službeni 1 2007. pmd.pmd - Šibensko

Comments

Transcription

službeni 1 2007. pmd.pmd - Šibensko
SLUŽBENI VJESNIK
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
SLUŽBENO GLASILO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Godište XIV
Šibenik, 26. siječnja 2007.
Broj 1
ISSN 1846-0151
SADRŽAJ
I.
GRAD ŠIBENIK
GRADSKO POGLAVARSTVO
1. IZMJENE I DOPUNE PLANA nabave roba i
usluga za 2006. godinu ............................................ 3
2. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za
dodjelu stipendija Grada Šibenika............................ 4
3. ZAKLJUČAK o visini studentske stipendije ..
................................................................................. 4
II.
GRAD SKRADIN
1. GRADSKO VIJEĆE
1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Grada
Skradina za 2006. godinu (II.)................................. 4
2. ODLUKA o visini spomeničke rente .......... 13
3. PROGRAM gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Skradina
u 2007. godini ........................................................ 14
4. PROGRAM održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Skradina u 2007.
godini ...................................................................... 16
5. PROGRAM javnih potreba u kulturi na području
Grada Skradina za 2007. godinu ........................... 18
6. PROGRAM javnih potreba u športu na
području Grada Skradina za 2007. godinu ............ 18
7. PROGRAM pomoći socijalno ugroženim
osobama na području Grada Skradina za 2007. godinu
............................................................................... 19
2. GRADSKO POGLAVARSTVO
1. ODLUKA o upravljanju nekretninama ....... 20
2. ODLUKA o dopuni Odluke o visini zakupnine
za poslovni prostor ................................................. 23
3. IZMJENE I DOPUNE PLANA nabave roba,
radova i usluga za 2006. godinu (za vrijednosti jednake
ili veće od 200.000,00 kuna) .................................. 24
4. IZMJENE I DOPUNE PLANA nabave roba,
radova i usluga za 2006. godinu ............................ 25
5. IZMJENE I DOPUNE PLANA nabave roba,
radova i usluga za 2006. godinu (za vrijednosti jednake
ili veće od 200.000,00 kuna) .................................. 26
6. IZMJENE I DOPUNE PLANA nabave roba,
radova i usluga za 2006. godinu ............................ 27
III.
GRAD VODICE
1. GRADSKO VIJEĆE
1. PRORAČUN Grada Vodica za 2007. godinu
............................................................................... 28
2. ODLUKA o izvršenju Proračuna Grada Vodica
za 2007. godinu ...................................................... 44
3. ODLUKA o dopunama Odluke o reguliranju
prometa u dijelu Grada Vodica .............................. 46
4. SUGLASNOST na Statut Pučkog otvorenog
učilišta Vodice ........................................................ 47
5. RJEŠENJE o davanju koncesije za obavljanje
autotaksi prijevoza ................................................. 47
6. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Strateškog plana
ukupnog razvoja - Strategija razvoja Grada Vodica .
............................................................................... 48
7. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu
Pučke knjižnice i čitaonice Grada Vodica ............. 48
Strana 2 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
2. GRADSKO POGLAVARSTVO
1. PROGRAM o izmjeni Programa socijalnozdravstvenih potreba Grada Vodica za 2006. godinu
............................................................................... 48
2. PLAN nabave roba, radova i usluga u 2006.
godini ...................................................................... 49
3. DOPUNA PLANA nabave roba, radova i
usluga za 2006. godinu .......................................... 50
IV.
OPĆINA BILICE
OPĆINSKO VIJEĆE
1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine
Bilice za 2006. godinu (III.) .................................. 51
2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Bilice za 2006. godinu............................... 61
3. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Bilice u 2006. godini ................................. 61
4. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih
potreba u kulturi i športu na području Općine Bilice za
2006. godinu .......................................................... 62
5. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA socijalnih
potreba i stimulacija na području Općine Bilice u 2006.
godini ...................................................................... 62
6. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA
upravljanja pomorskih dobrom na području Općine
Bilice za 2006. godinu ........................................... 62
7. PLAN nabave roba, radova i usluga za 2006.
godinu ..................................................................... 63
8. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu
Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja za 2006.
godinu ..................................................................... 64
V.
OPĆINA ERVENIK
OPĆINSKO VIJEĆE
1. PRORAČUN Općine Ervenik za 2007. godinu
............................................................................... 64
Petak, 26. siječnja 2007.
2. ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine
Ervenik za 2007. godinu ........................................ 73
3. PROGRAM gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2007. godinu ............ 74
4. PROGRAM održavanja komunalne
infrastrukture za 2007. godinu............................... 75
5. PROGRAM obavljanja komunalnih djelatnosti
od lokalnog značaja za 2007. godinu ..................... 76
VI.
OPĆINA KIJEVO
OPĆINSKO VIJEĆE
1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine
Kijevo za 2006. godinu .......................................... 77
2. IZMJENE PROGRAMA gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Kijevo za 2006. godinu .......................................... 81
3. IZMJENE PROGRAMA održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Kijevo
u 2006. godini ........................................................ 82
4. IZMJENE PROGRAMA javnih potreba u
kulturi Općine Kijevo za 2006. godinu .................. 83
5. IZMJENE PROGRAMA javnih potreba u
športu Općine Kijevo za 2006. godinu .................. 84
6. IZMJENE PROGRAMA socijalnih potreba
Općine Kijevo za 2006. godinu ............................. 84
VII.
OPĆINA TISNO
OPĆINSKO VIJEĆE
l. ODLUKA o donošenju Prostornog plana
uređenja Općine Tisno .......................................... 85
VIII.
TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE MURTER-KORNATI
1. STATUTARNA ODLUKA o izmjenama
Statuta Turističke zajednice Općine Murter ....... 123
______________________
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 3
I.
GRAD ŠIBENIK
GRADSKO POGLAVARSTVO
1
Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 117/01 i 92/05) i članka 44. Statuta
Grada Šibenika (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 18/01, 7/02, 9/02, 3/03, 8/05 i 14/05),
Gradsko poglavarstvo Grada Šibenika, na 54. sjednici, od 27. prosinca 2006. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PLANA
nabave roba, radova i usluga za 2006. godinu (III.)
I.
Točka II. Plana nabave roba, radova i usluga za 2006. godinu mijenja se i glasi:
Redni
broj
Predmet nabave
Planirana vrijednost u
kunama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Informatizacija Gradske uprave
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - spomenici kulture (Plato 4 bunara)
Izvedbeni projekt OŠ Meterize
Izrada idejnog projekta sportskog centra
Studija utjecaja na okoliš - Vrnaža
Studija utjecaja na okoliš - Pekovac
Idejno rješenje Poljana
Idejni projekt pokretnih stuba u dvojnim bedemima
Izgradnja javne rasvjete - Zablaće
Izgradnja ulice Ante Trlaje Antića
Izgradnja ulice Nova II
Izgradnja ulice Josipa Bana Jelačića i Put Luguša
Izgradnja ulice Vatroslava Lisinskog i dijela Kamenarske ulice
Izgradnja nerazvrstanih cesta - Raslina
Izgradnja nerazvrstanih cesta - Vrpolje
Izgradnja nerazvrstanih cesta - Jurasi I, II i III
Izgradnja nerazvrstanih cesta - Ul. Ante Šupuka (iza škole)
Izgradnja nerazvrstanih cesta - Ul. Nova I
Izgradnja nerazvrstanih cesta Ul. Fra J. Milete - Put Gimnazije
Izgradnja nerazvrstanih cesta - Zablaće
Izgradnja nerazvrstanih cesta - spoj ulica Bože Peričića i 03. studenoga
Izgradnja nerazvrstanih cesta - P. Preradovića
Izgradnja nogostupa - Vrpoljačka cesta kroz Ražine
Izgradnja nogostupa u Ul. Bribirskih knezova
Izgradnja nogostupa u Ul. Velimira Škorpika
Uređenje okoliša zgrade POS-a
Komunalne usluge -deratizacija, dezinsekcija i adulticidno tretiranje komaraca
Izrada studije izvodivosti Projekt Šibenik
Sufinanciranje izgradnje industrijske zone “Podi”
“Poduzetnički inkubator”
Uređenje okoliša spomenika Domovinskom ratu
Sanacija divljeg odlagališta komunalnog otpada na lokaciji “Guština uvala”
Nabava lož ulja za potrebe osnovnih škola na području Grada Šibenika
Uređenje protupožarnih puteva na otoku Žirju
350.000
800.000
600.000
400.000
400.000
400.000
500.000
250.000
185.000
930.000
300.000
1.135.000
400.000
300.000
200.000
1.050.000
300.000
320.000
1.000.000
224.000
975.000
230.000
250.000
300.000
300.000
1.300.000
500.000
732.000
7.000.000
2.100.000
1.330.000
805.000
850.000
235.000
II.
Ove Dopune Plana nabave stupaju na snagu danom donošenja, objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2006. godine.
Strana 4 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
KLASA: 404-01/06-01/1
URBROJ: 2182/01-01/1-06-3
Šibenik, 27. prosinca 2006.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA ŠIBENIKA
3
Na temelju članka 44. Statuta Grada Šibenika
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
18/01, 7/02, 9/02, 3/03 i 8/05), Gradsko poglavarstvo
Grada Šibenika, na 54. sjednici, od 27. prosinca 2006.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o visini studentske stipendije
PREDSJEDNICA
Nedjeljka Klarić, v. r.
____________________
2
Na temelju članka 7. stavka 3. Pravilnika o
uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada
Šibenika (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 15/98 i 2/01), Gradsko poglavarstvo
Grada Šibenika, na 54. sjednici, od 27. prosinca 2006.
godine, donosi
Stipendije koje Grad Šibenik dodjeljuje sukladno
Pravilniku o uvjetima i kriterijima stipendiranja
studenata Grada Šibenika (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 15/98 i 2/01) iznose 600,00
kuna mjesečno.
KLASA: 604-02/06-01/58
URBROJ: 2182/01-05/1-06-1
Šibenik, 27. prosinca 2006.
RJEŠENJE
o imenovanju članova Komisije za dodjelu
stipendija Grada Šibenika
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNICA
Nedjeljka Klarić, v. r.
U Komisiju za dodjelu stipendija Grada Šibenika
imenuju se:
- Tomislav Ninić, za predsjednika,
- Živana Podrug, za člana,
- Vanja Juras Čvorak, za člana,
- Gojko Lambaša, za člana i
- Ivanica Belamarić, za člana.
Klasa: 119-02/06-01/l 7
Urbroj: 2182/01-05/1-06-1
Šibenik, 27. prosinca 2006.
Petak, 26. siječnja 2007.
____________________
II.
GRAD SKRADIN
1. GRADSKO VIJEĆE
1
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNICA
Nedjeljka Klarić, v. r.
____________________
Na temelju članka 30. i 31. Zakona o proračunu
(“Narodne novine”, broj 96/03) i članka 55.Zakona
o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (“Narodne novine”, broj 17/93, 69/97,
33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01 i 147/03) i članka
26. Statuta Grada Skradina (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 12/01 i 4/03),
Gradsko vijeće Grada Skradina, na 12.sjednici, od
22.prosinca 2006.godine donosi
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Grada Skradina za 2006.godinu (II.)
Članak 1.
Proračun Grada Skradina za 2006. godinu (u
daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 5
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
UKUPNI PRIHODI
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
UKUPNI RASHODI
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA
MANJAK/VIŠAK
B. RAČUN FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I
OTPLATA ZAJMOVA
NETO FINANCIRANJE
PLAN
13.442.206,00
1.105.000,00
14.547.206,00
6.147.706,00
I IZMJENE
12.147.256,00
1.105.000,00
13.252.256,00
6.015.256,00
8.206.500,00
14.354.206,00
7.044.000,00
13.056.256,00
193.000,00
193.000,00
0
193.000,00
193.000,00
193.000,00
193.000,00
C. BILANCA PRIHODA I RASHODA,PRIMITAKA I IZDATAKA
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
14.547.206,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI
14.547.206,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK
0
13.252.256,00
13.252.256,00
0,00
Članak 2.
U tekuću pričuvu Proračuna izdvaja se 20.000,00 kuna.
Članak 3.
Prihodi i rashodi prema razredima i skupinama utvrđuje se u Bilanci prihod i rashoda za 2006.godinu.
A.
PRIHODI
Red. Skup- Pod- Odjeljak
Osnovni račun
OPIS
br.
ina skupina
1
2
3
4
5
6
6
PRIHODI POSLOVANJA
61
PRIHODI OD POREZA
611
POREZ I PIREZ NA DOHODAK
6111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
6112
Porez i prirez od samostalnih djelatnost
6113
Porez i prirez na dohodak od imovine i imovin. prava
6114
Porez i prirez na dohodak od kapitala
6115
Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi
6116
Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku
nadzora za prethodne godine
612
POREZ NA DOBIT
6121
Porez na dobit poduzetnika
613
POREZ NA IMOVINU
6131
STALNI POREZ NA NEPOKRETNU IMOVINU
61312
Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište
61313
Porez na neiskorištene poduzetničke aktivnosti
61314
Porez na kuće za odmor
61315
Porez na korištenje javnih površina
6134
Povremeni porezi na imovinu
61341
Porez na promet nekretnina
PLAN
IZMJENE
7
8
12.147.256,00
4.183.080,00
3.365.500,00
2.750.000,00
350.000,00
165.000,00
10.000,00
80.000,00
13.442.206,00
4.733.080,00
3.365.500,00
2.750.000,00
350.000,00
165.000,00
10.000,00
80.000,00
10.500,00
965.000,00
965.000,00
194.580,00
14.580,00
1.000,00
1.000,00
10.580,00
2.000,00
180.000,00
180.000,00
10.500,00
365.000,00
365.000,00
194.580,00
14.580,00
1.000,00
1.000,00
10.580,00
2.000,00
180.000,00
180.000,00
Strana 6 - Broj 1
614
6142
61424
6145
61453
61454
II
63
633
6331
63311
63312
6332
63322
634
63421
63422
63422
63422
63422
III
64
641
6413
6414
6415
642
6421
6422
64229
64229
6423
64231
64233
64236
65
651
65139
6514
652
6523
6523
6523
6526
65264
65269
66
663
6631
6632
IV
7
711
7111
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
POREZI NA ROBU I USLUGU
Porez na promet
Porez na potrošnju alk. i bezalkoholnih pića
Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
Porez na tvrtku odnosno naziv
Porez na reklame
Petak, 26. siječnja 2007.
208.000,00
100.000,00
100.000,00
108.000,00
100.000,00
8.000,00
258.000,00
150.000,00
150.000,00
108.000,00
100.000,00
8.000,00
POMOĆI
5.723.126,00
Pomoći iz proračuna
1.423.126,00
Tekuće pomoći iz proračuna
1.273.126,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna
973.126,00
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna
300.000,00
Kapitalne pomoći iz proračuna
150.000,00
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
150.000,00
Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države
4.300.000,00
Ministarstvo kulture za muzej
300.000,00
Fond za zaštitutu okoliša
1.700.000,00
Ministarstvo gospodarstva i poduzetništva
Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
1.500.000,00
Fond za regionalni razvoj-ceste
800.000,00
NEPOREZNI PRIHODI
2.986.000,00
PRIHODI OD IMOVINE
671.000,00
Prihodi od financijske imovine
24.000,00
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
3.500,00
Prihodi od zateznih kamata
15.500,00
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika
5.000,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
647.000,00
Naknade za koncesije
100.000,00
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
Prihodi od najma javnih površina -stekati
300.000,00
Prihodi od najma prostora
50.000,00
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
Naknada za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina
100.000,00
Naknada za korištenje prostora elektrane
65.000,00
Prihodi od spomeničke rente
32.000,00
PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA
1.815.000,00
Administrativne (upravne) pristojbe
215.000,00
Prihodi od prodaje državnih biljega
15.000,00
Ostale pristojbe -boravišna pristojba
200.000,00
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA
1.600.000,00
Komunalni doprinosi i dr. naknade utvrđene posebnim zakonom 950.000,00
Komunalni doprinos
250.000,00
Komunalne naknadne i druge naknade
700.000,00
Ostali nespomenuti prihodi
650.000,00
Sufinaciranje cijene
30.000,00
Ostali nespomenuti prihodi
- Prihodi od priključka vode
320.000,00
- Prihod od župan.programa vodoopskrbe
250.000,00
- Ostali nespomenuti prihodi
50.000,00
OSTALI PRIHODI
500.000,00
Donacije od pravnih i fizičkih osoba
500.000,00
Tekuće donacije
150.000,00
Kapitalne donacije
350.000,00
KAPITALNI PRIHODI
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
1.105.000,00
KAPITALNI PRIHODI
600.000,00
Prihodi od prodaje zemljišta
4.923.176,00
1.423.176,00
1.273.176,00
973.176,00
300.000,00
150.000,00
150.000,00
3.500.000,00
300.000,00
1.700.000,00
700.000,00
800.000,00
3.041.000,00
671.000,00
24.000,00
3.500,00
15.500,00
5.000,00
647.000,00
100.000,00
300.000,00
50.000,00
100.000,00
65.000,00
32.000,00
1.870.000,00
215.000,00
15.000,00
200.000,00
1.655.000,00
1.005.000,00
250.000,00
755.000,00
650.000,00
30.000,00
320.000,00
250.000,00
50.000,00
500.000,00
500.000,00
150.000,00
350.000,00
1.105.000,00
600.000,00
Petak, 26. siječnja 2007.
71112
72
721
721
7214
72149
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 7
Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta
600.000,00
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE
505.000,00
PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
Prihodi od prodaje stana - stanarska prava
5.000,00
Prihodi od prodaje ostalih građevinskih objekata
Prihod od prodaje - gobnica
500.000,00
SVEUKUPNI PRIHODI (6+7)
14.547.206,00
B. RASHODI
Red. Skup- Pod- Odjeljak
Osnovni račun
OPIS
PLAN
br.
ina skupina
1
2
3
4
5
6
7
3
RASHODI POSLOVANJA
6.147.706,00
31
Rashodi za zaposlene
1.266.206,00
311
Plaće
1.050.090,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
35.500,00
313
Doprinosi na plaće
180.616,00
32
MATERIJALNI RASHODI
2.876.500,00
321
Naknada troškova zaposlenima
105.000,00
322
Rashodi za materijal, opremu i energiju
460.000,00
323
Rashodi za usluge
1.634.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
677.500,00
34
FINANCIJSKI RASHODI
50.000,00
342
Kamate za primljene zajmove
33.500,00
343
Ostali financijski rashodi
16.500,00
35
SUBVENCIJE
100.000,00
3523
Subvencije poljoprivr.obrtnicima,malim i srednjim poduzetnicima 100.000,00
37
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
IZ PRORAČUNA
470.000,00
372
Naknada građanima i kućanstvima iz proračuna
470.000,00
38
DONACIJE I OSTALI RASHODI
1.385.000,00
381
Tekuće donacije
715.000,00
382
Kapitalne donacije
270.000,00
383
Kazne penali i naknada štete
20.000,00
385
IZVANREDNI RASHODI(TEKUĆA REZERVA)
20.000,00
3859
Ostali izvanredni rashodi
60.000,00
386
Kapitalne pomoći trgovačkom društvu
300.000,00
4
RASHODI (za nabavu nefinancijske imovine)
8.206.500,00
41
Nematerijalna imovina
700.000,00
42
Rashodi za nabavu priz.dugotr.imovine
7.456.500,00
421
Građevinski objekti
7.380.000,00
422
Postrojenja i oprema
56.500,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
20.000,00
451
Dodatna ulaganja na građ.objektima
50.000,00
C
IZDACI
5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU
I OTPLATE ZAJMOVA
193.000,00
54
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH
ZAJMOVA
193.000,00
542
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih
financijskim institucijama
163.000,00
545
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava
30.000,00
II.
POSEBNI DIO
600.000,00
505.000,00
5.000,00
500.000,00
13.252.256,00
IZMJENE
8
6.015.256,00
1.266.206,00
1.050.090,00
35.500,00
180.616,00
3.014.500,00
100.000,00
557.000,00
1.662.000,00
695.500,00
43.550,00
27.000,00
16.550,00
50.000,00
50.000,00
490.000,00
490.000,00
1.151.000,00
691.000,00
170.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
250.000,00
7.044.000,00
380.000,00
6.638.000,00
6.576.500,00
36.500,00
25.000,00
26.000,00
193.000,00
193.000,00
163.000,00
30.000,00
Članak 4.
Rashodi i izdaci Proračuna za 2006.godinu u iznosu od 13.252.256,00 kn raspoređuju se po razdjelcima,
nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama u Posebnom dijelu proračuna kako slijedi:
Strana 8 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 26. siječnja 2007.
1. Prikaz organizacijske strukture upravnih tijela u Gradu Skradinu s brojem popunjenih radnih tijela:
1. Tajništvo Grada 4 radna mjesta
2. Jedinstveni upravni odjel 5 radnih mjesta
odjel 6 radnih mjesta
RAZDJEL 1 - Tajništvo Grada 001-TAJNIŠTVO GRADA
U stručnoj službi TajništvaGrada sistematizirana su slijedeća radna mjesta:
- tajnik Grada
- stručni suradnik za financije i računovodstvo
- računovodstveni referent
- stručni referent - administrativni tajnik
RAZDJEL 1 - TAJNIŠTVO GRADA 001-TAJNIŠTVO GRADA
GLAVA 01
Račun
Funkcija
OPIS
rashoda
3
RASHODI POSLOVANJA
32
MATERIJALNI RASHODI
323
RASHODI ZA USLUGE
3233
01300
Usluge promidžbe i informiranja
32332
Tisak
32339
01300
Ostale usluge promidžbe i informiranja
3239
OSTALE USLUGE
3239
01000
Grafičke i tiskarske usluge, kopir.uvez.
329
OSTALI NEPOSMENUTI RASHODI POSLOV.
3291
01110
Naknade zarad predstavničkih tijela
3293
01300
Reprezentacija
3299
01300
Rashodi za proslavu,dekoraciju i komemoraciju
38
DONACIJE I OSTALI RASHODI
381
Tekuće donacije
38112
04120
Tekuće donacije nacionalnim manjinama
38114
01110
Tekuce donacije političkim strankama
385
IZVANREDNI RASHODI
3851
04120
Rashodi za tekuću pričuvu
3859
Ostali izvanredni rashodi
Ukupno razdjel 001
PLAN
IZMJENE
656.000,00
511.000,00
86.000,00
51.000,00
4.500,00
46.500,00
552.000,00
501.000,00
76.000,00
41.000,00
4.500,00
36.500,00
35.000,00
425.000,00
270.000,00
120.000,00
35.000,00
145.000,00
65.000,00
15.000,00
50.000,00
80.000,00
20.000,00
60.000,00
656.000,00
35.000,00
425.000,00
270.000,00
120.000,00
35.000,00
51.000,00
31.000,00
15.000,00
16.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
552.000,00
PLAN
IZMJENE
2.936.706,00
1.266.206,00
2.801.256,00
1.266.206,00
RAZDJEL 002- JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 01- Zajednički rashodi
NAZIV PROGRAMA: 001 Javna uprava i administracija
NAZIV AKTIVNOSTI: 01 Gradska uprava
CILJ PROGRAMA: Financiranje redovnog poslovanja gradske uprava
U Jedinstvenom upravno odjelu sistematizirana su slijedeća radna mjesta
- pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
samostalni upravni referent za gospodarstvo,turizam i komunalne poslove
viši stručni referent
- komunalni redar
- upravni referent za stručno-administrativne poslove
- djelatnik za održavanje čistoće
Račun
rashoda
3
31
311
Funkcija
OPIS
RASHODI POSLOVANJA
Rashodi za zaposlene
Plaće
Petak, 26. siječnja 2007.
3111
312
3121
313
3132
3133
32
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3232
01310
3232
01300
01310
01310
01310
01310
01310
01310
04120
04300
04120
04120
04600
01300
3232
3232
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3239
3239
32399
329
3291
3292
3292
3292
3294
3299
34
342
3422
3424
01300
04430
01300
3431
3432
3433
35
3523
04120
01700
04120
37
3722
37229
01300
01300
01000
01000
01000
01300
01300
01300
01300
01300
01300
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Plaće za redovni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osigura.
Doprinos za zapošljavanje
MATERIJALNI RASHODI
Naknada troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknada za prijevoz
Stručno usavršavanje zaposlenih
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali mater.rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće održavanje
Sitni inventar i gume
RASHODI ZA USLUGE
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investic.održavanja
Usluge tekućeg i invest.održavanja
prijevoznih sredstava
Usluge tekućeg i investic.održavanja
uredske opreme
Usluge tekućeg i investic.održavanja zgrade
Usluge tek.i invest.odr.ostalih zgrada
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdrastvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računske usluge
Ostale usluge
Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava
Usluge za natječaj i oglase
Ostale nespomenute usluge
Ostali nespomenute rashodi poslovanja
Naknada poreznoj upravi
Premija osiguranja
Premija osiguranja prije.sredstava
Premija osiguranja - zgrade
Tuzemne članarine
Ostali nespomenuti rashodi
Financijski rashodi
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od banaka
Kamate za primlj.zajmov.od trg.društava
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnih sred.
Negativne tečajne razlike
Zatezna kamata
Subvencije u poljoprivredi
Subvencije u poljoprivredi obrtnicima
malom i srednjem poduzetništvu
Naknade građanima i kućanstvima i dr.naknade
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Ostale naknade-darovi
Broj 1 - Strana 9
1.050.090,00
1.050.090,00
35.500,00
180.616,00
162.764,00
17.852,00
840.500,00
105.000,00
35.000,00
50.000,00
20.000,00
195.000,00
60.000,00
90.000,00
20.000,00
25.000,00
468.000,00
80.000,00
140.000,00
35.500,00
180.616,00
162.764,00
17.852,00
1.535.050,00
100.000,00
35.000,00
50.000,00
15.000,00
190.000,00
60.000,00
90.000,00
20.000,00
20.000,00
486.000,00
80.000,00
134.000,00
30.000,00
40.000,00
10.000,00
100.000,00
0,00
25.000,00
15.000,00
10.000,00
160.000,00
6.000,00
10.000,00
60.000,00
24.000,00
10.000,00
15.000,00
10.000,00
180.000,00
10.000,00
2.000,00
25.000,00
5.000,00
72.500,00
8.500,00
14.500,00
4.500,00
10.000,00
4.500,00
45.000,00
50.000,00
33.500,00
25.000,00
8.500,00
16.500,00
15.000,00
1.000,00
500,00
100.000,00
2.000,00
43.000,00
2.000,00
130.500,00
9.000,00
17.000,00
7.000,00
10.000,00
4.500,00
100.000,00
43.550,00
27.000,00
20.000,00
7.000,00
16.550,00
15.000,00
1.000,00
550,00
50.000,00
100.000,00
0,00
50.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
Strana 10 - Broj 1
38
381
38111
38112
38114
38119
38119
38119
382
3821
3821
3821
383
3831
386
3861
5
542
545
08600
03600
01300
01300
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
DONACIJE I OSTALI RASHODI
Tekuće donacije
Tekuće donacije zdrastvenim neprofitnim
organizacijama-ljetni tim
Tekuće donacije vjerskim zajednicama
Tekuće donacije udrugama
Tekuće donacije DVD
Tekuće donacije za civilnu zaštitu
Tekuće donacije JVP
KAPITALNE DONACIJE
Kapitalne donacije vjerskim zajednicama
Kapitalne donacije DVD
Kapitalne donacije turistič.zajednici
KAZNE ,PENALI I NAKNADE ŠTETE
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama
Kapitalne pomoći trgov.društvima
Kapitalne pomoći kom.poduzeću
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU
Otplata glavnice primljenih zajmova od
banaka i ostalih financ.institucija
Otplata glavnice primljenih zajmova od
trgovačkih društava
Ukupna aktivnost
Petak, 26. siječnja 2007.
680.000,00
340.000,00
515.000,00
325.000,00
20.000,00
25.000,00
40.000,00
200.000,00
20.000,00
35.000,00
270.000,00
50.000,00
150.000,00
70.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
193.000,00
20.000,00
40.000,00
10.000,00
200.000,00
20.000,00
35.000,00
170.000,00
10.000,00
40.000,00
120.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
193.000,00
163.000,00
163.000,00
30.000,00
3.129.706,00
30.000,00
2.994.256,00
PLAN
IZMJENE
76.500,00
76.500,00
56.500,00
56.500,00
26.500,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
76.500,00
76.500,00
61.500,00
61.500,00
36.500,00
36.500,00
26.500,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
61.500,00
61.500,00
360.000,00
360.000,00
70.000,00
70.000,00
220.000,00
360.000,00
360.000,00
70.000,00
70.000,00
220.000,00
360.000,00
360.000,00
KAPITALNA AKTIVNOST
Program 001: Javna uprava i administracija
AKTIVNOST: Uredsko opremanje
Račun
rashoda
4
42
422
4221
4221
4221
426
4262
Funkcija
04120
04120
OPIS
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugorajne imovine
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Računala i računalna oprema
Uredski namještaj
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganje u računalne programe
Ukupno kapitalna aktivnost
UKUPNO GLAVA 02
GLAVA 03 SOCIJALNA SKRB
Aktivnost: Osiguranje sredstava za program socijalnih potreba
37
372
3721
3722
04120
4120
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Naknada građanima i kućanstvima u naravi
pomoć za ogrjev
UKUPNO AKTIVNOST
UKUPNO GLAVA 03
GLAVA 04 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture
Petak, 26. siječnja 2007.
Račun
rashoda
322
3223
3224
323
3232
3232
3232
3232
06600
06600
06600
06600
3232
06600
Funkcija
OPIS
06600
06400
06600
Rashodi za materijal i energiju
Utrošak javne rasvjete
Materijal za tekuć.i invest.održavanje
Rashodi za usluge
Usluge tekuć.i invest.održavanja ceste
Usluge tekuc.i invest.održ.javne rasvjete
Usluge tekuć.i invest.održ.javnih površina
Ostale usluge tekuć.i invest.održavanja
javnih površina
Održavanje i uređenje groblja
UKUPNA AKTIVNOST
UKUPNO GLAVA 04
GLAVA 05
Aktivnost:
Račun
Funkcija
rashoda
32
3224
06600
3232
0660
38
38115
4
41
4126
42
42126
42145
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
08100
06200
Broj 1 - Strana 11
PLAN
IZMJENE
260.000,00
250.000,00
10.000,00
1.070.000,00
100.000,00
150.000,00
500.000,00
365.000,00
360.000,00
5.000,00
1.090.000,00
100.000,00
150.000,00
500.000,00
120.000,00
200.000,00
1.330.000,00
1.330.000,00
140.000,00
200.000,00
1.455.000,00
1.455.000,00
PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTSKIH UDRUGA
Financiranje športskih udruga
OPIS
PLAN
IZMJENE
15.000,00
Materijal za tekuć.i invest.održavanje
5.000,00
Usluge tekućeg invest.održavanja sportskih drustava
društava
10.000,00
250.000,00
Tekuće donacija sportskim društvima
250.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
450.000,00
Rashodi za nabavu neprizved.imovine
Projektna dokument.sportske dvorane
200.000,00
Sportske dvorane i rekreac.objekti
Sportski i rekreacijski tereni
UKUPNO AKTIVNOST
UKUPNO GLAVA 05
50.000,00
200.000,00
715.000,00
715.000,00
12.000,00
2.000,00
10.000,00
250.000,00
250.000,00
405.000,00
245.000,00
50.000,00
110.000,00
667.000,00
667.000,00
GLAVA 06 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH POTREBA U KULTURI
Aktivnost: Financiranje udruga u kulturi
32
329
32999
32999
32999
381
38119
4
42124
08600
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi
Rashodi za muzej
Rashodi za knjižnicu
Rashodi za kulturne manifestacije
Tekuće donacije kulturnim udrugama
Tekuće donacije kulturnim udrugama
Rashodi za nabavu nefinancij.imovine
Uređenje prostora za muzej
UKUPNO AKTIVNOST
UKUPNO GLAVA 06
GLAVA 07 ZAŠTITA OKOLOIŠA ZAŠTITA OKOLIŠA
AKTIVNOST: Izrada planova i projektne dokumentacije
Cilj programa: Sredinu učiniti ugodnijom i zdravijom za život
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42149
Sanacija-zatvaranje deponija
“Bratiškovački gaj”
UKUPNO AKTIVNOST
UKUPNO GLAVA 07
180.000,00
180.000,00
40.000,00
40.000,00
100.000,00
60.000,00
60.000,00
300.000,00
300.000,00
540.000,00
540.000,00
140.000,00
140.000,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
85.000,00
85.000,00
300.000,00
300.000,00
525.000,00
525.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
Strana 12 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 26. siječnja 2007.
GLAVA 08 ZONA MJEŠOVITE NAMJENE “KOSA”
AKTIVNOST: Izgradnja infrastrukture
Cilj programa: Rast i razvoj malog i srednjeg poduzetništva
4
41
4126
42
421
4213
4214
Rashodi za nabavu nefinacij.imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Projekti i planovi na poduz.zoni KOSA
Rashodi za nabavu proizvedene dugot.imovine
Građevinski objekti
Izgradna ceste
Ostali građevinski objekti
UKUPNO GLAVA 08
1.500.000,00
50.000,00
50.000,00
760.000,00
35.000,00
35.000,00
1.450.000,00
700.000,00
750.000,00
1.500.000,00
725.000,00
650.000,00
75.000,00
760.000,00
GLAVA 09 KAPITALNE POMOĆI
PROGRAM: Vodoobskrbni sustav
Aktivnost: Financiranje gradnje objekata i uređaja komunal.infrastrukture zas opskrbu
pitkom vodomsrednjoročni program
3861
06500
Kapitalne pomoći -trgovačkom društvu
UKUPNO GLAVA 09
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
GLAVA 10 KAPITALANA INFRASTRUKTURA
AKTIVNOST: Gradnja infrastrukture
CILJ PROGRAMA: Postizanje kvalitetnijih uvjeta življenja na područjuGuvjeta življenja na području Grada
Skradina
Račun
rashoda
4
41
4126
Funkcija
42
421
4213
4213
4214
42141
42141
42144
42144
42144
42144
42146
42149
42149
42149
42149
42149
42149
45
4511
04510
04550
06400
06400
6400
04430
04430
04430
04430
OPIS
RAHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA
Izmjena prostornog i urbanističkog plana
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
RASHODI ZA CESTE
Ceste
Protupožarni putevi
OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI
Plinovod,vodovod,kanalizacija
Izgradnja vodovodne mreže
Trg Grada Skradina
Energetski i komunikacijski vodovi
Javna rasvjeta
Priključ.prečišćivaća na el.energ.-kanaliza.
Spomenik za poginule
Ostali nespomenuti građevinski objekti
Autobusne čekaonice
Plaža Skradin
Gradnja groblja
Gradnja mrtvačnica
Fontana
Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imov.
Dodatna ulaganja na građev.objektima
Ukupna kapitalna aktivnost
UKUPNO GLAVA 10
PLAN
IZMJENE
450.000,00
100.000,00
450.000,00
100.000,00
3.680.000,00
2.000.000,00
1.800.000,00
200.000,00
1.680.000,00
3.691.500,00
2.000.000,00
1.800.000,00
200.000,00
1.691.500,00
300.000,00
0
400.000,00
80.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
1.080.000,00
80.000,00
50.000,00
500.000,00
0,00
450.000,00
50.000,00
50.000,00
4.180.000,00
4.180.000,00
120.000,00
50.000,00
101.500,00
80.000,00
30.000,00
400.000,00
30.000,00
400.000,00
50.000,00
26.000,00
3.817.500,00
3.817.500,00
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
GLAVA 11 PREDŠKOLSKI ODGOJ
AKTIVNOST: Financiranje dječjeg vrtića
37
Naknade građanima i kućanstvima
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
37229
Sufinaciranje cijene vrtića
UKUPNO GLAVA 11
Članak 5.
Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”, a
primjenjivat će se od 01.siječnja 2006.godine.
KLASA: 400-06/05-01/01
Ur.broj: 2182/03-06-02
Skradin, 22. prosinaca 2006.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v.r.
____________________
2
Na temelju članka 114. stavka 5. Zakona o zaštiti i
očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine”, broj 69/
99, 151/03 i 157/03) i članka 41. Statuta Grada
Skradina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 12/01, 4/03 i 3/06), Gradsko vijeće
Grada Skradina, na 12. sjednici, od 22. prosinca 2006.
godine, donosi
ODLUKU
o visini spomeničke rente
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje
spomeničke rente na području Grada Skradina, a
osobito:
- obveznici plaćanja spomeničke rente,
- nepokretna kulturna dobra i kulturno-povijesne
cjeline u kojima se plaća spomenička renta kada se u
njima obavljaju gospodarske djelatnosti,
- visina i način plaćanja spomeničke rente.
II. OBVEZNICI PLAĆANJA SPOMENIČKE
RENTE
Članak 2.
Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i
pravne osobe koje su obveznici plaćanja poreza na
dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju
gospodarsku djelatnost u nepokretnim kulturnim
Broj 1 - Strana 13
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
dobrima ili na području kulturno-povijesne cjeline iz
članka 3. ove odluke.
III. NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA I
KULTURNO-POVIJESNE CJELINE
Članak 3.
U Gradu Skradinu spomenička renta plaća se za
obavljanje gospodarske djelatnosti u objektima kojima
je rješenjem Ministarstva kulture utvrđeno svojstvo
nepokretnog kulturnog dobra prema izvodu iz Registra
kulturnih dobara Ministarstva kulture.
Spomenička renta plaća se i za obavljanje
gospodarske djelatnosti na području kojem je rješenjem
Ministarstva kulture utvrđeno svojstvo kulturnopovijesne cjeline.
IV. VISINA I NAČIN
SPOMENIČKE RENTE
PLAĆANJA
Članak 4.
Visina spomeničke rente obračunava se po
četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na
području kulturno-povijesne cjeline iz članka 3. ove
odluke.
Spomenička renta iznosi 5,00 kn po četvornom
metru korisne površine poslovnog prostora mjesečno
za naselje Skradin, a 3,00 kn za ostala naselja Grada
Skradina.
Članak 5.
Spomenička renta plaća se u godišnjem iznosu
prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje
donosi Jedinstveni upravni odjel Grada Skradina.
Obveznik plaćanja spomeničke rente dužan je istu
platiti u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.
Žalba na rješenje ne odgađa izvršenje.
O žalbi na rješenje u drugom stupnju odlučuje
nadležni upravni odjel u Šibensko-kninskoj županiji.
V. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,
primjenjivat će se od 01. siječnja 2007. godine, a objavit
će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Strana 14 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
KLASA: 612-08/06-01/1
URBROJ: 2182/03-06-01
Skradin, 22. prosinca 2006.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v.r.
____________________
3
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 26.
Statuta Grada Skradina (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 12/01, 4/03 i 3/06), Gradsko
vijeće Grada Skradina, na 12. sjednici, od 22. prosinca
2006. godine, donosi
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Skradina
u 2007. godini
I. UVOD
Ovaj Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrustrukture na području Grada Skradina
u 2007. godini (u daljnjem tekstu Program) odnosi se
na građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za komunalne djelatnosti koje su
Zakonom o komunalnom gospodarstvu navedene, i to:
Opis i naznaka poslova
Petak, 26. siječnja 2007.
1. Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za:
1.1. javne površine,
1.2. nerazvrstane ceste,
1.3. groblja i
1.4. javnu rasvjetu.
2. Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabava opreme za:
2.1. opskrbu pitkom vodom i
2.2. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.
3. Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabava opreme za:
3.1. prijevoz putnika,
3.2. održavanje čistoće i
3.3. odlaganje komunalnog otpada.
Ovim Programom se utvrđuje opis poslova s
procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja
komunalne infrastrukture, nabavu opreme i iskaz
financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.
II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM
TROŠKOVA ZA GRADNJU OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Objekti i naznaka poslova s procjenjenim
troškovima iskazanim u kunama za gradnju objekata
i uređaja , te za nabavu opreme komunalne
infrastrukture u 2007. godini navode se u sljedećem
pregledu:
Procjena troškova u kn
1.1. JAVNE POVRŠINE
-Plaža-Skradin
UKUPNO :
100.000,00
100.000,00
1.2. NERAZVRSTANE CESTE
-Rupe- pristupni put od škole do igrališta
-Pristupni put zaseok Paići-Rupe
-Vaćani-modernizacija
-Rupe-pristupni put za crkvu Sv. Ante
- Skradin Sv. Petka-Turina
UKUPNO :
175.000,00
175.000,00
200.000,00
100.000,00
150.000,00
800.000,00
1.3. GROBLJA
-Izgradnja grobnica-groblje Sv.Jure-Rupe
-Uređenje groblja Svih Svetih-Krković
-Izgradnja mrtvačnice-Dubravice
-Izgradnja mrtvačnice-Krković
UKUPNO :
250.000,00
180.000,00
150.000,00
150.000,00
730.000,00
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 15
1.4. JAVNA RASVJETA
-Dopuna izgrađene JR na cijelom području Grada Skradina
UKUPNO:
100.000,00
100.000,00
2.1. OPSKRBA PITKOM VODOM
-Priključci na vodovodnu mrežu
UKUPNO:
100.000,00
100.000,00
2.2. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
-Priključci na kanalizacijsku mrežu
UKUPNO:
300.000,00
300.000,00
3.1. PRIJEVOZ PUTNIKA
-Izgradnja autobusne čekaonice
UKUPNO:
30.000,00
30.000,00
3.2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE
0,00
3.3. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA
-Sanacija-zatvaranje deponija Bratiškovačk gaj
UKUPNO:
1.700.000,00
1.700.000,00
S V E U K U P N O:
3.860.000,00
III. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture,
navedenih u popisu poslova s procjenom troškova građenja je slijedeći:
IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA
IZNOS U KN
1. Komunalni doprinos
2. Naknada za priključenje vode
3. Naknada za priključenje odvodnje
4. Prihod od prodaje grobnica
5. Prihod od županijskog programa vodoopskrbe
6. Fond za zaštitu okoliša
7. Fond za regionalni razvoj-ceste
8. Proračun Grada Skradina
SVEUKUPNO:
IV. ZAKLJUČNA ODREDBA
Sukladno dinamici pritjecanja financijskih sredstava
vršit će se i realizacija gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture utvrđene ovim Programom.
Sukladno prihodovnim sredstvima, konačnim
vrijednostima investicija i tehničkimmogućnostima
izvedbe projekata ovaj Program se može mijenjati i
nadopunjavati tokom razdoblja za koji je donijet.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije” , a
primjenjuje se od 01. siječnja 2007. godine.
250.000,00
250.000,00
300.000,00
450.000,00
250.000,00
1.700.000,00
500.000,00
160.000,00
3.860.000,00
KLASA:363-02/06-01/19
URBROJ:2182/03-05-01
Skradin, 22. prosinca 2006.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v.r.
____________________
Strana 16 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
4
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03, 82/04 i
178/04) i članka 26. Statuta Grada Skradina (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 12/01, 4/03 i
3/06), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 12. sjednici,
od 22. prosinca 2006. godine, donosi
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Skradina u 2007. godini
Petak, 26. siječnja 2007.
2.4. Odvoz i odlaganje komunalnog otpada s javnih
površina obavljat će se jedanput tjedno,
2.5. Odvoz i odlaganje komunalnog otpada sa
zelenih površina obavljat će se jedanput tjedno,
2.6. Sakupljanje, odvoz i odlaganje glomaznog
otpada.
Pod glomaznim otpadom razumijevaju se kruti
otpaci koji nastaju u domaćinstvima i poslovnim
prostorima koji po svojoj veličini, količini, sastavu i
postanku nisu kućni otpad (prema potrebi).
3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
I.UVOD
1. Program održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Skradina u 2007. godini (u daljnjem
tekstu: Program) odnosi se na održavanje komunalne
infrastrukture sljedećih komunalnih djelatnosti:
- odvodnja atmosferskih voda,
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina,
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta i
- javna rasvjeta.
2. Ovim se Programom za navedene komunalne
djelatnosti utvrđuje opis i opseg poslova održavanja
komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih
troškova, te iskaz potrebnih financijskih sredstava za
njegovo ostvarivanje.
3. Iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje ovog Programa temelji se na ravnoteži
prihoda i rashodne strane, što znači da su prihodi i
primici, te izdaci i ostala plaćanja planirani na razini
ukupnih fakturiranih sredstava komunalne naknade.
II. OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
- održavanje, popravak te redovno čišćenje
oborinskih šahtova.
Poslove održavanja javnih površina obavljat će
poduzeće “Rivina Jaruga” d.o.o. Skradin. Pod
održavanjem javnih površina razumijeva se održavanje
javnih zelenih površina, pješačkih zona, parkova, dječjih
igrališta i javnih prometnih površina, osim javnih cesta.
3.1. Održavanje javnih zelenih površina
Poslove održavanja javnih zelenih površina obavljat
će komunalno poduzeće “Rivina-Jaruga”d.o.o., a
njihovo održavanje činit će poslovi uređenja travnjaka,
cvjetnih ploha, grmlja, drveća, živica, staza i vrtnih
klupa.
Zelene površine održavat će 4 radnika koji će
utrošiti 7.464 radnih sati godišnje.
3.2.Održavanje i uređenje dječjih igrališta
Održavanje ljuljački i tobogana, zaštita od
atmosferskih utjecaja.
3.3. Održavanje i uređenje parkova
Košenje trave, uređenje živice i drveća, sadnja i
zalijevanje cvijeća itd.
3.4. Održavanje i uređenje ostalih javnih površina
Siječa šiblja i drveća, košenja trave, nasipanje šljunka
itd.
4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI
SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
Održavanje nerazvrstanih cesta je održavanje
površina koji se koriste za promet po bilo kojoj osnovi
i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje
nisu razvrstane u smislu posebnih propisa.
Održavanje čistoće javnih površina obavljat će
komunalno poduzeće “Rivina-Jaruga”d.o.o. Skradin.
Teritorijalni obuhvat čišćenja javnih površina čine sva
naselja na području Grada Skradina. Čišćenje javnih
površina obavljat će se u pravilu od 7 do 15 sati svakog
radnog dana.
Opseg tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta
utvrdit će se neposrednim uvidom tijekom godine, a
odnosit će se na:
- popravak kolnika od kamenog materijala,
- popravak na cestama s asfaltnim kolnikom,
- postavljanje prometnih znakova.
2.1. Čišćenje javnih površina,
2.2. Pranje javnih površina,
2.3. Čišćenje javnih zelenih površina,
Na području Grada Skradina nalazi se 120 km,
nerazvrstanih cesta od čega zemljanih cesta 16 km,
te 104 km nerazvrstanih cesta s asfaltnim kolnikom.
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 17
Na području Grada Skradina nalazi se 13 groblja.
Radovi održavanja podrazumijevanu košnju raslinja i
uređenja staza unutar groblja povjerit će se
komunalnom poduzeću “Rivina Jaruga”.
Na području Grada Skradina instalirano je 850
rasvjetnih mjesta.
Na temelju broja rasvjetnih mjesta i podataka o
troškovima javne rasvjete u prethodnoj godini bit će
procjenjen iznos potrebnih financijskih sredstava za
financiranje javne rasvjete u ovom Programu.
Groblja će se temeljito urediti 2 puta godišnje
(proljeće i jesen) za što će četiri djelatnika komunalnog
poduzeća utrošiti 920 radnih sati godišnje.
III. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
5. ODRŽAVANJE GROBLJA
6. JAVNA RASVJETA
Pod pojmom “javna rasvjeta” razumijeva se
upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta
koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta.
Na temelju podataka o površinama poslovnog i
stambenog prostora obveznika plaćanja komunalne
naknade te utvrđenog opsega radova održavanja
uređenog građevinskog zemljišta u 2006. godini se
planiraju sljedeći prihodi i primici te izdaci i ostalo
plaćanje za održavanje komunalne infrastrukture.
A) PRIHODI PO POSEBIN PROPISIMA
1. KOMUNALNA NAKNADA
2. SREDSTVA IZ PRORAČUNA
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
iznos u kunama
750.000,00
530.000,00
1.280.000,00
B) IZDACI I OSTALA PLAĆANJA
iznos u kunama
1. Odvodnja atmosferskih voda
UKUPNO
50.000,00
50.000,00
2. Održavanje čistoće javnih površina
UKUPNO
600.000,00
600.000,00
3. Održavanje javnih površina
UKUPNO
130.000,00
130.000,00
4. Održavanje nerazvrstanih cesta
- tekuće održavanje kolnika od kamenog materijala,
asfaltnog kolnika
- postavljanje prometnih znakova
UKUPNO
93 .000,00
7.000,00
100.000,00
5. Održavanje javne rasvjete
- javna rasvjeta
- potrošnja energije
- troškovi održavanja i upravljanje
UKUPNO
SVEUKUPNO IZDACI I OSTALA PLAĆANJA
250.000,00
150.000,00
400.000,00
1.280.000,00
KLASA: 363-01/06-01/20
URBROJ: 2182/03-06-01
Skradin, 22. prosinca 2006.
GRADSKO VIJEĆE GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v.r.
____________________
Strana 18 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
5
Na temelju članka 1., 9a. i 10a. Zakona o
financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne
novine”, broj 47/90 i 27/93) i članka 26. Statuta Grada
Skradina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 12/01, 4/03 i 3/06), Gradsko vijeće
Grada Skradina, na 12. sjednici, od 22. prosinca 2006.
godine, donosi
KLASA: 402-03/06-01/6
URBROJ: 2182/03-06-01
Skradin, 22. prosinca 2006.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v.r.
PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području Grada
Skradina za 2007. godinu
Javne potrebe u kulturi (sukladno članku 9a. Zakona
o financiranju javnih potreba u kulturi), za koje se
sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada, jesu kulturne
djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od
interesa za Grad, koje se ovim Programom utvrde kao
javne potrebe Grada, kao i one koje su utvrđene
posebnim zakonom, a osobito:
- djelatnost i poslovi ustanova u kulturi, udruga i
drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje, poticanje
umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,
- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose
razvitku i promicanju kulturnog života Grada,
- investicijsko održavanje, adaptacije i potrebni
zahvati na objektima kulture itd.
Ukupan iznos sredstava predviđen ovim
Programom je 170.000,00 kn.
1. Djelatnost i poslovi ustanova u kulturi, udruga i
drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje, poticanje
umjetničkog i kulturnog stvaralaštva:
DONACIJE KULTURNIM UDRUGAMA
- KUD “Skradinke”
10.000,00 kn
- Gradska limena glazba
35.000,00 kn
- Matica Hrvatska ogranak Skradin5.000,00 kn
Ukupno: 50.000,00 kn
2. Akcije i manifestacije u kulturi što pridonose
razvitku i promicanju kulturnog života Grada:
ORGANIZACIJA KULTURNIH
MANIFESTACIJA
- Susret dalmatinskih klapa “Skradin 2007”
80.000,00 kn
- Rupska fešta
10.000,00 kn
- Obilježavanje dana sjećanja i obljetnice Oluje
10.000,00 kn
- Skradinsko ljeto
20.000,00 kn
Ukupno: 120.000,00 kn
3. Ovaj Program objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”, a primjenjivat će
se od 01. siječnja 2007.godine.
Petak, 26. siječnja 2007.
____________________
6
Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o športu
(“Narodne novine”, broj 71/06) i članka 26. Statuta
Grada Skradina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 12/01, 4/03 i 3/06), Gradsko vijeće
Grada Skradina, na 12. sjednici, od 22. prosinca 2006.
godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba u športu na
području Grada Skradina za 2007. godinu
1. Programom javnih potreba u športu na području
Grada Skradina u 2007. godini utvrđuju se djelatnosti
u športu od lokalnog značaja i korisnici koji će se
sufinancirati iz Proračuna Grada Skradina.
2. Javne potrebe u području športa za koje se
sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Skradina su:
- poticanje i promicanje športa
- djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i
saveza
- športsko-rekreacijske aktivnosti građana
- planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje
športskih građevina
- ostale športske akcije i manifestacije
3. Sukladno točki 2. ovog Programa, sredstvima iz
Proračuna Grada Skradina za 2006. godine u ukupnom
iznosu od 465.000,00 kn, financirat će se sljedeće
športske udruge, manifestacije, planiranje, izgradnja,
održavanje i korištenje športskih građevina:
a) ŠPORTSKE UDRUGE
- NK “Sošk”
150.000,00 kn
- MNK “Dubravice”
25.000,00 kn
- MNK “Krković”
25.000,00 kn
- MNK “Rupe”
15.000,00 kn
- Boćarski klub Sonković
20.000,00 kn
- Boćarski klub Piramatovci
10.000,00 kn
- Klub borilačkih vještina Rupe
10.000,00 kn
- Šahovski klub Skradin
10.000,00 kn
- OSTALO
15.000,00 kn
Ukupno:
280.000,00 kn
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
b) PLANIRANJE, IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I KORIŠTENJE ŠPORTSKIH GRAĐEVINA
- Izgradnja otvorenih športskih objekata
100.000,00 kn
- Projektna dokumentacija i dozvole za športsku
dvoranu Skradin
50.000,00 kn
- Investicijsko održavanje športskih objekata
35.000,00 kn
Ukupno:
185.000,00 kn
Broj 1 - Strana 19
a) Jednokratne financijske pomoći
Grad je, za potrebe pružanja pomoći pojedincima i
obiteljima u slučajevima nepredviđenih okolnosti
(bolest, požar, stradavanje i sl.), osigurao sredstva za
jednokratne isplate o čijoj će opravdanosti i visini
odlučivati Gradsko poglavarstvo na temelju pismene
zamolbe.
Iznos: 36.500,00 kn
b) Jednokratna pomoć za rođenje djeteta
4. Ovaj Program objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”, a primjenjivat će
se od 01. siječnja 2007. godine.
KLASA: 402-03/06-01/5
URBROJ: 2182/03-06-01
Skradin, 22. prosinca 2006.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v.r.
____________________
7
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi
(“Narodne novine”, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01,
103/03 i 44/06) i članka 26. Statuta Grada Skradina
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 12/
01, 4/03 i 3/06), Gradsko vijeće Grada Skradina, na
12. sjednici, od 22. prosinca 2006. godine, donosi
PROGRAM
pomoći socijalno ugroženim osobama
na području Grada Skradina za 2007. godinu
Radi potpore obiteljima prilikom rođenja djeteta
Grad je u 2007. godini, svoj novorođenčadi, čija oba
roditelja u trenutku rođenja djeteta imaju prebivalište
na području Grada Skradina, osigurao jednokratnu
pomoć u visini od 1.500,00 kn.
