pravilnik izbora pustnih mask

Transcription

pravilnik izbora pustnih mask
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IZBORA ZA NAJBOLJŠE PUSTNE MASKE,
E.LECLERC LJUBLJANA«, 6.2.2016
1.člen: SPLOŠNO
Organizator izbora za najboljše pustne maske je podjetje Rudnidis d.o.o., Jurčkova cesta 225, 1000
Ljubljana.
Izbor bo potekal v trgovskem centru E.Leclerc Ljubljana Rudnik, dne 6.2.2016 med 15. in 17. uro.
2. člen: SODELOVANJE
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali rezidenti
Republike Slovenije z začasnim prebivališčem v Sloveniji. V izboru ne smejo sodelovati zaposleni v
podjetju Rudnidis d.o.o., samostojni podjetniki in pravne osebe.
V izboru lahko sodelujejo vse pustne maske, ki bodo 6.2.2016 v času izbora prisotne v trgovskem
centru E.Leclerc Rudnik. Sodelujejo lahko v kategoriji za izbor najboljšega para, družinske maske,
ženske maske, moške maske in 6 x otroške maske.
Žirija bo ocenjevala izvirnost in samo predstavitev mask. Nepopolne maske (npr. samo na obrazu) ne
bomo upoštevali pri izboru.
3.člen: NAGRADNI SKLAD
Najboljši par (2 maski, ki se dopolnjujeta): televizor v vrednosti 300 €.
Najboljša družinska maska (najmanj 3 osebe): 500 € v obliki darilnih bonov E.Leclerc.
Najboljša ženska maska: 200 € v obliki darilnih bonov E.Leclerc.
Najboljša moška maska: 200 € v obliki darilnih bonov E.Leclerc.
Najboljše otroške maske: 3 x 40 € za dekliško masko in 3 x 40 € za deško masko, vse v obliki darilnih
bonov E.Leclerc.
Izbor v vsaki predvideni kategoriji bo mogoč le v primeru, če bodo sodelovale vsaj 3 maske (npr. 3
družinske maske, trije pari, 3 moške, 3 ženske maske…).
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade v nobenem primeru niso prenosljive na
drugo osebo. Nagrade se predajo izključno nagrajencu.
V primeru mladoletnih oseb (otroške maske), se nagrada izroči staršu oziroma skrbniku otroka.
4. člen: POTEK IZBORA
Najboljše maske bo izbirala žirija, sestavljena iz 4. oseb, od katerih bo ena mladoletna oseba, ena
oseba pa bo izbrana med gledalci.
Žirija bo svojo oceno podala na osnovi predstavitve mask na prireditvenem prostoru v trgovskem
centru E.Leclerc.
Žirija bo ocenjevala izvirnost, prepričljivost in samo predstavitev mask.
Rezultati izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.
1
5. člen: OBVEZNOSTI NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRAD
Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami) davčni zavezanec,
nagrada pa se obdavči kot drug dohodek po navedenem zakonu. Plačilo in izvedbo plačila akontacije
dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove opravi organizator. Dodatna morebitna doplačila
dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Organizator ob koncu
dohodninskega leta prejemnika tudi obvesti o višini prejete nagrade za namen dohodninske napovedi
za leto 2016.
Pred izročitvijo nagrade je dobitnik dolžan družbi Rudnidis d.o.o. predložiti vse zahtevane podatke
(davčno številko, osebne podatke) osebno ali jih pošlje na naslov: [email protected] oziroma jih
osebno odda pri informacijah v hipermarketu E.Leclerc Ljubljana. Če dobitnik do navedenega datuma
na obvestilu ne bo oddal vseh zahtevanih podatkov, mu ogranizator nagrade ne bo izročil, nagrajenec
pa tega tudi ni upravičen zahtevati od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh
obveznosti. Nagrade, ki so namenjene tem udeležencem igre, bodo ostale nepodeljene in jih lahko
organizator uporabi za katerikoli drug namen.
Nagrajenec s podpisom na kuponu soglaša, da bodo njegovo ime in priimek ter posnetki zaključne
prireditve objavljeni na spletni strani www.e-leclerc.si ter družabnih omrežjih.
6. člen: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Organizator se obvezuje varovati osebne podatke nagrajencev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam in bodo uporabljeni samo za namene,
opredeljene v teh pravilih. Vsak udeleženec v nagradni igri ima pravico do vpogleda v svoje osebne
podatke in druge pravice v skladu z veljavno zakonodajo.
7. člen: KONČNA DOLOČBA
Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 6.2.2016. V času izvedbe izbora pustnih mask so pravila
na vpogled na spletni strani www.e-leclerc.si in pri informacijah v trgovinah E.LECLERC.
Sodelovanje v nagradni igri pomeni pristanek na vsa določila tega pravilnika. Vse morebitne
nejasnosti glede razlage tega pravilnika in nepredvidene primere bo suvereno reševal organizator.
Ljubljana, dne 5.2.2016
E.LECLERC Slovenija
RUDNIDIS d.o.o.
2