tukaj

Transcription

tukaj
~
MAJDA LOKOSEK
NOTARKA
Domiale, Kofodl•orska 6, tel.lfax 715- 896
Opr.
st. SV 538/11
- - - - - - - - - - - - - - - - - N 0 TARS K I ZAP IS N I K- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - poteka in sklepov sedemnajste sknpscine HELlOS Domzale, d.d.,- - - - - -
- - - - - - - - - - - - z dne 23.06.2011 (triindvajsetega junija dvatisocenajst), - - - - - - ki sem ga skladno z dolocbo elena 304 Zakona o gospodarskih druzbah-1 (ena) sestavila notarka
Majda Lokosek iz Domzal, Kolodvorska cesta 6 (sest) po zaprosilu druzbe HELlOS Dom2ale,
d.d .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Druzba HELlOS Domzale, d.d. je vpisana v sodni/poslovni register Agencije Republike
Slovenije za javno pravne evidence in storitve, z maticno stevilko z maticno stevilko
5043158000.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skupscinaje potekala na naslovu Kolicevo 65 (petinsestdeset) s pricetkom ob 13. (trinajsti) uri.
Sklic sedemnajste skupscine HELlOS Dom2ale, d.d. je bil objavljen v casopisu Delo dne
20.05.2011 (dvajsetega maja dvatisocenajst) in v casopisu Uradni list stevilka 37
(sederniotrideset) z dne 20.05.2011 (dvajsetega maja dvatisocenajst) inje fotokopija objave v
casopisih priloga st. 1 (ena) tega notarskega zapisnika. V skladu z dolocili Statuta HELlOS
Dom2ale, d. d. so bili institucionalni delnicarji vabljeni s priporoceno posto s povratnicarni, vsled
cesar ugotavljam, da je bila skupscina sklicana pravilno in pravocasno, skladno z dolocbo Clena
295 Zakona o gospodarskih druzbah-1 (ena), delnicarji pa so bili o njenem sklicu, dnevnem redu
ter predlaganih sklepih obvesceni zjavno objavo vee kot mesec dni pred zasedanjem skupscine.
Druzba je prejela k tocki 2.1 ink tocki 4 (stiri) dnevnega reda nasprotna predloga delnicarja
Marka Potocnika, ki sta bila objavljena v casopisu Delu dne 03.06.2011 (tretjegajunija dvatisoc. enajst) in v Uradnem listu st. 43 (triinstirideset) dne 03.06.2011 (tretjega junija dvatisocenajst).
Dne 23.06.2011 (triindvajsetegajunija dvatisocenajst) je druzba prejela nasprotni predlog
Kapitalske druzbe, d.d. in Slovenske odskodninske druzbe d.d. k tocki 4 (stiri) dnevnega reda in
nasprotni predlog Drustva malih delnicarjev k tocki 2 (dva) dnevnega reda, kije glasil:----1. Bilancni dobicek za poslovno leto 2010 (dvatisocdeset) v visini 10.481.739------(desetmilijonovstiristoenainosemdesettisocsedernstodevetintrideset) - - - - - - - - - a) Za razdelitev med delnicarje se uporabi 833.490,80 (osemstotriintridesettisocstiristodevetdeset 80/100) EUR tako, da dividenda na delnico znasa 3,10 (tri
10/1 00) EUR. Izplacilo dividende se opravi v 60 (sestdeset) dneh po datumu
Heliosl7
I
•
skupscine osebam, ki so na dan skupscine vpisane kot imetniki delnic v centralni
reigster nematerializirauih vrednostnih papiijev.- - - - - - - - - - - - - - - - - b) 0 uporabi preostalega bilancnega dobicka v visini 9.648.249,00 (devetmilijonovseststooseminStiridesettisocdvestodevetinstirideset 00/1 00) EUR bo odloceno v
naslednjih poslovnih letih (preneseni dobicek) :- - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Skupscina podeli razresnico upravi. za poslovno leto 2010 (dvatisoCdeset)------- 3. Skupscina podeli razresnico nadzomemu svetu za poslovno leto 2010 (dvatisocdeset).-Dne 21.06.2011 (enaindvajsetega junija dvatisocenajst) je druzba prejela nasprotni predlog
Kapitalske druzbe, d.d. in Slovenske odskodninske druzbe d.d. k tocki 2 (dva) dnevnega reda.-Podpisana notarka sem vpogledala pooblastila delnicarjev, dana pooblascencem v druzbi ter sem
ugotovila, da iz vsebine danih pooblastil izhaja tudi pravica pooblascenca, da pravocasno prijavi
prisotnost na skupscini ins tern pridobi glasovalno pravico. Druzba je na podlagi 310. elena
ZGD-1 (ena) in 61. elena Zakona o prevzemih predhodno obvestila o zbiranju pooblastil za
uresnicevanje glasovalne pravice na skupscini delniske druzbe Agencijo za trg vrednostnih
papirjev s priporoceno posto dne 25.05.2011 (petindvajsetega maja dvatisocenajst).- - - - - - Predstavnik malih delnicarjev Tekavec Grega je bil mnenja, da bi pooblastila ze morala imeti v
naslovu tudi dolocbo o prijavi na skupscino, vsled cesar je predlagal, da se taka pooblastila
izloCijo ter da se delnicarjem odvzame glasovalna pravica na skupscini. Napovedal je izpodbojne
tozbe zoper vse sklepe sprejete na skupscini.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skupscino delniske druzbe HELlOS DoillZale, d.d. je odprl in navzoce pozdravil predsednik
uprave g. Slavinec Uros. Na podlagi seznama prisotnih in zastopauih delnicarjev ter
pooblascencev je bila 81,61 (enainosemdeset 61/100) %-na zastopanost delnicarjev z glasovalno
pravico, saj je bilo na skupscini navzocih 219.398 (dvestodevetnajsttisoctristoosemindevetdeset)
glasov. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V druzbije 9.599 (devettisocpetstodevetindevetdeset) lastnih delnic, od tega pri Helios DoillZale
d.d. 6010 (sesttisocdeset) delnic ter 3589 (tritisocpetstodevetinosemdeset) delnic hcerinske
druzbe HELlOS Tovarna barv, lahkov in umetnih smol Kolicevo d.o.o., ki nimajo glasovalnih
pravic in ki ne vplivajo na ugotavljanje pri visini prisotnih delnic. Skladno z dolocbo elena 25 (petindvajset) Statuta druzbe HELlOS Domzale, d.d. je skupscina veljavno odlocala, saj so bili
navzoci na skupscini delnicarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15 (petnajst) %
zastopanega osnovnega kapitala. Seznam prisotnih delnicarjev oziroma njihovih pooblascencev
je priloga st. 2 (dva) tega notarskega zapisnika.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Predlaganje bil naslednji dnevni red sedemnajste skupscine delniske druzbe HELlOS
Domzale, d.d.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Helios17
2
\J\
1 (ena). Otvoritev skupscine, ugotovitev sklepcnosti in izvolitev delovnih teles skupscine - -
PREDLOGSKLEPA:------------------------------------Za predsednika skupscine se izvoli Marko Vresk.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Za prestevalca glasov se imenujeta Anica Urankar in Matjaz Osojnik.- - - - - - - - - - - - Skupscini prisostvuje notarka Majda Lokosek.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 (dva). Seznanitev skupscine z letnim porocilom in porocilom nadzomega sveta ter
sprejem sklepa 0 uporabi bilancnega dobicka in podelitvi razresnice clanom uprave in
nadzornega sveta za Ieto 2010 (dvatisocdeset)- - - - - - -: - - - - - - - - - - - - - - - - -
PREDLOGSKLEPA:-------------------------------------1. Bilancni dobicek
za poslovno leto 2010 (dvatisocdeset) v visini 10.481.739
(desetmilijonovstiristoenainosemdesettisocsedernstodevetintrideset) EUR se uporabi
za
naslednje namene:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.000.000 (dvarnilijona) EUR------ --
- za povecanje drugih rezerv
- za razporeditev v preneseni do bicek
8.481. 739(osemmilijonovstiristoenainosemdesettisocsedernstodevetintrideset) EUR- - - - - - - - - - - - - - - - - 4. Skupscina podeli razresnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010 (dvatisocdeset).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 (tri). Imenovanje revizorja- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PREDLOGSKLEPA: --------------------------------------Za revizorja druzbe za leto 2011 (dvatisocenajst) se imenuje revizorska hiSa ERNST&YOUNG
d.o.o., Dunajska 111 (stoenajst), Ljubljana.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. (stiri). Sklep o pooblastilu za nakup lastnih delnic- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PREDLOGSKLEPA:---------------------------------------Skupscina pooblasca upravo druzbe za nakup lastnih delnic, pri cemer skupni nominalni znesek
kupljenih lastnih delnic ne sme presegati 10 (deset)% osnovnega kapitala oz. 27.844-----(sedemindvajsettisocosernstostiriinstirideset) delnic druzbe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - Pooblastilo iz prejsnjega odstavka velja 18 (osemnajst) mesecev od sprejema sklepa.----- -Pri pridobivanju delnic sme zna8ati najvisja nakupna cena najvec 10 (deset)-odstotkov vee od
enomesecnega povprecja enotnih dnevnih borznih cen steto od dneva nakupa, najniZja nakupna
cena pa sme biti enaka nominalni vrednosti delnice. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heliosl7
3
Druzba ne bo pridobivala lastnih delnic izkljucno zaradi trgovanja ampak jih bo uporabila za
izplacilo udelezbe na dobicku in ohranjanje vrednosti delnice druzbe. Lastne delnice se bodo
pridobivale in odsvajale na podlagi poslov na organiziranem trgu. - - - - - - - - - - - - - - - Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o pooblastilu za nakup lastnih delnic, sprejet
na 16 (sestnajst). redni skupscini delnicarjev druzbe HELlOS Dom:1:ale, d. d., 18.06.2010---(osemnajstegajunija dvatisoCdeset).--------------------------------
Predsednik uprave g. Slavinec Uros je predlagal glasovanje o sklepu st. 1 (ena)
Sklep stevilka 1 (ena)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - U gotovi se sklepcnost skupscine.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Za predsednika skupscine se izvoli g. Marko Vresk- :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Za prestevalca glasov se imenujeta ga. Anica Urankar in g. Matjaz Osojnik- - - - - - - - - - - Za notarko se imenuje ga. Majda Lokosek- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Za sprejetje sk1epa stevilka 1 (ena) je glasovalo 219.398 glasov ali 100 (sto) %.--------Sklep je bil sprejet z dvigom rok.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vodenje skupscine je prevzel izvoljeni predsednik skupscine g. Marko Vresk. Predsednik
skupscine je predlagal, da predsednik uprave poda povzetek letnega porocila, po povzetku letnega
porocila je clan uprave g. Klavzar Ales prebral pisna vprasanja delnicarja Marka Potocnika in na
njih odgovoril, kot sledi: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. Na 104 (stostiri) strani letnega porocila Skupine Helios za leto 2010 (dvatisocdeset), v 28-(osemindvajset) tocki (POSLOVNE OBVEZNOSTI IN ZUNAJBILANCNE OBVEZNOSTI) so
v spodnjem tekstu razlozene zunajbilancne obveznosti druzbe Hellos Dom:1:ale d.d. Navajate, da
je vseh zunajbilancnih obveznosti za 18.509 (osemnajsttisocpetstodevet) tisoc EUR od tega
13.275 (trinajsttisoCdvestopetinsedemdeset) tisoc EUR danih druzbam v Skupini Hellos kot
porostva za najem kreditov. Prosim razlozite sledece:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a) Kaj predstavlja razlika v vrednosti 5.234 (pettisocdvestostiriintrideset) tisoc EUR?- - - - - b) Pri pojasnilih niso navedene zunajbilancne obveznosti Skupine Hellos. Ali v Skupini Hellos
poleg druzbe Hellos Dom:1:ale d.d. obstajajo zunajbilancne obveznosti in ce da kaj predstavljajo in
v kaksni vrednosti so?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ad 1 (ena)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ad1~n~a-------------------------------------------­
Gre zgolj le za redakcijsko napako, tudi preostali znesek so porostva za kredite, ki so jih
druzbe sku pine najele pri bankah (skupaj torej 18.509 (osemnajsttisocpetstodevet) tisoc
IClJFt).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ad1b-----------------------------------------------Zunajbilancne obveznosti Skupine na dan 31. 12. 2010 znasajo skupaj 1.356 (tisoctristosestinpetdeset) tisoc ElJFt in izhajajo iz izdanih garancij s strani bank za dobro
izvedbo del in za vracilo avansov.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heliosl7
4
\)\
2. Ali ima Skupina Helios, oziroma je imela od leta 2009 (dvatisoCdevet) skupne poslovne
. k te z vecms
•. k"un- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - proJe
lastnikom, druzbo ZVON ENA HOLDING, d.d.? Ce DA, razlozite katere in ali je Skupina Helios
v te projekte investirala denama sredstva in koliko?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ad 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skupina Helios nima (in tudi ni imela) skupnih poslovnih projektov z vecinskim lastnikom,
druzbo ZVON Ena.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Ali ima Skupina Helios, oziroma je imela od leta 2009 (dvatisoCdevet) skupne poslovne
projekte z nadrejenimi (GOSPODARSTVO RAST d.o.o., Nadskofijo Maribor, Skofijo Celje) ali