Iznos: 21.000,00 kn
c) Jednokratna nagrada učenicima 8. razreda za
odličan uspjeh
Radi stimuliranja učenika završnog razreda
osnovne škole s područja Grada Skradina, osigurana
su sredstva za nagradu učenika koji 8. razred završe
odličnim uspjehom u iznosu od 1.000,00 kn po učeniku.
Iznos: 10.000,00 kn
d) Podmirenje dijela troškova boravka djece u
dječjem vrtiću
Grad Skradin će sufinancirati troškove boravka u
dječjem vrtiću u Skradinu, na način da samohranim
roditeljima te roditeljima s troje i više djece cijenu
korištenja vrtića umanji za 1/3, pod uvjetom da osobna
primanja roditelja ne prelaze 1.000,00 kn po jednom
članu obitelji.
Iznos: 2.500,00 kn
2. Naknade građanima i kućanstvima u naravi:
I. UVODNI DIO
Za potrebe pomoći socijalno ugroženim osobama
kroz razne oblike, Grad Skradin je u svom Proračunu
osigurao financijska sredstva u ukupnom iznosu od
370.000,00 kn.
Ovim Programom u okviru osiguranih sredstava
utvrđuju se prava korisnika pomoći za uzdržavanje i
drugih osoba, utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi i
druga prava i pomoći, način financiranja tih prava, te
uvjeti i način njihova ostvarivanja, kao i davanja u
skladu s ovim Programom.
a) Sufinanciranje autobusnih karata za učenike
srednje škole
Grad je, svim učenicima srednjih škola s područja
Grada Skradina čiji roditelji su korisnici pomoći za
uzdržavanje Centra za socijalnu skrb u Šibeniku u 2006.
godini, osigurao sufinanciranje đačke autobusne karte
na relaciji mjesto prebivališta - Šibenik u iznosu od
50% cijene karte.
Iznos: 40.000,00 kn
b) Financiranje đačkih obroka
II. OBLICI POMOĆI
1. Naknade građanima i kućanstvima u novcu:
Svim učenicima osnovne škole s područja Grada
Skradina čiji roditelji su korisnici pomoći za uzdržavanje
Strana 20 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Centra za socijalnu skrb u Šibeniku, Grad osigurava
besplatan đački obrok.
Iznos: 20.000,00 kn
Petak, 26. siječnja 2007.
ODLUKU
o upravljanju nekretninama
I. UVODNE ODREDBE
c) Ostale naknade u naravi
Temeljem pismene zamolbe u slučajevima koje
Gradsko poglavarstvo ocjeni opravdanim mogu se
odobriti pomoći u naravi (građevinskom materijalu,
prijevozu i td.) onim građanima i obiteljima koje su
uslijed nepredviđenih okolnosti dovedeni u teško
socijalno stanje.
Iznos: 20.000,00 kn
3. Pomoć za stanovanje:
Svim korisnicima pomoći za uzdržavanje s
područja Grada Skradina (samac ili obitelj) na zahtjev
će se odobriti novčana pomoć za podmirenje troškova
ogrijeva u iznosu od 880,00 kn.
Sredstva iz prethodnog stavka osigurava Šibenskokninska županija sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i
transferira ih Gradu.
Sredstva se planiraju za cca 250 korisnika.
Iznos: 220.000,00 kn
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se nadležnost i način
postupanja tijela Grada Skradina (u daljnjem tekstu:
Grad) u stjecanju, otuđenju, terećenju i upravljanju
nekretninama u vlasništvu Grada.
Iznimno od odredbe prethodnog stavka, kod
postupka davanja u najam stanova odnosno zakupa
poslovnih prostora u vlasništvu Grada način postupanja
uređen je posebnim odlukama.
Gradsko poglavarstvo sukladno Zakonu i Statutu
Grada te ovoj odluci upravlja nekretninama u vlasništvu
Grada.
Članak 2.
Ovom odlukom naročito se uređuje:
- stjecanje, otuđenje odnosno terećenje nekretnina,
- način otuđenja i provođenje postupka otuđenja,
- provođenje postupka davanja u zakup javnih i
drugih zemljišnih površina,
- ostvarivanje i zasnivanje drugih prava (služnosti i
sl.) na nekretninama.
III. ZAVRŠNA ODREDBA
II. TEMELJNE ODREDBE
Ovaj Program će se objavit u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”, a primjenjivat će se od
01. siječnja 2007. godine.
KLASA: 402-08/06-01/22
URBROJ: 2182/03-06-01
Skradin, 22. prosinca 2006.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Ivica Klarić, v.r.
____________________
2. GRADSKO POGLAVARSTVO
1
Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu
i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06) i
članka 41. Statuta Grada Skradina (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 12/01, 4/03 i 3/06),
Gradsko poglavarstvo Grada Skradina, na 21. sjednici,
od 09. listopada 2006.godine, donosi
a) Upravljanje nekretninama
Članak 3.
Pod upravljanjem nekretninama podrazumijevamo
stjecanje, otuđenje-prodaju, davanje i primanje u dar
nekretnina, davanje u najam odnosno zakup i na drugi
način raspolaganje nekretnina u vlasništvu Grada.
Grad može nekretnine prodavati i davati u zakup i
na drugi način s njima raspolagati na temelju javnog
natječaja i uz naknadu tržišne vrijednosti, odstupajući
od tih pravila samo u slučaju kad je to Zakonom ili
ovom odlukom izričito propisano.
Odluke o prodaji, najmu odnosno zakupu, darovanju
i založnom terećenju na nekretninama u vlasništvu
Grada donosi Gradsko poglavarstvo, te predstavljaju
akt poslovanja.
Članak 4.
Odluku o kupnji nekretnina i prikupljanju ponuda
za kupnju nekretnina donosi Gradsko poglavarstvo
ukoliko njihova vrijednost ne prelazi 20 % proračuna
Grada za tekuću godinu.
Kad je Grad iz posebnih razloga zainteresiran za
stjecanje točno određene nekretnine (npr. za potrebe
izgradnje i rekonstrukcije građevina i opreme
komunalne infrastrukture, očuvanje kulturne baštine,
privođenja zemljišta namjeni određenoj prostornim
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
planom za obavljanje djelatnosti koje je Zakonom
utvrđeno kao djelatnost koju obavlja ili čije financiranje
osigurava jedinica lokalne samouprave) u stjecanju
vlasništva te nekretnine primjenit će se postupak
izravne pogodbe uzimajući u obzir tržišnu vrijednost
nekretnine.
Članak 5.
Zemljište u vlasništvu Grada prodavat će se
postupkom izravne pogodbe, po utvrđenoj tržišnoj cijeni
samo:
- osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za
formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s
lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja,
ako taj dio ne prelazi 20% površine planirane građevne
čestice i
- osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu, bez
građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta
nadležnog tijela državne uprave, izgradila građevinu u
skladu s detaljnim planom uređenja ili lokacijskom
dozvolom, a nedostaje joj do 20% površine planirane
građevne čestice, pod uvjetom da se obveže da će u
roku od jedne godine od dana sklapanja kupoprodajnog
ugovora ishoditi građevinsku dozvolu.
Tržišna cijena iz stavka 1. ovoga članka je vrijednost
izražena u cijeni koja se za određenu nekretninu može
postići na tržištu i koja ovisi o odnosu ponude i potražnje
u vrijeme njezinog utvrđivanja na području Grada.
Članak 6.
Grad može zamjenjivati nekretnine radi: razvrgnuća
suvlasničke zajednice, stjecanja vlasništva na
građevinskom zemljištu ili drugim nekretninama radi
privođenja zemljišta ili postojećih objekata namjeni
utvđenoj prostornim planovima.
Zamjena nekretnina provest će se prvenstveno na
temelju javnog natječaja, a iznimno izravnom
pogodbom u slučaju iz članka 4. stavka 2. ove odluke,
vodeći računa o tržišnoj vrijednosti nekretnina koje su
predmet zamjene.
Članak 7.
Dijelovi ulice, trgova i drugih javnih površina mogu
se davati u zakup na određeno vrijeme samo ako se
time bitno ne narušava osnovna namjena tih prostora.
Ovi prostori daju se u zakup putem javnog natječaja.
Javna površina iz stavka 1. ovoga članka može se
dati u zakup korisniku poslovnog prostora uz dio javne
površine koji se daje u zakup (štekat), izravnom
pogodbom ukoliko prihvati određeni iznos utvrđene
zakupnine i uredno ispunjava financijske obveze prema
Gradu, tvrtkama i ustanovama u vlasništvu ili
pretežitom vlasništvu Grada.
Na zakup dijelova ulica i drugih javnih površina
primjenjivat će se Odluka o davanju na korištenje javnih
površina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
Broj 1 - Strana 21
županije”, broj 8/99).
Članak 8.
Tržišna cijena je najviša cijena ponuđena u
postupku javnog nadmetanja odnosno usmenog
nadmetanja.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju
raspolaganja s nekretninama izravnom pogodbom,
tržišnom cijenom smatra se cijena koju utvrdi, odnosno
prihvati Gradsko poglavarstvo uz prethodno pribavljeno
stručno mišljenje ovlaštenog sudskog vještaka
odgovarajuće struke, polazeći od cijene koja se može
postići na slobodnom tržištu za nekretninu sličnih
osobina (kvaliteta, lokacija, namjena i sl.).
Članak 9.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti
neposredno prije potpisivanja ugovora o kupoprodaji.
Gradsko poglavarstvo može iznimno na zahtjev
kupca odobriti plaćanje kupoprodajne cijene u obrocima
bez kamata ukoliko kupac pravovremeno plati svaki
obrok, polazeći od socijalnih i drugih razloga.
Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac
stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon što je u
potpunosti podmirio sve obveze prema Gradu utvđene
ugovorom o kupoprodaji.
Članak 10.
Jedinstveni upravi odjel Grada dužan je voditi
evidenciju o nekretninama u vlasništvu Grada,
poduzimati odgovarajuće mjere i aktivnosti na
sređivanju zemljišno-knjižnog stanja nekretnina kao i
druge mjere radi sređivanja i zaštite prava Grada na
nekretninama u njegovom vlasništvu odnosno posjedu.
Za poslovne prostore i stanove, te druge nekretnine
u vlasništvu Grada na kojima su zasnovana neka
stvarna prava drugih osoba vode se pojedinačni dosjei,
s vlasničkim listom, prerisom katastarskog plana
nekretnine, te ugovorima i drugim aktima u svezi
korištenja odnosne nekretnine.
Članak 11.
Odgovarajuća služba Grada zadužena za financije
dužna je voditi ažurnu evidenciju o plaćanju
kupoprodajne cijene i eventualnim kamatama kod
prodaje nekretnina, te naplate zakupnina i najamnina
za nekretnine date u zakup odnosno najam, te svakih
šest mjeseci dostavljati Gradskom poglavarstvu
izvješće o popisu dužnika, s prijedlogom poduzimanja
odgovarajućih mjera (prisilne naplate, otkaz korištenja
i sl.).
Članak 12.
Ugovori o zakupu nekretnina u vlasništvu Grada,
obvezno se solemniziraju kod javnog bilježnika o trošku
zakupnika.
Strana 22 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Solemnizacija ugovora u smislu stavka 1. ovoga
članka uvjet je zaključenja ugovora.
b) Natječaj za prodaju nekretnina
Članak 13.
Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada
može se provesti:
a) pisanim javnim nadmetanjem
b) usmenim javnim nadmetanjem.
U javnom prikupljanju zatvorenih pismenih ponuda
natjecatelji ponude predaju u zatvorenim omotnicama.
Usmeno javno nadmetanje je postupak u kojem se
natjecatelji usmeno nadmeću o visini kupoprodajne
cijene.
Članak 14.
Natječaj obvezno sadrži:
- adresu i opis nekretnine
- početni iznos kupoprodajne cijene
- namjenu nekretnine, ako je određena
- iznos i plaćanje jamčevine
- rok za zaključenje ugovora, način i rok plaćanja
kupoprodajne cijene
- mogućnost vrijeme uvida nekretnine
- mjesto i vrijeme javnog nadmetanja odnosno
otvaranja ponuda
- adresu i vrijeme dostave prijave (kod usmenog
javnog nadmetanja) odnosno ponude (kod pisanog
javnog nadmetanja).
Natječaj može sadržavati i druge uvjete i podatke
o nekretnini koja je predmet natječaja.
Članak 15.
Nekretnine u vlasništvu Grada mogu se bez
natječaja prodati samo u Zakonom i ovom odlukom
predviđenim slučajevima.
Članak 16.
Visina početne cijene određena je Rješenjem o
početnim cijenama pri provođenju natječaja za prodaju
nekretnina i korištenju javnih površina, klasa: 372-01/
06-01/3, urbroj: 2182/03-06-01, od 08. svibnja 2006.
godine.
Za iznos jamčevine određuje se 10 % od ukupnog
iznosa tržišne vrijednosti.
U slučaju da na raspisani natječaj ne stigne niti
jedna prijava, početna cijena iz stavka 1. ovoga članka,
za ponovno raspisivanje natječaja umanjuje se za 10%,
a za svako slijedeće umanjenje cijene odluku donosi
Gradsko poglavarstvo.
Članak 17.
Rok za podnošenje prijava odnosno davanja ponude
je 15 dana od dana objave natječaja.
Javno nadmetanje ili otvaranje ponuda mora se
Petak, 26. siječnja 2007.
provesti u roku od najduže 10 dana od isteka roka za
podnošenje prijava odnosno ponuda.
Natjecateljima koji nisu uspjeli u postupku natječaja
jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana
okončavanja postupka natječaja, tj. od dana donošenja
odluke Poglavarstva o izboru najpovoljnijeg natjecatelja
s kojim će se sklopiti ugovor. Natjecatelj koji uspije u
natječaju i naknadno odustane od zaljučenja ugovora
nema pravo na povrat jamčevine.
Članak 18.
Natječaj raspisuje Gradsko poglavarstvo.
Natječaj se objavljuje u dnevnom ili tjednom tisku i
na oglasnoj ploči Grada Skradina, a može se dodatno
objaviti i na drugi način.
Članak 19.
Ako se natječaj provodi usmenim javnim
nadmetanjem, Gradsko poglavarstvo odnosno Komisija
za provedbu natječaja za raspolaganje nekretninama
u vlasništvu Grada Skradina ( u daljnjem tekstu:
Komisija), koje je ono ovlastilo, prije početka
nadmetanja utvrđuje koji su natjecatelji uplatili
jamčevinu i da li ispunjavaju uvjete iz natječaja te time
mogu pristupiti usmenom javnom nadmetanju.
Prijava natjecatelja koji nije pristupio javnom
nadmetanju neće se uzeti u razmatranje.
Članak 20.
Prije početka usmenog javnog nadmetanja Komisija
će odredit minimalni iznos svakog povećanja ponude.
Članak 21.
Natjecatelji koji su podnijeli ponude u postupku
pisanog javnog nadmetanja imaju pravo biti nazočni
otvaranju ponuda.
Članak 22.
Natjecatelj, koji nije u natječaju objavljenom mjestu
i vremenu pristupio usmenom javnom nadmetanju,
smatra se da je odustao od prijave na natječaj.
Članak 23.
Ukoliko se na natječaj javi samo jedan natjecatelj
Gradsko poglavarstvo može odrediti da se nekretnina
proda tom natjecatelju ili da se natječaj ponovi.
Članak 24.
Nakon što je u postupku nadmetanja utvrđen najviši
iznos ponuđene cijene smatra se da je postupak
nadmetanja završen i utvrđuje se koji je natjecateljponuditelj bio najpovoljniji, te se predlaže Poglavarstvu
da donese zaključak o prodaji nekretnine temeljem
provedenog postupka.
Ako natjecatelj-ponuditelj koji je u smislu prethodnog
stavka stekao pravo na kupnju nekretnine, odustane
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
od sklapanja ugovora o kupoprodaji gubi pravo na
povrat jamčevine, a Poglavarstvo će donijeti odluku o
sklapanju ugovora s prvim slijedećim najpovoljnijim
natjecateljem-ponuditeljem iz provedenog postupka.
Članak 25.
O postupku usmenog javnog nadmetanja odnosno
otvaranja ponuda u pisanom javnom nadmetanju, vodi
se zapisnik. Preslika zapisnika dostavlja se na zahtjev
svim zainteresiranim natjecateljima.
c) Natječaj za davanje u zakup javnih i drugih
zemljišnih površina
Članak 26.
Natječaj za davanje u zakup javnih i drugih
zemljišnih površina provodi se u skladu s odredbama
ove odluke vezano za natječaj za prodaju nekretnine
(od članka 13. do 15., zatim članak 16. st.1., te od
članka 17. do 25., osim članka 16. st.2. i 3.).
Za iznos jamčevine u pravilu se određuje dvostruki
iznos početne cijene mjesečne zakupnine.
d) Zasnivanje prava na nekretninama u vlasništvu
Grada
Članak 27.
Stvarna služnost na nekretninama u vlasništvu
Grada može se zasnovati uz suglasnost Gradskog
poglavarstva:
- ako je to nužno za odgovarajuće povlasne
nekretnine,
- ako se time bitno ne ugrožava normalno korištenje
nekretnine u vlasništvu Grada-poslužne nekretnine,
- ako je svrha bolje i korisnije gospodarenje
nekretninom.
O zasnivanju služnosti u smislu odredbi ovoga
članka Grad i predlagatelj zaključuju ugovor koji može
biti uz naknadu ili bez naknade, a o čemu Poglavarstvo
donosi zaključak.
Pravila iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući
se način primjenjuju i u slučaju zasnivanja osobne
služnosti.
Članak 28.
Na nekretnini u vlasništvu Grada može se osnovati
pravo građenja u korist druge osobe.
Pravo građenja osniva se ugovorom između Grada
kao vlasnika nekretnine i nositelja prava građenja.
Rok na koji se osniva pravo građenja, visinu
naknade za ustanovljeno pravo građenja utvrđuje se
pojedinačnom odlukom Gradskog poglavarstva.
Iznimno pravo građenja može se osnovati bez
naknade ako se osniva u korist trgovačkog društva i
ustanove u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada.
Pravo građenja može se osnovati na temelju
Broj 1 - Strana 23
provedenog javnog natječaja, osim u slučaju iz stavka
4. ovoga članka, kad se može osnovati izravnom
pogodbom.
Članak 29.
Na nekretninama u vlasništvu Grada, Gradsko
poglavarstvo može iznimno dopustiti zasnivanje
založnog prava pravnim poslom (dobrovoljno založno
pravo) ako je to u interesu za ostvarivanje funkcija
Grada, a pod time se podrazumijeva i interes
trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu ili
pretežitom vlasništvu Grada.
Članak 30.
Gradsko vijeće može na prijedlog Gradskog
poglavarstva donijeti odluku da se nekretnine u
vlasništvu Grada unesu u temeljni kapital trgovačkog
društva, te tako steknu udjeli ili dionice tog trgovačkog
društva, a sve na način i pod uvjetima propisanim
Zakonom i Statutom.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 31.
Na pitanja upravljanja stanovima i poslovnim
prostorima u vlasništvu Grada koja nisu regulirana
posebnim općim aktima o davanju stanova u najam,
odnosno poslovnog prostora u zakup, i Zakonom,
primjenjivat će se odredbe ove odluke.
Članak 32.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti
Odluka o stjecanju, raspolaganju i upravljanju
nekretninama (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 4/99).
Članak 33.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave
u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 940-01/06-01/09
URBROJ: 2182/03-06-01
Skradin, 09. listopada 2006.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
2
Na temelju članka 4. Odluke o davanju u zakup
poslovnih prostora (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 16/05) i članka 41. Statuta Grada
Strana 24 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
KLASA: 307-03/06-01/1
URBROJ: 2182/03-06-2
Skradin, 19. prosinca 2006.
Skradina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 12/01, 4/03 i 3/06), Gradsko
poglavarstvo Grada Skradina, na 24. sjednici, od 19.
prosinca 2006. godine, donosi
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA SKRADINA
ODLUKU
o dopuni Odluke o visini zakupnine za
poslovni prostor
Članak 1.
U Odluci o visini zakupnine za poslovni prostor
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
6/06) iza članka 5. dodaje se članak 5a., koji glasi:
“Gradsko poglavarstvo Grada Skradina odredit će
visinu cijene zakupnine bez provedbe natječaja u slučaju
kada sadašnji zakupnik poslovnog prostora u potpunosti
izvršava obveze iz ugovora o zakupu, te dostaviti istom
ponudu o sklapanju novog ugovora o zakupu najkasnije
60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen.
Pri određivanju visine zakupa Gradsko
poglavarstvo Grada Skradina vodit će računa o tržišnoj
cijeni nekretnine i ostalim važnim čimbenicima.
Ukoliko dosadašnji zakupnik ne prihvati dostavljenu
ponudu o sklapanju novog ugovora o zakupu, Gradsko
poglavarstvo Grada Skradina raspisat će novi
natječaj”.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije.
Redni
broj
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
3
Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi
(“Narodne novine”, broj 117/01, 197/03 i 92/05) i
članka 41. Statuta Grada Skradina (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 12/01, 4/03 i 3/06),
Gradsko poglavarstvo Grada Skradina, na 20. sjednici,
od 6. rujna 2006. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PLANA
nabave roba, radova i usluga za 2006. godinu
(za vrijednosti jednake ili
veće od 200.000,00 kn)
I.
Točka III. Plana nabave roba, radova i usluga za
2006. godinu za vrijednosti jednake ili veće od
200.000,00 kn (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 6/06), mijenja se i glasi:
“U Planu nabave navedeni su projekti, te planirana
vrijednost nabave redom kako slijedi:
PREDMET NABAVE
1. Modernizacija nerazvrstanih cesta
- Bićine (Skorići)
- Dubravice
- Krković
- Piramatovci
- Sonković
2. Zona mješovite namjene Kosa
-Izgradnja ceste
-Izgradnja vodovodne mreže
3. Izgradnja groblja
-izgradnja grobnica na groblju sv. Jure - Rupe
4. Uređenje prostora za muzej
5. Sanacija - zatvaranje deponija Bratiškovački gaj
Petak, 26. siječnja 2007.
PLANIRANA
VRIJEDNOST
1.224.300,00 kn
180.000,00 kn
375.300,00 kn
139.500,00 kn
174.000,00 kn
355.500,00 kn
1.188.524,55 kn
573.770,47 kn
614.754,08 kn
380.000,00 kn
380.000,00 kn
245.901,63 kn
1.393.443,00 kn
II.
Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.
KLASA: 404-01/06-01/01
URBROJ: 2182/03-06-02
Skradin, 6. rujna 2006.
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
4
Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi
(“Narodne novine”, broj 117/01, 197/03 i 92/05) i
članka 41. Statuta Grada Skradina (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 12/01, 4/03 i 3/06),
Redni
broj
Broj 1 - Strana 25
Gradsko poglavarstvo Grada Skradina, na 20. sjednici,
od 6. rujna 2006. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PLANA
nabave roba, radova i usluga za 2006. godinu
I.
Točka III. Plana nabave roba, radova i usluga za
2006. godinu čija je vrijednost nabave za proračunsku
ili poslovnu godinu manja od 200.000,00 kn (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 6/06), mijenja
se i glasi:
“U Planu nabave navedeni su projekti, te planirana
vrijednost nabave redom kako slijedi:
PREDMET NABAVE
PLANIRANA
VRIJEDNOST
1. Modernizacija nerazvrstanih cesta
- Rupe
- Krković
2. Izgradnja javne rasvjete
- Skradin
- Bićine (Skorići)
- Dubravice
3. Izgradnja mrtvačnice u Krkoviću
4. Uređenje groblja Svih svetih u Krkoviću
5. Zona mješovite namjene “KOSA” Ićevo
- projektna dokumentacija
6. Izgradnja spomen obilježja poginulih branitelja
u skradinskom zaleđu
7. Izgradnja sportskih i rekreacijskih terena
8. Izgradnja sportskih objekata i prostorija
9. Uređenje protupožarnih puteva
10. Uređenje plaže u Skradinu
11. Nabava i ugradnja autobusnih nadstrešnica
12. Tekuće invest. održavanje zgrade
13. Nabava uredskog namještaja
14. Nabava računala i računalne opreme
15. Ulaganje u računalne programe
16. Nabava uredskog materijala
17. Nabava stručne literature
18. Vršenje stručnog nadzora nad projektima čija
je vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kn
-modernizacija nerazvrstanih cesta Bićine ( Skorići),
Dubravice, Krković, Piramatovci, Sonković
- izgradnja grobnica u groblju sv. Jure Rupe
- uređenje prostora za muzej
220.000,00 kn
50.000,00 kn
170.000,00 kn
96.000,00 kn
32.000,00 kn
40.000,00 kn
24.000,00 kn
20.000,00 kn
30.000,00 kn
41.000,00 kn
41.000,00 kn
19. Vršenje stručnog nadzora nad projektima u
vrijednosti do 200.000,00 kn
- modernizacija nerazvrstanih cesta Rupe, Krković
- izgradnja javne rasvjete
- sportski i rekreacijski tereni; objekti
- protupožarni putevi
65.600,00 kn
160.000,00 kn
41.000,00 kn
160.000,00 kn
41.000,00 kn
65.600,00 kn
82.000,00 kn
24.600,00 kn
21.730,00 kn
16.400,00 kn
25.000,00 kn
15.000,00 kn
47.206,00 kn
30.606,00 kn
9.600,00 kn
7.000,00 kn
17.940,00 kn
6.000,00 kn
2.940,00 kn
5.000,00 kn
4.000,00 kn
Strana 26 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
20. Intelektualne usluge
21. Izmjena prostornog plana uređenja Grada Skradina
22. Izmjena urbanističkog plana uređenja Grada Skradina
23. Privremeno uređenje deponija “Bratiškovački gaj”
II.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, objavit
će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.
KLASA: 404-01/06-01/2
URBROJ: 2182/03-06-02
Skradin, 6. rujna 2006.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
5
Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi
(“Narodne novine”, broj 117/01, 197/03 i 92/05) i
članka 41. Statuta Grada Skradina (“Službeni vjesnik
Redni
broj
Petak, 26. siječnja 2007.
150.000,00 kn
185.000,00 kn
185.000,00 kn
50.000,00 kn
Šibensko-kninske županije”, broj 12/01, 4/03 i 3/06),
Gradsko poglavarstvo Grada Skradina, na 20. sjednici,
od 6. rujna 2006. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PLANA
nabave roba, radova i usluga za 2006. godinu
(za vrijednosti jednake ili
veće od 200.000,00 kn)
I.
Točka III. Plana nabave roba, radova i usluga za
2006. godinu za vrijednosti jednake ili veće od
200.000,00 kn (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 6/06),te izmjena i dopuna Plana nabave
roba, radova i usluga za 2006. godinu, za vrijednosti
jednake ili veće od 200.000,00 kn, KLASA: 404-01/
06-01/01, URBROJ: 2182/03-06-02, od 6. rujna 2006.
godine, mijenja se i glasi:
“U Planu nabave navedeni su projekti, te planirana
vrijednost nabave redom kako slijedi:
PREDMET NABAVE
1. Modernizacija nerazvrstanih cesta
- Bićine (Skorići)
- Dubravice
- Krković
- Piramatovci
- Sonković
2. Zona mješovite namjene Kosa
-Izgradnja ceste
3. Uređenje prostora za muzej
4. Sanacija - zatvaranje deponija Bratiškovački gaj
PLANIRANA
VRIJEDNOST
1.224.300,00 kn
180.000,00 kn
375.300,00 kn
139.500,00 kn
174.000,00 kn
355.500,00 kn
532.780,00 kn
532.780,00 kn
245.901,63 kn
1.393.443,00 kn
Članak 4.
Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.
KLASA: 404-01/06-01/01
URBROJ: 2182/03-06-02
Skradin, 6. rujna 2006.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 27
6
Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 117/01, 197/03 i 92/05) i članka 41.
Statuta Grada Skradina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 12/01, 4/03 i 3/06), Gradsko
poglavarstvo Grada Skradina, na 25. sjednici, od 28. prosinca 2006. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PLANA
nabave roba, radova i usluga za 2006. godinu
I.
Točka III. Plana nabave roba, radova i usluga za 2006. godinu čija je vrijednost nabave za proračunsku ili
poslovnu godinu manja od 200.000,00 kn (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 6/06), te izmjena
i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2006. godinu, za vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kn,
KLASA: 404-01/06-01/02, URBROJ: 2182/03-06-02, od 6. rujna 2006. godine, mijenja se i glasi:
“U Planu nabave navedeni su projekti, te planirana vrijednost nabave redom kako slijedi:
Redni
broj
PREDMET NABAVE
1. Modernizacija nerazvrstanih cesta
- Rupe
- Krković
2. Izgradnja javne rasvjete
- Skradin
- Bićine (Skorići)
- Dubravice
3. Izgradnja mrtvačnice u Krkoviću
4. Izgradnja groblja
- Izgradnja grobnica u groblju Sv. Jure u Rupama
- uređenje groblja Svih svetih u Krkoviću
5. Zona mješovite namjene “KOSA” Ićevo
- projektna dokumentacija
- izgradnja vodovodne mreže
6. Izgradnja spomen obilježja poginulih branitelja
u skradinskom zaleđu
7. Izgradnja sportskih i rekreacijskih terena
8. Izgradnja sportskih objekata i prostorija
9. Uređenje protupožarnih puteva
10. Uređenje plaže u Skradinu
11. Nabava i ugradnja autobusnih nadstrešnica
12. Tekuće invest. održavanje zgrade
13. Nabava uredskog namještaja
14. Nabava računala i računalne opreme
15. Ulaganje u računalne programe
16. Nabava uredskog materijala
17. Nabava stručne literature
18. Vršenje stručnog nadzora nad projektima čija
je vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kn
-modernizacija nerazvrstanih cesta Bićine ( Skorići),
Dubravice, Krković, Piramatovci, Sonković
- izgradnja grobnica u groblju sv. Jure Rupe
- uređenje prostora za muzej
19. Vršenje stručnog nadzora nad projektima u
vrijednosti do 200.000,00 kn
- modernizacija nerazvrstanih cesta Rupe, Krković
- izgradnja javne rasvjete
- sportski i rekreacijski tereni; objekti
PLANIRANA
VRIJEDNOST
220.000,00 kn
50.000,00 kn
170.000,00 kn
96.000,00 kn
32.000,00 kn
40.000,00 kn
24.000,00 kn
20.000,00 kn
210.000,00 kn
180.000,00 kn
30.000,00 kn
90.175,00 kn
28.700,00 kn
61.475,00 kn
80.682,00 kn
90.000,00 kn
41.000,00 kn
160.000,00 kn
24.500,00 kn
65.600,00 kn
50.000,00 kn
8.000,00 kn
21.730,00 kn
20.500,00 kn
25.000,00 kn
15.000,00 kn
41.086,00 kn
24.486,00 kn
9.600,00 kn
7.000,00 kn
17.940,00 kn
6.000,00 kn
2.940,00 kn
5.000,00 kn
Strana 28 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 26. siječnja 2007.
- protupožarni putevi
20. Intelektualne usluge
21. Izmjena prostornog plana uređenja Grada Skradina
22. Izmjena urbanističkog plana uređenja Grada Skradina
23. Privremeno uređenje deponija “Bratiškovački gaj”
4.000,00 kn
150.000,00 kn
185.000,00 kn
185.000,00 kn
50.000,00 kn
II.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”,
a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godinu.
KLASA: 404-01/06-01/2
URBROJ: 2182/03-06-02
Skradin, 6. rujna 2006.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
III.
GRAD VODICE
1. GRADSKO VIJEĆE
1
Na temelju članka 30. i 31. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 96/03), članka 55. Zakona o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 117/93, 69/97, 33/
00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01 i 150/02) i članka 22. Statuta Grada Vodica (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj14/01 i 15/02), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 14. sjednici, od 21. prosinca 2006.
godine, donosi
PRORAČUN
Grada Vodica za 2007. godinu
PLAN PRORAČUNA GRADA VODICE ZA 2007. GODINU
OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA l RASHODA
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - MANJAK
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
34.681.500,00
85.000,00
20.696.500,00
20.750.000,00
-6.680.000,00
3.320.000,00
-3.320.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK PRIHODA l REZERVIRANJA)
Vlastiti izvori
10.000.000,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
Petak, 26. siječnja 2007.
BROJ
KONTA
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
VRSTA PRIHODA/RASHODA
Broj 1 - Strana 29
PLANIRANO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6
Prihodi poslovanja
34.681.500,00
61
Prihodi od poreza
17.765.000,00
611
Porez i prirez na dohodak
7.500.000,00
6111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
7.500.000,00
61111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti7.500.000,00
613
Porezi na imovinu
9.210.000,00
6131
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
2.250.000,00
61314
Porez na kuće za odmor
900.000,00
61315
Porez na korištenje javnih površina
1.350.000,00
6134
Povremeni porezi na imovinu
6.960.000,00
61341
Porez na promet nekretnina
6.960.000,00
614
Porezi na robu i usluge
1.055.000,00
6142
Porez na promet
600.000,00
61424
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
600.000,00
6145
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
455.000,00
61453
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
450.000,00
61454
Porez na reklame
5.000,00
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
1.370.000,00
633
Pomoći iz proračuna
1.370.000,00
6331
Tekuće pomoći iz proračuna
470.000,00
63311
Tekuće pomoći iz državnog proračuna
120.000,00
63312
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna
350.000,00
6332
Kapitalne pomoći iz proračuna
900.000,00
63321
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
600.000,00
63322
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
300.000,00
64
Prihodi od imovine
576.500,00
641
Prihodi od financijske imovine
116.500,00
6413
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
116.500,00
64132
Kamate na depozite po viđenju
116.500,00
642
Prihodi od nefinancijske imovine
460.000,00
6421
Naknade za koncesije
310.000,00
64214
Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
300.000,00
64219
Naknade za ostale koncesije
10.000,00
6422
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
50.000,00
64221
Prihodi od zakupa nekretnina
50.000,00
6423
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
100.000,00
64236
Prihodi od spomeničke rente
100.000,00
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
14.930.000,00
651
Administrativne (upravne) pristojbe
950.000,00
6513
Ostale upravne pristojbe
50.000,00
65139
Prihod od prodaje državnih biljega
50.000,00
6514
Ostale pristojbe
900.000,00
65141
Boravišne pristojbe
900.000,00
652
Prihodi po posebnim propisima
13.980.000,00
6523
Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom
10.300.000,00
65231
Komunalni doprinosi
7.800.000,00
65232
Komunalne naknade
2.500.000,00
6526
Ostali nespomenuti prihodi
3.680.000,00
65269
Ostali nespomenuti prihodi
3.680.000,00
66
Ostali prihodi
40.000,00
661
Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na ti
40.000,00
6612
Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti
40.000,00
Strana 30 - Broj 1
66121
7
71
711
7111
71112
72
721
7211
72119
3
31
311
3111
312
3121
313
3132
3133
32
321
3211
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
329
3291
3292
3293
3294
3299
34
342
3423
343
3431
3434
35
351
3512
37
372
3721
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 26. siječnja 2007.
Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
Zemljište
Građevinsko zemljište
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
Stambeni objekti
Ostali stambeni objekti
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija
izvan javnog sektora
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
40.000,00
85.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
20.696.500,00
4.413.000,00
3.620.000,00
3.620.000,00
148.000,00
148.000,00
645.000,00
568.000,00
77.000,00
9.986.000,00
105.000,00
85.000,00
20.000,00
765.000,00
110.000,00
620.000,00
25.000,00
10.000,00
8.091.000,00
175.000,00
2.090.000,00
420.000,00
2.118.000,00
10.000,00
635.000,00
43.000,00
2.600.000,00
1.025.000,00
680.000,00
40.000,00
103.000,00
5.000,00
197.000,00
1.530.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
130.000,00
30.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.020.000,00
1.020.000,00
1.020.000,00
Petak, 26. siječnja 2007.
38
381
3811
383
3831
385
3851
4
41
411
4111
42
421
4213
4214
422
4221
4227
423
4231
424
4241
45
451
4511
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Kazne, penali i naknade štete
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
Izvanredni rashodi
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Zemljište
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
Ostali građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti
Knjige u knjižnicama
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Broj 1 - Strana 31
3.697.500,00
3.297.500,00
3.297.500,00
300.000,00
300.000,00
100.000,00
100.000,00
20.750.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
5.250.000,00
4.100.000,00
500.000,00
3.600.000,00
730.000,00
80.000,00
650.000,00
360.000,00
360.000,00
60.000,00
60.000,00
14.500.000,00
14.500.000,00
14.500.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
3.320.000,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
3.320.000,00
544
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija i; 3.320.000,00
5441
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih
financijskih institucij.
3.320.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9.
Vlastiti izvori
10.000.000,00
92
Rezultat poslovanja
10.000.000,00
922
Višak/manjak prihoda
10.000.000,00
9221
Višak prihoda
10.000.000,00
92211
Višak prihoda poslovanja
10.000.000,00
PLAN PRORAČUNA GRADA VODICA ZA 2007. GODINU
OPISNI DIO
Izdaci Proračuna Grada Vodica raspoređuju se po sredstvima, korisnicima i namjenama navedenim u
Posebnom dijelu Proračuna.
Organizacijska struktura upravnih tijela koji djeluju u Gradu Vodice s brojem popunjenih radnih mjesta je
sljedeća:
Tajništvo Grada: broj radnih mjesta 4 (Tajnik grada, Administrativni tajnik, Djelatnik na održavanju čistoće,
Domar - kurir)
Upravni odjel za financije i javne prihode: broj radnih mjesta 4 (Pročelnik odjela, 2 Računovodstvena referenta
- knjigovođe, Računovodstveni referent - blagajnik)
Upravni odjel za komunalne poslove, uređenje prostora i imovinsko - pravne poslove: broj radnih mjesta 6
(Pročelnik odjela, Stručni suradnik za prostorno planiranje, komunalne poslove i uređenje prostora, Stručni
suradnik za investicije i građenje, Samostalni upravni referent, Stručni referent - daktilograf, Komunalni redar.
Strana 32 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
RAZDJEL 01 TAJNIŠTVO GRADA
Tajništvo Grada obavlja:
Stručne i administrativne poslove službenog
protokola i društvenih kontakata za potrebe
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, obavlja
poslove organizacije, pripreme i obrade sjednica
Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva, te njihovih
radnih tijela, kada radna tijela sudjeluju u pripremi
sjednica, osigurava objavljivanje akata, priprema i
izrađuje nacrte akata iz svoje nadležnosti, vodi poslove
evidencije iz oblasti rada i radnih odnosa za upravne
odjele Grada, obavlja informatičke poslove za Grad,
poslove ekonomata i održavanja prostorija, poslove
prijemne kancelarije, arhive i otpreme pošte, poslove
kontrole i unapređenja rada mjesnih odbora te druge
poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima koji
nisu u stvarnoj nadležnosti drugih upravnih odjela.
Radom Tajništva rukovodi Tajnik grada. Uvjet
radnog mjesta Vll/l stručne spreme pravnog smjera,
Pet godina radnog iskustva, položen državni stručni
ispit. Ostala radna mjesta u Tajništvu grada su: Stručni referent - administrativni tajnik:
Uvjeti radnog mjesta IV stupanj stručne spreme
upravnog, birotehničkog ili drugog odgovarajućeg
smjera
Jedna godina radnog iskustva. Djelatnik za čišćenje
radnih prostora. Uvjet radnog mjesta osnovna škola.
Domar, kurir. Uvjeti radnog mjesta završena osnovna
škola.
RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA
FINANCIJE I JAVNE PRIHODE
Upravni odjel obavlja:
Poslove u svezi s gradskim proračunom, prati
ostvarenje proračunskih prihoda i rashoda i izrađuje
analize o kretanju prihoda i rashoda Grada Vodica,
izrađuje nacrt proračuna, godišnjeg obračuna
proračuna i izvješća o izvršenju proračuna Grada
Vodica, financijske i statističke izvještaje , evidencije
prihoda i obveza u analitičkoj evidenciji Grada, izdaje
naloge la plaćanje vezana za izvršenje proračuna Grada,
evidentira imovinu u analitičkoj evidenciji tnovine,
evidentira stanje, promjene potraživanja i obveza
prihoda proračuna, rashoda i izdataka, te izvršenje
proračuna u financijskom knjigovodstvu, izrađuje
nacrte odluka iz nadležnosti odjela, vrši razrez i naplatu
gradskih poreza, prireza i drugih prihoda iz stvarne
nadležnosti odjela, i prisilnu naplatu svih gradskih
prihoda, obavlja poslove vezane uz obračun plaća i
naknada te obavlja i druge poslove iz nadležnosti Grada
Vodica u području financija i javnih prihoda.
Radom odjela rukovodi Pročelnik Odjela.
Uvjeti radnog mjesta:
Visoka stručna sprema VII/I ekonomskog smjera,
Petak, 26. siječnja 2007.
- Pet godina radnog iskustva te položen državni
ispit
Ostala radna mjesta u Odjelu:
Računovodstveni referent - knjigovođa
I V/I stupanj stručne spreme ekonomskog ili drugog
odgovarajućeg smjera, Tri godine radnog iskustva
Računovodstveni referent - blagajnik
I V/I stupanj stručne spreme ekonomskog ili drugog
odgovarajućeg smjera,
- Tri godine radnog iskustva.
ZAKONSKI OKVIR: Za sve izdatke za zaposlene
(plaća, naknade zaposlenima) utemeljene su Odlukom
o pravima iz službe službenika i namještenika Gradske
uprave Grada Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko
kninske županije”, broj 4/03 ), te Odluke o pravima iz
rada i plaćama dužnosnika Grada Vodica i naknadama
troškova izabranih osoba koje dužnost obavljaju
počasno ( “Službeni vjesnik Šibensko kninske županije”
broj 4/03 i 11/05).
Plaće su planirane za dva dužnosnika
(gradonačelnik i zamj.gradonačelnika), te 14 službenika
i namještenika.
NAKNADE ZA ZAPOSLENE sadrže: naknade
za godišnji odmor, naknade za Sv.Nikolu,naknade za
smrtni slučaj, naknade za jubilarne nagrade, naknade
za božićne blagdane.
Sukladno ostalim potrebama planirani su potrebni
izdaci za normalno obavljanje djelatnosti odjela.
RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA
KOMUNALNE DJELATNOSTI, UREĐENJE
PROSTORA, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
Ovaj odjel obavlja:
Upravne poslove iz samoupravnog djelokruga
Grada Vodica iz područja prostornog i urbanističkog
planiranja, komunalnog gospodarstva, prometa i veza,
uređenja i održavanja naselja, vodoopskrbe i odvodnje,
zaštite okoliša, poslove komunalnog nadzora,
geodetske poslove, poslove u svezi osiguravanja uvjeta
za razvitak gospodarskih djelatnosti od važnosti 2a
Grad Vodice, osigurava različite oblike potpore
poduzetničkih aktivnosti, obavlja imovinsko - pravne
poslove za Grad Vodice i priprema prijedloge vezane
za gospodarenje gradskom imovinom, obavlja poslove
iz područja poljoprivrede, vodi brigu o djeci
predškolskog uzrasta, kulture, športa, informiranja,
zdravstva i socijalne skrbi i vatrogastva, priprema
nacrte odluka iz nadležnosti odjela, obavlja i druge
poslove iz samoupravnog djelovanja Grada koje su mu
stavljene u djelokrug zakonom, odnosno općim aktom
Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva.
Upravnim odjelom rukovodi Pročelnik odjela.
Uvjeti radnog mjesta su VII/I stupanj stručne
spreme građevinskog ili drugog odgovarajućeg smjera.
Pet godina radnog iskustva i položen stručni ispit.
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Ostala radna mjesta su:
-Stručni referent-daktilograf
Uvjeti radnog mjesta su IV stupanj stručne spreme
birotehničkog, upravnog ili drugog odgovarajućeg
smjera, Jedna godina radnog iskustva.
- Stručni savjetnik za prostorno planiranje,
stambene i komunalne poslove.
Uvjeti radnog mjesta su VII/I stupanj stručne
spreme arhitektonskog,građevinskog ili drugog
odgovarajućeg smjera,
Tri godine radnog iskustva i položen stručni ispit.
- Stručni suradnik za investicije i građenje
Broj 1 - Strana 33
Uvjeti radnog mjesta su VII/I stupanj stručne
spreme građevinskog,arhitektonskog ili drugog
odgovarajućeg smjera.
Tri godine radnog iskustva i položen stručni ispit.
- Samostalni upravni referent.
Uvjeti radnog mjesta su VII/I stupanj stručne
spreme pravnog smjera.
Tri godine radnog iskustva i položen stručni ispit.
- Komunalni redar.
Uvjeti radnog mjesta su IV/I stupanj stručne spreme
građevinskog, upravnog ili drugog odgovarajućeg
smjera i položen stručni ispit.
PLAN PRORAČUNA GRADA VODICE ZA 2007.GODINU
POSEBNI DIO
RAZDJEL 01 TAJNIŠTVO GRADA
1.313.000,00
PROGRAM JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
1.313.000,00
Opći cilj: Potrebna sredstva za financiranje svih zajedničkih izdataka Grada Vodica
Posebni cilj:
Zakonska osnova: Odluka o pravima iz službe službenika i namještenika Gradske Uprave Grada Vodica
Potrebna sredstva:
Mjerilo uspješnosti:
AKTIVNOST Gradsko Vijeaee i Gradsko Poglavarstvo
740.000,00
AKTIVNOST Gradske nagrade
20.000,00
AKTIVNOST Tekuaće donacije političkim strankama
183.000,00
AKTIVNOST Gradske proslave
200.000,00
AKTIVNOST Izdvajanje u tekuću pričuvu proračuna
100.000,00
AKTIVNOST Usluge promidžbe i informiranja
70.000,00
RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE
9.215.000,00
PROGRAM JAVNA UPRAVA l ADMINISTRACIJA
9.215.000,00
Opći cilj: Potrebna sredstva za financiranje svih zajedničkih izdataka Grada Vodica
Posebni cilj:
Zakonska osnova: Odluka o pravima iz službe službenika i namještenika Gradske Uprave Grada Vodica
Potrebna sredstva:
Mjerilo uspješnosti:
AKTIVNOST Izvršna uprava i administracija svih odjela Grada Vodica
9.055.000,00
PROJEKT Uredsko opremanje administracije
160.000,00
RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA KOM. DJELATN., UREĐ. PROSTORA,
IMOV. PRAV. POSL.
34.238.500,00
PROGRAM DJEČJI VRTIĆ “TAMARIS” VODIČE
1.610.000,00
Opći cilj: Izvršavanje obveze osiguranja sredstava za rad Dječjeg Vrtića “Tamaris” Vodice
Posebni cilj: Poboljšavanje i unapređivanje predškolskog odgoja
Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju
Potrebna sredstva:
Mjerilo uspješnosti:
AKTIVNOST Financiranje izdataka
1.610.000,00
PROGRAM DJEČJI VRTIĆ U PRIVATNOM VLASNIŠTVU
Opći cilj: Izvršavanje obveze sufinanciranja
Posebni cilj:Poboljšavanje i unapređivanje predškolskog odgoja
Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju
Potrebna sredstva:
Mjerilo uspješnosti:
AKTIVNOST Sufinanciranje izdataka
100.000,00
100.000,00
Strana 34 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 26. siječnja 2007.
PROGRAM PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
Opći cilj: Osiguravanje materijalnih uvjeta za ostvarivanje javnih potreba u kulturi
Posebni cilj: Unapređenje sustava kulture
Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
Potrebna sredstva:
Mjerilo uspješnosti:
AKTIVNOST Financiranje izdataka
400.000,00
PROGRAM KULTURNE MANIFESTACIJE
Opći cilj: Osiguravanje materijalnih uvjeta za ostvarivanje javnih potreba u kulturi
Posebni cilj: Unapređenje sustava kulture
Zakonska osnova: Zakon o sufinanciranju javnih potreba u kulturi
Potrebna sredstva.
Mjerilo uspješnosti:
AKTIVNOST Sufinanciranje izdataka
120.000,00
PROGRAM KULTURNE UDRUGE
Opći cilj: Osiguravanje materijalnih uvjeta za ostvarivanje javnih potreba u kulturi
Posebni cilj: Unapređenje sustava kulture
Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
Potrebna sredstva:
Mjerilo uspješnosti:
AKTIVNOST Sufinanciranje izdataka
436.000,00
PROGRAM SVEUČILIŠNI CENTAR
Opći cilj: Osigurati materijalne uvjete za ostvarivanje javnih potreba u kulturi
Posebni cilj: Unapređenje sustava kulture
Zakonska osnova: Statut Grada Vodica Potrebna sredstva: Mjerilo uspješnosti:
AKTIVNOST Sufinanciranje Pravnog Fakulteta
125.000,00
PROGRAM PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
Opći cilj: Osiguravanje materijalnih uvjeta za ostvarivanje javnih potreba u kulturi
Posebni cilj:Unapređenje sustava kulture
Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
Potrebna sredstva:
Mjerilo uspješnosti:
AKTIVNOST Financiranje izdataka Pučke Knjižnice
PROJEKT Nabava knjižnične građe
315.000,00
PROGRAM SPORTSKE UDRUGE
Opći cilj: Osiguravanje materijalnih uvjeta za ostvarivanje javnih potreba u sportu
Posebni cilj:Unapređenje sustava sporta
Zakonska osnova: Zakon o sportu Potrebna sredstva: Mjerilo uspješnosti:
AKTIVNOST Sufinanciranje izdataka
AKTIVNOST Zdravstveni pregled za sportske udruge
1.028.500,00
PROGRAM PROTUPOŽARNA i CIVILNA ZAŠTITA
Opći cilj: Osiguravanje materijalnih uvjeta za ostvarivanjem javnih udruga građana
Posebni cilj:Unapređenje sustava udruga građana
Zakonska osnova: Zakon o udrugama Potrebna sredstva: Mjerilo uspješnosti:
AKTIVNOST Sufinanciranje djelatnosti protupožarne i civilne zaštite
PROGRAM HUMANITARNA UDRUGE
Opći cilj: Osiguravanje materijalnih uvjeta za ostvarivanje javnih udruga građana
Posebni cilj:Unapređenje sustava građana
Zakonska osnova: Zakon o crvenom križu Potrebna sredstva: Mjerilo uspješnosti:
AKTIVNOST Sufinanciranje djelatnosti humanitarnih udruga
400.000,00
120.000,00
436.000,00
125.00000
255.000,00
60.000,00
993.500,00
35.000,00
935.000,00
935.000,00
110.000,00
110.000,00
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 35
PROGRAM SOCIJALNA SKRB
Opći cilj: Osiguravanje materijalnih uvjeta za ostvarivanje socijalne skrbi
Posebni cilj: Unapređenje sustava socijalne skrbi
Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi Potrebna sredstva: Mjerilo uspješnosti:
AKTIVNOST Sufinanciranje socijalne skrbi
1.020.000,00
1.020.000,00
PROGRAM UDRUGE BORACA I OSTALE UDRUGE
Opći cilj: Osigurati materijalne uvjete za ostvarivanje javnih potreba udruga građana
Posebni cilj: Unaprijediti sustav udruga građana
Zakonska osnova: Zakon o udrugama Potrebna sredstva: Mjerilo uspješnosti:
AKTIVNOST Sufinanciranje djelatnosti
215.000,00
PROGRAM ZDRAVSTVENI SUSTAV
Opći cilj: Osigurati materijalne uvjete za unapređivanje zdravstvene zaštite građana
Posebni cilj: Unapređenje zdravstvene zaštite građana
Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti Potrebna sredstva: Mjerilo uspješnosti:
430.000,00
AKTIVNOST Sufinanciranje djelatnosti zdravstva
PROGRAM MJESNI ODBORI
Opći cilj: Osiguravanje materijalnih uvjeta za unapređivanje rada mjesne samouprave
Posebni cilj: Unapređenje rada mjesne samouprave
Zakonska osnova: Statut Grada Vodica Potrebna sredstva: Mjerilo uspješnosti:
AKTIVNOST Sufinanciranje djelatnosti mjesne samouprave
430.000 00
74.000,00
215.000,00
74.000,00
PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE l PLAŽA
4.370.000,00
Opći cilj: Osigurati materijalne uvjete za održavanje komunalne infrastrukture
Posebni cilj: Unapređenje komunalne infrastrukture
Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu Potrebna sredstva: Mjerilo uspješnosti:
AKTIVNOST Održavanje javne površine
2.200.000,00
AKTIVNOST Održavanje nerazvrstanih cesta
400.000,00
AKTIVNOST Održavanje javne rasvjete
800.000,00
AKTIVNOST Održavanje plaža
600.000,00
AKTIVNOST Održavanje poljskih i protupožarnih puteva
300.000,00
AKTIVNOST Ostale komunalne aktivnosti
70.000,00
PROGRAM IZRADA PLANOVA, PROGRAMA, RJEŠENJA, PROJEKATA
I STUDIJA
2.700,000,00
Opći cilj: Kvalitetna elaboracija tema koje su predmet izrade
Posebni cilj: Izraditi potrebne planove,projekte,studije i teh.dokumentaciju
Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju i program mjera za unapređenje stanja u prostoru
Potrebna sredstva:
Mjerilo uspješnosti:
AKTIVNOST Izrada planova
500.000,00
AKTIVNOST Izrada projekata.programa,studija i teh.dokumentacije
2.200.000,00
PROGRAM GRAĐENJE OBJEKATA l UREĐAJA KOM.INFRASTRUKTURE
20.250,000,00
Opći cilj: Osiguravanje materijalnih uvjeta za uređenje i izgradnju objekata i uređaja kom.infr.
Posebni cilj: Poboljšanje komunalnog standarda
Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu Potrebna sredstva: Mjerilo uspješnosti:
PROJEKT Urečenje prometnica,riva i trgova
10.500.000,00
PROJEKT Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže
3.100.000,00
PROJEKT Izgradnja uliene rasvjete
500.000,00
PROJEKT Asfaltiranje novih površina
500.000,00
PROJEKT Nabava komunalne i gradske opreme
650.000,00
PROJEKT Ostala dodatna ulaganja na gračevinskim objektima
4.000.000,00
PROJEKT Kupnja zemljišta
1.000.000,00
Strana 36 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 26. siječnja 2007.
