spremno besedilo k zaščiti dihal

Comments

Transcription

spremno besedilo k zaščiti dihal
Vdihavanje materialov, sestavljenih iz komponent, ki so škodljivi za človeško telo, lahko povzroči kašljanje, draženje,
vnetje, težave z dihanjem, zasoplost, zastrupitve, bolezni pljuč, poškodbe organov, razvoj raka, ali celo nenadno
smrt Oprema za varovanje dihal pred strupenimi delci in plini vključuje respiratorje za čiščenje zraka ter respiratorje za dovod
zraka (avtonomni). Respiratorji za čiščenje zraka vsebujejo filtre za delce in plinske respiratorje ali kombinacijo obeh, ki
delujejo na principu mehanskega in elektrostatičnega ali kemičnega filtriranja. Niso primerni za uporabo v anoksičnih pogojih
(pod 17 tf%), v zaprtih prostorih brez zadostnega prezračevanja oz. pri onesnaževalcih brez zaznavnega vonja, neznane ali
večje od največje dovoljene koncentracije onesnaženja. Ti dve skupini avtonomne zaščitne opreme sta kontejnerske naprave
s stisnjenim zrakom, katere omogočajo neomejeno gibanje in omejeno količino časa za uporabo ter naprave, priključene
na omrežje za dovod zraka, katere omogočajo celodnevno delo.
Škodljive snovi za dihala
Material
Opis
Prah
Meglica
Hlapi
Plini
Grobi in drobnejši trdni delci
Tekoči delci ustvarjeni z atomizacijo
snovi
Tekoči delci ustvarjeni s izparevanjem in
segrevanjem snovi
Stanje snovi ustvarjeno iz trdnih snovi in
tekočin z kemičnimi procesi in kurjenjem
Dovoljeni respirator
Maske za filtriranje delcev, polobrazne maske in obrazne maske,
samosto-jne naprave
Maske za filtriranje delcev, polobrazne maske in obrazne maske,
samosto-jne naprave
Maske za filtriranje delcev, polobrazne maske in obrazne maske,
samosto-jne naprave
Polobrazne maske in obrazne maske, samostojne naprave (samo
zadnje navedeno ščiti pred nekaterimi plini)
Rok in trajanje uporabe:
Rok uporabe respiratorjev za čiščenje zraka: kot navedeno s strani proizvajalca v priročniku za uporabo (navedeni datum
izteka je običajno 3-5 let pod zahtevanimi pogoji). Trajanje uporabe plinskih in kombiniranih respiratorjev za čiščenje zraka: običajno ni fiksno določenega trajanja uporabe, saj je čas trajanja zaščitne zmogljivosti naprave odvisna od velikega
števila spremenljivk (kot npr. zunanja temperatura, vlažnost in koncentracija škodljivih snovi, intenzivnost dela
, , kapaciteta pljuč
uporabnika, itd.) Glavno pravilo je, da se ob zaznavi kakršne koli spremembe v dihanju, takoj zapustite onesnaženo
delovno območje in zamenjate respirator (npr. ob zaznavi vonja ali okusa škodljivih snovi, težav pri dihanju, nenadne utrujenosti ali omotičnosti, zmanjšanju pretoka zraka v masko, ob poškodbi sestavnih delov respiratorja, itd.). Kjer standard
določa maksimalno dovoljeno trajanje uporabe plinskega respiratorja (Hg, AX, NO), se je potrebno tega strogo držati.
Oznake in področje uporabe filtrov za delce (EN143, EN149)
Oz
znaka
tipa
Max..
Barvna
zaščitni
koda
faktor
Velikost
delcev
Penetracija
filtra
(micron=
=10 mm)
(NaCl test)
Stopnja
odstranitve
-3
FFP1
P1
bela
4
> 5µ
20%
SL
FFP2
P2
bela
12
> 1µ
6%
SL
FFP3
P3
bela
Za uporabo proti nenevarnim, vendar potencialno dražečim trdnim delcem (prah) in tekočim
delcem (meglica).
Za uporabo proti trdnim delcem (prah) z zmerno škodljivimi učinki za zdravje.
