Kaj je rosacea? - Dr. Slobodan Vujasinović

Transcription

Kaj je rosacea? - Dr. Slobodan Vujasinović
TRIHOLtrEI.JAIN
DERM ,AT oLtr Sr a
KO Z M ET OLOG I.J A
Kqjo rosaooa
3
9
I
IL
ltl
o
Slovenskegaizraza za to bolezen ni!
Verjetnonaziu izhaja iz
dominantnegoznaka bolezni.To je
izrazito vidna pordelostin roZnatost
koheobraza (rose- roinato). Rosaceaje kronitno., progresiunabolezen,
ki lohko dramatiino prizadene koho
obraza.Poznamorazlitne stadiie
bolezni.
$ijii'
Gledena stadijbolezniso na obrazuvidni
razlidnisimptomi:
1. Neprekinjenapordelost,ki izgledakot
rdedicakoie obraza.Ta je razlidneintezitete.
Ponavadije zajetakoZanosu in sredine
obraza.
2. Pojavteleangiektazij(to so trajno razSirjene
kapilareter postkapilarnedrobnevene koZe
obraza). Lahko postanejovidne na obrazu
posamidnoali mreZasto.
3. Mozoljavost,aknavost,ki nima nobene
povezavez "naistniskimiaknami". Znak so
napredovalnerosaceae.Na koZi se pojavijo
papule (majhne,rdedezatrdline) ali pustule
("s tekodinonapolnjenimehurdki").
4. Lahko se razvijejo"gumbastezatrdline" na
Pordelost obraza in TSTERSACI{Er pri rosacei
nosu.Pri povedanemStevilule teh, nos lahko
postanedebelejSiin deformiran.To videvamo najslabSe.
Za rosaceozboli lahko vsakod 20(Demodexfoliculorum) ter posledidnaimuna
predvsempri modkih (RHINOPHYMA).
je pri
egado 70-egaleta starosti.Pogostej5a
reakcija
Zenskah,v dobi od 40-50 let. Razvijese
4. prebavnemotnje
Zgoraina5tetolaiki, pa tudi drugi ponavadi
pogostejepri svetlolasih,depravjo najdemo
5. psihidnistres (po vsejverjetnostiso rosacei
razumejonapadnoin pogostoimaio tak5en
tudi pri Aziicih in Afridanih.Pri moSkih
nagnjeneosebes posebnimpsihidnim
videz kot posledicoprekomernegauZivanja
opaZamohuj5e stadijebolezni (RHINOznadajempodobnemtistem,ki smo ga
alkohola.ObdasnauZivanjaalkoholasicer
PHYMA).
opisovaliv ianskoletniStevilkiSALONApod
lahko poslabsastanjebolezni,simptomipa so
naslovomNEURODERMITISI
podobnipri ljudeh,ki alkoholasplohne pijejo. KAJ POVZROCI ROSICEO?
Nobenaod nastetihteorij do danes5e ni
l. dednost (posledidna"manivrednost
dokazana.
Rosaceafe precejraziirjena koZnabolezen.
podkoZnegamaSdevja",predvsemv nosnem
Sicerrealnihstatistidnihpodatkovni, ker se
predelu),barvakoZe,znadaj
ZDRAVLJENJE
veliko bolnikov ne oglala zdravnikuali se
2. hormonski'"plivi (klimakterij)
Kljub temu, da je potek rosaceaekroniden,je
zdravijo"sami", kar je za razvojbolezni
3. prisotnostpriice v dladnemfoliklu
zdravljenjemoZnoin potrebno.Zdravljenje
Hhinophyma - dermatokiruriko
zdravljenje z laseriem
procesupoeasniali celo ustavinapredovanje
bolezni. izbira zdravljenjaje odvisnaod
zdravnikoveugotovitvestanjabolnika. Treba
je izkljuditi "na videz" zelo podobnebolezni
(seboreja- lojavica,akne ter eritematodeszelo nevarnaavtoimunabolezenl).
Discipliniranostbolnika in rednekontrole
pomagajok uspeSnemuzdravljenju.
Za lokalno uporaboimamo danesna razpolago
gel METRONIDAZOL,
ki je vodno baziranin je
specialnorazvttza zdravljenjerosaceae.
Nane5ennai bi bil na dist,suh obraz dvakrat
dnevno.Metronidazollahko uporabljamo
lokalno v manjii koncentraciji (U75-2 o ) .
