ab - Amal doo

Transcription

ab - Amal doo
Epoksi zaπËita za betonska
in cementna tla trdna, trajna in kvalitetna
ab
antibakterijska
lateks barva
HERPELIN epoksi zaπËita za tla in stene
Kdo smo in kaj vam nudimo?
Podjetje AMAL d.o.o. smo ustanovili leta 1991 z namenom, da vam ponudimo
popolno ponudbo zaπËite vseh povrπin v gradbeniπtvu. To zajema zaπËito in obnovo
tal, sten, fasad in sicer za vse povrπine iz betona, cementa, kamna, lesa in kovine.
OdliËno smo se izkazali na privatnem podroËju gradnje in obnove, kakor tudi v
industrijskem gradbeniπtvu. Poleg Slovenije smo uspeπno navzoËi tudi na tujih trgih.
Od leta 2000 imamo tudi svojo lastno proizvodnjo in lastno blagovno znamko
dvokomponentnih epoksi talnih oblog HERPELIN. Leta 2009 pa smo razvili HERPELIN
AB z antibakterijskim delovanjem. Kvalitetni izdelki lastne proizvodnje omogoËajo
enostavno uporabo in trajno kvaliteto obdelanih povrπin. KljuË do uspeha so naπe
odliËne ekipe polagalcev, kakor tudi naπi pogodbeni partnerji.
Z nemπkimi partnerji smo razvili koncept izdelave in vgradnje epoksi talnih oblog
za vse vrste objektov v elektro-, avtomobilski- prehranski-, farmacevtski industriji,
bolniπnicah, garaænih hiπah, skladiπËnih halah in spremljajoËih objektih.
S kakovostnim proizvodnjo in storitvami smo v letu 2009 pridobili tudi znak
kakovosti v graditeljstvu.
Vsi naπi zaposleni imajo nalogo, da se ob vaπem obisku vpraπajo: “Kako vam lahko
pomagamo?”
Naπe izkuπnje bomo delili z vami, za vaπ uspeh.
PokliËite nas!
Lovro Kokalj, direktor
ab
AMAL d.o.o., Koprska 72A, Ljubljana
telefon: 01 200 77 40, faks: 01 200 77 41
www.amal.si
antibakterijska
lateks barva
a
a
Premazi HERPELIN za velike obremenjene
povrπine, skladiπËa, proizvodne hale,
delavnice, garaæne hiπe …
Trdna, za vodo nepropustna, higiensko neoporeËna tla in stene, ki jih lahko
vzdræujemo.
Sistemi HERPELIN za tla in stene so namenjeni za zaπËito razliËnih podlag: beton, cement,
asfalt, tla ojaËana z razliËnimi posipi, keramika, magnezit ipd.
• Odgovarja zakonodaji EU
• Vzdræi velike obremenitve, kot npr. vroËo vodo, sol, in Ëistilna sredstva
• Velika kemijska odpornost razliËnih sistemov na olja, masti, kisline . . .
• Odporen na visoke mehanske obremenitve, kot npr. transportni voziËki in viliËarji
• Protidrsna izvedba v skladu z zakonskimi zahtevami - razliËne stopnje hrapavosti povrπine
• Za nove in stare podlage
• Za vlaæne podlage je na voljo paropropustni epoksi sistem
• Elektroprevodnost
• Izdelava talne obloge je moæna brez fug
• RazliËne debeline od 0,1 do 5 mm
• Standardne RAL barve ali po dogovoru
• RazliËni dekorativni posipi in vzorci
Ker imamo dolgoletne izkuπnje, lahko ponudimo individualno naËrtovane sisteme
posebej za vas!
a
a
Premazi HERPELIN v prehrambeni industriji:
polnilnice, predelava hrane in pijaËe,
vinske kleti, kuhinje
Za vodo nepropustna, higiensko neoporeËna tla in stene, ki jih lahko vzdræujemo.
• Odgovarja zakonodaji EU in mednarodnim normam HACCAP
• Vzdræi velike obremenitve, kot npr. vroËo vodo, sol, in Ëistilna sredstva
• Velika kemijska odpornost razliËnih sistemov na olja, masti, kisline …
• Odporen na visoke mehanske obremenitve, kot npr. transportni voziËki in viliËarji
• Protidrsna izvedba v skladu z zakonskimi zahtevami - razliËne stopnje hrapavosti povrπine
• Za nove in stare podlage
• Za vlaæne podlage je na voljo paropropustni epoksi sistem
• Elektroprevodnost
• Izdelava talne obloge je moæna brez fug
• RazliËne debeline od 0,1 do 5 mm
• Standardne RAL barve ali po dogovoru
a
a
Antibakterijski premazi HERPELIN AB
za bolniπnice, klinike, laboratorije, institute,
domove starejπih obËanov, πole, vrtce in
farmacevtsko industrijo
SVETOVNA NOVOST!