VO
Za uporabo proti trdnim delcem (prah) in tekočim
delcem (meglica), ki so razvrščeni med strupene
(potrjeno s testom parafinsko olje-megla).
• Filter ima večjo odpornost proti prahu in zamašitve v skladu z odpornostjo dihanja, zato se lahko
uporablja daljše obdobje (test z dolomitnim prahom za vsak filter delcev za večkratno uporabo)
Zaščita pred organskimi hlapi in vonjavami do zgornje meje koncentracije.
GA
Zaščita pred kislinskimi hlapi in plini do zgornje meje koncentracije.
D
Dodatne
oznake
Področja uporabe
R
NR
50
< 1µ
1%
SL
Polobrazna maska za filtriranje delcev, za ponovno uporabo tudi po celi izmeni.
Polobrazna maska za filtriranje delcev za uporabo v max. eni izmeni (8 ur).
MK vrednost: najvišja dovoljena koncentracija določenega onesnaževalca zraka brez škodljivih učinkov za zdravje, čeprav
se delo redno opravlja ves dan. Nominalni zaščitni faktor določenega delovnega mesta je razmerje uporabe filtra delcev
do večkratnika meje poklicne izpostavljenosti. Za obrazne maske je to razmerje zaradi učinkovitejšega prileganja obrazu
in manj prepuščanja višje (16 za P2 in 200 za P3).
Glede na zahteve dodatnega standarda EN 149:2001+A1:2009, zaščitna oprema mora biti označena z oznako “NR” (nonreusable - za enkratno uporabo) oz. “R” (reusable - za večkratno uporabo). Če je artikel označen z oznako “NR” se ne
sme uporabljati več kot 8 ur, to je eno izmeno. Polobrazne maske z oznako “R”, ki so opravile preizkus izpostavljenosti
določen s standardom, so primerne za uporabo tudi po eni celi izmeni pod pogojem, da je njihova odpornost dihanja
primerna. Pogoj za takšno uporabo je popolno prileganje obrazu ter ustrezno shranjevanje pred in po uporabi (v originalnem pakiranju, na suhem in čistem mestu). Ne glede na rok in trajanje uporabe, je potrebno vsak respirator (za
enkratno ali večkratno uporabo) ob povečanju odpornosti dihanja nemudoma zamenjati.
Ravni zmogljivosti plinskih respiratorjev
Filter razreda
1
Koncentracija plinov in hlapov
0,1 tf% (1 000 ppm) najvišja dovoljena koncentracija škodljivih snovi
2
0,5 tf% (5 000 ppm) najvišja dovoljena koncentracija škodljivih snovi
3
1,0 tf% (10 000 ppm) najvišja dovoljena koncentracija škodljivih snovi
Oznake in področje uporabe plinskih respiratorjev (EN141, EN14387)
Oz
znaka tipa Barvna koda Razred (glede na koncentracijo)
Področje uporabe
A
1 ali 2 ali 3
B
1 ali 2 ali 3
E
1 ali 2 ali 3
Žveplov dioksid ter drugi kislinski plini in hlapi
K
1 ali 2 ali 3
Zaščita pred amonijakom in derivati organskih aminov
Organski plini in hlapi z vreliščem nad 65 C
Organski plini in hlapi z izjemo CO
Posebni filtri
NO-P3
-
Zaščita pred dušikovimi oksidi (samo za enkratno uporabo)
-
Zaščita pred hlapovi živega srebra in klorovim plinom (najdaljši čas uporabe 50 ur)
CO-P3
-
Zaščita pred ogljikovim monoksidom (za največ 20, 40 ali 60 minut)
AX
rjava
-
Zaščita pred organskimi kemikalijami z vreliščem pod 65°C
(za največ 20-60 minut)
SX
vijolična
-
Zaščita pred snovmi, posebej določenimi s preizkusi
Filtre težje od 300g ni mogoče neposredno pritrditi na polobrazne maske, saj tako težkih filtrov ni mogoče pritrditi niti
posredno na obrazne maske. Ti filtrirni vložki morajo biti pritrjeni na masko z ločeno cevjo in opremljeni z napravo za
lažje premikanje (npr. z napravo za filtriranje zraka, nameščeno okrog pasu).
