu ligu FBIH.
Na čiju inicijativu dolazite na stadion
FK Mladost u Doboj?
- Nijaz Kapo je došao u FK Mladost na
inicijativu bivše uprave Kluba, s kojim je
dogovorena saradnja, žargonski rečeno,
u samo dvije riječi.
S kojim ste se nedoumicama i
problemima susretali oko sastavljanja
tima na startu sezone?
- Pa, Mladost i nije imala neke velike
poteškoće,osim skučenog igračkog
kadra.Ali, eto, i to smo nekako rješavali.
Koja je za Vas najznačajnija a koja
najlošije odigrana utakmica tokom
protekle sezone?
- Ključni momenti su bili u Župči, kada
smo pobijedili Mladost Župču 1-0.Tada
nam se i otvorio put ka vrhu. Najteža
utakmica je bila ona u Brezi protiv
Rudara, a ujedno i najznačajnija jer
smo u toj utakmici riješili sve dileme o
prvaku. I pokazali koja je najjača ekipa
u Drugoj ligi Centar. Najlakša utakmica
je bila ona protiv Usore, tu utakmicu
smo pobijedili 8-0. Sve je išlo lagano,
lopta nas je slušala i eto to se odrazilo na
rezultat. Pobjedom na toj utakmici smo
preuzeli vodeću poziciju na tabeli, koju
nismo ispustili do kraja prvenstva.
Šta je motivisalo ovu ekipu i dalo joj
imperativ pobjednika za pravljenje
historijskog uspjeha?
broj 215, 15.06.2013.
- Pa, recept ko recept, ja na svakoj utakmici
idem na pobjedu, u gostima ako idete na
bod niko vam neće garantovati da nećete
primiti gol u 90. minuti.Tako da ja uvijek
tražim maksimalan pristup od igrača u
svakoj utakmici, što moram priznati da
su momci u svakoj utakmici odradili svoj
posao pošteno i profesionalno.
najboljeg juniora opštine Kakanj. Kako
sam ističe, najveći mu je uzor njegov
Bećir Mehanović, kapiten
ekipe Mladosti
Sljedeći naš sagovornik, Bećir Mehanović
bio je vođa ekipe Mladosti na terenu
ove, ali i prethodnih godina. Rođen je
1982. godine, a
fudbal je počeo
trenirati sa 10
godina i to u
ekipi FK Rudar.
Iako je karijeru
započeo
kao
napadač, ipak
je
završio
na
mjestu
neumornog
štopera. 2006.
godine napušta
ekipu Rudara.
Bećir Mehanović
Ipak, fudbalu
se vratio na
nagovor ljudi iz Mladosti gdje uskoro
postaje kapiten i to ostaje do današnjeg
dana. Mehanović je, inače, bio član i
Mladosti koja je 2009. igrala 1/16 finala
Kupa BIH, te ekipe koja je 2010. godine
izborila plasman u Drugu ligu FBIH.
Ovom prilikom za naše novine istakao je
sljedeće:
„Moram istaći da je od ove ekipe naš
cijenjeni trener Nijaz Kapo napravio
„čudo male ekipe“ i s nekoliko rokada
kreirao jak tim. Po mom mišljenju,
jedan je od najboljih stručnjaka na
ovim prostorima jer ulijeva hrabrost i
samopouzdanje. Presudan trenutak se
desio dolaskom i izborom predsjednika
Kluba Edina Begovca, koji je sa svojim
ciljem, vizijom i misijom na početku
istakao da želi i da hoće da Mladost bude
prva, i to je i uspio. Ekipu je motivisao
i sa povećanjem premija igračima. Osim
toga, mnogo bodri i voli ekipu Mladosti
koju predvodi. To su u posljednje vrijeme
svi vidjeli.
Emir Bajramović, najbolji
strijelac ekipe ali i Druge
lige FBIH
Mladi 22-godišnji Emir Bajramović, sa
17 pogodaka, ostat će upisan kao najbolji
strijelac ekipe Mladosti, ali i najbolji
strijelac Druge lige grupe Centar za ovu
sezonu. Inače, bivši prvotimac ekipe
Rudara koji je prošao sve kategorije ovog
kluba u Mladost je došao prije dvije
sezone. 2009. godine je proglašen za
Emir Bajramović
brat Enin, koji je
sada trener mlađih kategorija u NK
Ozren iz Semizovca. U pet riječi bi se
opisao kao uporan, ambiciozan, živčan,
te optimističan. Za ovu priliku imali smo
samo jedno pitanje ovom igraču.
Kako si ove sezone uspio postići 17
golova?
- To mi je radna obaveza pred svaku
utakmicu i uz podršku mojih klupskih
kolega koji su također zaslužni za mojih
17 golova, uspio sam postati prvi strijelac
Lige. To je neizmjerna ljubav prema
fudbalu i ništa više. To je najmanje što
mogu postići za svoju najveću podršku a
to je moja djevojka.
Imena koja su uvela Mladost u Prvu
ligu, te imena koja će ostati zapisana
u historiji ovog kluba, te kakanjskog
sporta su: golmani: Edin Mujagić i
Ajdin Čelebić; odbrana: Emil Piljug,
Bečir Mehanović, Mersudin Čišija,
Semir Kubat, Samir Kapo, Armin
Alagić; vezni red: Admir Husić, Omer
Musić, Ivan Bošnjak, Mirza Musić, Adin
Škulj, Adnan Karzić, Faris Frljak, Eldar
Alagić; napad: Emir Bajramović, Mirza
Kovač, Dean Alagić. Za ovu priliku
Pored igrača, najzaslužniji za plasman
Mladosti u Prvu ligu FBIH: (s desna na lijevo)
trener Nijaz Kapo, predsjednik Kluba Edin
Begovac, predsjednik Skupštine Edhem Goga i
sekretar Vehbija Begić
razgovarali smo sa predsjednikom kluba
Edinom Begovcem, trenerom Nijazom
Kapom, kapitenom ekipe Bečirom
Mehanovićem, te najboljim strijelcem
kluba Emirom Bajramovićem. Dakako,
pored predsjednika Edina Begovca,
trenera Nijaza Kape, te pomenutih igrača,
svoj veliki doprinos ovom uspijehu dali
su i Edhem Goga predsjednik skupštine
FK Mladost, te Vehbija Begić, sekretar
ovog kluba.
Hamid Hadžić/E.O.
13
KAKANJSKE NOVINE
bodove između Rudara i Mladosti?
- To će biti dobra i zanimljiva utakmica
za sve simpatizere oba kluba, sportsko
nadmetanje i neka bolji i spremniji
pobijedi.
INTERVJU
KULTURA
Održan redovni godišnji koncert polaznika
Muzičkog centra
„Ovo je još jedna uspješno završena
školska godina za polaznike Muzičkog
centra naše ustanove. Ove godine
smo imali najveći broj polaznika što
govori o kvalitetnom radu gdje su
roditelji prepoznali da njihova djeca
mogu dobiti kvalitetnu nastavu i
obuku na instrumentu koji odaberu.
