Osebna kartica zdravil

Transcription

Osebna kartica zdravil
Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn
Osebna kartica zdravil
Imate težave z imeni zdravil, ki
vam jih je predpisal zdravnik? Kdaj
niste znali odgovoriti na vprašan­
je zdravnika v bolnišnici oziro­
ma ambulanti nujne medicinske
pomoči ali farmacevta v lekarni,
katera zdravila redno uporablja­
te? Vas je zanimalo, kako hrana
vpliva na pravilno delovanje vaših
zdravil? Ste začeli poleg zdravil
jemati prehransko dopolnilo in se
je zdravstveno stanje poslabšalo
in niste vedeli, zakaj?
V izogib tem težavam ter za lažje
in uspešnejše zdravljenje z zdravili
uporabljajte osebno kartico zdra­
vil. To je zapis, ki vsebuje podatke
o predpisanih zdravilih na recept,
podatke o predpisanem odmerja­
nju in načinu jemanja posameznih
zdravil, namenu uporabe zdravil
ter dodatna opozorila, na katera
mora biti bolnik pozoren ob jema­
nju zdravil. Iz zapisa lahko hitro
razberete kdaj, na kakšen način in
v kakšnem odmerku morate vze­
ti določeno zdravilo. Poleg tega
je dobro, da so na oseb­ni kartici
zdravil zapisana tudi imena dru­
gih izdelkov, na primer zdravil brez
recepta in prehranskih dopolnil,
dietetičnih izdelkov, izdelkov ras­
tlinskega izvora, ki jih uporablja­
te stalno ali občasno, ne glede na
to, kje ste kupili ali dobili te izdel­
ke: v lekarni, od sorodnikov, znan­
cev, pri prodaji od vrat do vrat, ste
zdravilne rastline na­brali sami in iz
njih pri­pravili izdelke … Sočasna
uporaba teh izdelkov lahko neže­
leno vpliva na predpisana zdravi­
la. Informacije na osebni kartici
zdravil je potrebno redno pregle­
dovati, zato je pomemben poda­
tek tudi datum priprave.
Osebno kartico zdravil lahko izde­
late sami, tudi ob pomoči svojcev.
Lahko vam jo izdela tudi lekarni­
ški farmacevt, ki bo izpostavil še
dodatne pomembne informaci­
je, kot so na primer: namen upo­
rabe zdravila (za zdravljenje slad­
korne bolezni, za lajšanje bole­
čin …), vpliv hrane (na tešče, pol
ure pred hrano, po jedi …), način
jemanja zdravila (kapsulo pogolt­
niti celo, tablete se ne sme drobiti
…). Lekarniški farmacevt vas bo z
namenom pravilne in varne upo­
rabe zdravil opozoril tudi na ustre­
zen razpored zdravil tekom dneva,
morebitne nepravilnosti ob soča­
sni uporabi zdravil ter zdravil in
drugih izdelkov, posebnosti nači­
na shranjevanja nekaterih zdravil
(na primer inzulinov), vpliv zdravil
na sposobnosti pri vožnji z avto­
mobilom in delom s stroji ter na
druga opozorila.
Osebna kartica zdravil je namen­
jena zlasti bolnikom z večjim šte­
vilom predpisanih zdravil pri upo­
rabi zdravil na domu, starejšim
bolnikom in njihovim svojcem.
Bolnikom in svojcem je lahko tak
zapis v veliko pomoč tudi pri obi­
sku ambulant ali bolnišnice, ko
morajo odgovoriti na vprašanje,
katera zdravila in druge izdelke
bolnik uporablja. Veliko prednost
predstavlja osebna kartica zdravil
tudi v primeru obnovljivih recep­
tov ter zaradi sistema medseboj­
no zamenljivih zdravil in terapevt­
skih skupin zdravil, da ne pride do
težav zaradi podvajanja učinko­
vin. Na osebno kartico zdravil lah­
ko bolnik dopiše tudi vprašanja, ki
jih želi zastaviti zdravniku ali far­
macevtu.
V Gorenjskih lekarnah smo v sode­
lovanju z nekaterimi drugimi le­
karnami razvili računalniški pro­
gram, ki nam omogoča izdelavo
osebne kartice zdravil v vseh 22
lekarniških enotah. Vabljeni v naše
lekarne, kjer se bomo ob izdelavi
osebne kartice zdravil tudi obsež­
neje pogovorili o pravilni in varni
uporabi zdravil.
Mag. Nina Pisk, mag. farm.
Več kot 70 zdravilnih čajev za lajšanje prebavnih težav,
prehladnih obolenj, vnetij sečil, blažjih psihičnih težav, kožnih obolenj, bolezni srca in ožilja …
Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Več informacij o zdravilnih čajih si lahko preberete na naši spletni strani na povezavi bit.ly/gl-caji
Lekarniške enote: Bled Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Kranj, Kranjska Gora, Kropa,
Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja Loka, Tržič,
Železniki, Žiri, Žirovnica
Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij
Spletna lekarna: www.lekarnagorenjske.si
Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.
Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, Kranj
www.gorenjske-lekarne.si, [email protected]

Similar documents