PLAN PRORAČUNA GRADA VODICE ZA 2007. GODINU
BROJ
POZICIJA KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI
RAZDJEL 00 GRAD VODICE PRIHODI
6
Prihodi poslovanja
61
Prihodi od poreza
611
Porez i prirez na dohodak
6111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
P0001
61111 Porez i prirez na dohodak
613
Porezi na imovinu
6131
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
P0003
61314 Porez na kuće za odmor
P0004
61315 Porez na korištenje javnih površina
6134
Povremeni porezi na imovinu
P0005
61341 Porez na promet nekretnina
614
Porezi na robu i usluge
6142
Porez na promet
P0006
61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
6145
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
P0007
61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
P0008
61454 Porez na reklame
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
633
Pomoći iz proračuna
6331
Tekuće pomoći iz proračuna
P0009
63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna
P0010
63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna
6332
Kapitalne pomoći iz proračuna
P0011
63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
P0012
63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
64
Prihodi od imovine
641
Prihodi od financijske imovine
6413
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
P0013
64132 Kamate na depozite po viđenju
642
Prihodi od nefinancijske imovine
6421
Naknade za koncesije
P0014
64214 Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
P0015
64219 Naknade za ostale koncesije
6422
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
P0016
64221 Prihodi od zakupa nekretnina
6423
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
P0017
64236 Prihodi od spomeničke rente
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
651
Administrativne (upravne) pristojbe
6513
Ostale upravne pristojbe
P0018
65139 Prihod od prodaje državnih biljega
6514
Ostale pristojbe
P0019
65141 Boravišne pristojbe
652
Prihodi po posebnim propisima
6523
Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom
P0020
65231 Komunalni doprinosi
P0021
65232 Komunalne naknade
6526
Ostali nespomenuti prihodi
P0022
65269 Priključci na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu
PLANIRANO
44.766.500,00
44.766.500,00
34.681.500,00
17.765.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
9.210.000,00
2.250.000,00
900.000,00
1.350.000,00
6.960.000,00
6.960.000,00
1.055.000,00
600.000,00
600.000,00
455.000,00
450.000,00
5.000,00
1.370.000,00
1.370.000,00
470.000,00
120.000,00
350.000,00
900.000,00
600.000,00
300.000,00
576.500,00
116.500,00
116.500,00
116.500,00
460.000,00
310.000,00
300.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
14.930.000,00
950.000,00
50.000,00
50.000,00
900.000,00
900.000,00
13.980.000,00
10.300.000,00
7.800.000,00
2.500.000,00
3.680.000,00
1.300.000,00
Petak, 26. siječnja 2007.
P0023
P0024
P0025
P0026
P0027
P0028
P0029
P0030
P0031
65269
65269
65269
65269
66
661
6612
66121
7
71
711
7111
71112
72
721
7211
72119
72119
9
92
922
9221
92211
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Subvencije građana
Subvencije građana za izgradnju vodovodne mreže ( sredstva otv
Subvencije građana za nabavu opreme KP “Leć”
Ostali nespomenuti prihodi
Ostali prihodi
Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem
poslova na tržištu (vlastiti prih
Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti
Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
Zemljište
Građevinsko zemljište
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
Stambeni objekti
Ostali stambeni objekti
Stanovi u društv.vlasništvu -7820
Vlastiti izvori
Rezultat poslovanja
Višak/manjak prihoda
Višak prihoda
Višak prihoda poslovanja
BROJ
POZICIJA KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
UKUPNO RASHODI / IZDACI
RAZDJEL 01 TAJNIŠTVO GRADA
GLAVA 01 GRADSKO POGLAVARSTVO
PROGRAM 01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
AKTIVNOST 01 Gradsko Vijeće i Gradsko Poglavarstvo
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R0001
3233
Troškovi izdavanja Službenog lista
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
R0002
3291
Naknade članovima Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva
R0003
3291
Naknade članovima vijeća za koncesije
AKTIVNOST 02 Gradske nagrade
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
R0004
3299
Rashodi za gradske nagrade i priznanja
AKTIVNOST 03 Tekuće donacije političkim strankama
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R0005
3811
Tekuće pomoći političkim strankama
AKTIVNOST 04 Gradske proslave
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R0006 3233
Rashodi državnih i gradskih manifestacija
AKTIVNOST 05 Izdvajanje u tekuću pričuvu proračuna
Broj 1 - Strana 37
700.000,00
1.100.000,00
500.000,00
80.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
85.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
40.000,00
5.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
PLANIRANO
44.766.500,00
1.313.000,00
1.313.000,00
1.313.000,00
740.000,00
740.000,00
740.000,00
60.000,00
60.000,00
680.000,00
650.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
183.000,00
183.000,00
183.000,00
183.000,00
183.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
Strana 38 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
385
Izvanredni rashodi
R0007 3851
Rashodi za tekuću pričuvu
AKTIVNOST 06 Usluge promidžbe i informiranja
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R0008 3233
Usluge promidžbe i informiranja
RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE
PROGRAM 01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
AKTIVNOST 07 Izvršna uprava i administracija svih odjela Grada Vodica
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
R0009 3111
Plaće za redovan rad
312
Ostali rashodi za zaposlene
R0010
3121
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
R0011
3132
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
R0012
3133
Doprinosi za zapošljavanje
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
R0013
3211
Službena putovanja
R0014
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
322
Rashodi za materijal i energiju
R0015
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
R0016 3223
Energija
R0017 3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
R0018 3225
Sitni inventar i auto gume
323
Rashodi za usluge
R0019 3231
Usluge telefona,interneta,pošte i mobitela
R0020
3232
Usluge tek. i inv.održ. opreme,postrojenja i prij.sredstava
R0021
3233
Usluge promidžbe i informiranja
R0022
3234
Potrošnja vode u uredima
R0023
3234
Deratizacija i dezinsekcija
R0024
3235
Zakupnine i najamnine
R0025
3237
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
R0026 3237
Geodetsko - katastarske usluge
R0027 3237
Ostale intelektualne usluge
R0028 3238
Računalne usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
R0029 3292
Premije osiguranja
R0030
3293
Reprezentacija
R0031
3294
Članarine
R0032
3299
Ostali nesp.rash.posl. ( sud. pristojbe, javni natječ. i dr.)
34
Financijski rashodi
342
Kamate za primljene zajmove
R0033
3423
Kamate za primljene zajmove od banaka izvan javnog sektora
343
Ostali financijski rashodi
R0034
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
R0035
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi ( 5% Min.financija )
35
Subvencije
351
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
R0036 3512
Subvencija poduzeću “Odvodnja Vodice”
Petak, 26. siječnja 2007.
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
9.215.000,00
9.215.000,00
9.055.000,00
5.735.000,00
2.405.000,00
1.980.000,00
1.980.000,00
80.000,00
80.000,00
345.000,00
310.000,00
35.000,00
1.450.000,00
100.000,00
80.000,00
20.000,00
210.000,00
100.000,00
80.000,00
20.000,00
10.000,00
895.000,00
170.000,00
120.000,00
80.000,00
15.000,00
100.000,00
10.000,00
50.000,00
10.000,00
300.000,00
40.000,00
245.000,00
40.000,00
100.000,00
5.000,00
100.000,00
1.530.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
130.000,00
30.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Petak, 26. siječnja 2007.
R0037
38
383
3831
5
54
544
R0038 5441
PROJEKT 08
4
42
422
R0039 4221
423
R0040
4231
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Ostali rashodi
Kazne, penali i naknade štete
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektor
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostli
Uredsko opremanje administracije
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Prijevozna sredstva
Ostala sredstva za rad Gradske Uprave
RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.DJELATN.,UREĐ.PROSTORA,
IMOV.PRAV.POSL.
GLAVA 01 PREDŠKOLSKI ODGOJ
PROGRAM 02 DJEČJI VRTIĆ “TAMARIS” VODICE
AKTIVNOST 01 Financiranje izdataka
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
R0041
3111
Plaće za redovan rad
312
Ostali rashodi za zaposlene
R0042
3121
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
R0043
3132
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
R0044
3133
Doprinosi za zapošljavanje
PROGRAM 03 DJEČJI VRTIĆ U PRIVATNOM VLASNIŠTVU
AKTIVNOST 01 Sufinanciranje izdataka
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R0045
3811
Dječji vrtić “Tina” Vodice
GLAVA 02 JAVNE POTREBE U KULTURI
PROGRAM 04 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
AKTIVNOST 01 Financiranje izdataka
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
R0046 3111
Plaće za redovan rad
312
Ostali rashodi za zaposlene
R0047 3121
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
R0048 3132
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
R0049 3133
Doprinosi za zapošljavanje
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
R0050
3211
Službena putovanja
322
Rashodi za materijal i energiju
R0051
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
R0052
3223
Energija
R0053
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Broj 1 - Strana 39
300.000,00
300.000,00
300.000,00
3.320.000,00
3.320.000,00
3.320.000,00
3.320.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
60.000,00
60.000,00
100.000,00
100.000,00
34.238.500,00
1.710.000,00
1.610.000,00
1.610.000,00
1.610.000,00
1.610.000,00
1.320.000,00
1.320.000,00
60.000,00
60.000,00
230.000,00
200.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.396.000,00
400.000,00
400.000,00
380.000,00
143.000,00
120.000,00
120.000,00
3.000,00
3.000,00
20.000,00
18.000,00
2.000,00
237.000,00
5.000,00
5.000,00
55.000,00
10.000,00
40.000,00
5.000,00
Strana 40 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
323
Rashodi za usluge
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3233
Usluge promidžbe i osobnih usluga
3234
Potrošnja vode u uredu
3237
Intelektualne i osobne usluge
3238
Računalne usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
R0060 3293
Reprezentacija
R0061 3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
R0062 4221
Uredska oprema i namještaj
PROGRAM 05 KULTURNE MANIFESTACIJE
AKTIVNOST 01Sufinanciranje izdataka
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R0063 3811
Vodičko kulturno ljeto
PROGRAM 06 KULTURNE UDRUGE
AKTIVNOST 01 Sufinanciranje izdataka
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R0064 3811
Vodička glazba
R0065 3811
Pjevački zbor “Lira”
R0066 3811
Klapa “Oršulice”
R0067 3811
Klapa “Bunari”
R0068 3811
Kulturna udruga “Perlice”
R0069 3811
Likovna udruga More
R0070 3811
Vodičke Mažoretkinje
R0071 3811
Neraspoređena sredstva
PROGRAM 07 SVEUČILIŠNI CENTAR
AKTIVNOST 01 Sufinanciranje Pravnog Fakulteta
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R0072 3237
Usluge organiziranja nastave u Vodicama
R0073 3237
Usluge referade u Vodicama
PROGRAM 08 PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
AKTIVNOST 01 Financiranje izdataka Pučke Knjižnice
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
R0074 3111
Plaće za redovan rad
312
Ostali rashodi za zaposlene
R0075 3121
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
R0076 3132
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
R0077 3133
Doprinosi za zapošljavanje
PROJEKT
02 Nabava knjižnične građe
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
424
Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti
R0078 4241
Knjige u knjižnicama
R0054
R0055
R0056
R0057
R0058
R0059
Petak, 26. siječnja 2007.
171.000,00
5.000,00
100.000,00
10.000,00
3.000,00
50.000,00
3.000,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
436.000,00
436.000,00
436.000,00
436.000,00
436.000,00
140.000,00
85.000,00
46.000,00
40.000,00
40.000,00
25.000,00
30.000,00
30.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
100.000,00
25.000,00
315.000,00
255.000,00
255.000,00
255.000,00
200.000,00
200.000,00
5.000,00
5.000,00
50.000,00
40.000,00
10.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 41
GLAVA 03 JAVNE POTREBE U SPORTU
PROGRAM 09 SPORTSKE UDRUGE
AKTIVNOST 01 Sufinanciranje izdataka
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R0079 3811
Nogometni klub “Vodice” Vodice
R0080 3811
RK “Olimpija” Vodice
R0081 3811
KBV “Hrvatski Branitelj Dragovoljac”
R0082 3811
BK “Vodice” Vodice
R0083 3811
BK “Čista Velika” Čista Velika
R0084 3811
BBK “Orlovi krugovi” Vodice
R0085 3811
MK “Okit” Vodice
R0086 3811
PK “Klen” Vodice
R0087 3811
JK “Tijat” Vodice
R0088 3811
Sportsko društvo Gaćelezi
R0089 3811
ŽKK “Komete” Vodice
R0090 3811
NK “Oluja” Čista Velika
R0091 3811
Karate klub “Okit” Vodice
R0092 3811
Ronilački klub “Greben” Vodice
R0093 3811
KK invalida u kolicima
R0094 3811
Klub za jedrenje “Kite”
R0095 3811
Neraspoređena sredstva
AKTIVNOST 02 Zdravstveni pregled za sportske udruge
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R0096 3811
Zdravstveni pregled za sportske udruge
1.028.500,00
1.028.500,00
993.500,00
993.500,00
993.500,00
993.500,00
260.000,00
160.000,00
135.000,00
25.000,00
20.000,00
65.000,00
25.000,00
8.500,00
85.000,00
10.000,00
47.500,00
20.000,00
72.500,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
40.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
GLAVA 04 HUMANITARNE AKTIVNOSTI
PROGRAM 10 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA
AKTIVNOST 01 Sufinanciranje djelatnosti protupožarne i civilne zaštite
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R0097 3811
Dobrovoljno vatrogasno društvo Vodice
R0098 3811
Interventne grupe tijekom ljeta
R0099 3811
Javna vatrogasna postrojba Šibenik
R0100
3811
Sufinanciranje civilne zaštite
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
423
Prijevozna sredstva
R0101
4231
Sufinanciranje nabave novog vozila
PROGRAM 11 HUMANITARNE UDRUGE
AKTIVNOST 01 Sufinanciranje djelatnosti humanitarnih udruga
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R0102
3811
DDK Vodice
R0103
3811
Karitas Vodice
PROGRAM 12 SOCIJALNA SKRB
AKTIVNOST 01 Sufinanciranje socijalne skrbi
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
R0104
3721
Stipendije
2.065.000,00
935.000,00
935.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
500.000,00
65.000,00
100.000,00
10.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
90.000,00
20.000,00
1.020.000,00
1.020.000,00
1.020.000,00
1.020.000,00
1.020.000,00
120.000,00
Strana 42 - Broj 1
R0105
R0106
R0107
R0108
R0109
R0110
R0111
R0112
3721
3721
3721
3721
3721
3721
3721
3721
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 26. siječnja 2007.
Pomoć u pokrivanju troškova stanovanja soc.ugrož.osoba
Pomoć za ogrjev
Pomoć u naravi kućanskih potrepština
Pomoć obiteljima za novorođenčad
Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama
Pomoć u pokrivanju troškova prijevoza
Pomoć u stambenom zbrinjavanju branitelja
Pomoć u plaćanju participacije u dječjem vrtiću
100.000,00
350.000,00
40.000,00
80.000,00
30.000,00
180.000,00
100.000,00
20.000,00
GLAVA 05 OSTALE UDRUGE GRAĐANA
PROGRAM 13 UDRUGE BORACA I OSTALE UDRUGE
AKTIVNOST 01 Sufinanciranje djelatnosti
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R0113
3811
HVIDRA VODICE
R0114
3811
UHDDR-a VODICE
R0115
3811
UHBDDR-a VODICE
R0116
3811
UDRUGA UMIROVLJENIKA VODICE
R0117
3811
Udruga Hrvatski Domobran
R0118
3811
Udruga boraca iz II. svj. rata
R0119
3811
Narodno Zdravlje Prvić Luka
R0120
3811
Kolona Srima
215.000,00
215.000,00
215.000,00
215.000,00
215.000,00
215.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
50.000,00
13.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
GLAVA 06 ZDRAVSTVO
PROGRAM 14 ZDRAVSTVENI SUSTAV
AKTIVNOST 01 Sufinanciranje djelatnosti zdravstva
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R0121
3811
Primarna zdrav.zaštita - dežurst. subotom,nedjeljom i blagdaom
R0122
3811
Turistički liječnički tim
R0123
3811
Pomoć Općoj Bolnici Šibenik
430.000,00
430.000,00
430.000,00
430.000,00
430.000,00
430.000,00
300.000,00
30.000,00
100.000,00
GLAVA 07 MJESNA SAMOUPRAVA
PROGRAM 15 MJESNI ODBORI
AKTIVNOST 01 Sufinanciranje djelatnosti mjesne samouprave
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
R0124
3299
MO Čista Velika - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
R0125
3299
MO Srima - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
R0126 3299
MO Šepurine - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
R0127 3299
MO Prvić Luka - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
R0128 3299
MO Čista Mala - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
R0129 3299
MO Gaćelezi - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
R0130
3299
MO Grabovci - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
GLAVA 08 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
PROGRAM 16 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I PLAŽA
AKTIVNOST 01 Održavanje javne površine
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R0131
3232
Interventno održavanje javne površine
R0132
3234
Čišćenje javno prometnih površina
74.000,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
15.000,00
12.000,00
11.000,00
11.000,00
7.000,00
10.000,00
8.000,00
4.370.000,00
4.370.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
200.000,00
1.300.000,00
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 43
R0133
3234
Održavanje zelenih površina
R0134
3234
Zaljevanje zelenih površina - potrošnja vode
AKTIVNOST 02 Održavanje nerazvrstanih cesta
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R0135
3232
Održavanje kolnika i javne površine
R0136 3232
Horizontalna i vertikalna signalizacija
R0137 3232
Održavanje pilomata
AKTIVNOST 03 Održavanje javne rasvjete
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
R0138 3223
Energija - potrošnja javne rasvjete
323
Rashodi za usluge
R0139 3232
Održavanje javne rasvjete
AKTIVNOST 04 Održavanje plaža
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R0140
3232
Održavanje plaža
AKTIVNOST 05 Održavanje poljskih i protupožarnih puteva
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R0141
3232
Održavanje poljskih i protupožarnih puteva
AKTIVNOST 06 Ostale komunalne aktivnosti
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R0142
3232
Božićno - novogodišnje uređenje grada
GLAVA 09 UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU
PROGRAM 17 IZRADA PLANOVA,PROGRAMA,RJEŠENJA,
PROJEKATA I STUDIJA
AKTIVNOST 01 Izrada planova
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R0143
3239
Izrada urbanističkih i ostalih planova
AKTIVNOST 02 Izrada projekata,programa,studija i teh.dokumentacije
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R0144
3237
Geodetsko katastarske usluge
R0145
3239
Izrada projekata,programa i studija
R0146 3239
Usluge stručnog i građevinskog nadzora
GLAVA 10 KAPITALNA INFRASTRUKTURA
PROGRAM 18 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM.INFRASTRUKTURE
PROJEKT 01 Uređenje prometnica,riva i trgova
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
R0147 4511
Uređenje prometnica,riva i trgova
PROJEKT 02 Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže
500.000,00
200.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
200.000,00
150.000,00
50.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
500.000,00
500.000,00
300.000,00
300.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
100.000,00
1.900.000,00
200.000,00
20.250.000,00
20.250.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
3.100.000,00
Strana 44 - Broj 1
4
42
421
R0148 4214
R0149 4214
PROJEKT 03
4
42
421
R0150
4214
PROJEKT 04
4
42
421
R0151
4213
PROJEKT 06
4
42
422
R0152
4227
R0153
4227
PROJEKT 07
4
45
451
R0154
4511
PROJEKT 08
4
41
411
R0155
4111
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže
Srednjoročni program Vodovoda i kanalizacije
Izgradnja ulične rasvjete
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Izgradnja Javne rasvjete
Asfaltiranje novih površina
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Uređenje novih asfaltnih površina
Nabava komunalne i gradske opreme
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Nabava gradske opreme ( pilomati,kugle,lež.polic. i sl. )
Oprema - Komunalna oprema po programu KP “Leć”
Ostala dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na ostalim građevinskim objektima
Kupnja zemljišta
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Kupnja zemljišta
Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.
Klasa: 400-08/06-01/5
Ur.broj: 2182/04-02/10-06-1
Vodice, 21. prosinca 2006.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Rade Ivas, dipl.iur., v.r.
____________________
2
Na temelju članka 19., 36., 56., 64., 73., 104., 105.,
106. i 112. Zakona o proračunu (“Narodne novine”,
broj 96/03) i članka 22. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
14/01 i 15/02), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 14.
sjednici, od 21. prosinca 2006.godine, donosi
Petak, 26. siječnja 2007.
3.100.000,00
3.100.000,00
3.100.000,00
2.000.000,00
1.100.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
150.000,00
500.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
ODLUKU
o izvršenju Proračuna Grada Vodica za
2007.godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se način izvršenja
Proračuna Grada Vodica za 2007.godinu (u daljnjem
tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i izdacima,
te prava i obveze nositelja izvršenja proračunskih
sredstava.
Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od Bilance prihoda i
izdataka, a Posebni dio sadrži raspred izdataka po
nositeljima izvršenja Proračuna - razdjelima, te vrstama
izdataka - proračunskim planom radnih mjesta.
U Bilancama prihoda i izdataka iskazuju se porezni
i neporezni prihodi i prihodi od potpore, te rashodi
utvrđeni za financiranje tekućih i kapitalnih javnih
potreba na gradskoj razini.
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim
korisnicima (u daljnjem tekstu: “korisnici”) koji su u
Posebnom dijelu proračuna određeni za nositelje
sredstava na pojedinim stavkama.
Članak 4.
Korisnici proračunskih sredstava imaju ovlaštenja
i obveze utvrđene ovom odlukom.
Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u cjelini
je gradonačelnik.
Korisnici sredstava, odgovorni su za izvršenje
Posebnog dijela Proračuna kako slijedi:
- u razdjeljku 1 - Tajnik grada,
- u razdjeljku 2 - Pročelnik upravnog odjela za
financije i javne prihode,
- u razdjelju 3 - Pročelnik upravnog odjel za
komunalne djelatnosti, uređenje prostora i imovinsko
pravne poslove.
Članak 5.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo
za namjene koje su određene Proračunom i to do visine
utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.
Gradonačelnik u suradnji s pročelnikom za financije
i javne prihode utvrđuje mjesečno dodjelu sredstava u
skladu s likvidnošću proračuna i prenesenim obvezama
korisnika, do visine planirane u godišnjem planu
proračunskog korisnika.
Predsjednik poglavarstva ima pravo obustaviti od
izvršenja odluku koja je u suprotnosti sa Zakonom o
proračunu i Proračunu.
Članak 6.
Ukoliko se prihodi Proračuna ne ostvaruju
planiranom dinamikom, prednost u izvršavanju obveza
imat će sredstva za redovnu djelatnosti odjela i službi.
Članak 7.
Sredstva raspoređena Posebnim dijelom
Proračuna, namijenjena za programe i projekte, te
tekuće donacije i potpore, raspoređuju se programski
krajnim korisnicima.
Financijski planovi svih korisnika proračuna sastavni
su dio Proračuna Grada Vodica. Proračunski korisnici
smiju preuzeti obveze najviše do visine sredstava
osiguranih u posebnom dijelu Proračuna.
Članka 8.
Neraspoređeni dio proračuna čine sredstva
proračunske zalihe koja se koriste za financiranje
neplaniranih rashoda u tijeku godine.
Broj 1 - Strana 45
Visinu proračunske zalihe u Proračunu za
2007.godinu iznosi 100.000,00kn.
O korištenju sredstava zalihe Proračuna odlučuje
gradonačelnik, uz obvezu izvještavanje poglavarstva
svakog mjeseca,odnosno kad nastane trošak.
Poglavarstvo izvješćuje Gradsko vijeće
polugodišnje o korištenju sredstava proračunske zalihe.
Članak 9.
Preuzimanje investicijskih obveza, postupak kod
nabave roba i usluga, te ustupanje radova, provodit će
se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (“NN”, br.
117/01 i 93/05), kao programskom raspodjelom iz
članka 7. ove odluke.
Članak 10.
Prava i obveze iz rada i po osnovi rada djelatnika
utvrđivat će se u skladu s odlukama Gradskog vijeća,
gradonačelnika, zakonskim propisima i općim aktima.
Materijalna prava i naknade troškova zaposlenim,
za korištenje godišnjeg odmora, otpremnine za odlazak
u mirovinu, slučaj smrti u obitelji, naknade za duža
bolovanja, putnih troškova i ostalih prava, isplaćivat
će se sukladno propisima i planiranim sredstvima u
Proračunu.
Članak 11.
Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji
djelokrug ili nadležnost proračunskog korisnika, zbog
čega se smanjuju sredstva, ili ako se ukine proračunski
korisnik, neutrošena sredstva za njegove rashode i
izdatke prenose se u zalihu proračuna ili na
proračunskog korisnika koji preuzima njegove poslove.
Članak 12.
Plaćanje predujma moguće je samo i na temelju
prethodne suglasnosti Gradskog poglavarstva.
Članak 13.
Namjenski prihodi i primici koji nisu bili iskorišteni
u prethodnoj godini, osim onih koje korisnik ostvari
vlastitom djelatnošću, prenose se u Proračun za tekuću
godinu.
Za opseg prenesenih prihoda i primitaka povećave
se plan proračunskog korisnika.
Članak 14.
Proračunski korisnik - primatelj donacije koji nije
iskoristio donaciju na način i pod uvjetima što ih je
utvrdio donator, mora u financijskom planu osigurati
prihode za donaciju čiji povrat zahtjeva donator. Za
navedena sredstva proračunskom korisniku će se
umanjiti proračunska sredstva u godini u kojoj mora
vratiti primljenu donaciju.
Strana 46 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 15.
Svaki prihod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti
na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se
dokazuje obveza plaćanja. Odgovorna osoba mora prije
isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze.
Članka 16.
Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz Proračuna
bila nezakonita proračunski korisnik će izvršiti povrat
proračunskih sredstava u Proračun.
Članak 17.
Zbog neravnomjernog priliva sredstava u Proračun
mogu se koristiti pozajmice sredstava Stalne pričuve
Grada, za neophodnu proračunsku potrošnju, uz
suglasnost Poglavarstva.
Članak 18.
Grad se može zadužiti dugoročno samo za
investiciju koja se financira iz Proračuna, a koju potvrdi
Gradsko vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade RH.
Članak 19.
Ukupna godišnja obveza zaduženja Proračuna
Grada može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda
prethodne godine.
U ovaj iznos uključuje se iznos anuiteta po
kreditima, obveze na osnovi izdatih vrijednosnih papira
i danih jamstava iz prethodne godine, te naplaćene
obveze iz prethodnih godina.
Tekuća otplata glavnice gradskog duga, te
pripadajuća kamata imaju u izvršavanju Proračuna
prednost pred svim ostalim izdacima.
Članak 20.
Pravna osoba u većinskom vlasništvu Grada i
ustanova čije je osnivač Grad smiju se zadužiti samo
uz suglasnost Grada.
Članka 21.
Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za
planiranje i izvršenje sredstava proračunskog tijela
koje vodi.
Članak 22.
Svi prijedlozi o povećanju i smanjenju izdataka iz
Posebnog dijela proračuna reguliraju se izmjenama i
dopunama proračuna, odnosno njegovim
uravnoteženjem, a podnosi se Gradskom vijeću na
donošenje.
Preraspodjela izdataka unutar razdjela, na razini
rashodovne stavke ne može biti veća od 5% na teret
sredstava utvrđenih na rashodovnoj stavci koja se
umanjuje.
Članka 23.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun,
vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.
Petak, 26. siječnja 2007.
Članak 24.
Proračun se izvršava do 31. prosinca 2007.godine.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31.
prosinca 2007.godine, podmirit će se iz proračuna
naredne fiskalne godine.
III. ZAKLJUČNA ODREDBA
Članak 25.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, a primjenjivat će se od 01. sječnja
2007.godinu.
Klasa: 400-08/06-01/5
Ur.br.: 2182/04-02/10-06-2
Vodice, 21. prosinca 2006.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Rade Ivas, dipl.iur., v.r.
____________________
3
Na temelju članka l. točke 2. Zakona o sigurnosti
prometa na cestama (“Narodne novine”, broj 59/96pročišćeni tekst) i ovlaštenja iz točke 1. Odluke o
prijenosu ovlaštenja za uređenje prometa (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske žujranije”, broj 3/97), uz
prethodnu suglasnost Policijske uprave Šibenskokninske, od 11.prosinca 2006. godine, pod brojem: 51113-03-16390/06 i članka 22. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
14/01 i 15/02), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 14.
sjednici, od 21. prosinca 2006. godine, donosi
ODLUKU
o dopunama Odluke o reguliranju prometa u
dijelu Grada Vodica
Članak 1.
U Odluci o reguliranju prometa u dijelu Grada
Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 9/98, 6/03, 8/04, 9/05 i 11/06) u članku 3.u točki
12. iza riječi “do uvale Lovetovo”, a prije zareza,
dodaju se riječi “i to samo u periodu od 01. svibnja do
30. rujna”.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Klasa:340-08/06-01/10
Urbroj:2182/04-01/08-06-3
Vodice, 21. prosinca 2006.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Rade Ivas, dipl.iur., v.r.
____________________
4
Na temelju članka 22. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
4/01 i 15/02) i članka 10. Odluke o osnivanju Pučkog
otvorenog učilišta Vodice (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 11/06), Gradsko vijeće Grada
Vodica, na 14. sjednici, od 21. prosinca 2006. godine,
donosi
SUGLASNOST
na Statut Pučkog otvorenog učilišta Vodice
Daje se suglasnost na Statut Pučkog otvorenog
učilišta Vodice, u tekstu koji čini sastavni dio ove
suglasnosti.
Ova suglasnost će se objaviti u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa: 012-03/06-01/2
Urbroj: 2182/04-03/03-06-2
Vodice, 21. prosinca 2006.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Rade Ivas, dipl.iur., v.r.
____________________
5
Na temelju članka 28. Odluke o autotaksi prijevozu
na području Grada Vodica (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 11/05 i 13/06), članka 212.
Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne
novine”, broj 53/91 i 103/96) i članka 22. Statuta Grada
Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 14/01 i 15/02), Gradsko vijeće Grada Vodica, na
14. sjednici, od 21. prosinca 2006.godine, donosi
R J E Š E NJ E
o davanju koncesije za obavljanje
autotaksi prijevoza
Broj 1 - Strana 47
1. Daju se koncesije slijedećim niže imenovanim
korisnicima, za obavljanje autotaksi prijevoza na
području Grada Vodica.
Imenovani korisnici predmetnih koncesija su:
- MARIJAN BILAĆ, Gaćelezi,
- MIROSLAV ČORIĆ, Stablinac X br. 5, Vodice,
- FRANE BILAĆ, Srima XXI br. 11, Vodice,
- IVAN RADAS, Antuna Mihanovića 8, Vodice i
- ŽELJKO FRANIN, Ante Španja 16, Vodice.
2. Predmetne koncesije iz točke 1. ove izreke daju
se na rok od pet godina (do 31. prosinca 2011.godine)
uz naknadu za svaku pojedinačnu koncesiju u iznosu
od brutto 600,00kn godišnje (uključivo s PDV-om) i
iznosnom cijena za pružanje predmetne usluga od:
TARIFA 1
1. Start uključenja taksi sata 20,00kn
2. Vožnja po prijeđenom kilometru 9,00kn
3. Čekanje (za svaki sat) 100,00kn
4. Osobna prtljaga (po komadu) 3,00kn
TARIFA 2
1. Start uključenja taksi sata 20,00kn
2. Vožnja po prijeđenom kilometru 10,00kn
3. Čekanje (za svaki sat) 100,00kn
4. Osobna prtljaga (po komadu) 3,00kn
- Tarifa 2 se odnosi na vožnje na dane državnih
praznika, noćne vožnje (od 22.00 do 5.00 sati) i vožnje
nedjeljom.
- Vožnja na telefonski poziv za obje tarife
zaračunava se od mjesta polaska vozila do iskrcavanja
putnika.
3. Gradonačelnica i imenovani korisnici iz točke
1. ovog rješenja zaključit će odnosne ugovore kojim
će se regulirati međusobna prava i obveze i to svakog
korisnika ponaosob.
4. Ovo rješenje je konačno i izvršno u upravnom
postupku, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
O b r a z l o ž e nj e
U skladu s člankom 25. - 31. u uvodu ovog rješenja
citirane odluke, Odbor za gospodarstvo, malo i srednje
poduzetništvo u ime Gradskog poglavarstva provelo
je postupak predmetnog natječaja.
Povjerenstvu je u roku pristiglo osam ponuda, pa
je nakon pregleda istih konstatirano kako je sedam
ponuda povoljno, dok je jedna ponuda odbačena kao
nepotpuna, te da se treba dati koncesija na obavljanje
predmetne djelatnosti svim dosadašnjim
koncesionarima koji imaju pravo prvenstva.
Kako dakle, dosadašnjim koncesionarima nije ista
bila dodijeljena sukladno Zakonu o prijevozu u
cestovnom prometu (“NN”, br. 178/04 i 111/06),
odnosno po u uvodu citiranoj odluci Grada, a kako isti
Strana 48 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 26. siječnja 2007.
imaju prednost temeljem već stečenih subjektivnih
prava (čl. 26. odluke), to je odlučeno kao u izreci ovoga
rješenja.
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Pučke
knjižnice i čitaonice Grada Vodica
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog
rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može u roku
30 dana od dana primitka rješenja pokrenuti upravni
spor tužbom Upravnom sudu RH.
Prihvaća se Izvješće o radu Pučke knjižnice i
čitaonice Grada Vodica, u tekstu koji čini sastavni dio
ovog zaključka.
Klasa: UpI 340-01/06-01/1
Ur.br.: 2182/04-01/08-06-1
Vodice, 21. prosinca 2006.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
Klasa: 612-04/06-01/3
Urbroj: 2182/04-03/03-06-2
Vodice, 21. prosinca 2006.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Rade Ivas, dipl.iur., v.r.
PREDSJEDNIK
Rade Ivas, dipl.iur., v.r.
____________________
6
____________________
Na temelju članka 22. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
14/01 i 15/02), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 14.
sjednici, od 21. prosinca 2006. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Strateškog plana ukupnog
razvoja - Strategija razvoja Građa Vodica
Prihvaća se Strateški plan ukupnog razvoja Strategija razvoja Grada Vodica, u tekstu koji čini
sastavni dio ovog zaključka.
Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
Klasa: 302-02/06-01/2
Urbroj: 2182/04-03/03-06-2
Vodice, 21. prosinca 2006.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Rade Ivas, dipl.iur., v.r.
2. GRADSKO POGLAVARSTVO
1
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi
(“Narodne novine”, broj 73/97 i 59/01) i članka 22.
Statuta Grada Vodica (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 14/01 i 15/02), Gradsko vijeće
Grada Vodica, na 14. sjednici, od 21. prosinca 2006.
godine, donosi
PROGRAM
o izmjeni Programa socijalno-zdravstvenih
potreba Grada Vodica za 2006. godinu
I.
U Programu socijalno-zdravstvenih potreba Grada
Vodica za 2006. godinu (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 2/06, 8/06 i 14/06), u točki I.
podtočke 3. i 7. mijenjaju se i glase:
“3. Pomoć za ogrjev korisnicima pomoći za
uzdržavanje prema evidenciji Centra za socijalnu skrb
407.280,00 kn,
____________________
7. Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama
40.000,00kn.”
Na temelju članka 22. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
4/0 i 15/02), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 14.
sjednici, od 21. prosinca 2006. godine, donosi
II.
Ove izmjene Programa stupaju na snagu danom
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
7
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Klasa: 551-06/06-01/28
Urbroj: 2182/04-03/03-06-3
Vodice, 21. prosinca 2006.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Rade Ivas, dipl.iur., v.r.
____________________
Broj 1 - Strana 49
2
Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi
(“Narodne novine”, broj 117/01 i 92/05), Uredbe o
postupku nabave roba i usluga male vrijednosti
(“Narodne novine”, broj 14/02) i članka 42. Statuta
Grada Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 14/01 i 15/02), Gradsko poglavrstvo
Grada Vodica, na 16. sjednici, od 11. rujna 2006.godine,
donosi
PLAN
nabave roba, radova i usluga u 2006.godini
A. PLAN NABAVE MALE VRIJEDNOSTI (do 199.999,99kn netto):
Planirana vrijednost
netto
brutto
1. NABAVA UREDSKOG MATERIJALA
32.786,89
2. IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA DVD-a VODICE
40.983,60
3. GEODETSKE I KATASTARSKE USLUGE
81.967,21
4. BOŽIĆNO I NOVOGODIŠNJE UREĐENJE GRADA
81.967,21
5. SANACIJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA
200.000,00
6. IZRADA UPU-a PRVIĆ
155.737,70
7. IZRADA IDEJNOG PROJEKTA OBILAZNICE
200.000,00
8. UREĐIVANJE POLJSKIH PUTEVA
168.032,78
9. NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME
32.786,88
10. IZRADA IDEJNOG PROJEKTA PRENAMJENE STARE ŠKOLE 122.950,82
11. IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA TRGA KNEZA BRANIMIRA
200.000,00
12. NABAVA USLUGE STRUČNOG GRAĐEVINSKOG NADZORA 81.967,21
13. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ULICE ARTINA
98.360,66
14. REKONSTRUKCIJA STAROG LUKOBRANA U VODICAMA
62.295,08
15. IZRADA KOMUNALNOG GIS-a VODICE-TRIBUNJ-SRIMA
49.180,33
16. NABAVA KONZERVATORSKIH PODLOGA
98.360,66
17. SANACIJA BETONSKIH PERGOLA U HERFORDSKOJ ULICI
81.967,21
18. UREĐENJE MJESNOG GROBLJA GAČELEZI
131.147,54
19. IZGRADNJA ŠETNICE U PRVIĆ ŠEPURINI
163.934,43
20. IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ODVODNJE OTPADNIH
VODA OTOKA PRVIĆA
81.967,21
21. USLUGE GEODETSKIH I KATASTARSKIH RADOVA
NA OTOKU PRVIĆU
163.934,43
22. SANACIJA RIVE U PRVIĆ LUCI
147.540,98
23. ODRŽAVANJE PILOMATA
40.983,60
24. IZRADA PROJEKTA CJEVOVODA ČISTA MALA
98.360,66
25. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA OBALE U VODICAMA
200.000,00
26. USLUGE RJEŠAVANJA IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA ZA
SANACIJU OBALNOG KOLEKTORA U VODICAMA
200.000,00
27. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA OBALNOG KOLEKTORA
200.000,00
28. NABAVA POSTROJENJA ZA PUNJENJE I ETIKETIRANJE BOCA
“POLARIS” ZA POTREBE ULJARE PZ PRVIĆ ŠEPURINE
139.344,26
29. NABAVA TRAKTORA SA PRIKOLICOM I ADAPTEROM ZA
POTREBE ULJARE PZ PRVIĆ ŠEPURINE
81.967,21
30. IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA OBORINSKE ODVODNJE
200.000,00
31. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA DRŽAVNE CESTE D-8
200.000,00
40.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
244.000,00
190.000,00
244.000,00
205.000,00
40.000,00
150.000,00
244.000,00
100.000,00
120.000,00
76.000,00
60.000,00
120.000,00
100.000,00
160.000,00
200.000,00
100.000,00
200.000,00
180.000,00
50.000,00
120.000,00
244.000,00
244.000,00
244.000,00
170.000,00
100.000.00
244.000,00
244.000,00
Strana 50 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 26. siječnja 2007.
B. PLAN NABAVE VELIKIH VRIJEDNOSTI (iznad 200.000,00kn netto)
Planirana vrijednost
netto
brutto
1. IZGRADNJA RASVJETNE MREŽE I FAZA
2. IZGRADNJA RASVJETNE MREŽE II FAZA
3. UGRADNJA ASFALTNIH MJEŠAVINA I FAZA
4. UGRADNJA ASFALTNIH MJEŠAVINA II FAZA
5. SANACIJA ULICE ANTE POLJIČKA
6. SANACIJA RIVE MOST-ULJARA TRIBUNJ
7. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U SRIMI
8. IZRADA SPOMENIKA BRANITELJIMA
9. USKLAĐENJE UPU-a NASELJA VODICE-SRIMA
10. SANACIJE ZATONSKE ULICE I FAZA
11. SANACIJE ZATONSKE ULICE II FAZA
12. UREĐENJE PROSTORIJA EX STARE ŠKOLE
(GRADSKA KNJIŽNICA)
13. UREĐENJE PLAŽA NA PODRUČJU GRADA VODICA
15. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA EX “STARE ŠKOLE”
16. IZGRADNJA DOMA “FAUST VRANČIĆ U PRVIĆ LUCI
17. NABAVA KREDITA
18. SANACIJA STAROG LUKOBRANA U VODICAMA II FAZA
19. SANACIJA OBALNOG KOLEKTORA VODICE
21. IZRADA UPU-a ČISTA VELIKA
22. NABAVKA POSTROJENJA ZA PRERADU MASLINA U
PZ PRVIĆ ŠEPURINE
21. SANACIJA POLUOTOKA U TRIBUNJU
22. SANACIJA DEPONIJA KOMUNALNOG OTPADA
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja,
primjenjuje se od 01. siječnja 2006.godine, dok se isti
Plan s 13. sjednice, od 12. lipnja 2006.godine, stavlja
izvan snage.
Klasa: 404-01/06-01/1
Ur.br.: 2182/04-01/05-06-4
Vodice, 11. rujna 2006.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VODICA
PREDSJEDNICA
Branka Juričev-Martinčev, dipl.oec., v.r
286.885,25
286.885,25
188.524,59
406.557,38
4.098.360,66
409.836,00
1.349.180,33
229.508,20
360.655,74
573.770,49
573.770,49
350.000,00
350.000,00
230.000,00
496.000,00
5.000.000,00
500.000,00
1.646.000,00
280.000,00
440.000,00
700.000,00
700.000,00
1.639.344,26
426.229,51
327.868,85
573.770.49
573.770,49
7.377.049,18
204.918,03
2.000.000,00
520.000,00
400.000,00
700.000,00
22.000.000,00
700.000,00
9.000.000,00
250.000,00
327.868,85
819.672,10
1.068.032,79
400.000,00
1.000.000,00
1.303.000,00
DOPUNU PLANA
nabave roba, radova i usluga u 2006.godini
U Planu nabave roba, radova i usluga u 2006.godini,
koji je donijelo Gradsko poglavarstvo na 16. sjednici,
Klasa: 404-01/06-01/1, Urbroj: 2182/04-01/05-06-4,
od 11. rujna 2006. godine, u točki A. iza podtočke 31.
dodaje se nova podtočka koja glasi:
“32. NABAVA NOVOG SLUŽBENOG
VOZILA
81.967,21
100.000,00”.
Ova dopuna stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
____________________
3
Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi
(“Narodne novine”, broj 117/01 i 92/05), Uredbe o
postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti
(“Narodne novine”, broj 14/02) i članka 42. Statuta
Grada Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 14/01, 15/02 i 14/06), Gradsko
poglavarstvo Grada Vodica, na 20. sjednici, od 28.
prosinca 2006. godine, donosi
Klasa: 404-01/06-01/1
Urbroj: 2182/04-01/05-06-5
Vodice, 28. prosinca 2006.
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VODICA
PREDSJEDNICA
Branka Juričev-Martinčev, dipl.oec., v.r
____________________
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 51
IV.
OPĆINA BILICE
OPĆINSKO VIJEĆE
1
Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 96/03), članka 55. Zakona o financiranju
jedninica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00,
127/00, 59/01, 107/01, 117/01 i 150/02) i članka 28. Statuta Općine Bilice (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 1/03 i 6/03), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 17. sjednici, od 28. prosinca 2006. godine,
donosi
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Bilice za 2006. godinu (III.)
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Bilice za 2006. godinu ( u daljnjem tekstu “Proračun”) sastoji se od:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PROMJENA
PLANIRANO
IZNOS
%
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE
IMOVINE
UKUPNI PRIHODI
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU
IMOVINU
UKUPNI RASHODI
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK
6.441.534,00
-774.000,00
NOVI IZNOS
-
5.667.534,00
0
6.441.534,00
4.303.085,00
-774.000,00 -12%
-319.000,00 -7,4%
5.667.534,00
3.984.085,00
2.840.400,00
7.143.485,00
701.951,00
-455.000,00
-
2.385.400,00
6.369.485,00
-701.951,000
-16%
B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
VIŠAK PRIH.IZ PRETHODNIH GODINA
701.951,00
701.951,00
C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
VIŠAK/MANJAK + RASP.SRED.IZ PREDH.GOD+NETO ZADUŽENJE/FINANC.
0
Članak 2.
U tekuću pričuvu Proračuna izdvaja se 20.000,00 kuna.
Članak 3.
Prihodi, rashodi i izdaci prema rezredima i skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda, rashoda i izdataka za
2006. godinu.
IZMJENE I DOP. PRORAČUNA OPĆINE BILICE (III.)
OPĆI DIO
BROJ
KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI
7.143.485,0
6
Prihodi poslovanja
6.441.534,00
61
Prihodi od poreza
2.010.000,00
611
Porez i prirez na dohodak
900.000,00
6111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
900.000,00
PROMJENA
IZNOS
(%)
-774.000,00 -10,8%
-774.000,00 -12,0%
-110.000,00
-5,5%
50.000,00
5,6%
50.000,00
5,6%
NOVI IZNOS
6.369.485,00
5.667.534,00
1.900.000,00
950.000,00
950.000,00
Strana 52 - Broj 1
61111
612
6121
61211
613
6131
61313
61314
6134
61341
614
6142
61424
6145
61453
616
6163
61639
63
633
6331
63311
63312
6332
63321
63322
64
641
6413
64132
642
6421
64214
6422
64229
6423
64236
65
651
6512
65123
65129
6514
65141
65149
652
6523
65231
65232
6526
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
i drugih samostalnih djelatnosti
900.000,00
Porez na dobit
250.000,00
Porez na dobit od poduzetnika
250.000,00
Porez na dobit
250.000,00
Porezi na imovinu
720.000,00
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade,
kuće i ostalo)
220.000,00
Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine
20.000,00
Porez na kuće za odmor
200.000,00
Povremeni porezi na imovinu
500.000,00
Porez na promet nekretnina
500.000,00
Porezi na robu i usluge
120.000,00
Porez na promet
20.000,00
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
20.000,00
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 100.000,00
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
100.000,00
Ostali prihodi od poreza
20.000,00
Ostali neraspoređeni prihodi od poreza
20.000,00
Ostali neraspoređeni prihodi od poreza
20.000,00
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata
unutar opće države
1.200.000,00
Pomoći iz proračuna
1.200.000,00
Tekuće pomoći iz proračuna
500.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna
300.000,00
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna
200.000,00
Kapitalne pomoći iz proračuna
700.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
500.000,00
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
200.000,00
Prihodi od imovine
86.000,00
Prihodi od financijske imovine
1.000,00
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
1.000,00
Kamate na depozite po viđenju
1.000,00
Prihodi od nefinancijske imovine
85.000,00
Naknade za koncesije
50.000,00
Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
50.000,00
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
30.000,00
Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine
30.000,00
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
5.000,00
Prihodi od spomeničke rente
5.000,00
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim
propisima
2.970.534,00
Administrativne (upravne) pristojbe
40.000,00
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade
20.000,00
Gradske i općinske upravne pristojbe
10.000,00
Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom
odlukom
10.000,00
Ostale pristojbe
20.000,00
Boravišne pristojbe
10.000,00
Ostale nespomenute naknade i pristojbe
10.000,00
Prihodi po posebnim propisima
2.930.534,00
Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene
posebnim zakonom
1.930.534,00
Komunalni doprinosi
930.534,00
Komunalne naknade
1.000.000,00
Ostali nespomenuti prihodi
1.000.000,00
Petak, 26. siječnja 2007.
50.000,00
-140.000,00
5,6%
-19,4%
950.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
580.000,00
-90.000,00
-20.000,00
-70.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-
-40,9%
-100,0%
-35,0%
-10,0%
-10,0%
-16,7%
-100,0%
-100,0%
-
130.000,00
130.000,00
450.000,00
450.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
-31.000,00
-31.000,00
-16.000,00
-16.000,00
-20.000,00
-20.000,00
5.000,00
5.000,00
-16,7%
-16,7%
-66,7%
100,0%
-28,6%
-40,0%
-36,0%
-36,5%
-32,0%
-32,0%
-66,7%
-66,7%
100,0%
100,0%
1.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
100.000,00
400.000,00
500.000,00
300.000,00
200.000,00
55.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
54.000,00
34.000,00
34.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-548.000,00
-38.000,00
-20.000,00
-10.000,00
-18,4%
-95,0%
-100,0%
-100,0%
2.422.534,00
2.000,00
-
-10.000,00
-18.000,00
-10.000,00
-8.000,00
-510.000,00
-100,0%
-90,0%
-100,0%
-80,0%
-17,4%
2.000,00
2.000,00
2.420.534,00
-510.000,00
-510.000,00
-
-26,4%
-54,8%
-
1.420.534,00
420.534,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Petak, 26. siječnja 2007.
65269
66
662
6627
66274
66279
663
6631
66311
66313
6632
66321
66323
664
6643
66431
9
92
922
9221
BROJ
KONTA
3
31
311
3111
312
3121
313
3132
3133
32
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3223
32231
3225
323
3231
3232
32321
3233
3234
3235
3235
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Ostali nespomenuti prihodi
1.000.000,00
Ostali prihodi
175.000,00
Kazne
15.000,00
Ostale kazne
15.000,00
Naplaćeni troškovi prisilne naplate
10.000,00
Ostale nespomenute kazne
5.000,00
Donacije od pravnih i fizi. osoba izvan opće države 130.000,00
Tekuće donacije
30.000,00
Tekuće donacije od fizičkih osoba
10.000,00
Tekuće donacije od trgovačkih društava
20.000,00
Kapitalne donacije
100.000,00
Kapitalne donacije od fizičkih osoba
50.000,00
Kapitalne donacije od trgovačkih društava
50.000,00
Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti
korisnika proračuna
30.000,00
Prihodi na temelju ugovorenih obveza
30.000,00
Prihodi na temelju ugovorenih obveza
30.000,00
Vlastiti izvori
701.951,00
Rezultat poslovanja
701.951,00
Višak/manjak prihoda
701.951,00
Višak prihoda
701.951,00
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvo. život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Energija
Električna energija
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
građevinskih objekata
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zakupnine i najamnine
Broj 1 - Strana 53
115.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-120.000,00
-20.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-100.000,00
-50.000,00
-50.000,00
65,7%
-33,3%
-33,3%
-100,0%
-92,3%
-66,7%
-100,0%
-50,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
1.000.000,00
290.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-
240.000,00
240.000,00
240.000,00
-
800,0%
800,0%
800,0%
-
270.000,00
270.000,00
270.000,00
701.951,00
701.951,00
701.951,00
701.951,00
PROMJENA
IZNOS
(%)
NOVI IZNOS
7.143.485,00
4.303.085,00
488.935,00
383.050,00
383.050,00
40.000,00
40.000,00
65.885,00
59.373,00
6.512,00
2.649.000,00
73.000,00
50.000,00
18.000,00
5.000,00
300.000,00
40.000,00
50.000,00
200.000,00
200.000,00
10.000,00
1.975.000,00
90.000,00
1.500.000,00
-774.000,00
-319.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-306.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-61.000,00
-5.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-6.000,00
-240.000,00
12.000,00
-184.000,00
-10,8%
-7,4%
-2,0%
-25,0%
-25,0%
-11,6%
-2,7%
-40,0%
-20,3%
-10,0%
-25,0%
-25,0%
-60,0%
-12,2%
13,3%
-12,3%
6.369.485,00
3.984.085,00
478.935,00
383.050,00
383.050,00
30.000,00
30.000,00
65.885,00
59.373,00
6.512,00
2.343.000,00
71.000,00
50.000,00
18.000,00
3.000,00
239.000,00
40.000,00
45.000,00
150.000,00
150.000,00
4.000,00
1.735.000,00
102.000,00
1.316.000,00
1.500.000,00
20.000,00
70.000,00
70.000,00
30.000,00
-184.000,00
-20.000,00
-10.000,00
-
-12,3%
-28,6%
-14,3%
-
1.316.000,00
20.000,00
50.000,00
60.000,00
30.000,00
Strana 54 - Broj 1
32359
3237
3238
3239
329
3291
3292
3293
3294
3299
34
343
3431
3433
3434
37
372
3721
3721
37219
3722
3722
37221
38
381
3811
3811
38119
383
3831
385
3851
4
41
411
4111
412
4126
42
421
4214
4214
42141
42149
422
4221
4221
42211
4222
4223
423
4231
426
4262
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Ostale najamnine i zakupnine
30.000,00
Intelektualne i osobne usluge
100.000,00
Računalne usluge
15.000,00
Ostale usluge
80.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
301.000,00
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
190.000,00
Premije osiguranja
10.000,00
Reprezentacija
80.000,00
Članarine
1.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
20.000,00
Financijski rashodi
17.000,00
Ostali financijski rashodi
17.000,00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
15.000,00
Zatezne kamate
1.000,00
Ostali nespomenuti financijski rashodi
1.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
795.000,00
Ostale naknade građanima i kućanst. iz proračuna
795.000,00
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
150.000,00
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
145.000,00
Ostale naknade iz proračuna u novcu
145.000,00
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
400.000,00
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
100.000,00
Sufinanciranje cijene prijevoza
100.000,00
Ostali rashodi
353.150,00
Tekuće donacije
323.150,00
Tekuće donacije u novcu
288.150,00
Tekuće donacije u novcu
35.000,00
Ostale tekuće donacije
35.000,00
Kazne, penali i naknade štete
10.000,00
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
10.000,00
Izvanredni rashodi
20.000,00
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 20.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
2.840.400,00
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
1.649.400,00
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
1.000.000,00
Zemljište
1.000.000,00
Nematerijalna imovina
649.400,00
Ostala nematerijalna imovina
649.400,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotraj. imovine 1.041.000,00
Građevinski objekti
975.000,00
Ostali građevinski objekti
470.000,00
Ostali građevinski objekti
505.000,00
Plinovod, vodovod, kanalizacija
390.000,00
Ostali nespomenuti građevinski objekti
115.000,00
Postrojenja i oprema
31.000,00
Uredska oprema i namještaj
10.000,00
Uredska oprema i namještaj
10.000,00
Računala i računalna oprema
10.000,00
Komunikacijska oprema
1.000,00
Oprema za održavanje i zaštitu
10.000,00
Prijevozna sredstva
10.000,00
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
10.000,00
Nematerijalna proizvedena imovina
25.000,00
Ulaganja u računalne programe
25.000,00
Petak, 26. siječnja 2007.
