PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI nagradne igre

Transcription

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI nagradne igre
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI NAGRADNE IGRE
»7. OBLETNICA E.LECLERC MARIBOR«
1.člen: SPLOŠNO
Organizatorja nagradne igre »7. OBLETNICA E.LECLERC MARIBOR« sta podjetji Rudnidis d.o.o.,
Jurčkova cesta 225, 1000 Ljubljana in Maridis d.o.o., Tržaška cesta 67a, 2000 Maribor.
Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije, v poslovalnicah E.Leclerc v Ljubljani in
Mariboru, v času od 5.11.2014 do 23.11.2014.
2. člen: SODELOVANJE
V nagradni igri imajo pravico sodelovati vse polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije in rezidenti Republike Slovenije z začasnim prebivališčem v Sloveniji. V nagradni igri ne
smejo sodelovati zaposleni v podjetjih Rudnidis d.o.o. in Maridis d.o.o., samostojni podjetniki in
pravne osebe.
Vsak obiskovalec trgovskega centra E.LECLERC v Ljubljani in Mariboru, prejme po opravljenem
nakupu na blagajnah hipermarketa E.LECLERC v obdobju od 5.11.2014 do vključno 23.11.2014,
blagajniški odrezek z nagradnim kuponom, ki ga v celoti, pravilno in čitljivo izpolnjenega odda v za to
namenjeno skrinjo za žrebanje. Nagradni kuponi bodo na voljo tudi pri informacijah v obeh
hipermarketih, v hipermarketu E.Leclerc Ljubljana še v trgovinah Leposana, v Zlatarni E.Leclerc »Le
Manège à bijoux®«. V hipermarketu E.Leclerc Maribor pa bodo kuponi na voljo tudi v trgovini
E.Leclerc Multimedija in gospodinjski aparati.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
Obvezna sestava nagradnega kupona so pravilno, čitljivo in s tiskanimi črkami izpolnjeni osebni
podatki: ime in priimek, ulica, pošta in poštna številka, e-pošta (v kolikor ga nagrajenec ima), telefon,
datum rojstva ter lastnoročni podpis. Vsi nepopolno izpolnjeni in prepozno oddani nagradni kuponi
bodo izločeni.
Poškodovani, nečitljivi ali kakorkoli drugače uničeni nagradni kuponi, iz katerih niso razvidni osebni
podatki, neizpolnjeni ali pomanjkljivo izpolnjeni kuponi ter kuponi udeležencev, ki ne izpolnjujejo
pogojev za sodelovanje iz 1. odstavka 2. člena tega pravilnika, ne sodelujejo v nagradnem žrebanju in
organizator zanje ne odgovarja. V takem primeru organizator ne izda nagrade. Tak žreb se razveljavi,
žrebanje pa ponovno izvede.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo in soglašajo s pravili nagradne igre.
3.člen: NAGRADNI SKLAD
209 x DARILNI BON 50€ (neto) (133 za Ljubljano in 76 za Maribor)
209 x KOŠARA Z IZDELKI BLAGOVNE ZNAMKE Marque repere (133 za Ljubljano in 76 za Maribor)
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade v nobenem primeru niso prenosljive na
drugo osebo. Nagrado se preda ali nakaže izključno nagrajencu na kartico zvestobe E.Leclerc.
4. člen: POTEK ŽREBANJA
Žrebanje DARILNIH BONOV in KOŠAR Z IZDELKI MR se bo opravilo vsak dan od 6.11.2014 do vključno
24.11.2014, in sicer v 19-tih zaporednih žrebanjih ob 8.00 uri v prostorih TC E.LECLERC v Ljubljani in v
TC E.LECLERC v Mariboru. V 19 dneh bo dnevno izžrebanih dvaindvajset (22) nagrajencev, in sicer po
štirinajst (14 - 7x darilni bon in 7x košara z izdelki MR) v TC Ljubljana in po osem (8 - 4x darilni bon in
1
4x košara z MR izdelki) v TC Maribor.
Nagrajenec bo prejel darilni bon v neto vrednosti 50€ ali košaro z izdelki blagovne znamke Marque
repere. Nagrada darilni bon se v obliki dobropisa nakaže izključno nagrajencu na njegovo kartico
zvestobe E.Leclerc, košaro z izdelki MR pa bo nagrajenec prevzel na datum, ki bo naveden v obvestilu.
Nobene nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.
Imena nagrajencev bodo dnevno objavljena na spletni strani www.e-leclerc.si in pri informacijah v
obeh trgovskih centrih. Vsi nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po navadni ali e-pošti.
V posamičnem žrebanju bodo sodelovali vsi kuponi, ki so bili oddani na dan pred žrebanjem. Po