Glavni standardi za respiratorje
EN136 Obrazne maske • EN137 Avtonomen dihalni aparat z odprtim krogom z dovodom stisnjenega zraka z obrazno masko
(EN14435: s polobrazno masko) • EN138 Cevni dihalni aparat za vdihavanje svežega zraka za uporabo z obrazno masko,
polobrazno masko ali ustnikom • EN140 Polobrazne in četrtinske maske • EN141/EN 14387 Filter(-ri) za pline in kombinirani filter(-ri • EN143 Filtri za zaščito pred delci • EN145 Avtonomni dihalni aparat z zaprtim krogom z dovodom stisnjenega kisika
ali stisnjenega kisika in dušika • EN149 Polobrazne maske za zaščito pred delci • EN404 Filter z ustnikom za varovanje
pred ogljikovim monoksidom za uporabo pri samoreševanju • EN405 Polobrazna maska z ventili za varovanje pred plini ali
plini in delci • EN12941 Zaščitna čelada ali kapuca s tlačno filtracijo zraka • EN12942 Zaščitna obrazna, polobrazna ali
četrtinska maska s tlačno filtracijo zraka • EN14683 Kirurške maske
Respiratorji za zaščito pred epidemijami
V zadnjem času se je pojavilo večje število groženj pojave novega in zelo patogenega podtipa človeške gripe (SARS, ptičja
in prašičja gripa), kar lahko vodi v svetovno epidemijo (pandemijo). Poleg nujnih ukrepov (vzdrževanje nadzornega sistema,
skladnost s higienskimi pravili o zdravstvenem varstvu živali in ljudi, izdelava ustreznih cepiv in serumov), je prav tako potrebno uporabljati osebno varovalno opremo - zlasti respiratorje.
Virusi influence so paraziti celic organizmov velikosti 20-300 nanometrov (10-6 mm), zato je ljudem, ki pridejo v stik z bolniki s sumom okužbe, za zaščito priporočeno nositi FFP2 in FFP3 maske za filtriranje delcev za enkratno uporabo
(EN149:2001). FFP 3 maske zagotavljajo višjo raven zaščite, vendar sta enako pomembna varovalna dejavnika tudi način
in trajanje uporabe respiratorja (prileganje in zamenjava). FFP2 maske z izdihovalnim ventilom ponujajo več udobja, medtem
ko različice brez ventila preprečujejo prenos virusa od okuženih bolnikov. Medicinske in kirurške maske se uporabljajo za
ublažitev slednje nevarnosti (EN14683:2005: učinkovitost filtriranja bakterij > 98%, odpornost dihanja < 3mm/H 2O/cm2).
Acetaldehid
C 2H 4O
Aceton, dimetil keton
C 3H 6O
C 2H 2
Acetilen
Acetonitril, metil cianid
C 2H 3N
Akrilonitril, vinil cianid
C 3H 3N
Akrolein, propinol
C 3H 4O
Allil-alkohol
C 3H 6O
Allil-klorid
C3H5Cl
Aluminijasti varilni dim
Aluminijev oksid
Al2O3
C7H14O2