-65.000,00
7.000,00
20.000,00
-3.000,00
-65,0%
46,7%
25,0%
-1,0%
30.000,00
35.000,00
22.000,00
100.000,00
298.000,00
-3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-1,6%
5,9%
5,9%
100,0%
187.000,00
10.000,00
80.000,00
1.000,00
20.000,00
18.000,00
18.000,00
15.000,00
1.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-14.000,00
-14.000,00
-14.000,00
-455.000,00
-145.000,00
-145.000,00
-145.000,00
-160.000,00
-150.000,00
-150.000,00
-150.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-
1,3%
1,3%
6,7%
-4,0%
-4,3%
-4,9%
-16,0%
-8,8%
-22,3%
-22,3%
-15,4%
-15,4%
-29,7%
-38,5%
-32,3%
-100,0%
-
805.000,00
805.000,00
160.000,00
145.000,00
145.000,00
400.000,00
100.000,00
100.000,00
339.150,00
309.150,00
274.150,00
35.000,00
35.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
2.385.400,00
1.504.400,00
1.000.000,00
1.000.000,00
504.400,00
504.400,00
881.000,00
825.000,00
470.000,00
355.000,00
240.000,00
115.000,00
21.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
Petak, 26. siječnja 2007.
45
451
4511
II.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan. imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
150.000,00
150.000,00
150.000,00
-150.000,00
-150.000,00
-150.000,00
Broj 1 - Strana 55
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-
POSEBAN DIO
Članak 4.
Izdaci proračuna za 2007. godinu raspoređuju se po razdjelima, korisnicima, potanjim namjenama u Posebnom
dijelu Proračuna kako slijedi:
1. Organizacijska struktura upravnih tijela koja djeluju u Općini Bilice:
1. Jedinstveni upravni odjel
RAZDJEL 1 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Jedinstveni upravni odjel:
*obavlja stručne poslove u svezi rada i pripreme sjednica Vijeća i radnih tijela Vijeća
* brine o pravovremenoj izradi stručnih materijala za potrebe Vijeća, te daje stručna mišljenja o pitanjima iz
njihovog djelokruga,
*osigurava stručnu i tehničku pomoć vijećnicima
*priprema za objavu akte tijela lokalne samouprave u službenom glasilu Županije,
*organizira prepisivanje, umnožavanje i otpremu sjedničkih materijala,
*vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica,
*obavlja poslove tehničke obrade i otpreme materijala za sjednice i akata nakon sjednice vijeća i njihovih
radnih tijela,
*obavlja poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i sporta, brige i odgoja djece
predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana,
* obavlja poslove iz komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, komunalnog reda, izrada programa izgradnje
i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina, pripreme zemljišta za izgradnju,
*obavlja poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada izvješća o stanju u prostoru, izrada
programa za unapređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju prostornog plana uređenja općine i provedba
javne rasprave, predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,
*obavlja poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine: prodaja nekretnina,
uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostora,
*obavlja poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine: izrade i izvršavanje proračuna i
godišnjeg obračuna proračuna općine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju općini kao jedinici lokalne
samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenja
poslova osiguranja imovine općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa
za općinu,
* obavlja poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i
radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odijela (čuvarska služba, zagrijavanje
i čišćenje prostorija, nabava opreme i investicijsko održavanje, poslove ekonomata), poslovi prijamne kancelarije,
arhiviranje i otpreme pošte, poslovi nabave roba i usluga.
Odjelom upravlja pročelnik. Uvjet radnog mjesta VII/I stupanj stručne spreme građevinskog, pravnog ili
ekonomskog smjera, položen državni stručni ispit, poznavanje jednog stranog jezika.
Ostala sistematizirana radna mjesta Jedinstvenog upravnog odjela su:
* upravni savjetnik za pravno-normativne poslove, uvjet radnog mjesta je VII/I
stupanj stručne spreme pravnog smjera, tri godine radnog staža u struci,
položen državni stručni ispit,
* viši stručni referent, uvjet radnog
mjesta je VI/I stupanj više spreme
odgovarajućeg smjera, položen državni stručni ispit,
* računovodstveni referent, likvidator i blagajnik, uvjet radnog mjesta je IV/I stupanj
stručne spreme ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera, poznavanje
rada na računalu, položen državni stručni ispit,
Strana 56 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 26. siječnja 2007.
* komunalni redar, uvjet radnog mjesta IV/I stupanj stručne spreme ekonomskog,
upravnog, građevinskog, arhitektonskog ili drugog odgovarajućeg smjera,
položen državni stručni ispit.
Od svih sistematiziranih radnih mjesta nisu popunjena sljedeća radna mjesta:
* upravni savjetnik za pravno-normativne poslove,
* računovodstveni referent
IZMJENE I DOP. PRORAČUNA OPĆINE BILICE (III.)
POSEBNI DIO
BROJ
KONTA
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI
7.143.485,00
RAZDJEL 001 JEDNISTVENI UPRAVNI ODJEL
7.143.485,00
PROGRAM 001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
220.000,00
AKTIVNOST 01 TISKANJE SLUŽBENOG VJESNIKA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
30.000,00
3239
Ostale usluge
30.000,00
AKTIVNOST 02 OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA VIJEĆA 180.000,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
180.000,00
AKTIVNOST 03 TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM
STRANKAMA I UDRUGAMA
10.000,00
PODAKTIVNOST 02 OSTALE DONACIJE POL. STRANKAMA 10.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
10.000,00
PROMJENA
IZNOS
(%) NOVI IZNOS
-774.000,00
-774.000,00
3.000,00
-10,8% 6.369.485,00
-10,8% 6.369.485,00
1,4%
223.000,00
3.000,00
1,7%
30.000,00
30.000,00
183.000,00
3.000,00
1,7%
183.000,00
-
-
10.000,00
10.000,00
10.000,00
GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE
PROGRAM 001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
AKTIVNOST 03 TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM
STRANKAMA I UDRUGAMA
PODAKTIVNOST 01 TEKUĆE POMOĆI POL. STRANKAMA
U VIJEĆU
3811
Tekuće donacije u novcu
AKTIVNOST 04 TEKUĆE DONACIJE - VJERSKE ORGANIZ.
3811
Tekuće donacije u novcu
43.150,00
43.150,00
-
-
43.150,00
43.150,00
3.150,00
-
-
3.150,00
3.150,00
3.150,00
40.000,00
40.000,00
-
-
3.150,00
3.150,00
40.000,00
40.000,00
GLAVA 02 URED OPĆINSKOG NAČELNIKA
PROGRAM 001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
AKTIVNOST 05 IZVRŠNA UPRAVA - OPĆINSKO
POGLAVARSTVO I NAČELNIK
3233
Usluge promidžbe i informiranja
3293
Reprezentacija
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3851
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
140.000,00
140.000,00
-
-
140.000,00
140.000,00
140.000,00
20.000,00
80.000,00
20.000,00
20.000,00
-
-
140.000,00
20.000,00
80.000,00
20.000,00
20.000,00
GLAVA 03 ZAJEDNIČKI IZDACI
1.180.935,00
PROGRAM 001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
1.180.935,00
AKTIVNOST 07 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
JUO I OV
1.084.935,00
3111
Plaće za redovan rad
383.050,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
40.000,00
3132
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
59.373,00
3133
Doprinosi za zapošljavanje
6.512,00
3211
Službena putovanja
50.000,00
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
18.000,00
-88.000,00
-88.000,00
-7,5% 1.092.935,00
-7,5% 1.092.935,00
-78.000,00
-10.000,00
-
-7,2% 1.006.935,00
383.050,00
-25,0%
30.000,00
59.373,00
6.512,00
50.000,00
18.000,00
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
5.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
40.000,00
3223
Energija
50.000,00
3225
Sitni inventar i auto gume
10.000,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
90.000,00
3234
Komunalne usluge
70.000,00
3235
Zakupnine i najamnine
70.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
100.000,00
3238
Računalne usluge
15.000,00
3239
Ostale usluge
50.000,00
3292
Premije osiguranja
10.000,00
3294
Članarine
1.000,00
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
15.000,00
3433
Zatezne kamate
1.000,00
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
1.000,00
AKTIVNOST 08 UREDSKO OPREMANJE ADMINISTRACIJE
21.000,00
4221
Uredska oprema i namještaj
10.000,00
4222
Komunikacijska oprema
1.000,00
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
10.000,00
AKTIVNOST 09 UNAPRIJEĐENJE KOM.SUSTAVA INFORMATIZACIJA UPRAVE
35.000,00
42211
Računala i računalna oprema
10.000,00
4262
Ulaganja u računalne programe
25.000,00
AKTIVNOST 10 REDOVNO POSLOVANJE OPĆINSKE UPRAVE 40.000,00
32359
Ostale najamnine i zakupnine
30.000,00
4231
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
10.000,00
GLAVA 04 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH
POTREBA U KULTURI
PROGRAM 002 KULTURNA BAŠTINA
AKTIVNOST 01 SUFINANCIRANJE KULTURNIH AKCIJA
I MANIFESTACIJA
PODAKTIVNOST 01 DAN OPĆINE BILICE
3811
Tekuće donacije u novcu
PODAKTIVNOST 02 KULTURNA ZBIVANJA U BILICAMA
3811
Tekuće donacije u novcu
AKTIVNOST 02 OSTALE KULTURNE DJELATNOSTI
PODAKTIVNOST 01 POMOĆ ŠIBENSKOM KAZALIŠTU
3811
Tekuće donacije u novcu
PODAKTIVNOST 02 POMOĆI KULTURNIM UDRUGAMA
3811
Tekuće donacije u novcu
GLAVA 05 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH
POTREBA U ŠPORTU
PROGRAM 003 PROGRAM ŠPORTA
AKTIVNOST 01 FINANCIJSKA POTPORA ZA
NATJECANJE ŠPORTAŠA
PODAKTIVNOST
01 ŠPORTSKA NATJECANJA
3811
Tekuće donacije u novcu
PODAKTIVNOST 02 OSTALE ŠPORTSKE DJEL.-POMOĆI
ŠPORTSKIM DRUŠTVIMA I UDRUGAMA
3811
Tekuće donacije u novcu
AKTIVNOST 02 FINANCIJSKA POTPORA LOVAČKOM
DRUŠTVU
3811
Tekuće donacije u novcu
Broj 1 - Strana 57
-2.000,00 -40,0%
-5.000,00 -10,0%
-6.000,00 -60,0%
12.000,00 13,3%
-20.000,00 -28,6%
-10.000,00 -14,3%
-65.000,00 -65,0%
7.000,00 46,7%
20.000,00 40,0%
1.000,00 100,0%
-10.000,00 -47,6%
-10.000,00 -100,0%
-
3.000,00
40.000,00
45.000,00
4.000,00
102.000,00
50.000,00
60.000,00
35.000,00
22.000,00
70.000,00
10.000,00
1.000,00
15.000,00
1.000,00
2.000,00
11.000,00
1.000,00
10.000,00
-
-
35.000,00
10.000,00
25.000,00
40.000,00
30.000,00
10.000,00
170.000,00
170.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-11,8%
-11,8%
150.000,00
150.000,00
150.000,00
40.000,00
40.000,00
110.000,00
110.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-20.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
150.000,00
40.000,00
40.000,00
110.000,00
110.000,00
-
60.000,00
60.000,00
5.000,00
5.000,00
8,3%
8,3%
65.000,00
65.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
-
10,0%
-
55.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
12,5%
12,5%
45.000,00
45.000,00
10.000,00
10.000,00
-
-
10.000,00
10.000,00
Strana 58 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
GLAVA 06 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH POTREBA
U VATROGASTVU
PROGRAM 004 ZAŠTITA OD POŽARA
AKTIVNOST 01 RAD JVP-GRAD ŠIBENIK
38119
Ostale tekuće donacije
Petak, 26. siječnja 2007.
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
-
-
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
400.000,00
400.000,00
100.000,00
100.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
11.000,00
2,8%
11.000,00
2,8%
20.000,00 50,0%
20.000,00 50,0%
-10.000,00 -100,0%
-10.000,00 -100,0%
411.000,00
411.000,00
100.000,00
100.000,00
60.000,00
60.000,00
-
GLAVA 07 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI
PROGRAM 005 SOCIJALNA SKRB
AKTIVNOST 01 POMOĆ ZA OGRJEV
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
AKTIVNOST 02 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
AKTIVNOST 03 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
AKTIVNOST 04 POMAGANJE RADA HUMANITARNIH
UDRUGA
3811
Tekuće donacije u novcu
AKTIVNOST 05 SUF. PROGRAMA OSNOVNO
ŠKOLSKOG ODGOJA
37219
Ostale naknade iz proračuna u novcu
37221
Sufinanciranje cijene prijevoza
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
20,0%
20,0%
6.000,00
6.000,00
245.000,00
145.000,00
100.000,00
-
-
245.000,00
145.000,00
100.000,00
GLAVA 08 PROGRAMSKA DJELATNOST
PREDŠKOLSKOG ODGOJA
PROGRAM 006 PREDŠKOLSKI ODGOJ
AKTIVNOST 01 SUF. PROGRMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
-
-
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-
-
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
GLAVA 09 PROGRAMSKA DJELATNOST SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE
PROGRAM 007 UNAPRIJEĐENJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
AKTIVNOST 01 ELEMENTARNA NEPOGODA
3831
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
GLAVA 10 PROGRAMSKA DJELATNOST KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
2.360.000,00
PROGRAM 008 ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
1.385.000,00
AKTIVNOST 01 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA
4.000,00
PODAKTIVNOST 01 ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA JAVNIM
POVRŠINAMA
2.000,00
32321
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
građevinskih objekata
2.000,00
PODAKTIVNOST 02 ČIŠĆENJE GLOMAZNOG OTPADA
1.000,00
32321
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
građevinskih objekata
1.000,00
PODAKTIVNOST 03 ČIŠĆENJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA
1.000,00
32321
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
građevinskih objekata
1.000,00
AKTIVNOST 02 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
65.000,00
PODAKTIVNOST 01 TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNIH
ZELENIH POVRŠINA
30.000,00
32321
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih
objekata
30.000,00
PODAKTIVNOST 02 INV. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
35.000,00
32321
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih
objekata
35.000,00
-584.000,00
-24,7% 1.776.000,00
-434.000,00
-
-31,3%
-
951.000,00
4.000,00
-
-
2.000,00
-
-
2.000,00
1.000,00
-
-
1.000,00
1.000,00
-50.000,00
-76,9%
1.000,00
15.000,00
-15.000,00
-50,0%
15.000,00
-15.000,00 -50,0%
-35.000,00 -100,0%
15.000,00
-
-35.000,00 -100,0%
-
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
AKTIVNOST 03 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
540.000,00
PODAKTIVNOST 01 SANACIJA I ODRŽAVANJE
NERAZVRSTANIH PROMETNICA
540.000,00
32321
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
građevinskih objekata
540.000,00
AKTIVNOST 04 ODRŽAVANJE GROBLJA
80.000,00
PODAKTIVNOST 01 TEKUĆE ODRŽAVANJE GROBLJA
10.000,00
32321
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih
objekata
10.000,00
PODAKTIVNOST 02 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GROBLJA 20.000,00
32321
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih
objekata
20.000,00
PODAKTIVNOST 03 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
ZA GROBLJE
50.000,00
4126
Ostala nematerijalna imovina
50.000,00
AKTIVNOST 05 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
550.000,00
PODAKTIVNOST 01 UTROŠAK EL. ENERGIJE ZA
JAVNU RASVJETU
200.000,00
32231
Električna energija
200.000,00
PODAKTIVNOST 02 TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNE
RASVJETE
80.000,00
32321
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
građevinskih objekata
80.000,00
PODAKTIVNOST 03 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE
RASVJETE
120.000,00
32321
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih
objekata
120.000,00
PODAKTIVNOST 05 DODATNA ULAGANJA NA
JAVNOJ RASVJETI
150.000,00
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
150.000,00
AKTIVNOST 06 ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH IGRALIŠTA
81.000,00
32321
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih
objekata
81.000,00
AKTIVNOST 07 ODRŽAVANJE VODOPSKRBNOG SUSTAVA 65.000,00
PODAKTIVNOST 01 TEKUĆE ODRŽAVANJE VODOOPSKRBNOG
SUSTAVA
65.000,00
32321
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih
objekata
65.000,00
PROGRAM 009 IZGRADNJA KOMUNALNIH OBJEKATA
975.000,00
AKTIVNOST 01 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
3237
Intelektualne i osobne usluge
4126
Ostala nematerijalna imovina
PODAKTIVNOST 01 GRADNJA JAVNE RASVJETE - MIKULANDRE
4214
Ostali građevinski objekti PODAKTIVNOST 02 GRADNJA JAVNE RASVJETE JOLIĆI-DULIBIĆI
4214
Ostali građevinski objekti PODAKTIVNOST 03 GRADNJA JAVNE RASVJETE LUGOVIĆI UZ D-33 4214
Ostali građevinski objekti AKTIVNOST 02 RAZVRSTANA CESTA-IZGRADNJA
NOGOSTUPA
490.000,00
4214
Ostali građevinski objekti
470.000,00
42149
Ostali nespomenuti građevinski objekti
20.000,00
AKTIVNOST 03 DOG.I REK.VOD.MREŽE U PREDJ.GATARE
I MIKULANDRE
150.000,00
42141
Plinovod, vodovod, kanalizacija
150.000,00
AKTIVNOST
04 NOGOSTUP UZ D-33
95.000,00
Broj 1 - Strana 59
5.000,00
0,9%
545.000,00
5.000,00
0,9%
545.000,00
5.000,00
0,9%
-80.000,00 -100,0%
-10.000,00 -100,0%
545.000,00
-
-10.000,00 -100,0%
-20.000,00 -100,0%
-
-20.000,00 -100,0%
-
-50.000,00 -100,0%
-50.000,00 -100,0%
-309.000,00 -56,2%
241.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-25,0%
-25,0%
150.000,00
150.000,00
-
-
80.000,00
-
-
80.000,00
-109.000,00
-90,8%
11.000,00
-109.000,00
-90,8%
11.000,00
-150.000,00 -100,0%
-150.000,00 -100,0%
-
81.000,00
-
-
81.000,00
65.000,00
-
-
65.000,00
-150.000,00
-
-15,4%
-
65.000,00
825.000,00
-
-
-
490.000,00
470.000,00
20.000,00
-150.000,00 -100,0%
-150.000,00 -100,0%
-
95.000,00
-
Strana 60 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
42149
Ostali nespomenuti građevinski objekti
AKTIVNOST 05 DOG.I REK.VOD.MREŽE U PRED.STUBALJ
(ŠPARADE)
42141
Plinovod, vodovod, kanalizacija
95.000,00
-
-
95.000,00
240.000,00
240.000,00
-
-
240.000,00
240.000,00
-
- 1.175.000,00
-
- 1.175.000,00
-
- 1.000.000,00
- 1.000.000,00
175.000,00
-
-
175.000,00
-16.000,00
-16.000,00
-4,2%
-4,2%
364.000,00
364.000,00
-16.000,00
-4,2%
364.000,00
-
-
340.000,00
-6.000,00
-10.000,00
-60,0%
-33,3%
4.000,00
20.000,00
569.400,00
569.400,00
100.000,00
100.000,00
-85.000,00
-85.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-14,9%
-14,9%
-35,0%
-35,0%
484.400,00
484.400,00
65.000,00
65.000,00
199.000,00
199.000,00
-
-
199.000,00
199.000,00
199.000,00
199.000,00
-
-
199.000,00
199.000,00
71.400,00
71.400,00
-50.000,00
-50.000,00
-70,0%
-70,0%
21.400,00
21.400,00
GLAVA 11 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNOG
ŠKOLSTVA
1.175.000,00
PROGRAM 010 ODGOJNO OBRAZ. SUSTAV OSNOVNO
ŠKOLSTVO
1.175.000,00
AKTIVNOST 01 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA ŠKOLU I IZG.
KOM.INFRASTRUKTURE
1.000.000,00
4111
Zemljište
1.000.000,00
AKTIVNOST 02 TEKUĆE ODRŽAVANJE OŠ
175.000,00
32321
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih
objekata
175.000,00
GLAVA 12 PROGRAMSKA DJELATNOST ODRŽAVANJA
POMORSKOG DOBRA
380.000,00
PROGRAM 011 UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM
380.000,00
AKTIVNOST 01 FINANCIRANJE ODRŽAVANJA POMORSKOG
DOBRA
380.000,00
32321
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih
objekata
340.000,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava
i slično
10.000,00
4126
Ostala nematerijalna imovina
30.000,00
GLAVA 13 PROGRAMSKA DJELATNOST PROSTORNOG
UREĐENJA
PROGRAM 012 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE
AKTIVNOST 01 IZRADA PPUO BILICE
4126
Ostala nematerijalna imovina
AKTIVNOST 02 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA
UVALE STUBALJ
4126
Ostala nematerijalna imovina
AKTIVNOST 03 DETALJNI PLAN UREĐENJA -ZONE
SREDIŠNJIH SADRŽAJA
4126
Ostala nematerijalna imovina
AKTIVNOST 04 IZRADA GEODETSKIH PODLOGA
-ZONA SRED.SAD.
4126
Ostala nematerijalna imovina
Petak, 26. siječnja 2007.
Članak 5.
Ove Izmjene i dopune Proračuna Općine Bilice (III.) stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 400-06/06-01/1
URBROJ: 2182/19-06-5
Bilice, 28. prosinca 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.
____________________
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
2
Broj 1 - Strana 61
3
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 28.
Statuta Općine Bilice (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 3/06), Općinsko vijeće Općine
Bilice, na 17. sjednici, od 28. prosinca 2006. godine,
donosi
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 28.
Statuta Općine Bilice (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 3/06), Općinsko vijeće Općine
Bilice, na 17. sjednici, od 28. prosinca 2006. godine,
donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Bilice
za 2006. godinu
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Bilice u 2006. godini
Članak 1.
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Bilice za 2006.
godinu (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 12/06 i KLASA:363-03/05-01/2, URBROJ:2182/
19-06-3, od 12. prosinca 2006. godine) u članku 3.
točka 1. podtočka a) IZVORI SREDSTAVA 2006.
godine, mijenja se i glasi:
IZVORI SREDSTAVA
2006.g.
komunalni doprinos
naknada za priključenje
općinski proračun
330.534,00
90.000,00
404.466,00
UKUPNO
825.000,00
U istom članku podtočka b) stavka “-dogradnja i
rekonstrukcija vodovodne mreže u predjelu Gatare i
Mikulandre 150.000,00”, briše se, a u stavki UKUPNO
iznos od “975.000,00” mijenja se i glasi “825.000,00”.
Članak 3.
Ove Izmijene i dopune Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Bilice za 2006. godinu stupaju na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
Članak 1.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Bilice u 2006. godini (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 12/06,
KLASA:363-03/06-01/3, URBROJ:2182/19-06-3, od
12. prosinca 2006.godine) u članku 2. točka 2. u
podtočki 2.1. iznos od “30.000,00 kn” mijenja se i glasi
“15.000,00 kn”, a podtočka 2.2. se briše, ukupan iznos
od “65.000,00 kn” mijenja se i glasi “15.000,00 kn”.
U članku 2. točka 3. u podtočki 3.1. iznos od
“160.000,00 kn” mijenja se i glasi “165.000,00 kn”,
ukupan iznos od “540.000,00 kn” mijenja se i glasi
“545.000,00 kn”.
U članku 2. točka 4. se briše, a dosadašnje točke
5,6,7 i 8, postaju točke 4,5,6 i 7.
U članku 2. točka 4. mijenja se i glasi:
4.1. utrošak električne energije za javnu rasvjetu
150.000,00 kn
4.2. tekuće održavanje-zamjena dotrajalih svjetiljki,
osigurača i ostalog potrošnog materijala
80.000,00 kn
4.3. tekuće i investicijsko održavanje iluminacijske
rasvjete
11.000,00 kn.
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki,
predviđaju se u ukupnom iznosu od 241.000,00 kn, a
financirat će se iz sredstava komunalne naknade i
proračuna Općine Bilice.
Članak 2.
U članku 3. ukupan iznos od “1.560.000,00 kn”
mijenja se i glasi “1.126.000,00 kn”.
KLASA : 363-03/05-01/2
URBROJ: 2182/19-06-4
Bilice, 28. prosinca 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.
____________________
Članak 3.
Ove Izmijene i dopune Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Bilice u
2006. godini stupaju na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA : 363-03/06-01/3
URBROJ: 2182/19-06-4
Bilice, 28. prosinca 2006.
Strana 62 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.
____________________
4
Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju
javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/
90 i 27/93) i članka 28. Statuta Općine Bilice
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 3/
06), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 17. sjednici,
od 28. prosinca 2006. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi i športu na području
Općine Bilice za 2006. godinu
Članak 1.
U Programu javnih potreba u kulturi i športu na
području Općine Bilice za 2006. godinu (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 12/05,
KLASA: 612-01/05-01/2, URBROJ: 2182/19-06-2,
od 12. prosinca 2006. godine) u članku 3. stavak 1. u
točki 2. iznos od “40.000,00 kn” mijenja se i glasi
“45.000,00 kn”.
Petak, 26. siječnja 2007.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
socijalnih potreba i stimulacija na području
Općine Bilice u 2006. godini
Članak 1.
U Programu socijalnih potreba i stimulacija na
području Općine Bilice u 2006. godini, (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 12/05, 12/06,
KLASA: 550-02/06-01/2, URBROJ: 2182/19-06-2,
od 12. prosinca 2006. godine) u članku 2. točka 2. u
stavku 3. iznos od “40.000,00 kn” mijenja se i glasi
“60.000,00 kn”.
Članak 2.
Ove izmjene i dopune Programa socijalnih potreba
i stimulacija na području Općine Bilice u 2006. godini
stupaju na snagu danom donošenja , a objavit će se u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA : 550-02/06-01/2
URBROJ: 2182/19-06-3
Bilice, 28. prosinca 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.
____________________
Članak 2.
Ove Izmijene i dopune Programa javnih potreba u
kulturi i športu na području Općine Bilice za 2006.
godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA : 612-01/05-01/2
URBROJ: 2182/19-06-3
Bilice, 28. prosinca 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.
____________________
5
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi
(“Narodne novine”, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i
103/03) i članka 28. Statuta Općine Bilice (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 3/06),
Općinsko vijeće Općine Bilice, na 17. sjednici, od 28.
prosinca 2006. godine, donosi
6
Na temelju članka 5. i 14. Uredbe o postupku
izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom
dobru (“Narodne novine”, broj 36/04) i članka 28.
Statuta Općine Bilice (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 3/06), Općinsko vijeće Općine
Bilice, na 17. sjednici, od 28. prosinca 2006. godine,
donosi
IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA
upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Bilice za 2006. godinu.
Članak 1.
U Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom
na području Općine Bilice za 2006. godinu (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 12/05, 12/06,
KLASA: 934-01/06-01/2, URBROJ: 2182/19-06-2,
od 12. prosinca 2006. godine), u Glavi II. točka 4.
iznos od “10.000,00 kn.” mijenja se i glasi “4.000,00
kn.”, te iznos UKUPNO od “380.000,00 kn.” mijenja
se i glasi “374.000,00 kn.”
Članak 2.
Ove izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 63
pomorskim dobrom na području Općine Bilice za 2006. godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA : 934-01/06-01/2
URBROJ: 2182/19-06-3
Bilice, 28. prosinca 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.
____________________
7
Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 117/01, 197/03 i 92/05) i članka 28.
Statuta Općine Bilice (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 3/06), Općinsko vijeće Općine Bilice,
na 17. sjednici, od 28. prosinca 2006. godine, donosi
PLAN
nabave roba, radova i usluga za 2006. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Bilice donosi Plan nabave roba, radova i usluga za 2006. godinu (u daljnjem tekstu:
Plan nabave), za čiju realizaciju su sredstva planirana u Proračunu Općine Bilice za 2006. godinu.
“U Planu nabave navode se planirane vrijednosti nabave kako slijedi:
R.br.
Predmet nabave
Plan
1.
Otkup zemljišta (škola)
1.000.000,00
2.
Izgradnja nogostupa od Gatare do škole
490.000,00
3.
Pomorsko dobro
340.000,00
3.1. Uređenje plaža
340.000,00
4.
Planovi i projekti
463.000,00
4. 1. Prostorni plan Općine Bilice
65.000,00
4. 2. Detaljni plan uređenja-zone središnjih sadržaja
199.000,00
4.3. Urbanistički plan uređenja-uvale Stubalj
199.000,00
5.
Program održavanja komunalne infrastrukture
1.126.000,00
5.1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje
javnih površina
4.000,00
5.2. Održavanje javnih površina
15.000,00
5.3. Održavanje nerazvrstanih cesta
545.000,00
5.4. Održavanje javne rasvjete
241.000,00
5.5. Održavanje vodovodne mreže
65.000,00
5.7. Održavanje športskog igrališta
81.000,00
5.8. Održavanje školske zgrade
175.000,00
6.
Računalna oprema
15.000,00
7.
Računalni programi
25.000,00
8.
Oprema i namještaj
11.000,00
8.1. Oprema za održavanje i zaštitu
10.000,00
8.2. Komunikacijska oprema
1.000,00
9.
Usluga najma privremenih prostorija zgrade općinske uprave
60.000,00
10.
Osobni automobil - operativni leasing
30.000,00
11.
Skuter
10.000,00
12.
Nabava školskih udžbenika za učenike osnovnih škola sa područja
Općine Bilice
145.000,00
13.
Geodetske podloge
41.400,00
14.
Izgradnja nogostupa uz prometnicu D 33
95.000,00
15.
Dogradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u predjelu
Stubalj (Šparade)
240.000,00
Strana 64 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 2.
Iznosi navedeni u Planu nabave roba, radova i
usluga za 2006. godinu iskazani su s PDV-om.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan
nabave roba, radova i usluga za 2006. godinu
(KLASA: 404-01/06-01/5, URBROJ: 2182/19-06-1,
od 12. prosinca 2006. godine).
Članak 4.
Ovaj Plan nabave roba, radova i usluga za 2006.
godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA : 404-01/06-01/5
URBROJ: 2182/19-06-2
Bilice, 28. prosinca 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.
Petak, 26. siječnja 2007.
8
Na temelju članka 5. stavka 4. Uredbe o postupku
davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
(“Narodne novine”, broj 36/04) i članka 28. Statuta
Općine Bilice (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 3/06), Općinsko vijeće Općine Bilice,
na 17. sjednici, od 28. prosinca 2006. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Vijeća za
davanje koncesijskog odobrenja za 2006.
godinu
1. Prihvaća se Izvješće o radu Vijeća za davanje
koncesijskog odobrenja za 2006. godinu, koje se prilaže
ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.
KLASA : 934-01/06-01/1
URBROJ: 2182/19-06-2
Bilice, 28. prosinca 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
____________________
PREDSJEDNIK
Ante Mikulandra, v. r.
____________________
V.
OPĆINA ERVENIK
OPĆINSKO VIJEĆE
1
Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 96/03), članka 55. i 68. Zakona o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 117/93, 69/97, 33/
00, 73/00, 127/00,107/01, 117/01 i 150/02) i članka 29. Statuta Općine Ervenik (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 13/01 i 04/05), Općinsko vijeće Općine Ervenik, na 9.sjednici, od 22.prosinca 2006.
godine, d o n o s i
PRORAČUN
Općine Ervenik za 2007.godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Ervenik za 2007. godinu ( u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
UKUPNI PRIHODI
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
Proračun za 2007.
3.907.000,00
10.000,00
3.917.000,00
1.726.000,00
2.803.000,00
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 65
UKUPNI RASHODI
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK
B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
VIŠAK PRIH.IZ PRETHODNIH GODINA
C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
VIŠAK/MANJAK + RASP.SRED.IZ PREDH.GOD+NETO ZADUŽENJE/FINANC.
4.529.000,00
-612.000,00
612.000,00
612.000,00
0
0
0
-612.000,00
Članak 2.
U tekuću pričuvu Proračuna izdvaja se 1.000,00 kuna.
Članak 3.
Prihodi, rashodi i izdaci prema rezredima i skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda, rashoda i izdataka za
2007. godinu.
A - PRIHODI - PRIMICI
raz sku pod odje osno funk.
OPIS
red pina skup ljak rač. cija
6
PRIHODI
61
PRIHODI OD POREZA
611
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
6111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
61111 01100 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih
samostalnih djelatnosti
613
POREZ NA IMOVINU
6134
Povremeni porez na imovinu
61341 01100 Porez na promet nekretnina
614
POREZ NA ROBU I USLUGE
6142
Porez na promet
61424 01100 Porez na potrošnju alokoholnih i bezalkoholnih pića
6145
Porezi na korištenje dobara ili izvođenja aktivnosti
61453 01100 Porez na tvrtku, odnosno naziv
63
POMOĆI
633
POTPORE IZ PRORAČUNA
6331
Tekuće potpore iz proračuna
63311 01100 Tekuće potpore iz državnog proračuna
6332
Kapitalne pomoći iz proračuna
63321 .01100 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
64
PRIHODI OD IMOVINE
641
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE
6413
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
64132 01100 Kamate na depozite po viđenju
642
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
6421
Naknade za koncesije
64219 .01101 Naknada za koncesije
6423
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
64233 .01103 Naknada za korištenje prostora elektrana
65
PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA
651
Administrativne (upravne) pristojbe
6514
Ostale pristojbe
65149
Ostale nespomenute naknade i pristojbe - služnost
652 6526
Prihodi po posebnim propisima
65269 01139 Ostali nespomenuti prihodi
Proračun za
2007.
3.907.000
90.000
85.000
85.000
85.000
2.000
2.000
2.000
3.000
1.000
1.000
2.000
2.000
3.650.000
3.650.000
2.000.000
2.000.000
1.650.000
1.650.000
128.000
2.000
2.000
2.000
126.000
6.000
6.000
120.000
120.000
39.000
29.000
29.000
29.000
10.000
10.000
Strana 66 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 26. siječnja 2007.
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava
Traktori
10.000
10.000
10.000
10.000
7
72
723 7231
72315
B - IZDACI
3
31
311
3111 31111
312
3121 31212
313
3132 31321
3133 31331
32
321
3211 32111
3212 32123
3213 32131
322
3221
3223
3224
323
3231
3232
3232
3233
3234
3234
3236
3237
32211
32311
32329
32328
32339
32349
32346
32363
32379
3291
3291
3292
3293
3299
3299
32911
32912
32921
32931
32998
32999
32244
329
34
343
3431 34311
37
372
3721
3721
3721
3722
37211
37212
37213
37221
38
381
3811 38119
385
3851 38511
3859 38591
UKUPNI RASHODI
RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plaće
Plaće za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinos za zdravstveno osiguranje
Doprinos za zapošljavanje
MATERIJALNI RASHODI
Rashodi iz poslovnih aktivnosti zaposlenih
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, rad na terenu i sl.
Stručno usavršavanje zaposlenih
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali mater.izdaci
Energija (el.energija, voda, benzin)
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Održavanje javne rasvjete
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Deratizacija i dezinsekcija
Ispitivanje kvalitete vode
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstravničkih i izvršnih tijela
Naknade za rad izbornog povjerenstva
Premije osiguranja
Reprezentacija
Izdaci za Mokropoljske susrete
Ostli nespomenuti rashodi poslovanja
FINANCIJSKI RASHODI
Ostali financijski izdaci
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna/ogrijev/
Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu-darovi djeci
Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu
Financiranje cijene prijevoza
DONACIJE I OSTALI RASHODI
Tekuće donacije neprofitnim organizacijama
Ostale tekuće donacije /DVD,CZ,CK,VSNM,SKD - PROSVJETA/
Izvanredni rashodi
Nepredviđeni rashodi do visine pror.pričuve
Ostali izvanredni rashodi
4.529.000
1.726.000
479.000
400.000
400.000
10.000
10.000
69.000
62.000
7.000
817.000
43.500
20.000
20.500
3.000
129.500
25.000
90.000
14.500
272.000
22.000
12.500
95.000
26.000
15.000
20.500
3.000
78.000
372.000
265.000
40.000
5.000
21.000
36.000
5.000
6.000
6.000
6.000
301.000
301.000
250.000
15.000
5.000
31.000
123.000
120.000
120.000
3.000
1.000
2.000
Petak, 26. siječnja 2007.
4
41
412
4126 41261
42
421
4213 42131
4214 42141
4214 42149
45
451
4511 45111
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 67
RASHODI (za nabavu nefinancijske imovine)
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVODNE IMOVINE
Izdaci za nematerijalnu imovinu u obliku prava
Ostala nematerijalna imovina
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
Građevinski objekti
Ceste,željeznice i slični građevinski objekti
Vodovod
Postrojenja i oprema
RASHODI ZA DOD.ULAGANJA NA NEF. IMOVINI
Dodatna ulaganja na građ.objektima
Dodatna ulaganja na građ.objektima
2.803.000
100.000
100.000
100.000
2.603.000
2.603.000
400.000
2.200.000
3.000
100.000
100.000
100.000
II. POSEBAN DIO
Članak 4.
Izdaci proračuna za 2007. godinu raspoređuju se po razdjelima, korisnicima, potanjim namjenama u Posebnom
dijelu Proračuna kako slijedi:
1. Organizacijska struktura upravnih tijela koja djeluju u Općini Ervenik:
1. Jedinstveni upravni odjel
RAZDJEL 1 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Jedinstveni upravni odjel:
*obavlja stručne poslove u svezi rada i pripreme sjednica Vijeća i radnih tijela Vijeća
* brine o pravovremenoj izradi stručnih materijala za potrebe Vijeća, te daje stručna mišljenja o pitanjima iz
njihovog djelokruga,
*osigurava stručnu i tehničku pomoć vijećnicima
*priprema za objavu akte tijela lokalne samouprave u službenom glasilu Županije,
*organizira prepisivanje, umnožavanje i otpremu sjedničkih materijala,
*vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica,
*obavlja poslove tehničke obrade i otpreme materijala za sjednice i akata nakon sjednice vijeća i njihovih
radnih tijela,
*obavlja poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i sporta, brige i odgoja djece
predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana,
* obavlja poslove iz komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog
gospodarstva, komunalnog reda, izrada programa
izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina, pripreme zemljišta
za izgradnju,
*obavlja poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada izvješća o stanju u prostoru, izrada
programa za unapređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju prostornog plana uređenja općine i provedba
javne rasprave, predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,
*obavlja poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine:
prodaja nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostora,
*obavlja poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine: izrade i izvršavanje proračuna i
godišnjeg obračuna proračuna općine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju općini kao jedinici lokalne
samouprave , obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenja
poslova osiguranja imovine općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa
za općinu,
* obavlja poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i
radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odijela (čuvarska služba, zagrijavanje
i čišćenje prostorija, nabava opreme i investicijsko održavanje, poslove ekonomata), poslovi prijamne kancelarije,
arhiviranje i otpreme pošte, poslovi nabave roba i usluga.
Strana 68 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 26. siječnja 2007.
GLAVA 1 - OPĆINSKO VIJEĆE
NAZIV PROGRAMA: 001 Javna uprava i administracija
NAZIV AKTIVNOSTI: 01 Usluge promidžbe i informiranja /tiskanje “Službenog vijesnika”, dr./
OPĆI CILJ PROGRAMA: Objavljivanje akata jedinica lokalne samouprave, javno oglašavanje i dr.
POSEBAN CILJ: Objavljivanje akata sukladno Zakonu u jednom javnom glasilu Šibensko-kninske županije.
POTREBNA SREDSTVA
RACUN
FUNKCIJA
RASHODA
3233
01000
NAZIV
IZNOS
Rashodi za tiskanje “Službenog vjesnika”, publikacije
UKUPNO AKTIVNOST:
26.000
26.000
ZAKONSKA OSNOVA: Poslovnik Općine Ervenik
NAZIV PROGRAMA: 001 Javna uprava i administracija
NAZIV AKTIVNOSTI: 02 Općinsko vijeće i radna tijela vijeća
OPĆI CILJ PROGRAMA: Financiranje izdataka za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela
POSEBAN CILJ: Postizanje što kvalitetnijih i sukladnijih prilika na području cijele Općine Ervenik.
POTREBNA SREDSTVA
RACUN
FUNKCIJA
RASHODA
3291
01110
3291
01110
NAZIV
IZNOS
Naknade članovima Općinskog vijeća i radnih tijela
Naknade za rad izbornog povjerenstva
UKUPNO AKTIVNOST:
265.000
40.000
305.000
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROGRAM: Odluka o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Vijeća,
Zakon o izborima
NAZIV PROGRAMA:001 Javna uprava i administracija
NAZIV AKTIVNOSTI:03 Tekuće donacije političkim strankama
OPĆI CILJ PROGRAMA: Pomoći za tekuće aktivnosti političkim strankama koje sudjeluju u radu Općinskog
vijeća
POSEBAN CILJ: Provođenje planova i programa
POTREBNA SREDSTVA
RACUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811
04120
NAZIV
Tekuće pomoći političkim strankama
UKUPNA AKTIVNOST:
IZNOS
10.000
10.000
ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o političkim strankama NN, 76/03,111/96,164/98,36701
NAZIV PROGRAMA: 001 Javna uprava i administracija
NAZIV AKTIVNOSTI: 04 Tekuće donacije-vjerske organizacije
OPĆI CILJ PROGRAMA:Pomoć za razne aktivnosti vjerskih zajednica
POSEBAN CILJ: Pomoći za rješavanje projekata vjerskih zajednica
POTREBNA SREDSTVA
RACUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811
04120
NAZIV
Tekuće donacije vjerskim zajednicama
UKUPNA AKTIVNOST
IZNOS
20.000
20.000
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 69
ZAKONSKA OSNOVA: Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina(“Narodne novine”, broj 155/02)
UKUPNO GLAVA 1 - OPĆINSKO VIJEĆE
361.000
GLAVA 2 - URED OPĆINSKOG NAČELNIKA
NAZIV PROGRAMA: 001 Javna i upravna administracija
NAZIV AKTIVNOSTI: 05 Izvršna uprava-potrebna sredstva za aktivnosti Općinskog vijeća i Načelnika
OPĆI CILJ PROGRAMA: Pomaganje aktivnosti društvenog života Općine Ervenik
POSEBAN CILJ: Obilježavanje značajnih datuma i manifestacija na području Općine Ervenik i Države
POTREBNA SREDSTVA
RACUN
RASHODA
32
3293
3299
3299
FUNKCIJA
NAZIV
IZNOS
01300
01300
01300
MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za reprezentaciju
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Izdaci za Mokropoljske susrete
UKUPNA AKTIVNOST
21.000
5.000
36.000
62.000
ZAKONSKA OSNOVA: Statut Općine Ervenik (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 13/01,4/
03)
NAZIV PROGRAMA: 001 Javna uprava i administracija
NAZIV AKTIVNOSTI: 06 Izdvajanje u tekuću pričuvu
POTREBNA SREDSTVA
RACUN
FUNKCIJA
RASHODA
3851
04120
3859
04121
NAZIV
Rashodi za tekuću pričuvu
Ostali izvanredni rashodi
UKUPNA AKTIVNOST
ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o proračunu (“Narodne novine”, broj 96/03)
UKUPNO GLAVA 2 - URED OPĆINSKOG NAČELNIKA
IZNOS
1.000
2.000
3.000
65.000
GLAVA 3 - ZAJEDNIČKI IZDACI
Obavljanje djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ervenik
NAZIV PROGRAMA: 001 Javna uprava i administracija
NAZIV AKTIVNOSTI: 07 Izvršna uprava i administracija Jedinstvenog upravnog odjela
OPĆI CILJ: Potrebna sredstva za financiranje svih zajedničkih izdataka tijela Općine Ervenik
POTREBNA SREDSTVA
RACUN
RASHODA
31
3111
3121
3132
3133
32
321
3211
3212
3213
FUNKCIJA
01310
01310
01310
01310
01310
01310
01310
NAZIV
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinos za zdravstveno osiguranje
Doprinos za zapošljavanje
MATERIJALNI RASHODI
Naknade troškova zaposlenih
Službena putovanja
Naknade za prijevoz
Stručno usavršavanje zaposlenika
IZNOS
400.000
10.000
62.000
7.000
20.000
20.500
3.000
Strana 70 - Broj 1
322
3221
3223
3224
323
3231
3232
3232
3234
3236
3237
329
3292
34
3431
38
3299
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
04120
04300
04120
04600
01300
01300
01300
01300
01301
01300
01300
04120
04120
Petak, 26. siječnja 2007.
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održav.
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Održavanje javne rasvjete
Komunalne usluge
Deratizacija i dezinsekcija
Ispitivanje kvalitete vode
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premija osiguranja
FINANCIJSKI RASHODI
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
DONACIJE I OSTALI RASHODI
Ostali izvaredni rashodi
UKUPNA AKTIVNOST
25.000
90.000
14.500
22.000
12.500
95.000
15.000
18.500
3.000
78.000
5.000
6.000
2.000
909.000
ZAKONSKA OSNOVA:Svi izdaci za zaposlene (plaće, naknade zaposlenima) utemeljeni su Odlukom
o plaćama službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela i Odluci o plaći predsjednika Općinskog
vijeća- općinskog načelika odnosno naknadi zamjeniku predsjednika Općinskog vijeća ujedno općinskog načelnika
Plaće se planiraju za 1 dužnosnika (načelnika), 2 službenika, ( 2 djelatnika i 1 dužnosnika).
Naknade za zaposlene sadrže: naknade za prijevoz na posao, naknade za godišnji odmor, naknade za Dan
dječje radosti, naknade za smrtne slučajeve, naknade za jubilarne nagrade.
Sukladno broju zaposlenih planiraju se i ostali potrebni izdaci za normalno obavljanje djelatnosti upravnog
odjela i predstavničkog tijela (materijalne troškove i nabava dugotrajne imovine).
UKUPNO GLAVA 3 - ZAJEDNIČKI IZDACI
909.000
GLAVA 4 - PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH POTREBA U KULTURI
NAZIV PROGRAMA:002 Civilizacijska kultura
NAZIV AKTIVNOSTI: 01 Sufinanciranje programa djelatnosti udruga i drugih org.civiliz.struktura
OPĆI CILJ PROGRAMA:Osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarivanje potreba zaštite stanovništva.
POSEBAN CILJ: Unaprijeđenje civilizacijske kulture.
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811
04120
NAZIV
Ostale tekuće donacije udrugama građana - Crveni križ
Ostale tekuće donacije udrugama građana - civilna zaštita
UKUPNA AKTIVNOST:
ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (“N.N.”, broj 92/9, 28/03)
Zakon o obrani “NN”, 74/93,57/96 ,16/01, 33/02"
NAZIV PROGRAMA: 002 Kulturna baština
NAZIV AKTIVNOSTI: 02 Sufinanciranje djelatnosti VSNMOE i SKD “PROSVJETA”
OPĆI CILJ PROGRAMA:Financijska potpora za unapređenje kul. baštine.
POSEBAN CILJ: Unaprijeđenje sustava kulturne baštine
POTREBNA SREDSTVA
IZNOS
10.000
10.000
20.000
Petak, 26. siječnja 2007.
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811
04120
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 71
NAZIV
Ostale tekuće donacije-VSNM
Ostale tekuće donacije nefinacijskim organizacijama
UKUPNA AKTIVNOST
ZAKONSKA OSNOVA: Ustavni zakon o pravima nac, manj. (“N.N., broj 155/02).
STATUT OPĆINE “Službeni vjesnik” 13/01 i 4/03
UKUPNO GLAVA 4 - PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH POTREBA
U KULTURI
IZNOS
35.000
15.000
50.000
70.000
GLAVA 5 - PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU
NAZIV PROGRAMA: 004 Zaštita od požara
NAZIV AKTIVNOSTI: 01 Rad DVD-Ervenik, JVP
OPĆI CILJ:Sufinanciranje rada DVD-Ervenik
POSEBNI CILJ: Preventivno djelovanje kao izvanredne intervencije koje treba planirati za djelovanje u
nepredviđenim situacijama opasnosti od požara
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3811
03201
NAZIV
Tekuće donacije-protupožarna zaštita - DVD
Tekuće donacije-protupožarna zaštita-JVP
UKUPNO AKTIVNOST:
IZNOS
10.000
10.000
20.000
ZAKONSKA OSNOVA: Statut Općine Ervenik ( “Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
13/01 i 4/03).
UKUPNO GLAVA 5 - PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH POTREBA
U VATROGASTVU
20.000
GLAVA 6 - PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI
NAZIV PROGRAMA: 005 Socijalna skrb
NAZIV AKTIVNOSTI: 01 Pomoć za ogrjev
OPĆI CILJ: Izvršenje zakonske obveze osiguranja sredstava za određene kategorije korisnika socijalne skrbi.
POSEBNI CILJ: Podmirenje troškova za ogrjev (drva) korisnicima socijalne skrbi
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3721
01800
37212
01801
NAZIV
IZNOS
Naknade građanima i kućanstvima u novcu-ogrijev
Naknade građanima i kućanstvima u novcu-darovi djeci
UKUPNA AKTIVNOST:
250.000
15.000
265.000
ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o socijalnoj skrbi (“N.N”., broj 59/01, 44/06).
NAZIV PROGRAMA: 005 Socijalna skrb
NAZIV AKTIVNOSTI: 02 Pomoć osobama s posebnim potrebama
OPĆI CILJ: Osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarivanje unaprijeđenja života osoba s posebnim potrebama.
POSEBAN CILJ: Unaprijeđenje kvalitete života osoba s posebnim potrebama.
Strana 72 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 26. siječnja 2007.
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3721
01800
NAZIV
IZNOS
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
UKUPNA AKTIVNOST:
5.000
5.000
ZAKONSKA OSNOVA: Statut Općine Ervenik (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 13/
01,4/03).
UKUPNO GLAVA 6 - PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI
270.000
GLAVA 7 - PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI
NAZIV PROGRAMA: 005 Socijalna skrb
NAZIV AKTIVNOSTI: 03 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika
OPĆI CILJ:Osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarivanje potreba u školstvu
POSEBAN CILJ: Naknada za poboljšanje standarda školovanja
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNKCIJA
RASHODA
3722
01800
NAZIV
IZNOS
Naknade građanima i kućanstvima u naravifinanciranje troškova prijevoza
UKUPNA AKTIVNOST:
31.000
31.000
ZAKONSKA OSNOVA: Statut Općine Ervenik (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 13/01,
4/03).
UKUPNO GLAVA 7 - PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI
31.000
GLAVA 8 - PROGRAMSKA DJELATNOST KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NAZIV PROGRAMA: 009 Program izgradnje komunalnih objekata
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA: 001 Financiranje izgradnje komunalne infrastrukture
OPĆI CILJ: Unaprijeđenje kvalitete prostora
POSEBAN CILJ: Izrada prostornog plana, izgradnja vodovoda,lokalne ceste, mjesni uredi
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
RASHODA
41
4126
42
4213
4214
422
45
4511
4511
FUNKCIJA
06400
06400
06401
06400
06400
NAZIV
IZNOS
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE
Ostala nematerijalna imovina-planovi, projekti,
100.000
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG.IM.
Građevinski objekti (ceste,željeznice i sl. Građ.objekti)
400.000
Vodovod
2.200.000
Postrojrnja i oprema
3.000
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEF.IM.
Dodatna ulaganja na građ.objektima
Dodatna ulaganja na građ.objekt.-mjesni uredi
100.000
UKUPNA AKTIVNOST
2.803.000
ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o prostornom uređenju (“NN”, 30/94,68/98,61/100,32/02,100/04)
Zakon o gradnji, NN, 47/03,175/03,100/04,82/04
UKUPNO GLAVA 8 - PROGRAMSKA DJELATNOST KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
UKUPNO RAZDJEL 1 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
SVEUKUPNO IZDACI PRORAČUNA
2.803.000
4.529.000
4.529.000
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 5.
Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”,a primjenjivat će se od 01. siječnja 2007.
godine.
Klasa: 400-01/06-01/1
Urbroj:2182/14-01-06-1
Knin, 22.prosinca 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ERVENIK
PREDSJEDNIK
Milorad Ilić, v.r.
____________________
2
Na temelju članka 6. Zakona o proračunu
(“Narodne novine”, broj 96/03) i članka 29. Statuta
Općine Ervenik (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 13/01 i 04/03), Općinsko vijeće Općine
Ervenik, na 9. sjednici, od 22. prosinca 2006. godine,
donosi
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Ervenik
za 2007. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se odlukom uređuje način izvršavanja
Proračuna Općine Ervenik za 2007. godinu (u daljnjem
tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i izdacima
njihovo izvršavanje, upravljanje imovinom Općine, te
prava i obveze nositelja izvršenja proračuna.
II. STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 2.
Opći dio Proračuna sadrži:
a) Račun prihoda i rashoda u kojemu se iskazuju
svi prihodi po izvorima i vrstama prihoda i rashodi po
vrstama rashoda.
U Računu prihoda i rashoda iskazani su: porezni i
neporezni prihodi i prihodi od potpora; te rashodi
utvrđeni za financiranje tekućih i kapitalnih javnih
potreba na razini Općine na temelju zakonskih i drugih
propisa.
Posebni dio proračuna sadrži:
Raspored svih rashoda i izdataka po vrstama
rashoda, nositeljima i drugim pravnim osobama kojima
Broj 1 - Strana 73
se sredstva osiguravaju iz Proračuna putem potpora,
naknada i pomoći.
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Proračunska sredstva smiju se koristiti samo za
namjene za koje su planirane i određene i to do visine
utvrđene u posednom dijelu Proračuna.
Ukoliko se prihodi Proračuna ne ostvaruju
planiranom dinamikom, prednost u izvršavanju obveza
imat će sredstva za redovnu djelatnost Općine.
Članak 4.
Svi prijedlozi o povećanju i smanjenju izdataka iz
posebnog dijela Proračuna reguliraju se Izmjenama i
dopunama proračuna, odnosno njegovim
uravnoteženjem, a podnose se Općinskom vijeću na
donošenje.
Preraspodjela izdataka unutar osnovnog računa
rashoda ne može biti veća od 5 % na teret sredstava
utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.
Članak 5.
Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše
0,5 % proračunskih prihoda bez primitaka i ne mogu
se koristiti za kreditiranje.
Visina proračunske zalihe u Proračunu iznosi
1.000,00 kuna.
O korištenju sredstava proračunske zalihe
Proračuna u cijelosti odlučuje načelnik i o tome
izvještava Općinsko vijeće.
Članak 6.
Postupak nabave investicijskih dobara i usluga
može se obavljati samo u skladu sa Zakonom o
postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova.
Članak 7.
Namjenski prihodi i primici koji nisu bili iskorišteni
u prethodnoj godini, prenose se u Proračun za tekuću
godinu. Za opseg prenesenih prihoda i primitaka
povećava se plan proračunskog korisnika.
Članak 8.
Proračun se izvršava do 31. prosinca 2007. godine.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31.
prosinca 2007. godine, podmirit će se iz proračuna
naredne fiskalne godine.
IV. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”, a
primjenjuje se od 01. siječnja 2007. godine.