odvisnimi druzbami vecinskega lastnika druzbe ZVON ENA HOLDING, d.d. (T2 in ostalib
druzb kjer je ZVON ENA HOLDING d.d. vecinski lastnik)? Ce DA, razlozite katere in ali je
Skupina Helios v te projekte investirala denama sredstva in koliko?- - - - - - - - - - - - - - - Ad 3 (tri)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skupina Hellos nima (in tudi ni imela) skupnih poslovnih projektov z nadrejenimi ali
odvisnimi druzbami vecinskega lastnika druzbe ZVON En a.- - - - - - - - - - - - - - - - - 4 (stiri). Kdaj tocno je bilo dano kratkorocno posojilo druzbi ZVON ENA HOLDING d.d. ?- - Ad 4 (stiri)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - K.-atkorocno posojilo druzbi Zvone Ena je bilo dano dne 16.1.2009 (sestnajstega januarja
dvatisocdevet) z namenom nakupa vecinskega deleza druzbe TKK Srpenica v cilju
zaokrozitve koncentracije slovenske kemicne industrije.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5. Na 82 (dvainosemdeset) strani letnega porocila Skupine Helios za leto 2010 (dvatisoCdeset) v
10 (deset) tocki (Financni odhodki iz-------------------------------oslabitve in odpisov) ste navedli oslabitve in odpise v vrednosti 4.068 (stiritisocoseminsestdeset)
tisoc EUR. Prosim da- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - podrobno razloziite;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a) vrednost oslabitve nalozbe v delnice NLB- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) vrednost oslabitve v delnice Poteza Adriatic Fund b. v. Nizozemska- - - - - - - - - - - - - - c) vrednost oslabitve kratkorocnega posojila druzbi ZVON ENA HOLDING d.d.- - - - - - - - AdS------------------------------------------------AdSa-----------------------------------------------Vrednost slabitve nalozbe v delnice NLB znasa 1.066 (tisocsestinsestdeset) tisoc EUR. - - AdSb-----------------------------------------------Vrednost slabitve nalozbe v Zvon B.V. znasa 924 (devetstostiriindvajset) tisoc EUR.---
Heliosl7
5
\/\
Ad5c-----------------------------------------------Vrednost slabitve posojila Zvonu Ena znasa 2.000 ( dvatisoc) tisoc EUR. V prvih petih
mesecih leta 2011 ( dvatisocenajst) smo naredili dodatno slabitev v vrednosti 1.467 (tisocstiristosedeminsestdeset) tisoc EUR. V prvem polletju leta 2011 (dvatisocenajst) bo ta
slabitev znasala 1.784 (tisocsedemstostiriinosemdeset) tisoc EUR. - - - - - - - - - - - - - 6. N a 96 (sestindevetdeset) straoi letnega porocila Skupine Helios za leto 201 0 (dvatisoCdeset) v
21 tocki (POSOJILA) je navedeno da ima Skupina Helios dana kratkorocna in dolgorocna
posojila drugim. Ker ta postavka ni podrobno razlozena, me zanima sledece:- - - - - - - - - - a) Komu vso so bila dana posojila?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) Kako so ta dana posojila zavarovana?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ad6 -----------------------------------------------Ad 6 a oz. prva tocka- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kratkorocna posojila drugim so bila dana:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Od zneska 11.520 (enajsttisocpetstodvajset) tisoc EUR na dan 31.12.2010 (enaintridesetega
decembra dvatisocdeset) znasa preostanek na Zvonu Ena se 3.228 (tritisocdvestoosemindvajset) tisoc EUR (2.000 (dvatisoc) tisoc EUR smo ze slab iii). V letu 2011 - (dvatisocenajst) je bilo vrnjenih 6.200 (sesttisocdvesto) tisoc EUR. Preostalo razliko
predstavljajo posojila oziroma blagovni krediti distributerjem Skupine Hellos.- - - - - - Dolgorocna posojila drugim so bila dana:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Od zneska 1.463 (tisocstiristotriinsestdeset) tisoc EUR na dan 31.12.2010 (enaintridesetega
decembra dvatisocdeset) predstavljajo 620 (seststodvajset) tisoc EUR tocke vzajemnih
skladov, pt·eostalo razliko predstavljajo enako kot pri kratkorocnih posojilih posojila
oziroma blagovni krediti distributerjem Skupine Hellos in pa kadrovsko stanovanjska
posojila zaposlenim Skupine Hellos, ki so bila odobrena v obdobju od 1991 (tisocdevetstoenaindevetdeset) do 2006 ( dvatisocsest). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ad 6 b oz. druga tocka- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Posojilo Zvonu Ena je zavarovano na naslednji nacin:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 (sedem) menic z menicnimi izjavami in nalogi za placilo menic s strani Zvona Ena,- - zastava vrednostnih paptrJev, 158.166 (stooseminpetdesettisocstosestinsestdeset)
navadnih delnic (62,32 (dvainsestdeset 32/100) %) druzbe TKK Srpenica s strani Zvona
Ena in Dva,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - korporacijska garancija Gospodarstva Rast v visini 3.000 (tritisoc) tisoc EUR,- - - - - - - 4 (stiri) menice z menicnimi izjavami in pooblastilom za unovcenje menic Gospodarstva
Rast.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VeCino stanovanjskih posojil je zavarovanih pri zavarovalnici.- - - - - - - - - - - - - - - -
Na dodatna vprasanja, kijihje delnicar Marko Potocnik postavil na skupscini uprava ni
odgovorila. (Vprasanje ali dr:Zi, da se je uprava Heliosa v imenu Heliosa prijavila na drazbo za
Heliosl7
6
nakup 9.088 (devettisocoseminosemdeset) delnic Heliosa, kijo je organizirala A-banka in
vprasanje, ki se nanasa na lanskoletni odgovor na skupscini druzbe v zvezi s posojilom ZVON I
(ena) holding namenjenemu neprernicninskemu projektu v Srbiji, ki daje dobro zavarovano).-Vprasanja Drustva malih delnicarjev, prisotni Grega Tekavec je postavil vprasanje, ali v druzbi
obstoji politika dividend, na kar je bilo odgovorjeno pritrdilno, vprasanje na strani desetletnega
porocila v zvezi z rastjo cen surovin, je bilo odgovorjeno, da irna uprava izdelano tudi strategijo,
ki vpliva na koncno prodajno ceno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. ( dva) Seznanitev z letnim porocilom in poroCilom nadzomega sveta ter sprejem sklepa o
uporabi bilancnega dobicka in podelitvi razresnice clan om uprave in nadzomega sveta za
Ieto 2010 (dvatisocdeset)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Po koncani razpravi, postavljenih vprasanjih in podanih odgovorih, je predsednik skupscine v
skladu s poslovnikom skupscine predlagal, da delnicarji najprej glasujejo o nasprotnem predlogu
delnicarja Marka Potocnika, ki glasi:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. Bilancni dobicek za poslovno leto 2010 (dvatisocdeset) v viSini 10.481.739 (desetrnilijonovstiristoenainosemdesettisocsedemstodevetintrideset) EUR se uporabi za naslednje namene:- - Del bilancnega dobicka v znesku 467.789,20 (stiristosederninSestdesettisocsedemstodevetinosemdeset 20/1 00) EUR se razdeli delnicarjem ki so vpisani v delnisko
knjigo na drugi delovni dan po izvedbi skupscine, pri cemer znasa dividenda I ,68 (ena
68/1 00) EUR bruto na delnico. Dividende se izplacajo delnicarjem najkasneje v roku
dveh mesecev po skupscini.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - za povecanje drugih rezerv
2.000.000,00
(dvarnilijona
00/1 00) EUR- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - razporeditev v preneseni dobicek
8.013.949
(osemrnilijonovtrinajsttisoCdevetstodevetinstirideset), 72 (dvainsedemdeset) EUR-----------2. Skupscina podeli razresnico upravi in nadzomemu svetu za poslovno leto 20 I 0 (dvatisocdeset).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Glasovanje o nasprotnem predlogu delnicarja Marka Potocnika je potekalo z glasovnico stevilka
5 (pet). ZA sprejetje sklepa stevilka 2 (dva) po nasprotnem predlogu delnicarja Marka Potocnika
je glasovalo 43.242 (triiostiridesettisocdvestodvainStirideset) glasov oz. 19,71 (devetnajst
71/100) %, PROT! sprejetjunasprotnegapredlogajeglasovalo 176.150------------(stosestinsedemdesettisocstopetdeset) glasov oz. 80,29 (osemdeset 29/100) %, neveljavnihje
bilo 6 (sest) glasovnic.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nasprotni predlog delnicarja Marka Potocnika ni bil sprejet.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Predsednik skupscine je predlagal, da se kot naslednji nasprotni predlog uvrsti na glasovanje
nasprotni predlog Kapitalske druzbe d. d. in Slovenske odskodninske druzbe d.d. z dne - - - - 21.6.2011 (enaindvajsetegajunija dvatisocenajst), ki glasi:--------------------
Helios17
7
1. Bilancni dobicek za poslovno leto 2010 (dvatisocdeset) v visini 10.481.739-------( desetmilijonovstiristoenainosemdesettisocsedemstodevetintrideset) EUR se uporabi za
naslednje namene:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a) za razdelitev med delnicarje se uporabi 835.338,00 (osemstopetintridesettisoctristoosemintrideset 00/100) EUR, tako da dividenda na delnico znasa 3,00 (tri
00/100) EUR. Izplacilo dividende se opravi v sestdesetih dneh po datumu skupscine
osebam, ki so na dan skupscine vpisane kot imetniki delnic v centralni register
nematerializiranih vrednostnih papirjev.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) 0 uporabi preostalega bilancnega dobicka v visini 9.646.401,00 (devetmilijonovseststosestinstiridesettisocstiristoena 00/1 00) EUR bo odloceno v naslednjih
poslovnih letih (preneseni dobicek).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Skupscina podeli razresnico upravi in nadzomemu svetu za poslovno leto 2010 (dvatisocdeset).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Glasovanje o nasprotnem predlogu delnicarjev Kapitalske druzbe d.d. in Slovenske odskodnioske
druzbe d.d. je potekalo z glasovoico stevilka 7 (sedem). ZA sprejetje sklepa po nasprotnem
predlogu delnicarjev Kapitalske druzbe d.d. in Slovenske odskodninske druzbe d.d. je glasovalo
184.052 (stostiriinosemdesettisoCdvainpetdeset) glasov oz. 83,89 (triinosemdeset 89/100) %,
PROTI sprejetju nasprotnega predlogaje g1asovalo 35.340 (petintridesettisoctristostirideset)
glasov oz. 16,11 (sestnajst 11/100) %, neveljavnihje bilo 6 (sest) glasovoic.----------Nasprotni predlog delnicarjev Kapitalske druzbe d.d. in Slovenske odskodninske druzbe d.d. je
bil sprejet.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ker je bil sprejet nasprotni predlog delnicarjev Kapitalske druzbe d.d. in Slovenske odskodninske
druzbe d.d. je odpadlo glasovanje o nasprotnem predlogu Drustva malih delnicarjev ter o
predlogu uprave.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - Predsednik skupscine je predlagal, da se preide k glasovanju k tocki 3 (tri) dnevnega reda, v
razpravi o tej tocki je pooblascenec malih delnicarjev Grega Tekavec predlagal, da druzba za
naslednjo leto razmisli o zamenjavi revizijske druzbe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sklep stevilka 3 (tri)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Za revizorja druzbe za leto 2011 (dvatisocenajst) se imenuje revizorska hiSa ERNST&YOUNG
d.o.o., Dunajska 111 (stoenajst), Ljubljana.----------------------------Glasovanje o sklepu stevilka 3 (tri) je potekalo z glasovoico stevilka 3 (tretji) .- - - - - - - - - ZA sprejetje sklepaje g1asova1o 218.667 (dvestoosernnajsttisocseststosedeminSestdeset) glasov
oz. 99,667 (devetstodevetdeset) %, PROTI sprejetju sklepaje g1asovalo 725----------(sedemstopetindvajset) glasov oz. 0,330 (niccelih-tri-tri-nic) %, neveljavnihje bilo 6 glasovoic.Sk1ep je bil sprejet.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. (stiri) Sklep o pooblastilu za nakup lastnih delnic- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heliosl7
8
Predsednik skupscine je predlagal, da se skladno s Poslovnikom skupscine glasuje najprej o
nasprotnem predlogu delnicarja Marka Potocnika, ki glasi:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skupscina pooblasca upravo druzbe za nakup lastnib delnic, pri cemer skupni nominalni znesek
kupljenib lastnih delnic ne sme presegati 10 (deset)-odstotkov osnovnega kapitala oziroma
27.844 (sedemindvajsettisocosemstostiriinstirideset) delnic druzbe.- - - - - - - - - - - - - - Pooblastilo iz prejsnjega odstavka velja 18 (osemnajst) mesecev od sprejema sklepa.- - - - - - Pri pridobivanju delnic sme znasati najvisja nakupna cena najvec 10 (deset)-odstotkov vee od
enomesecnega povprecja enotnih dnevnih borznih cen steto od dneva nakupa, najniZja nakupna
cena pa sme biti enaka nominalni vrednosti delnice. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Druzba bo pridobivala lastne delnice z namenom umika delnic z dolocbami o zmanjsanju
osnovnega kapital druzbe.
Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o pooblastilu za nakup lastnih delnic, sprejet
na 16. redni skupscini delnicarjev druzbe HELlOS DoffiZale, d. d., 18.06.2010 (osemnajsti junij
dvatisocdeset).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - Glasovanje o nasprotnem predlogu delnicarja Marka Potocnika je potekalo z glasovnico stevilka
6 (sest).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - ZA sprejetje sklepa po nasprotnem predlogu delnicarja Marka Potocnika je glasovalo 34.058 - (stiriintridesettisocoseminpetdeset) glasov oz. 15,52 (petnajst 52/100) %, PROT! sprejetju
4 (stiri) je glasovalo
185.334 (stopetinosemdesettisocnasprotnega predloga k tocki
tristostiriintrideset) glasov oz. 84,47 (stiriinosemdeset 47/100) %. Neveljavnih glasovnic je bilo
6 (sest). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sklep po nasprotnem predlogu delnicarja Marka Potocnika ni bil sprejet.- - - - - - - - - - - - Predsednik skupscine je predlagal, da se kot naslednji nasprotni predlog uvrsti na glasovanje
nasprotni predlog Kapitalske druzbe d.d. in Slovenske odskodninske druzbe d.d. z dne - - - - 23.6. 2011 (triindvajsetegajunija dvatisocenaj), ki glasi:----------------------
Skupseina v skladu z 8. alineo 247. elena ZGD-1 izdaja upravi pooblastilo, da Iahko v imenu
in za raeun druzbe kupi Iastne delnice, katerih skupni delez ne sme skupaj z drugimi
lastnimi delnicami, ki jih druzba ze ima presegati 10 (deset) % osnovnega kapital drnzbe oz
27.844 (sedemindvajsettisoeosemstostiriinstirideset) delnic.- - - - - - - - - - - - - - - - - Pooblastilo iz prejsnjega odstavka velja 18 ( osemnajst) mesecev od dneva sprejema
sklepa.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pri pridobivanju delnic sme znasati najvisja nakupna cena najvee 10 (deset)-odstotkov vee
od enomeseenega povpreeja zakljuenih dnevnih borznih cen steto od dneva nakupa,
najniZja nakupna cena pa sme biti enaka nominalni vrednosti delnice.Lastne delnice se
lahko pridobivajo izkljueno na podlagi poslov, sklenjenih na organiziranem trgu. - - - - -
Heliosl7
9
\I\
Uprava lahko pridobiva lastne delnice za namen umika. Uprava je pooblascena na podlagi tega
pooblastila pridobljene lastne delnice nrnakniti brez nadaljnega sklepanja skupscine o zmanjsanju
osnovnega kapitala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nadzorni svet se pooblasca za uskladitev besedila statuta druzbe z morebitnim zmanjsanjem
osnovnega kapitala druzbe, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic. - - - - - - - - - - - Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o pooblastilu za nakup lastnih delnic, sprejet
na 16 (sestnajst). redni skupscini delnicarjev druzbe HELlOS DoffiZale, d. d., 18.06.2010---(osemnajstega junija dvatisocdeset ). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ZA sprejetje sklepa po nasprotnem predlogu Kapitalske druzbe d.d. in Slovenske odskodninske
druzbe d. d. je glasovalo 106.409 - (stosesttisocstiristodevet) glasov oz. 48,50 (oseminstirideset
50/1 00) %, PROTI sprejetju nasprotnega predloga k tocki 4 (stiri) je glasovalo 112.983
(stodvanajsttisoCdevetstotriinosemdeset) glasov oz. 51,50 (enainpetdeset 501100) %.
N eveljavnih glasovnic je bilo 6 (sest). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nasprotni predlog delnicarjev Kapitalske druzbe d. d. in Slovenske odskodninske druzbe d.d. ni
bil sprejet.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Predsednik skupscine je predlagal, da se kot naslednji predlog uvrsti na glasovanje predlog
uprave, ki glasi:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skupscina pooblasca upravo druzbe za nakup lastnih delnic, pri cemer skupni nominalni
znesek kupljenih lastnih delnic ne sme presegati 10 (deset)% osnovnega kapitala oz. 27.844
- - - - - - (sedemindvajsettisocosemstostiriinstirideset) delnic druzbe.- - - - - - - - - - Pooblastilo iz prejsnjega odstavka velja 18 (osemnajst) mesecev od sprejema sklepa.- - - Pri pridobivanju delnic sme znasati najvisja nakupna cena najvec 10 (deset)-odstotkov vee
od enomesecnega povprecja enotnih dnevnih borznih cen steto od dneva nakupa, najniZja
nakupna cena pa sme biti enaka nominalni vrednosti delnice. - - - - - - - - - - - - - - - Druzba ne bo pridobivala lastnih delnic izkljucno zaradi trgovanja ampak jih bo uporabila
za izplacilo udelezbe na dobicku in ohranjanje vrednosti delnice druzbe. Lastne delnice se
- - - - - - - -bodo pridobivale in odsvajale na podlagi poslov na organiziranem trgu.
Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o pooblastilu za nakup Iastnih delnic,
sprejet na 16 (sestnajst). redni skupscini delnicarjev druzbe HELlOS Domzale, d. d.,
18.06.2010 (osemnajstega junija dvatisocdeset).--------------------
Heliosl7
10
\/I
ZA sprejetje sklepa uprave je glasovalo 112.868 (stodvanajsttisocosemstooseminsestdeset)
glasov oz. 5l,44(enainpetdeset 44/100) %, PROTI sprejetju sklepa uprave je glasovalo 106.524
(stosesttisocpetstostiriindvajset) glasov oz. 48,55(oseminStirideset 55/100) %. Neveljavnih
glasovnic je bilo 6 (sest ). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Glasovanje o sklepu uprave je potekalo z glasovnico stevilka 4 (stiri)- - - - - - - - - - - - - - Sklep je bil sprejet..- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ker je bil sprejet nasprotni predlog delnicarjev Kapitalske druzbe d.d. in Slovenske odskodninske
druzbe d.d. je odpadlo glasovanje o predlogu uprave.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zoper vse sprejete sklepe je Drustvo malih delnicarjev- Grega Tekavec napovedal izpodbojne
tozbe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ker je bil s sprejemom zgoraj navedenih sklepov dnevni red v celoti izcrpan, se je ob 14.35 - - (stirinajsti uri in petintrideset minut) sedemnajsta skupscina delniske druzbe HELlOS Domzale,
d.d. zakljucila.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Predsedniku skupscine notarski zapisnik preberem, nakar ga v znak odobritve pred menoj
lastnorocno podpise.-------------------------------------------------------------------------------------------Po podpisu tega notarskega zapisnika izdelam en prepis za druzbo, original pa hranim v notarski
pisarni.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Predsednik skupscine:
g. Marko V~es)\
Helios17
11
.,
HELlOS
HELlOS, Sestavljeno podjetje za kapitalske naloibe in razvoj d.d.
Kolicevo 2. 1230 DOML:ALE, S/ovenija, P.p. 127
tel.: +386 1 722 40 OO,fax: +386 1 722 40 40
HELlOS Domzale d.d.
17. redna skupscina
23.6.2011
Zap.
st.
IME in PRIIMEK
NASLOV
st.
st.
poob.
glasov
1
BACAC JASNA
BIZANTOVA CEST 15, 1215 MEDVODE
3
2
BIZAJ RUDOLF
PTUJSKA 23, 1000 LJUBLJANA
1
3
BRVAR ZORAN
PODRECJE 072, 1230 DOMZALE
4
DOVC GASPER
5
FIDERMUC KATARINA
Pod pis
'!rx /L..._.
3405
5~
78
1474
SMARTINSKA CESTA 275, 1000 LJUBLJ
2
23142
NA GOEICICI 5, 4264 BOHINJSKA BISTR
1
1
1
241
7
KEPEC MITJA
JARSKA CESTA 36, 1230 DOMZALE
1
5122
8
KLOPCIC JOZE
DVORJE 4, 1251 MORAVGE
1
3
9
KOVACIC DAMJAN
ZIBERNIK 15, 3250 ROGASKA SLATINA
1
2477
10 KRAJNIK ZARKO
REISERJEVA 28, 12341 LIMBUS
1
90974
11 LANGERHOLC DOMEN
SPODNJE BITNJE 24, 4209 ZABNICA
3
1642
12 MALGAJ MELITA
UL. NIKOLE TESLA 16, 1230 DOMZALE
1
13 MOROZOV SEBASTJAN
SARHOVA 32, 1000 LJUBLJANA
1
14 POTOCNIK MARKO
UL. HERMANA POTOGNIKA 2, 1230
V
I
om
15 POVALEJ DUSAN
1
~
/,
/7
~
/
c..--..£.
50~-
1
16 RAZBORSEK KLEMEN
ZGORNJE PIRN;CE 40E, 1251 MEDVOD
1
17 ROVANSEK GREGOR
SARANOVICEVA CESTA 5A, 1230 DOMZ
1
4766
18 ROZIG ADRIJAN
RASTUKA 14, 1292 IG
1
23126
19 SVETESILVO
ULICA MALGI BELICEVE 145, 1000 LJUB
1
83
20 TEKAVEC GREGA
GLINSCKOVA PLOSCAD 9, 1000 LJUBLJ
17
1707
21 VRESK MARKO
MIKLOSICEVA 1E, 123 DOMZALE
107
3281
22 ZUPAN PETER
HRASTICJE 024, 1235 RADOMLJE
1
8599
23 ZIZMUND ALES
MESARSKA 12, 1000 LJUBLJANA
1
333
12---
!!A_
f~.)
\
/1
"
~
.,
HELlOS
HELlOS, Sestav/jeno podjetje za kapitalske naloibe in razvoj d. d.
Kolicevo 2, 1230 DOMZALE, Slovenija, P.p. 127
tel.: +386 1 722 40 OO,fax: +386 1 722 40 40
17. redna skupscina 23.6.2011
SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNICARJEV
BACAC JASNA, Bizantova cest 15, 1215 Medvode
Delnicar (pooblastitelj)
PRIMORSKI SKLADI, D.O., KOPER- PSP MODRA LJNIJA, PRISTANISKA ULICA 012, 6000
PRIMORSKI SKLADI, D.O., KOPER- PSP PIKA, PRJSTANISKA ULICA 012, 6000 KOPERPRIMORSKI SKLADI, D.O., KOPER- PSP ZIVA, PRISTANISKA ULICA 012, 6000 KOPERSkupaj oseb: 3
st.
st. glasov
delnic
3108
3108
94
203
94
203
3405
3405
BIZAJ RUDOLF, Ptujska 23, 1000 Ljubljana
2
st. glasov
st. delnic
Delnicar (pooblastitelj)
ADRIA INVEST d.o.o., HACQUETOVA ULICA 008, 1000 LJUBLJANA
5
5
Skupaj oseb: 1
5
5
BRVAR ZORAN, Podrecje 072, 1230 Domzale
Delnicar (pooblastitelj)
ARKO MARIJA, ULICA DUSANA MRAVLJAKA 011, 2000 MARIBOR
BLEIWEIS TRSTENJSKI JORG, RJAVA CESTA 016, LJUBLJANA, 1260 LJUBLJANA- POLJ
BRAZDA STARE JANA, ZUPANCICEVA ULICA 007, 1000 LJUBLJANA
BRESKVAR KATJA FRANCISKA, BERGANTOVA ULICA 005, 1236 TRZIN
BRVAR ZORAN, ULICA IVANA PENGOVA 018, 1230 DOMZALE
CERAR BREDA, ZOISOVA ULICA 005, VIR, 1230 DOMZALE
CERAR MARKO, PRISOJNA POT 016, 1241 KAMNIK
st. glasov
1
21
11
200
1
21
11
200
12
29
12
29
CVETKOVIC ZORAN, CUZA 011, 1360 VRHNIKA
CEPIN JURE, KOCJANCICEVA ULICA 013, SADINJ, 1261 LJUBLJANA- DOBRUNJE
DEDEK FRANCISKA GABRIJELA, GLAVARJEVA ULICA 049, 1000 LJUBLJANA
DOLINAR MARIJA, CESTA MARSALA TITA 041, 4270 JESENICE
DOLINAR MARTIN, CESTA MARSALA TITA 041, 4270 JESENICE
2
10
1
2
10
1
2
2
10
10
13
13
5
19
21
FELE BOSTJAN, ABRAMOVA ULICA 008, 1000 LJUBLJANA
FLERE BOLTEZAR, VIDEM 038, 1262 DOL PRJ LJUBLJANI
FLORJANCIC DUSAN, SMOKUC 001F, 4274 ZIROVNICA
GORJAN MARIJA, CESTA V DOLENJE 003, ROVA, 1235 RADOMLJE
GORJAN UROS, CESTA V DOLENJE 003, ROVA, 1235 RADOMLJE
GRILC SLAVKO, LJUBLJANSKA CESTA 029A, 4240 RADOVLJICA
GRILJ ANICA, DOLE PRJ KRASCAH 014, 1251 MORAVCE
GRILJ MARIJAN, DOLE PRJ KRASCAH 014, 1251 MORAVCE
HOSTNIK JANEZ, GODESJC 062, 4220 SKOFJA LOKA
JERIC MARJAN, TRUBARJEVA ULICA 006, 1234 MENGES
5
19
21
4
3
2
2
4
3
2
2
3
3
8
8
7
7
JERMAN METOD, VRTNARSKA ULICA 002, HUDO, 1235 RADOMLJE
JURAK GREGOR, PARTIZANSKA ULICA 004, 1236 TRZIN
5
3
KAJZER FRANC, ULICA KONRADA BABNIKA 025, LJU, 1210 LJUBLJANA- SENTVID
KAJZER MAJDA, ULICA KONRADA BABNIKA 025, LJU, 1210 LJUBLJANA- SENTVID
KAPLJA ANA, TRIGLAVSKA ULICA 015, 1235 RADOMLJE
KAPLJA VANDA, TRIGLAVSKA ULICA 015, 1235 RADOMLJE
KARBA RENATA, TRZASKA CESTA 049, 1000 LJUBLJANA
KLADNIKANDREJ, VRHPOLJE PRJ KAMNIKU 121,1241 KAMNIK
KLADNIK FRANC, VRHPOLJE PRJ KAMNIKU 121, 1241 KAMNIK
KLADNIKJENKO SVETOMIRA, VRHPOLJE PRJ KAMNIKU 121,1241 KAMNIK
KLANCAR MIRKO, PRIJATELJEVA ULICA 008, PIJAVA, 1291 SKOFLJICA
KMETIC LEOPOLD, ULJCA ANTONA SKOKA 021, 1230 DOMZALE
KOKALJ FRANC, LJUBLJANSKA CESTA 014, 1233 DOB
Stran 1 od 7
st. delnic
5
3
10
10
15
15
66
25
66
25
30
10
2
30
10
2
9
4
20
9
4
20
./
30
I
v
/
30
.,1
HELlOS
17o redna skupscina 23o6o2011
HELlOS, Sestavljeno podjetje za kapitalske naloibe in razvoj d.d.
