Predmet Avtorji/Založba Naslov

Comments

Transcription

Predmet Avtorji/Založba Naslov
OSNOVNA ŠOLA GORICA
Goriška cesta 48, Velenje
Spoštovani starši!
Na šoli smo že pričeli s pripravami na novo šolsko leto, med katere spada tudi obveščanje staršev o
nabavi učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin. Ministrstvo bo v letu 2015 zagotovilo
brezplačno izposojo učbenikov za učenke in učence od 1. do 9. razreda osnovne šole. Pričakujemo, da si
boste učbenike izposodili iz učbeniškega sklada. Delovne zvezke in ostale potrebščine starši kupite sami.
Posredujemo vam seznam potrebščin za šolsko leto 2015/2016.
SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA 7. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
1. SEZNAM UČBENIKOV:
Učbeniki, ki si jih lahko izposodite iz učbeniškega sklada.
Predmet
SLOVENŠČINA
Avtorji/Založba
///
///
T. Hutchinson, , MKT
PROJECT 2, THIRD EDITION –
učbenik za angleščino v 7. r.
ANGLEŠČINA
________________________________________ ______________________
Rokus Klett
NEMŠČINA, kot izbirni predmet
Razpotnik, Snoj
Založba Rokus Klett
ZGODOVINO
GEOGRAFIJA
LIKOVNA UMETNOST
NARAVOSLOVJE
GLASBENA UMETNOST
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA
KULTURA IN ETIKA
Wir 1, učbenik za nemščino
Raziskujem preteklost 7,
Učbenik za zgodovino v 7. r. OŠ
J. Senegačnik, B. Drobnjak:
MODRIJAN
( PRENOVLJEN)
GEOGRAFIJA EVROPE IN
AZIJE - učbenik za 7. razred osnovne
šole, 2009
M. Dornik e tal.: MODRIJAN
KOCKA 7 - učbenik za matematiko v
7. razredu devetletne osnovne šole
S.Kocijančič, B.Sušnik,
L.Hajdinjak -TZS
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA –
učbenik za tehniko in tehnologijo v
7.r.
T.Tacol, Č.Frelih, J.Muhovič
DEBORA
LIKOVNO IZRAŽANJE 7 –
učbenik za likovno vzgojo v 7.razredu
A.Šargo, B. Čeh, …
DZS
AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2
– učbenik za naravoslovje v 7.razredu
B.Oblak - DZS
GLASBA DO 18.STOLETJA,
učbenik za glasbeno vzgojo v
7.razredu
J.Justin et.tal.:
I2, PRENOVLJENO
DRŽAVLJANSKA IN
DOMOVINSKA KULTURA TER
ETIKA – učbenik za 7.r.
MATEMATIKA
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA
Naslov
2. SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV:
Predmet
Avtorji/Založba
Petra Kodre,
Založba Rokus Klett
OD GLASOV DO KNJIŽNIH
SVETOV.
Samostojni delovni zvezek za SLO
v 7. razredu OŠ.
T. Hutchinson , MKT
PROJECT 2, THIRD EDITION–
delovni zvezek za angleščino v
7. razredu ( 2008)
SLOVENŠČINA
ANGLEŠČINA
NEMŠČINA,
izbirni predmet
Naslov
Rokus Klett
/
Wir 1, delovni
zvezek za nemščino v 7. razredu OŠ.
/
ZGODOVINA
/
/
MATEMATIKA
TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA
NARAVOSLOVJE
DOMOVINSKA IN
DRŽAVLJANSKA
KULTURA IN
ETIKA
S: Fošnarič, e tal…
Založba, IZOTECH
Delovni zvezek z delovnim
gradivom tehnika in tehnologija 7
A. Šargo, B. Čeh,
Založba DZS
Aktivno naravoslovje 2, delovni
zvezek
/
/
3. ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE:
7 zvezkov A4, črtani
3 zvezki A4 nizki karo (80 listni)
1 zvezek A5, črtani
OSTALE POTREBŠČINE:
Peresnica s pisalnim priborom, radirka, šilček, šestilo-šablona, geo trikotnik, barvice, flomastri,
Škarje, lepilo, beležka za angleški slovarček,Atlas sveta za OŠ in SŠ ( MKZ).
Mestna občina Velenje bo 1. 9. 2015 podarila vsakemu učencu 5 črtanih
zvezkov A4 format.
Pripravil aktiv 7. razred
Vodja učbeniškega sklada:
Eka Vučina