Ovaj koncert je bio poseban jer smo
imali mnogo grupnih nastupa koje
je mnogo teže izvesti i gdje treba
Na ovogodišnjem koncertu predstavilo se 14
pokazati veće znanje. Koncert je
polaznika na klaviru i 18 polaznika na gitari
začinjen zadnjim nastupima naših
U četvrtak 13. juna tekuće godine, polaznika na klaviru i gitari, te
u prepunom Omladinskom centru
održan je redovni koncert polaznika
Muzičkog centra pri JU za kulturu
i obrazovanje Kakanj. Koncert je
uvodnim riječima o značenju muzike
kao smisla života, pripravnik JU
za kulturu i obrazovanje Kakanj
Emerin Ahmetašević, dok se riječima
dobrodošlice i obraćanjem obratio
direktor JU za kulturu i obrazovanje
Kakanj gospodin Izet Fejzović. Ove
godine je koncertu učestvovao do Prisutni uživali u interpretacijama
sada najveći broj polaznika Muzičkog muzičkih numera polaznika
centra, ukupno trideset i dva
polaznika, što je priznanje i pokazatelj nastupom članice Dramskog studija
da su roditelji prepoznali kvalitetan Aide Veispahić. Jako sam zadovoljan
rad i nastavu od strane mentora Darke izvedbama naših polaznika, velikim
odzivom posjetilaca i kompletnom
Lekića i Olivere Filipović.
Povodom jubileja, 65
godina rada KUD-a „Fadil
Dogdibegović Dikan“
Održana promocija
CD-a horske sekcije
KAKANJSKE NOVINE
U četvrtak, 6. juna tekuće godine, u
Sportskoj dvorani u Kaknju, upriličena
je svečanost povodom obilježavanja 65
godina rada KUD-a „Fadil Dogdibegović
Dikan“. Tom prilikom je Gradski hor promovisao svoj CD na kojem se nalazi sedam
pjesama. Promocija je počela u 19,00 sati,
a u toku večeri nastupili su: Gradski hor
Kakanj, Gradski hor Travnik, te muška i
Detalj sa promocije CD-a Horske sekcije
14
ženska vokalna grupa KUD-a „Dikan”.
Članovi Gradskog hora pod dirigentskom
upravom prof. Olivere Filipović su sve
prisutne počastili izvanrednim izvedbama
najpoznatijih
bosansko-hercegovačkih
pjesama, a program je otvoren Izvedbom pjesme ,,Bosno moja’’. Program
je završen neobičnom interpretacijom
ženske vokalne grupe, skupa sa ostatkom
hora, izvodeći “Moj dilbere”, zbog čega
su nagrađeni posebnim aplauzom.
Učešće horske sekcije na
smotri horova u Velikoj
Kladuši
Nakon više od 20 godina, hor KUD-a
„Dikan“ je izašao van Kaknja i predstavio se javnosti u nekom drugom
gradu. U subotu, 8. juna tekuće godine, u ranim jutarnjim satima, veći dio
članstva ove sekcije se uputio na smotru
horova u Veliku Kladušu. Put je bio dug
i naporan, ali pjesme i pozitivna energija članova cijelo vrijeme, učinila je
put kraćim i lakšim. Uz dužu pauzu u
Jajcu i obilazak Bihaća, članovi hora su
ipak stigli na vrijeme na svoje odredište.
organizacijom“ – rekao je direktor
JU za kulturu i obrazovanje Kakanj,
gospodin Izet Fejzović.
Kakanjskoj publici se predstavilo
četvrtnaest polaznika na klaviru
pod mentorstvom Filipović Olivere:
Bećirhodžić Adis, Mehić Esma,
Sikira Faris, Čaluk Nermin, Begovac
Ema, Imamović Džan, Alić Amel,
Husika Hana, Mandra Kerim, Kićo
Lejla, Ravlija Lucija, Hajdarević
Sara, Sikira Samir, Mušija Naida.
Na ovogodišnjem koncertu se također
predstavilo i osamnaest polaznika na
gitari pod mentorstvom Lekić Darke i
to: Šabić Dino, Zaimović Riad, Frljak
Adin, Neimarlija Ahmed, Silajdžić
Adnan, Bjelopoljak Hena, Hasagić
Dino, Jašarspahić Sanin, Čizmić
Rijad, Zulić Faruk, Marković Mia,
Jusić Denis, Hodžić Lejla, Hasagić
Avdo, Hodžić Adnan, Jusić Ademir,
Hasagić Sead. Zbog bolesti, ove
godine nije nastupao Šolbić Natan.
Na samoj završnici večeri, numeru
„Enjoy the ride“- Morcheeba, izvela
je Aida Veispahić, članica Dramskog
studija JU za kulturu i obrazovanje
Kakanj, uz muzičku pratnju polaznika
sekcije na gitari koju su činili: Jusić
Ademir, Hasagić Avdo, Hodžić Adnan
i Zulić Faruk.
E.A.
Kakanjski Gradski hor sa oko 250 članova drugih
horova iz BiH, na smotri horova u Velikoj Kladuši
Nakon probe, upriličen je ručak za
sve članove svih horova koji su uzeli
učešće na ovoj smotri. Naš hor je imao
fantastičan nastup izvodeći pjesme
„Ječam žele tuzlanke djevojke“ i „Kad
ja pođoh na Bentbašu“. Nakon završetka
programa svih oko 250 učesnika smotre
su pozvani na večeru u starom dijelu
grada, gdje su do kasnih sati se zabavljali uz muziku uživo. Umorni, ali pod
pozitivnim utiscima, u Kakanj su ovi
vrijedni članovi kakanjskog kulturnoumjetničkog društva stigli u nedjelju u
11 sati ujutro.
Pripremila Amila Durmić
broj 215, 15.06.2013.
Promocija knjige ,, 101 anegdota iz života rudara’’ autora Fuada Breščića
KULTURA
„Ugalj je crn, čist je obraz iz kojeg izbija svjetlost“
Džafić, Breščić i Spahić na
promociji
12. Juna, prisustvuje promociji
knjige ,,101 anegdota iz života
rudara’’ autora Fuada Breščića.
Sportska dvorana u Kaknju
je bila ispunjena ponosom
i
zadovoljstvom
prošlih,
sadašnjih te budućih rudara.
Na licima svih prisutnih mogla
se vidjeti neizmjerna sreća što
su rudari i njihove anegdote
napokon dobili jedan časni
dokument ovog kraja, Kaknja
i svih rudara u njemu.
Anegdote nastajale
u utrobi zemlje
odakle niče novi
život
Autor knjige Fuad Breščić
zahvalio se svim rudarima
koji su mu pomogli da njihove
i tuđe anegdote uveseljavaju
i širu javnost, te da se zbog
njih čuje smijeh i kikot i na
ulicama a ne samo u mračnim
rudarskim hodnicima.
Recenzenti
knjige
prof.
Mustafa Spahić, te recenzent
i lektor Hasan Džafić, svim
prisutnim su pokušali približiti
zašto i zbog čega je nastala jedna
Oko 300 posjetilaca
ovakva
knjiga. Prof Mustafa Spahić
svojoj rezenciji je dao naziv
‘’Sa izvora života’’ jer šale i
anegdote koje su prikazane
u njoj su nastale upravo tu,
u utrobi zemlje odakle niče
novi život. Između ostalog
je rekao da humor i komika
rudara nisu umotani u celofan
bontona i uglađenog, da su
oni
prikazani
‘’onakvim
kakvi jesu’’, bez cenzure i
pretjeranih uglađenosti. Lektor
i recenzent Hasan Džafić je
djelo okarakterisao kao pravu
Prva samostalna
izložba kakanjskog
slikara Samira Gazića
U periodu od 06. do 13.06.
2013. godine, Kakanjci
su imali priliku uživati
u djelima kakanjskog
slikara Samira Gazića.
