POOBLASTILO - Elektro Ljubljana

Transcription

POOBLASTILO - Elektro Ljubljana
SODO 3.0
POOBLASTILO
* Pooblastitelj obkroži
izvajalca nalog SODO,
podjetje za distribucijo
električne energije:
1 - Elektro Celje
Vrunčeva ul. 2A
3000 Celje
2 - Elektro Ljubljana
Slovenska c. 58
1516 Ljubljana
3 - Elektro Maribor
Vetrinjska ul. 2
2000 Maribor
4 - Elektro Gorenjska
Ul. Mirka Vadnova 3A
4000 Kranj
5 - Elektro Primorska
Erjavčeva ul. 22
5000 Nova Gorica
PODATKI O POOBLASTITELJU – IMETNIK SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV (LASTNIK):
Naziv / priimek in ime:
__________________________________________________________________________________________________
Ulica in hišna številka:
__________________________________________________________________________________________________
Številka in naziv pošte:
__________________________________________________________________________________________________
Davčna številka:
__________________________________________
MŠ/EMŠO:
__________________________________________
PODATKI O MERILNEM MESTU:
Številka merilnega mesta: __________________________________________
Kraj, ulica, hišna številka, nadstropje, stanovanje: _________________________________________________________________________________
Številka in naziv pošte: ______________________________________________________________________________________________________
PODATKI O POOBLAŠČENCU (DOBAVITELJ EE / UPORABNIK MM / TRETJA OSEBA):
Naziv / priimek in ime:
_________________________________________________________________________________________
Ulica in hišna številka:
_________________________________________________________________________________________
Številka in naziv pošte:
_________________________________________________________________________________________
Spodaj podpisani imetnik soglasja za priključitev pooblaščam zgoraj navedenega pooblaščenca za:
(prekrižajte kvadratek pred posamezno izbrano opcijo ali le večji kvadrat, če pooblastilo velja za vse hkrati).
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
posredovanje vloge za priklop uporabnika na distribucijsko omrežje
posredovanje vloge za ponovni priklop odklopljenega merilnega mesta
posredovanje zahteve za odklop merilnega mesta od distribucijskega omrežja
posredovanje vloge za spremembo lastnika ali uporabnika
posredovanje vloge za spremembo jakosti obračunskih varovalk (v okviru
obstoječega soglasja za priključitev)
posredovanje vloge za spremembo načina merjenja
posredovanje zahteve za kontrolo merilnih naprav
posredovanje reklamacije izvedenih storitev sistemskega operaterja
posredovanje vloge za spremembo soglasja za priključitev na obstoječem
merilnem mestu
podpis pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja
z vsemi pripadajočimi ali zahtevanimi dokumenti, lokalno pristojnemu podjetju za distribucijo električne
energije, kot izvajalcu nalog GJS SODO, označenemu na tem pooblastilu.
Pooblastilo velja do preklica oziroma do vključno dne: _____________________.
Imetnik soglasja za priključitev:
Datum:___________________________
(žig)
Podpis: __________________________

Similar documents