Strana 74 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
KLASA: 400-08/07-01/2
URBROJ: 2182/14-07/01-1
Knin, 22. prosinca 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ERVENIK
PREDSJEDNIK
Milorad Ilić, v.r.
____________________
3
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 29.
Statuta Općine Ervenik (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 13/01 i 7/05), Općinsko vijeće
Općine Ervenik, na 9. sjednici, od 22. prosinca 2006.
godine, donosi
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2007. godinu
Ovim programom, koji je u skladu s Programom
mjera za unapređenje stanja u prostoru i dokumentima
prostornog uređenja, posebno se utvrđuje:
1. opis poslova s procjenom troškova za gradnju
objekata i uređaja, te za nabavu opreme,
2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja
djelatnosti.
U 2007. godini posebno će se djelovanje usmjeriti
na sanaciju i izgradnju objekata i uređaja za
vodoopskrbu i odvodnju, sanaciju i modernizaciju dijela
lokalnih cesta i javnih prometnih površina, te županijskih
cesta koje su od interesa za Općinu Ervenik, te daljnja
sanacija i izgradnja mreže javne rasvjete.
U vezi s navedenim daje se prikaz djelatnosti koje
su sastavni dio ovog programa s napomenom da se
sredstva iskazana u Programu osiguravaju u Proračunu
Općine Ervenik.
Financiranje ovog Programa bi u cjelosti trebao biti
od komunalnog doprinosa, a u nedostatku istog iz drugih
izvora financiranja.
VODOVOD
Naziv projketa: Grupni vodovod Kistanje,
vodovodni podsustav “Radučić”, odvodni cjevovod:
vodosprema “Radučka glava” - odvojak Radučić ogranak Radučić, izgradnja
Financiranje projekta
- Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
R. Hrvatske
700.000,00 kn
Petak, 26. siječnja 2007.
- Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske
700.000,00 kn
- Vlastita sredstva/Ministarstvo financija/
1.260.000,00 kn
UKUPNO:
2.660.000,00 kn
Obrazloženje projekta
Za ovaj dio vodosustava izrađeni su izvedbeni
projekti od strane IPZ Zagreb 1982. i 1983. godine, a
ostalu dokumentaciju potrebnu za izvođenje zahvata
u prostoru kompletirao i pripremio JUOO u razdoblju
2004.-2006. Ukupna dužina cjevovoda je 4.612,5m, fi
250 mm.
Izgradnjom cjevovoda omogućit će se vodoopskrba
naselja Radučić priključkom na javni vodsovodni
sustav. Naselje Radučić bi bilo prvo naselje na području
Općine Ervenik koje bi trajnije riješilo problem
vodoopskrbe, a istodobno bi bilo uzorom i poticaj za
još veće napore svih subjekata za nastavak izgradnje
cjevovoda s objektima na njima za ostala naselja koje
pokriva vodovodni podsustav Radučić (prije svega:
Mokro Polje, Pađene i Oton te dio područja Grada
Knina: Oćestovo, Radljevac i Žagrović).
Radi poboljšanja i osiguranja uvjeta života na
području Općine Ervenik ovaj Program je ocjenjen
rangom prvog reda važnosti u Programu ukupnog
razvoja Općine (PUR) i Regionalnom operativnom
programu Županije (ROP).
Projekat nominiran kroz Program “Integralni razvoj
lokalne zajednice”, EIB II, Ministarstva mora, turizma,
prometa i razvitka (23.03.2005.god.).
CESTOGRADNJA
Naziv projekta: Lokalne prometnice, izgradnja
U 2007. godini planira se modernizacija i izgradnja
loklanih cesta u ukupnoj dužini od cca 1 200,00 m.
Kroz 2007. godinu Vijeće će u suradni s prestavnicima
mjesnih odbora odrediti lokaciju izgradnje.
Financiranje
Proračunom za 2007. godinu planira se 400.000,00
kn što bi kroz Program pomoći organizacije UNDPZadar bilo zadovoljavajuće.
Obrazloženje projekta
Cestovna povezanost je od iznimne važnosti za
lokalnu zajednicu u razvoju komunalne infrastrukture
bitno utječe na poboljšanje uvjeta života i povećanju
ukupnog standarda.
JAVNA RASVJETA
Naziv projekta: Javna rasvjet, izgradnja
U 2007. godini planira se nastavak izgradnje
objekata javne rasvjete, a prema proračunskim
mogućnostima.
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Financiranje projekta
U proračunu se osigurava 95.000,00 kn za izgradnju
objekata javne rasvjete.
Obrazloženje projekta
Stanovništvo Općine ovom dijelu komunalne
infrastrukture posvećuje veliku pažnju. Javna rasvjeta
ima važan funkcionalni, sigurnosni i estetski elemenat.
Ovaj program stupa na snagu danom objave u
“Službenom vijesniku Šibensko-kninske županije”, a
primjenjivat će se kroz 2007. godinu.
KLASA: 363-01/06-01/1
URBROJ: 2117/01-01-06-4
Knin, 22. prosinca 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ERVENIK
PREDSJEDNIK
Milorad Ilić, v.r.
____________________
4
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 29. Statuta
Općine Ervenik (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 13/01 i 7/03), Općinsko vijeće Općine
Ervenik, na 9. sjednici, od 22. prosinca 2006. godine,
donosi
PROGRAM
održavanja komunalne
infrastrukture za 2007. godinu
PREDMET PROGRAMA
Ovim programom utvrđuje se opis i opseg poslova
održavanja komunalne infrastrukture s procjenom
pojedinih troškova po djelatnostima, a koje se financiraju
iz komunalne naknade (Članak 22. stavak 1. Zakona
o komunalnom gospodarstvu), i to za:
1. održavanje čistoće
2. održavanje nerazvrstanih cesta,
3. održavanje groblja
4. održavanje javne rasvjete.
OPIS I OPSEG POSLOVA REDOVITOG
ODRŽAVANJA
1. Održavanje čistoće
Općina raspolaže određenim kontigentom
kontejnera (30) za kućni otpad koji se planiraju za
Broj 1 - Strana 75
razmještaj na području Općine. Komunalni pogon će
izraditi plan razmještaja i osigurati redovit odvoz kućnog
otpada samostalno ili u suradnji s komunalnim
poduzećima u okruženju.
Financiranje projekta: Proračun Općine Ervenik
Obrazloženje projekta: Prema Odluci o
komunalnom redu i prema prioritetima područja
razvrstano u zone. Ovoj djelatnosti posebnu pažnju
posvetiti u vrijeme turističke sezone (od 1. svibnja do
30. rujna).
2. Održavanje nerazvrstanih cesta
U sklopu Programa gradnje lokalnih prometnica
Općina će provoditi interventne akcije u okviru ove
djelatnosti.
Održavanje nerazvrstanih cesta odnosi se na one
površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi
i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nisu
razvrstane ceste prema posebnim propisima.
Financiranje projekta: Proračun Općine Ervenik
Obrazloženje projekta: U okviru održavanja
objekata komunalne infrastrukture održavanje
nerazvrstanih cesta ima prioritetno značenje. U vrijeme
intezivne vegetacije preporuča se šišanje živice uz ceste
zbog sigurnosti u prometu.
Redoviti nadzor nad stanjem nerazvrstanih cesta
obavlja se pregledom, i to:
- u ZONI A svakim danom,
- u ZONI B jednom tjedno.
Izvanredni nadzor nad svim nerazvrstanim cestama
provodi se odmah za vrijeme elementarnih nepogoda
(jakih pljuskova, vjetrova i sl.) i nakon njihova
prestanka.
3. Održavanje groblja
Sadrži pomoć u održavanju groblja uz dogovor s
mjesnim odborima, mjesnim odborima i predstavnicima
crkvenih odbora i crkve.
Financiranje: iz komunalne naknade i drugih izvora
4. Održavanje javne rasvjete
Održavanje javne rasvjete obuhvaća upravljanje,
održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivši
podmirivanje troškova za električnu energiju za
rasvjetljivanje javnih površina i javnih cesta koje prolaze
kroz naselja i nerazvrstanih cesta.
Obavljanje: odabrani izvoditelj - prema ugovoru.
Financiranje: iz komunalne naknade i komunalnog
doprinosa.
Procjena troškova: 150.000,00 kuna.
Strana 76 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
5. U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalne
naknade obaveznika plaćanja komunalne naknade
sredstva se osiguravaju iz drugih izvora.
Ovaj program stupa na snagu danom objave u
“Službenom vijesniku Šibensko-kninske županije”, a
provodit će se kroz 2007. godinu.
KLASA: 363-01/06-01/2
URBROJ: 2117/01-06-1
Knin, 22. prosinca 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ERVENIK
PREDSJEDNIK
Milorad Ilić, v.r.
____________________
5
Na temelju članka 3. stavka 15. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 29.
Statuta Općine Ervenik (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije “, broj 13/01 i 7/05), Općinsko vijeće
Općine Ervenik, na 9. sjednici, od 22. prosinca 2006.
godine, donosi
PROGRAM
obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog
značaja za 2007. godinu
A. PREDMET PROGRAMA
Općinsko poglavarstvo Općine Ervenik Programom
obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja
za Općinu Ervenik odredilo je način, opseg i kakvoću
obavljanja pojedine komunalne djelatnosti
Tim programom obuhvaćene su sljedeće djelatnosti:
1. deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija,
2. hvatanje odbjeglih i napuštenih životinja,
3. javno oglašavanje,
4. označivanje naselja,
5. opskrba pokretnom trgovinom,
6. održavanje spomenika i spomen-obilježja,
7. uklanjanje protupravno postavljenih predmeta,
osiguranje radova održavanja i sprječavanja
nezakonitog djelovanja na javnim površinama,
8. opskrba pitkom vodom.
B. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA
1. Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija
Deratizacija je metoda uništavanja i suzbijanja
opasnih glodavaca. Provodi se dva puta u godini
Petak, 26. siječnja 2007.
upotrebom bioloških, mehaničkih ili kemijskih metoda
i sredstava (meka) koja nisu škodljiva za ljude i domaće
životinje.
Deratizacija se provodi u razdoblju ožujak - travanj
i listopad - studeni.
Deratizacijom se obuhvaćaju:
- sve prometnice u naseljima
- zone ostalih javnih površina.
Deratizacija se obavlja i na ostalim mjestima Općine
Ervenik po nalogu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine i suradnji mjesne samouprave.
Obavljanje: Cian d.o.o. - Split.
Financiranje: iz komunalne naknade.
2. Hvatanje odbjeglih i napuštenih životinja
Hvatanje odbjeglih i napuštenih životinja obuhvaća:
- hvatanje pasa, mačaka i ostalih lutalica,
- cijepljenje, čuvanje i hranidbu uhvaćenih lutalica,
- udomljavanje ili neškodljivo uklanjanje uhvaćenih
lutalica,
- prikupljanje i neškodljivo uklanjanje uginulih
životinja.
Ova se djelatnost provodi neprekidno tijekom cijele
godine.
Financiranje: iz komunalne naknade.
3. Javno oglašavanje
Javno plakatiranje i oglašavanje te postavljanje
reklamnih panoa obavlja se na posebnim, za to
određenim mjestima tzv. publicitetima.
Obavljanje: komunalni pogon Općine.
Financiranje: iz cijene usluge.
4. Označivanje naselja
Ova djelatnost obuhvaća:
- postavljanje i održavanje oznaka (ploča) naselja.
Ova se djelatnost obavlja tako da sve oznake budu
uvijek u urednom stanju i lako uočljive.
Obavljanje: odabrani izvoditelj - prema ugovoru.
Financiranje: iz komunalne naknade.
5. Opskrba pokretnom trgovinom
Opskrba pokretnom trgovina odnosi se prvenstveno
za starije, nemoćne osobe ili na drugi način
hendikepirane osobe kojima je potrebna pomoć.
Obavljanje: odabrani izvoditelj - prema ugovoru.
Financiranje: iz cijene usluge.
6. Održavanje spomenika i spomen-obilježja
Općina Ervenik skrbi o spomenicima i spomen
obilježjima.
Za ovu djelatnost potrebno sačiniti popis spomenika
i spomen obilježja nakon čega odrediti prioritete.
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Obavljanje: odabrani ponuditelj prema ponudi.
Financiranje: iz komunalne naknade.
7. Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta,
osiguranje radova održavanja i sprječavanja
nezakonitog djelovanja na javnim površinama
Ova se djelatnost obavlja temeljem Odluke o
komunalnom redu Općine Ervenik, a izvršava se
rješenjem komunalnog redarstva.
Obavljanje: odabrani ponuditelj prema ugovoru.
Financiranje: rješenjem komunalnog redara.
Broj 1 - Strana 77
C) OSIGURANJE SREDSTAVA PROGRAMA
Odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu
(“Narodne novine”, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/
04 i 178/04) djelatnosti iz ovog Programa za koje su
predviđena sredstva iz komunalne naknade financiraju
se iz komunalne naknade koju plaćaju svi vlasnici,
odnosno korisnici stambenog prostora, poslovnog
prostora, garažnog prostora, građevinskog zemljišta
koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i
neizgrađenog građevinskog zemljišta.
U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalne
naknade obaveznika plaćanja komunalne naknade
sredstva se osiguravaju iz drugih izvora financiranja.
8. Opskrba pitkom vodom
Područja Općine Ervenik još nema vodovodnu
mrežu, pa je u dugotrajnim sušnim razdobljima potrebna
dorema pitke vode za stanovništvo. U takvim
okolnostima kućanstva plaćaju isporučenu vodu po
cijeni vode na području Grada Knina, a odabrani
ponuditelj obavlja dostavu vode.
Opskrba vodom stanovništva obavljat će se prema
evidenciji komunalne službe i predsjednika mjesnih
odbora.
Obavljanje: ugovoreni dobavljač
Financiranje: 50% od cijena prema posebnoj odluci.
Ovaj program primjenjivat će se kroz kalendarsku
2007. godinu, stupa na snagu 01. siječnja 2007. godine,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.
KLASA: 363-01/06-01/3
URBROJ: 2117/01-01-06-1
Knin, 12. prosinca 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ERVENIK
PREDSJEDNIK
Milorad Ilić, v.r.
____________________
VI.
OPĆINA KIJEVO
OPĆINSKO VIJEĆE
1
Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 96/03), članka 55. Zakona o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 117/93, 69/97, 33/
00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03) i članka 30. Statuta Općine Kijevo (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 05/06 i 10/06), Općinsko vijeće Općine Kijevo, na 16. sjednici, od 22. prosinca
2006. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Kijevo za 2006. godinu
A. PRIHODI
OPĆI DIO PRORAČUNA
SVEUKUPNO PRIHODI
2.601.000,00
168.900,00
2.769.900,00
BROJ
KONTA
6
61
611
6111
613
PLAN REBALANS
2.401.000,00
221.800,00
505.000,00
-12.600,00
450.000,00
31.000,00
450.000,00
31.000,00
40.000,00
-34.600,00
UKUPNO
2.622.800,00
492.400,00
481.000,00
481.000,00
5.400,00
VRSTA PRIHODA
PRIHODI POSLOVANJA
Prihodi od poreza
Porez i prirez na dohodak
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
Porezi na imovinu
Strana 78 - Broj 1
6134
614
6142
6145
63
633
6331
634
6341
6342
64
641
6413
642
6422
6423
65
651
6512
652
6523
8
84
844
8441
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Povremeni porezi na imovinu
10.000,00
Porezi na robu i usluge
15.000,00
Porez na promet
5.000,00
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
10.000,00
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata
1.700.000,00
unutar opće države
Pomoći iz proračuna
650.000,00
Tekuće pomoći iz proračuna
650.000,00
Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države
1.050.000,00
Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 50.000,00
Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar
opće države
1.000.000,00
Prihodi od imovine
111.000,00
Prihodi od financijske imovine
1.000,00
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
1.000,00
Prihodi od nefinancijske imovine
110.000,00
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
100.000,00
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
10.000,00
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim
75.000,00
propisima
Administrativne (upravne) pristojbe
5.000,00
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade
5.000,00
Prihodi po posebnim propisima
70.000,00
Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene
70.000,00
posebnim zakonom
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I
ZADUŽIVANJA
0,00
Primici od zaduživanja
0,00
Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija 0,00
izvan javnog sektora
Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih
0,00
institucija izvan javnog sektora
A. RASHODI
OPĆI DIO PRORAČUNA
SVEUKUPNO RASHODI
2.601.000,00
3
PRIHODI POSLOVANJA
1.197.000,00
31
Rashodi za zaposleno
375.000,00
311
Plaće
310.000,00
3111
Plaće za redovan rad
310.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
8.000,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
8.000,00
313
Doprinosi na plaće
57.000,00
3132
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
52.000,00
3133
Doprinosi za zapošljavanje
5.000,00
32
Materijalni rashodi
515.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
40.000,00
3211
Službena putovanja
20.000,00
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 18.000,00
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
2.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
122.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
25.000,00
3223
Energija
90.000,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
5.000,00
3225
Sitni inventar i auto gume
2.000,00
323
Rashodi za usluge
270.000,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
30.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
40.000,00
3234
Komunalne usluge
5.000,00
Petak, 26. siječnja 2007.
-4.600,00
-9.000,00
-2.600,00
-6.400,00
173.200,00
5.400,00
6.000,00
2.400,00
3.600,00
1.873.200,00
300,00
300,00
172.900,00
-40.000,00
650.300,00
650.300,00
1.222.900,00
10.000,00
212.900,00
4.200,00
-800,00
-800,00
5.000,00
10.000,00
-5.000,00
67.000,00
1.212.900,00
115.200,00
200,00
200,00
115.000,00
110.000,00
5.000,00
142.000,00
2.000,00
2.000,00
65.000,00
65.000,00
7.000,00
7.000,00
135.000,00
135.000,00
147.100,00
147.100,00
147.100,00
147.100,00
147.100,00
147.100,00
147.100,00
147.100,00
168.900,00
205.200,00
2.900,00
3.000,00
3.000,00
-1.600,00
-1.600,00
1.500,00
1.000,00
500,00
240.200,00
55.500,00
56.500,00
0,00
-1.000,00
-1.500,00
9.500,00
-13.000,00
2.000,00
0,00
126.700,00
4.000,00
70.000,00
1.700,00
2.769.900,00
1.402.200,00
377.900,00
313.000,00
313.000,00
6.400,00
6.400,00
58.500,00
53.000,00
5.500,00
755.200,00
95.500,00
76.500,00
18.000,00
1.000,00
120.500,00
34.500,00
77.000,00
7.000,00
2.000,0
396700,00
34.000,00
110.000,00
6.700,00
Petak, 26. siječnja 2007.
3237
3238
3239
329
3291
3292
3293
3294
34
342
3423
343
3431
3433
3434
35
352
3522
37
372
3721
38
381
3811
385
3859
4
42
422
4221
4222
4223
423
4231
45
451
4511
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Intelektualne i osobne usluge
150.000,00
Računalne usluge
10.000,00
Ostale usluge
5.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
83.000,00
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
25.000,00
povjerenstava i slično
Premije osiguranja
2.000,00
Reprezentacija
50.000,00
Članarine
1.000,00
Financijski rashodi
12.000,00
Kamate za primljene zajmove
0,00
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih
0,00
financijskih institucija izvan javnog sektora
Ostali financijski rashodi
12.000,00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
5.000,00
Zatezne kamate
5.000,00
Ostali nespomenuti financijski rashodi
2.000,00
Subvencije
100.000,00
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i 100.000,00
srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 100.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
55.000,00
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 55.000,00
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
40.000,00
Ošteti rashodi
140.000,00
Tekuće donacije
140.000,00
Tekuće donacije u novcu
140.000,00
Izvanredni rashodi
0,00
Ostali izvanredni rashodi
0,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
1.404.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
Postrojenja i oprema
0,00
Uredska oprema i namještaj
0,00
Komunikacijska oprema
0,00
Oprema za održavanje i zaštitu
0,00
Prijevozna sredstva
0,00
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
0,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc. imovini 1.404.000,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
1.360.000,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
1.360.000,00
Broj 1 - Strana 79
70.900,00
-9.500,00
19.600,00
59.500,00
0,00
220.900,00
500,00
24.600,00
142.500,00
25.000,00
4.500,00
60.000,00
0,00
-5.900,00
2.000,00
2.000,00
6.500,00
110.000,00
1.000,00
6.100,00
2.000,00
2.000,00
-7.900,00
-2.000,00
-4.800,00
-1.100,00
53.000,00
53.000,00
4.100,00
3.000,00
200,00
900,00
153.000,00
153.000,00
53.000,00
-29.000,00
153.000,00
26.000,00
-29.000,00
-14.000,00
-56.000,00
-64.500,00
-64.500,00
8.500,00
8.500,00
26.000,00
26.000,00
84.000,00
75.500,00
75.500,00
8.500,00
8.500,00
-36.300,00
170.100,00
23.000,00
8.000,00
3.000,00
12.000,00
147.100,00
147.100,00
-206.400,00
-162.400,00
-162.400,00
1.367.700,00
170.100,00
23.000,00
8.000,00
3.000,00
12.000,00
147.100,00
147.100,00
1.197.600,00
1.197.600,00
POSEBNI DIO
Rashodi u iznosu 1.402.200,00 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.367.700,00
rasporedjuju se po nositeljima i korisnicima:
RAZDJEL 01. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 1. Općinsko vijeće i administracija
Račun
Opis
Aktivnost 1. Administrativno i stručno osoblje
Plan
752.000,00
Izmjena
1.101.100,00
3111
3121
3132
3133
310.000,00
8.000,00
52.000,00
5.000,00
313.000,00
6.400,00
53.000,00
5.500,00
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi za zdravstveno os.
Doprinosi za zapošljavanje
Strana 80 - Broj 1
3211
3212
3213
3221
3223
3224
3225
3231
3232
3233
3237
3238
3239
3292
3293
3294
3299
3423
3431
3433
3434
3859
4221
4222
4223
4231
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Službena putovanja
Naknade za prijevoz
Stručno usavršavanje zaposlenih
Uredski materijal
Energija
Materijal i dijel. za održavanje
Sitni inventar i auto gume
Usluge telefona, pošte i prijev.
Usluge tek. i inv. održ.
Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Premija osiguranja
Reprezentacija
Članarina
Ostali nespomenuti rashodi
Kamate na zajmove
Usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti fin. ras.
Izvanredni rashodi
Uredska oprema
Komunikacijska oprema
Oprema za održ. i zaštitu
Osobni automobil
Aktivnost 2. Općinsko vijeće
3233 Usluge promidžbe i informiranja
3291 Naknade za rad pred. i izvršnih t.
3293 Reprezentacija
Petak, 26. siječnja 2007.
20.000,00
18.000,00
2.000,00
25.000,00
40.000,00
5.000,00
2.000,00
30.000,00
10.000,00
15.000,00
150.000,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00
25.000,00
1.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.500,00
18.000,00
1.000,00
34.500,00
27.000,00
7.000,00
2.000,00
34.000,00
0,00
0,00
220.900,00
500,00
24.600,00
6.500,00
85.000,00
1.000,00
0,00
2.000,00
3.000,00
200,00
900,00
8.500,00
8.000,00
3.000,00
12.000,00
147.100,00
65.000,00
15.000,00
25.000,00
25.000,00
50.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
80.000,00
50.000,00
30.000,00
110.000,00
50.000,00
60.000,00
5.000,00
5.000,00
6.700,00
6.700.00
GLAVA 2. KOMUNALNO GOSP. POSLOVI I DRUŠT. DJ.
Aktivnost 1. Javna rasvjeta
3223 Energija
3232 Usluge tek. i inv. održavanja
Aktivnost 2. Deratizacija i dezinsekcija
3234 Komunalne usluge
Aktivnost 3. Održavanje cesta
3232 Održavanje neraz. cesta
Aktivnost 4. Ulaganje u Komunalno društvo
3522 Subvencije trgovačkim društvima
Aktivnost 5. Socijalna skrb
3721 Stipendije i školarine
3721 Naknade građ. i kućanstvima u novcu
3811
Naknade građ. i kućanstvima u naravi
Aktivnost 6. tekuće donacije
3811 NK Zrinski Kijevo
3811 MNK Kijevo
3811 HPD Sinjal 1831 Kijevo
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
153.000,00
153.000,00
55.000,00
0,00
40.000,00
15.000,00
37.000,00
16.000,00
10.000,00
11.000,00
140.000,00
20.000,00
15.000,00
13.000,00
64.500,00
4.000,00
10.000,00
4.000,00
Petak, 26. siječnja 2007.
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Lovačko društvo Kijevo
Boćarski klub Kijevo
Kninski muzej Knin
KUD Dinara Kijevo
Župa sv Mihovila Kijevo
Zaštita i spašavanje
GD crvenog križa Knin
Ostale tekuće donacije
GLAVA 3. KAPITALNA ULAGANJA
Program 1. Izgradnja općinskog doma
Program 2. Izgradnja i održ. lokalnih cesta
Program 3. Ulaganje u sportske objekte
Program 4. Adaptacija česme
Program 5. Ulaganje u groblje i mrtvačnicu
Program 6. Planinarski dom
Program 7. Automobil (leasing)
Program 8. Informatička oprema
Ove Izmjene i dopune Proračun primjenjivat će
se od 01. siječnja 2006. godine, a objavit će se u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa:400-06/06-01/16
Ur. broj:2182/15-01/06-03
Kijevo, 22. prosinca 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
PREDSJEDNIK
Mićo Jurić-Ćivro, v. r.
____________________
2
Broj 1 - Strana 81
10.000,00
15.000,00
7.000,00
5.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
25.000,00
5.000,00
8.500,00
5.000,00
3.000,00
500,00
0,00
7.300,00
17.200,00
1.404.000,00
1.197.600,00
150.000,00
500.000,00
25.000,00
75.000,00
510.000,00
100.000,00
30.000,00
14.000,00
106.200,00
1.091.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavku
opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarenje programa.
Program iz stavka 1. ovog članka se odnosi na
područje Općine Kijevo za 2006. godinu.
Članak 2.
Sredstva za ostvarenje ovog Programa se temelje
na sredstvima koja se planiraju dobiti putem naplate
komunalnog doprinosa, cijene komunalne usluge,
naknade za priključenje, Proračuna Općine Kijevo i
drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.
PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
S
RASPODJELOM
SREDSTAVA
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 30.
Statuta Općine Kijevo (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 05/06 i 10/06), Općinsko vijeće
Općine Kijevo, na 16. sjednici, od 22. prosinca
2006.godine, donosi
Članak 3.
U skladu predviđenih prihoda izvršit će se gradnja,
rekonstrukcija i investicijsko održavanja slijedećih
projekata s procjenom troškova kako slijedi:
IZMJENE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Kijevo za
2006. godinu
a) Predviđeni iznos sredstava za ostvarivanje dijela
programa koji se odnosi na izgradnju i održavanje
nerazvrstanih cesta i javne rasvjete su:
UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom se utvrđuje opis poslova s
procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i
1. JAVNA RASVJETA I NERAZVRSTANE
CESTE
IZVORI SREDSTAVA
- općinski proračun
UKUPNO:
2006. godina
1.091.400
1.091.400
Strana 82 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
b) U skladu s predviđenim sredstvima planira se
izvršiti gradnja komunalne infrastrukture
2006. godina
- Izgradnja i održavanje nerazvrstanih
cesta i nogostupa
1.091.400
UKUPNO:
1.091.400
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Sukladno dinamici pritjecanja financijskih sredstava
vršit će se i realizacija gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture utvrđene ovim Programom.
Članak 5.
Sukladno prihodovnim sredstvima, konačnim
vrijednostima investicija i tehničkim mogućnostima
izvedbe projekata ovaj Program se može mijenjati i
nadopunjavati tijekom razdoblja za koji je donijet.
Članak 6.
Iznosi navedeni u članku 3. točka 1. pod b.
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Kijevo iskazani su
bez PDV-a.
Članak 7.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja,
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2006. godine.
Petak, 26. siječnja 2007.
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2006. godini na području
Općine Kijevo za komunalne djelatnosti:
1. održavanje nerazvrstanih cesta,
2. održavanje javne rasvjete
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom
pojedinih troškova po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnim za
ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
U 2006. godini održavanje komunalne infrastrukture
iz članka 1. ovog Programa u Općini Kijevo obuhvaća:
1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
2.1. Održavanje nerazvrstanih cesta, nasipanje
oštećenja na neasfaltiranim cestama, betoniranje
rubnjaka uz asfaltirane ceste
50.000 kn
Sredstva za izvršavanja ovih radova financirat će
se iz komunalne naknade i proračuna Općine Kijevo.
2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
3.1. utrošak električne energije za javnu rasvjetu
50.000 kn
Klasa: 363-01/06-01/16
Ur.broj: 2182/15-01/06-04
Kijevo, 22. prosinca 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
PREDSJEDNIK
Mićo Jurić-Ćivro, v. r.
3.2. tekuće održavanje i zamjena dotrajalih svjetiljki,
osigurača i ostalog potrošnog materijal
60.000 kn
UKUPNO:
110.000 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki
financirat će se iz komunalne naknade i proračuna
Općine Kijevo.
____________________
3
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03pročišćeni tekstu, 82/04 i 178/04) i članka 30. Statuta
Općine Kijevo (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 05/06 i 10/06), Općinsko vijeće Općine
Kijevo, na 16. sjednici, od 22. prosinca 2006. godine,
donosi
IZMJENE PROGRAMA
održavanje komunalne infrastrukture na
području Općine Kijevo u 2006. godini
Članak 3.
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa
utvrđuju se u ukupnom iznosu od 160.000 kuna.
Članak 4.
Iznosi navedeni u Programu održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Kijevo u 2006.
godini iskazani su bez PDV-a.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja,
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2006. godine.
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Klasa: 363-05/06-01/16
Ur.broj: 2182/15-01/06-05
Kijevo, 22. prosinca 2006.
Broj 1 - Strana 83
1. Pomoć Muzeju grada Knina
2. Pomoć KUD Kijevo
3. Tiskanje lista naše Kijevo
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
PREDSJEDNIK
Mićo Jurić-Ćivro, v. r.
____________________
4
Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju
javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/
90 i 27/93) i članka 30. Statuta Općine Kijevo
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 05/
06 i 10/06), Općinsko vijeće Općine Kijevo, na 16.
sjednici, od 22. prosinca 2006.godine, donosi
IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi
Općine Kijevo za 2006. godinu
UVODNA ODREDBA
Članak 1.
Ovim programom se utvrđuju svi oblici poticanja i
promicana kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose
razvitku i unapređenju kulturnog života na području
Općine Kijevo, njihov sadržaj i opseg, kao i iskaz
financijskih sredstava za njegovo ostvarenje u 2006.
godini.
JAVNE POTREBE U KULTURI
Članak 2.
Sredstva za ostvarenje programa javnih potreba u
kulturi na području Općine Kijevo rasporedit će se za:
1. djelatnost i poslove udruženja i drugih organizacija
u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i
kulturnog stvaralaštva,
2. kulturne akcije i manifestacije,
3. adaptiranje i prijeko potrebni zahvati na objektima
kulture.
1. Djelatnost i poslovi udruženja i drugih organizacija
u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i
kulturnog stvaralaštva
Kulturno -umjetničke udruge s različitima
područjima umjetničkog stvaralaštva predstavljaju
značajan oblik djelovanja u sferi kulture na području
Općine Kijevo. Za unapređenje djelovanja kulturnoumjetničkih udruga i umjetničkog stvaralaštva,
proračunom su predviđena sredstva kako slijedi:
7.250,00
3.000,00
13.800,00
Financijska sredstva se odobravaju sukladno
dostavljenim financijskim planovima pojedine udruge,
s definiranim programom i za to specificiranim
izdacima.
2. Kulturne akcije i manifestacije
Tijekom 2006. godine na području Općine Kijevo
planira se organizacija slijedećih kulturnih, zabavnih i
drugih akcija odnosno manifestacija:
- Kulturna manifestacija Kijevski književni susreti
25.000,00 kuna
Navedena manifestacija se realizira u suradnji s
Pučkim učilištem Invictus Zagreb, a za tu svrhu su
predviđena proračunska sredstva u iznosu 25.000,00
kuna.
3. Adaptiranje i prijeko potrebni zahvati na
objektima kulture
Za uređenje i potrebne zahvate na objektima kulture
predviđa se izdvajanje proračunskih sredstava kako
slijedi:
1. Uređenje Doma kulture
250.000,00.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 3.
Sredstva namijenjena za ostvarivanje ovog
programa planirana su proračunom za 2006. godinu,
a obim i dinamika njegove realizacije ovisit će o prilivu
proračunskih sredstava.
Članak 4.
Ukoliko na traženje općinske uprave kulturne
udruge ne dostave financijska izvješća o korištenju
proračunskih sredstava u protekloj godini, odobrena
sredstva ovim programom neće biti dodijeljena.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”, a
primjenjuje se od 01. siječnja 2006. godine.
Klasa: 612-01/06-01/16
Ur.broj: 2182/15-01/06-07
Kijevo, 22. prosinca 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
Strana 84 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Mićo Jurić-Ćivro, v. r.
____________________
5
Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o športu
(“Narodne novine”, broj 111/97,13/98,24/01 i 177/04),
i članka 30. Statuta Općine Kijevo( “Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 05/06 i 10/06),
Općinsko vijeće Općine Kijevo, na 16. sjednici, od
22. prosinca 2006. godine, donosi
IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u športu
Općine Kijevo za 2006. godinu
UVODNA ODREDBA
Članak 1.
Ovim programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi i
djelatnosti u športu od lokalnog značaja koji pridonose
unapređenju športske djelatnosti na području Općine
Kijevo, kao i iskaz financijskih sredstava za njegovo
ostvarenje u 2006. godini.
- financijska pomoć za rad športskih udruga koje
nemaju sjedište na području Općine Kijevo.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 3.
Sredstva namijenjena za ostvarivanje ovog
programa planirana su proračunom za 2006. godinu,
a oblik i dinamika njegove realizacija ovisit će o prilivu
proračunskih sredstava.
Članak. 4.
Ukoliko športske udruge ne dostave financijska
izvješća o korištenju proračunskih sredstava u protekloj
godini, odobrena sredstva ovim programom neće biti
dodijeljena.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”, a
primjenjivat će se od 01. siječnja 2006. godine.
Klasa: 620-01/06-01/16
Ur.broj: 2182/15-01/06-08
Kijevo, 22. prosinca 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
JAVNE POTREBE U ŠPORTU
Članak 2.
Sredstva za ostvarenje programa javnih potreba u
športu od lokalnog značaja na području Općine Kijevo
rasporedit će se za:
1. djelatnosti športskih udruga i
2. ostale športske djelatnosti.
1. Djelatnosti športskih udruga
Športske udruge predstavljaju najvažniji oblik
poticanja i promicanja športa na području Općine
Kijevo. Za unapređenje djelovanja športskih udruga s
ciljem poticanja aktivnosti djece i mladeži, proračunom
su predviđena sredstva kako slijedi:
- NK “Zrinski” Kijevo
4.000,00
- MNK “Kijevo”
10.000,00
- HPD Sinjal 1831 Kijevo
4.000,00
- Lovačko društvo Kijevo
5.000,00
- Boćarski klub Kijevo
8.500,00
Financijska sredstva se odobravaju sukladno
dostavljanim financijskim planovima pojedine udruge,
s definiranim programom i za to specificiranim
izdacima.
2. Ostale športske djelatnosti
- sufinanciranje sudjelovanja uspješnih natjecatelja
s područja Općine Kijevo na športskim natjecanjima,
Petak, 26. siječnja 2007.
PREDSJEDNIK
Mićo Jurić-Ćivro, v. r.
____________________
6
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi
(“Narodne novine”, broj 73/97, 27/01,59/01,82/01 i
103/03) i članka 30. Statuta Općine Kijevo (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 05/06i 10/06),
Općinsko vijeće Općine Kijevo, na 16. sjednici, od
22. prosinca 2006. godine, donosi
IZMJENE PROGRAMA
socijalnih potreba Općine Kijevo
za 2006. godinu
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim programom se utvrđuju oblici kojima će se
osigurati i ostvariti pomoć za podmirenje osnovnih
životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih
osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne
mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih,
gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti, te iskaz
financijskih sredstava za njegovo ostvarenje u 2006.
godini.
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Programom se također utvrđuju i oblici pomoći
stimulacijskog karaktera neovisno od socijalnog statusa
osobe koja ostvaruje pravo na pomoć.
Članak 2.
Korisnici pomoći moraju biti državljani Republike
Hrvatske s prebivalištem i obveznim boravkom na
području Općine Kijevo.
II. SOCIJALNE POTREBE
Broj 1 - Strana 85
za socijalnu skrb Knin i Upravnim odjelom za
zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko -kninske županije.
Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”, a
primjenjivat će se od 01. siječnja 2006. godine.
Klasa: 550-01/06-01/16
Ur.broj: 2182/15-01/06-06
Kijevo , 22. prosinca 2006.
Članak 3.
Sredstva za ostvarenje programa socijalnih potreba,
rasporedit će se za:
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
PREDSJEDNIK
Mićo Jurić-Ćivro, v. r.
1. jednokratne novčane pomoći,
2. troškove ogrijeva i
3. ostale oblike pomoći.
____________________
1. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ
Jednokratna novčana pomoć će se osigurati u
godišnjem iznosu u slijedećim slučajevima:
- jednokratna pomoć socijalno ugroženim
domaćinstvima u ukupnom iznosu od - 10.000 kn
- jednokratna pomoć učenicima osnovnoškolskog
obrazovanja za kupnju knjiga i ostalog školskog pribora
u ukupnom iznosu od - 11.000 kn.
2. PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA
Podmirenje troškova ogrjeva se odobrava
korisnicima socijalne skrbi (samcu ili obitelji), koji se
griju na drva.
Sredstva za podmirenje troškova ogrjeva se
osiguravaju u Proračunu Šibensko-kninske županije u
ukupnom iznosu od 29.920 kn.
3. OSTALI OBLICI POMOĆI
Osim navedenih oblika pomoći Općina Kijevo
sudjeluje u osiguranju i drugih oblika pomoći, kako
slijedi:
- stipendije učenicima višeg i visokoškolskog
obrazovanja u ukupnom iznosu - 16.000 kn.
Članak 4.
Jednokratne novčane pomoći i sredstva za
podmirenje troškova ogrjeva će se uplaćivati na osobne
račune korisnika odnosno isplaćivati iz blagajne.
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 5.
Provedba ovog Programa u dijelu koji se odnosi na
pomoći za ogrjev realizirat će se u suradnji s Centrom
VII.
OPĆINA TISNO
OPĆINSKO VIJEĆE
1
Na temelju članaka 24. Zakona o prostornom
uređenju («Narodne novine», broj 30/94, 68/98, 61/
00, 32/02 i 100/04), Uredbe o uređenju i zaštiti
zaštićenog obalnog područja («Narodne novine», broj
128/04), Suglasnosti ministarstva zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za
prostorno uređenje, Zagreb klasa: 350-02/07-04/02,
Ur.broj:531-06-07-2, od 5.siječnja 2007. godine,
Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru
Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 1/04) i članka 27. Statuta Općine Tisno
(«Službeni v jesnik Šibensko-kninske županije», broj
15/01 i 3/02), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 8.
sjednici, od 19.siječnja 2007. godine, donosi
ODLUKU
o donošenju
Prostornog plana uređenja Općine Tisno
Članak 1.
Donosi se Prostorni plan uređenja Općine Tisno
(u daljnjem tekstu: Prostorni plan).
Prostornim planom se, u skladu sa Strategijom i
Programom prostornog uređivanja Republike Hrvatske
i Prostornim planom Šibensko kninske županije
utvrđuje temeljna organizacija prostora, zaštita
prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti, korištenje i
namjena površina s mjerama i uvjetima njihovog
uređivanja.
Strana 86 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Prostorni plan sadrži uvjete i smjernice za uređivanje
i zaštitu prostora, mjere za unapređivanje i zaštitu
okoliša, područja s posebnim i drugim istaknutim
obilježjima, te granice građevinskih područja naselja i
izdvojenih građevinskih područja izvan naselja.
Članak 2.
Prostorni plan obuhvaća područje Općine Tisno
utvrđeno Zakonom o područjima županija, gradova i
općina u Republici Hrvatskoj («Narodne novine»,
10/97, 124/97, 68/98, 22/99, 117/99, 128/99, 44/00,
129/00, 92/01, 79/02, 83/02) površine 67,03 km2, a
čini ga pet naselja. Naselja u sastavu Općine Tisno
su: Betina, Jezera, Tisno, Dubrava kod Tisna i Dazlina.
Granice obuhvata Prostornog plana, odnosno
granice Općine Tisno ucrtane su u grafičkom dijelu
Prostornog plana u mjerilu 1:25.000.
Članak 3.
Prostorni plan iz članka 1. sadržan je u elaboratu
«Prostorni plan uređenja Općine Tisno», oznake 3432/02. izrađen po URBOS-u d.o.o. Split, a sastoji se
od:
A Tekstualnog dijela:
Knjiga 1.
I OBRAZLOŽENJE
UVODNE NAPOMENE
1. POLAZIŠTA
1.1Položaj, značaj i posebnosti područja Općine
Tisno u odnosu na prostor i sustave Županije i Države
1.1.1 Osnovni podaci o prostoru
1.1.2 Prostorno razvojne i resursne značajke
1.1.3 Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata
prostornog uređenja šireg područja i ocjena postojećih
prostornih planova
1.1.4 Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja
razvoja u odnosu na demografske i gospodarske
podatke te prostorne pokazatelje
2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I
UREĐENJA
2.1 Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja
2.1.1 Razvoj naselja, posebnih funkcija i
infrastrukturnih sustava
2.1.2 Racionalno korištenje prirodnih izvora i
očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša
2.2 Ciljevi prostornog razvoja općinskog značaja
2.2.1 Demografski razvoj
2.2.2 Odabir prostorno razvojne strukture
2.2.3 Razvoj naselja, društvene, prometne i
komunalne infrastrukture
2.2.4 Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i
posebnosti kulturno- povijesnih cjelina
Petak, 26. siječnja 2007.
2.3. Ciljevi prostornog uređenja naselja na području
Općine
2.3.1Racionalno korištenje i zaštita prostora
2.3.2 Utvrđivanje građevinskih područja naselja u
odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću
stanovanja, izgrađenost, iskorištenost i gustoću
izgrađenosti, obilježja naselja, vrijednosti i posebnosti
krajobraza, prirodnih i kulturno povijesnih cjelina
2.3.3 Unapređenje uređenja naselja i komunalne
infrastrukture
3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
3.1 Prikaz prostornog razvitka na području Grada
u odnosu na prostornu i gospodarsku strukturu Županije
3.2 Organizacija prostora i osnovna namjena i
korištenje površina
3.2.1 Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu
površina
3.3Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti
3.4Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
3.4.1Područja posebnih uvjeta korištenja - prirodna
baština
3.4.2Područja posebnih uvjeta korištenja - kulturno
povijesna baština
3.5. Razvoj infrastrukturnih sustava
3.5.1 Prometni infrastrukturni sustav
3.5.2 Elektroenergetski sustav
3.5.3 Vodnogospodarski sustav
3.6.Postupanje s otpadom
3.7 Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš
II ODREDBE ZA PROVOĐENJE
1.UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENE
POVRŠINA
2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA
2.1Građevine od važnosti za Državu i Županiju
2.2Građevinska područja naselja
2.3Izgrađene strukture van naselja
3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH
DJELATNOSTI
4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH
DJELATNOSTI
5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI
TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I
PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO
POVIJESNIH CJELINA
7. POSTUPANJE OTPADOM
8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIŠ
9. MJERE PROVEDBE PLANA
9.1 Obveza izrade prostornih planova
9.2 Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera
9.3 Rekonstrukcija građevina čija je namjena
protivna planiranoj namjeni
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
B Grafičkog dijela:
Knjiga 2.
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
1:25.000
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI:
2.aPromet
1:25.000
2.bEnergetski sustav, pošta i telekomunikacije
1:25.000
2.cVodnogospodarski sustav 1:25.000
3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I
ZAŠTITU PROSTORA:
3.aUvjeti korištenja
1:25.000
3.bPodručja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite
1:25.000
3.cOrganizacija prostora naselja Tisno, Jezera
1:5.000
3.dOrganizacija prostora naselja Betina
1:5.000
4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
1:5.000
Članak 4.
Provedba Prostornog plana temelji se na odredbama
ove odluke, kojima se definira namjena i korištenje
prostora, načini uređivanja i zaštite prostora. Svi uvjeti,
kojima se regulira buduće uređivanje prostora u
granicama obuhvata Prostornog plana, sadržani su u
tekstualnom i grafičkom dijelu Prostornog plana, koji
predstavljaju cjelinu za tumačenje svih planskih
postavki.
Broj 1 - Strana 87
1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENE
POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE TISNO
Članak 6.
Planirano korištenje i namjena površina temelji se
na posebnostima pojedinih područja (prostorno funkcionalnih cjelina):
- zaštićeno obalno područje,
- kopneno zaleđe.
Članak 7.
Zaštićeno obalno područje mora je krajobrazna
cjelina sa statusom područja s posebnim ograničenjima
u korištenju a obuhvaća sve otoke na području Općine
Tisno, pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte i
pojas mora u širini od 300 m od obalne crte a prema
prikazu u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana
u mjerilu 1:25.000 i 1:5.000. Obalna crta je crta plimnog
vala na obali.
Uvjeti određivanja namjene površine u okviru
zaštićenog obalnog područja mora određeni su tako:
- da se u najvećoj mogućoj mjeri sačuvaju
neizgrađeni dijelovi obale od izgradnje stambenih,
turističkih i ostalih građevina,
- da se što veći dio obale (izuzev dijelova obale u
naseljima) sačuva u prirodnom izgledu,
- da se zaštite i hortikulturno urede zelene
površine u građevinskim područjima naselja u cilju
očuvanja i unapređenja krajobraza,
- da se potakne aktivno korištenje kultiviranih
poljoprivrednih površina,
- da se maksimalno štite kulturno povijesne cjeline
i spomenici graditeljske baštine.
Članak 5.
Odredbe Prostornog plana neposredno se
primjenjuju:
- za područja za koja nije utvrđena obveza izrade
detaljnijih planova prostornog uređenja;
- za građenje nove, rekonstrukciju, odnosno zamjenu
postojeće pojedinačne ili više građevina na građevnoj
čestici ili prostornoj cjelini površine do 5.000 m2 unutar
izgrađenog dijela građevinskog područja naselja;
- za rekonstrukciju postojećih (legalnih) građevina;
- za gradnju prometne, komunalne i ostale
infrastrukture;
- za gradnju građevina društvene namjene:
- uprava;
- odgoj i obrazovanje (predškolske i školske
ustanove);
- kultura, umjetnost i tehnička kultura;
- pošta, tržnica;
- dječja igrališta, športske dvorane i otvorena
igrališta.
Članak 8.
Uvjeti određivanja namjene površina na području
kopnenog zaleđa (prostor kopna izvan zaštićenog
obalnog područja mora iz članka 7. ove odluke)
određeni su na način:
- da se omogućava gradnja građevina izvan
granica građevinskog područja u funkciji revitalizacije
poljoprivredne proizvodnje kao osnovni poticaj razvitku
ovog područja;
- da se vrijedno obradivo tlo sačuva od bilo kakve
izgradnje;
- da se sačuvaju temeljne krajobrazne odlike
prostora (vegetacija, postojeća zgusnuta gradnja), te
da se pošumi šumsko stanište degradirano požarima.
Izgrađeni dio građevinskog područja naselja
prikazan je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog
plana, kartografski prikaz broj 4. ‘Građevinska
područja naselja’, u mjerilu 1:5.000.
I Razvoj i uređenje površina naselja
- cjelina izgrađenog i neizgrađenog dijela naselja žuta;
Članak 9.
Za prostor Općine Tisno određeno je slijedeće
korištenje i namjena površina:
Strana 88 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
gospodarska namjena:
ugostiteljsko turistička namjena (crvena):
- turističko naselje (T2);
športsko-rekreacijska namjena (zelena):
- kupališta (R3);
javne zelene površine (zelena):
- javni park (Z1)
zaštitne zelene površine (zelena):
- zaštitne zelene površine (Z)
II Razvoj i uređenje površina izvan naselja
javna i društvena namjena (narančasta):
-vjerska (D7);
gospodarska namjena:
poslovna namjena (narančasta):
-pretežito uslužna (K1);
ugostiteljsko turistička namjena (crvena):
- hotel (T1);
- turističko naselje (T2);
- kamp (T3);
ostale površine:
- kupališta (R3) - zeleno;
- groblje (simbol);
- eksploatacija mineralnih sirovina;
- potencijalne lokacije za marikulturu
poljoprivredne površine (smeđe):
- osobito vrijedno obradivo tlo;
- vrijedno obradivo tlo;
- ostala obradiva tla;
šumske površine:
- zaštitna šuma - svijetlo zeleno;
ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište,
kamena obala - bijelo
Promet
(mreža i objekti za razvoj cestovnog, željezničkog i
pomorskog prometa)
U cilju osiguranja funkcioniranja namjene površina,
osigurane su površine za gradnju i rekonstrukciju
cestovnih građevina, površina za gradnju i
rekonstrukciju pomorskih građevina (morskih luka za
javni promet, luka posebne namjene).
Korištenje i namjena površina iz stavka 1. ovog
članka prikazana je u grafičkom dijelu elaborata
Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1.
‘Korištenje i namjena površina’ u mjerilu 1:25.000.
Petak, 26. siječnja 2007.
Članak 10.
U grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana,
kartografski prikaz broj 3.c ‘Organizacija prostora
naselja Tisno, Jezera’ u mjerilu 1:5.000, kartografski
prikaz broj 3.d ‘Organizacija prostora naselja Betina’
u mjerilu 1:5.000 i kartografski prikaz broj 4.
‘Građevinska područja naselja’ u mjerilu 1:5.000
određena je detaljnija namjena površina za područja
obalnih naselja Betina, Jezera i Tisno.
U okviru naselja iz stavka 1. ovog članka u prikazu
građevinskih područja naselja, pored mješovite
namjene, izdvojena su i područja isključive namjene
(javna i društvena namjena, gospodarska namjena:
ugostiteljsko turistička namjena, športsko rekreacijska
namjena, javne zelene površine, plaže, površina
akvatorija za uređenje luka, groblja, prometne površine
i obala u naselju.
Članak 11.
Detaljnije razgraničavanje prostora Općine Tisno
prema temeljnim obilježjima, namjenama, oblicima
korištenja i zaštite, prikazanim u Prostornom planu na
kartografskim prikazima u mjerilu 1:25.000 i 1:5.000,
određuje se u propisanim detaljnijim planovima
prostornog uređenja, lokacijskom, odnosno građevnom
dozvolom što se izrađuju i donose u skladu s propisima
i odredbama Prostornog plana.
Članak 12.
Unutar građevinskog područja naselja detaljnim
razgraničavanjem određene su zone stanovanja i zone
mješovite namjene:
- Zona stanovanja (S),
- Zone mješovite - pretežito stambene namjene
(M1),
- Zone mješovite namjene M2 (zona centralnih
sadržaja), i
- Zona mješovite namjene - gospodarska sa
stanovanjem (M3).
Zone stanovanja i mješovite namjene prikazane su
na kartografskim prikazima u mjerilu 1:5.000.
Zona stanovanja (S) podrazumijevaju gradnju
samostojećih stambenih i stambeno poslovnih
građevina i gradnju pratećih sadržaja i to:
- prodavaonice robe dnevne potrošnje do 100 m2
ukupne bruto površine,
- predškolske ustanove (dječji vrtići i jaslice),
- ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,
- vjerske građevine,
- ostale namjene koje dopunjuju stanovanje kao
osobne usluge (krojač, obućar, fotograf, servis
kućanskih aparata i sl.) i intelektualne usluge - uredi,
- manji športsko i rekreacijski sadržaji i površine i
sl.,
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
- parkove i dječja igrališta,
- javna parkirališta i garaže,
- ulice i trgove, komunalne i infrastrukturne objekte
i uređaje.
Na površinama mješovite - pretežito stambene
namjene (M1) mogu se rekonstruirati postojeće i
graditi nove stambene i stambeno poslovne građevine
te prateće javne, društvene i poslovne građevine
(sadržaji koji ne ometaju stanovanje na način da
stvaraju buku i prašinu, zagađuju zrak i tlo iznad
dopuštenih vrijednosti ili zahtijevaju teški transport).
Dopušteni prateći sadržaji uključuju:
- trgovački sadržaji do 500 m2 prodajnog prostora,
- predškolske ustanove i škole,
- ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,
- tihi obrt i usluge građanima (krojač, obućar, staklar,
fotograf, servisi kućanskih aparata, servisi osobnih
automobila, praonica osobnih automobila, kemijska
čistionica, foto-kopirnica, zdravstvene usluge,
odvjetnički uredi i predstavništva, intelektualne usluge
i sl.),
- političke, društvene organizacije i sadržaje kulture,
vjerske zajednice,
- pošte, banke i sl.,
- športsko rekreacijska igrališta,
- parkove i dječja igrališta,
- ugostiteljsko - turističke sadržaje (restoran, kafe
bar i sl., hoteli do 80 kreveta).
- javna parkirališta i garaže,
- ulice i trgove, komunalne i infrastrukturne objekte
i uređaje.
Na površinama mješovite - pretežito stambene
namjene (M1) ne mogu se graditi građevine za
gospodarske proizvodne i zanatske djelatnosti (osim
osobnih usluga), skladišta i ostali sadržaji koji zahtijevaju
intenzivan promet ili na drugi način ometaju stanovanje.
Postojeći takvi sadržaji mogu se zadržati. Za dopuštene
prateće i poslovne sadržaje može se koristiti dio
stambene građevine ili dio građevne čestice te posebna
građevina na vlastitoj građevnoj čestici.
Na zasebnim građevnim česticama veličine do 1,0
ha mogu se graditi građevine javne i društvene namjene
(predškolske ustanove i škole, socijalne ustanove,
vjerske građevine), uredski poslovni prostori, sadržaji
ugostiteljsko-turističke namjene, javne garaže, športske
i rekreacijske građevine i igrališta te javne i zaštitne
zelene površine.
Mješovita namjena M2 (zona centralnih sadržaja)
obuhvaća središnje dijelove naselja na otoku i kopnu.
U tim zonama mogu se rekonstruirati postojeće i graditi
nove stambene i stambeno poslovne građevine te javne,
društvene i poslovne građevine. Na površinama
mješovite namjene M2 mogu se graditi i uređivati
Broj 1 - Strana 89
prostori za:
- javnu i društvenu namjenu,
- tržnice, manje robne kuće,
- ugostiteljsko - turističku namjenu (restorani, kafe
barovi, hoteli do 80 postelja, pansioni i sl.),
- šport i rekreaciju,
- parkove i dječja igrališta.