žrebanju se žrebalni boben izprazni. Žrebanje bo potekalo pod nadzorom kamer in v prisotnosti dvo
(2) - članske komisije, ki jo dnevno določi organizator.
Udeleženec nagradne igre sme v času poteka nagradne igre sodelovati z več nagradnimi kuponi,
vendar je lahko izžreban samo enkrat ter ima pravico le do ene nagrade. V primeru, da se tekom
nagradne igre izkaže, da je nagrajenec, ki je že pridobil pravico do nagrade, izžreban ponovno, se tak
žreb razveljavi ter ponovno izvede.
Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.
5. člen: OBVEZNOSTI NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRAD
Nagrajenec je kot zavezanec za dohodnino (2. Odst. 35. Člena ZDavP-2) organizatorju dolžan pisno
predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, rojstni datum in davčno številko) in sicer
najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade.
Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni
upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki izhajajo
iz teh pravil. Nagrade, namenjene tem udeležencem nagradne igre bodo ostale nepodeljene in jih
lahko organizator uporabi za katerikoli drug namen.
Pred prevzemom nagrade je nagrajenec dolžan družbama Rudnidis d.o.o. in Maridis d.o.o. predložiti
vse zahtevane podatke (davčno številko, osebne podatke), ki jih pošlje na naslov, na katerem je bil
izžreban: [email protected] (za Ljubljano) ali [email protected] (za Maribor) ali jih osebno odda pri
informacijah v trgovini.
V kolikor nagrajenec ni imetnik kartice zvestobe E.Leclerc, je za prevzem nagrade (darilni bon) pogoj,
da si omenjeno kartico pridobi.
Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri in podpisom na kuponu soglaša, da bodo njegovo ime in
priimek ter posnetki zaključne prireditve objavljeni na spletni strani www.e-leclerc.si.
6. člen: PLAČILO AKONTACIJE DOHODNINE
Dobitek v nagradni igri je v skladu z Zakonom o dohodnini (UL 117/2006) opredeljen kot drug
dohodek fizične osebe (nagrajenca). Obveznost v zvezi z davčnim odtegljajem po stopnji 25% od
davčne osnove bremeni nagrajenca. Organizator ob koncu dohodninskega leta prejemnika obvesti o
višini prejete nagrade za namen dohodninske napovedi za leto 2014. Morebitna doplačila dohodnine
v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.
Skladno z 282. Členom Zakona o davčnem postopku –ZdavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4) se od
dohodkov rezidenta, od katerih se akontacija dohodnine plačuje z davčnim odtegljajem, le-tega ne
2
odtegne in ne plača, če izračunan znesek akontacije dohodnine ne presega 20 €. Ne glede na
oprostitev plačila akontacije dohodnine, pa se ti dohodki vštevajo v letno davčno osnovo.
7. člen: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Organizator se obvezuje varovati osebne podatke, posredovane na pristopnem kuponu v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam in bodo
uporabljeni samo za namene, opredeljene v teh pravilih. Vsak udeleženec v nagradni igri ima pravico
do vpogleda v svoje osebne podatke in druge pravice v skladu z veljavno zakonodajo.
Vsak udeleženec nagradne igre z izročitvijo kupona dovoljuje organizatorju hranjenje in obdelavo
svojih osebnih podatkov, navedenih na kuponu, predvsem za namene neposrednega trženja,
segmentacije kupcev, marketinga, statistične obdelave, pošiljanja reklamnega materiala in vabil ter
anket.
8. člen: KONČNA DOLOČBA
Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 5.11.2014. V času trajanja nagradne igre so pravila na
vpogled na spletni strani www.e-leclerc.si in pri informacijah v trgovinah E.LECLERC.
Sodelovanje v nagradni igri pomeni pristanek na vsa določila tega pravilnika. Vse morebitne
nejasnosti glede razlage tega pravilnika in nepredvidene primere bo suvereno reševal organizator.
Ljubljana, dne 3.11.2014
E.LECLERC Slovenija
RUDNIDIS d.o.o.
MARIDIS d.o.o.
3

Similar documents