Kolicevo 2, 1230 DOMZALE, Slovenija, P.p. 127
+386 1 722 40 40
tel.: +386 1 722 40
oo.rax:
SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNICARJEV
10
10
40
35
40
35
38
2
13
38
2
13
KRESE ANA, MALE LASCE 106, 1315 VELIKE LASCE
KRESE NATASA, MALE LASCE 106, 1315 VELIKE LASCE
LENARCIC HELENA, NARIN 094, 6257 PIVKA
6
38
40
5
6
38
40
5
LOTRIC ROMAN, SEVLJE 051, 4227 SELCA
LUZAR TATJANA, ZEJE PRI KOMENDI 008C, 1218 KOMENDA
MARKOVIC FRANC, RAZLAGOVA ULICA 025, 9240 LJUTOMER
8
30
30
8
30
30
MARKOVIC ALEKSANDAR, VALJAVCEVA ULICA 010, 4000 KRANJ
MERELA MARIJA, FINZGARJEVA ULICA 009, VIR, 1230 DOMZALE
MLAKAR ROMAN, VOJKOVA CESTA 020, 1000 LJUBLJANA
4
14
4
14
8
35
8
35
5
101
8
20
5
101
8
20
4
18
4
18
PUH HELENA, PREGLOV TRG 007, 1000 LJUBLJANA
RESNIK JOZE, ZUPANCICEVA ULICA 007, 1236 TRZIN
RESNIK MIRA, ZUPANCICEVA ULICA 007, 1236 TRZIN
4
16
14
4
16
SEMEN IVANKA, KRALJEVA ULICA 032, LJUBLJANA, 1231 LJUBLJANA- CRNUCE
SKODLAR FRANC, BRITOF 082, 4000 KRANJ
STANKOVSKI MARKO, POD AKACIJAMI 048, 1000 LJUBLJANA
STEPAN DRAGICA, ULICA MARJANA KOZINE 004, 8340 CRNOMELJ
SVOLJSAK JANEZ, GOLO BRDO 090, 1215 MEDVODE
STIRN MARIJA, MLAKA 013, LUKOVICA PRI DOMZAL, 1225 LUKOVICA
SVIGELJ KOREVEC JERNEJ, LJUBLJANSKA CESTA 032, 12951VANCNA GORICA
VERK GORDANA, KOTNIKOVA ULICA 007, SPODNJE H, 2311 HOCE
VODNJOV JELKA, IGRISKA CESTA 011, IHAN, 1230 DOMZALE
VRESK VLASTA, VEGOVA ULICA 022, 1251 MORAVCE
WEITH BOJANA, BREZOVICA PRI DOBU 013, 1233 DOB
WEITH ERNA, BREZOVICA PRI DOBU 013, 1233 DOB
WEIXLER STEFANIJA, RUNKOVA ULICA 016, 1000 LJUBLJANA
ZAGOZEN PETER, BRILEJEVA ULICA 016, 1000 LJUBLJANA
ZUPAN ALOJZIJA, KEBETOVA ULICA 011, 1241 KAMNIK
ZIVEC FRANJA, VELIKI DOL 019, 6221 DUTOVLJE
ZIZEK TEOFIL, LUZISKO-SRBSKA ULICA 013, 1000 LJUBLJANA
16
7
KOKALJ MARIJA, LJUBLJANSKA CESTA 014, 1233 DOB
KOLAR IVAN, JEZA 097, LJUBLJANA, 1231 LJUBLJANA ° CRNUCE
KOMAZEC IRENA, ULICA MATIJE TOMCA 001, 1230 DOMZALE
KOMAZEC TODOR, ULICA MATIJE TOMCA 001, 1230 DOMZALE
KORINSEK CRT, GLINSKOVA PLOSCAD 022, 1000 LJUBLJANA
KOVACIC STANISLAV, KOTLJE 151,2394 KOTLJE
KRALJ BRANKO, POT V MLAKE 006, LJUBLJANA, 1231 LJUBLJANA ° CRNUCE
MODRIJAN MILOJKA, SUBLJEVA ULICA 013, SPODNJE JA, 1230 DOMZALE
MOREC BARBARA, LOBODOVA ULICA 022, 1236 TRZIN
OBLAK MARINO, DAJNKOVA ULICA 008, 1000 LJUBLJANA
PETERKA GABRIJELA, DOLSKO 051A, 1262 DOL PRI LJUBLJANI
PIRC ALOJZIJA, PODRECJE 012, 1230 DOMZALE
PODBEVSEK BOJAN, DRAZEVNIK 019, 1356 DOBROVA
PRIJATELJ MOJCA, CESTA KRIMSKEGA ODREDA 012, VE, 1360 VRHNIKA
3 Skupaj oseb: 78
Stran 2 ad 7
2
30
94
49
3
4
10
10
14
16
7
2
30
94
49
3
4
10
10
5
23
5
23
3
2
3
2
40
7
8
40
1474
1474
7
8
.,
HELlOS
HELlOS, Sestavljeno podjetje za kapitalske naloibe in razvoj d. d.
Kolicevo 2, 1230 DOMZALE, Slovenija, P.p. 127
tel.: +386 1 722 40 OO,fax: +386 1 722 40 40
17. redna skupscina 23.6.2011
SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNICARJEV
DOVC GASPER, Smartinska cesta 275, 1000 Ljubljana
Delnicar (pooblastitelj)
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI • TRIGLAV BALKAN, SLOVENSKA CESTA 054, 1000 LJUBLJ
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI • TRIGLAV STEBER I, SLOVENSKA CESTA 054, 1000 LJUBL
4 Skupaj oseb: 2
st. delnic
st. glasov
54
23088
54
23088
23142
23142
FIDERMUC KATARINA, Na Goricici 5, 4264 Bohinjska Bistrica
Delnicar (pooblastitelj)
DELO, D.D., DUNAJSKA CESTA 005, 1000 LJUBLJANA
st. delnic
st. glasov
1
1
1
1
st. delnic
241
st. glasov
241
241
241
st. delnic
5122
st. glasov
5122
5122
5122
st. delnic
2477
st. glasov
2477
2477
2477
st. delnic
90974
st. glasov
90974
90974
90974
st. delnic
187
1000
455
st. glasov
187
1000
455
1642
1642
st. delnic
26563
st. glasov
26563
26563
26563
5 Skupaj oseb: 1
JELERCIC JURE, Kidriceva 30, 5000 Nova Gorica
Delnii':ar (pooblastitelj)
PUBLIKUM TREZOR D.O.O., MIKLOSICEVA CESTA 038, 1000 LJUBLJANA
6 Skupaj oseb: 1
KEPEC MITJA, Jarska cesta 36, 1230 Domzale
Delnicar (pooblastitelj)
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D., MIKLOSICEVA 19, 1000 LJUBLJANA
7 Skupaj oseb: 1
KOVACIC DAMJAN, Zibernik 15, 3250 Rogaska Slatina
Delnicar (pooblastitelj)
PROBANKA upravljanje d.o.o.-PE VZAJEMNI, TRG LEONA STUKLJA 012, 2000 MARIBOR
8 Skupaj oseb: 1
KRAJNIK ZARKO, Reiserjeva 28, 12341 Limbus
Delnicar (pooblastitelj)
ZVON ENA HOLDING, D.D., SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR
9 Skupaj oseb: 1
LANGERHOLC DOMEN, Spodnje Bilnje 24, 4209 Zabnica
Delnicar (pooblastitelj)
AbanCna DZU d.o.o., PRAZAKOVA ULICA 008, 1000 LJUBLJANA
ABANCNA DZU DELNISKI AKTIVNI, PRAZAKOVA ULICA 008, 1000 LJUBLJANA
ABANCNA DZU URAVNOTEZENI, PRALAKOVA ULICA 008, 1000 LJUBLJANA
10 Skupaj oseb: 3
MALGAJ MELITA, Ulica Nikole Tesla 16, 1230 Domzale
Delnicar (pooblastitelj)
SLOVENSKA ODSKODNINSKA DRUZBA, D.D.,MALA ULICA 5,1000 LJUBLJANA
1 Skupaj oseb: 1
MOROZOV SEBASTJAN, Sarhova 32, 1000 Ljubljana
Delnicar (pooblastitelj)
DNEVNIK, D.D., KOPITARJEVA 21N 4, LJUB., KOPITARJEVA 21N 4, 1510 LJUBLJANA
12 Skupaj oseb: 1
Stran 3 od 7
\
st. delnic
st. glasov
7
7
7
7
~-1\·
.,
HELlOS
HELlOS, Sestavljeno podjetje za kapitalske naloibe in razvoj d.d.
Kolicevo 2, 1230 DOMZALE, S/ovenija, P.p. 127
tel.: +386 1 722 40 OO,fax: +386 1 722 40 40
17. redna skupscina 23.6.2011
SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNICARJEV
POTOGNIK MARKO, Ul. Hermana Potocnika 2, 1230 Domzale
Delnicar (pooblastitelj)
POTOCNIK MARKO, UL. HERMANA POTOGNIKA 2, 1230 DOMZALE
st. delnic
st. glasov
50
50
50
50
st. delnic
12976
st. glasov
12976
12976
12976
st. delnic
9088
st. glasov
9088
9088
9088
st. delnic
4766
st. glasov
4766
4766
4766
st. delnic
23126
st. glasov
23126
23126
23126
13 Skupaj oseb: 1
POVALEJ DUSAN
Delnicar (pooblastitelj)
NFD 1 DELNISKIINVESTICIJSKI SKLAD D.D., TRDINOVA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA
14 Skupaj oseb: 1
RAZBORSEK KLEMEN, Zgornje Pirnice 40E, 1251 Medvode
Delnicar (pooblastitelj)
ABANKA D. D., SLOVENSKA CESTA 058, 1000 LJUBLJANA
15 Skupaj oseb: 1
ROVANSEK GREGOR, Saranoviceva cesta 5A, 1230 Domzale
Delnicar (pooblastitelj)
SAVA, D.D., SKOFJELOSKA CESTA 006, 4000 KRANJ
16 Skupaj oseb: 1
ROZIG ADRIJAN, Rastuka 14, 1292 lg
Delnicar (pooblastitelj)
KAPITALSKA DRUZBA, D.O., DUNAJSKA CESTA 119, 1000 LJUBLJANA
17 Skupaj oseb: 1
TEKAVEC GREGA, Glinsckova ploscad 9, 1000 LJUBLJANA
Delnicar (pooblastitelj)
BEVEC VERA, SLAPE 062, LJUBLJANA, 1260 LJUBLJANA- POLJE
FABJANGIG BOJAN, IZANSKA CESTA 167, 1000 LJUBLJANA
FERI DUSANKA, MAVSARJEVA CESTA 011, 1357 NOTRANJE GORICE
GRUM STANISLAVA, POTOGNIKOVA ULICA 002, 1230 DOMZALE
GUJT MARJAN, VEGOVA ULICA 013, 9000 MURSKA SOBOTA
HUDOBIVNIK NEVENKA, POT NA GRIG 020, 1000 LJUBLJANA
JAN GAR ANDREJA, REBER 009, 1000 LJUBLJANA
KLOPGIG FRANC, VRHPOLJE PRI MORAVGAH 030, 1251 MORAVGE
KLOPGIG IVANA, VRHPOLJE PRI MORAVGAH 030, 1251 MORAVGE
KOZELJ STANISLAV, PERIGEVA ULICA 017, 1000 LJUBLJANA
LAMOVEC ANDREJ, NANOSKA ULICA 017, 1000 LJUBLJANA
MOZETIG FRANC, UMEKOVA ULICA 014, VIR, 1230 DOMZALE
PETEK MITJA JANEZ, BRATOVSEVA PLOSGAD 032, 1000 LJUBLJANA
PETERKA PAVEL, DOLSKO 051A, 1262 DOL PRI LJUBLJANI
PIRMAN MILAN, PODREGJE 046, 1230 DOMZALE
SLATNAR SONJA, ULICA HERMANA POTOGNIKA 002, 1230 DOMZALE
TRENDES d.o.o., BLATNICA 001, 1236 TRZIN
18 Skupaj oseb: 17
Stran 4 od 7
st. delnic
st. glasov
40
102
48
66
67
40
139
48
40
6
200
59
44
57
40
56
655
40
102
48
66
67
40
139
48
40
6
200
59
44
57
40
56
655
1707
1707
.,1
HELlOS
HELlOS, Sestavljeno podjetje za kapitalske naloibe in razvoj d. d.