U
prostorijama
sve
popularnije Jenny’s Art
House, ovaj nadareni
Slikar Samir Gazić
Kakanjac prepoznao je
ono što je odavno čekao - adekvatno mjesto gdje bi svojim
sugrađanima mogao pokazati svoje slike. Iako mu ovo nije prva
izložba, smatra je svojim velikim uspjehom, jer po prvi put je
samostalno izlagao. Stil njegovog slikanja je ulje na platnu,
a motivi koji dominiraju su pejzaži, starobosanke građevine
i tradicionalni predmeti. O vrijednosti njegovog rada kistom
najbolje govori činjenica da su izložene slike već rasprodane i
broj 215, 15.06.2013.
Lektor i recenzent Hasan Džafić je
djelo okarakterisao kao pravu
dragocjenost
dragocjenost u oskudnoj
bosanskohercegovačkoj
dramaturškoj
stvarnosti.
Poseban akcenat je stavio
na
višestruku
vrijednost
djela koje predstavlja obilje
komike, žanrovsku razuđenost,
vrijedost djela u kojem žive
likovi iz renesansnih komedija
te kao najvažniju stvar je
naveo jednostavan stil pisanja
koji je danas, u svijetu u kojem
živimo, teško postići.
Promociju pjesmom
upotpunio i Denial
Ahmetović
Sve prisutne su nasmijale
anegdote koje je čitao prvak
Bosanskog narodnog pozorišta
iz Zenice, čovjek koji je režirao
sedam pozorišnih predstava
za JU za kulturu i obrazovanje
Kakanj u okviru Dramskog
studija,
glumac
Mugdim
Avdagić te su uživali u pjesmi
našeg sugrađanina Deniala
Ahmetovića koji je ispunio dato
obećanje samo dan prije Finala
ZMBT, da će pjevati na ovoj
promociji. Sugrađani su uživali
i u zanimljivoj interpretaciji
pjesme o kakanjskim rudarima
u narodnoj izvedbi dvojice
kakanjskih
rudara,
inače
članova HKD „Bobovac“.
Zahvalnost svima
na podršci
Veliki dio knjiga autor je
odlučio pokloniti privrednim
subjektima te osobama koje su
mu pomogle i podržavale ga
od samog nastanka ove ideje.
Zahvalio se Senadu Sarajliću,
RMU Kakanj i direktoru
Mirsadu
Jašarspahiću,
Termoelektrani Kakanj i
direktoru Hasanu Čauševiću,
Rudniku Breza, Rudniku
Zenica, TC Kakanj, preduzeću
Delta Petrol, Trgošpedu te na
kraju svom prijatelju Mugdimu
Avdagiću koji mu je bio velika
podrška u ovom značajnom
poduhvatu.
E.Ahmetašević
I.Neimarlija
za ovu priliku posuđene
od njihovih vlasnika.
,,Rođen sam 1965.
godine u Kaknju,
stalno zaposlen u JP
Vodokom. Slikanjem se
aktivno bavim zadnjih
5-6 godina, mada sam
dar imao oduvijek. Velika zainteresovanost mladih za umjetnost
Redovno učestvujem u
raznim umjetničkim kolonijama u BiH, ali i šire. Upravo sada
se spremam za međunarodnu umjetničku koloniju u Maoči koja
počinje 15. juna. Iza sebe brojim oko 40 zajedničkih izložbi u
BiH i mada sam imao i do sada ponude za samostalnu izložbu
u drugim gradovima, odbijao sam. Čekao sam priliku da se
samostalno predstavim u svom gradu. Svi koji žele saznati više
o mom radu mogu to učiniti putem mog facebook profila. Na taj
način sam već prodao dosta slika. Iz Amerike mi se javilo dosta
zainteresovanih za moje radove, ali postoje mnoge poštanske i
carinske poteškoće za transport umjetnine. Evo danas je prvi
dan moje prve samostalne izložbe i moram priznati da sam
prezadovoljan posjetom, kao i činjenicom da su mladi željni
kulturnog zbivanja”, rekao je slikar Samir Gazić.
Maja Hodžić
15
KAKANJSKE NOVINE
Preko tri stotine građana
Kaknja imalo je čast da u srijedu
OBAVJEŠTENJA
OPĆINA KAKANJ
KOMISIJA ZA PROVOĐENJE IZBORA
U MJESNIM ZAJEDNICAMA OPĆINE KAKANJ
U skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Općine Kakanj
broj: 0-01/1-262/13 od 30.05.2013 godine i Rješenjem
broj: 0-01/1-263/13 od 30.05.2013 godine, Komisija za
provođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Kakanj,
na sjednici održanoj dana 12.06.2013. godine donosi
KAKANJSKE NOVINE
ODLUKU
(o utvrđivanju biračkih mjesta na području mjesnih
zajednica)
MZ BIČER
1. Željeznička stanica - kod kuće Ahmetović Eniza-Ene na
Željezničkoj stanici od 08,00 11,00 sati
2. Slijevnice – ispred Caffe-a Žućo od 11,00 do 15,00 sati
3. Bičer – ispred mekteba od 15,00 do 18,00 sati
MZ BIJELE VODE
1. Kučići – ispred trgovine na autobuskoj stanici od 08,00
do 11,00 sati
2. Bijele Vode – Područna škola u Bijelim Vodama od
11,00 do 13,00 sati
3. Gornji Banjevac – ispred šadrvana u selu od 13,00 do
15,00 sati
4. Kamen – stara prodavnica od 15,00 do 16,00 sati
5. Hausovići – ispred kuće Tursum Nermina od 16,00 do
18,00 sati
MZ BJELAVIĆI
1. Podbjelavići, Novo naselje, M. Voda – OŠ „Omer
Mušić“ od 08,00 do 11,00 sati
2. Čaluci, Obre – kod trgovine Obralija Mejre od 11,00 do
15,00 sati
3. Bjelavići – Mjesni dom Bjelavići od 15,00 do 18,00 sati
MZ BREŽANI
1. Brežani – kod kuće Murtić Avde od 08,00 do 14,00 sati
2. Bištrani, Jasike i Zajezda – Mjesni ured u Bištranima od
14,00 do 18,00 sati
MZ BRNJIC
1. Bašići, Pedići - Mjesni ured od 08,00 do 14,00 sati
2. Brnjic, Jarevice – kod kuće Merdić Rifeta od 14,00 do
18,00 sati
MZ BRNJ
1. Mjesni ured od 08,00 do 18,00 sati
MZ BILJEŠEVO
1. Mioči – ispred mekteba od 08,00 do 10,00 sati
2. Bilješevo – kod prodavnice od 11,00 do 14,00 sati
3. Gornji Lučani – ispred džamije od 14,00 do 18,00 sati
MZ BUKOVLJE
1. Brus – kod kuće Musić Ševke od 08,00 do 11,00 sati
16
2. Demiri – kod Ševalove garaže od 11,00 do 13,00 sati
3. Safundžije, Čobe – ispred kuće Musić Avde od 13,00
do 16,00 sati
4. Luka, Bečirhodžići – Područna škola od 16,00 do 18,00
sati
MZ ČATIĆI
1. Čatići – Mjesni ured od 08,00 do 11,00 sati
2. Usijel – kod kuće Krivokapa Junuza od 11,00 do 12,00
sati
3. Hrasno – kod kuće Spahić Ejuba od 12,00 do 14,30 sati
4. Vehabi – kod praone auta od 14,30 do 16,30 sati
5. Rampa-Polje – Caffe Taverna od 16,30 do 18,00 sati
MZ DONJI KAKANJ
1. Karaulsko Polje – kod mekteba od 08,00 do 11,00 sati
2. Donji Kakanj – kod trgovine Klas od 11,00 do 14,00 sati
3. Tičići – OŠ „A. Muradbegović“ od 15,00 do 18,00 sati
MZ DUBOVO BRDO
1. Dubovo Brdo – kod mekteba od 08,00 do 12,00 sati
2. Drijen – kod kuće Kobilica Senada od 14,00 do 16,00
sati
3. Rijeka, Kondžilo – Područna škola od 16,00 do 18,00
sati
MZ DUMANAC
1. Desetnik – Područna škola od 08,00 do 12,00 sati
2. Dumanac – kod džamije od 12,00 do 16,00 sati
3. Roščevina - Područna škola od 16,00 do 18,00 sati
MZ DOBOJ
1. Doboj I, II – prostorije MZ od 08,00 do 11,00 sati
2. Doboj III - prostorije Sekcije lovaca od 11,00 do 14,00
sati
3. Doboj IV – ispred prostorija Jusić Faruka od 15,00 do
18,00 sati
MZ HALJINIĆI
1. Luka Brežani, Marijina Voda, Bistrik i Crkvenjak – OŠ
„Omer Mušić“ od 08,00 do 12,00 sati
2. Haljinići – Dom Haljinići od 13,00 do 18,00 satiMZ
KAKANJ I
MZ KAKANJ I
Birački odbor 1.
