2. razred

Comments

Transcription

2. razred
2. razred
1. Jutranji pozdrav
Jutra se začnejo s pozdravom in željo, da bi z veseljem in ustvarjanjem pridobili nova znanja in
veščine. Pogovorimo se o počutju, dogodkih doma, v šoli in našem okolju.
Nadaljujemo z »bralnim zajtrkom«, s katerim odpotujemo v svet novic, pravljic ali resničnih
zgodb. Obravnavano učno snov pospremimo z uvajalno didaktično igro, pesmico ali kako drugače.
2. Šolske potrebščine
Poleg zvezkov, učbenikov in delovnih zvezkov, bodo učenci pri pouku uporabljali šolske potrebščine za pisanje,
risanje, ustvarjanje in opremo za šport.
UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI:
Slovenščina:


Pečjak Sonja: ABC 2 ( drugi in tretji del) – delovni zvezek v 2. razredu, Rokus; prenovljena izdaja
Marija Grginič, Vida Medved Udovič, Igor Saksida, Andrej Berlot, Zvonko Čoh et al;: Na mavrico
po pravljico , berilo za 2. razred, (brezplačna izposoja v šoli); Izolit
Matematika:
 Cotič et. al.: Svet matematičnih čudes 2 (prvi in drugi del) – delovni zvezek in Učni listi; DZS
 Sonja Osterman, Branka Stare Ravnik: Računanje je igra 2 – 1., 2. delovni zvezek, Antus
Spoznavanje okolja:
 Irena Hergan, Metoda Kolar, Teja Kovač, Claudio Battelli: Dotik okolja – delovni zvezek v
dveh delih, 1. In 2. del – prenovljeno;Mladinska knjiga
 Dušan Krnel, Mojca Pečar, Barbara Bajd, Janez Ferbar, Milica Antić Gaber, Davor Grgičević:
Okolje in jaz 2, učbenik (brezplačna izposoja v šoli); Modrijan
3. Domače naloge
Domače naloge so za učence čas, ko povedo in pokažejo, kaj so se učili v šoli. Z domačimi nalogami si
privzgajajo delovne navade, utrjujejo učno snov in se učijo odgovornosti in organiziranosti. K obvezni domači
nalogi, za katero potrebujejo dnevno 10-15 minut, spada BRANJE.
Vsak učenec si dnevno beleži domače naloge v beležko. Samostojno si uredi šolsko torbo.
4. Preverjanje in ocenjevanje znanja
Znanje učencev se skozi celo šolsko leto preverja in ocenjuje ustno in pisno. Učenci so opisno ocenjeni.
Podlaga za opisne ocene so standardi znanja. Opisna ocena opiše doseženo znanje učencev.
Razredničarki: 2.a - Svetlana Bogatinov
2.b - Irena Žerjal