Kolicevo 2, 1230 DOMZALE, Slovenija, P.p. 127
tel.: +386 1 722 40 OO,fax: +386 1 722 40 40
17. redna skupscina 23.6.2011
SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNICARJEV
VRESK MARKO, Miklosiceva 1E, 1230 DOMZALE
Delnicar (pooblastitelj)
AHACIC OSTERMAN BARBARA, BEGUNJSKA CESTA 043A, BISTRICA, 4290 TRZIC
ARKO MILAN, ULICA DUSANA MRAVLJAKA 011, 2000 MARIBOR
AVBELJ JANEZ, ZGORNJE KOSEZE 012, 1251 MORAVCE
BOLHAR DAMJAN, ZRINJSKEGA ULICA 011, VIR, 1230 DOMZALE
BOTUSIC JOSKO, BEBLERJEV TRG 003, 1000 LJUBLJANA
BREGAR JELICA, POT NA FUZINE 007, 1000 LJUBLJANA
CERAR PANCE FANIKA, BISCE 024, 1230 DOMZALE
st. glasov
8
8
20
40
15
2
10
20
CRAIT MARIJA, CESTA RADOMELJSKE CETE 038A, 1235 RADOMLJE
CEHUN MARIJA, SUHADOLE 061C, 1218 KOMENDA
CERNIVEC ANA, NOVA ULICA 007, 1230 DOMZALE
CERNIVEC MASA, NOVA ULICA 007, 1230 DOMZALE
CERNIVEC VENCESLAV, NOVA ULICA 007, 1230 DOMZALE
DOMINKO STEFAN, SKARUCNA 041, 1217 VODICE
ERMENC MILENA, FORST010, 3333 LJUBNO OB SAVINJI
ERMINIO FRANC, TRIGLAVSKA ULICA 007, 1235 RADOMLJE
GASPERLIN SABINA, SELO PRIIHANU 050, 1230 DOMZALE
GERCAR FRANCISKA, ZICE 003, 1235 RADOMLJE
GORJUP ZOFIJA, BRILEJEVA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA
HAFNER IRENA, FUZINSKA ULICA 027,4220 SKOFJA LOKA
HAFNER MATJAZ, FUZINSKA ULICA 027,4220 SKOFJA LOKA
HRASTNIK TANJA, KULTURNISKA ULICA 011, TRNOVLJ, 3000 CELJE
JENKO MATEJ, SALESKA CESTA 020A, 3320 VELENJE
JENKO STANISLAV, DUNAJSKA CESTA 309, LJUBLJANA, 1231 LJUBLJANA- CRNUCE
JERETINA LUDVIKA, ROVSKA CESTA 003, ROVA, 1235 RADOMLJE
KAPLJA TINA, CANKARJEVA ULICA 001, 1233 DOB
KERN HELENA, ZGORNJE PIRNICE 089B, 1215 MEDVODE
KLAVZAR ALES, RESLJEVA ULICA 012, SPODNJE JA, 1230 DOMZALE
KOKOT ALEKSANDER, UUCA NIKOLA TESLA 016, 1230 DOMZALE
KOSEC FRANC, KRAKOVSKA CESTA 015, 1230 DOMZALE
KOSCAK ZLATKO, DOLNJI KOT 009B, 8361 DVOR
KOSIR LJUDMILA, STARE CRNUCE 002A, LJUBLJANA, 1231 LJUBLJANA- CRNUCE
KOVACIC NADJA, KLANG 018, 5230 BOVEC
KOVACIC RUDOLF, ASKERCEVA ULICA 032A, 1230 DOMZALE
KRALJ MAJA, POT V MLAKE 006, LJUBLJANA, 1231 LJUBLJANA- CRNUCE
KRALJ MIRA, POT V MLAKE 006, LJUBLJANA, 1231 LJUBLJANA- CRNUCE
KRANJC JOZEF, MAJDE VRHOVNIKOVE ULICA 002, 1000 LJUBLJANA
KRIZNIK MARICA, VRHPOLJE PRI KAMNIKU 197, 1241 KAMNIK
KVAS BERNARDKA, SPODNJE PALOVCE 018, 1241 KAMNIK
LAVRIC ERIKA, POLJE PRI VODICAH 009A, 1217 VODICE
LUKEZIC BORUT, IGRISKA ULICA 008, 1000 LJUBLJANA
MAJDIC MATJAZ, ZAVRTI 015, 1234 MENGES
MARN ANA, BREZJE PRI DOBU 003, 1233 DOB
MILOSEVIC RADOSLAV, TREBINJSKA ULICA 012, 1000 LJUBLJANA
\
10
20
40
9
9
9
9
1
1
5
30
33
25
10
5
30
33
40
1
GOSTIC MARJAN, CELOVSKA CESTA 269, 1000 LJUBLJANA
GUSTIN ZORA, ZUPANCICEVA ULICA 006, 1230 DOMZALE
8
8
20
40
15
2
40
8
10
GORNIK MARIJA, SLATINA 008,2201 ZGORNJA KUNGOTA
GOSTIC JERNEJ, GORICA 028, 1251 MORAVCE
Stran 5 od 7
st. delnic
87
25
20
1
25
1
25
10
5
5
3
40
3
16
25
10
8
10
40
1
87
25
20
1
25
1
25
10
5
5
3
40
3
16
2
2
22
22
2
2
6
6
7
15
6
6
7
15
9
9
7
200
7
200
40
36
40
~ 1\
36
.,
HELlOS
17. redna skupscina 23.6.2011
HELlOS, Sestavljeno podjetje za kapitalske naloibe in razvoj d.d.
Kolicevo 2, 1230 DOMZALE, Slovenija, P.p. 127
tel.: +386 1 722 40 OO,fax: +386 1 722 40 40
SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNICARJEV
MLAKAR MARJAN, MIKLOSIGEVA ULICA 002C, 1230 DOMZALE
NAROBE JAKOB, ZA HRIBOM 009A, 1236 TRZIN
ORAZEM MARIJA, TRNJAVA 025, 1225 LUKOVICA
OSIEJA VALENTINA, KORITNO 051, 4260 BLED
PAVLI JANJA, PODGORJE 090, 1241 KAMNIK
PEGNIKAR IVAN, SENTJAKOB 047, LJUBLJANA, 1231 LJUBLJANA- GRNUGE
PETECIN BOGDAN, PLEGNIKOVA ULICA 002C, 3000 CELJE
PETERKA ANITA, SVABIGEVA ULICA 007, 1000 LJUBLJANA
PETRIC MARIJA, LJUBLJANSKA CESTA 103, 1230 DOMZALE
PIBERNIK PETER, SUHADOLE 044F, 1218 KOMENDA
PIBERNIK PETRA, SUHADOLE 044F, 1218 KOMENDA
PIRNAT MATEJ, ERJAVGEVA ULICA 006A, VIR, 1230 DOMZALE
PODLIPNIK IVANA, STARETOVA ULICA 008, 1230 DOMZALE
POJE VANDA, PERIGEVA ULICA 001,1000 LJUBLJANA
POTOGNIK STEFANIJA, LJUBLJANSKA CESTA 101, 1230 DOMLALE
POZMAN ALEKSANDER, SUBICEVA ULICA 017, VIR, 1230 DOMZALE
PRIMOZIG ANTON, ULICA GOCE DELGEVA 026, 1000 LJUBLJANA
PRIMOZIG MAJA, ULICA GOCE DELGEVA 026, 1000 LJUBLJANA
PRIMOZIC MAJDA, ULICA GOCE DELCEVA 026, 1000 LJUBLJANA
PUNGERCARALOJZ, IHANSKA CESTA 040, ZABORST, 1230 DOMZALE
PUNGERCAR BOGDAN, I HANSKA CESTA 040, ZABORST, 1230 DOMZALE
PUNGERCAR IRENA, IHANSKA CESTA 040, ZABORST, 1230 DOMZALE
PUNGERCAR METKA, IHANSKA CESTA 040, ZABORST, 1230 DOMZALE
RAVNIKAR BLAZENKA, RADIO CESTA 010, 1230 DOMZALE
REBULA FRANCISEK, BISTRISKA CESTA 022, 1230 DOMZALE
REBULA IDA, BISTRISKA CESTA 022, 1230 DOMZALE
RENKO FRANC, NASELJE SRECKA KOSOVELA 016, 1410 ZAGORJE OB SAVI
RESNIK ANTON, MALl JELNIK 007, 1223 BLAGOVICA
RESNIK MATEJA, MALl JELNIK 007, 1223 BLAGOVICA
RESNIK VANJA, MALl JELNIK 007, 1223 BLAGOVICA
RIHTAR RAJKO, FAJFARJEVA ULICA 011, RODICA, 1230 DOMLALE
RUPNIK TEREZIJA, LJUBLJANSKA CESTA 072, 1230 DOMZALE
SLATNAR MARJAN, SOLSKA ULICA 017, 1230 DOMZALE
SLAVINEC UROS, MACKOVCI 058, 1230 DOMZALE
SLUGA STANISLAVA, ZELENA POT 013, 1000 LJUBLJANA
SMERKOLJ STANISLAV, OBRTNISKA ULICA 011, 1230 DOMZALE
STEPAN JANEZ, ULICA MARJANA KOZINE 004, 8340 CRNOMELJ
STUBLJAR DRAGO$ MILENA, CERKVISCE 007, 8332 GRADAC
SVOLJSAK JULIJANA, ULICA K STUDENCU 003, 1215 MEDVODE
SARF LUDVIK, NOVAKOVA POT 008, 1000 LJUBLJANA
SARF MARIJA, NOVAKOVA POT 008, 1000 LJUBLJANA
SIRCELJ MARTA, ROSKA ULICA 004, 1230 DOMZALE
SIRCELJ MITJA, ROSKA ULICA 004, 1230 DOMZALE
STEFAN DOMINIK, SLANDROVA CESTA 005, 1251 MORAVCE
STRAVS GRILC BARBARA, ULICA LOJZETA SPACALA 026, 1000 LJUBLJANA
TOMSE MILAN, PRESERNOVA CESTA 046A, 1235 RADOMLJE
TRAMPUZ LJERKA, ZIBERTOVA ULICA 001, 1000 LJUBLJANA
URANKAR ANICA, SELCE 001, 1223 BLAGOVICA
9
29
40
9
29
40
3
30
620
14
3
30
620
14
10
5
20
10
5
20
10
5
10
50
65
38
40
210
10
20
10
10
22
20
30
67
40
20
62
10
9
24
10
12
26
5
50
65
38
40
210
10
20
10
10
22
20
30
67
40
20
62
10
9
24
10
12
26
60
60
14
30
14
30
2
40
40
40
40
40
10
2
40
40
40
40
40
10
53
33
53
33
URBANIJA IZTOK, ZGORNJI TUSTANJ 006, 1251 MORAVCE
9
41
10
9
41
10
USTINC FRANGISKA, BERICEVO 040, 1262 DOL PRI LJUBLJANI
68
68
Stran 6 ad 7
~f\
..,
HELlOS
17. redna skupscina 23.6.2011
HELlOS, Sestavljeno podjetje za kapitalske naloibe in razvoj d. d.
Kolicevo 2, 1230 DOMZALE, Slovenija, P.p. 127
tel.: +386 1 722 40 OO,fax: +386 1 722 40 40
SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNICARJEV
VENTURINI PETER, MAGAJNOVA ULICA 007, LJUBLJANA, 1231 LJUBLJANA- CRNUCE
VOSPERNIK ZDRAVKO, ZALOSKA CESTA 083, 1000 LJUBLJANA
VRESK KATJA, MIKLOSICEVA ULICA 001E, 1230 DOMZALE
VRESK MARKO, MIKLOSICEVA ULICA 001E, 1230 DOMZALE
VRESK PRIMOZ, MIKLOSICEVA ULICA 001 E, 1230 DOMZALE
21
WATZAK ELIZABETA, ZELEZNISKA CESTA 002, 1230 DOMZALE
WEITH MIHA, BREZOVICA PRI DOBU 013, 1233 DOB
ZUPANCIC MARIJA NIVES, ULICA SIMONA JENKA 013C, 1230 DOMZALE
ZIBERNA MIRJAM, KAZLJE 053, 6210 SEZANA
ZIBERNA RADO, KAZLJE 053, 6210 SEZANA
19 Skupaj oseb: 107
21
4
4
10
19
10
19
10
1
5
10
1
5
63
63
9
9
47
47
3281
3281
ZUPAN PETER, Hrasticje 024, 1235 Radomlje
st. delnic
Delnicar (pooblastitelj)
HELDOM D.O., KOLICEVO 2, 1230 DOMZALE
20 Skupaj oseb: 1
Stran 7 od 7
st. glasov
8599
8599
8599
8599
-- ----
HELI8S
•e
--~- ---~
-- -- - -
-·----------~--
~
Na pod!agi 300: .!lena Zakooa o gospodarskill drufuah ter na podlagl prS\r\lljubl}anSke borze. d.d., uprava
dMbe HEUOS, Sestavljeno podjoljo za kapitnlsko naloibe In r8%VO], d. d., objavfia
Nasprotna ~loga k posameznlm to~kam predloga skl/ca 17. sele skupiai'ne
delnlike dniibe HELlOS, SestaviJeno podjetJe za kapltalske nalofbe rn razvoJ, d.d.
ki bo v Cetrtek,23.Junlja ~11, ob 13 uri, v sejnl sobi podjetja Koi/Cevo 2, 1230 DomZale:
Nasprotna predloga }a dnd:ba He:ies Sestavgeno podjelje za kaP!tal5ke narolbe in razvoj, d.d. prejela od
delnlta!ja Matka Pol~ika. UL Hetmana PotOCnika 2, 1230 Dom!ale.