1. Bare – ispred trgovine Tomić Berislava od 08,00 do
10,30 sati
2. Plandište – ispred trgovine Škulj Šerifa od 10,30 do
13,00 sati
3. Novo naselje Zlokuće – ispred trgovine Škulj Vehida od
13,00 do 15,00 sati
4. Mile – raskršće kod Čorića vode do 15,30 do 18,00 sati
Birački odbor 2.
1. Mala sala Doma kulture od 08,00 do 11,00 sati
2. Stara jama – prostorije RMU od 11,00 do 15,00 sati
3. Zgrada Općine Kakanj od 15,00 do 18,00 sati
MZ KAKANJ II
1. OŠ „M. M. Bašeskija“ od 08,00 do 18,00 sati
MZ KRŠEVAC
1. Turalići – ispred mekteba od 08,00 do 10,00 sati
2. Hodžići - ispred džamije od 10,00 do 12,00 sati
broj 215, 15.06.2013.
3. Krševac – ispred mekteba od 12,00 do 14,00 sati
4. Podborje – ispred mekteba od 14,00 do 16,00 sati
5. Varalići – ispred mekteba od 16,00 do 18,00 sati
MZ KRALJEVA SUTJESKA
1. Kraljeva Sutjeska – Mjesni dom od 08,00 do 18,00 sati
MZ MRAMOR
1- Mramor – kod mekteba od 08,00 do 11,00 sati
2- Ribnica – kod mekteba od 12,00 do 15,00 sati
3- Subotinje – kod mekteba od 15,00 do 18,00 sati
MZ MODRINJE
1. Prostorije MZ od 08,00 do 13,00 sati
2. Ispred mekteba od 13,30 do 18,00 sati
MZ NAŽBILJ
1. Lipnica – kod kuće Zahirović Samira od 08,00 do 11,00
sati
2. Nažbilj – Mjesni dom od 11,30 do 18,00 sati
MZ POPE
1. Kod džamije od 08,00 do 18,00 sati
MZ PODGORA
1. Barakovići – raskršće od 08,00 do 10,00 sati
2. Sopotnica – šehidska česma od 10,00 do 13,00 sati
3. Sopotnica – Novo naselje od 13,00 do 14,30 sati
4. Popržena Gora – Područna škola od 15,00 do 18,00 sati
MZ PAPRATNICA
1. Javor – ispred mekteba od 08,00 do 10,00 sati
2. Gornja Papratnica – ispred mekteba od 10,00 do 12,00
sati
3. Donja Papratnica - raskršće kod džamije (Brijest) od
12,00 do 15,00 sati
4. Donja Papratnica – bivša Rudareva trgovina (kod autoputa) od 15,00 do 18,00 sati
MZ POVEZICE
1. Kod kuće Jusufović Midhata od 08,00 do 11,00 sati
2. Caffe vl. Delibašić Osmana od 11,00 do 14,00 sati
3. Kod trgovine Prizma od 14,00 do 16,00 sati
4. Dvorište Omerbegović Fahrudin – Kile od 16,00 do
18,00 sati
MZ POLJANI
1. Poljani – kod škole od 08,00 do 12,00 sati
2. Papratno – na raskršću od 12,00 do 14,00 sati
3. Lučići - na raskršću od 14,00 do 18,00 sati
MZ RIČICA
1. Živalji – kod mekteba od 08,00 do 9,30 sati
2. Kaparovići – kod mekteba od 9,30 do 10,30 sati
3. PŠ „Čelikovina“ od 10,30 do 14,00 sati
4. Bjeloševići – kod mekteba od 14,30 do 15,30 sati
5. Škomlići, Roje, Kevilji, Kolići i Mahala kod mekteba
od 15,30 do 18,00 sati
MZ SEOCE
1. Lukovo Brdo – centar sela od 08,00 do 10,00 sati
2. Bijelo Polje i Dujmovići – autobuska stanica od 10,00
do 12,30 sati
3. Seoce i Begići – autobuska stanica od 12,30 do 16,00
sati
4. Čalukova Bara – kod kuće Duvnjak Andrije od 16,00
broj 215, 15.06.2013.
do 18,00 sati
MZ SLAPNICA
1. Slapnica – PŠ Slapnica od 08,00 do 11,00 sati
2. Gora – PŠ Gora od 12,00 do 17,00 sati
3. Poljice od 17,00 do 18,00 sati
MZ STARPOSLE
1. Slivanj – Dalin Gaj od 08,00 do 10,00 sati
2. Hrastovac - kod kuće Gluhić Irfana od 10,00 do 12,00
sati
3. Gornje Starposle – prostorije MZ od 12,00 do 14,00 sati
4. Donje Starposle – kod kuće Kokić Fadila od 14,00 do
16,00 sati
5. Gradac – Novo naselje kod matičnog ureda od 16,00 do
18,00
MZ TRŠĆE
1. Tršće, Tabaci, Subašići – Područna škola od 08,00 do
13,00 sati
2. Ivnica, Skenderovići – ispred šehidske česme na Ivnici
od 14,00 do 18,00 sati
MZ TERMOELEKTRANA
1. Koprivnica – kod džamije od 08,00 do 11,00 sati
2. Donji Banjevac – kod trgovine EMIX od 11,00 do 13,00
sati
3. PŠ „15. april“ na Termoelektrani od 13,00 do 15,00 sati
4. Kujavče – kod džamije od 15,00 do 18,00 sati
MZ VARDA
1. Varda – Mjesni ured od 08,00 do 11,00 sati
2. Novo naselje – ispred poslovnih prostorija Čišija Nihada od 11,00 do 15,00 sati
3. Romsko naselje, Ul. Branilaca i V div. NOP-a - kod
Boračke zgrade od 15,00 do 18,00
sati
MZ VUKANOVIĆI
1. Zlokuće (lokacija Novo naselje u Barama) od 08,00 do
11,00 sati
2. Vukanovići – Područna škola od 12,00 do 18,00 sati
MZ VELIKI TRNOVCI
1. Veliki Trnovci – Područna škola od 08,00 do 12,00 sati
2. Pavlovići – kod kuće Pavlović Marka od 13,00 do 18,00
sati
MZ ZAGRAĐE
1. Zagrađe – Područna škola od 08,00 do 11,00 sati
2. Halinovići – kod mekteba od 11,00 do 15,00 sati
3. Semetiš – kod mekteba od 15,00 do 18,00 sati
MZ ZGOŠĆA
1. Zgošća – ispred trgovine Veispahić Mugdima od 08,00
do 14,00 sati
2. Crnač i Čizmići – kod mekteba od 14,00 do 18,00 sati
Napomena: Birači upisani u birački spisak mjesne zajednice mogu glasati na bilo kojem od utvrđenih biračkih
mjesta za mjesnu zajednicu u kojoj imaju prebivalište.