Amil-acetat
Amonij
NH 3
Amonijev kloridni hlapi
NH4Cl
Anilin
C 6H 7N
Antimon
Sb
Argon
Ar
Arzen
As
Arzin
AsH 3
Azbest
Asfalt, kerozin hlapi
Barij
ba
C7H7Cl
Benzil klorid
Bencin
C
H O
Benzoil peroxid
14 12 4
C
H
Benzen
6 6
Berilij
Be
Borov trifluorid
BF3
Brom
Br 2
Bromoform
CHbr3
Borova kislina
bH3O3
C4H10
Butan
Butanon (MEK)
C 4H 8O
C6H12O2
Butil acetat
Butil alkohol butanol
C4H10O
Butil amin
C4H11N
Cezijev hidroksid
CsOH
Celulozna papirnata vlakna Cianidi
-CN
C3N3Cl3
Klorcian
C
H
Cikloheksan
6 12
Cinkov kloridni hlapi
znCl2
Cinkov oksid hlapi
znO
C 6H 8O 7
Citronska kislina
Brusni prah
Diacetonalkohol
Dibromo etan
Dibutil fosfat
Dietil amin
Dikloro-difluorometan
Dikloroetilen
Dikloropropan
Dimetilformamid
Dimetil sulfat
Dinitro-benzen
Dioksan
Ocetna kislina
Epiklorohidrin
Etanol amin
Etan
Etil acetat
Etanol
Etilamin
Etilamin butil keton
Etilen
Etilen diklorid
Etilen oksid (T plin)
Etil eter, dietil eter
Etilamin merkaptan
Etilfumarat
Srebne spojine
Fenilhidrazin
Fenil merkaptan
Fenol
Ferrovanadium
Fluor
Formaldehid
Formamid
Fosgen
C6H12O2
C2H4Br2
C4H5PO4
C4H11N
CCl2F2
C2H2Cl2
C3H6Cl2
C3H7ON
C 2H 6O 4S
C 6H 4N 2O 4
C 4H 8O 2
C 2H 4O 2
C3H5OCl
C2H7NO
C 2H 6
C 4H 8O 2
C 2H 6O
C 2H 7N
C7H14O
C 2H 4
C2H4Cl2
C 2H 4O
C4H10O
C 2H 6S
C 3H 6O 2
Ag
C 6H 8N 2
C 6H 6S
C 6H 6O
FeV
F
CH2O
CH3NO
COCl2
180 AX 4FX
1200 AX 5FX
Ni možno filtrirati
70
A
2FX
4
A
1 F
0,2
A
3
*
5
A
2
3
AX
1F
*
5
P2
4
10
P3
530
A
5
17
K
2C
10
P2
4X
10
A
3
0,5
P3
2X
Ni možno filtrirati
0,2 P3
1
*
0,2
B
1
*
P3
2X
5
AP2
4
0,5
P3
2F
5 ABP2 3
A
4FX
0,5
A
EX
30
A
1F
,002 P3
3
*
3
B
2
0,7
B
2C
5
A
3X
EP3
4
Ni možno filtrirati
590
A
5X
480
A
5F
150
A
XF
15
AK 3FC
2
P2
4
10
P2
X
5
BP2 CX
0,6
B
3 X
1050
A
4FX
1
P3 3C
5
P2
10
A
5X
5
P2
X
240
A
4X
8
A
1
*
5
AP2 4X
30
K
3FC *
Ni možno filtrirati
790 AX 1FX *
350 AX
3X
30
A
3
*
0,5 AB
1
*
1 AbP3 2
90
A
4 F X
25 AbE 3C
8
AP3
1
*
5
AK
4X
Ni možno filtrirati
1400
A
5FX
960
A
F
18
K
3FC *
230
A
4X
Ni možno filtrirati
40
A
3 F
10
AX 4FX *
1200 AX 4FX
1
AB 4FX
300 AX 4FX
0,01 P3
*
20
A
2
2
B
2
19
A
2
1
P2
2
bE
2,5
bE
3X
30
A
3
0,4
B
2
*
*
*
*
Rumeni fosfor
P
0,1
P3
4F
Fosforna kislina
H 3O 3P
1
B
2C
Fosforjev triklorid
PCl3
1,5 BP2 1C
Ftalanhidrid
C 8H 4O 3
1
AP2 4X
C 5H 4O 2
Furfurol
8
A
3
Žagovina
5
P2
Kurilno olje
A
4FX
Gips
P2
C 2H 6O 2
Glikol, etilen glikol
10
P2
4X
Grafit
C
5
P2
Bombažni prah
0,5
P2
X
Halogeni
Hal2
B
Mravljinčno kislino
CH2O2
9
bE 3C
C7H16