Nasprotnl predlog z obnWoiltv!Jo k toCkJ2.1. g!asl:
Bianful doblt:ek za poslovno rero 2010 v 'Mini 10.481.739 EUR se \lporabl za nas!ednle namene:
Del bilanfuega doblCka v znesku 467.789,20 EUR se razde!i delniCaljem ki so vplsani v del~o knjigo na
drvgi delovnl dan po izvedbi skUPS¢ine. priMer zna§a dMdenda 1,68 EUA bruto na delnlco. DMdendo se
Jzpla~ Clelt'li¢atjem najkasne!e v rolw d'lleh mesecev po skupWni.
za ~Ja drUQlh rezerv
2.000.000.00 EUR
r8ZJ)O!ll(f1lev v Pfeneseni dobitek
8.013.949, 73 EUR
Obmlofltev: Helios SoslaYijeoo podjefje za kapllalske- nalolbe rn razvoj, d.d. de1nearjem nl izplaeal dMdend za leto 2008 In 2009. G!ede na rast poslovanj<t v letu 20t0 In PNOOl trimesOC\u lela 2011, menim da
dru.tba lahko izplafa l)fedla.gano dMdelldo delnif8liem v vi§nl 1,68 EUR bruto, kar pomeni Ia 4.46%
bila.rtnega dobi&<l. ozirOma 4% ~ kapita!a dndbe, Oliroma le doblltt 19% Cis! ega dobi¢ka leta
2010. OSia!i del95,54% bilamlega do8$~
r
leta 2010, delni¢alji puSCarnovdnd:bi vup<Mj8nje •
In plemenitan,'o v okviru strate§kih naert
f8ZV(ljnill p!anov pos!ovanja ctufut:l, Za !Zpla¢ilo dMdend sa
UI)Of'BbijO sredstva. kl So.bila prenesena nasledn,la lela na prete!<lih skup§Cinah dn®e, zalo poskmnja
dnd:be v tekOOem posloVnem letu ne bo
saj drt.dba posiUJe pozi\Mlo, dosega rast
prodaje In prihodkov, ter Plifulruie ~
1Cek..
:!Eobremenjeno,
Nasprotnl predJog zobrazlolflvljo k1ol!kl • glasl:
SkupMjna ~ upravo druibe za ~delnlc, pri OOmer SkUpni fiOmTnalnl znesek kupljerih
laslnil delnic ne sma presegati 10-odstotkov
a kapita!a ozWna 27.844 delniC druibe.
PooblaStio 1z pr~njega odstavka velja tB
.
sprejema Sklepa.
Prl pricloblvanju ~ sme zna§ati ~ nak pna cena najve(: 1O·odslotkov vaG od snomeseblega
~ enolnih dnEMlih borzrih cen ~tato od drieva nakupa, najnifja nakupna cena pa sme bill en8ka
nootioolnl vrednostl de!nice.
lJn.®a bo prido!Wa!a lastne defnice z namenom umika delnlc z do!OCbaml o ~ OSilCMleg8 kapilal
"""""·
.
Z dnem sprefema tega sklepa preneha
~ti sklep
o pooblaslilu za nakup Jastn'h ckmlc, sprejet na 16.
rednJSktlpWnl~dndbaHEUOSOomfalo,d.d.,18.Q62010.
Obrazloiltev: Delnifarji lahko kapitariZiramo svoj o'ol'los aliz izplablom ~ai zman~ CISI"IOV!\Eiga
kapitala drulbe z umil«lm lastnih delnlc. Kervetina prenesenega doblc!ka oslaja v drt.dblln leer ima drufua
nlzko dob!Ckooosnost ka,oita!a rn sredstev. !elimo nata na.Bn pove6ati donas na 't1p!ena sredstva. Tudi
~ElY plana posJovodstva drufue za !eto 2011 glede Qstega dobla<a ne zadovoijl felene
dOb!Ckonosnosti vlo!enega k8pitala in $1'9dstev. Z zmanj§anjem ~!8\ia delnlc bi bil donos na. dslnlco
ustreznej§in bl stern zaclovolji prlCakovanJa d~ lnvestltoljev. To paja tOOl ena !zmed smemlc pos/ovodstva, biti posJoomo O<'.IIOOn. Citat 1z letnega poroe.la; lelimo bill poslovoo Od!!ful rn uspo§ntter
uravnote!evaU rast z zadovcjjevan,'em ~j vseh dele!nikov: lastn!l<ov. zaposlenil, poolovrllll partner·
jevinolrolja.
Mnenje uprave k nasprotnlme predlogoma:
uprava dndbe Helios Oo!nfule, d.d.IJ(ed~ nasprotnih precilogov na. PQdplra.
Oom!ale, dne 01.00.2011
Predsednik uprave
Uro§SI!IIIInec
----·-
;•;_-
·-''
' -~REDLoG:oNE\INi:qA;ngoA:
1·. ~o~~f:~~~~~·a_i~-~~l~-~~~~~./~ltt~~c~~~ ,~:kvo~-~-ev J~~~~~~-~1es·-~~;~~~~i~rJ
· · PRE[)i.6G-:S~i.iPf!.: _:.:-_c,::_. -.,..
--
-·_ ,
·
. - - . . --, ,, : :_,: ,:;,:...:,_"'! :·
:_' ..•,-! ..
lapredsednlkas~up~Jn~s_eizvoijM~qVr~~·-
_,_ ,. "'-- .. -__ .·.
Za i:>reSt!>valca gtasbv,se ime·nujeta J\nioa Urankar in Maljai: OsoJllk , · , .
. SkU~Cin(PiisOstVuie riotarlci Ma.j'da LO~ek.' - ~: -- :· ·
•.•
_,.·,
~.
i->-" • ••••
-->-.r~·.
· · .., -·.
!'--
· · • ·· '
.,-.,.
--. ,_
2:sem8:n~ev.s~wpscine ~ 1®1ir'n Po-roCilP.i11 ~~- ~fQCit.Om Jl_adzome~a '~etti-~r ~pre:.
·_Jem ·s.~lepa· o uP._O~bi_ bil,~i)Cnega ·dobiC_~_irfpode_l_itvi razre.!hjl~ ,Cia~orii ·uP:ra_~e·. ~~ ·
.: fl&dzom~a sveta ze~rleto 2010
- "'
• .·. •,
. ; r.-y. ·. ;,_~_,
·
P~EDL~GSK~EPfl./ ---;
··;·. _,,·
.. :.1.: ~-U?IJ~ni d~:biQek_~ po_Sr~o·!~C?. -20JO:Y ~S!oi ~o._4a1_.J39·ELiR-~~ ~RO.~i zall¥''~an1e
namene:' _. ·_i,:, _ .. ,: .•__ _, :-. ,_.
• -- .-:_-za poveCBllje.d\-Ugih reZerV ·-·-
,.
:
-~-.
__
. ·:~-~~:.~.~~~-~;:_v:~t~~~~~?io_~!-~-~~-:~:-- . ..~-:~: :'_. ~ -;.- -. .
~ ~-?;
Pqd~f ~njc9opr9.vi-in
. sr~1-iP~an:;
'' ' .. - -... ,. ..
'.
-, na:c!z9memu s\4iru ··
. ,., . ~-;~·~·:.: .;_ ,;.. :,-,,.-,., ;, o_,-,.._;, ..,:· ·r. ···_,• -..,·
3. lme!fovanre:11!\lizO!i!l ··· ·• ::· ,.:._.
:s,i~~~~~~:refb'~;;~ •~)menuJe_n__:,1
- ',; -' ,9
'IS!<~.· ~;"'EANs~&·f\i'u~ ,>~to:o'ib"~J·i
1
~· ·§k!Elp 0.'~bi,~_S!:!1,1:1 z3 -~~tt_l;IP la~ih 'de_lrljc _ ,-:· .·
PAEol(ici SKLEPA: ·
-;
:··
-PooblaStilo lz-pT~j~nj~Qa ocistS.vka veija ~!!meseCev·od sprejema s~~p~ -_,- ·
--Pn -pridob~ili:d~!niC' sm~· z;,~~·:naMsfa·:~ri~pmi ·ce~- naJveG ~1b~Oc!stotk'o~ ·Wi¢:_:&{· :,
enomeseCnega -povpfeCjS em;rtnih dnBv_nlb. borznih ce_n Steto· od .dneYa nakupa, najniZja na- ;
kupfla ceoa pa_l)_fTle·~-~ en~. n_otBinaJ_nl yrectnci~ti delnice. :.
·
'Dr~~~ bci:prlctciblvala l~_ih di31n!c:fiklj~qn0 ~~i-trS6~inj~-affip~:Jih b'6 ·upt,rntiHa ~­
izplaC!Io upe!eZbe n8 dob!~kU in.cihranji!Jll~,Wedri9,s"ti~~ltl_~'qr(4_be~ l.ll,sti1e <je!Ojcil-_se: b6d2!
p~~~~~-~~~ ~~_:_~9-~~~~~-~--~~ ~-~~~~1g\.l9Y;~:~~~~~-s~~ -~:~-~-: -___-_-,: -;·-.-_._, ,~-~- -~- ,.-
. _..-
.;z :c;fn_eirn. sprE?lema ~ '~kieP~:-~f~O~Ii~a~~~lj~_ti·-~td~.P:P:Pqopr~urU :zi natiJp I?s\nf~)e!ni¢,_.
~prej:t- ha, ~~~~re_d~i- s~~~~~ni_ ~-~~~~}J-~-~~-~-,~~-~po~e~_-d.:-.'~;t-~-~~j~-?:-1?; _-~-:'/ ·
.'
Pred.I ate"l'kl' ·,_ -_,: ·'
_,,.. _;;:.: '~~·-:_,,-:, .,_ .
ag JS ~ppvo_:>·
-. _·. __ , __ ,._-_ , --_·
-·
.·.. -_-_._,. _____ -
,___· .·•
. ·SI<!adrio _s pr:vim 6dstavk0fn.2.97 :a ZGD~-1-::L!P~jEl ·pr!3dl?gafeJj·skf_ega:_pod:foCk6 3.:drfeVrie'g_a ;, '
r~c(a_n8c!t~f!l~~vet 1 :q~le9B!e~Ds1Blitls@ePovpS:jeu~~~----·· -" ...,_- ~ ·. - ·
<
stran
1346 I st. 43 I 3. 6. 2011
poroCila nadzomega sveta po 282. Clenu
Zakona o gospodarskih dru:Zbah.
2.b Uporaba bilanCnega dobiCka za leta
2010.
Predlog sklepa uprave in nadzomega
sveta: bilanCni dobiCek na dan 31.12. 2010
znaSa 574.365,26 EUR. lzplaCajo se dividende na navadne kosovne delnice v skupni
viSini 277.792,55 EUR, karznaSa 2,17 EUR
bruto na navadno kosovno delnico. lzplaCajo
se dividende na prednostne kosovne delnice v skupni viSini 21.440,00 EUR, karznaSa
268,00 EUR bruto na prednostno kosovno
delnico. Dividende se izplaCajo do 31. 7.
2011. Za dividende se uporabi 96,67% Cistega dobiCka iz poslovnega leta 2010, kar
znaSa 299.232,55 EUR.
2.c Podelitev razreSnice upravi in nadzomemu svetu za leta 2010.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzomega sveta skupSCina podeli upravi
in nadzomemu svetu drui.be razreSnico za
poslovno leta 2010.
3. lmenovanje Clanov nadzomega sveta
za naslednji Stiriletni mandat.
Predlog sklepa: skupSCina se seznani,
da dne 6. 7. 2011 poteCe mandat sedanjemu nadzomemu svetu v sestavi Andrej
Zui.ek, Matej Golob in Zeljana Ernjak Brvar.
Na predlog nadzornega sveta drui.be se za
Clana nadzomega sveta druZbe za naslednji
Stiriletni mandai, ki zaCne teCi s 7. 7. 2011,
kot predstavnika kapitala imenujeta Andrej
ZuZek in Matej Golob. SkupSCina vzame na
znanje, da bo predstavnik delavcev v nadzomem svetu Rok Berdajs.
4. lmenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za preizkus raCunovodskih izkazov
za leta 2011 imenuje revizijsko druZbo ABC
revizija d.o.o.
SkupSCine se lahko udeleZijo delniCarji
oziroma njihovi pooblaSCenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predloZiti drui.bi in ostane shranjeno
ves Cas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedei.u druZbe.
SkupSCine se lahko udelei.ijo in na njej
uresniCujejo glasovalno pravico le tisti delniCarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec Cetrtega dne pred
zasedanjem skupSCine, to je dne 30. 6.
2011.
DelniCarji so doiZni kot pogoj za udeleZbo in glasovanje na skupSCini na sedeZu
drui.be prijaviti svojo udeleZbo na skupSCini
najpozneje konec Cetrtega dne pred zasedanjem skupSCine.
DelniCarji, katerih skupni delei.i dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupSCine pisno zahtevajo
dodatno toCko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priloi.iti predlog sklepa, o
katerem naj skupSCina odloCa, ali Ce skupSCina pri posamezni toCki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazloZitev loCke dnevnega reda.
DelniCarji, ki izpolnjujejo ·pogoje za vloZitev zahteve za dodatno toCko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati druZbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupSCi-
ne.
DelniCarji lahko k vsaki toCki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. Clena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) in volilne predloge iz 301. Clena
ZGD1-C. Nasprotni ali volilni predlog se ob-
Uradni list Republike Slovenije- Razglasni del
javi in sporoCi na naCin iz 296. Clena ZGD-1
le, Ce bo delniCar v sedmih dneh po objavi
sklica skupSCine, druZbi postal predlog za
objavo vskladu s 300. oziroma 301. Clenom
ZGD-1.
DelniCar lahko na skupSCini uresniCuje
svojo pravico do obveSCenosti iz prvega odstavka 305. Clena tega zakona.
Gradivo za skupSCino je dostopno in
brezplaCno na vpogled na poslovnem naslovu druZbe Jadranska utica 21, Ljubljana,
vsak delavnik, od dneva sklica skupSCine,
pa vse do vkljuCno dneva zasedanja skupSCine, v Casu od a. do 12. ure, v tajniStvu
uprave, vkljuCno s predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, z obrazloZitvami taCk dnevnega reda
ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a Clena ZGD-1. V skladu
s Cetrtim odstavkom 296. Clena ZGD-1 se
sklic objavi tudi na spletnih straneh drui:be,
www.rrc.si.
