Laboratorijske vaje za kemijo

Transcription

Laboratorijske vaje za kemijo
'"'"· ~ -
LABORATORIJSKE VAJE ZA KEMIJO- 3. letnik
8. VAJA: Sinteza mila
8.1UVOD
Prva mila so bila narejena iz živalskih masti in luga. Današnja rastlinska mila po večini delajo
iz rastlinskih maščob z reakcijo saponifikacije ali umiljenja:
H -0-CO-R
gH~O-CO-R.
3NaOH
- - - - - - 3 R-COONa
H2-0-CO-R
.
yH 2-0-CO-R
+ gH-0-CO-R
.
H2-0-CO-R
8.2NALOGA
lzvedite bazično hidrolizo (umiljenje) estra (maščobe) pri kateri nastane milo. Ugotovite
nekatere lastnosti mila, kot so: emulgiranje, bazična reakcija mila in topnost mila.
8.3 POTEK DELA
a) Izvedba sinteze mila:
V 100 ml čašo odmerite do 4 ml destilirane vode in postopoma dodajte 1,35 g trdnega
natrijevega hidroksida (NaOH) . Zmes se močno segreje. Z merilnik va ljem od merite 10 ml
olivnega olja in ga dodajte k pripravljen i raztopini natrijevega hidroksida v izparilnici. Zmes
segrevajte med stalnim mešanjem približno 15 minut. Nato za 15 minut prenehajte mešati.
Po 15 minutah ponovno občasno večkrat pomešajte, dokler se zmes rahlo ne zgosti. Zmes
dajte v mqdelček ali urno steklo, da se v nekaj dneh milo strdi, v tem času še vedno poteka
saponifikacija. Milo pa je primerno za uporabo po več mesecih . Manjši košek mila
uporabite za pripravo milnice, tako da v čaši raztopite milo v 10 ml vode.
b) Emulgiranje
V dve epruveti dajte 3 ml olja . V prvo epruveto dodajte destilirano vodo, v drugo pa
milnico, ki ste jo pripravili . Obe epruveti stresajte, da dobite suspenzija in opazujte
spremembe.
c) pH mila
Mila so soli maščobnih kislin. Pri raztapljanju mila z vodo deloma reagi rajo. V čaši z milnico
izmerite pH raztopine mila z univerzalnim indikatorjem.
d) Topnost mila
V epruveto dajte S ml miln ice ino,S ml nasičene raztopine kalcijevega klorida {CaCI 2).
Opazujte raztopino.
8.4 VPRAŠANJE
a) Določite sub strat in re age nt pri sintezi mil a.
b) Za pi šit e reakcij o hid rol ize m aš č o b e, č e bi nam esto natrij eve ga hidroks ida uporabi li
kl orovo dikov a kisli no .
STRAN 17

Similar documents