Heptan
1600
A
5FX
Heptanon
C7H14O
460
A
4X
C
H
Heksan
6 14
180
A
4FX
Hexafluor-aceton
C 3F 6O
0,7
A
3
Helij
He
Ni možno filtrirati
N 2H 4
Hidrazin
0,1 KP3
1
*
Vodik
H
Ni možno filtrirati
Vodikov bromid
Hbr
10
B
2C
Vodikov fluorid
HF
2,5
E
1C
H 2O 2
Vodikov peroksid
Ni možno filtrirati
Živo srebro
Hg
0,01 HgP3 2
*
C 9H 8
Inden
45
A
Izobutil alkohol
C4H10O
150
A
4X
Izoforon
C9H14O
11
A
4X
Izopropanol
C 3H 8O
500
A
4FX
C5H10O2
Izopropil acetat
420
A
5FX
Jod
i2
1
BP2 2X *
Jodometan, metil jodid
I
2,8 AX
1
*
Jodoform
CHI3
10
A
2
Kadmij
Cd
0,05 P3
1
*
Kadmij sulfid
CdS
0,04 P3
1
*
Kalcijev hidroksid
CaH2O2
5
P3
X
Kalcijev karbonat
CaCO3
10
P2
Kalijev cianid
CKN
0,5 BP2
1
*
Kalijev hidroksid
KOH
2
P3
2C
Kalijev permanganat
KMnO4
1
P3 3O
Kamfor
C10H6O
12
A
3FX
Keten
R-CHCO
Ni možno filtrirati
Žveplov dioksid
SO2
5
E
2
Žveplova kislina
H2SO4
0,1 EbP3 2C
Karbonil klorid
COCl2
0,4
B
2
Klor
Cl2
3
B
2
Kloro acetil klorid
C2H2Cl2O
0,2 ABP2 2C
Kloro bromo metan
C H 2C l b r 1 0 5 0 A
4 X
*
Kloroform
CHCl 3
50
AX
1X
Kloropren
C4H5Cl
36
AX
2
Klor dioksid
ClO2
0,3
B
2
Klorometan
CH3Cl
Ni možno filtrirati
Krom
Cr
0,5
P3
Kresol
C 7H 8O
22
A
3
C
H
Kumen, fenilpropan
9 12
245
A
4X
Kremenov prah
SiO2
0,1
P3
4X
Magnezijev oksidni hlapi
MgO
4
P2
4
C 4H 2O 3
Moški anhidrid
1
A
3C
Manganovi hlapi
Mn
0,5
P2
4X
Mentol
C10H20O
A
4X
Merkaptani
R-SH
B
3FX
Metan
CH4
Ni možno filtrirati
Metil-alkohol, metanol
CH4O
260 AX
3F
Metil-bromid
CH3Br
5
AX
3
*
Metil klorid, klorometan
CH3Cl
Ni možno filtrirati
Metil kloroform
C 2H 3C l 3 1 1 0 0 A
5X
Metilen klorid
CH2Cl2
350 AX
4X
*
Metil etil keton
C 4H 8O
590
A
4FX
Metil format
C 2H 4O 2
120 AX 3FX *
Metil izobutil keton
C6H12O
83
A
4FX
Metil izotiocianat
C2H3NS
0,01 AB
3
*
Mezitil oksid
C6H10O
60
A
3X
Molibden
Mo
5
P2
Monokloro benzen
C6H5Cl
47
A
3X
C2H10
Naftalin
50
A
4X
Natrijev fluoracetat
C 2H 2F N a O 2 0 , 0 5 P 3
1
*
Natrijev hipoklorit
NaOCl
5
BP2 2C
Natrijev metabisulfit
Na2O5S2
5
EP2 3X
Natron
NaOH
2
P3
2C
Le ob uporabi polne maske
Razred strupov
Priporočeni
tipi filtrov
Dopustni nivo
mg/m3
Naziv
kemikalije
Kemijska
sestava
Razred strupov
Le ob uporabi polne maske
Priporočeni
tipi filtrov
Dopustni nivo
mg/m3
Naziv
kemikalije
Kemijska
sestava
Le ob uporabi polne maske
Razred strupov
Priporočeni
tipi filtrov
Dopustni nivo
mg/m3
Naziv
kemikalije
Kemijska
sestava
TABELA KEMIJSKE ODPORNOSTI
Neon
Ne
Ni možno filtrirati
Nikelj
Ni
1
P3