Uprava RRC RaCunalniSke storitve, d.d.,
Ljubljana
mag. Mateja Sajovic,
generalna direktorica
Razsiritve dnevnih redov
Ob-3407/11
Drui:ba Titan d.d. je dne 20. 5. 2011 v
Uradnem listu RS, St. 37/11 objavila sklic
19. seje skupSCine drui:be. Na podlagi zahteve delniCarja Securidev z dne 20. 5. 2011,
uprava drui:be Titan d.d. v skladu z 298-1
Clenom ZGD-1 objavlja dodatni toCki dnevnega reda 19. seje skupSCine drui:be, sklicane za Cetrtek 23. 6. 2011, in sicer.
1. Odpoklic prokurista Jean-a Char1es-a
Tosolinija.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je Jean
Charles Tosolini prenehal z opravljanjem
funkcije prokurista zaradi odhoda v tujino,
zato je z dnem seje skupSCine odpoklican s
funkcije prokurista.
2. Odpoklic Clana nadzomega sveta Nicolas-a Antoine-a Ernest-a Decayeux-a.
Predlog sklepa: ugotovi se, da Decayeux
Industries ni vee delniCar drui.be, zato je z
dnem seje skupSCine njegov predstavnik,
Nicolas Antoine Ernest Decayeux odpoklican s funkcije Clana nadzomega sveta
drui:be.
Titan d.d.
Uprava
Nasprotni predlogi
Ob-3405111
Na podlagi 300. Clena Zakona o gospodarskih drui.bah ter na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., uprava druZbe Helios
Sestavljeno podjetje za kapitalske naloZbe
in razvoj, d.d. objavlja nasprotna predloga
k posameznim toCkam predloga sklica 17.
seje skupSCine delniSke druZbe Helios Sestavljeno podjetje za kapitalske naloi:be in
razvoj, d.d., ki bo v Cetrtek, 23. junija 2011,
ob 13. uri, v sejni sobi podjetja KoliCevo 2,
1230 DomZale:
Nasprotna predloga je drui:ba Helios
Sestavljeno podjetje za kapitalske naloi.be
in razvoj, d.d. prejela od delniCarja Marka
PotoCnika, Ul. Hermana PotoCnika 2, 1230
Domi.ale.
Nasprotni predlog z obrazloZitvijo k toCki
2.1. glasi:
BilanCni dobiCek za poslovno leta 201 0
v viSini 10.4a1.739 EUR se uporabi za naslednje namene:
- Del bilanCnega dobiCka v znesku
467.7a9,20 EUR se razdeli delniCarjem ki
so vpisani v delniSko knjigo na drugi delovni
dan po izvedbi skupSCine, pri Cemer znaSa
dividenda 1 ,6a EUR brute na delnico. Dividende se izplaCajo delniCarjem najkasneje v
roku dveh mesecev po skupSCini.
- za poveCanje
drugih rezerv
- razporeditev v
preneseni dobiCek
2.000.000,00 EUR
8.013.949, 73 EUR.
Obrazloi:itev: Helios Sestavljeno podjetje
za kapitalske naloZbe in razvoj, d.d. delniCarjem ni izplaCal dividend za leto 2008 in 2009.
Glede na rast poslovanja v letu 2010 in prvem
trimeseCju leta 2011, menim da druZba Jahko
izplaCa predlagano dMdendo delniCa~em v
viSini 1,68 EUR brute, kar pomeni le 4.46%
bilanCnega dobiCka, oziroma 4% osnovnega
kapitala drui:be, oziroma le dobrih 19% Cistega dobiCka leta 2010. Ostali del 95,54%
bilanCnega dobiCka poslovnega leta 2010,
delniCarji puSCamo v drui:bi v upravljanje in
plemenitenje v okviru strateSkih naertov in
razvojnih planov poslovanja drui:be. Za izplaCilo dividend se uporabijo sredstva, ki so
bila prenesena v naslednja leta na preteklih
skupSCinah druZbe, zato poslovanje drui:be
v tekoCem poslovnem letu ne bo bistveno
obremenjeno, saj druZba posluje pozitivno,
dosega rast prodaje in prihodkov, ter priCakuje poveCan Cisti dobiCek.
Nasprotni predlog z obrazloZitvijo k toCki
4. glasi:
SkupSCina pooblaSCa upravo druZbe za
nakup lastnih delnic, pri Cemer skupni nominalni znesek kupljenih lastnih delnic ne sme
presegati 10-odstotkov osnovnega kapitala
oziroma 27.844 delnic drui:be.
Pooblastilo iz prejSnjega odstavka velja
1a mesecev od sprejema sklepa.
Pri pridobivanju delnic sme znaSati najviSja nakupna cena najveC 1 0-odstotkov
veC od enomeseCnega povpreCja enotnih
dnevnih borznih cen Steto od dneva nakupa,
najnii:ja nakupna cena pa sme biti enaka·
nominalni vrednosti delnice.
DruZba bo pridobivala lastne delnice
z namenom umika delnic z doloCbami o
zmanjSanju osnovnega kapital druZbe.
Z dnem sprejema tega sklepa preneha
veljati sklep o pooblastilu za nakup lastnih
delnic, sprejet na 16. redni skupSCini delniCarjev druZbe Helios Domi:ale, d.d., 18. 6.
2010.
Obrazloi:itev: delniCarji lahko kapitaliziramo svoj donas ali z izplaCilom dividend ali
zmanjSanjem osnovnega kapitala drui.be z
umikom lastnih delnic. Ker veCina prenesenega dobiCka ostaja v drui:bi in ker ima
druZba nizko dobiCkonosnost kapitala in
sredstev, Zelimo na ta naCin poveCati donas
na vloi:ena sredstva. Tudi uresniCitev plana poslovodstva drui:be za leto 2011 glede
Cistega dobiCka ne zadovolji i.elene dobiCkonosnosti vfoi.enega kapitala in sredstev.
Z zmanjSanjem Stevila delnic bi bil donos
na delnico ustreznejSi in bi s tern zadovoljili
priCakovanja delniCarjev, investitorjev. To pa
je tudi ena izmed smemic poslovodstva, biti
poslovno odliCen. Citat iz letnega poroCila;
Zelimo biti poslovno odliCni in uspeSni ter
uravnotei:evati rast z zadovoljevanjem priCakovanj vseh delei:nikov: lastnikov, zaposlenih, poslovnih partneJjev in okolja.
Uradni list Republike Slovenije- Razglasni del
Mnenje uprave k nasprotnima predlogo-
ma: uprava drui:be Helios Domi:ate, d.d. predlaganih nasprotnih predlogov ne podpira.
Predsednik uprave
UroS Slavinec
Sklepi skupscin
Ob·3396/11
Na podlagi doloCil ZTFI in Pravil Ljubljanska borze, uprava drui:be SIP Strojna
industrija d.d., Sempeter v Savinjski dolini,
Juhartova ulica 2, Sempeter, sporoCa, da so
bili na 14. seji skupSCine druZbe, ki je bila
dne 30. 5. 2011, z z zaCetkom ob 12. uri in
ob prisotnosti delniCarjev, imetnikov 370315
delnic, ki predstavlja 89,62% delei: v osnovnem kapitalu soglasno sprejeti sklepi in seznanitev s poroCilom nadzomega sveta:
Sktep st. 1:
2.1. Za predsednika skupSCine je bil imenovan odvetnik Gregor Dobrajc, za preStevalki glasov pa sta bili imenovani Aleksandra Hudoumik in Helena Kolar.
2.2. SkupSCini je prisostvoval notar SreCko Gabrilo.
Seznanitev skupSCine s PoroCilom nadzomega sveta o preveriM letnega poroCila
SIP d.d., Sempeter v Savinjski dolini za poslovno Jeto 2010.
SkupSCino se seznani s poroCilom nadzomega sveta o preveritvi letnega poroCila
SIP, Strojna industrija d.d., Sempeter, za
poslovno leta 201 0, pozitivnim staliSCem
nadzomega sveta do revizorjevega poroCila
za poslovno leta 201 0 in potrditvijo letnega
poroCila za poslovno leta 2010.
Sktep st. 4:
4.1. BilanCni dobiCek za poslovno leta
2010 znaSa 0,00 EUR.
4.2. SkupSCina podeli upravi druZ.be razreSnico za poslovno leta 2010.
4.3. SkupSCina podeli nadzomemu svetu
druZ.be razreSnico za poslovno leta 2010.
Sktep st. s
5.1. Na predlog nadzomega sveta, skupSCina imenuje za poslovno leta 2011 revizijsko druZ.bo Constantia plus d.o.o., Ljubljana.
Sklep st. 6
SkupSCina sprejme spremembe in dopolnitve statuta druZ.be SIP d.d., Sempeter v
Savinjski dolini v predlaganem besedilu:
A) Statut druZ.be SIP d.d., Sempeter v
Savinjski dolini (SV 450/10), se v delu poglavja »Organi druZ.be« spremeni taka, da
se dosedanji toCki »5.0. Uprava« in »6.0.
Nadzomi svet« v nazivu in celotnem besedilu (v vseh podtoCkah navedenih taCk) Crtata
in se v celoti nadomestita z novima toCkama
»5.0 Upravni odbor« in »6.0.IzvrSni direktorji in komisije« ter z novimi podtoCkami, ki po
novem glasijo:
»5.0. Upravni odbor
5.1. DruZ.bo vodi, zastopa in predstavlja
ter nadzoruje izvajanje njenih poslov upravni
odbor. Sestava upravnega odbora temelji
na zakonskih doloCbah in doloCbah statuta. Kolikor v statutu posamezno podroCje
ni urejeno posebej, se smiselno uporabljajo
zakonske doloCbe.
5.2. Upravni odbor sestavlja pet Clanov,
od katerih Stirje Ciani zastopajo interese delniCarjev, enega Clana pa imenuje svet delavcev v skladu z zakonom o sodelovanju
delavcev pri upravljanju. SkupSCina ob imenovanju doloCi trajanje mandata, ki je lahko
najmanj dve in najveC pet let.
5.3. Ciani upravnega odbora izmed Cianov, ki zastopajo interese delniCarjev izvolijo
predsednika in namestnika. Namestnik prevzame pravice in obveznosti predsednika le,
Ce je predsednik onemogoCen pri uresniCevanju svoje funkcije.
5.4 DruZ.bo zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora samostojno. Predsednik lahko posamezna od svojih pooblastil
prenese na enega ali veC Clanov upravnega
odbora, ki preneseno pooblastilo izvrSujejo
skupno, ali pa skupaj s prokuristom. Ce sta
taka predsednik kat namestnik predsednika
upravnega odbora onemogoCena pri uresniCevanju svoje funkcije, druZ.bo zastopajo in
predstavljajo ostali Ciani skupno.
5.5. Ce upravni odbor imenuje izvrSne direktorje, ti zastopajo in predstavljajo druZ.bo
v okviru pooblastil, ki jim jih pod eli upravni
odbor.
5.6. Pristojnosti in odgovomosti upravnega odbora do skupSCine so:
- na zahtevo skupSCine pripravlja ukrepe
iz pristojnosti skupSCine;
- pripravlja pogodbe in druge akte, za
veljavnost katerih je potrebno soglasje skupSCine;
- uresniCuje sklepe, ki jih sprejme skupSCina;
- skliCe skupSCino;
- predlaga imenovanje revizorja, ki temelji na predlogu revizijske komisije;
- predlaga volilni predlog za Clane upravnega odbora;
- predlaga skupSCini v sprejem letno poroCilo in uporabo bilanCnega dobiCka;
- pripravlja poroCilo o preverjanju vodenja poslov druZ.be in drug a poroCila, v skladu
z zakonom.
5. 7. Pri nadzorovanju izvajanja poslov
druZ.be upravni odbor:
- pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo druZ.be, njeno blagajno, vrednostne papirje, zaloge blaga in druge stvari;
- zahteva kakrSne koli informacije, ki jih
potrebuje za izvajanje nadzora;
- sestavi in preveri letno poroCilo.
5.8. Upravni odbor praviloma sklicuje
predsednik glede na ugotovljene potrebe,
mora pa biti sklican najmanj enkrat v Cetrtletju. Vsak Clan, ki navede namen in razlo_g,
lahko predsedniku predlaga sklic seje. Ce
predsednik ne skliCe seje v dveh ted nih po
prejeti zahtevi, lahko sejo skliCeta in predlagata dnevni red dva Clana upravnega
odbora skupno.
5.9. Gradiva za seje upravnega odbora
pripravljajo strokovne osebe druZ.be, ki jih
doloCi upravni odbor. Upravni odbor tudi doloCi osebe, ki zanj opravljajo organizacijsko
administrativne naloge.
5.1 0. Upravni odbor je sklepCen, Ce je pri
sklepanju navzoCa vsaj polovica njegovih
Clanov. Vsak Clan upravnega odbora ima
en glas. Clan ne sodeluje pri odloCanju o
zadevah, ki se nanaSajo nanj.
5.11. Za sprejem odloCitve je potrebna
veCina oddanih glasov. V primeru enakega
Stevila glasov je odloCilen glas predsedni-
ka.
5.12. Ciani upravnega odbora se sklepanja udeleZ.ijo lahko tudi taka, da izroCijo
pisne glasovnice drugemu Clanu ali predsedniku. Sklepi se lahko sprejemajo dopisno,
s pisnimi sporoCili po telefonu, z uporabo
elektronskih medijev, ali na drugaCen naCin,
ki ga doloCi upravni odbor.
5.13. Upravni odbor sprejme poslovnik
o delu.
st. 43
I 3. 6. 2011 I
stran
1347
5.14. Sej upravnega odbora se udeleZujejo njegovi Ciani oziroma osebe, kijih doloCi
predsednik upravnega odbora, pri posamezni toCki pa lahko sodelujejo poroCevalci in
povabljeni strokovnjaki.
5.15. Na sejah upravnega odbora se
piSe zapisnik, ki ga podpiSe predsednik ali
njegov namestnik.
5.16. Pravice in obveznosti predsednika,
namestnika in Clanov upravnega odbora, ki
niso doloCene z zakonom in tern statutom, se
doloCijo v pogodbi, ki jo sklenejo z druZbo.