PREDSJEDNIK KOMISIJE:
Arnaut Bahrudin, dipl. pravnik s.r.
17
KAKANJSKE NOVINE
OBAVJEŠTENJA
PZU “MGM APOTEKE“
KAKANJSKE
KAKANJSKENOVINE
NOVINE
Ulica A.Izetbegovića 63
Tel: 032 557-360;
557-361
Ulica 311. Lahke brigade bb
Tel: 032 558-970
16
18
broj 214, 01.06.2013.
broj 215, 15.06.2013.
OGLASI
•
Besplatne male oglase možete
poslati sms porukom na broj:
061/362-456,
i na e-mail: [email protected]
NEKRETNINE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prodajem stan 36 kvadrata u ulici
Rudi Čajavec u Kaknju ili mijenjam
za veći. Cijena po viđenju Tel: 062773-238;
Prodajem vikendicu na Jejicama
i 530 kvadrata zemlje. Cijena po
viđenju. Tel: 063-571-616;
Prodajem 250 kvadrata zemlje
Ponijeri/Vrhevlje, ulaz sa glavnog
puta. Tel: 061-692-943;
Prodajem dvije kuće starije i jednu
novije gradnje na Vrbici/Zgošća.
Tel: 061-611-620;
Prodajem i iznajmljujem kuću u
naselju Doboj kod Vatrogasnog
doma. Tel: 063-048-274;
Izdajem namješten stan u soliteru 2.
Tel: 061-611-614;
Prodajem stan u Kr. Sutjesci 38
kvadrata, vlasništvo 1/1, može
zamjena za isti ili manji stan u
Kaknju. Tel: 062-512-592 ili 032775-526;
Prodajem vikendicu Ponijeri/Jejice
40 kvadrata i 600 kvadrata zemlje
uz glavni put: voda, struja. Cijena
30.000 KM. Tel: 061-412-796;
Prodajem kuću sa okućnicom
od 1700 kvdrata sa pratećim
objektima, kuća je dimenzija 10x10
na sprat, odmah useljiva, a nalazi
se u Gornjem Moštru Visoko. Tel:
061-183-918;
Prodajem dvosoban stan u Kaknju
56,5 kvadrata (SOLITER 3). Cijena
50.000 KM. Mušteriji za zamjenu u
Bijeljini ili Banja Luci dajem 3.000
KM. Tel: 065-447-896;
Prodaje se kuća na Hrasnu, dva
sprata, odmah useljiva, zatvoreno
dvorište, gradsko grijanje, telefon,
struja, kanalizacija. Cijena po
dogovoru. Tel: 061-461-738;
Prodajem stan površine 78
m2 u ulici Alije Izetbegovića,
zgrada ST-2 (tzv. sisulje), stan je
nedavno renoviran (nova strujna i
vodovodna instalacija, keramika,
podovi). Stan je na prvom spratu
(suteren). Stan posjeduje dvije sobe,
dnevni boravak, posebno banja
posebno wc, kuhinja, trpezarija,
ostava, hodnik i dva velika balkona.
Cijena po dogovoru. Tel: 061-791355 i 062-814-960;
Izdajem dvosoban namješten stan
(novogradnja) na prvom spratu ul.
Branilaca br. 10. Stan posjeduje
klimu, blindo-vrata, parking mjesto.
Tel: 061-462-055;
Prodajem kuću u mjestu Sopotnica,
potrebna manja ulaganja. Cijena
13.000 KM. Tel: 062-570-166;
Prodajem stan 46 kvadrata + lodža
10 kvadrata na trećem spratu
u zgradi NTV-IC. Kompletno
broj 215, 15.06.2013.
•
•
•
•
•
•
•
opremljen.Tel: 062-422-953;
Dobrinje, granica općina Kakanj/
Visoko, prodajem višenamjensko
imanje izgrađenog stambenoposlovnog prostora preko 600
kvadrata na parceli od 3.500
kvadrata ili mijenjam za imanje na
području općine Kakanj. Tel: 061717-492;
Prodajem 2.000 kvadrata
prvoklasne zemlje pored rijeke
Bosne kod Dobrinje/Moštre, u
račun uzimam auto. Tel: 061-717492;
Prodajem 1 dulum zemlje u
Doboju/Gornji Šušnjari. Cijena
7.000 KM. Tel: 061-410-572;
Prodajem 3 duluma zemlje u
Kaknju kod Željezničke stanice.
Tel: 056-373-012;
Prodajem 335 kvadrata zemlje na
Studencima. Tel: 061-390-094;
Mijenjam stan u centru grada
(zgrada Gradske apoteke) 30 m2 za
kuću, PVC stolarija, zidovi na novo
presvučeni. Tel: 061-362-609;
Prodajem kuću sa okućnicom u
naselju Doboj. Tel: 061-390-094;
Prodajem kuću u Kaknju/Varda
dimenzija 7x8, sprat, podrum i
podkrovlje, i 322 kvadrata zemlje,
kuća je novije gradnje, posjeduje
sve priključke, 10 minuta od grada.
Tel: 062-883-829;
•
•
•
•
•
•
•
OSTALO
•
VOZILA
•
•
•
•
•
Prodajem kombi putar Ford 2.0
benzin; kombi Toyota putnički 2.0
benzin; Mercedes 190 1.9 dizel;
Ford Fiestu 1.6 benzin; motor
Hondu CBR 1000 cubika; Yava
Cros 350 cubika. Tel: 061-788-076;
Prodajem motokultivator sa
prikolicom. Tel: 061-611-620;
Prodajem traktor Tomo Vinković
30. Tel: 061-421-814;
Renault-Clio dizel 1.5 DCI 60 KW,
model 2002., boja crni/metalik, 4
vrata, uvoz iz Njemačke, plaćeno
sve do registracije, full oprema.
Cijena 5.500 KM. Tel: 061-162382;
Audi A-4 dizel 1.9 TDI, 66 KW/90
KS, model 1996., boja metalik/
zelena, tek registrovan, full oprema,
digitalna klima, zeder, cobra/alarm.
Cijena 6.500 KM. Tel: 061-462055:
USLUGE
•
•
•
Elektroenergetičar: izrada nove i
popravak stare elektroinszalacije po
novim sistemima ugradnje po izlazu
5,50 KM. Plaćanje po dogovoru.
Ugradnja automatskih osigurača,
montaža i spajanje el.bojlera,
ugradnja indikatora za kupatilo,
popravak el.uređaja, montaža
rasvjetnih tijela, sve vrste elektro
instalacije. Tel: 062-891-548;
Iznajmljujem građevinsku skelu
200 kvadrata. Cijena 10 KM po
danu, 400 kvadrata 20 KM po danu.