- javna parkirališta i garaže,
- ulice i trgove, komunalne i infrastrukturne objekte
i uređaje.
Na površinama mješovite namjene M2 unutar
zaštićene ruralne cjeline naselja ne mogu se planirati
opskrbni centri i robne kuće s otvorenim parkiralištem
i skladišta kao osnovna namjena.
Mješovita namjena - gospodarska sa stanovanjem
(M3) planirana je na području naselja Dubrava za
smještaj pretežito gospodarskih (poslovnih) građevina
uz mogućnost gradnje poslovnih i stambenih sadržaja
na najviše 50% površine zone.
Članak 13.
Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene dijeli
se na:
- osobito vrijedno obradivo tlo što obuhvaća
kompleks kraškog polja uz naselje Dazlina. Na tim
površinama se omogućava samo rekonstrukcija i
gradnja građevina koje služe za obranu od poplava, za
odvodnju i navodnjavanje, uređenje vodotoka te za
zaštitu voda od zagađivanja, kao i neophodne
prometne, komunalne i ostale infrastrukture ali uz
izvođenje posebnih mjera zaštite;
- vrijedno obradivo tlo što obuhvaća kompleks
poljoprivrednog zemljišta koji se nastavlja na uvalu
Makirina i polje Betine. Na tim površinama omogućava
se gradnja građevina koje služe za obranu od poplava,
za odvodnju i navodnjavanje, uređenje vodotoka te za
zaštitu voda od zagađivanja, uređenje pješačkih i
biciklističkih staza. Omogućava se rekonstrukcija i
gradnja neophodne prometne, komunalne i ostale
infrastrukture. Gradnja na vrijednom obradivom tlu se
može dopustiti uvažavajući posebne zaštitne mjere i
uvjete uređenja prostora;
- ostala obradiva tla čine vinogradi, maslinici i
voćnjaci u blizini naselja te neobrađene livade i oranice
udaljenija od naselja i lošije kakvoće tla. Na ostalom
obradivom tlu omogućava se uređenje pješačkih i
biciklističkih staza te gradnja građevina u funkciji
obavljanja poljoprivredne proizvodnje i drugih građevina
koje se mogu graditi izvan građevinskog područja.
Omogućava se rekonstrukcija i gradnja neophodne
prometne, komunalne i ostale infrastrukture.
Članak 14.
Šume isključivo osnovne namjene obuhvaćaju
Strana 90 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
zaštitne šume, koje uključuju i zaštitno zelenilo i
pejzažne površine uz naselje Jezera i Tisno, odnosno
obalno područje od Tišnjanskog rata do rta Obinuš.
Imaju funkciju zaštite tla od erozije, zaštite naselja,
ugostiteljsko turističkih zona i drugih gospodarskih zona,
športsko rekreacijskih i drugih zona. Pridonese
krajobraznim vrijednostima područja, poboljšanju
mikroklimatskih i ekoloških uvjeta.
Planirana područja zaštitnih šuma treba pošumljavati
autohtonim biljnim vrstama te osigurati mjere zaštite
od požara (prosjeci, hidranti, promatračnice i druge
mjere).
2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA
2.1 GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU
I ŽUPANIJU
Članak 15.
Građevine od važnosti za Državu određene su
posebnim propisima i Prostornim planom Šibensko
kninske županije i na području Općine Tisno jesu:
a) Državne prometne građevine s pripadajućim
objektima i uređajima:
1) Cestovne građevine
- državna cesta D8 (s planiranom obilaznicom
naselja Pirovac i Drage)
- državna cesta D121, Murter - Tisno - D8 (Kapela)
s planiranom obilaznicom uvale Makirina
- državna cesta D59, D8 (Kapela) - Čista
(autocesta)
2) Željezničke građevine
- alternativni koridor jadranske željezničke pruge
Šibenik - Zadar
3) Pomorske građevine
- luka nautičkog turizma kapaciteta 200 vezova i
više (Betina, Tisno, Jezera)
b) Energetske građevine
1) Elektroenergetske građevine
- transformatorsko i rasklopno postrojenje TS 110/
30 kV Kapela
- dalekovodi napona 110 kV
c) Vodne građevine
(2) Građevine za zaštitu voda
- sustav za odvodnju otpadnih voda kapaciteta
27.000 ES; Pirovac - Tisno - Jezera
d) Građevine na zaštićenom području
- sve građevine u Parku prirode VRANSKO
JEZERO za koje se izdaje građevna dozvola prema
posebnom zakonu, osim obiteljske kuće.
d) Ugostiteljske i turističke građevine
- ugostiteljsko-turistička cjelina površine 5 ha i više,
odnosno za 1.000 gostiju i više (Plitka vala, Lovišća,
Rastovac, Prisliga - Jazine).
Petak, 26. siječnja 2007.
Članak 16.
Građevine od važnosti za Županiju na području
Općine Tisno su:
a) Prometne građevine s pripadajućim objektima
i uređajima:
1) Cestovne građevine
- Ž 6250 koja povezuje Betinu i Murter s državnom
cestom D121
- Ž 6085 koja povezuje naselje Jezera na državnu
cestu D121
2) Pomorske građevine
- morska luka za javni promet županijskog značaja
(Tisno, Jezera, Betina)
- brodogradilište (Betina)
- športske luke kapaciteta do 200 vezova (Tisno,
Jezera, Betina)
b) Energetske građevine
1) Elektroenergetske građevine
- dalekovodi 30 kV
- TS 30 kV
2) Kotlovnice snage veće od 10 MJ/s na plin i lož
ulje i 1 MJ/s na kruto gorivo
3) Građevine za transport plina s uređajima i
postrojenjima
c) Vodne građevine
1) Građevine za korištenje voda
- Primorski vodovod (Kovča i Jandrići I i II),
2) Građevine za zaštitu voda
- Građevine sustava odvodnje - građevine i
instalacije sustava odvodnje otpadnih voda (kolektor,
crpke, uređaji, ispusti i dr.) kapaciteta većeg od 5.000
ES, kanalizacijski sustav Pirovac - Tisno - Jezera i
Murter - Betina
d) Ostale građevine
- građevine na zaštićenim dijelovima prirode i onim
predloženim za zaštitu u kategoriji posebnog rezervata
(Makirina - Ivinj)
- zahvati i građevine marikulture
e) Eksploatacija mineralnih sirovina
2.2 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA
Članak 17.
Građevinsko područje naselja su površine:
a) mješovita namjena koju čine;
- mješovita namjena - pretežito stambena (M1)
- mješovita namjena - pretežito poslova (M2)
- mješovita namjena - gospodarska namjena sa
stanovanjem (M3)
b) isključive namjene u kojima je korištenje prostora
podređeno jednoj osnovnoj funkciji, a čine ih:
- stambena namjena (S)
zone javne i društvene namjene (D):
- predškolska i školska (D4)
- kultura (D6)
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
zone ugostiteljsko turističke namjene (T):
- turističko naselje (T2) Mišji vrh - Jezera
luka nautičkog turizma, pogoni za gradnju i remont
brodova (LN)
zone športsko-rekreacijske namjene:
- šport Gradina i Gumna Gomilica u Betini (R1)
- šport Jezera (R1)
- šport Drage u Tisnome (R1)
- kupališta (R3)
Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti
(proizvodne, zanatske, poslovne, ugostiteljsko
turističke, športsko rekreacijske namjene) unutar i
izvan građevinskih područja naselja propisani su u
poglavlju 3. ove odluke.
Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti unutar
građevinskih područja naselja isključive namjene
propisani su u poglavlju 4. ove odluke.
Članak 18.
Negradivi dio građevinskog područja naselja čine
javne zelene i zaštitne zelene površine. Na javnim
zelenim i zaštitnim zelenim površinama, (negradive
površine) u okviru građevinskog područja naselja,
moguće je uređenje kolnih i pješačkih putova, pješačkih
platoa i staza, te stepenica za prilaz moru. Širina
pješačkih pristupnih putova ne može biti veća od 3,0
m.
2.2.1Gradnja u građevinskom području naselja
Članak 19.
Na izgrađenom dijelu građevinskog područja
naselja može se graditi samo na uređenoj građevnoj
čestici, odnosno čestici koja ima najmanje:
- pristup na javno prometnu površinu,
- mogućnost priključka na vodoopskrbni i
elektroopskrbni sustav
- riješen sustav odvodnje otpadnih voda i
- osiguran potreban broj parkirališnih mjesta na
građevnoj čestici.
Iznimno od prethodnog stavka, u izgrađenom dijelu
građevinskog područja naselja, dopušta se kao
privremeno rješenje, gradnja septičke jamu za nisku
građevinu koja ima do dva stana, odnosno kapaciteta
do 10 ES, a za veći kapacitet obvezna je izgradnja
zasebnog uređaja za propisno pročišćavanje otpadnih
voda prije upuštanja u recipijent. Do septičke jame iz
ovog stavka mora biti osiguran kolni prilaz cisterni za
pražnjenje jame.
Na neizgrađenom dijelu građevinskog područja
naselja, unutar zaštićenog obalnog područja mora, može
Broj 1 - Strana 91
se uređivati prostor i graditi nove građevine samo na
temelju odgovarajućeg detaljnijeg prostornog plana.
Na površinama manjim od 5.000 m( unutar naselja
koje su neizgrađene te za koje nije utvrđena obveza
izrade urbanističkog plana uređenja moguće je
uređivati prostor, graditi nove građevine, te
rekonstruirati i zamjenjivati postojeće građevine na
temelju odredbi Prostornog plana.
Zemljište za redovnu uporabu postojeće građevine
za koju nije utvrđena građevna čestica čini pojas
zemljišta oko građevine minimalne širine 1,0 m, odnosno
maksimalne širine H/2 visine građevine (H = visina
građevine mjereno od najniže točke konačno uređenog
terena uz građevinu do vijenca građevine).
U zemljište za redovnu upotrebu građevine ne
mogu biti uključene javno prometne površine, površine
javnog parka ili druge uređene zelene javne površine
kao ni dijelovi susjedne već formirane građevne
čestice.
Pod postojećom građevinom iz stavka 1. ovog
članka smatra se građevina sagrađena na temelju
građevinske dozvole ili koja ima legalan status na
temelju posebnog propisa.
Članak 20.
Javno prometna površina na koju se priključuje
građevna čestica mora imati najmanju širinu 5,5 m.
Unutar izgrađenog građevinskog područja naselja,
najmanju širinu javno prometne površine na koju se
priključuje građevna čestica može biti 3,0 m.
Građevna čestica na spoju ulica različitog značaja
obvezno se priključuje na ulicu nižeg značaja.
Članak 21.
Kada se javna cesta koja prolazi kroz neizgrađeni
dio građevinskog područja uređuje kao ulica, udaljenost
regulacijskog pravca od osi ceste/ulice mora iznositi
najmanje:
- kod državne ceste
10,00 m
- kod županijske ceste
7,50 m
- kod lokalne ceste
4,25 m
- kod nerazvrstane ceste
3,50 m
Unutar izgrađenog dijela građevinskog područja
udaljenost vanjskog ruba ulične ograde od osi
nerazvrstane ceste može biti i manja u slučaju
interpolacije nove građevine između postojećih legalnih
građevina koje su smještene na manjoj udaljenosti. U
tom slučaju utvrđuje se udaljenost prema postojećoj
legalnoj građevini gdje je ta udaljenost veća.
Ulična ograda se podiže iza regulacijskog pravca
u odnosu na javno prometnu površinu.
Strana 92 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Granica građevne čestice u odnosu na javno
prometnu površinu je regulacijski pravac.
Građevina se može postaviti prema javno
prometnoj površini na udaljenosti od najmanje 5,0 m
od ograde građevne čestice, odnosno najmanje 4,0 m
u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja.
Najveća širina kolnog pristup građevnoj čestici s
javno prometne površine može zauzeti najviše 4,0 m
širine ulične fronte čestice.
Članak 22.
Čestice zemljišta čija veličina i oblik ne udovoljavaju
uvjetima za gradnju građevina određenim u ovom
Prostornom planu a koje nemaju direktan pristup s
javne površine, ili se taj pristup ne može osigurati na
način određen u članku 21. ovih odredbi tretiraju se
kao zelene površine.
Članak 23.
Prirodni teren je neizgrađena površina zemljišta
(građevne čestice) prije izgradnje. Uređenjem terena
kod izgradnje stambenih građevina za izgradnju
građevne čestice ne može se nasipanjem ili iskopom
visinski izmijeniti prirodni teren (površina zemljišta
građevne čestice prije izgradnje) više od 1,0 m.
Visina potpornih zidova ne smije prijeći 1,5 m (osim
potpornog zida ceste koji može biti i viši). Ukoliko je
potrebna gradnja višeg potpornog zida tada se rješava
kaskadno s odmakom od najmanje 1,5 m koji treba
ozeleniti.
Izgradnja ograde i potpornih zidova (podzida)
dozvoljava se samo prema postojećim okolnim prilikama
tj. predlaže se tradicionalna kamena obrada potpornih
zidova. Ograde se mogu izvoditi od zelenila (živice
raznog oblika) ili kao metalne ograde na betonskom ili
kamenom postolju visine do 0,5 m (visina postolja),
odnosno ukupne visine ograde od najviše 1,50 m. Na
potezu ulice je potrebno uskladiti ograde kao jedinstveni
potez u pogledu visine, materijala, kamenog veza i
drugih detalja.
Između ceste (ulice) i građevine obvezno je
uređenje predvrtova.
Članak 24.
Na ravnom terenu prizemlje je etaža građevine čija
je kota poda najviše 1,0 m iznad najniže kote uređenog
terena uz građevinu. Na kosom terenu prizemlje je
etaža građevine čija kota poda može biti najviše 2,0 m
iznad najniže kote uređenog terena uz građevinu.
Pod kosim terenom se podrazumijeva nagib terena
veći od 12%.
Petak, 26. siječnja 2007.
Omogućava se izgradnja podruma kao najnižeg
dijela građevine ispod prizemlja. Više od jedne
podrumske etaže se omogućava u slučaju kada se u
drugim podrumskim etažama predviđa uređenje garaže
i u tom slučaju svjetla visina podumske etaže iznosi
maksimalno 2,4 m. Podrumske etaže se ne mogu
namijenjivati za stanovanje. Samo najviša podrumska
etaža može imati dopušteni nadzemni dio, a ostale
moraju biti potpuno ukopane. Dopušta se gradnja
pristupa - rampe u podrumsku etažu najveće širine
4,0 m koji se ne smatra najnižom kotom uređenog
terena uz građevinu.
Članak 25.
Potkrovljem se smatra najviša etaža građevine
ispod krovne konstrukcije. Potkrovlje može biti
oblikovano ravnim ili kosim krovom bez nadozida.
Ukoliko je oblikovano ravnim ili mješovitim krovom,
može imati najviše 60% površine karakteristične etaže
uvučeno od pročelja s ulične strane.
Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova,
na zabatnom zidu ili kao vertikalni otvori u kosini krova
sa svojom krovnom konstrukcijom (luminari). Nagib
krovne konstrukcije luminara mora biti isti kao i nagib
ostalog dijela krovišta. Luminar se može izvesti samo
nad jednim otvorom najveće širine 1,6 m.Potkrovljem
se smatra najviša etaža građevine ispod krovne
konstrukcije. Potkrovlje može biti oblikovano ravnim
ili kosim krovom bez nadozida. Ukoliko je oblikovano
ravnim ili mješovitim krovom, može imati najviše 60%
površine karakteristične etaže uvučeno od pročelja na
način da nije vidljivo s ulice.
Članak 26.
Ako se građevine izvode s kosim krovom minimalni
nagib može iznositi 20o, a maksimalni nagib 35o.
Najveća visina sljemena krova može iznositi 4,0 m od
poda krovišta.
Vijenac krova može biti max. 20-25 cm istaknut
od ruba fasade građevine, a na zabatu 10 cm. U
slučaju gradnje dvovodnog krova obvezno je
postavljanje sljemena krova paralelno sa slojnicama
terena, odnosno paralelno s glavnim uličnim pročeljem
građevine.
Građevine u građevinskom području gospodarske
- poslovne namjene (hale i sl.) mogu se izvoditi s
krovovima manjeg nagiba od nagiba određenog u
stavku 1. ovog članka.
Omogućava se ugradnja sunčanih kolektora na
svim građevinama osim u zaštićenim dijelovima
naselja. Sunčani kolektori mogu zauzeti najviše 1/3
ukupne površine krovnih ploha.
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 27.
Na građevinskim česticama je potrebito urediti
prostor za prikupljanje kućnog otpada. Mjesto za
prikupljanje treba biti lako pristupačno s javne prometne
površine i treba biti zaklonjeno od izravnoga pogleda s
ulice.
Kiosci i pokretne naprave razmještaju se prema
planu korištenja javnih površina Općine Tisno.
Članak 28.
U zonama stanovanja (S) mogu se graditi
samostojeće stambene i stambeno poslovne građevina
prema slijedećim uvjetima:
- minimalna površina na građevnih čestica iznosi
800 m2,
- maksimalni koeficijent izgrađenosti kig 0,2 s tim
da je najveća bruto tlocrtna površina 200 m2. Za
građevine koje imaju bruto tlocrtu površinu veću od
150 m2 obvezno je arhitektonsko rješenje u više
smaknutih volumena usklađeno s krajobraznim
vrijednostima područja,
- maksimalni koeficijent iskorištenosti kis iznosi 0,8,
- građevina može imati najviše tri nadzemne etaže
i krov, odnosno najveću visinu 9,0 m mjereno od najniže
točke uređenog terena uz građevinu,
- najmanjom širinom građevne čestice prema javno
prometnoj površini od 20,0 m,
- građevina se može postaviti na udaljenosti od
najmanje 10,0 m od ograde građene čestice prema
javno prometnoj površini (glavno pročelje građevine).
U zonama mješovite namjene (M1, M2, M3) mogu
se graditi niske i srednje građevine.
Unutar građevinskog područja naselja Dazlina i
Dubrava mogu se graditi niske građevine.
Članak 29.
Niska građevina, u smislu ovih odredbi, jest
građevina stambene ili stambeno - poslovne namjene
na zasebnoj građevnoj čestici do maksimalne visine
Po+P+1 (podrum, prizemlje, kat), odnosno
maksimalne visine 7,0 m na ravnom terenu i 8,0 m na
kosom terenu mjereno od najniže točke uređenog
terena uz građevinu do vijenca građevine.
Niska stambena građevina može imati najviše 2
stana. Na građevnoj čestici, uz nisku građevinu mogu
se graditi pomoćne građevine.
Ukupna bruto razvijena površina niske građevine
može biti do 400 m2. U ukupnu bruto razvijenu
površinu niske građevine uračunavaju se i pomoćne
građevine na građevnoj čestici.
Broj 1 - Strana 93
Srednja građevina u smislu ovih odredbi, jest
samostojeća građevina stambene ili stambeno poslovne namjene (usluge, servisi, manji čisti pogoni,
uredi i sl.) na zasebnoj građevnoj čestici. Srednje
građevine na ravnom terenu mogu se graditi do
maksimalne visine Po+P+2 (podrum, prizemlje, dva
kata), odnosno do maksimalne visine 10,0 m na ravnom
terenu i 11,0 m na kosom terenu mjereno od najniže
točke uređenog terena uz građevinu do vijenca
građevine.
Srednja stambena građevina može imati najviše 4
stana i najviše 800 m2 ukupne bruto razvijene površine.
U najveću bruto razvijenu površinu srednje građevine
uračunavaju se i pomoćne građevine na građevnoj
čestici.
Najviše 50 % od ukupne dopuštene bruto razvijene
građevinske površine srednje građevine može biti
poslovne namjene. Pod poslovnom namjenom
podrazumijevaju se i turistički smještajni kapaciteti.
Srednje građevine, koje imaju bruto tlocrtnu
površinu zatvorenog i natkrivenog dijela (zemljište pod
građevinom) veću od 150 m2, moraju biti riješene u
više volumena usklađeno s tradicijskim oblikovanjem
građevina.
Građevine u nizu se mogu graditi do maksimalne
visine Po+P+1 (podrum, prizemlje, jedan kat), odnosno
do maksimalne visine 6,0 m mjereno od najniže točke
uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine.
Članak 30.
Veličina građevne čestice i intenzitet izgrađenosti
građevne čestice za gradnju niske i srednje građevine
za zone mješovite namjene (M1 i M2) naselja Betina,
Jezera, Tisno i zonu mješovite namjene - gospodarska
sa stanovanjem (M3) određuje se prema načinu
izgradnje kako slijedi i ako nije drugačije određeno ovim
odredbama:
Strana 94 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
NAČIN IZGRADNJE
Petak, 26. siječnja 2007.
građevna čestica za gradnju niske i srednje građevine
M in im a ln a
M a ksim a ln i
M a ksim a ln i
N a jm a n ja i
najveća
širin a (m )
ko e ficije n t
ko e ficije n t
izgrađenosti k ig isko rište n o sti k is
p o vršin a (m 2 )
Srednje građevine
Niske građevine
Neizgrađeni dio naselja
samostojeće građevine
dvojne građevine
420 – 600
350 – 420
1 6 ,0
1 3 ,0 *
0 ,3
0 ,3
0 ,9
0 ,8
350 – 550
300 – 420
250 - 300
1 4 ,0
1 1 ,0 *
8 ,0 *
0 ,3 5
0 ,3 5
0 ,4
0 ,9
0 ,8
0 ,8
800 – 1500
2 5 ,0
0 ,2 5
0 ,8
500 – 800
1 8 ,0
0 ,3
0 ,8
Izgrađeni dio naselja
samostojeće građevine
dvojne građevine
građevine u nizu**
Neizgrađeni dio naselja
sa m o stojeće građevine
Izgrađeni dio naselja
samostojeće građevine
* maksimalna širina građevne čestice za dvojnu građevinu je 16 m, a za građevinu u nizu 10,0 m
** građevine u nizu se mogu graditi samo na temelju detaljnijeg plana uređenja
Članak 31.
U slučajevima kada se neposredno primjenjuju ove odredbe veličina građevne čestice i intenzitet izgrađenosti
građevne čestice za gradnju niske građevine za naselja Dubrava i Dazlina, određuje se prema načinu izgradnje
kako slijedi:
NAČIN IZGRADNJE
građevna čestica za gradnju niske građevine
Najmanja i
Minimalna
Maksimalni
najveća
širina (m)
koeficijent
površina (m2)
izgrađenosti kig
Maksimalni
koeficijent
iskorištenosti kis
400 – 1.000
300 – 420
12,0
10,0*
0,3
0,3
0,9
0,8
350 – 550
300 – 420
250 – 300
10,0
8,0*
6,0*
0,4
0,4
0,4
0,9
0,8
0,8
Niske građevine
Neizgrađeni dio naselja
samostojeće građevine
dvojne građevine
Izgrađeni dio naselja
samostojeće građevine
dvojne građevine
građevine u nizu**
* maksimalna širina građevne čestice za dvojnu građevinu je 16 m, a za građevinu u nizu 10,0 m
** građevine u nizu se mogu graditi samo na temelju detaljnijeg plana uređenja
Članak 32.
Niske građevine mogu se graditi na udaljenosti od najmanje 3,0 m od susjedne međe, a srednje građevine
na udaljenosti od najmanje H/2 (H je visina građevine mjereno od najniže točke uređenog terena uz građevinu
do vijenca građevine).
Udaljenost od javno prometne površine je određena u članku 22. ovih odredbi.
Udaljenost iz stavka 1. ovog članka može biti i manja u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja, ali
ne manja od 2,0 m od susjedne međe pod uvjetom da se na toj strani ne izvode otvori.
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Na isti način, kao u prethodnom stavku, moraju biti
udaljene od granice građevne čestice i dvojne
građevine sa svoje dvije slobodne strane.
Otvorom iz stavka 3. ovog članka ne smatra se
fiksno ostakljenje neprozirnim staklom najveće površine
60 x 60 cm, dijelovi zida od staklene opeke i
ventilacijski otvori najvećeg promjera 15 cm.
Članak 33.
Koeficijent izgrađenosti i iskorištenosti građevinske
čestice može se zadržati prilikom rekonstrukcije
postojećih građevina na građevnim česticama manjim
od onih određenih u članku 31. i 32. ovih odredbi.
Postojeće građevine koje se nalaze unutar
građevinskog područja naselja, odnosno u zonama u
kojima je moguća gradnja tih građevina, a koje imaju
građevnu dozvolu ili su izgrađene temeljem važećih
propisa omogućava se rekonstrukcija u skladu s ovim
odredbama.
Građevine iz stavka 2. ovog članka mogu se
nadograditi do visine određene ovim odredbama i u
slučaju kada drugi uvjeti izgradnje nisu u skladu s ovim
odredbama (veličina i oblik građevne čestice,
koeficijent izgrađenosti i iskorištenosti, udaljenost od
javno prometne površine i međe). Ukoliko se građevina
nadograđuje na udaljenosti manjoj od 2,0 m od susjedne
međe, tada se na tako nadograđenom dijelu ne mogu
postavljati otvori prema toj međi.
Članak 34.
Na građevnoj čestici može se graditi samo jedna
stambena ili stambeno poslovna građevina i pomoćne
građevine kao garaža, spremište, ljetna kuhinja, bazen
i sl., koje funkcionalno služe stambenoj građevini i
zajedno predstavljaju jednu stambeno-gospodarsku
(jedinstvenu uporabnu) cjelinu. Pomoćne građevine
mogu se graditi:
- u gabaritu osnovne građevine;
- kao izdvojene tlocrtne površine na građevnoj
čestici.
Pomoćne građevine mogu imati najveću visinu
podrum, prizemlje i ravni ili kosi krov nagiba 20-30o,
odnosno najviše 4,0 m mjereno od najniže točke
konačno uređenog terena uz građevinu do vijenca
građevine i najveću površinu od 50 m2 ako se grade
kao izdvojene tlocrtne površine na građevnoj čestici.
Mogu se smjestiti na udaljenosti od najmanje 3,0 m od
granice građevne čestice i ne mogu se postavljati
između stambene ili stambeno poslovne građevine i
javno prometne površine.
Garaže se u pravilu grade u gabaritu stambene
građevine. Ako se garaža gradi odvojeno od osnovne
Broj 1 - Strana 95
građevine mora biti smještena na udaljenosti od
najmanje 10,0 m od ruba kolnika državne ceste, 7,0 m
od ruba kolnika županijske ceste i najmanje 5,0 m od
ruba ostalih cesta. Svojim položajem garaža ne smije
ugrožavati sigurnost prometa na javnoj cesti.
Garaže nije moguće postavljati na pročelju
građevnih čestica uz more (prvi red građevina uz
more).
Površina pomoćne građevine uračunava se u
površinu izgrađenosti građevne čestice, osim otvorenih
bazena.
Članak 35.
Oblikovanje građevina; Horizontalni i vertikalni
gabarit građevine (novih i rekonstruiranih građevina),
oblikovanje fasada i krovišta, te upotrebljeni građevinski
materijal, moraju biti usklađeni s vrijednostima
krajobraza, vrijednostima tradicijske arhitekture i u
funkciji podizanja urbaniteta područja.
Ukoliko se fasade izvode u kamenu ne smije se
raditi imitacija kamena, oblagati fasada pločama od
škriljaca, a fuge se moraju obraditi u svijetlim bojama.
Prilikom gradnje novih stambenih građevina,
odnosno rekonstrukcije postojećih stambenih građevina
izvan ruralne cjeline, volumen građevine se oblikuje
na način da je duža tlocrtna dimenzija (dužina
građevine) veća od visine građevine do vijenca
građevine.
Prilikom gradnje novih stambenih i stambeno
poslovnih građevina dozvoljava se postavljanje vanjskih
stepeništa samo za jednu etažu ali se isto ne smije
nalaziti na glavnom pročelju građevine. Moguće je
postavljati vanjska požarna stepeništa u srednjim
građevinama, samo ako je istovremeno predviđeno
unutrašnje stepenište za normalnu komunikaciju među
etažama građevine.
Građevine koje se izgrađuju kao dvojne ili u nizu
moraju s građevinom uz koju su prislonjeni činiti
arhitektonsku cjelinu u pogledu visine građevine,
usklađenosti vijenca građevine, dimenzija i položaja
otvora, balkonske ograde, upotrebljenog materijala,
arhitektonskih detalja na pročelju i dr.
Rekonstrukcije postojeće građevine koja je
građena kao dvojna mora istovremeno obuhvatiti i
rekonstrukciju druge građevine uz koju je prislonjena,
ukoliko se mijenja visina, a radi oblikovnog usklađivanja
dvojnih građevina.
Članak 36.
Podne površine dvorišta, terasa i staza na građevnoj
Strana 96 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
čestici je moguće popločati. Najmanje 30% površine
građevne čestice treba biti uređeno kao vodopropusna
površina (zelenilo na zemlji) u što nije uključena
površina parkirališta.
Na građevnoj čestici je moguća gradnja otvorenog
bazena čija površina se ne obračunava u koeficijent
izgrađenosti i iskorištenosti i građevne čestice. Bazen
se postavlja na udaljenosti od najmanje 2,0 m od
susjedne međe.
Teren oko građevina, potporni zidovi, terase i slično
moraju se izvesti tako da ne narušavaju izgled naselja,
te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu
susjedne čestice i građevina. Dijelove suhozida unutar
građevne čestice zadržati kao karakterističan element
krajobraza.
Članak 37.
Urbanističkim planom uređenja za zaštićene (i
predložene za zaštitu) ruralne cjeline naselja (Betina i
Tisno) moguće je odrediti i drugačije uvjete gradnje
stambenih i stambeno poslovnih građevina na temelju
posebnih uvjeta službe zaštite spomenika kulture. U
tom slučaju je moguće planirati rekonstrukciju
postojećih i gradnju novih građevina uz slijedeće uvjete:
- najmanja površina građevne čestice za nove
građevine iznosi 300 m2,
- najveći koeficijent izgrađenosti kig iznosi 0,8,
- najveći koeficijent iskorištenosti kis iznosi 2,0,
- najveća visina građevina iznosi P+3,
- građevinu je moguće postaviti do javno prometne
površine,
- najmanja udaljenost nove građevine do međe
iznosi 2,0 m.
2.3 IZGRAĐENE STRUKTURE IZVAN
NASELJA
Članak 38.
Izgrađene strukture izvan naselja predstavljaju
postojeća i planirana građevinska područja isključive
namjene (gospodarske - poslovne, ugostiteljsko
turističke i športsko rekreacijske namjene) smještene
izvan naselja i prikazana su u grafičkom dijelu elaborata
Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4. ‘Granice
građevinskog područja naselja’ u mjerilu 1:5.000.
Članak 39.
Izdvojena građevinska područja isključive
(osnovne) namjene izvan naselja su:
- javna i društvena namjena - vjerska (D7): Punta
Ovnja (Modrave)
- poslovna namjena - pretežno uslužna (K1):
Dubrava (Kapela, Veprštak)
- ugostiteljsko turistička namjena (T):
Petak, 26. siječnja 2007.
auto kamp, Uvala Lučice (T3) - neizgrađen
auto kamp Plitka vala (T3) - izgrađen
turističko naselje, hotel, kamp, Jazine (T1, T2, T3)
- djelomično izgrađeno
turističko naselje, kamp, Rastovac (T2, T3) djelomično izgrađeno
turističko naselje, kamp, Lovišća (T2, T3) izgrađeno
auto kamp, uvala Kosirina (T3) - izgrađeno
- športsko rekreacijska namjena (R):
rekreacijske površine (R3) - kupališta
Uvjeti smještaja izgrađenih struktura izvan naselja
propisani su u poglavlju 3. i 4. ove odluke.
Članak 40.
Lokacijska dozvola za gradnju na izdvojenom
građevinskom području iz članka 40. ove odluke izdaje
se na temelju urbanističkog plana uređenja.
2.4
GRADNJA
IZVAN
GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
GRANICA
Članak 41.
Građevine, što se u skladu sa Zakonom mogu ili
moraju graditi izvan građevinskog područja, moraju
se graditi i koristiti na način da ne ometaju
poljoprivrednu proizvodnju, korištenje drugih objekata
te da ne ugrožavaju vrijednosti čovjekovog okoliša i
krajolika.
Izvan građevinskog područja omogućuje se gradnja
građevina slijedećih namjena u skladu s odredbama
Prostornog plana:
1. građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne
djelatnosti:
a) farme - gospodarsko-stambeni sklopovi;
b) gospodarske građevine za uzgoj stoke i peradi
- tovilišta;
c) ostale poljoprivredne gospodarske građevine
(staklenici, plastenici, spremišta za alat i dr.)
2. vidikovci
3. groblja
4. građevine za potrebe eksploatacije mineralnih
sirovina
5. marikultura
6. građevine - mreža i objekti prometne,
energetske i komunalne infrastrukture.
Građenjem građevina izvan građevinskog područja
ne mogu se formirati naselja i ulice te se ne mogu
graditi neposredno uz vodotoke, uz državnu i županijsku
cestu i na površinama vrijednog obradivog
poljoprivrednog tla.
Građenje izvan građevinskog područja mora biti
uklopljeno u krajobraz tako da se:
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
- očuva kakvoća i cjelovitost poljoprivrednog
zemljišta i šuma,
- očuva prirodni prostor pogodan za rekreaciju, a
gospodarska namjena usmjeri na predjele koji nisu
pogodni za rekreaciju,
- očuvaju kvalitetni i vrijedni vidici,
- sukladno posebnim propisima riješi odvodnja,
pročišćavanje otpadnih voda i zbrinjavanje otpada.
Građevine iz stavka 2. alineja 1. ovog članka
moraju se graditi izvan:
- zaštićenih prirodnih predjela, prikazanih na
kartografskom prikazu 3.a., 1:25000
- osobito vrijednog i vrijednog obradivog tla,
prikazanog na kartografskom prikazu 1., 1:25000
- koridora prometnica prikazanih na kartografskom
prikazu 2.a., 1:25000
Samo staklenici i plastenici se mogu podizati i na
osobito vrijednom i vrijednom poljoprivrednom tlu,
poželjno na rubnom dijelu polja i uz građevinsko
područje naselja Dubrava i Dazlina.
Čestica treba imati osiguran prilaz.
Građevine iz stavka 2. alineja 1. mogu se graditi
samo na području naselja Dubrava i Dazlina (područje
sjeverno od Jadranske magistrale - državne ceste D8).
Granica naselja označena je u grafičkom dijelu
elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj
1. Korištenje i namjene površina u mjerilu 1.25.000.
Članak 42.
U zaštićenom obalnom području mora nije
dopušteno graditi pojedinačne ili više građevina
namijenjenih za vlastite gospodarske potrebe
(spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremi i
sl.) izvan građevinskog područja, osim za prijavljeno
obiteljsko poljoprivredo gospodarstavo i pružanje
ugostiteljskih i turističkih usluga u seoskom
domaćinstvu poštivajući slijedeće uvjete:
- minimalna površina parcele 3 ha,
- maksimalna visina građevine je visina prizemlja
i krova odnosno maksimalno 4,0 m od najniže točke
uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine
- maksimalna površina građevine može iznositi
200 m2
- minimalna udaljenost građevine od obalne crte je
300 m na kopnu i 100 m na otoku.
Članak 43.
Farme - gospodarsko-stambeni sklopovi smatra se
funkcionalno povezana grupa građevina s
pripadajućim poljoprivrednim zemljištem, prvenstveno
namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji, što se
izgrađuju izvan građevinskog područja naselja. Parcela
na kojemu se izgrađuje farma ne može biti manji od 1
ha s osiguranim kolnim pristupom.
Broj 1 - Strana 97
U sklopu farme je moguće graditi slijedeće
građevine:
- osnovne gospodarske građevine za potrebe
biljne i stočarske proizvodnje, prerade i skladištenje
poljoprivrednih proizvoda,
- gospodarske građevine za potrebe prerade i
pakiranja poljoprivrednih proizvoda koji se pretežno ili
u cijelosti proizvode na farmi,
- stambene građevine za potrebe stanovanja
vlasnika i uposlenika,
- građevine za pružanje turističkih usluga u
seoskom domaćinstvu. Ovi sadržaji se ne mogu
planirati bez osnovnih sadržaja farme,
- pomoćne građevine (garaže, spremišta
poljoprivrednih strojeva, alata i sl.).
Površina i raspored građevina iz stavka 1. ovog
članka utvrđuje se u skladu s tehnologijom proizvodnje
i u skladu s potrebama pojedine vrste poljoprivredne
djelatnosti. Smještaj građevina je potrebno organizirati
tako da se grupiraju u jednom dijelu posjeda poštivajući
slijedeće uvjete:
- najveća bruto razvijena površina svih građevina
iznosi 2.000 m2
- građevina za stanovanje i sadržaji ugostiteljskoturističke namjene za potrebe seoskog turizma na farmi
može imati najveću tlocrtnu bruto površinu 200 m2 te
visinu: podrum, prizemlje, kat i krov s visinom vijenca
do 8 m, mjereno od najniže kote uređenog terena uz
građevinu do vijenca građevine. Ovi sadržaji se ne
mogu graditi prije gradnje osnovnih gospodarskih
sadržaja farme.
- za gradnju gospodarskih građevina na farmi
određuju se slijedeći uvjeti:
- najveća
visina
građevina
iznosi
Po+P+potkrovlje s nadozidom (visina nadozida
potkrovlja do 1,0 m), odnosno najviše 6,0 m omjereno
od kote konačno uređenog terena uz građevinu do
vijenca građevine. Visina gospodarske građevine
može biti i veća od propisane ukoliko to traži njihova
funkcija ili tehnološki proces (silos i sl.);
- najmanja udaljenost gospodarskih građevina od
međe iznosi 10,0 m;
- na farmi moraju biti osigurane mjere zaštite
okoliša i to posebno u pogledu zaštite tla i zraka.
Članak 44.
Gospodarske građevine za uzgoj stoke i peradi tovilišta moraju se graditi izvan građevinskog područja
za uzgoj više od 10 uvjetnih grla za stočarsku i
peradarsku proizvodnju.
Površina zemljišta za građevine iz stavka 1. ovog
članka ne može biti manja od 5.000 m2, a najveća
bruto razvijena površina gospodarskih građevina iznosi
1.000 m2. Najveća visina građevine je prizemlje s
Strana 98 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
mogućnošću gradnje podruma i tavana, odnosno najviše
6,0 m mjereno od najniže točke uređenog terena uz
građevinu do vijenca građevine. Udaljenost građevina
od susjedne međe iznosi najmanje 10,0 m.
Broj uvjetnih grla
10 – 50
51 – 100
101 – 200
201 – 400
401 i više
građevinskog
područja
50
100
200
400
500
Površina i raspored gospodarskih građevina na
farmi utvrđuje se lokacijskom dozvolom u skladu s
potrebama tehnologije. Smještaj građevina je potrebno
organizirati tako da se grupiraju u jednom dijelu
posjeda.
Oblikovanje građevina na farmi mora biti u skladu
s lokalnom graditeljskom tradicijom, a posebno:
- sljeme krova mora pratiti smjer dužeg dijela
građevine;
- krov dvostrešan nagiba do 30o;
- temelj prizemlja, odnosno kota gornjeg ruba
stropne konstrukcije podruma ne smije biti viši od 1,0
m od kote uređenog terena uz građevinu na više dijelu
terena;
- vanjski prostor uz građevinu hortikulturno
oblikovati.
Članak 45.
Na poljoprivrednom zemljištu najmanje površine
5000 m2 omogućava se gradnja ostalih gospodarskih
građevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje
(staklenici, plastenici, spremišta za alat i dr.)
Staklenici i plastenici se mogu graditi izvan
zaštićenog obalnog područja mora i zaštićenih prirodnih
vrijednosti. Postavljaju se na udaljenosti od najmanje
1,0 m od međe.
Spremište za alat može se graditi kao prizemnica
najveće tlocrtne bruto površine do 20 m2. Sljeme krova
mora biti usporedno s dužom stranicom građevine,
obvezno usporedno sa slojnicama terena.
Postojeća spremišta za alat izgrađena na zemljištu
manje površine od površine određene u stavku 3. ovog
članka, ne mogu povećavati tlocrtnu površinu.
Spremište za alat mora biti građeno na način da:
- bude smještena na najmanje plodnom, odnosno
neplodnom dijelu poljodjelskog zemljišta,
- treba koristiti lokalne materijale (kamen) i treba
Petak, 26. siječnja 2007.
Građevine iz stavka 1. ovog članka moraju biti
udaljene od građevinskog područja naselja, ovisno o
broju uvjetnih grla:
minimalne udaljenosti od (m):
županijske
državne ceste ceste
50
30
50
30
80
40
100
50
100
50
lokalne ceste
10
10
20
30
30
biti izgrađena po uzoru na tradicijsku gradnju,
- visina do vijenca ne može biti viša od 2,40 m,
Pčelinjaci se postavljaju, u skladu s posebnim
propisima, tako da pčele ne smetaju najbližim
susjedima, prolaznicima i javnom prometu.
Članak 46.
Prostornim planom određene su pozicije vidikovaca
na istaknutim reljefnim pozicijama s atraktivnim
pogledom. Vidikovci se mogu opremati kao uređena
odmorišta bilo da se do njih pristupa kolnim ili uređenim
pješačkim putem. Na vidikovcu se može urediti plato,
postavljati klupe, korpe za otpatke, informacijske panoe
i sl.
Pozicije vidikovaca prikazane su na kartografskom
prikazu broj 3.a. u mjerilu 1:25000.
Članak 47.
Prostornim planom je planirano proširenja
postojećih groblja u Tisnome, Jezerima i Dubravi
sukladno važećim propisima i ovim odredbama. Ukoliko
se postojeće groblje proširuje za više od 20% svoje
površine obvezna je izrada detaljnog plana uređenja.
Postojeća groblja su označena u grafičkom dijelu
elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj
4. ‘Granice građevinskog područja’ u mjerilu 1:5.000.
Članak 48.
Eksploatacija mineralnih sirovina je predviđena, na
lokalitetu Veprštak Tisno - Pirovac (manjim dijelom
na području Općine Pirovac). Eksploatacijsko polje je
namijenjeno za eksploataciju tehničko - građevnog
kamena, površine 4,58 ha i označeno je u grafičkom
dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz
broj 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu
1:25.000.
Članak 49.
Planira se korištenje peloida u uvali Makirina, u
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
skladu s uvjetima zaštite lokaliteta i područja na temelju
postupka procjene utjecaja na okoliš kojim će se utvrditi
mogućnost korištenja uzevši u obzir sve kriterije zaštite
prostora i okoliša. Za korištenje peloida ne planira se
gradnja posebnih građevina unutar područja Makirina
- Ivinj koje je predloženo za zaštitu u kategoriji
posebnog rezervata (geološki rezervat).
Članak 50.
Prostornim planom Šibensko kninske županije
određene su povoljne zone za marikulturu na području
Općine Tisno i to kao inicijalna mjesta razvoja
marikulture s potencijalnim kapacitetima po zonama.
Prostornim planom se omogućava smještaj uzgojnih
instalacija samo za uzgoj školjaka za što je potrebno
osigurati slijedeće:
- instalacija za uzgoj mora biti udaljena najmanje
15 m od obale,
- obalu je potrebno sačuvati u prirodnom izgledu i
na obali nije dopuštena nikakva gradnja,
- uzgojnu instalaciju je potrebno oblikom, bojom i
materijalom uklopiti u okoliš,
- ako se više uzgojnih instalacija postavlja na istoj
lokaciji/području potrebno ih je međusobno oblikovno
uskladiti,
- uzgojne instalacije ne smiju biti na plovnom putu
ili na drugom području s ograničenim korištenjem
(zaštićena područje i područja predložena za zaštitu).
U Prostornom planu su označene postojeće lokacije
i povoljne zone za potrebe razvoja uzgoja školjaka s
potencijalnim kapacitetima:
- JI od uvale Prosika, površine 0,22 ha, postojeća
koncesija, uzgoj školjaka
- Pod Tušćicom - Pirovački kanal, površine 0,12
ha, postojeća koncesija, uzgoj školjaka
- uvala Obinuš, površine do najviše 5,0 ha, 100 t
školjkaša
- otok Bisage, površine do najviše 10,0 ha, 50 t
školjkaša
- uvala Tatinja, površine do najviše 5,0 ha, 100 t
školjkaša
Na postojećim lokacijama (postojeća koncesija) za
marikulturu moguće je povećati kapacitet uzgoja
školjaka, odnosno površinu obuhvata ukoliko se
praćenjem stanja okoliša na lokaciji dokaže da nema
negativnog utjecaja na kvalitetu mora i morskog dna.
U suprotnom je potrebno provesti postupak procjene
utjecaja na okoliš kojim će se utvrditi uvjeti smještaja
i maksimalni kapacitet lokacije te mjere zaštite okoliša.
U otočkom akvatoriju Općine Tisno nije dopušteno
postavljenje uzgojnih instalacija namijenjenih za uzgoj
plave ribe.
Broj 1 - Strana 99
Radi osiguranja kvalitetnih uvjeta za marikulturu
te zaštite okolnog područja od utjecaja marikulture
moraju se trajno provoditi odgovarajuća istraživanja.
Članak 51.
Transfer stanica je planirana za potrebe općina
Pirovac, Tisno i Murter. Omogućava se smještaj transfer stanice za prikupljanje komunalnog otpada, prije
njegovog konačnog zbrinjavanja na županijskom
odlagalištu otpada, na području Općine Tisno i Općine
Pirovac. Idejnim rješenjem će se odrediti točan položaj
transfer stanice unutar površine određene za smještaj
transfer stanice, a koja je naznačena u grafičkom dijelu
elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj
1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25.000.
Uz opremu transfer stanice omogućava se gradnja
prizemnih pomoćnih građevina te natkrivanje osnovnih
sadržaja za postupanje s otpadom. Do transfer stanice
se omogućava gradnja prilazne ceste te ostala potrebna
infrastruktura.
3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH
DJELATNOSTI
Članak 52.
Gospodarske djelatnosti mogu se smještavati:
- unutar građevinskog područja naselja,
- u zonama isključive namjene u okviru
građevinskog područja naselja
- u izdvojenom građevinskom području izvan
naselja.
Uvjeti gradnje gospodarskih djelatnosti u
građevinskom području naselja - mješovita namjena
Članak 53.
Unutar građevinskih područja naselja (mješovita
namjena) omogućava se uređenje prostora i gradnja
građevina pretežito poslovne namjene (uslužne, manje
trgovačke, komunalno servisne) te ugostiteljsko
turističke namjene.
Članak 54.
Visina građevina i udaljenost građevine od ruba
građevne čestice je određena za gospodarske pretežito
poslovne i manje ugostiteljske građevine (restorani,
zabavni sadržaji i sl. građevine):
- visina: najviše 9,0 m mjereno od najniže točke
uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine;
- udaljenost građevine od ruba građevne čestice:
najmanje H/2 gdje je H = visina građevine od kote
konačno zaravnjenog terena do vijenca u
neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja i
najmanje 3,0 metra u izgrađenom dijelu građevinskog
područja naselja
Strana 100 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
- minimalna površina građevne čestice iznosi 800
m2 a maksimalna 1000 m2.
Članak 55.
Mješovita namjena - gospodarska sa stanovanjem
(M3) planirana je na području naselja Dubrava uz
koridor državne ceste. Planira se gradnja gospodarskih
sadržaja (čiste proizvodne djelatnosti, skladišta, servisi
i usluge i sl.) u dijelu stambenih građevina na način da
najmanje 50% površine građevine mora biti
gospodarske namjene. Moguća je gradnja i građevina
koje u cijelosti imaju gospodarske sadržaje.
Radi velike osjetljivosti područja (ugroženost
podzemnih voda i uvale Makirina), obavezna je gradnja
sustava odvodnje prije gradnje sadržaja gospodarske
zone, te kontrolirana odvodnja svih otvorenih površina
koje su izložene zamašćivanju i onečišćenju.
Unutar gospodarske zone mogu se planirati
pojedinačne građevine i pogoni na građevnim
česticama najmanje površine 800 m2, uz najveći
koeficijent izgrađenosti od 0,3. Najveća visina
građevina je P+2 uz mogućnost gradnje podruma i
krova, odnosno najviše 10,0 m, mjereno od najniže kore
uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine.
Obavezno je ozelenjavanje minimalno 20%
građevne čestice, a oko zone je potrebno osigurati
zeleni tampon minimalne širine 50,0 m.
Realizacija zona iz stavka 1. ovog članka je moguća
na temelju urbanističkog plana uređenja uz osiguranje
prostora za prometnice i komunalne sadržaja, javna
parkirališta, prateće sadržaje te zelene i rekreacijske
površine.
Urbanističkim planom uređenja iz prethodnog
stavka može se planirati najviše 50% površine zone
za gradnju građevina koje imaju gospodarsku namjenu
i stanovanje, a na preostaloj površini obvezno je
planiranje građevina gospodarske namjene bez
stanovanja.
Članak 56.
Unutar građevinskog područja naselja (mješovita
namjena M1 i M2) mogu se graditi hoteli kapaciteta
do 80 ležajeva prema slijedećim uvjetima:
- najmanja površina građevne čestice iznosi 1000
m2 a najveća 1500 m2,
- visina; najviše 12,0 m mjereno od najniže točke
uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine,
- udaljenost građevine od ruba građevne čestice:
najmanje H/2 gdje je H = visina građevine do vijenca,
- udaljenost građevine od javno prometne površine
iznosi najmanje 10,0 m,
Petak, 26. siječnja 2007.
- na građevnoj čestici je obvezno osigurati
parkiralište/garažu za smještaj vozila u skladu s
člankom 85. ovih odredbi.
Najveći koeficijent izgrađenosti (kig) za građevine
iz stavka 1. ovog članka je 0,3 najveći koeficijent
iskorištenosti (kis) je 0,8.
Uvjeti gradnje gospodarskih (poslovnih) djelatnosti
u zonama isključive namjene u okviru građevinskog
područja naselja
Članak 57.
Gospodarske zone isključive namjene u okviru
građevinskih područja naselja određene su za:
- ugostiteljsko turističku namjenu (T2) u Jezerima
(Mišji vrh),
- luka posebne namjene - brodogradilište u Betini.
Članak 58.
Turističko naselje (T2) u Jezerima, na području
Mišji vrh, veličine 4,7 ha može imati najveći kapacitet
do 420 kreveta.
Uz osnovne ugostiteljsko turističke sadržaje u
planiranoj zoni omogućava se gradnja i drugih sadržaja
kojima se upotpunjuje i kvalitetno dopunjuje turistička
ponuda uz uvjet da pretežiti dio zone ima osnovnu
namjenu:
- zabavni, ugostiteljski, uslužni i slični sadržaji,
- otvorene površine za šport i rekreaciju (različita
igrališta, bazeni i dr.),
- površine za rekreaciju, planirane kao zasebne ili
u sklopu smještajnih kapaciteta (športske dvorane,
zatvoreni bazeni i dr.),
- prateće građevine moraju biti udaljene najmanje
25 m od obalne linije.
Urbanističkim planom uređenja potrebno je osigurati
slijedeće uvjete:
- smještajne građevine moraju biti udaljene
najmanje 50 m od obalne linije,
- smještajna građevina s pripadajućim zemljištem
planira se izvan postojećih javnih površina uz obalu,
- minimalna površine građevne čestice za gradnju
smještajnih sadržaja je 2.000 m2,
- najveći koeficijent izgrađenosti kig iznosi 0,3 a
najveći koeficijent iskorištenosti 0,8,
- najveća dopuštena visina građevina iznosi
podrum+P+2+krov, odnosno 11,0 m mjereno od najniže
kote konačnog uređenog terena uz građevinu do
vijenca građevine. Obvezna je gradnja sklopa manjih
volumena radi zaštite krajobraznih vrijednosti područja,
- najmanje 40% površine svake građevne čestice
ugostiteljsko-turističke namjene mora se urediti kao
parkovni nasadi i prirodno zelenilo,
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
- prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene
mora imati neposredan pristup na javno-prometnu
površinu i unutar nje smješten pripadajući broj
parkirališnih mjesta,
- do izgradnje javne kanalizacije odvodnja otpadnih
voda mora se riješiti kanalizacijskim sustavom s
pročišćavanjem, a nakon izgradnje javne kanalizacije
obvezno je priključenje na taj javni sustav.
Unutar zone iz stavka 1. ovog članka ne dopušta
se gradnja građevina za stalno ili povremeno
stanovanje.
Članak 59.
Zona brodogradilišta i pogona za gradnju i popravak
brodova planirana je u Betini i obuhvaća postojeće
brodogradilište i planirano proširenje namijenjeno za
smještaj pogona za gradnju i popravak brodova. Uz
brodogradilište je smještena i luka nautičkog turizma marina. Zona se uređuje u skladu s tehnologijom
neophodnom za gradnju i popravak brodova. Na
građevnoj čestici je potrebno osigurati prostor za
parkiranje vozila i manipulativni prostor, odnosno
smještaj brodova koji se grade ili popravljaju.
Uvjeti gradnje gospodarskih (poslovnih) djelatnosti
u izdvojenom građevinskom području izvan naselja
Članak 60.
Prostornim planom određeno je građevinsko
područje za poslovnu namjenu - poslovnu -pretežito
uslužnu (K1) na području Dubrava - Kapela, s obje
strane državne ceste D59 na području Kapela.
U okviru izdvojenog građevinskog područja iz
stavka 1. ovog članka planirani su slijedeći sadržaji:
- servisi i usluge
- zanatski sadržaji
- prerađivački-proizvodni pogoni
- komunalni sadržaji, garaže i sl. koji zbog
prostornih i drugih ograničenja ne mogu biti smješteni
unutar građevinskog područja naselja.
Radi blizine izvorišta, planirani sadržaji poslovne
zone moraju zadovoljavati uvjete za gradnju u II zoni
sanitarne zaštite izvorišta pitke vode.
Građevine iz stavka 1. i 2. ovog članka trebaju se
graditi prema uvjetima:
- građevna čestica za gradnju gospodarskih
građevina mora se nalaziti uz sagrađenu javno
prometnu površinu, čiji je kolnik najmanje širine 5,5
metara, ili je za javno prometnu površinu prethodno
izdana lokacijska dozvola
- veličina građevne čestice ne može biti manja
od 800 m2;
Broj 1 - Strana 101
- širina građevne čestice ne može biti manja od
16,0 m
- koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi
najviše 0,4
- visina gospodarskih građevina od najniže točke
uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine
mora biti u skladu s namjenom i funkcijom građevine
te tehnologijom proizvodnog procesa, ali ne više od
10,0 m (osim tehnološki uvjetovanih dijelova građevine,
npr. dimnjaci);
- najmanja udaljenost građevine od međa
susjednih građevnih čestica iznosi H/2 visine zabata.
