Katalog informacij javnega značaja družbe SODO d. o. o.

Transcription

Katalog informacij javnega značaja družbe SODO d. o. o.
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1. OSNOVI PODATKI O KATALOGU
Katalog informacij javnega značaja zajema osnovne podatke o družbi SODO sistemski operater
distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o. (v nadaljevanju: SODO d.o.o.), njegovem
ožjem vodstvu in področju njegovega dela, podatke o informacijah javnega značaja, ki jih
zagotavlja SODO d.o.o. in podatke o načinu dostopa do informacij.
Naziv organa:
SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.
Minařikova ulica 5
2000 Maribor
Spletna stran: http://www.sodo.si
E-pošta: [email protected]
Telefon: n. c. (08) 200 17 00
Telefaks: (08) 200 17 01
Odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela:
mag. Matjaž Vodušek, direktor družbe
Datum objave oziroma datum zadnje spremembe kataloga:
Januar 2015
Podatki o dostopnosti kataloga v elektronski in v fizični obliki:
katalog je dostopen na spletni strani http://www.sodo.si in v tiskani obliki na sedežu družbe
SODO d.o.o.
2. SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI SODO d.o.o.
a) Organigram in podatki o organizaciji družbe SODO d.o.o.:
DIREKTOR
TEHNIŠKI
SEKTOR
SEKTOR ZA
OMREŽNINO
FINANČNI
SEKTOR
Osnovna dejavnost družbe SODO d.o.o. je distribucija električne energije.
Direktor tehniškega sektorja je Vladimir Mauko, univ.dipl.inž.el.
Sektor za omrežnino po pooblastilu direktorja vodi dr. Viktor Tajnšek.
Direktorica finančnega sektorja je Natalija Kunstič, univ.dipl.ekon.
b) Kontaktni podatki osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:
Marija Deban, univ.dipl.prav.
T: 08/200 1712
e-mail: [email protected]
naslov: SODO d.o.o, Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
c) Seznam predpisov, ki se nanašajo na delovno področje SODO d.o.o.
Direktiva:
Direktiva 2009/72/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih
za notranji trg z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES (UL L 211,
14.8.2009, str. 55-93)
Zakoni:
- Energetski zakon (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/2014);
- Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009 - uradno prečiščeno besedilo,
33/2011, 91/2011, 32/2012, 57/2012, 44/2013 - odl. US in 82/2013)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (32/1993, 30/1998 - ZZLPPO, 127/2006 - ZJZP,
38/2010 - ZUKN, 57/2011).
Podzakonski predpisi:
- Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava
električne energije tarifnim odjemalcem (Ur. l. RS, št. 117/2004, 23/2007 in 17/2014 - EZ1);
- Uredba o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja električne energije (Ur. l. RS, št. 39/2007 in 17/2014 - EZ-1);
- Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov
za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Ur. l. RS, št.
81/2012, 47/2013, 112/2013 in 7/2014);
~2~
-
-
-
-
-
Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja
električne energije (Ur. l. RS, št. 97/2014);
Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja
električne energije (Ur. l. RS, št. 126/2007, 37/2011 Odl. US in 17/2014 - EZ-1)
Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije (Ur. l. RS, št.
41/2011 in 17/2014 - EZ-1);
Uredba o energetski infrastrukturi (Ur. l. RS, št. 62/2003, 88/2003, 75/2010, 53/2011 in
17/2014 - EZ-1);
Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Ur. l. RS,
št. 125/2004, 71/2009 in 17/14 - EZ-1)
Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne
energije z visokim izkoristkom (Ur. l. RS,
št. 37/2009, 53/2009, 68/2009, 76/2009, 17/2010, 81/2010 in 17/2014 - EZ-1)
Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS,
št. 37/2009, 53/2009, 68/2009, 76/2009, 17/2010, 94/2010, 43/2011, 105/2011, 43/2012;
90/2012 in 17/2014 - EZ-1);
Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor
proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov
energije (Ur. l. RS, št. 36/2014)
Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in
električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije
biomase (Ur. l. RS, št. 37/2009 in 17/2014 - EZ-1)
Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 96/2014).
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Posamezni sklopi informacij javnega značaja so dostopni na spletni strani: http://www.sodo.si
Prosilci lahko pridobijo informacije:
-
v pisni obliki kot odgovor na pisno vprašanje poslano na naslov: SODO d.o.o., Minařikova
ulica 5, 2000 Maribor,
osebno na sedežu podjetja vsak dan med 8:00 in 13:00 po predhodni telefonski najavi pri
Mariji Deban,
po telefonu v ponedeljek, sredo in petek med 8:00 in 13:00 pri Mariji Deban na telefonski
številki: 08 200 17 12,
na spletni strani: http://www.sodo.si,
na elektronskem naslovu: [email protected] ali
na elektronskem naslovu pristojne osebe: [email protected].
4. STROŠKOVNIK
Cene materialnih stroškov za naslednje storitve posredovanja informacij javnega značaja so
(brez DDV):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ena stran fotokopije formata A4 0,06 eura,
ena stran fotokopije formata A3 0,13 eura,
ena stran fotokopije večjega formata 1,25 eura,
ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 eura,
ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 eura,
elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
elektronski zapis na eni disketi 1,25 eura,
posnetek na eni videokaseti 4,17 eura,
posnetek na eni avdio kaseti 2,09 eura,
~3~
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 eura,
12. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25
eura,
13. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
14. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13
eura,
15. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve
5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
/
Maribor, 20. januar 2015
Direktor:
mag. Matjaž Vodušek
~4~