POGODBO O DOLOČITVI MEDSEBOJNIH PRAVIC

Comments

Transcription

POGODBO O DOLOČITVI MEDSEBOJNIH PRAVIC
VRTEC POSTOJNA, Cesta na Kremenco 4, 6230 Postojna,
ki ga zastopa ravnateljica Tonja Ferjančič, mag. prof. inkluz. ped.
(v nadaljnjem besedilu vrtec)
in
starši/skrbnik _______________________________________________________
(v nadaljnjem besedilu starši)
POGODBO
O DOLOČITVI MEDSEBOJNIH PRAVIC IN OBVEZNOSTI
STARŠEV IN VRTCA IN PLAČILU ZA PROGRAME VRTCA
1. člen
S to pogodbo vrtec skupaj s starši določa obseg medsebojnih pravic in
obveznosti, kot izhaja iz veljavne zakonodaje, ki ureja področje predšolske vzgoje v
javnih vrtcih z namenom, da se v enaki meri zagotovi izpolnitev interesov obeh
pogodbenih strank.
2. člen
Starši in vrtec ugotavljajo, da je otrok ________________________________,
prebivališče __________________________________________________________,
roj. ________________________, vključen v vrtec dne ______________________.
3. člen
Vrtec bo program, v katerega je otrok vključen, izvajal kot javno veljavni
program – kurikulum za vrtce v skladu s pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi s
področja dejavnosti predšolske vzgoje, ter v skladu s spoštovanjem vseh otrokovih
pravic. Pri tem bo izpolnil tudi vse obveznosti glede izvajanja vsebin, ki jo je
opredelil v letnem delovnem načrtu vrtca.
Program se bo izvajal v okviru poslovnega časa enote, v katero je vključen otrok
in je naveden na spletni strani, publikaciji ter v letnem delovnem načrtu vrtca.
Poslovni čas se vsako šolsko leto oblikuje na osnovi potreb staršev, opredeljenih v
vlogah za sprejem otroka v vrtec.
4. člen
Vrtec si pridružuje pravico, da združuje več oddelkov otrok na začetku in na
koncu poslovnega časa, med šolskimi počitnicami ter ob pojavu izjemnih okoliščin
(npr. epidemije). Vrtec lahko zaradi racionalizacije poslovanja in vzdrževanja
objektov med prazniki in v poletnih mesecih za določeno obdobje zapre posamezno
enoto, ob tem pa zagotovi vključitev otrok, ki v tem času potrebujejo vrtec, v drugo
enoto.
5. člen
Ob začetku novega šolskega leta lahko vrtec organizacijsko preoblikuje oz.
spremeni sestavo oddelkov, vendar je dolžan zagotoviti prosto mesto otroku v isti
enoti. Staršem, ki do vrtca nimajo izpolnjenih vseh zapadlih obveznosti, vrtec ni več
dolžan zagotoviti prostega mesta za otroka v isti enoti.
6. člen
Starši se zavezujejo, da bodo pri prihodu v vrtec in odhodu iz njega spoštovali
veljavni hišni red in poslovni čas. Če bodo starši odpeljali otroka iz vrtca po preteku
poslovnega časa, jim je vrtec upravičen zaračunati dodatne stroške dejavnosti.
7. člen
Starši izjavljajo, da bodo otroka v vrtec oziroma iz vrtca spremljale osebe, ki jih
bodo navedli v oddelku pri vzgojiteljici. Ob prihodu bodo otroka osebno predali
strokovnim delavkam. V izjemnih primerih lahko pisno ali ustno sporočijo vrtcu ime
in priimek druge osebe, ki bo prišla po otroka, in so seznanjeni z določilom 5. točke
91. člena Zakona o varnostni cestnega prometa (UL RS št. 97/2005), ki določa, da
morajo imeti otroci na poti v vrtec ter domov spremstvo polnoletne osebe.
Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki oziroma
mladoletnice, če to pisno dovolijo starši, posvojitelji, skrbniki in rejniki otroka.
Starši so dolžni poskrbeti, da otrok v vrtec ne prinaša nevarnih in dragih
predmetov in igrač.
8. člen
Starši morajo ob prvem vstopu otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o
zdravstvenem stanju otroka (20. člen Zakona o vrtcih), ki praviloma ne sme biti
starejše od 30 dni. V primeru bolezni starši obvestijo vrtec o vzroku odsotnosti.
Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže očitne znake slabega počutja, vrtec ni dolžan
sprejeti. Če slabo počutje nastopi med bivanjem v vrtcu, se starše o tem obvesti, leti pa so dolžni priti po otroka čim prej. V primeru nezgode otroka v vrtcu, vrtec
obvesti starše na telefonsko številko, ki so jo posredovali vrtcu; če starši niso
dosegljivi, vrtec odpelje otroka k zdravniku, vendar le v nujnih primerih.
Otroku v vrtcu ne dajemo nikakršnih zdravil, v primeru kroničnih bolezni in s
tem povezanim jemanjem zdravil, le-te po pisnem navodilu zdravnika lahko
prinesejo s seboj.
9. člen
Na podlagi evidence o dnevni prisotnosti oziroma odsotnosti otroka, ki jo vodi
strokovna delavka, vrtec enkrat mesečno opravi obračun in izstavi račun staršem od
prvega do zadnjega dne v mesecu, najkasneje v 8 dneh po opravljeni storitvi.
10. člen
Starši se zavezujejo, da bodo redno poravnavali vrtcu mesečno izstavljeni račun
do 18. v mesecu. Le-ta je v skladu z višino plačila, ki ga je določil pristojni Center za
socialno delo z odločbo ter veljavno ceno programa, v katerega je otrok vključen.
Plačilo računa za storitve lahko starši poravnajo s plačilnim nalogom ali preko
trajnika.
11. člen
V primeru zamude plačila, kljub opominu, vrtec dolg izterja preko sodišča.
Staršem se pri plačilu za vrtec v primeru odsotnosti otroka iz vrtca plačilo zniža
za stroške prehrane. Za javljeno celomesečno odsotnost otroka v okviru enega
oziroma največ dveh mesecev se plačilo zniža za 50 % oskrbnih stroškov in za
strošek živil.
Druge ugodnosti pri plačilu staršev, povezane z upravičeno odsotnostjo otroka
iz vrtca, se staršem priznavajo v skladu s sklepom občine, zavezanke za plačilo
razlike med polno ceno in plačilom staršev (občina stalnega prebivališča vlagateljev
vloge za znižano plačilo).
V primeru izpisa otroka iz vrtca (obvezno na obrazcu Izjava za izpis) je potrebno
obrazec oddati najmanj 15 dni pred izpisom.
12. člen
Starši in vrtec bodo morebitne spore iz te pogodbe skušali reševati sporazumno.
Če sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje pristojno sodišče v Postojni.
13. člen
O spremembah te pogodbe bosta stranki sklepali anekse. Pogodba velja do dne
izpisa otroka iz vrtca.
14. člen
Ta pogodba je sestavljena iz dveh (2) izvodov, od katerih prejme vsaka stranka
po en izvod.
Starši oz. zakonit zastopnik
____________________________
____________________________
V __________________, dne _____________
Ravnateljica
Tonja Ferjančič, mag. prof. inkluz. ped.
V __________________, dne _____________

Similar documents