Lokalnolahkouporabljamo
tudi druga
sredslva(klindanricin,
eritromicin,
ketokonazol).Pri tem moramopaziti na
moZnostiritacijekoZe,zatov lokalni terapiji
odsvetujemoalkoholneraztopine.Peroralno
["na usta") uporabljamotetracikline
r,!: r.:
..::>!1.
,rr;l'
t",i:r-!..i
t.
la,
' ,,ii.
:l
li',ii:;,1'.
, ;!'
,# ,
$' i;
ROSACEAPAPULOPUSTOLOSA(najpogosrej5a obtikaf
(3-4 mesece;25o-1000 mg/na dan) ali
metronidazoltablete (2x250mg; 3-6 tednov).
Zdravljenieje potrebnozadetiv najzgodne|5i
fazi bolezni.Takratje moZnostza uspehvedja.
Tudi de rosacea"izgine", je zdravljenje
potrebnonadaljevati,ker raziskavekaZejo,da
sesimptomilahko ponovijopo prekinitvi
terapije iv dasuod 1 tednado 6-ih mesecev).
Posebnopozornostpri zdravljenjuje potrebno
usmeriti k psihoterapiji.Teleangiektazije
se
uspe5noodstranjujejoz majhnoelektridnoiglo
(elektrokoagulacija)
ali lasersko.Rhinophymo
zdravimodermatokirurSko(skalpel,laser,
dermoabrazija,
krioterapiiaali elektrooperativno).
4 . P r e v i d n o s t p r i i z o g i b a n j u f a k t o r j ev, ki
povedujejomoZnost izbruhov, kot so: vroii
n a p i t k i , z a C i n j e n ah r a n a , g a z i r a n e p i l Jtc,
a l k o h o l , i z p o s t a v i t e vs o n c u i n e k s t r e m n i r n
temparaturam,je zelo pomembna.
5. Upo5tevanje
lastnegapsihidnegaznaCa;a
in
izogibanjepotencialnimstresnimsituacrjan.
N e t e k m o v a l n ai n n e p r i d o b i t n i S k as p r ostr r e v
( s p r e h o d , h o j a v h r i b e , b r a n j e l e p o si o vj a ,
udenje...).Preusmeritev"interesa"bolnika s
koZnihspremembna urejanje"duievnostr".
Vieraj? Jutri?
Danes! Sijojno!
Dana{nji don je tu zate,
do
bil sreCen!
ilEGA KOZE PRI ROSACEI
pravilnegadiSdenja Drugega dneua n amrei ni nn!,
Doslednostin upoStevanje
da bi Zivel v vsej polnosti,
obrazain souporabezdravilbo pripomoglok
da bi bil ueselin zadovoljen!
laZjemuin uspeSnejSemu
zdravljenju.Bodite
previdnipri uporabiizdelkov,ki jih uporabljate \/iorni2 lo io mimn
JUIn!Setepnde.
skupajs predpisanimizdravili.
Danes- je torejedini dan,
1. Mila-distilci:samozelo blagi izdelki naj bi se ki je zares tuoj.
uporabljali pri umivanju obraza.Izogibajtese Naredi iz njega najlepii dan!
eudovito!
izdelkov,ki vsebujejoalkoholin iritante.
IPRED
ZDRAVLJEIIJEIII(
rPO
ZDRAVLJENJUT
2. lzpiralci:po potrebinanesitekvalitetendistilec.
Pri uporabiz lokalnimi zdravilinanesetedistilec
po tem, ko se predpisanozdraviloosu5i.
3. Sondnekreme: uporabliaiteza5ditni faktor
pred soncem5t. I 5 ali ved,kadarkolimislite,da
bostenekaj ali dalj dasana soncu.
V glavnem,v pomod je, de izbereteizdelke za
negoobraza,ki ne zapirajopor in so na embalaZi
oznadenakot NONCOMENDOGENIC.
Izogibajte
se izdelkov, ki vsebuiejoalkohol, aceton in
podobno.
Ziveti pomeni:
Vstavitise tam,
kjer sije sonce.
Vzemi si las za srelo!
PhiI Bosmaru
Knjiga Role srede morai saditi sam
SlobodanVujasinoviC,dr. med.
Spec. za koZne in spolnebolezni
Zdravili{Ce Ladko
43