Infekcije v medicini so problem, ki se stopnjuje.
Herpelin AB je za vodo nepropusten, higiensko neoporeËen premaz za tla in stene,
na katerih bakterije ne preæivijo.
• Certifikat v EU akreditiranega laboratorija: antibakterijsko delovanje tudi na
multirezistentne seve: MRSA in E. Coli
• Odgovarja zakonodaji EU
• Vzdræi velike obremenitve, npr. vroËo vodo, Ëistilna sredstva in doloËene kemikalije
• Odporen na visoke mehanske obremenitve, kot so transportni voziËki in premiËne postelje
• Protidrsna izvedba v skladu z zakonskimi zahtevami - razliËne stopnje hrapavosti povrπine
• Izdelava v obliki kadi, brez fug
Antibakterijske talne obloge HERPELIN AB imajo certifikat v EU akreditiranega laboratorija
Antibakterijsko delovanje je testirano na sevih, ki so najpogosteje prisotni v bolniπnicah
stafilokokus epidermidis in MRSA meticilin odporni stafilokokus aureus
ter v prehrambeni industriji E. Coli.
Na povrπinah obloæenih z epoksi talno
oblogo HERPELIN AB se bakterije ne
morejo razmnoæevati in æe po 6 urah
ni veË æivih celic.
ab
ab
Z mednarodnim certifikatom!
a
a
HERPELIN 146
epoksi malta za zapolnjevanje fug
Velike obremenitve voænje s tovornjaki, avtobusi in ËiπËenje z agresivnimi sesalnimi aparati
so glavni vzrok poπkodb tlakovcev z nevezanimi podlagami poloæenih na pesek oziroma
drobir.
HERPELIN 146 - najtrdnejπa fugirna masa
je idealna za fugiranje tlakovcev in ploπË iz naravnega kamna ali betona, klinkerja, za
moËno obremenjene povrπine. Uporablja se kot zapolnjevalec fug med tlakovci na zunanjih
povrπinah, kot so dovozne poti, trgi tlakovani z granitnimi kockami, dvoriπËa, cestni rondoji
avtobusne postaje, nakladalne in dostavne povrπinein podobno. Posebej se priporoËa za
tlakovane povrπine npr. v mestnih srediπËih, da je hoja in voænja preko fug uglajena.
Prednost: hitro odprtje povrπin za promet.
Trdno vezana konstrukcija s fugirno epoksi malto HERPELIN 146 laæje
prenaπa obremenitve in je zato tudi bistveno bolj obremenljiva.
Zaradi povezanosti tlakovcev, se obremenitev enakomerneje porazdeli
na veËjo povrπino.
PrepreËite poπkodbe in kasnejπo πkodo æe pri naËrtovanju in
izvedbi !
ab
ab
ab
ab
ab
Pesek
• V fugah ni plevela
•D
eæ ne spira peska iz fug
•E
nostavno ËiπËenje z vodo pod pritiskom
•E
nostavna, varna hoja s Ëevlji s peto
•S
tojalo od kolesa ne zdrsava v fuge
Cement
•Z
mrzal ne povzroËa veË πkode
•D
odatni pokrivni premaz ni potreben, ker je
HERPELIN 146 vodoprepusten
•P
ri delu s fugirno malto HERPELIN prihranimo
na Ëasu (do 2/3)
•D
odatna zakljuËna dela niso potrebna
ab a
a
Fotografije; Arhiv AMAL d.o.o. in istockphoto, Informacija pripravljena: maj 2009
Naπe izkuπnje bomo delili z vami, za vaπ uspeh. PokliËite nas!
ab
AMAL d.o.o., Koprska 72A, Ljubljana
telefon: 01 200 77 40, faks: 01 200 77 41
www.amal.si
v sodelovanju z BIO MEDICO TRENDI d.o.o.
antibakterijska
lateks barva
Kontaktni osebi:
Stane ©ercer, vodja prodaje,
telefon: 01 200 77 58, GSM: 041 681 242, [email protected]
Jana Pivk, samostojna komercialistka,
telefon: 01 200 77 66, GSM: 041 211 123, [email protected]