Tel: 061-771-889;
Dajem instrukcije iz matematike
i fizike za učenike osnovnih i
srednjih škola. Tel: 062-772-228;
Mladi bračni par sa djetetom traži
kuću u Kaknju na čuvanje na duži
vremenski period. Tel: 062-880509;
Parketar: povoljno i kvalitetno
vrši usluge postavljanja, breusenja
i lakiranja svih vrsta parketa,
postavljanje laminata, sipoda, kao i
mjerenje vlage. Tel: 061-774-925;
Pravim sve vrste namještaja
tapaciranog, popravljam sve vrste
starog namještaja i montiram sve
vrste pločastog namještaja. Tel:
062-944-747;
Kombi prevoz, selidbe odvoz sve
vrste robe i materijala, radna snaga
obezbijeđena. Tel: 061-774-925;
Pravim sve vrste kolača, povoljno.
Tel: 062-599-876;
Vršimo usluge: zidanje,
malterisanje, stiropor, fasada,
gletovanje, krećenje. Tel: 062-486733;
Vršim unutrašnje uređenje stanova
i kuća: regips, laminat, moleraj,
edelpulc. Vrlo povoljno i kvalitetno.
Tel: 061-842-965;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prodajem polovne kompletirane
sanduke za pčele. Sanduci se nalaze
na selu Ivnica. Tel: 032-553-959,
gospodin Banjić Alija;
Prodajem trepezarijski stol plus 6
stolica: stol je puno drvo, cijena
100 KM. Zvati na 032-558-056;
Prodajem univerzalno ljepilo za
lijepljenje i utapanje mrežice.
Cijena 10 KM, vreća 25 kg. Tel:
061-788-076;
Povoljno prodajem dobro očuvan
crijep. Tel: 061-825-821;
Mijenjam ćumur za auto do 400
KM. Tel: 062-486-733;
Tražim posao da čuvam ovce, može
i na farmi. 063-571-101;
Prodajem zemlju za cvijeće, 10 KM
po vreći od 25 kg. Tel:063-571-101;
Prodajem dva playstation u
dijelovima i prodajem kubik
hrastovine u deblu. Tel: 063-571101;
Povoljno prodajem kuhinjske
elemente: plakar za hodnik, trosjed,
dvosjed i fotelju, okrugli stol sa 4
stolice. Tel: 062-942-238;
Pokretna islamska knjižara nudi
vam: serdžade, hamajlije, tespihe
svih vrsta, ilmihale, audio i video
kasete, suru „Bekaru“ na kasetama
i CD-u, surme, mevlude, „Veliki
tumač snova“, mirise, razne
zbirke dova, privjeske, Kur’an na
transkripciji – kućna dostava na
području Kaknja. Tel: 061-750-142;
Prodajem sadnice oraha (bugarska
sorta Sejn). Osobine: stablo nižeg
rasta, rodnost nakon 6. godine,
krupni plodovi. Tel: 061-599-054;
Pravim željezne kovane i inox
ograde i sve vrste vrata i prozora.
Tel: 063-043-434.
19
KAKANJSKE NOVINE
BESPLATNI MALI OGLASI
ZABAVA
Kakanjske
novine
br 215
Peni
-pekivi-
Nestati u
velikoj mjeri
Volt
Amper
Ukrasni
kamen
Obim
Debeli
Stanlijev
drug
(OLIO)
Nastavak
vodoravnog
pojma
Kakanjske
Prof.sporta
novine
Portugal Prvi naziv
i bivši
br 215
(skr)
RK. Kakanj sekretar
SOFK-e
-pekivi-
Prvi
nastavnik
F i ZV u
Kaknju
Nije
tvrda
Bivši sekretar
fudbalskog
saveza
BiH
(Munib)
Kratica
za
Januar
Nastavak
vodoravnog
pojma
Radijus
Stanovnik
Vareša
Naša
negacija
Izvršni
komitet
Muško
ime
Volt
Inicijali
Luke
Radoša
Kulan
Bivši
RK ŠUP-a
Kakanj
Srpska
partija
obnove
Naš
prijedlog
Kratica za
Lancesester
Litar
Morski
sisar
Organ
vida
Ter.
smola
Rukometaš
Adnan
Neimarlija
Polovica
apetita
Franc. nog.
sudija
Staro Rus.
m. ime
Neodim
oznaka
Ist.
germanska
plemena
Grad u
Metohiji
Kosovo
Pond
Kakanjske
novine
br 215
-pekivi-
Kakanjske Francuska
novine
br 215
-pekivi-
Pretjerani
Zanos
(lat)
Centralna
izborna
komisija
Film
Ime
pisca
Koste
Samokovlije Gavrana
Kakanjske
novine
br 215
Minut,
metar
-pekiviMirisna Trener RK
supstanca Kakanj
odveo ih u
Sastav.
prem.
Veznik
ligu
Nije
�iv
Oznaka za
emanaciju
Trajekt
Nastavak
vodoravnog
pojma
Reomir
radijus
Hemijska
oznaka
za
ERBIJ
Sastavni
veznik
Ne mo�e
da govori
Oznake za
sate
Kolektivni
narodni
ples
Trenutni
naziv
RK iz
Kaknja
Rimski
5
5. slovo
abecede
Genoa
Orginalni
naziv talijaskog koš.
kluba
(Tvor fri�)
Centar
industrijskih
mašina
Oznaka
za
srebro
Lopov
Razbojnik
Stari vaterpolist Part.
Mirko
Nadimak
Kakanjskog
taksiste
CINK
Drugo ja
(lat.) (ego)
Naziv za psa
o milja
Marljivost
Kratica
za
mobitel
Lutecij
Radijus
8. i 5.
slovo
latinice
Alt
Rimski
broj 1
Nastavak
uspravnog
pojma
KAKANJSKE NOVINE
Amper
�ivotinjski
porodi
20
broj 215, 15.06.2013.
Uređuje Eldin Omeragić foto Mirsad Mujagić
SPORT
Ekipa Rudara skromno
Klupsko zlato za Karate
završila 13. po redu sezonu
klub Sakib Bitić na
u Prvoj ligi FBIH
međunarodnom turniru u
Subotici
Dana 02.06.2013. godine, u organizaciji karate klubova
Momenat kada Kenan Turudija
pogađa mrežu ekipe Bosne
a komšije iz Visokog, nakon samo godine dana igranja u Prvoj
ligi FBIH, vratile su se u Drugu ligu FBIH. Mjesto Bosne iz
Visokog, naredne sezone u Prvoj ligi FBIH zauzet će ekipa
Mladosti iz Doboja. Sama utakmica prošla je u izuzetno
kvalitetnom nogometu sa obe strane. Gosti iz Visokog, iako
su došli podmlađeni u Kakanj, pružili su jako dobru partiju.
Nadali su se da će im Rudar komšijski pokloniti pobjedu,
što se na kraju nije dogodilo. Sve vrijedno pomena dogodilo
se u drugom poluvremenu. U 60. minuti Prkić je dobio
crveni karton zbog grube igre, da bi samo pet minuta kasnije
gostujuća odbrana loše reagovala, a sudija pokazao na 11
metara. Siguran izvođač bio je Kubat za rezultat od 1:0.
Nakog toga gosti su pokušali da se vrate u susret sa nekoliko
dobrih akcija. Ipak, na kraju susreta Turudija je iskoristio
još jednu grešku odbrane i postavio konačan rezultat, a na
semaforu je stajalo 2:0.
