8 Gozdarstvo in predelava lesa

Transcription

8 Gozdarstvo in predelava lesa
Ukrepi na področju gozdarstva, predelave lesa v novem
Programu razvoja podeželja 2014-2020
Zoran Planko
Ljubljana
9. december 2014
Ukrepi na področju gozdarstva, primarne predelave lesa v novem Programu
»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
razvoja podeželja 2014-2020
Evropa investira v podeželje«
•
Naložbe v osnovna sredstva (ukrep 4) (Naložbe v gozdno infrastrukturo podukrep 4.3)
•
Razvoj kmetij in podjetij (ukrep 6) (Naložbe v vzpostavitev in razvoj
nekmetijskih dejavnosti – podukrep 6.4)
•
Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za
preživetje (ukrep 8)
• Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter
naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov (podukrep 8.4)
• Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči
• Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov
• Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in
trženje gozdnih proizvodov (podukrep 8.6)
• Naložbe v nakup nove mehanizacije za sečnjo in spravilo lesa.
• Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa
•
Skupine proizvajalcev (ukrep 9) (Ustanovitev skupin proizvajalcev s
področja gozdarstva za namene skupnega trženja blaga, vključno s pripravo
za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo kupcem na debelo)
NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA»Evropski
– Ukrep
4
kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje«
Naložbe, ki zadevajo infrastrukturo povezano z razvojem in
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva – podukrep 4.3
Ureditev gozdne infrastrukture
•
Vrsta podpore: nepovratna finančna pomoč (subvencija)
•
Upravičenci: lastniki, solastniki zasebnih gozdov in njihova združenja, agrarne
in pašne skupnosti ter druge fizične in pravne osebe, ki so s strani lastnikov
gozdnih zemljišč pooblaščeni za izvedbo naložb.
•
Delež sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov
•
Najnižji znesek podpore: 500 €
•
V celotnem programskem obdobju 2014-2020: do 500.000 €
•
Učinek ukrepa: boljša odprtost gozdov s gozdnimi prometnicami
9,6 mio
RAZVOJ KMETIJ IN PODJETIJ – ukrep 6
»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje«
Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti – podukrep
6.4
•
Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti (diverzifikacija), prva
in druga predelava lesa
•
Vrsta podpore: povratna podpora v obliki instrumentov finančnega inženiringa,
kot so garancije za kredite s subvencionirano obrestno mero ter mikrokrediti
•
Upravičenci: fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji
ter mikro in mala podjetja na podeželju
•
Učinek ukrepa: zagotoviti lažji dostop do finančnih sredstev ter na ta način
spodbuditi hitrejši gospodarski zagon na podeželju
64,7 mio
NALOŽBE V RAZVOJ GOZDNIH OBMOČIJ IN IZBOLJŠANJE
SPOSOBNOSTI GOZDOV ZA PREŽIVETJE»Evropski
– ukrep
8
kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje«
Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter
naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov – podukrep 8.4
Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči
•
Vrsta podpore: nepovratna finančna pomoč (subvencija)
•
Upravičenci:
• Zavod za gozdove Slovenije (sadilni material),
• zasebni in javni lastniki, solastniki gozdov, agrarne skupnosti (dela
odprave škode in obnove gozda).
•
Delež sofinanciranja:
• sadilni material in material za zaščito sadik 100 %
• dela za odpravo in obnovo gozda delež odvisen od stopnje poudarjenosti
ekoloških in socialnih funkcij
•
Učinek ukrepa: sanacija ujme
16,4 mio
NALOŽBE V RAZVOJ GOZDNIH OBMOČIJ IN IZBOLJŠANJE
SPOSOBNOSTI GOZDOV ZA PREŽIVETJE»Evropski
– ukrep
8
kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje«
Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter
naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov – podukrep 8.4
Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov
•
Vrsta podpore: nepovratna finančna pomoč (subvencija)
•
Upravičenci: lastniki, solastniki zasebnih gozdov, agrarne in pašne skupnosti
ter druge fizične in pravne osebe, ki so pooblaščeni za izvedbo naložb.