Ukoliko je polovica visine zabata manja od 3,0 m,
najmanja udaljenost do međe susjedne građevne
čestice iznosi najmanje 3,0 m;
- najmanje 40% površine građevne čestice mora
biti hortikulturno uređeno, a uz rub obuhvata zone
obvezno je osigurati pojas zaštitnog zelenila minimalne
širine 5,0 m;
- visina ograde građevne čestice može biti najviše
2,0 metra, osim u iznimnim slučajevima kada je to nužno
radi zaštite građevine i načina korištenja;
- odvodnja otpadnih voda mora se riješiti vlastitim
sustavom odvodnje koji se mora priključiti na planirani
sustav javne odvodnje Pirovac - Tisno - Jezera. Pije
priključenja na kanalizaciju zagađene otpadne vode
moraju se dovesti na razinu kućanskih otpadnih voda.
Oborinske vode za onečišćenih površina (parkirališta,
ulice i sl.) moraju se propustiti kroz taložnike i
separatore ulja i masti prije upuštanja u recipijent;
- prilikom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih
sadržaja i tehnologija osigurat će se propisane mjere
zaštite okoliša (zaštita od buke, neugodnog mirisa,
onečišćenja zraka, zagađivanja tla, podzemnih i
površinskih voda i sl.) te će se isključiti one djelatnosti
i tehnologije koje onečišćuju okoliš ili ne mogu osigurati
propisane mjere zaštite okoliša i kvalitetu života i rada
na susjednim građevnim česticama, odnosno prostoru
dosega negativnih utjecaja:
- oblikovanje građevina mora se zasnivati na
principima suvremenog industrijskog oblikovanja uz
uklapanje u krajobraz i upotrebu postojanih materijala
i boja,
- parkiranje vozila mora se rješavati na građevnoj
čestici prema normativima propisanim u članku 83.
uz obvezu rješavanja zajedničkih parkirališta u okviru
zone.
Uvjeti gradnje ugostiteljsko turističkih djelatnosti u
izdvojenom građevinskom području (izvan naselja)
ugostiteljsko turističke namjene.
Članak 61.
Ugostiteljsko turistički sadržaji grade se sukladno
posebnim propisima (Pravilnik o razvrstavanju,
kategorizaciji, posebni standardima i posebnoj kvaliteti
Strana 102 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
smještajnih objekata iz skupine hoteli - u daljnjem
tekstu: posebni propisi).
Izdvojene građevinsko područje ugostiteljsko
turističke namjene označeno je u grafičkom dijelu
elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj
1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25.000 i
broj 4. Građevinska područja naselja u mjerilu 1:5.000.
U izdvojenom građevinskom području ugostiteljsko
turističke namjene moguć je smještaj: T1 - hotela, T2
- turističkog naselje i T3 - kamp sa pratećim sadržajima
trgovačke, uslužne, ugostiteljske, športske, rekreativne,
zabavne i slične namjene.
Prateći sadržaji iz prethodnog stavka obuhvaćaju:
- zabavne, ugostiteljske, uslužne i slične sadržaje,
Petak, 26. siječnja 2007.
- otvorene površine za šport i rekreaciju (različita
igrališta, bazeni i dr.),
- površine za rekreaciju, planirane kao zasebne
ili u sklopu smještajnih kapaciteta (športske dvorane,
bazeni i dr., plaže i plažni sadržaji).
U neizgrađenom dijelu izdvojenog građevinskog
područja ugostiteljsko turističke zone, a unutar
zaštićenog obalnog područja, nije dopuštena gradnja
na udaljenosti od najmanje 70,0 m od obalne crte,
izuzev građevina u funkciji korištenja mora i obale (luke,
kupališta, šetnica - lungomare i sl.).
Prostornim planom je određeno slijedeće izdvojeno
građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene
(izvan naselja):
kapacitet (broj kreveta)
naselje
Betina
turistička
zona
Kosirina
11,9 ha
(1.000)
1.000
Tisno
Plitka Vala
T3
(Suvača)
Uvala Lučica T3
Jazine
T1, T2, T3
4,9 ha
18,3 ha
(700)
500
2.100
Rastovac
T2, T3
12,8 ha
(700)
1.300
Lovišća
T2, T3
11,9 ha
62,7 ha
(1.472)
(4.372)
1.200
6.600
Jezera
UKUPNO
vrsta
T3
površina
2,9 ha*
* obuhvat kampa koji se nalazi na području Općine
Tisno (cjelovita zona površine 4,9 ha u uvali Kosirina
nalazi se dijelom na području Općine Murter, a dijelom
na području Općine Tisno)
Postojeće, izgrađene i djelomično izgrađene
ugostiteljsko turističke zone treba prioritetno
kvalitativno prestrukturirati i dograđivati.
Izgrađene zone Plitka Vala i Lovišća mogu se
rekonstruirati bez povećanja kapaciteta. Rekonstrukcija
obuhvaća rekonstrukciju postojećih građevina, a
moguća je i zamjena postojećih građevina ili gradnja
novih građevina u cilju podizanja kategorije i kvalitete
ugostiteljsko turističke zone. Postojeći kapaciteti u
turističkim zonama mogu se zadržati i ako su veći od
planiranog maksimalnog kapaciteta zone.
Djelomično izgrađene zone Jazine i Rastovac
dograđuju se planiranim sadržajima do maksimalnog
kapaciteta u skladu s odredbama Prostornog plana uz
obvezno podizanje kategorije i kvalitete ugostiteljsko
turističke zone. Zone se dopunjuju pratećim sadržajima
izgrađenost zone
postojeći
(500)
max
500
(djelomično
izgrađena)
(izgrađena zona)
(planirana)
(djelomično
izgrađena)
(djelomično
izgrađena)
(izgrađena zona)
uz obvezno uređenje zelenih i parkovskih površina. U
izgrađenom dijelu zone se mogu rekonstruirati
postojeće građevine, moguća je zamjena postojećih
građevina ili gradnja novih građevina u cilju podizanja
kategorije i kvalitete ugostiteljsko turističke zone.
Prilikom rekonstrukcije ili zamjene postojećih i gradnje
novih građevina nije dopušteno formiranje
horizontalnog gabarita građevine izvan postojećeg
građevnog pravac prema obali.
Prije donošenja propisanog urbanističkog plana
uređenja za ugostiteljsko turističke zone Jazine i
Rastovac, omogućava se rekonstrukcija ili zamjena
postojećih građevina u postojećim gabaritima.
Unutar izdvojenog građevinskog područja
ugostiteljsko turističke namjene Jazina omogućava se
gradnja priveza s najviše 200 vezova kao dio ukupnog
kapaciteta zone iz stavka 5. ovog članka. Privezi se
grade na području Prisliga (južna strana prema
Murterskom kanalu).
Unutar izdvojenog građevinskog područja
ugostiteljsko turističke zone Rastovac (omogućava se
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
gradnja priveza za najviše 200 vezova kao dio ukupnog
kapaciteta zone iz stavka 5. ovog članka. Privezi u toj
zoni mogu se graditi na istočnom dijelu uvale.
Unutar zona iz stavka 5. ovog članka nije moguć
smještaj građevina za stalno stanovanje, niti građevina
za rekreaciju i odmor (povremeno stanovanje), makar
te građevine sadržavale i turističke smještajne jedinice.
Članak 62.
Urbanističkim planom uređenja koji se izrađuje za
ugostiteljsko turističku zonu potrebno je osigurati
slijedeće uvjete:
- nova gradnja planira se u neizgrađenom dijelu
građevinskog područja samo kao kvalitativna i
kvantitativna dopuna postojeće turističke ponude s
višom kategorijom smještajnih građevina i pratećih
sadržaja (športsko - rekreacijski, ugostiteljski, uslužni,
zabavni i slični) uz osobito izražene planske mjere
poboljšanja infrastrukture i zaštite okoliša,
- sadržaje u zonama planirati za dulji boravak gostiju
(u većem dijelu godine) što znači da se moraju
predvidjeti infrastrukturni i uslužni sadržaji koji to
omogućuju,
- nove građevine u zonama planirati na područjima
manje prirodne i krajobrazne vrijednosti, što znači da
je potrebno sačuvati postojeće kvalitetnije šume ili
drugu zatečenu vrijednu vegetaciju,
- smještajne građevine te građevine pratećih
sadržaja, potrebno je smještajem i veličinom, a osobito
visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okoliša,
- nove smještajne građevine, organizirane kao
turističko naselje, planiraju se na načelu sukladnosti
arhitektonskog izraza s elementima autohtonog
urbaniteta i tradicijske arhitekture,
- smještajna građevina planira se izvan pojasa širine
najmanje 100 m od obalne crte,
- u pojasu 70 m od obalne crte moguće je planirati
smještaj pratećih turističkih sadržaja čija je funkcija
neposredno povezana uz korištenje plaža, a u smislu
povećanja kategorije i standarda planirane turističke
ponude (uređenje plaža, otvoreni bazeni, vodeni
športovi, manji ugostiteljski sadržaji u funkciji plaže i
sl.), uz uvjet da se osigura javno korištenje obale,
- vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina
određuje se proporcionalno u odnosu na svaku fazu
izgradnje smještajnih građevina,
- prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene
širine veće od 500 m uz obalu, mora imati najmanje
jedan javni cestovno-pješački pristup do obale,
- izgrađenost ugostiteljsko turističke zone u cjelini
može biti maksimalno 30%, što uključuje smještajne
kapacitete i prateće sadržaje zatvorenog tipa,
- najveći koeficijent izgrađenosti kig iznosi 0,3, a
najveći koeficijent iskorištenosti kis 0,8,
- najveća visina građevina je P+3, uz mogućnost
Broj 1 - Strana 103
gradnje podruma i krova, odnosno najviše 13,0 m
mjereno od najniže kote uređenog terena uz građevinu
do vijenca građevine,
- najmanje 40% površine svake građevne čestice
ugostiteljsko-turističke namjene mora se urediti kao
parkovni nasadi i prirodno zelenilo,
- prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene
mora imati neposredan pristup na javno-prometnu
površinu i unutar nje smješten pripadajući broj
parkirališnih mjesta na način da se za jednu smještajnu
jedinicu (soba, apartman) planira najmanje jedno
parkirališno mjesto, te se u većim zonama u kojima se
planira dolazak gostiju autobusima moraju predvidjeti
i parkirališna mjesta za autobuse,
- za određene skupine ugostiteljskih smještajnih
jedinica (SJ) proračunski broj kreveta je: za hotele i
druge pojedinačne smještajne građevine - 2
kreveta=1SJ, turističko naselje - 3 kreveta=1SJ, kamp
- 3 kreveta=1SJ. Vezom se smatra vez za plovilo
standardne dužine 12,0 m i širine na vezu 5,0 m, a
plovilo je ekvivalent jedne SJ od 3 kreveta,
- odvodnja otpadnih voda mora se riješiti zatvorenim
kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem,
- kamp (auto-kamp) se mora planirati na način da
poštuje zatečenu prirodnu vegetaciju, prirodnih dijelova
obale i drugih vrijednosti prostora,
- u kampovima (auto-kampovima) smještene
jedinice ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m
od obalne crte.
- u kampovima (auto-kampovima) smještajne
jedinice ne mogu se povezivati s tlom, na čvrsti način,
a prateći sanitarni i drugi sadržaji moraju biti izgrađeni
najmanje 70 m od obalne crte,
- autokampovi koji se planiraju kao zasebne zone
ili kao dijelovi zone moraju zadovoljavati kriterij da
jednom kamp mjestu pripada površina od 100 m2.
Kamp u uvali Lučica može se uređivati prema
slijedećim dodatnim uvjetima:
- prateći sadržaji kampa smještaju se u
građevinama manjih gabarita (sanitarni čvor, recepcija,
trgovina i drugo). Prateće građevine kampa moraju
biti prizemne s dvovodnim krovom i sa sljemenom
paralelnim sa slojnicama terena najveće visine 4,5 m
mjereno od najniže točke uređenog terena uz građevinu
do vijenca građevine. Prateće građevine grade se na
udaljenosti od najmanje 70,0 m od obalne crte,
- obvezna je upotreba prirodnog materijala
(kamen, drvo) te prilagođavanje konfiguraciji terena
uz očuvanjem krajobraznih vrijednosti područja,
- preporuča se korištenje alternativnih izvora
energije (sunce, vjetar). Za planirane sadržaje i
građevine, do priključenja na javnu kanalizaciju
obvezna je izvedba nepropusne septičke jame ili
vlastitog sustava odvodnje otpadnih voda s obveznim
pročišćavanjem prije upuštanja u recipijent.
Strana 104 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
U uvali Kosirina omogućeno je uređenje kampa,
koji se uređuje kao cjelina (s dijelom kampa koji se
nalazi na području Općine Murter), prema slijedećim
uvjetima:
- površina kampa je određena u grafičkom dijelu
elaborata Prostornog plana,
- obvezno je osiguranje najmanje 100 m2 zemljišta
za jednu kamp jedinicu. Smještene jedinice ne mogu
se postavljati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte i
ne mogu se povezivati s tlom, na čvrsti način,
- novi prateći sadržaji kampa smještaju se u manjim
građevinama (sanitarni čvor, recepcija i drugo) i mogu
imati ukupno najviše 150 m2 tlocrtne površine. Novi
prateći sanitarni i drugi sadržaji moraju biti izgrađeni
najmanje 70 m od obalne crte,
- sve prateće građevine kampa (već izgrađene i
nove) moraju biti prizemne s dvovodnim krovom i sa
sljemenom paralelnim sa slojnicama terena, najveće
visine 4,5 m mjereno od najniže točke uređenog terena
uz građevinu do vijenca građevine;
- obvezna je upotreba prirodnog materijala (kamen,
drvo) te prilagođavanje konfiguraciji terena uz
očuvanjem krajobraznih vrijednosti područja,
- rekonstrukcija i uređenje kampa se mora planirati
na način da poštuje zatečenu prirodnu vegetaciju,
prirodnih dijelova obale i drugih vrijednosti prostora,
- odvodnja otpadnih voda kampa mora se riješiti
kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.
4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH
DJELATNOSTI
Članak 63.
U Prostornom planu su osigurani prostori i uvjeti
za smještaj i razvitak sustava društvenih djelatnosti:
- uprava,
- pravosuđe,
- udruge građana, političke stranke i druge
organizacije,
- odgoj i obrazovanje (predškolske i školske
ustanove),
- zdravstvo (primarna zdravstvena zaštita ambulanta, ljekarna i dr.),
- socijalna zaštita, dom za stare i umirovljenike,
- vjerski sadržaji,
- kultura, umjetnost i tehnička kultura,
- šport, rekreacija, zabava i odmor,
- ostale građevine javnog interesa (uslužne
funkcije u naselju - financijske i druge slične usluge,
prometne usluge, trgovina i ugostiteljstvo, obrt i druge
usluge i sl.).
Prvenstveno se omogućava rekonstrukcija ili
zamjena postojećih građevina i gradnja novih građevina
unutar mješovite namjene - pretežito poslova (M2) za
potrebe društvenih djelatnosti, odnosno u zoni
Petak, 26. siječnja 2007.
odgovarajuće namjene. Građevine za potrebe
društvenih djelatnosti se mogu graditi i u drugim
zonama unutar građevinskog područja naselja.
Mješovita namjena - pretežito poslova (M2)
određena je grafičkom dijelu elaborata Prostornog
plana, kartografski prikaz broj 3.c (Organizacija
prostora naselja Tisno, Jezera) i 3.d (Organizacija
prostora naselja Betina) u mjerilu 1.5.000.
Članak 64.
Unutar građevinskog područja naselja omogućava
se gradnja novih građevina te rekonstrukcija ili zamjena
postojećih građevina za potrebe društvenih djelatnosti.
Predškolske ustanove smještaju se na način da
zadovolje potrebe određenog područja i da stvore
najprimjerenija gravitacijska područja. Pri određivanju
lokacija mora se osigurati dostupnost prilaza i prijevoza
i njihova sigurnost.
Za potrebe osnovnih (i srednjih) škola određena
je lokacija u Tisnome (Draga) i Jezera. Omogućava
se rekonstrukcija i dogradnja postojećih građevina te
gradnja zatvorenih i otvorenih športskih sadržaja
(športska dvorana i otvorena igrališta) te uređenje
zelenih površina.
Prostori za športske aktivnosti mogu se planirati
kao sastavni dio mreže objekata društvenih djelatnosti
(prvenstveno škola) u naselju, ukoliko unutar
građevinskog područja nema dovoljno prostora za
osiguranje potrebitog (propisanog) standarda za
normalni rad.
Izvan građevinskog područja, prvenstveno u okviru
rekreacijskih zona (R3 kupališta), mogu se uređivati
otvorena igrališta, staze, odmorišta i sl.
Omogućava se prenamijena postojećih građevina
u građevine za društvene djelatnosti kao i zamjena
postojećih građevina za potrebe društvenih djelatnosti.
U tim slučajevima moguće je prihvatiti uvjete pod
kojima je izgrađena postojeća građevina.
Vrsta i broj građevina društvenih djelatnosti
određuju se mrežom građevina za svaku djelatnost na
osnovi posebnih zakona i standarda.
Članak 65.
Prostornim planom Šibensko kninske županije
predloženi su neki prostorni normativi za planiranje
središnjih funkcija naselja, koji se mogu koristiti prilikom
detaljnijeg planiranja:
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Bruto građevinska površina (m2)
Obrazovanje:
Osnovno obrazovanje
5,0 m2/učeniku
ili 30 m2 parcele
Srednje obrazovanje
6,5 m2/učeniku
Socijalna zaštita:
Đački domovi
15 m2/učeniku
Domovi za stare
15 m2/korisniku
Ambulante
0,04 m2/stanovniku
Sadržaji društvenih djelatnosti mogu se smještati u
dijelu građevine slične ili druge namjene ili na zasebnoj
građevnoj čestici.
Članak 66.
Ukoliko se u građevine društvenih djelatnosti
smještaju na novoj građevnoj čestici unutar
građevinskog područja naselja, grade se prema
slijedećim uvjetima:
- minimalna veličina građevne čestice iznosi 800
m2, izuzetno je moguća i manja građevna čestica
ukoliko zadovoljava propisani standard;
- koeficijent izgrađenosti građevne čestice kig iznosi
najviše 0,5,
- izuzetno, izgrađenosti građevne čestice kig za
dječji vrtić, jaslice, osnovnu i srednju školu može biti
najviše 0,4, uz obvezu osiguranja otvorene površine
za boravak djece na otvorenom u skladu sa
standardima,
- najveća visina građevine je prizemlje i dva kata P+2, uz mogućnost gradnje podruma, odnosno najviše
12,0 m mjereno od najniže kote konačno uređenog
terena uz građevinu do vijenca građevine,
- najmanja udaljenost građevine od ruba susjedne
parcele ne može biti manja od polovice visine
građevine (mjereno od najniže kote konačno uređenog
terena uz građevinu do vijenca građevine) u
neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja, a
do međe u izgrađenom dijelu građevinskog područja,
- građevna čestica mora imati osiguran pristup na
javnu prometnu površinu,
- parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na
građevnoj čestici u skladu s člankom 83. ovih odredbi,
a izuzetno za građevine odgoja i obrazovanja,
zdravstva, socijalne skrbi i kulture koje se grade u
izgrađenom dijelu naselja potreban broj parkirališnih
mjesta može se osigurati i u neposrednoj blizini na
susjednoj parceli ili na javnoj površini.
U slučaju gradnje susjedne građevine pored
postojeće građevine za odgoj i obrazovanje, tada
njihova međusobna udaljenost mora iznositi najmanje
tri visine planirane građevine.
Kompleks postojeće vile Mazzura na kopnenom
dijelu naselja Tisno moguće je rekonstruirati samo za
Broj 1 - Strana 105
potrebe javne i društvene namjene (kultura, predškolske
ustanove, obrazovanje, šport i sl.), bez povećanja
gabarita građevine i uz obvezno očuvanje perivoja vrta vile. Na istočnom dijelu kompleksa vile Mazzura
omogućava se gradnja sadržaja za potrebe veslačkog
kluba (hangari i drugi potrebni sadržaji).
Postojeći kompleks kina na kopnenom dijelu naselja
Tisno (dio čest.zem. 506 k.o. Tisno) namjenjuje se za
sadržaje kulture. Postojeći dom kulture u Betini također
se namjenjuje za sadržaje kulture.
Vjerske građevine (crkve, kapelice i sl.) mogu se
graditi unutar građevinskog područja naselja, u skladu
s uvjetima iz stavka 1. ovog članka, osim visine. Vjerske
građevine mogu imati odgovarajuća obilježja (zvonik)
uz obavezu uklapanja u okolni ambijent.
Članak 67.
Prostornim planom određena je vjerska namjena
na području Punta Ovnja (Modrave) površine 1,7 ha.
Unutar te zone se omogućava uređenje staza i
odmorišta uz očuvanje prirodnog izgleda obale uz
upotrebu prirodnog materijala i bez narušavanja
vrijednosti krajobraza te očuvanje postojećeg zelenila
i drveća. Uz športske sadržaje, omogućava se uređenje
kampa uz mogućnost gradnje prizemnih pratećih
građevina ukupne površine do najviše 150 m2. Visina
građevine može biti najviše prizemlje s krovom,
odnosno najviše 4,5 m mjereno od kote uređenog
terena uz građevinu do vijenca građevine. Obvezna
je upotreba prirodnog materijala (kamen, drvo) i
uklapanje u krajobraz. Do zone ne postoji niti se planira
gradnja pristupne kolne ceste, već se području pristupa
s mora za što se može planirati uređenje dijela obale
za prihvat plovila. Uređivanje obale u svrhu korištenja
prirodne plaže kao i za prihvat plovila dopušten je na
način da se u najvećoj mjeri obala očuva u prirodnom
izgledu. Na Punti Ovnja omogućava se postavljenje
privremenog gata - pontona.
Članak 68.
Prije donošenja Urbanističkog plana uređenja,
omogućava se ishođenje lokacijske dozvole za gradnju
športskog kompleksa osnovne škole u Tisnome
(područje Drage - bivše odmaralište) prema slijedećim
uvjetima:
- športski kompleks gradi se unutar namjene
određene za osnovnu školu i susjedne namjene športa
i rekreacije,
- omogućava se uklanjanje ili rekonstrukcija
postojećih građevina bivšeg odmarališta,
- športski kompleks obuhvaća gradnju športske
dvorane s potrebnim sadržajima i manji hotel kapaciteta
do 30 kreveta za smještaj športaša te otvoreno igralište,
parkiralište i uređene zelene površine,
Strana 106 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
- minimalna površina građevne čestice za planirani
zahvat iznosi 4.200 m2, najveći koeficijent izgrađenosti
kig iznosi 0,5 a najveći koeficijent iskorištenosti kis
iznosi 0,8,
- visina građevina može biti najviše P+2, odnosno
najviše 14,0 m mjereno od najniže kote konačno
uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine,
- udaljenost građevine od granice građevne čestice
iznosi najmanje 4,0 m,
- parkiranje se rješava na građevnoj čestici
gradnjom parkirališta za najmanje 60 vozila,
- 20% površine građevne čestice uređuje se kao
parkovsko zelenilo,
- športski kompleks je moguće ograditi
transparentnom ogradom do 1,5 m visine,
- odvodnja otpadnih voda rješava se priključkom
na sustav javne kanalizacije. Do izgradnje javne
kanalizacije omogućava se gradnja vlastitog sustava s
biološkim pročišćavanjem otpadnih voda,
- kolni priključak se omogućava s postojećih ulica
istočno i južno od planiranog zahvata u prostoru.
Članak 69.
Zone športa i rekreacije su zone isključive namjene
unutar građevinskog područja naselja i zone izvan
naselja te prikazane u grafičkom dijelu elaborata
Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1. Korištenje
i namjena površina u mjerilu 1:25.000 i kartografski
prikazi broj broj 3.c (Organizacija prostora naselja
Tisno, Jezera) i 3.d (Organizacija prostora naselja
Betina) u mjerilu 1.5.000.
Površine športsko rekreacijske namjene dijele se
na:
- šport (R1),
- rekreacija (R2),
- kupališta (R3).
Športska namjena (R1) planirana je unutar
građevinskog područja naselja Betina (zona Gumna Kapelica i zona Gradina), te naselja Jezera i Tisno
(dvije zone uz školu u Dragama).
Zone rekreacije (R2), za koje se ne određuje
građevinsko područje, namijenjene se rekreaciji na
otvorenom i kupalištima, a obuhvaćaju slijedeća
područja:
- uvala Kosirina (dio uvale);
- uvala Gušćica pored Jezera;
- obalni pojas Brošćica (između Tisnoga i Jezera);
- obalni pojas od Tisnoga do uvale Lovišća
- obalni pojas od uvale Lovišća do Plitke vale
- brdo Rat (Crni krug sjeverno od kopnenog dijela
naselja Tisno).
Petak, 26. siječnja 2007.
Zone rekreacije se uređuju i opremaju potrebnim
pratećim sadržajima. Pratećim sadržajima u zonama
rekreacije podrazumijeva se smještaj javnog sanitarnog
čvora, uređenja šetnice, staza, odmorišta, te obale u
svrhu korištenja plaže. Uređenje obale u svrhu
korištenja plaže kao i za prihvat plovila dopušten je na
način da se ne mijenja prirodna struktura obale te da
se međusobno ne ugrožavaju načini korištenja zone
rekreacije. Omogućava se održavanje plaže obnovom
šljunka i zahvatima za oblikovanje plaže.
Članak 70.
Sadržaji športa mogu se graditi u drugim zonama
unutar građevinskog područja naselja, prvenstveno
škola. Športsko rekreacijski sadržaji grade se u skladu
s lokalnim potrebama stanovnika i turista te temeljem
prostornih uvjeta, standarda i normativa za gradnju
športskih građevina.
Omogućava se gradnja i uređenje igrališta, bazena,
višenamjenske dvorane, pratećih ugostiteljsko
turističkih i zabavnih sadržaja, parkirališta te uređenih
zelenih površina s pripadajućim prometnim i
komunalnim infrastrukturnim sadržajima u skladu s
posebnim propisima.
Zona športa Gradina u Betini uređuje se samo s
otvorenim igralištima, stazama, odmorištima i zelenim
površinama uz gradnju potrebnih građevina i instalacija
komunalne infrastrukture.
Unutar zone športa u Jezerima i Tisnome
omogućava se gradnja, rekonstrukcija ili zamjena
građevina za športske i prateće sadržaje, uređenje
otvorenih igrališta, parkirališta i zelenih - parkovnih
površina, uređenje parkirališta te gradnja potrebnih
građevina i instalacija komunalne infrastrukture.
Zadržavaju se postojeća igrališta i dopunjuju
sadržajima ugostiteljstva, zabavnim i pratećim
sadržajima tamo gdje to omogućava veličina zone,
karakter prostora i vrsta športa/rekreacije. Trim staze
i biciklističke staze mogu se uređivati i izvan
građevinskog područja.
Članak 71.
Uvala Kosirina, izvan planiranog kampa, određena
je za rekreaciju (R2). Uređenje uvale uključuje
prirodne morske plaže, smještaj prizemne sanitarne
građevine veličine do 30 m2, te uređenje obalne
šetnice, drugih staza i putova, platoa, odmorišta,
otvorenih igrališta uz očuvanje vrijednosti krajobraza.
Obala i pripadajući dio akvatorija se namjenjuju za
kupanje, pa je obvezno ograđivanje akvatorija plaže.
U akvatoriju nije dopušteno sidrenje brodova.
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 72.
Zone rekreacije (R2) uvala Gušćica, obalni pojas
Brošćica i obalni pojas od Tisnoga do uvale Lovišća
namijenjene su kupališnoj rekreaciji. Na obali se
omogućava gradnja manjeg pristana na pogodnom
mjestu vezano za sportske aktivnosti. Nije dopušteno
postavljanje bova i sidrenje brodova. Akvatorij je
potrebno ograditi radi zaštite plivača. Na kopnenom
dijelu je moguća gradnja javnog sanitarnog čvora do
najviše 30 m2 tlocrtne površine. Prateća građevina je
visine prizemlje dvovodnim krovom i sa sljemenom
paralelnim sa slojnicama terena, najveće visine 4,5 m
mjereno od najniže točke uređenog terena uz građevinu
do vijenca građevine.
Omogućava se uređenje otvorenih igrališta, staza,
trim staza, odmorišta te zelenih površina uz upotrebu
prirodnog materijala i bez narušavanja vrijednosti
krajobraza.
Unutar zone rekreacije na obalnom pojasu od
Tisnoga do uvale Lovišća omogućava se uređenje
staza, odmorišta, sunčališta radi povećanja površine
za kupače na obali uz upotrebu prirodnog materijala i
bez narušavanja vrijednosti krajobraza te očuvanje
postojećeg zelenila i drveća.
Zone rekreacije (R2) zauzima obalni pojas od uvale
Lovišća do uvale Kokoč (rt Bisage), a namijenjena je
kupanju i rekreaciji na otvorenom. Omogućava se
uređenje šetnica (lungo-mare), uređenje otvorenih
prostora i opremanje kupališta. Omogućava se
postavljanje tobogana i drugih plažnih rekvizita.
Predviđaju se radovi na ozeljenjavanju i pošumljavanju
područja, uređenju odmorišta, vidikovaca te očuvanje
obale u prirodnom izgledu.
Članak 73.
Zona rekreacije (R2) je određena sjeverno od
kopnenog dijela naselja Tisno. Omogućava se uređenje
podzida, staza najveće širine 2,0 m, odmorišta,
vidikovaca uz očuvanje vrijednosti krajobraza.
Omogućava se hortikulturna obrada područja, sadnja
drveća i grmlja te gradnja potrebnih komunalnih i
infrastrukturnih građevina i uređaja sukladno
krajobraznim vrijednostima područja. Na pogodnim
mjestima moguće je uređenje otvorenih dječjih igrališta.
Članak 74.
Plaže (R3) se dijele na uređene i prirodne plaže.
Za uređene plaže određuju se dijelovi obale u/uz naselju
i u/uz turističkim zonama dok se prirodne plaže nalaze
izvan građevinskog područja.
Uređena morska plaža unutar ili izvan naselja je
nadzirana i pristupačna svima pod jednakim uvjetima
Broj 1 - Strana 107
s kopnene i morske strane uključivo i osobama s
poteškoćama u kretanju, većim dijelom uređenog i
izmijenjenog prirodnog obilježja, te infrastrukturno i
sadržajno (tuševi, kabine i sanitarni uređaji) uređen
kopneni prostor neposredno povezan s morem,
označen i zaštićen s morske strane. Planirane su i
označene važnije uređenje plaže (kupališta R3) koje
se nalaze u Tisnome (uvala Jazine, obalni pojas prema
uvali Lovišća, od uvale Kokoč do Betine. Uređenje
plaža omogućava se i unutar građevinskog područja
naselja i unutar izdvojenih ugostiteljsko turističkih zona.
Prostornim planom se zadržavaju sve postojeće plaže
i omogućuje uređenje obale u svrhu formiranja i
korištenja plaže i opremanje potrebnim pratećim
sadržajima.
Prirodna morska plaža unutar ili izvan naselja je
nadzirana i pristupačna s kopnene i/ili morske strane
infrastrukturno neopremljena, potpuno očuvanog
zatečenog prirodnog obilježja. Prirodne plaže određene
su na kopnenom dijelu od uvale Jazine do uvale
Makirina , te na Murteru od uvale Gušćica do zone
rekreacije u uvali Kosirina (osim uvale sv. Nikola gdje
je izgrađen dio obale za pristan brodova).
5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI
TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
Članak 75.
Planom se određuje da koridori, trase i površine
prometnih i drugih infrastrukturnih sustava čine:
- građevine cestovnog, željezničkog i pomorskog
prometa,
- građevine sustava veza,
- građevine vodoopskrbe i odvodnje, te uređenja
bujica,
- građevine u sustavu energetike.
Koridori, trase i površine prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava realiziraju se sukladno
rješenjima iz Prostornog plana, planova šireg područja
i planova užeg područja.
Zasebna građevna čestica formira se za sve
građevine (prometnice, trafostanice, vodospreme,
prepumpne stanice i dr.) prometnih i infrastrukturnih
sustava.
Građevna čestica za pojedine sadržaje formira se
u odnosu na veličinu projektirane građevine u skladu
s posebnim propisima.
Do svake infrastrukturne građevine obvezna je
izvedba odgovarajućeg kolnog pristupa, osim za bazne
stanice mobilne telefonije.
Strana 108 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Prilikom izgradnje građevina infrastrukture potrebno
provoditi propisane mjere zaštite okoliša (rekultivacija
i sanacija padina i iskopa, izgradnja zaštitnih zidova i
sl.).
Prostornim planom se određuje da je moguće manje
odstupanje od utvrđenih koridora i trasa ukoliko se
projektnom dokumentacijom utvrde potrebe za
izmiještanjem istih.
Cestovni promet
Članak 76.
Za potrebe odvijanja cestovnog prometa određena
je osnovna mreža javnih cesta (planirana i postojeća):
- državna cesta D8 (Jadranska turistička cesta)
je nedavno rekonstruirana u ukupnoj dužini na ovom
području ali ne udovoljava položajem trase ni tehničkim
elementima. Stoga se predviđa izmiještanje postojeće
trase na dijelu obilaska naselja Pirovac kao i naselja
Drage u Općini Pakoštene. Širina koridora trase
obilaznice iznosi 100 m. Predviđa se poboljšanje
tehničkih elemenata ukupne trase prometnice,
- državnu cestu D121 na trasi Murter - Tisno - D8
u dužini od 13,2 km je potrebno izmjestiti na dijelu uvale
Makirina radi zaštite nalazišta peloida, uz poboljšanje
tehničkih elemenata ceste na ukupnoj dužini. Širina
koridora trase koja se izmješta je određena sa 100,0
m. Prostornim planom je zadržana lokacija mosta u
Tisnome, kao tehnički podnošljivo rješenju za plansko
razdoblje,
- državna cesta D59 (Čista Mala) - Dazlina Kapela (D8). Predviđa se rekonstrukcija na način da
se osiguraju bolji tehnički elementi prometnice,
- ostale županijske, lokalne i nerazvrstane ceste se
rekonstruiraju u skladu s potrebama,
- cestovna mreža u naseljima, u pravilu, ne
udovoljava potrebama; bilo razvijenošću mreže bilo
tehničkim elementima trase i poprečnih profila. Uz
glavne ulice naselja je potrebno osigurati pješačke
pločnike, barem s jedne strane ulice, širine min. 2,0 m,
- gospodarski (protupožarni), rekreacijski i turistički
putovi i staze nisu posebno naznačeni na grafičkim
prilozima. Te trase čine gustu mrežu na otoku Murteru,
Modravama i drugim područjima. Potrebno je održavati
te trase, popravljati suhozide, kao specifičnu turističku
ponudu područja (pješačke trase, biciklističke trase,
trase za jahanje i sl.). Uz obalu je moguće uređivanje
pješačkih šetnica (lungo mare),
- parkirališta je potrebno organizirati kao javne
površine u naseljima, a na građevnoj čestici u skladu s
namjenom i kapacitetom planiranih sadržaja.
Unutar utvrđenih koridora cestovnih prometnica
nije dozvoljena gradnja objekata visokogradnje, dok
se ne formira parcela ceste, odnosno ishodi lokacijska
dozvole za gradnju (dionice) ceste.
Petak, 26. siječnja 2007.
Nakon formiranja parcele ceste, odnosno ishođenja
lokacijske dozvole za gradnju (dionice) ceste, odredit
će se zaštitni pojasevi ceste u skladu s posebnim
zakonom, dok će se prostor koridora izvan zaštitnog
pojasa priključiti susjednoj (građevnoj) namjeni.
Članak 77.
Nove sabirne ulice unutar neizgrađenog dijela
građevinskog područja naselja moraju imati širinu koja
omogućava nesmetano odvijanje dvosmjernog
prometa, odnosno najmanju širinu kolnika od 5,5 m te
obostrani pješački pločnik najmanje širine 1,5 m.
Javno prometne površine, te prilazi građevinama,
moraju imati elemente kojima se osigurava nesmetano
kretanje osobama s posebnim potrebama.
Priključenje na cestu državnog, županijskog i
lokalnog značaja moguće je na temelju prethodnog
odobrenja nadležnog tijela za ceste u postupku
ishođenja lokacijske dozvole ili na temelju detaljnog
plana uređenja.
Članak 78.
Građevna čestica uz prometnice formira se prema
članku 22. ovih odredbi.
U zaštitnom pojasu ceste može se formirati
neizgrađeni dio parcele, odnosno uređivati parkirališta,
vrtovi s niskim zelenilom, ogradni zidovi i sl. na način
da se ne umanji preglednost ceste ili raskršća i ne
ugrozi sigurnost prometa.
Sva križanja se trebaju izvesti tako da vozilima
omoguće sigurno uključivanje i isključivanje s ceste.
Članak 79.
Prilikom rekonstrukcije razvrstanih i drugih cesta
(javno prometnih površina) potrebno je obuhvatiti
cjelovito rješenje trase sa svom infrastrukturom,
javnom rasvjetom, uređenjem pješačkog nogostupa i
dr.
Članak 80.
Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put unutar
građevinskog područja uz koju se grade ili postoje
stambene i druge građevine ili uređuju drugi prostori
naselja te na koju građevine imaju izravan pristup.
Ulice u naselju s funkcijom državne, županijske ili
lokalne ceste smatraju se tom vrstom ceste.
Ulica iz stavka 1. ovog članka mora se planirati s
najmanjom širinom kolnika 5,5 m (za dvije vozne trake),
odnosno 3,5 m (za jednu voznu traku) i obostranim
nogostupom.
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Izuzetno, uz kolnik ulice s jednom voznom trakom
i uz slijepe ulice može se osigurati izgradnja nogostupa
uz jednu njenu stranu.
Članak 81.
Nije dopuštena gradnja građevine, zidova i ograda
te podizanje nasada koji sprečavaju proširivanje uskih
ulica, uklanjanje oštrih zavoja, te zatvaraju vidno polje
vozača i time ugrožavaju sigurnost odvijanja prometa.
Članak 82.
Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez
arhitektonskih barijera tako da se omogući slobodno
kretanje invalidnim i drugim osobama s poteškoćama
u kretanju.
Uz ugostiteljske, trgovačke, servisne i druge objekte
pokraj cestovnih prometnica, radi čije djelatnosti dolazi
do zadržavanja vozila, potrebno je osigurati posebne
površine za parkiranje i zaustavljanje vozila izvan
kolnika, a u skladu s odredbama posebnog zakona.
Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojećih
građevina potrebno je u okviru građevne čestice
osigurati najmanje parkirališnih mjesta (PM), u pravilu
obračunato na ukupnu bruto građevinsku površinu
građevina:
- za stambenu građevinu ili apartman;
1PM do 50 m2 ukupne bruto razvijene površine
- za industrijske, zanatske, servisne, uslužne i sl.
građevine;
1 PM do 100 m2 ukupne bruto razvijene
površine,
- za hotel, pansion:
1 PM do 70 m2 ukupne bruto razvijene površine,
- za sportske dvorane i igrališta;
1 PM na 10 sjedala,
- za ugostiteljske objekte;
1 PM do 30 m2 ukupne bruto razvijene površine,
- za trgovine:
1 PM do 20 m2 ukupne bruto razvijene površine,
- za škole, dječje ustanove;
1 PM na jednu učionicu ili za jednu grupu djece,
- za ambulante;
1 PM do 25 m2 bruto razvijene površine,
- za vjerske građevine;
1 PM na 5-20 sjedala,
- za ostale prateće sadržaje stanovanja;
1PM do 50 m2 ukupne bruto razvijene površine.
U ukupnu bruto razvijenu površinu građevine ne
uračunava se garaža i podrum koji ne služi stanovanju
i nije predviđen za duži boravak ljudi te pomoćne
građevine na građevnoj čestici.
Smještaj većih javnih parkirališta je potrebno
Broj 1 - Strana 109
osigurati u blizini luka, u turističkoj zoni i drugim
područjima obalnih naselja Općine Tisno.
Javna parkirališta je potrebno urediti s drvoredima
te riješiti odvodnju oborinskih voda koje je potrebno
tretirati kroz separatore ulja i masti, prije upuštanja u
tlo ili more.
Članak 83.
Uz postojeću benzinsku postaju u Jezerima
planiraju se nove benzinske postaje uz križanje
državnih cesta ‘Kapela’ i u Tisnome, prema slijedećim
uvjetima:
- Uz križanje ‘Kapela’ planirane su benzinske
postaje za dva smjera. Položaj benzinskih postaja je
orijentacijski, a odredit će se u skladu s konačnim
rješenjem križanja državnih cesta. U sklopu benzinske
postaje može se graditi građevina s prodajnim,
skladišnim i ugostiteljskim sadržajima, površine do
najviše 160 m2 neto površine. Benzinska postaja se
može graditi tek nakon izgradnje planiranog križanja
‘Kapela’.
- Benzinska postaja u Tisnome može imati
građevinu s prodajnim, skladišnim i ugostiteljskim
sadržajima do najviše 100 m2 bruto površine. Za
potrebe benzinske postaje omogućava se novo
oblikovanje obale uz obvezno uređenje susjednog
kupališta, koje mora biti odvojeno od benzinske postaje
tamponom zelenila od najmanje 5,0 m širine;
- Građevina na benzinskoj postaji može imati visinu
do 4,0 m mjereno od kote uređenog terena uz građevinu
do vijenca građevine te minimalnu svijetlu visinu
nadstrešnice 4,5m te treba biti udaljena min. 3,0 m od
granice susjedne parcele. Benzinske postaje moraju
imati riješen sustav odvodnje otvorenih površina tako
da se ne zagađuje okoliš i tlo i moraju biti priključene
na kanalizacijski sustav. Otvorene površine izvan kolnih
površina se obavezno ozelenjuju niskim raslinjem.
Autobusne postaje planiraju se u Tisnome, Betini i
Jezerima. Autobusna ugibališta na dijelu javne ceste
moraju se graditi prema posebnim propisima i na
proširenom dijelu kolnika, a izuzetno i na kolniku javne
ceste ukoliko ne postoje uvjeti za proširenje kolnika.
Na području gospodarskih zona u Dubravi moguće
je organizirati autobusni ili kamionski terminal s
potrebnim izgrađenim i otvorenim sadržajima.
Željeznički promet
Članak 84.
Na sjevernom dijelu područja Općine Tisno
rezerviran je prostor za dionicu alternativnog koridora
jadranske željeznice. Taj koridor je prema Prostornom
Strana 110 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
planu Šibensko kninske županije rezerviran na razini
planske informacije o eventualno mogućem poželjnom
položaju uz obvezu daljnjeg kompleksnog istraživanja
prostornih, građevinskih i ekonomskih aspekata te
posebno aspekata zaštite okoliša. U tom kontekstu je
obvezno očuvanje vrijednog obradivog tla.
Pomorski promet
Članak 85.
Prostornim planom se u akvatoriju Općine Tisno
osiguravaju prostorni uvjeti za organizaciju unutrašnjeg
pomorskog prometa, kroz uspostavu plovnih putova,
brodskih linija lokalnog značaja, mreže luka i pomorskih
građevina.
Međunarodni plovni put je označen na grafičkim
prilozima Prostornog plana s ishodištem u Šibeniku.
Unutarnji plovni put (plovni put lokalnog značaja)
povezuje luke Tisno, Betina te područje i luke izvan
područja Općine Tisno.
Luka je morski i s morem neposredno povezani
kopneni prostor s izgrađenim i neizgrađenim obalama,
lukobranima, uređajima, postrojenjima i drugim
objektima namijenjenim za pristajanje, sidrenje i zaštitu
plovila, ukrcaj i iskrcaj putnika i robe.
Unutar lučkog područja naselja Betina, Jezera i
Tisno moguć je smještaj luke otvorene za javni promet,
športske luke, komunalnih vezova (stalnih), prostora
za prihvat plovila u tranzitu te ostalih luka posebne luka nautičkog turizma. Detaljniji uvjeti uređenja i
smještaja odredit će se detaljnijom prostorno planskom
dokumentacijom kojom primarno treba preispitati
potrebu i osiguranje prostora za uređenje plaža i
smještaj plovila domicilnog stanovništva.
Prostornim planom je određen akvatorij za gradnju
planiranih luka i označen u grafičkom dijelu,
kartografski prikaz broj 3c i 3d. Organizacija prostor
naselja Betina, Tisno i Jezera u mjerilu 1:5.000.
U funkciji odvijanja pomorskog prometa, razvoja
nautičkog i športskog turizma predviđa se uređenje
slijedećih luka:
- LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET
(županijski značaj - Betina, Jezera, Tisno)
- LUKE POSEBNE NAMJENE:
- luka nautičkog turizma - marina (Betina, Jezera i
Tisno)
- brodogradilišna luka (Betina)
- športska luka (Betina, Tisno i Jezera)
- SIDRIŠTE (Obinuš Mali - otok Mimonjak)
- PRIVEZIŠTA (Prosike)
a) Luke otvorene za javni promet
Planira se osposobiti luke otvorena za javni promet
za sigurno pristajanje postojećih i nove generacije brzih
brodova (do 30 milja/h) osposobljavanjem postojećih
Petak, 26. siječnja 2007.
ili gradnjom novih gatova te dopunom potrebnim
sadržajima.
Omogućava se rekonstrukcija i proširenje luke
otvorene za javni promet u Tisnome uz gradnju
lukobrana za zaštitu luke od juga i dopunom potrebnih
sadržaja. Uređenje luke u Betini (Porat) planira se
dogradnjom gatova i potrebnih sadržaja na kopnu,
odnosno uređenje obale, gradnja bazena i luke s
pratećim sadržajima na temelju propisanog detaljnog
plana uređenja.
Unutar lučkog prostora moguć je smještaj luke
otvorene za javni promet, komunalnih vezova (stalnih)
te prostora za prihvat plovila u tranzitu. Detaljniji uvjeti
uređenja i smještaja odredit će se detaljnijom prostorno
planskom dokumentacijom kojom primarno treba
preispitati potrebu i osiguranje prostora za smještaj
plovila domicilnog stanovništva.
Prostornim planom je određen akvatorij za gradnju
planiranih luka i označen u grafičkom dijelu,
kartografski prikaz broj 1.a Korištenje i namjena
površina naselja Pirovac u mjerilu 1:5.000.
su:
b) Luke posebne namjene
Luke posebne namjene na području Općine Tisno
- luke nautičkog turizma,
- športske luke,
- brodogradilište.
(1) Luke nautičkog turizma
Luka nautičkog turizma može biti suha marina i
marina.
Suha marina je posebno ograđen i uređen prostor
za pružanje usluga ostave i čuvanja plovila te pružanja
usluga transporta plovila u vodeni prostor i natrag.
Omogućava se uređenje suhe marine unutar planirane
gospodarske zone - poslovna namjena na području
Dubrave. Veličina i način uređenja suhe marine odredit
će se urbanističkim planom uređenja.
Marina je dio morskog akvatorija i kopna (obale)
posebno izgrađen i uređen za pružanje usluga veza i
čuvanja plovila, smještaja nautičara u plovilima i
smještajnim građevinama marine, te moguće davanje
usluga servisiranja i održavanja plovila i drugih
uobičajenih usluga turistima. Marine se uređuju u
skladu s posebnim propisima, odnosno dopunjuju
potrebnim sadržajima na moru i kopnu. Urbanističkim
planom uređenja moguće je u marinama planirati i
ugostiteljske, trgovačke, uslužne i športsko rekreacijske
sadržaje.
Postojeće luke nautičkog turizma - marine,
županijskog značaja, izgrađene su u Betini kapaciteta
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
maksimalno 240 vezova i u Jezerima kapaciteta 200
vezova. Omogućava se gradnja vanjskog zaštitnog
gata marine u Betini.
Nova luka nautičkog turizma - marina planira se u
Tisnome na kopnenom dijelu naselja, uvala Luke,
kapaciteta 205 vezova.
Vezom u luci nautičkog turizma se smatra vez za
plovilo standardne dužine 12,0 m i širine na vezu 5,0
m, a plovilo je ekvivalent jedne smještajne jedinice od
tri kreveta.
(2) Športske luke
Športska luka je luka koja služi za privez brodica
upisanih u hrvatski očevidnik brodica s namjenom šport
i razonoda, a koje brodice su vlasništvo članova udruge
ili same udruge koja ima koncesiju za luku.
Športske luke planirane su u naseljima Općine Tisno
na slijedećim lokacijama:
BETINA
- Porat,
- Zdrače
TISNO
- Gomilica kod mosta,
- dio uvale Veliki Porat,
- zapadna strana uvale Luka
JEZERA
- uvala Jezera
Kapacitet športskih luka će se odrediti
urbanističkim planom uređenja. Športska luka mora
omogućiti smještaj brodica koje se danas nalaze po
plažama i drugim dijelovima obale. Unutar športske
luke se uređuju vezovi za brodice i prateći sadržaji za
servisiranja i održavanja plovila (istezalište i prostor
za brodice, ostave i dr.). Športskim lukama nije
dopušteno mijenjati namjenu niti ih koristiti kao luke
nautičkog turizma.
(3) Brodogradilište
Brodogradilište je dio obale i morski dio uređen za
izradu i servisiranje plovnih objekata te opremljen
potrebnim tehničkim sustavima. Postojeće
brodogradilište u Betini se može proširiti prema istoku
u skladu s grafičkim prikazom zone. U sklopu
brodogradilišta nije moguće urediti suhu marinu.
c) Sidrišta
Sidrište je dio morskog prostora pogodan za sidrenje
plovila u uvali zaštićenoj od nevremena. Lokacija
sidrišta je određena temeljem Prostornog plana
Županije i to Obinuš Mali - otok Mimonjak s najviše
30 plutača. Udaljenost plutača od obale mora biti
najmanje 50 m, a međusobni razmak plutača je 30 m.
Broj 1 - Strana 111
Za uređenje sidrišta potrebno je izraditi stručnu
podlogu.
d) Privezišta
Privezište je dio obale izgrađen za privremeni privez
plovnih objekata, izvan lučkog područja, a najviše 10
vezova. Planira se uređenje obale za privezište na
području Prosike u funkciji Parka prirode Vransko
jezero. Detaljni uvjeti smještaja privezišta u funkciji
Parka prirode Vransko jezero odredit će se sukladno
smjernicama Prostornog plana područja posebnih
obilježja Parka prirode Vransko jezero. Uređenjem
privezišta se mora očuvati kvalitet obale i mora bez
značajnije izmjene obalne crte.
Postojeći pristani na otocima, Betini, Modravama i
drugom obalnom području se mogu održavati bez
izmjene izgleda, odnosno zadržavati u izvornom
(tradicijskom) obliku.
Omogućava se rekonstrukcija i održavanje pristana
u postojećem gabaritu u sklopu turističke zone Lovišća
i u uvali sv. Nikola. Omogućava se gradnja građevina
za prihvat plovila u sklopu planiranih i dijelom izgrađenih
turističkih zona Jazina - Prisliga i Rastovac.
Članak 86.
U sklopu postojećih luka u naselju omogućava se
gradnja i uređenje pogona za izradu i popravak
brodova, servis za održavanje brodica i drugih sadržaja
na temelju cjelovitog rješenja obalne površine,
uključujući i pripadajući dio akvatorija, odnosno na
temelju detaljnijeg plana uređenja.
Obala je u naselju namijenjena za javno korištenje,
odvijanje prometnih i turističkih funkcija (luke), plaže,
šport i rekreacija (vodeni športovi, jedrenje, veslanje,
plivanje i sl.), usluge (ugostiteljske - štekati, prodaja),
gospodarski oblici korištenja (sušenje mreža, izvlačenje
brodova, radionice za gradnju i remont plovila,
brodogradilište), kulturne i zabavne manifestacije i
druge oblike javnog korištenja.
Javne telekomunikcije
Članak 87.
Planom je predviđena gradnja novih i proširenje
postojećih telekomunikacijskih sustava, što se odnosi
kako na mjesne mreže tako i na spojne putove. Planom
su određena komutacijska čvorišta u Tisnome uz
mogućnost lociranja i u ostalim naseljima. Postojeći
telekomunikacijski sustav prijenosa zasniva se na radio relejnim postajama Raduč i Gračina.
U planu je zamjena, odnosno ukidanje RRP Velo
Brdo i uspostavljanje radio relejne veze RRP Raduč
Strana 112 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 26. siječnja 2007.
Na području Općine grade se mjesne mreže za
pojedina komutacijska čvorišta. Za spojne putove
između mjesnih mreža koristit će se optički kabel u
podzemnim kanalizacijama. Sustav prijenosa, između
komutacijskih čvorišta i s nadređenom tranzitnom
centralom, planira se isključivo kao digitalni prijenosni
sustav podzemnim optičkim kabelom.
Uzduž dazlinske doline, veličine cca 1100 ha (od
čega veći dio pripada području Općine Pirovac i Tisno)
protječe povremni vodotok - ponornica. Vodotok treba
sačuvati od gradnje druge infrastrukture te biološkim
radovima obogatiti vegetaciju radi sprečavanja
erozijskog djelovanja na tlo. To je ujedno i odvodni
kanal polja Dazlina koji spada u javno vodno dobro
čije obale je potrebno zaštititi odnosno za neophodne
zahvata na tome području potrebna je prethodna
suglasnost Hrvatskih voda.
Prostornim planom se predviđa izgradnja novih i
rekonstrukcija postojećih telekomunikacijskih
građevina i uređaja u skladu s potrebnim kapacitetima
i tehnološkim dostignućima.
Javno vodno dobro državnog značaja čini i prostor
uz kanal Prosika u kojemu nisu dopušteni zahvati. Za
neophodne zahvata na tome području potrebna je
prethodna suglasnost Hrvatskih voda.
Radio relejna postaja, odnosno bazna radijska
stanica ne može biti smještena u blizini stambenih
građevina i spomenika kulture te ne smije ugrožavati
vrijednosti krajobraza. Do bazne relejne postaje nije
potrebno osigurati kolni put.
Omogućava se melioracijsko uređenje Dazlinske
doline (cca 100 ha poljoprivrednog zemljišta), odnosno
regulacijski radovi na koritu vodotoka i stalno čišćenje
ponornih zona radi odvođenja suvišnih voda iz polja.