X
*
Nikelj karbon
NiC
Ni možno filtrirati
C10H14N2
Nikotin
0,4 AP3
1
Nitro benzen
C6H5NO2
5
AB
3
Dušikovi oksidi - NO
NO, (H)NO2
NO
*
C3H5N3O9
Nitroglicerin
2 AbP3 3E
Nitrometan
CH3NO2
250
AB
4X
Nonan
C9H20
1000 A
5X
C8H18
Oktan
1450
A
5FX
Oljna meglica
5
P3
X
Svinec (antimon)
Pb
0,1
P3
3
Tin
Sn
0,1
P3
3
Osmijev tetraoksid
OsO4
,002 AP3
1
*
Oksalatna (kislica) kislina C2H2O4
1
P3
3X
AbEK0,2
Ozon
O3
1
*
NO
Parafinski hlapi
2
AP2
C5H12
1800 AX 5FX
Pentan, dietil metan
Perkloretilen
C2Cl4
335
A
4X
Petroleum
3000
A
4FX
Pikrinska kislina
C 6 H 3 N 3 O 7 0 , 1 P3
X
*
Piridin
C5H5N
15
A
4FX
Platinum
Pt
,002 P3
3
*
Propan, propilen
C3H8
Ni možno filtrirati
Propanol
C3H8O
500
A
4FX
Propil, metil acetilena
C3H4
Ni možno filtrirati
C3H6O2
Propionska kislina
30
A
3C
Kinon
C6H4O2
0,4 AP2
3
Rodij
Rh
0,1
P3
3
*
Baker, bakrov dim,- hlapi
Cu
0,2
P2
4
Dušikova kislina
HNO3
1 EbP3 3C
Klorovodikova kislina
HCl
7
bE
2C
Natrijev azid
NaN3
0,2
P3
2 X
*
Selen
Se
0,05 P3
1
*
Ogljikov dioksid
CO2
Ni možno filtrirati
Ogljikov disulfid
CS2
30
AB
1F
Ogljikov monoksid
CO
Ni možno filtrirati
Ogljikov tetraklorid
CCl4
64
A
1
Silikon
Si
1,5
P2
Silikon tetrahidrid
C10H20O5Si
Ni možno filtrirati
C8H8
Stiren, fenil-etilen
86
A
3X
Talij
Tl
0,1
P3
2
*
Tantalov prah
Ta
1,5
P2
F
Telur
Te
0,1
P3
*
Telur heksafluorid
TeF6
0,2
A
3
C
H
Terfenil
8 14
5
AP2 4X
Terpentin
560
A
X
Tetrahidrofuran
C4H8O
150
A
3FX
Tetrakloroetan
C2H2Cl4
7
A
1
Tioglikolna kislina
C2H4O2S
5
B
2
*
Titanov dioksid
TiO2
1,5
P2
Toluol, toluen
C7H8
375
A
FX
Trikloroetan (STS)
C2H3Cl3
1100 A
5X
Trikloroetilen
C2HCl3
535
A
4
Trinitrotoluen (TNT)
C 7H 5N 3O 6 0 , 5
B
3E
Uran (naravni)
U
0,2
P3
2
*
C4H8O2
Maslena kislina
A
5C
Vanadijev pentoksid
V2O5
0,05 P3
2
*
Železov oksidni hlapi
Fe2O3
1,5
P2
Železni pentakarbonil
FeC5O5
Ni možno filtrirati
C4H6O2
Vinil acetat
30
A
4F
Vinilklorid
C2H3Cl
AX
2C
*
C9H10
Vinil oluen
480
A
3X
C8H10
Xilol, xilen
435
A
4X
Itrij
Y
1
P2
3
NAVEDENI PODATKI SO IZKLJUČNO LE INFORMATIVNE
NARAVE: ne zadostujejo za izbiro ustreznega filtrirnega
vložka - vsekakor je potrebna pomoč strokovnjaka za zaščito
dihal!
OPIS OZNAK RAZREDOV STRUPOV:
1 izjemno močni strupi
C jedke snovi
2 zelo močni strupi
E nevarnost eksplozije
3 močni strupi
F nevarnost požara
4 škodljive snovi
O oksidacija, izgorevanje
5 majhna nevarnost
X škodljivo, dražilno
NI MOŽNO FILTRIRATI: le z napravo na zunanji zrak ali
dihalnim aparatom.