Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka

Comments

Transcription

Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka
VLOGA ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO ENKRATNE DENARNE POMOČI
OB ROJSTVU OTROKA V OBČINI ŠENTILJ
I. Vlagatelj (ica): .....................................................................................................................................
ime in priimek
EMŠO .............................................................................................
davčna številka: .............................................................................
stalno prebivališče ........................................................................ ................. .........................................
poštna št.
naslov
pošta
začasno prebivališče ...................................................................... ................ ........................................
naslov
poštna št.
pošta
II. Uveljavljam pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka:
.......................................................................................................................................................
ime in priimek otroka
EMŠO .............................................................................................
stalno prebivališče ............................................................................ ................ ......................................
poštna št.
naslov
pošta
začasno prebivališče ........................................................................ ................ ......................................
naslov
poštna št.
pošta
III. Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka naj se nakaže (IZBERITE MOŽNOST)
a) na transakcijski račun vlagatelja številka .....................................................................................
odprt pri ........................................................................................................................................
poslovna enota in ime banke
b) na otrokov Hrčkovo knjižico PBS d.d., dodana nagrada v višini 30,00 1
DA
NE
Izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični in točni, za kar prevzemam vso materialno in
kazensko odgovornost.
V .................................. , dne ..............................
kraj
................................................
podpis vlagatelja
1
Potrebno je izpolniti obrazec PBS d.d. »Podatki za odprtje knjižice«
Priložiti: - izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka
- potrdilo o stalnem prebivališču vlagatelja, oz. ftc osebnega dokumenta vlagatelja

Similar documents