Za eventualno navodnjavanje polja potrebno je dovršiti
istraživanja o potrebi, veličini područja koje će se
navodnjavati i načinu navodnjavanja.
ATC Tisno, a u Murteru će se postaviti svjetlovodni
kabel od RRP Raduč do Jadranske magistrale (D8).
Pokretna telefonska mreža formira se od više
neovisnih mreža uz mogućnost proširenja i izgradnju
samostojećih objekata infrastrukture mreža baznih
stanica na području Općine Tisno. Antena pokretnih
TK mreža smještavaju se izvan naselja. Radi zaštite i
očuvanja krajobraznih vrijednosti preporuča se postava
novih zajedničkih stupova za antene pokretne TK
mreže različitih operatera-koncesionara. Novi
zajednički antenski stup je obvezan ukoliko to
dopuštaju tehnički uvjeti pokrivanja i planiranja mreža
i izgradnje objekata. Za postavljanje antenskog stupa
nije potrebno utvrditi građevnu česticu i pristupni put.
Lokacijska dozvola za gradnju radio relejne postaje,
odnosno bazne radijske postaje i antenskog stupa
pokretne TK mreže se može ishoditi na temelju
prethodne suglasnosti Općine Tisno. Prethodna
suglasnost se mora izdati u roku od 30 dana, a ukoliko
se ne izda u tom roku smatra se da je prethodna
suglasnost izdana.
Na brdu Gračina postavljen je TV odašiljač koji se
može rekonstruirati u skladu s potrebama i tehnološkim
dostignućima.
Članak 88.
Omogućava se gradnja poštanskih ureda u svim
naseljima i u sklopu turističkih zona.
Vodnogospodarstvo
Članak 89.
Uređenje površinskih voda, kanala i zaštita
podzemnih i izvorskih voda
Detaljnije hidrogeološke analize, sa svrhom
utvrđivanja zona sanitarne zaštite kaptaža vode za piće
Jandrići I i Jandrići II (do nedavno jedini izvori pitke
vode za naselja Općina Tisno i Pirovac) i određivanje
mjera zaštite nisu do sada izrađene, te se sa sigurnošću
ne može kazati što je neophodno poduzeti, odnosno
kakva je ograničenja potrebno propisati za pojedina
područja u obuhvati sliva kaptiranih podzemnih voda,
a u svrhu zaštite izvorišta pitke vode.
Utvrđivanje granica zone sanitarne zaštite i
neohodnih mjera sanitarnih zaštite područja, biti će
moguće tek po detaljnijoj hidrogeološkoj obradi
(hidrogeološko mikrozoniranje) s izradom izvješća o
problematici sanitarne zaštite lokaliteta kaptiranih
podzemnih voda priobalnih slivova Pirovac - Vodice i
izvorišta Litno. Sama izvorišta je potrebno ograditi i
zaštiti u skladu s propisima (I zona sanitarne zaštite).
Na području Dubrave i Dazline biti će minimalno
propisane mjere za II i III zonu sanitarne zaštite
izvorišta pitke vode u skladu s posebnim propisima.
Vodoopskrba
Planom je utvrđeno da će se ovo područje
snabdijevati pitkom vodom iz izgrađenog sustava s
izvorišta Dubrava (Jandrić I Q=28 l/s, Jandrić II Q=9
l/s), kaptaže Kovče Q=22 l/s i Krke (zahvat Jaruga) i
uz mogućnost korištenja regionalnog vodoopskrbnog
sustava Šibenik (Krka) - Zadar.
Potrebna količine vode izračunata je na temelju
prihvaćenih standarda srednje dnevne potrošnje
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
(stanovništvo 300 l/st/dan, i turisti 500 - 300 l/tur/dan,
ovisno o kategoriji smještaja) i projekcije broja
potencijalnih korisnika do 2015. godine.
Daljnji razvitak vodoopskrbe zahtjeva na
priobalnom i otočkom dijelu slijedeće zahvate:
- izgradnju novog dovodnog cjevovoda za Murter,
od vodospreme Tisno do nove vodospreme Podnište
dužine oko 4.500 m, ∅ 450 - 500 mm,
- rekonstrukcija i dogradnja vodvodne mreže
Betine ∅150 - 200 mm u dužini od više tisuća metara
(izvođenje u etapama),
- proširenje vodvodne mreže prema novim
turističkim i gospodarskim objektima ukoliko ne
zadovoljava postojeće mreža.
Omogućava se daljnji razvoj vodooposkrbne mreže
naselja i gradnja potrebnih infrastrukturnih građevina
i proširenje vodovodne mreže prema novim
ugostiteljsko - turističkim i gospodarskim proizvodnim
zonama.
Obvezno je priključenje svih građevina unutar
građevinskog područja naselja na vodoopskrbni sustav.
Članak 90.
Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
Za područje Općine Tisno planirana su dva zasebna
kanalizacijska sustava koji se realiziraju sa susjednim
općinama.
Svi potencijalni zagađivači (turističke zone, luke
nautičkog turizma, gospodarske zone i pojedinačnih
građevina) otpadne vode iz gospodarskih i zanatskih
objekata se moraju dovesti na razinu kvalitete
kućanskih otpadnih voda, prije priključenja na planirani
kanalizacijski sustav.
Kanalizacijski sustav Pirovac-Tisno-Jezera
Kanalizacijski sustav je razdjelni, a uređaj za
pročišćavanje otpadnih voda predviđa se izgraditi na
predjelu Gnjina kapaciteta 27.000 ES za 1. stupanj
pročišćavanja. Nakon pročišćavanja vode se putem
podmorskog ispusta dužine oko 1.200 m ispuštaju u
otvoreno more. Na ovaj kanalizacijski sustav moraju
se u konačnici priključiti planirane poslovne zone u
Dubravi.
Kanalizacijski sustav Murter-Betina
Kanalizacijski sustav obuhvaća naselja Betina i
Murter s uređajem za pročišćavanje kapaciteta 15.000
ES za 1. stupanj pročišćavanja. Nakon pročišćavanja
vode se putem podmorskog ispusta dužine oko 1.300
m ispuštaju u otvoreno more.
Do izgradnje planiranih sustava javne kanalizacije
Broj 1 - Strana 113
u izgrađenom dijelu građevinskog područja obalnih
naselja moguće je građevine s kapacitetom manjim
od 10 ES (korisnika), priključiti na nepropusnu septičku
jamu odgovarajuće veličine i tehničkih svojstava.
Nepropusna septička jama mora se izgraditi na vlastitoj
građevnoj čestici udaljena najmanje 2,0 m od susjedne
međe. Do građevne čestice mora biti osiguran prilaz
cisterni radi pražnjenja septičke jame.
Za građevine kapaciteta većeg od 10 ES obvezna
je izgradnja biološkog uređaja za pročišćavanje. Nakon
izgradnje javne kanalizacije sve građevine se obvezno
priključuju na javni sustav.
Za naselja u zaleđu obale, za koje ne postoje
mogućnosti priključenja na planirane kanalizacijske
sustave, fekalne otpadne vode će se prikupljati u
septičke jame ili će se graditi manji (biološki) sustav
odvodnje.
Elektroopskrba
Članak 91.
Bolja elektroenergetska opskrba područja temelji
se na budućoj gradnji TS 110 kV KAPELA i prstenu
dalekovoda napona 110 kV koji će se vezati na DV
110 kV Bilice - Biograd na sjevernom dijelu i na DV
110 kV Vodice (Kapela) - Bilice. Paralelno s tom
mrežom postupno bi se realizirala i mreža 30 kV napona
s transformatorskim postajama Vodice i Stankovci
(Crljenik) izvan granica Općine i transformatorskim
postajama Tisno i Murter s dvostrukim napajanjem.
Planirana TS MURTER (izvan područja Općine
Tisno) povezat će se kabelskim vodom na TS TISNO
i drugim kabelskim vodom s TS KAPELA.
Obvezno je priključenje svih građevina unutar
građevinskog područja na elektroenergetski sustav.
Članak 92.
Do uvođenja 20 kV napona postojeća i proširena
mreža će funkcionirati na naponu 10 kV s tim da se
svi objekti izvode s 20 kV opremom. U naseljima se
10 i 20 kV mreža planira uglavnom kao kabelska s
manjim zračnim vodovima na perifernom području i u
unutrašnjem dijelu Općine. Na Murteru je predviđena
gradnja nove 20 kV mreže zatvaranjem novog prstena
podmorskih kabela 20 kV dok će se postojeća mreža
prilagoditi za prijelaz na 20 kV naponske prilike.
Na obalnom području Općine Tisno se predviđa
gradnja mjesnih TS 10(20)/0,4 kV u kabelskoj izvedbi,
a izuzetno u naseljima u unutrašnjosti je moguća
gradnja stupnih TS 10(20)/0,4 kV odgovarajuće snage.
Strana 114 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Nove mjesne TS 10(20)/0,4 kV se postavljaju tako
da je moguć kolni pristup barem jednom pročelju i da
su uklopljene u okoliš. Ako se grade kao samostalne
građevine udaljenost od punog profila ceste iznosi
najmanje 3,0 m, a od susjedne međe najmanje 2,0 m.
Do građevne čestice TS 10(20)/0,4 kV osigurati kolni
(kamionski) pristup.
Za sve TS 10(20)/0,4 kV osigurati kolni (kamionski)
pristup do građevne čestice TS.
Članak 93.
Planom su utvrđene mjere zaštite prilikom izgradnje
elektroenergetskih objekta, izgradnje i korištenja
prostora u njihovoj blizini.
Širina zaštitnih koridora u kojima se isključuje
gradnja objekta visokogradnje određuje se, ovisno o
naponu dalekovoda:
- za DV 10(20) kV
= 10 m
- za DV 35 kV
= 20 m
- za DV 110 kV
= 70 m
(25 m projektirani)
Za gradnju stambenih, poslovnih i industrijskih
objekata kao i rekonstrukcija postojećih objekata ispod
i u blizini dalekovoda (u zaštitnim koridorima) obavezna
je prethodna suglasnosti javne elektro-gospodarske
organizacije. Kod lociranja dalekovoda i postrojenja
srednjeg i visokog napona izbjegavati terene na kojima
borave veće skupine ljudi, te nesigurno i klizavo tlo,
kao i upotrebu zapaljivih građevnih materijala.
6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I
PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO
POVIJESNIH CJELINA
(1) Uvjeti i mjere zaštite prirode
Članak 94.
Temeljem Zakona o zaštiti prirode propisuju se
slijedeći uvjeti i mjere zaštite prirode:
1. Zaštita prirode provodi se kroz očuvanje biološke
i krajobrazne te zaštitu prirodnih vrijednosti, a to su
zaštićena područja, zaštićene svojte te zaštićeni
minerali i fosili;
2. U cilju očuvanja prirodne biološke raznolikosti,
kao posebnu vrijednost, treba očuvati područja
prekrivena autohtonom vegetacijom, obalno područje
(prirodne plaže i stijene) te more i podmorje kao
ekološki vrijedna područja;
3. Za planirane zahvate u prirodi, koji sami ili s
drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na ekološki
značajno područje ili zaštićenu prirodnu vrijednost kao
Petak, 26. siječnja 2007.
i prirodnu vrijednost predviđenu za zaštitu, treba
ocijeniti (sukladno Zakonu o zaštiti prirode) njihovu
prihvatljivost za prirodu u odnosu na ciljeve očuvanja
tog ekološki značajnog područja ili zaštićene prirodne
vrijednosti;
4. Prilikom postavljanja različitih antenskih sustava
potrebno je radi zaštite krajobraza primijeniti različite
metode ublažavanja vizualne intervencije;
5. Za građenje i izvođenje radova, zahvata i radnji
potrebno je zatražiti uvjete zaštite prirode i/ili dopuštenje
nadležnog tijela državne uprave sukladno Zakonu o
zaštiti prirode (“Narodne novine”, broj 70/05);
6. Treba ograničiti građevinsko zauzimanje obale,
posebno na krajobrazno vrijednim lokacijama, a
prirodna obala se treba očuvati bez značajnih izmjena
obalne linije, nasipanja i otkopavanja obale;
7. Pri izvođenju građevinskih i drugih zemljanih
radova obvezna je prijava nalaza minerala i fosila koji
bi mogli predstavljati zaštićenu prirodnu vrijednost u
smislu Zakona o zaštiti prirode te poduzeti mjere zaštite
od uništenja, oštećenja ili krađe;
8. Organizacija prostora, način korištenja, uređenja
i zaštite prostora, način upravljanja i ponašanja u
zaštićenom području Park prirode Vransko jezero,
propisani su Pravilnikom o unutarnjem redu Parka
prirode i Godišnjim programom zaštite, održavanja,
očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode te
Prostornim planom područja posebnih obilježja Parka
prirode Vransko jezero (koji je u izradi);
9. Obvezna je sanacija područja današnje
eksploatacije mineralnih sirovina u Dubravi i
prenamjena područja u gospodarsku - poslovnu
namjenu;
10.Ekološki vrijedna područja koja se nalaze na
području Općine Tisno treba sačuvati i vrednovati u
skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i Pravilnikom o
vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i
rijetkim stanišnim tipovima te mjerama za očuvanje
stanišnih tipova (“Narodne novine”, broj 70/05);
11. Potrebno je očuvati biološke vrste značajne za
stanišne tipove karakteristične za to područje te
zaštićene i strogo zaštićene divlje svojte i ne unositi
strane (alohtone) vrste i genetski modificirane
organizme na njihova staništa.
(2) Zaštita i uređenje prirodnih vrijednosti
Članak 95.
Prostornim planom su utvrđene zaštićene prirodne
vrijednosti i prirodne vrijednosti koje se predlažu za
zaštitu temeljem Zakona o zaštiti prirode. Određena
su područja prirodnih vrijednosti koja se štite
Prostornim planom.
1. U smislu Zakona o zaštiti prirode na području
Općine Tisno je zaštićena prirodna vrijednost:
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Park prirode VRANSKO JEZERO
Vransko jezero, kao najveće prirodno jezero u
Hrvatskoj (površine 30,7 km2) i njegovo priobalje je
zaštićeno u kategoriji Parka prirode. Manji dio tog
područja se nalazi na teritoriju Općine Tisno. Zaštita,
unapređenje i uređenje područja se detaljno propisuje
Prostornom planu područja posebnih obilježja koji se
donosi u skladu s odredbama Prostornog plana
Županije.
2. Prostornim planom je određeno područje
prirodnih vrijednosti koje se predlaže za zaštitu u smislu
Zakona o zaštiti prirode:
Posebni rezervat (geološki rezervat) MAKIRINA
- IVINJ
Područje Makirina - Ivinj je ovim Prostornim planom
određeno kao prirodna vrijednost koje se predlaže za
zaštitu u smislu Zakona o zaštiti prirode (posebni
prirodni rezervat - geološki rezervat). Lokalitet se štiti
odredbama Prostornog plana do valorizacije
navedenog područja od strane Državnog zavoda za
zaštitu prirode, odnosno do donošenja akta o
preventivnoj zaštiti ili zaštiti.
Osobitog je značaja zbog nalazišta peloida, prirodnog
resursa podložnog onečišćavanju i zagađenju
unošenjem u ležište različitih toksičnih tvari (kemijske,
bakteriološke i dr.). Potrebna je stupnjevana zaštita
šireg prostora (kopnenog i morskog areala) u kategoriji
posebnog rezervata (geološkog). Prostornim planom
su određene orijentacijske granice koje će konačno
utvrditi aktom o zaštiti, a na temelju daljnjih
(hidrogeoloških) istraživanja.
3. Prirodne vrijednosti koje se štite Prostornim
planom je područje modravsko pirovačkog kanal s
Prosikom. Zaštita kanala obuhvaća zaštitu morskog
areala i podmorja na temelju istraživanja kao osobitog
područja mrijestilišta ribe i nastambe školjaka i drugih
morskih organizama. Stručnom elaboracijom se mogu
utvrditi uvjeti za sportski ribolov, rekreaciju, kupanje,
postavljenje brakova, marikulturu i dr.
Temeljeni uvjet zaštite jest očuvanje čistoće mora,
odnosno prioritetna izgradnja kanalizacijskog sustava
s pročišćavanjem, posebno susjednog Pirovca.
Granica akvatorija je određena u Prostornom planu.
Članak 96.
Prostorno estetski elementi
Na prostoru Općine Tisno ima više vidikovaca, koji
predstavljaju posebno značajne točke krajobrazu s kojih
se pružaju pogledi na veliki teritorij Općine. Te prostore
treba očuvati, omogućiti do njih pristup u skladu s
uvjetima te ih opremiti potrebnim sadržajima radi
Broj 1 - Strana 115
omogućavanja kraćeg boravaka (plato, klupe, prodaja
suvenira i sl.). To su slijedeći vidikovci:
- Vidikovac Gradina (Dazlina),
- Vidikovac Gračina (Tisno),
- Vidikovac uz svetište Gospe od Karavaja (Tisno),
- Vidikovac Jasenovac (iznad uvale Kosirina),
1. Vidikovac Gradina
Na vidikovcu je moguća gradnja prizemne
ugostiteljske građevine - restoran (korištenjem
postojeće ili gradnjom nove građevine) do najviše 100
m2 bruto tlocrtne površine i visine do 4,5 m mjereno
od najniže točke uređenog terena uz građevinu do
vijenca građevine. Obvezna je upotreba prirodnih
materijala (kamen, drvo), te oblikovanjem sačuvati
krajobrazne vrijednosti područja.
Lokacijska dozvola za uređenje i gradnju sadržaja
vidikovca može se izdati na temelju stručne podloge
kojom će se obuhvatiti način korištenja postojeće
građevine, osiguranje potrebne infrastrukture i
eventualna gradnja nove građevine prema osnovnim
uvjetima iz prethodnog članka.
2. Vidikovac Gračina
Na vidikovcu je moguća gradnja prizemne
ugostiteljske građevine - restoran (korištenjem
postojeće ili gradnjom nove građevine) do najviše 100
m2 bruto tlocrtne površine i visine do 4,5 m mjereno
od najniže točke uređenog terena uz građevinu do
vijenca građevine. Obvezna je upotreba prirodnih
materijala (kamen, drvo), te oblikovanjem sačuvati
krajobrazne vrijednosti područja.
Lokacijska dozvola za uređenje i gradnju sadržaja
vidikovca može se izdati na temelju stručne podloge
kojom će se obuhvatiti način korištenja postojeće
građevine, osiguranje potrebne infrastrukture i
eventualna gradnja nove građevine prema osnovnim
uvjetima iz prethodnog članka.
3. Vidikovac uz svetište Gospe od Karavaja
Na vidikovcu nije dopuštena gradnja građevina,
već samo uređenje platio vidikovca, popločanje, ograda
i sl. upotrebom kamena i bez narušavanja vrijednosti
krajobraza.
4. Vidikovac Jasenovac
Na padini brda Jasenovac prema jugu iznad uvale
Kosirina na današnjoj cesti Tisno - Murter uobičajeno
je da se zaustave automobili radi prekrasnog pogleda
koji se odatle pruža prema uvali Kosirina i kornatskom
otočju. Na vidikovcu nije dopuštena gradnja građevina,
već samo uređenje platoa vidikovca, popločanje,
ograda i sl. upotrebom kamena i bez narušavanja
vrijednosti krajobraza.
Strana 116 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 97.
Javne zelene površine i postojeće parkovne
površine ne mogu se prenamjenjivati. U parku je
moguće graditi manje javne građevine, paviljone,
sanitarne čvorove, postavljati fontane, spomen obilježja
uređivati dječja igrališta staze, odmorišta i sl. tako da
njihova ukupna površina ne prelazi 5% ukupne površine
javnog parka.
(3) Zaštita i uređenje kulturne baštine
Članak 98.
U Općini Tisno evidentirane su dvije ruralne
povijesne cjeline: Tisno i Betina. S obzirom na tipologiju
arhitekture, tradicijski materijal iz kojega su građevine
izgrađene te tradicionalne funkcije objekata
(stanovanje i gospodarstvo) one su od posebne važnosti
kao svjedoci i orijentiri u prostoru i vremenu. Njihov
urbanizam, ambijentalna gradnja i upotreba materijala
bitno ih diferencira od drugih naselja te se njima u
prostornim planovima mora pristupiti složenije i
uvažavajući njihove razvojne tokove. Osnovni cilj
zaštite naselja je čuvanje nivoa fizionomije naselja koji
je danas zatečen te ukoliko je to moguće ispravljanje
pogrešaka iz prošlosti.
Za povijesnu jezgru naselja Jezera jer potrebno
izraditi potrebne dokumente i predložiti je za zaštitu.
Nužno je sačuvati strukturu parcelacije i
karakterističnu tipologiju arhitekture te upotrebu
autohtonog materijala. Za sve cjeline i graditeljski sklop
nužno je inzistirati na revitalizaciji funkcije stanovanja.
Uz komplementarne gospodarske oblike to će
naseljima dati nužnu vitalnost i osigurati reprodukciju
stanovništva.
Sakralne građevine su crkve u naseljima,
grobljanske crkve, svetišta te pojedinačni spomenici u
krajobrazu kao karakterističan oblik u prostoru (na
većim ili manjim uzvisinama ili u polju ). Veći broj ih je
još u funkciji ali su zapuštene i prepuštene zubu
vremena. Njihovu zaštitu i obnovu potrebno je provoditi
neposrednim kontaktima s nadležnom službom zaštite.
Civilne građevine su smještene uglavnom unutar
zaštićenih cjelina i sklopova za koje je potrebna izrada
odgovarajuće prostorno planske dokumentacije.
Objekti koji su samostalni u prostoru zaštitit će se
neposrednim kontaktima s nadležnom službom zaštite
spomeničke baštine.
Spomenici izvan naselja koji posebno zaslužuju
pažnju kao spomenici u krajobraz: crkva sv.Nikole,
sv.Konstancija i sv.Roka u Jezerima, sv.Andrije i crkva
Gospe od Karavaja u Tisnom, te crkva sv.Ilije u
Dazlini. Na padinama brda na kojima se spomenici
Petak, 26. siječnja 2007.
nalaze ili u njihovoj blizini nije dopuštena gradnja
građevina jer bi time ovi spomenici izgubili smisao.
Arheološke zone i lokaliteti; U Prostornom planu
su navedeni svi poznati kopneni i pomorski arheološki
lokaliteti i zone. Učestala pojavnost arheoloških nalaza
ukazuje na potrebu sustavnih arheoloških istraživanja
te informiranja javnosti kao i izradu stručnih studija
prezentacije.
Popis spomenika kulture:
I ARHEOLOŠKI SPOMENICI
1. Gradina
2. Gradina Zibonga
3. Muića vijenac
4. Pačipolje
5. Podjasenovac
6. Sustipan
7. Jazine
8. Puntica
9. crkva sv.Martina
10. Dazlina
11. Crkva sv.Martina
12. Dazlina
Betina
Dazlina
Dazlina
Betina
Jezera
Sustipan
Tisno
Tisno
Ivinj
Dazlina
Ivinj
Dazlina
II REGISTRIRANI POJEDINAČNI
SPOMENICI KULTURE
1. Crkva sv.Frane
Betina
2. Crkva sv.Nikola
Jezera
3. Crkva sv.Konstancija
Jezera
4. Crkva sv.Roka
Jezera
5. Crkva sv.Ivana Trogirskog
Jezera
6. Crkva Gospe od Zdravlja
Jezera
7. Crkva sv.Nikole
Uvala sv. Nikola, Jezera
7. Crkva sv.Duh
Tisno
8. Crkva sv.Roka
Tisno
9. Crkva sv.Andrije
Tisno
10. Crkva Gospe od Karavaja
Tisno
11. Zgrada Općine
Tisno
12. Kuća Banchetti
Tisno
13. Kuća Gelpi
Tisno
14. Kuća Alborghetti
Tisno
15. Kuća Denari (ljekarna)
Tisno
16. Kuća Obratov
Tisno
17. Vila Mazzura
Tisno
18. Ljetnikovac Banchetti
Tisno - Rastovice
19. Crkva sv.Martina
Ivinj
20. Crkva sv.Ilije
Dazlina
III REGISTRIRANE POVIJESNE
URBANISTIČKE CJELINE
1. Povijesna jezgra
2. Povijesna jezgra
Tisno
Betina
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 117
Članak 99.
Prvenstveni cilj zaštite arheoloških ostataka i
lokaliteta je fizičko očuvanje tih spomenika u prostoru.
Zbog njihovog položaja koji je odgovarao drugim
uvjetima života ti su spomenici danas najčešće izvan
aktualnih naselja nekima od njih je teško pristupiti ali
mogu biti ugroženi prvenstveno gradnjom
infrastrukturnih objekata.
dopuštena gradnja ni izvođenje zemljanih radova bez
prethodnih istražnih radova i odobrenja nadležne službe
zaštite spomenika kulture.
Za prostor Općine Tisno od arheoloških spomenika
(nalaze u turistički aktivnim prostorima) posebno su
vrijedni:
- kompleks antičke, starokršćanske i
srednjovjekovne arhitekture uz crkvu sv. Martina na
Ivinju,
- ostatci villae rusticae na Pačipolju, Puntici i
Jazinama.
Pod manjim zahvatima se podrazumijevaju:
- manji radovi i adaptacije isključivo u unutrašnjosti
građevine,
- radovi u unutrašnjosti građevine koji uključuju
izmjenu strukturalnih elemenata i infrastrukture,
- radovi na građevini bez promjene gabarita i
povećanja bruto razvijene površine građevine, s
promjenama na pročeljima i krovištu,
- radovi na građevini s promjenama gabarita i s
povećanjem bruto razvijene površine građevine do 5%,
s promjenama na pročeljima i krovištu,
- rušenje i zamjena građevine bez promjene
gabarita.
Uz crkvu sv.Martina na Ivinju u posljednje vrijeme
se istražuje antički i starokršćanski kompleks.
Rezultati ovog istraživanja su iz nanosa zemlje izvučeni
ostatci villae rusticae iz 1.stoljeća i starokršćanske
bazilike iz druge polovice 5. stoljeća. Lokalitet je vrlo
značajan pa nije dopušteno planiranje nikakvi sadržaji
čak ni u širem prostoru lokaliteta koji bi mu mogli štetiti.
Bogati nalazi bi svakako trebali biti prezentirani i
uključeni u turističku ponudu. Od nađenih predmeta u
Tisnom bi se morala složiti kulturno povijesna zbirka
dostupna posjetiocima.
Ostaci villae rusticae na Pačipolju su u sklopu
autokampa. Do sada je istražen jedan dio villae te su
zidovi djelomično konsolidirani. Za turističku promidžbu
ovog lokaliteta trebalo bi nastaviti istraživanja te izraditi
projekt prezentacije villae. Na tom prostoru nije
moguća nikakva gradnja bez predhodno izvršenih
istražnih radova. Isto se odnosi i na ostatke do sada
neistraživanih villa na području Puntice i uvale Jazina
uz današnju plažu.
Članak 100.
Na sve navedene registrirane i evidentirane
spomenike kulture primjenjuje se prvi stupanj zaštite
koji obvezuje na njihovu potpunu zaštitu. Svi lokaliteti
i građevine označeni na karti i navedeni u popisu kao
spomenici pretpovijesnog, antičkog i srednjovjekovnog
razdoblja tretiraju se kao arheološke zone pa je za
gradnju ili izvođenje zemljanih radova nužno odobrenja
i stručni nadzor nadležnog tijela za zaštitu kulturne
baštine. Za veće intervencije, adaptacije ili
rekonstrukcije potreban je konzervatorski elaborat
kojeg izrađuje ili odobrava nadležna institucija.
Za zahvate u zaštićenim ruralnim ambijentalnim
cjelinama potrebna je prethodna izrada urbanističkog
plana uređenja. Na području arheološke zone nije
Prostornim planom se omogućava uz prethodno
mišljenje nadležne službe zaštite, realizacija manjih
zahvata na pojedinačnim građevinama unutar
povijesnih jezgi naselja (tablica broj 1).
Ostali, veći zahvati uključuju:
- radove na građevini s promjenama gabarita i s
povećanjem bruto razvijene površine građevine više
od 5%, s promjenama na pročeljima i krovištu,
- rušenje i zamjena građevine uz promjene gabarita
i tlocrta, s povećanjem bruto razvijene površine
građevine,
- nova izgradnja pojedinačnih građevina i sklopova.
Prirodna okolina zaštićenih ruralnih cjelina, zona i
pojedinačnih spomenika vezuje se uz značaj
graditeljske baštine pa je potrebno sačuvati
karakteristične spojeve prirode i spomenika kulture.
(4) Područja s posebnim ograničenjima korištenja
Članak 101.
Zaštićeno obalno područje mora koje obuhvaća sve
otoke, pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte i
pojas mora u širini od 300 m od obalne crte je područje
s ograničenjima u gradnji, odnosno na kojemu se može
graditi uvažavajući posebne zaštitne mjere i uvjete
uređenja prostora.
Prostornim planom je predviđeno da priobalno more
urbanog područja naselja treba zadovoljiti II kategoriju
koja dozvoljava kupanje, športsko - rekreacijske i druge
aktivnosti. More uvale Makirina (područje fizičke
zaštite nalazišta peloida) treba zadovoljiti I kategoriju,
odnosno more na svim ostalim područjima treba
zadovoljiti I kategoriju.
Ovima planom se utvrđuju mjere zaštite i sanacije
obalnog mora.
Strana 118 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Prostornim planom je određeno obalno područje
mora i voda koje se zadržava u izvornom obliku bez
intervencija i građenja na obali. Korištenje tih područja
je moguće za rekreaciju, kupanje i druge aktivnosti
vezane uz more i vode te se omogućava gradnja
pješačke šetnice uzduž obale.
Lučka područja obuhvaćaju akvatorij i obalu svih
postojećih i planiranih luka u obalnim naseljima u skladu
s karakterom i namjenom tih luka (luke javnog prometa,
luke posebne namjene). Urbanističkim planom
uređenja odredit će se detaljna namjena luka i funkcije
koje se mogu obavljati na tim prostorima (uvala Zdrače
i porat u Betini, luka Jezera i luke u Tisnom).
Za određivanje zona sanitarne zaštite kaptiranih
izvora pitke vode u Dubravama (Jandrići I i Jandrići
II) nisu izvršena prethodna hidrogeološka istraživanja
tako da nije moguće propisati mjere zaštite izvorišta.
Stoga su nužna istraživanja u svrhu hidrogeološkog
mikrozoniranja područja.
U odnosu na ostale stalne izvore (Vela luka i Lučica
na Modravama) i izvore manjeg značaja potrebno je,
prije građenja na tim područjima osigurati
odgovarajuća hidrogeološka istraživanja u svrhu
određivanja posebnih uvjeta građenja i stručne podloge
za izradu detaljnije dokumentacije prostora.
Promjena stanja i obilježja područja sprječava se
na svim zaštićenim dijelovima prirode i dijelovima za
koje se predlaže određena razina u skladu s
prijedlogom zaštite područja.
(5) Područja uređenja zemljišta
Članak 102.
Prostornim planom je određena mogućnost
melioracijskog uređenja doline kod Dazline s
povremenim vodotokom - ponornicom. Sustav za
odvodnju poljoprivrednih površina je potrebno
kompletirati i održavati te (eventualno) realizirati
navodnjavanje za ukupnu površinu polja. Za realizaciju
natapanja polja potrebno je dovršiti započeta
istraživanja te odrediti područje i način natapanja polja
te druge potrebne parametre.
Pošumljavanje šumom oskudnog područja Općine
Tisno je prvenstveno potrebno radi zaštite naselja i
zemljišta. Pošumljavanje je moguće vršiti temeljem
šumsko gospodarske osnove, prvenstveno oko naselja
Tisno (Crni krug, Veliki vrh) i naselja u unutarnjem
dijelu Općine.
7. POSTUPANJE S OTPADOM
Petak, 26. siječnja 2007.
Članak 103.
U sklopu određenog cjelovitog sustava
gospodarenja otpadom na području Županije u Općini
Tisno je potrebno slijedeće:
- u prijelaznom razdoblju, do početka rada
županijskog centra za zbrinjavanje otpada, ulogu
preuzima sanitarno odlagalište Bikarac (za obalno i
otočko područje Županije) uz prethodno ugovaranje s
komunalnom poduzećem koje gospodari odlagalištem
Bikarac (Grad Šibenik);
- za područje Općina Tisno, Pirovac i Murter
organizirat će se transfer stanice za prikupljanje
komunalnog otpada, prije njegovog konačnog
zbrinjavanja na županijskom odlagalištu. Planirana je
potencijalna lokacija transfer stanice “Veprštak”
dijelom svoje površine smještena i na području Općine
Pirovac. Idejnim rješenjem će se odrediti točan položaj
transfer stanice unutar površine određene za smještaj
transfer stanice, a koja je prikazana u grafičkom dijelu
elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj
1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25.000.
Prostornim planom se određuje sanacija “divljih”
deponija na način da se uspostavi prijašnje stanje
prvenstveno provodeći mjere rekultivacije i
spriječavanja nepovoljnih utjecaja deponija na okoliš.
8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIŠ
Članak 104.
Zaštitu, racionalno korištenje prostora i
unapređivanje čovjekova okoliša provoditi kroz sve
oblike djelovanja u prostoru što znači da svaka
aktivnost, zahvat i intervencija u prostoru mora biti
sagledana i usklađena s uvjetima koje zahtjeva zaštita
čovjekova okoliša.
Obzirom na karakteristike prirodnih elemenata
prostora i antropogene utjecaje, najugroženiji djelovi
čovjekove okoline su:
- obalno more Pirovačkog zaljeva
- šumske i ostale zelene površine ugrožene od
požara;
U svezi mjera zaštite tla od fertilnih sredstava
(umjetnih gnojiva - pesticida) u poljoprivredi, zagađenja
vode i zraka neophodno je uspostaviti i vršiti mjerenja
i ispitivanje uzoraka zemljišta radi poduzimanja
potrebnih mjera preventive i sanacije, kao definiranja
zona zasićenosti u odnosu na granice dopustivosti
ugrožavanja tla. Kontinuirano provjeravati kvalitet tla
i njegovo tzv.”geogeno” stanje na mjestima gdje su
već danas uočene indikacije njegove ozbiljnije
ugroženosti.
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Planovima i aktima lokalne uprave i samouprave
zabraniti iskorištavanje ogradnih zidova “gomila”,
zemlje s poljoprivrednog zemljišta te devastiranja
krajobraza.
Članak 105.
Prostornim planom utvrđene su mjere zaštite mora
i tla od zagađivanja na način da svi javni i privredni
objekti moraju imati internu kanalizaciju izgrađenu i
održavanu na način da sakupe svu vodu iz svog kruga,
pročiste je do propisanog sastava prije upuštanja u javnu
kanalizaciju, te eliminiraju razlijevanje vode po okolnoj
površini. Sastav otpadnih voda ne smije ugroziti
kategoriju recipijenta (tlo i vode).
Zaštitu obalnog mora osigurati izgradnjom
kanalizacijskih sustava s odgovarajućim stupnjem
pročišćavanja u svim priobalnim naseljima.
Dispoziciju otpadnih voda u naseljima izvan
zaštićenog obalnog područja mora, za individualne
građevine, rješavati putem vodonepropusnih septičkih
jama ili odgovarajućeg biološkog uređaja za
pročišćavanje. Za detaljno utvrđivanje lokacije mjesta
upuštanja u tlo otpadnih voda iz zasebnih kanalizacijskih
sustava naselja u unutrašnjosti potrebno je provesti
hidrogeološka istraživanja šire lokacije.
Članak 106.
Problem buke na područje Općine Tisno javlja se
uz ugostiteljske objekte uglavnom na obalnim naseljima,
a zbog agresivnog djelovanja na zdravlje čovjeka
zaslužuje pažnju. U skladu s posebni propisima obvezna
je izrada karte buke. Prostornim planom se određuje
da je pri utvrđivanju lokacija objekata za određene
djelatnosti efekte buke potrebno svesti na minimum,
uz primjenu normativa i standarda glede dozvoljenih
emisija buke iz pojedinih izvora. Buka od prometa se
rješava uređenjem odgovarajućeg zelenog tampona
uz prometnice i prometne površine (minimalne širine
20 m).
Članak 107.
Planom se određuju mjere zaštite od požara na
način da se predviđa izvedba vatro- obrambenih
prosjeka nezasađenih pojaseva najmanje širine koja
je dvostruko veća od prosječne visine vegetacije.
Uzduž glavnih (državnih i županijskih) prometnica
izraditi požarne pojaseve i ukloniti makiju od najmanje
20 m sa svake strane, uzduž trase dalekovoda ukloniti
makiju i raslinje te permanentno održavati čistoću
pojaseva. Postojeće gospodarske prometnice koje su
prohodne za vatrogasna vozila stalno održavati i urediti
u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne
pristupe, te izraditi nove protiv požarne putove.
Broj 1 - Strana 119
Kod izgradnje novih turističkih objekta kao
kontaktnu vegetaciju zasađivati onu koja je manje
osjetljiva na požare.
Radi osiguranja potrebnih količina vode za gašenje
požara potrebno je:
- osigurati korištenje svih objekata i uređaja na
kojim se izravno može crpiti voda iz vodoopskrbnog
sustava;
- postaviti protupožarne hidrante na trasi otočkog
vodovoda /u pravilu na svaka 2-3 km jedan hidrant;
- osigurati korištenje svih privatnih i javnih cisterni,
te akumulacija, koje je potrebno evidentirati i urediti,
te do istih urediti pristupe,
- hidrantske mreže u naseljima i turističkim
kompleksima za potrebe zaštite od požara treba izraditi
u skladu s propisima za hidrantsku mrežu za gašenje
požara.
Kod planiranja novih objekta potrebno je primijeniti
propisom predviđene mjere zaštite te naročito voditi
računa o osiguranju vatrogasnih pristupa;
- Prometnice za pristup vatrogasnih vozila treba
osigurati za stambene objekte do visine P+2 najmanje
s jedne, duže strane,
- Kod ostalih objekata, javnih objekata u kojima
se sakuplja više od 50 osoba pristup treba osigurati s
najmanje dvije dulje strane objekta.
Mjera zaštite od požara utvrđene Prostornim
planom su načelne, dok će se Planom zaštite od požara
Općine Tisno, u skladu s propisima, temeljem prethodne
procjene detaljno razraditi i utvrditi sve potrebne mjere
zaštite od požara.
Članak 108.
Općina Tisno je dužna na svome teritoriju osigurati
mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti.
Skloništa za zaštitu stanovništva u slučaju ratne
opasnosti se grade u javnim i društvenim građevinama
(dječji vrtići, škole, uprava, kultura, vjerske građevine
i dr.), gospodarskim građevinama, turističkim i
hotelskim kompleksima itd.
U obiteljskim i višeobiteljskim stambenim
građevinama, u pravilu, je potrebno graditi podrum koji
se može koristiti kao zaklon.
Do donošenja Zakona o civilnoj zaštiti kojim će se
detaljnije riješiti problematika zaštite i sklanjanja ljudi i
materijalnih dobara primjenjivat će se slijedeće mjere:
a) za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara osigurat
će se skloništa po opsegu zaštite:
Strana 120 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
- dopunske zaštite otpornosti 50 - 100 kPa
- osnovne zaštite otpornosti 100 do 300 kPa
b) Skloništa osnovne zaštite moraju biti projektirana
i izvedena u skladu s posebnim propisima:
- skloništa planirati ispod građevina kao najniža
etaža
- osigurati potreban opseg zaštite (do 300 kPa)
- osigurati rezervne izlaze iz skloništa
- osigurati lokacije za javna skloništa
- odrediti seizmičnost.
Sklonište osnovne zaštite može se koristiti kao
dvonamjensko i može se, uz suglasnost nadležnog tijela,
koristiti u mirnodopske svrhe, a u slučaju ratnih
opasnosti treba se u roku od 24 sata osposobiti za
potrebe sklanjanja.
Broj sklonišnih mjesta u skloništima odrediti prema
posebnim propisima uvažavajući:
- veličinu domaćinstva, veličinu građevine, odnosno
skupine građevina,
- ukupni broj djelatnika, odnosno broj djelatnika u
najvećoj smjeni u vrijeme rada, za javna skloništa
prema procijenjenom broju stanovnika koji se mogu
zateći na javnom mjestu i broju stanovnika za koje nije
osigurano kućno sklonište u polumjeru gravitacije toga
skloništa.
9. MJERE PROVEDBE PLANA
9.1 OBVEZA IZRADE PROSTORNIH
PLANOVA
Članak 109.
Urbanistički plan uređenja
Urbanistički plan uređenja je propisan Zakonom
kao obvezan za zaštićeno obalno područje, naselje ili
dijelove naselja registrirane kao povijesne urbanističke
cjeline, naselja ili dijelovi naselja određene Prostornim
planom županije. Urbanistički plan uređenja je obvezan
za neizgrađeno građevinsko područje naselja i
planirane zone unutar zaštićenog obalnog područja.
Prostornim planom je određena obveza donošenja
slijedećih urbanističkih planova uređenja:
Betina
1. Kamp Modrave (uvala Lučice)
2. Punta Ovnja (Modrave)
3. Uvala Zdrače - zapadni dio
4. Zona luke posebne namjene - marina s
brodogradilištem
5. Povijesna jezgra naselja Betina s kontaktnim
područjem
6. Obalno područje naselja Betina - Pačipolje
7. Ugostiteljsko turistička zona uvala Kosirina
(zajedno s Općinom Murter)
Petak, 26. siječnja 2007.
Jezera
8. Sjeverni dio naselja
9. Južni dio naselja
10. Ugostiteljsko turistička zona (Mišji vrh)
Tisno
11. Povijesna jezgra naselja Tisno (otočki dio
naselja)
12. Obalno područje od Velikog mula do Lovišća
13. Luka otvorena za javni promet na otočkom dijelu
14. Obalno područje od mosta do Zapadne gomilice
15. Područje Drage
16. Ugostiteljsko turistička zona Prisliga - Jazine
17. Ugostiteljsko turistička zona Rastovac
Do donošenja urbanističkih planova uređenja pod
brojem 3, 5, 6, 8, 9, 11 i 15 omogućava se ishođenje
lokacijske dozvole za gradnju, rekonstrukciju, odnosno
zamjenu postojeće pojedinačne ili više građevina unutar
izgrađenog dijela građevinskog područja naselja na
građevnoj čestici ili prostornoj cjelini površine do 5.000
m2.
Ishođenje lokacijske dozvole za gradnju nove
građevine iz prethodnog stavka je moguće samo za
uređenu građevnu česticu do koje je osiguran kolni
pristup, mogućnost priključenja na javni kanalizacijski,
vodoopskrbni i elektroopskrbni sustav te osiguran
potreban broj parkirališnih mjesta na građevnoj čestici.
Do izgradnje javne kanalizacije, građevine s
kapacitetom manjim od 10 ES odnosno niske građevine
do dva stana, mogu se priključiti na nepropusnu
septičku jamu odgovarajuće veličine i tehničkih
svojstava. Za građevine kapaciteta većeg od 10 ES
obvezna je izgradnja odgovarajućeg biološkog uređaja
za pročišćavanje.
Do donošenja urbanističkih planova iz stavka 2.
ovog članka omogućava se ishođenje lokacijske
dozvole za gradnju građevina društvene namjene
(predškolske ustanove, škole, zdravstvo, pošta,
pravosudne ustanove, sadržaji kulture, športske
dvorane i otvorena igrališta), prometne, komunalne i
druge infrastrukture.
Na površinama manjim od 5.000 m( unutar naselja
koje su neizgrađene te za koje nije utvrđena obveza
izrade urbanističkog plana uređenja moguće je
uređivati prostor, graditi nove građevine, te
rekonstruirati i zamjenjivati postojeće građevine na
temelju odredbi Prostornog plana.
Obuhvat obveznih urbanističkih planova uređenja
je određen u grafičkom dijelu elaborata Prostornog
plana, kartografski prikaz broj 3b. Područja i dijelovi
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
primjene planskih mjera zaštite u mjerilu 1:25.000 i
broj 4. Građevinska područja naselja u mjerilu 1:5.000.
Članak 110.
Detaljni plan uređenja
Obveza i obuhvat detaljnih planova uređenja za uža
područja može se odredit urbanističkim planovima
uređenja.
Prostornim planom se određuje obvezna izrada
slijedećih detaljnih plana uređenja:
K1
Gospodarska zona Kapela - Dubrava
M3
Mješovita namjena - gospodarska sa
stanovanjem - Dubrava
G Groblje Tisno, Jezera i Dubrava (za proširenje
groblja više od 20% postojeće površine)
Detaljni planovi uređenja čija je izrada započela
temeljem Programa mjera za unapređenje stanja u
prostoru Općine Tisno:
L1 Luka Betina (porat),
L2 Luka nautičkog turizma - marina, uvala Luke Tisno
Obuhvat detaljnih planova uređenja iz stavka 2. i
3. ovog članka određen je u grafičkom dijelu elaborata
Prostornog plana, kartografski prikaz broj 6. ‘Područja
i dijelovi primjene planskih mjera zaštite’ u mjerilu
1:25.000 i broj 4. ‘Građevinska područja naselja’ u
mjerilu 1:5.000.
Važeći detaljni planovi koji se usklađuju s odredbama
Prostornog plana (izmjene i dopune ili stavljanje izvan
snage):
D1Provedbeni urbanistički plan centra Betine
(“Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik”, broj
3/88),
D2Provedbeni urbanistički plan Plitka vala
(“Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik”, broj
27/86),
D3Provedbeni urbanistički plan turističke zone T2,
T3 “Lovišća” Jezera (“Službeni vjesnik općina Drniš,
Knin i Šibenik”, broj 8/87),
D4Provedbeni urbanistički plan centra Tisnog
(“Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik”, broj
4/89).
Detaljni planovi za koje je potrebno provesti
postupak stavljanja izvan snage su:
D5Urbanistički projekt marine Betina (“Službeni
vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik”, broj 3/91),
D6
Provedbeni urbanistički plan marine
Jezera (“Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik”,
broj 22/83),
D7
Urbanistički projekt dijela obale Jezera
(“Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik”, broj
Broj 1 - Strana 121
3/89.),
D8
Provedbeni urbanistički plan Prisliga Jazine (“Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik”,
broj 3/91),
D9
Provedbeni urbanistički plan uvale Luke
- Tisno (“Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik”,
broj 3/91),
D10
Provedbeni urbanistički plan uvale
Rastovac (“Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i
Šibenik”, broj 13/88).
Članak 111.
Za gradnju na posebno osjetljivim područjima i
zahvatima kojim mogu imati utjecaj na kvalitetu okoliša
Prostornim planom Šibensko kninske županije
predviđeno je provođenje postupka procjene utjecaja
na okoliš.
9.2 PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I
DRUGIH MJERA
Članak 112.
Općina Tisno je specifična općina (obuhvaća otoke,
obalu i zaleđe) za koju se predviđaju poticajne mjere
održivog razvoja otoka, posebno u odnosu na razvitak
turizma, nautičkog turizma, gospodarstva vezano uz
korištenje mora i druge mjere očuvanja prirodne i
kulturne baštine.
Članak 113.
U svrhu izrade dokumenata praćenja stanja u
prostoru te izrade daljnjih prostorno planskih
dokumenata (ili njihove izmjene i dopune), utvrđuje se
obveza istraživanja i stalnog praćenja pojava i procesa
u prostoru za slijedeća područja:
- gospodarski razvoj - praćenje stanja, predlaganje
mjera i poticanje daljnjih ulaganja,
- izgradnja infrastrukture od važnosti za Općinu
Tisno i priprema za izgradnju kapitalne infrastrukture
od važnosti za Državu i Županiju - pratiti izgradnju
radi ravnomjernijeg povezivanja i razvoja područja,
- razvoj komunalnog gospodarstva - unapređenje
organizacijskih oblika, praćenje stanja i predlaganje
mjera za unapređenje sustava,
- koordinacija u provođenju različitih razvojnih
programa (državni, županijski programi, pomoći i
donacije) - usklađivanje aktivnosti i priprema potrebnih
podloga,
- zaštita i očuvanje prirodnih i kulturno - povijesnih
vrijednosti - pratiti stanje, pojave i procese radi
pravovremenog interveniranja u slučaju narušavanja
tih vrijednosti,
- razvijanje informacijskog sustava u prostoru s
ciljem unapređivanja sustava prostornog uređenja,
sređivanja podataka o nekretninama u vlasništvu
Grada te stručnog i ažurnog donošenja odluka,
Strana 122 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
- racionalno dimenzioniranje i korištenje
građevinskog područja - pratiti korištenje i predlagati
eventualne promjene,
- praćenje stanja na području bespravne izgradnje
i predlaganje mjera za unapređenje.
Preduvjeti za svrhovito gospodarenje, zaštitu i
uređenje prostora Općine i učinkovito provođenje
Prostornog plana su:
- ažuriranje i sređivanje svih evidencija o zemljištu
i obliku korištenja od strane korisnika, posjednika i
vlasnika nad zemljom i zgradama, a naročito onih
kojima raspolažu općine, država i pravne osobe
(Hrvatske šume, HEP, druga javna poduzeća i sl),
- postupno sređivanje dubioznih imovinsko-pravnih
odnosa nad zemljištem i nekretninama u vlasništvu
građana i pravnih osoba,
- usklađivanje starog i novog stanja katastarske
izmjere i uvođenje jedinstvene numeracije u katastru i
“zemljišniku”,
- izrada katastra vodova i komunalnih objekata koja
koriste i kojima upravljaju javna poduzeća,
- utvrđivanje pomorskog dobra i evidentiranje
načina njegova korištenja,
- postupno pristupanje digitalizaciji katastarskih
operata i uvođenje informacijskog sustava u svezi
korištenja zemljišta.
Petak, 26. siječnja 2007.
nadozida visine 1,5 m, uz zadržavanje nagiba kose
krovne plohe samo ukoliko građevina ne prelazi
maksimalno dopuštenu visinu za nisku građevinu,
- izgradnja krovišta za građevine s ravnim krovom
prema uvjetima određenim za oblikovanje niskih
građevina,
- izmjena ili sanacija drugih konstruktivnih dijelova
građevine, bez promjene vanjskog oblika građevine,
- dogradnju pomoćnih prostorija (kotlovnica,
spremište ogrijeva i sl.) i/ili sanitarnih prostorija, do
najviše 30 m2 bruto površine prema uvjetima
propisanim za gradnju pomoćnih građevina i ukoliko
je površina građevne čestice u skladu s ovim
odredbama.
Rekonstrukcija gospodarskih i poslovnih građevina,
izgrađenih izvan zaštićenog obalnog područja mora,
te građevina društvenih djelatnosti izgrađenih u svim
naseljima Općine, moguća je samo jednokratno i
obuhvaća najviše:
- izmjena ili sanacija konstruktivnih dijelova
građevine,
- povećanje horizontalnog gabarita građevine do
najviše 20% postojeće površine građevine,
- nadogradnja jedne etaže i krova do najviše P+2.
10. ZAVRŠNE ODREDBE
9.3 REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ČIJA
JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ
NAMJENI
Članak 114.
Omogućava se rekonstrukcija postojećih
stambenih, gospodarskih, poslovnih građevina i
građevina društvenih djelatnosti čija je namjena
suprotna planiranoj namjeni ili kada su u skladu s
namjenom prostora, a propisana je obveza izrade
detaljnijih planova.
Rekonstrukcija iz prethodnog stavka vrši se u cilju
poboljšanja uvjeta stanovanja i rada. Rekonstrukcija
je moguća na zemljištu, čije se uređenje, odnosno
priprema za izgradnju ne utvrđuje kao aktivnost u
tekućem Programu mjera za unapređenje stanja u
prostoru Općine Tisno.
Članak 115.
Lokacijske dozvole izdane prije stupanja na snagu
ovoga Prostornog plana rješavaju se u drugo
stupanjskom postupku prema dokumentu prostornog
uređenja temeljem kojega su i izdane.
Članak 116.
Stupanjem na snagu Prostornog plana ne
primjenjuje se Odluka o građevinskom području za otok
Murter - Pirovac “Službeni vjesnik općina Drniš, Knin
i Šibenik”, broj 18/83 i 8/89, Odluka o građevinskom
području zagorskog dijela (bivše) Općine Šibenik
“Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik”, broj
18/84 i 12/88, te Urbanistički plan područja otoka
Murter - Pirovac “Službeni vjesnik općina Drniš, Knin
i Šibenik”, broj 2/79, 28/79, 20/81 i 18/83. za područje
Općine Tisno.
Postojeće građevine iz stavka 1. ovog članka su
građevine izgrađene s građevnom dozvolom ili
građevine izgrađene prije 15. veljače 1968. godine.
Članak 117.
Izvornik Prostornog plana uređenja Općine Tisno,
sadržaj kojega je utvrđen u članku 3. ove odluke,
izrađen je u pet primjeraka.
Rekonstrukcija stambenih i stambeno poslovnih
građevina obuhvaća slijedeće:
- izmjena ili sanacija krovišta, bez promjene
vanjskog oblika. Izuzetno, omogućava se podizanje
Članak 118.
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja
Općine Tisno stupa na snagu osmog dana od objave u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Petak, 26. siječnja 2007.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 1 - Strana 123
Klasa:350-02/07-01/V.8-1
Urbroj: 2182/05-01/07-01/V.8-1
Tisno, 19.siječnja 2007.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
PREDSJEDNICA
Ervina Tomin, v.r.
____________________
VIII.
TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE MURTER - KORNATI
1
Na temelju članka 9. i 12. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne
novine», broj 30 /94 ), Skupština Turističke zajednice Općine Murter, uz prethodnu suglasnost Ministarstva
mora, turizma, prometa i razvitka RH, na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine, donosi
STATUTARNU ODLUKU
o izmjeni Statuta
Turističke zajednice Općine Murter
Članak 1.
Naziv : «Statut Turističke zajednice Općine Murter« se mijenja i glasi –
«Statut Turističke zajednice Murter – Kornati«.
Članak 2.
U cijelom tekstu Statuta riječi : «Općina Murter« zamjenjuju se i glase –
«Općina Murter – Kornati« u odgovarajućem broju i padežu.
Članak 3.
Izmjena Statuta stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije».
Ur. broj : 69 / 2006.
Murter, 28. prosinca 2006.
PREDSJEDNIK
Željko Jerat, v. r.
____________________
Strana 124 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Petak, 26. siječnja 2007.
Izdavač: Šibensko-kninska županija, Trg Pavla Šubića I, broj 2.
Uređuje: Dane Maretić, dipl. iur.
Tisak: Tiskara Malenica d.o.o. - Šibenik