Ekipa Rudara pobjedom se oprostila od domaćih navijača
u jednoj skromnoj sezoni, koja je kao i prethodne dvije
bila izuzetno turbulentna. Iako je ekipa Rudara završila na
4. mjestu na kraju sezone, tijek čitave sezone bio je mučan
za domaće navijače. Pobjeda u Tuzli nad ekipom Slobode
obezbijedila je opstanak u ligi ekipi Rudara, a domaće navijače
najviše muči činjenica da su ekipe Goška, Gradine i Viteza,
od kojih je ekipa Rudara, po tradiciji, jača, ušle u Premier
ligu prije zeleno-crnih. Ipak, i sam početak ove sezone jasno
je naznačio da ekipa Rudara ne želi u Premier ligu, tako da
se ovo 4. mjesto može smatrati zadovoljavajućim.
U prvoj utakmici naredne sezone (kvalifikacije za Kup BIH
koji će se igrati naredne sezone) ekipa Rudara doživjela
je još jednu blamažu, kada ih je ekipa Natrona iz Maglaja
izbacila iz Kupa Ze-do kantona. Ekipa Natrona je, nakon
0:0 u regularnom dijelu utakmice bila bolja u izvođenju
jedanaesteraca te tako zasluženo prošla u nastavak takmičenja
u najmasovnijem klupskom takmičenju u BIH.
Što se Prve lige FBIH tiče, kako smo pisali u prošlom broju,
ekipa Viteza je izborila plasman u Premier ligu, dok su iz lige
i zvanično ispale ekipe Troglava, Bosne, Krajine i Goražda.
Ekipa Budućnosti se u posljednjem kolu, u komšijskom
derbiju protiv ekipe Slobode, komšijski provukla te izborila
opstanak u Prvoj ligi FBIH. U Prvu ligu FBIH iz nižih liga,
kako smo pisali u prošlom broju, plasirale su se ekipe Orašja,
te Mladosti. Druge dvije ekipe koje će im se pridružiti su
ekipa NK Une, te ekipa NK Igmana iz Konjica. U narednom
broju donosimo rezime cijele, trinaeste po redu, sezone u
Prvoj ligi FBIH.
broj 215, 15.06.2013.
Virtus Szeged i Spartak Subotica, održan je 47.
međunarodni karate turnir i seminar WKF Subotica
Open, a pomenuti turnir održan je u sportskim centrima
u Subotici. Na turniru je učestvovalo 30 klubova i oko
400 takmičara iz sljedećih država: BiH, Crna Gora,
Makedonija, Srbija, Izrael, Japan, Austrija, Hrvatska,
Rusija. Na ovom turniru nastupio je i naš Karate klub
Sakib Bitić te se okitio zlatnom medaljom u apsolutnoj
kategoriji klupski. Zlatnu klupsku medalju osvojili
su u sastavu: Bitić Sakib, Neimarlija Haris, Kumbara
Amer. Također su navedeni takmičari učešćem na
seminaru obavili polaganja za zvanja iz karate sporta i
to: Mahmutović Dino, Neimarlija Haris, Kumbara Amer,
Helja Eldina, su položili za crni pojas 1. dan, dok je Bitić
Sakib položio za crni pojas 2. dan. Naš klub je odlikovan
specijalnim priznanjem za razvoj karate sporta učešćem
na međunarodnim takmičenjima.
Amel Tuka postao trostruki
prvak BIH, te pobijedio na
međunarodnom atletskom
mitingu u Zenici
Period između dva broja bio je izuzetno aktivan u
Zenici, kada je atletski sport u pitanju. Prvo je održano
državno prvenstvo u atletici, da bi sedam dana nakon
toga bio održan i međunarodni atletski miting Zenica
2013. Na oba ova takmičenja naš Kakanjac Amel Tuka
ostvario je zapažene rezultate.
Prvo je postao trostruki državni prvak i to u
takmičenjima na 400 metara te 800 metara, kao i u
štafeti 4x100 metara. Nakon toga ubilježio je nastup
na međunarodnom atletskom mitingu Zenica 2013,
gdje je u svojoj omiljenoj disciplini 800 metara, istrčao
rezultat 1:48:46 što mu je treća trka ispod 1 minute i
49 sekundi ove godine. Sa ovim rezultatom ostavio je
iza sebe svoje suparnike iz Srbije, Mađarske, Turske,
Makedonije i BIH.
Nakon pobjede na ovom mitingu mladi Amel Tuka ide
na pripreme za nastup na Kupu Europe u Slovačkoj.
„Radim, treniram, pripremam se. Uskoro će europsko
prvenstvo za mlađe seniore do 23 godine kojem sam
sve podredio i na kojem očekujem odlične rezultate”,
optimista je Amel Tuka, najbolji bh. srednjoprugaš.
21
KAKANJSKE NOVINE
Ekipa Rudara završila je svoje trinaesto uzastopno takmičenje
u Prvoj ligi FBIH plasiravši se na četvrto mjesto prvenstvene
tabele. U posljednjoj utakmici ove sezone, na svome terenu,
ekipa
Rudara
ugostila je, u
komšijskom
derbiju, ekipu
Bosne
iz
Visokog. Ekipi
Bosne ovo je
bila
utakmica
biti ili ne biti, a
na kraju je ekipa
Rudara slavila
zasluženo
SPORT
Historijska sjednica na kojoj su se udružila
tri odbojkaška kluba i formirala OKA Kakanj
Petak, 07.06.2013. godine, ostat će zapisan u historiji kakanjskog
sporta kao dan kojeg je obilježilo udruživanje tri sportska
kolektiva. Radi se o sjednici koja je za cilj imala udruženje
tri odbojkaška kluba: OK Kakanj, Odbojkaške akademije
Kakanj, te ŽOK Kakanj, koji će u narednom periodu djelovati
pod okriljem jednog rukovodstva. Nakon samog, zvaničnog,
početka sjednice, prisutnim delegatima, njima 14 od predviđenih
19, obratio se načelnik opštine Kakanj, koji je istakao da je
ovo jedna sjajna ideja, te način da se odbojkaški potencijal
zajedno sa finansijama mnogo bolje iskoristi, te da odbojka
u Kaknju i dalje ostane najtrofejniji sport u našem gradu. Sve
Detalj sa Skupštine OKA
Prvi uspjeh selekcija novoformiranog OKA organizovao je prvak u toj kategoriji
iz Republike Srpske, ekipa Mladosti
Kakanj:
iz Brčkog, a finalna završnica igrana
je dva dana, 8. i 9. juna u dvorani
brčanske gimnazije. U polufinalu
završnog turnira ekipa OKA Kakanj
Prvi službeni uspjeh novoformiranog bila je bolja od Ljubinja, da bi u finalu
OKA Kakanj ubilježili su kadeti doživjeli poraz od ekipe OK Mladost
nekadašnje Odbojkaške akademije iz Brčkog. Ekipa Ljubinja u utakmici
Kakanj. Nakon što su uspješno za treće mjesto savladala je ekipu OK
odradili Federalnu završnicu i bez Jedinstva iz Brčkog te na taj način
izgubljenog seta postali Federalni osvojila treće mjesto. U finalnoj
prvaci, ispred ekipa Jedinstva utakmici ekipe OKA Kakanj te OK
Brčko i Napretka iz Odžaka, kadeti Mladost pružili su gledaocima sjajnu
Odbojkaške akademije Kakanj na partiju, a na kraju je Mladost slavila
završnici državnog prvenstva osvojili rezultatom 3:2. Ovom prilikom trener
su vicešampionsku titulu. Finalni Nermin Begić je za medije izjavio
turnir za kadete za sezonu 2012/2013. sljedeće:
„Velika čestitka
mojim momcima
na
osvajanju
vicešampionske
titule
na
prvenstvu Bosne
i Hercegovine.