•
Delež sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov
•
Najnižji znesek podpore: 500 €
•
V celotnem programskem obdobju 2014-2020: do 500.000 €
•
Učinek ukrepa: ureditev gozdnih vlak, da se bo obnova lahko izvedla v celoti
4 mio
NALOŽBE V RAZVOJ GOZDNIH OBMOČIJ IN IZBOLJŠANJE
SPOSOBNOSTI GOZDOV ZA PREŽIVETJE»Evropski
– ukrep
8
kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje«
Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in
trženje gozdnih proizvodov – podukrep 8.6
Naložbe v nakup nove mehanizacije za sečnjo in spravilo lesa
•
Vrsta podpore: nepovratna finančna pomoč (subvencija)
•
Upravičenci: pravne in fizične osebe, njihova združenja, agrarne in pašne
skupnosti , ki so zasebni lastniki, solastniki ali zakupniki gozdov, ter podjetja, ki
izpolnjujejo pogoje za mikro, mala ali srednja podjetja
•
Delež sofinanciranja: do 40 % upravičenih stroškov
•
Najnižji znesek podpore: 1.000 €
•
V celotnem programskem obdobju 2014-2020: do 500.000 €
•
Učinek ukrepa: intenziviranje gospodarjenja, povečanje sečnje, zmanjšanje
nesreč v gozdu, povečanje dohodka iz gozdarstva na kmetijah, ohranjanje in
ustvarjanje novih delovnih mest
11 mio
NALOŽBE V RAZVOJ GOZDNIH OBMOČIJ IN IZBOLJŠANJE
SPOSOBNOSTI GOZDOV ZA PREŽIVETJE»Evropski
– ukrep
8
kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje«
Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in
trženje gozdnih proizvodov – podukrep 8.6
Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa
•
Vrsta podpore: nepovratna (subvencije) in povratna podpora v obliki
instrumentov finančnega inženiringa, kot so garancije za kredite s
subvencionirano obrestno mero ter mikokrediti
•
Upravičenci: gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki ter kmetije z
dopolnilno dejavnostjo, ki so opredeljeni kot mikro- ali malo podjetje,
•
Delež sofinanciranja: do 40 % upravičenih stroškov
•
Najnižji znesek podpore: 3.500 €
•
Učinek ukrepa: vzpostavitev obratov pred industrijske predelave lesa,
modernizirati opremo obstoječih žagarskih objektov, ustvarjanje novih delovnih
mest
28 mio
USTANOVITEV SKUPIN IN ORGANIZACIJ
sklad za razvoj podeželja:
PROIZVAJALCEV – ukrep 9 »Evropski kmetijskiEvropa
investira v podeželje«
•
Ustanovitev skupin proizvajalcev v gozdarstvu
•
Vrsta podpore: Nepovratna finančna pomoč se dodeli skupinam proizvajalcev v obliki
pavšalnega zneska, ki se izplača v letnih obrokih za prvih pet let po datumu priznanja
skupine proizvajalcev (MKO) na podlagi njenega poslovnega načrta.
•
V primeru skupin proizvajalcev na področju gozdarstva pa se za prvo leto lahko podpora
izračuna na podlagi povprečne tržne proizvodnje članov skupine v zadnjih petih letih
pred njenim priznanjem, pri čemer sta izključeni najvišja in najnižja vrednost.
•
Najvišja stopnja pomoči znaša 10 % in se postopno znižuje in sicer:
•
10 % deleža tržne proizvodnje za prvo in drugo leto podpore,
•
9 % deleža tržne proizvodnje za tretje leto podpore,
•
8 % deleža tržne proizvodnje za četrto leto podpore,
•
7 % deleža tržne proizvodnje za peto leto podpore.
2 mio
•
Najvišji znesek javne podpore je 100.000 evrov. Zadnji obrok po preveritvi poslovnega
načrta.
•
Upravičenci: Na novo ustanovljene skupine, ki so pravne osebe in izpolnjujejo pogoje za
mikro, mala in srednja podjetja. Prizna jih MKGP.
•
Učinek ukrepa: spodbuditi povezovanje za skupno trženje
»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje«
Hvala za pozornost !
Kontaktna oseba:
Zoran Planko
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
+386 (0)1 478 90 93
[email protected]