5.17. Pogodbo s predsednikom upravnega odbora sklepa predsednik skupSCine
druZbe, ki je izvolila Clane upravnega odbora. Pogodbe s Ciani upravnega odbora sklepa predsednik upravnega odbora. Pogodbe
mora potrditi upravni odbor.
5.18. V primeru odobritve posojila Clanom
upravnega odbora, glede njihove skrbnosti
in odgovomosti, odSkodninske odgovomosti
zaradi vpliva tretjih oseb in prepovedi konkurence se uporabljajo doloCbe zakona.
6.0. lzvrSni direktorji in komisije
6.1. Upravni odbor lahko imenuje enega ali veC izvrSnih direktorjev izmed Clanov
upravnega odbora ali pa izmed oseb, ki niso
Ciani upravnega odbora, vsakega za opredeljeno poslovno podroCje.
6.2. Mandatno obdobje izvrSnega direktorja je lahko od enega do treh let. Upravni
odbor ob imenovanju izvrSnih direktorjev doloCi tudi mandatno obdobje, za katerega so
imenovani na funkcijo.
6.3. Ce upravni odbor imenuje vee izvrSnih direktorjev, lahko enega od njih imenuje
za glavnega izvrSnega direktorja, ki vodi in
usklajuje delo ostalih izvrSnih direktorjev.
6.4. Upravni odbor lahko na izvrSne direktorje prenese vodenje tekoCih poslov in
druge naloge, ki jih doloCa zakon.
6.5. Pri opravljanju nalog morajo izvrSni
direktorji upoStevati navodila in omejitve,
ki jim jih postavljajo upravni odbor, statut
ali skupSCina druZ.be. Upravni odbor lahko
doloCi konkretna navodila za delo izvrSnih
direktorjev v poslovniku o delu izvrSnih direktorjev
6.6. lzvrSni direktorji najmanj enkrat v
Cetrtletju oziroma pogosteje, Ce taka odloCi
upravni odbor, poroCajo o vseh vpraSanjih,
ki so pomembna za poslovanje in nadzor
poslovanja druZ.be, predvsem o uresniCevanju poslovnega naerta druZbe ter njenem
finanCnem stanju, ter o izvajanju nalog, ki
jim jih zastavi upravni odbor.
6.7. Pogodbo z izvrSnim direktorjem, v
kateri se urejajo njegova upraviCenja in obveznosti ter odgovomosti, potrdi upravni odbor, v njegovem imenu pa jo podpiSe njegov
predsednik.
6.8. Upravni odbor lahko kadarkoli odpokliCe izvrSnega direktorja. Za zahtevke iz pogodbenega razmerja se uporabljajo pravila,
s katerimi so urejena obligacijska razmerja.
6.9. V primeru odobritve posojila izvrSnim direktorjem, njihove skrbnosti in odgovomosti, odSkodninske odgovomosti zaradi
vpliva tretjih oseb in prepovedi konkurence
se smiselno uporabljajo doloCbe zakona.
6.10. Upravni odbor imenuje revizijsko
komisijo, lahko pa tudi druge komisije, ki
skrbijo za pripravo in uresniCitev sklepov
upravnega odbora in opravljajo druge strokovne naloge. Naziv komisije, njihova sestavo in delovno podroCje doloCi upravni odbor
s sklepom.
6.11. Vsaka od komisij ima predsednika
in najmanj dva Clana. Predsednika komisi-
Stran
1214 I St. 37 I 20. 5. 2011
Drui.ba ima na dan 20. 5. 2011 izdanih
skupno 169229 navadnih kosovnih delnic ter
je tudi imetnica 113741astnih delnic. V skladu s statutom drui:be ima vsaka delnica
en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi
zakona nimajo glasovalne pravice. Stevilo
vseh glasovalnih pravic na dan 20. 5. 2011
je 157855.
Ponovni sklic skupSCine
Ce skupSCina ob napovedani uri ne bo
sklepCna, bo skupSCina ponovno zasedala
istega dne, v istih prostorih, z istim dnevnim
redom, ob 16. uri. V tern primeru je skup-
SC:ina sklepCna ne glede na Stevilo prisotnih
delnic.
UdeleZenci se ob prihodu na skupSCino
prijavijo, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delniCarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje. DelniCarji oziroma njihovi pooblaSCenci se morajo
ob prijavi na skupSCino izkazati z osebnim
dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa Se z izpisom iz registra.
Komunala Nova Gorica d.d.,
Andrej MiSka, univ. dipl. inZ. grad.,
direktor
Ob-3110/11
Na podlagi doloCil25. Clena Statuta dru.Zbe HELlOS, Sestavljeno podjetje za kapitalske nalo.Zbe in razvoj, d.d., uprava
dru.Zbe sklicuje
17. sejo skupSCine,
ki bo v Cetrtek, 23.junija 2011, ob 13. uri,
v sejni sobi podjelja KoliCevo 2, 1230 Domi:ale.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupSCine, ugotovitev sklepCnosti in izvolitev delovnih teles skupSCine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupSCine se izvoli Marko Vresk.
Za preStevalca glasov se imenujeta Anica Urankar in Matjai: Osojnik.
SkupSCini prisostvuje notarka Majda LakoSek.
2. Seznanitev skupSCine z letnim poroCilom in poroCilom nadzomega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilanCnega dobiCka in
podelitvi razreSnice Clanom uprave in nadzomega sveta za leta 2010.
Predlog sklepa:
1. BilanCni dabiCek za poslovna leta
2010 vviSini 10.481.739 EUR se uporabi za
naslednje namene:
- za poveCanje drugih rezerv
2.000.000 EUR,
- razporeditev v preneseni dobiCek
8.481.739 EUR.
2. SkupSCina podeli razreSnico upravi in nadzamemu svetu za paslovno leta
2010.
3. lmenovanje revizarja
Predlag sklepa: za revizorja drui:be
za leta 2011 se imenuje revizorska hiSa
ERNST&YOUNG d.o.a., Dunajska 111,
Ljubljana.
4. Sklep o pooblastilu za nakup lastnih
delnic
Predlag sklepa:
SkupSCina pooblaSCa upravo drui:be za
nakup lastnih delnic, pri Cemer skupni nominalni znesek kupljenih lastnih delnic ne sme
presegati 10-odstotkov osnovnega kapitala
azirama 27.844 delnic drui:be.
Paablastilo iz prejSnjega odslavka velja
18 mesecev ad sprejema sklepa.
Uradni list Republike Slovenije- Razglasni del
Pri pridabivanju delnic sme znaSati najviSja nakupna cena najveC 10-odstatkav veC
od enomeseCnega povpreCja enalnih dnevnih borznih cen, Stela ad dneva nakupa,
najnii:ja nakupna cena pa sme biti enaka
nominalni vrednosti delnice.
Drui:ba ne bo pridobivala lastnih delnic
izkljuCno zaradi trgovanja, ampak jih bo uporabila za izplaCila udelei:be na dabiCku in
ahranjanje vrednosti delnice drui:be. Lastne
delnice se bad a pridabivale in adsvajale na
padlagi paslav na organiziranem lrgu.
Z dnem sprejema tega sklepa preneha
veljati sklep a paoblastilu za nakup lastnih
delnic, sprejet na 16. redni skupSCini delniCarjev drui:be HELlOS Domi.ale, d.d., 18. 6.
2010.
Predlagatelj sklepov
Skladno s prvim odstavkom 297.a Clena
ZGD-1-UPB3 je predlagatelj sklepa pod toGko 3. dnevnega reda nadzomi svet, predlagatelj ostalih sklepov pa je uprava.
Gradivo za skupSCino
Gradivo za skupSCino, vkljuCno s predlogi sklepov z obrazloi:itvami, letnim poroCilom in poroCilom nadzomega sveta, je
delniCarjem na vpogled, na sedeiu drui:be
HELlOS Domi:ale, d.d. KoliCevo 2, 1230
Domi:ale, v tajniStvu, vsak delovni dan, ad
9. do 12. ure, od dneva objave sklica do
vkljuCno dneva zasedanja skupSCine. Prav
taka je gradivo dostopno tudi na spletnih
straneh drui:be www.helios.si pa tudi v elektronskem sistemu obveSCanja Ljubljanske
borze, d.d., SEOnet. Podatki iz treljega odstavka 296. Clena ZGD-1 so delniCarjem na
voljo na spletni strani drui:be.
Dopolnitev dnevnega reda
DelniCarji, katerih skupni delei:i dosegajo
dvajsetino osnovnega kapilala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupSCine pisno zahtevajo dodatno toCko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predloi:iti predlog
sklepa, o katerem naj skupSCina odloCa ali
Ce skupSCina pri posamezni toCki dnevnega
reda ne sprejema sklepa, obrazloi:itev toCke dnevnega red a. DelniCarji, ki izpolnjujejo
pogoje za vloi:itev zahteve za dodatno loCka dnevnega reda, morajo zahtevo poslati
drui:bi najpozneje sedem dni pa objavi sklica skupSCine, to je do 27. 5. 2011.
DelniCarji lahko zahteve za dodatne tocke dnevnega reda drui:bi poSijejo tudi po
elektronski poSti, in sicer na naslov: [email protected]
Predlogi delniCarjev
DelniCarji lahko k vsaki toCki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
kat veleva 300. Celna ZGD-1. Predlog delniCarja se objavi in sporoCi v skladu z naCinom opredeljenim v 296. Clenu ZGD-1 le, Ce
bo delniCar v sedmih dneh po objavi sklica
skupSCine, to je do 27. 5. 2011 drui:bi poslal
razumno utemeljen predlog.
DelniCarji lahko predloge sklepov drui:be
sporoCijo tudi po elektronski poSti, in sicer
na elektronski naslov: [email protected]
Pravica do obveSCenosti
DelniCarji lahko na skupSCini drui:be
postavljajo vpraSanja in zahtevaja podatke o zadevah drui:be, Ce so potrebni za
presojo dnevnega reda, ter izvrSujejo svojo
pravica do obveSCenosti v skJadu s prvim
odstavkom 305. Clena ZGD-1.
Pogoji udelei:be
SkupSCine delniCarjev se lahko udelei:ijo
in na njej glasujejo delniCarji, ki so kat imetniki delnic vpisani v delniSko knjigo pri KlirinSko depolni drui:bi, d.d., v Ljubljani konec
Cetrtega dne pred zasedanjem skupSCine (v
nadaljevanju: preseCni dan), to je do 19. 6.
2011, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaSCenci, ki morajo predloi:iti pisno pooblastilo. Udelei:bo na skupSCini je potrebno prijaviti upravi drui:be s pisno prijavo, ki mora
na sedei: drui:be prispeti najpozneje konec
Cetrtega dne pred skupSCino -do vkljuCno
19. 6. 2011.
Vsak delniCar, ki ima pravico do udelei:be
na skupSCini, lahko imenuje pooblaSCenca,
da se v njegovem imenu udelei:i skupSCine
in uresniCuje glasovalno pravico. Pooblastilo
mora biti pisno in ga je potrebno predloi:iti
drui:bi, kjer ostane shranjeno.
Pooblastilo je lahko posredovano drui:bi
tudi po elektronski poSti na elektronski naslov: [email protected], in sicer v skenirani obliki kat priponka, vsebovati pa mora
lastnoroCni podpis fiziCne osebe, pri pravnih
osebah pa lastnoroCni podpis zastopnika
in i:ig oziroma peCat pravne osebe, Ce ga
uporablja. Drui:ba ima pravico do preveritve
identitete delniCarja oziroma pooblastitelja,
ki posreduje pooblastilo po elektronski poSti,
ter avtentiCnosti njegovega podpisa. DelniCarji lahko pooblastilo na enak naCin, kat
so ga podali, do dneva skupSCine kadarkoli
prekliCejo.
DelniCarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaSCenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega/poslovnega registra.
Na dan sklica skupSCine ima drui:ba
278.446 navadnih, presto prenosljivih delnic istega razreda. Skladno z zakonom daje
vsaka navadna delnica njenemu imetniku
en glas.
Vljudno naproSamo delniCarje, da pridejo
na skupSCino vsaj 30 minut pred zaCetkam
zasedanja zaradi vzpostavitve evidenc in
prevzema gradiva potrebnega za glasavanje.
V primeru, da ob napovedanem Casu
skupSCina ne bo sklepCna, bo ponovno zasedanje skupSCine istega dne, ob 14. uri,
v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju
skupSCina veljavno odloCa, ne glede na viSino zaslopanega osnovnega kapitala.
HELlOS, Sestavljeno podjetje
za kapitalske naloZbe in razvoj, d.d.
predsednik uprave
UroS Slavinec
Ob-3111/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih drui:bah (Uradni list RS, St. 42/06, s spremembami in dopolnitvami) in Statuta drui:be, sklicuje uprava drui:be Cetis d.d., Copova 24,
3000 Celje,
16. red no skupSCino
dru:Zbe Cetls d.d.,
ki bo v sredo, 22. 6. 2011, ob 10. uri,
v poslovnih prostorih na sedei:u drui:be.
Dnevni red in predlogi sklepov.
1. Otvoritev skupSCine, ugotovitev sklepCnosti in izvolitev predsednika skupSCine in
dveh preStevalcev glasov.
1.1 Ugotovi se sklepCnostskupSCine.
1.2 SkupSCina izvoli predsednika skupSCine, Ljuba PeCeta, in dva preStevalca glasov, Mira ZakrajSka in Mateja Kajzba ter
ugotovi prisotnost notarja SreCka Gabrila za
sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev skupSCine s sprejetim
Revidiranim letnim poroCilom o poslovanju
drui:be Celis d.d. za poslovno leta 2010
in s sprejetim Revidiranim konsolidiranim