Prije dvadeset
dana
osvojili
smo titulu prvaka
Federacije BiH
i tad sam bio
oduševljen,
Kadeti Mladosti i OKA Kakanj nakon zavšenog finala kadetskog turnira
Kadeti OA Kakanj
viceprvaci BIH
KAKANJSKE NOVINE
odluke Skupštine, na ukupno 7 tačaka dnevnog reda, donesene
su jednoglasno. Za predsjednika Skupštine izabran je Izudin
Neimarlija, dok je za predsjednika Upravnog odbora, te ujedno i
predsjednika novoformiranog kluba, proglašen Sead Imamović.
Za sportskog direktora kluba imenovan je Nermin Begić dok će
se u Upravnom odboru, pored trojice već pomenutih, nalaziti
još i: Mirsad Bjelopoljak, Emir Alajbegović, Mensur Mušija,
Nusret Đakovac, Fikret Trako, Muamer Alagić, Nurčo Kurtović,
Almir Subašić, te Almir Begić. Trinaesti član UO bit će izabran
naknadno. Za sekretara novooformljenog kluba imenovan je
nekadašnji sekretar Islam Neimarlija. Članovi Skupštine imali
su najveću diskusiju oko imena kluba, ponajviše zahvaljujući
malom protokalrnom lapsusu. Ime kluba neće se mijenjati, te
će ostati kao i prije, s tim da će se u budućnosti umjesto OK
Kakanj, pisati onako kako se izgovara a to je OKA Kakanj, što
će ujedno da simbolizuje i pridruženje Odbojkaške akademije
ovom klubu. U samoj biti ime kluba u potpunosti je ostalo
neizmijenjeno. Svi prisutni članovi Skupštine složili su se da je
ovo sjajan potez, te da bi ovakvo udruženje trebalo doprinijeti
boljem i kvalitetnijem radu sva tri pomenuta kluba. Predsjednik
Imamović je u izjavi za medije istaknuo da mu je drago da je
dobio čast da bude na čelu najtrofejnijeg kakanjskog kluba, te
da je pred svim selekcijama ovog kluba sada red da pokažu
da je ovo ujedinjenje bilo ispravno, te da je bilo u najboljem
interesu svih klubova.
22
pobijedivši renomirane ekipe OK
Napredak iz Odžaka i Jedinstvo iz
Brčkog, pa smo na državno finale otišli
rasterećeno s ciljem da eventulnom
pobjedom u polufinalu protiv ekipe
OK Ljubinje prođemo u samo finale.
To nam se i ostvarilo, pobijedivši
veoma kvalitetnu ekipu OK Ljubinja
sa 3-0, klub koji decenijama njeguje
odličnu školu odbojke. U finalu
protiv brčanske Mladosti čudesna i
paklena igra naših momaka u prva
dva seta i vodstvo od 2-0. Nažalost,
bio sam svjestan da tako furioznu igru
i koncentraciju nećemo moći držati
do kraja utakmice, što se i obistinilo,
i na kraju poslije velike borbe izgubili
smo sa 3-2. Čestitam odličnoj ekipi
Mladosti iz Brčkog i mislim da su
ipak zasluženo kadetski prvaci Bosne
i Hercegovine.“
Inače, meč je oduševio sve prisutne
u brčanskoj dvorani, a naši momci
primili su čestitke i od publike i od
odbojkaških zvaničnika, gdje se
ponovo pokazalo da mlađe selekcije
Odbojkaške
akademije
Kakanj
imaju kvalitetnu tehničko-taktičku
osposobljenost i sjajan sportski
karakter.
broj 215, 15.06.2013.
SPORT
TKD CENTAR I GRAD KAKANJ BILI DOMAĆINI
PRVOG FEDERALNOG TAEKWONDO PRVENSTVA
Detalj sa otvorenja prvog taekwondo prvenstva FBIH
manifestacija.
Rezultati u svim
kategorijama
Ukupni poredak prvenstva:
1. Akademija- Bosna,
2. Koryo Tomislavgrad,
3. TKD Klub “Centar” Kakanj.
Seniori:
1. Koryo Tomislavgrad,
2. Hvojnica iz Fojnice,
3. Magone-Livno.
Juniori:
1. Akademija-Bosna,
2. Koryo
3. Poskok Posušje.
Kadeti:
1. Akademija-Bosna,
2. Kiseljak i
3. Šuica Tomislavgrad.
Mlađi kadeti:
1. Akademija-Bosna iz Visokog,
2. Crni Labudovi
3. TKD klub Centar Kakanj.
KAKANJSKE
NOVINE
KAKANJSKE
NOVINE
Kakanj je 18.05.2013. godine bio centar taekwondo sporta u našoj državi. Po
prvi put je održano Federalno prvenstvo u taekwondou. Organizator ovog
takmičenja bio je TKD klub Centar iz
Kaknja, a takmičenje je održano pod
pokroviteljstvom Taekwondo saveza
FBIH. Prvenstvo je održano u svim
starosnim kategorijama i to: mlađi kadeti, kadeti, juniori i seniori. Na ovom
prvenstvu učestvovalo je preko 300
takmičara iz 19 klubova sa područja
cijele Federacije BIH. Što se same organizacije tiče, organizator, TKD klub
Centar može biti izuzetno zadovoljan
napravljenim. Naime, Sportska dvor-
ana u Kaknju taj dan okupila je gotovo 1000 zaljubljenika u ovaj sport.
Sami posjetioci ali i takmičari imali
su priliku vidjeti i bogat šou program,
tako da su na kraju svi skupa mogli
biti zadovoljni prikazanim.
Na ovom prvenstvu TKD Centar
nastupio je sa 64 takmičara, te su osvojili 9 zlatnih, 11 srebrenih, te 14
bronzanih medalja, a Nives Bojić iz
ovog kluba je proglašena za najbolju
takmičarku ovog prvenstva FBIH. Na
samom kraju takmičenja predsjednik
TKD Saveza FBIH, August Orlović
te potpredsjednik Zejd Dukmenić su
se složili da je ovo jedno od najbolje
organizovanih taekwondo takmičenja
u posljednjih nekoliko godina na
području Federacije BIH. Organizatori su na kraju iskoristili priliku da
se zahvale Federalnom ministarstvu
kulture i sporta, Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zedo kantona, Općini Kakanj i svima
privrednim i ostalim subjektima koji
su pomogli organizuju ove sportske
broj 214, 01.06.2013.
broj 215, 15.06.2013.
23
23
i
t
i
d
e
r
ik
K
n
č
o
r
o
ratk
ATA!
AM
K
!
Z
A
E
T
B
A
AN
R
I
Ž
BEZ
i
t
i
d
e
r
čni k
o
r
9%
9
o
,
g
6
u
d
o
D
a već
kamat ć od 7,64%)
e
v
S
K
E
(
www.ikbze.com.ba
Kontakt telefon: 032/557-220

Similar documents

242-243 - Kakanjske novine

242-243 - Kakanjske novine utvrđuju obveznici, visina i način „I ranije su postojale određene inicijative mogu se trošiti za projekte koji su od inizdvajanja i usmjeravanja dijela pri- i razgovori. Oni su se uglavnom odno- t...

More information

smiraj za još 520 nevinih srebreničkih žrtava

smiraj za još 520 nevinih srebreničkih žrtava „Kakanjske novine“ su za veliki doprinos u njegovanju slobode govora i razvoju štampanih medija na području općine Kakanj, kao i široj promociji općine Kakanj, 15. aprila 2011. godine, na Dan općin...

More information