letak - 1001 CVET

Transcription

letak - 1001 CVET
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Čaj za otroke in zabavna otroška doživetja«
Organizator
Organizator nagradne igre je družba ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana (v nadaljevanju:
organizator).
Splošne določbe
Ta pravila določajo način prirejanja in sodelovanja v nagradni igri »Čaj za otroke in zabavna otroška doživetja« (v nadaljevanju:
nagradna igra). Namen nagradne igre je nagrajevanje zvestih potrošnikov in promocija blagovne znamke 1001 cvet.
Nagradna igra se začne 15. 10. 2014 ob 00:00 in se zaključi 31. 12. 2014 ob 24. uri. S sodelovanjem v nagradni igri se
udeleženec zaveže, da bo spoštoval pravila nagradne igre. Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.1001cvet.si
in na nagradnih letakih na prodajnih mestih trgovskih verig Spar, Interspar, Tuš in Mercator po Sloveniji.
Pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe, mladoletne osebe pa z izrecnim privoljenjem njihovih zakonitih
zastopnikov, s stalnim prebivališčem v Sloveniji (v nadaljevanju: udeleženci), ki v času trajanja nagradne igre:
- zberejo 8 znakov z notranjosti pokrova otroških čajev 1001 cvet – in sicer s čaja Eksplozivna češnja cola, 50 g in/ali čaja
Poskočna jagoda, 50 g. Pri tem ni pomembno, koliko posameznih znakov udeleženci zberejo, ključno je, da zberejo skupno
8 znakov ali
- na naslov organizatorja nagradne igre (Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana) pošljejo svojo risbo ali pesem, v kateri
nastopata junaka otroških čajev: poskočni slon in eksplozivni polž.
Pravilno izpolnjene kupone z nalepljenimi znaki z embalaž čajev udeleženci pošljejo po pošti na naslov organizatorja igre:
ŽITO, d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana, s pripisom »Otroški čaj« najkasneje do vključno 31. 12. 2014 (velja datum
poštnega žiga). Za sodelovanje brez nakupa lahko udeleženci svoje risbe ali pesmi skupaj z osebnimi podatki pošljejo na že
navedeni naslov, prav tako najkasneje do 31. 12. 2014. Nepravilno izpolnjenih, nepopolnih ter prepozno prispelih nagradnih
kuponov in risb oz. pesmi organizator ne bo upošteval v zaključnem žrebanju.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko udeleženec večkrat
sodeluje v nagradni igri, vendar je vsak udeleženec lahko le enkrat izžreban in dobi le eno izmed nagrad.
Nagradno žrebanje bo 5. 1. 2015 ob 12. uri v prostorih organizatorja.
Nagradni sklad
V okviru te nagradne igre bo organizator podelil naslednje nagrade: 5 x praznovanje rojstnega dne v Atlantisu
Obveščanje nagrajencev
Seznam nagrajencev bo objavljen najkasneje v 7 (sedmih) dneh po žrebanju na spletni strani www.1001.cvet.si. Nagrajenci
bodo o nagradah in postopku prevzema obveščeni pisno po pošti najkasneje v sedmih delovnih dneh po zaključku žrebanja.
Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča.
Darilo za nakup
Vsi potrošniki, ki v času trajanja nagradne igre zberejo skupno 8 znakov z notranjosti pokrova novih otroških čajev 1001 cvet,
lahko pridobijo posebno darilo za nakup: otroško vstopnico za 4-urno kopanje v Svetu doživetij v Atlantisu. Število daril je
omejeno. Organizator bo podelil 800 vstopnic po pravilu vrstnega reda dospelosti.
Potrošniki sodelujejo tako, da zbrane znake nalepijo na za to predvideno mesto na nagradnem letaku. Izpolnjen kupon najkasneje
do 31. 12. 2014 pošljejo na naslov organizatorja. Organizator bo vodil evidenco prispelih kuponov po kriteriju datuma poštnega
žiga in vrstnega reda dospelosti na njegov naslov ter prvim 800 pošiljateljem najkasneje do 10. 1. 2015 poslal darilo: otroško
vstopnico za 4-urno kopanje v Svetu doživetij v Atlantisu. Prav vsi kuponi, ki bodo na naslov organizatorja prispeli najkasneje do
31. 12. 2014, pa bodo vključeni tudi v žrebanje za glavne nagrade: 5 x praznovanje rojstnega dne v Atlantisu.
Odgovornost
Organizator za izgubljene pošiljke ali napačno navedene kontaktne podatke udeležencev, kot tudi za prijave, ki so nečitljive,
nepopolne ali niso bile prejete v roku, ne odgovarja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki
bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja darila, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.
Organizator ne sodeluje v sporih glede lastništva poslanih daril.
Končne določbe
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi
nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, ter njihovi ožji družinski člani.
Udeleženec v nagradni igri s samim sodelovanjem izrecno izjavlja, da je seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni
igri ter da z njimi soglaša. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča. Nagrad ni
mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, niti jih prenesti na tretjo osebo.
Udeleženec, ki v nagradni igri sodeluje s pošiljanjem pesmi ali risb, soglaša, da lahko organizator njegovo delo objavi na svoji
spletni strani in na Facebook profilu 1001cvet. Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da organizator zbira, hrani
in obdeluje zbrane osebne podatke za namene podelitve nagrad, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za
ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije ter za raziskave trga. Prav tako soglaša, da mu organizator
po pošti ali elektronski pošti pošilja ankete, obvestila o svojih akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah. Udeleženec v nagradni
igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali
začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, skladno z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1). Sodelujoči to stori po elektronski pošti na naslov: [email protected] ali pisno na
naslov organizatorja ŽITO, d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana. Najkasneje v roku 15 dni po prejemu sporočila bo
organizator preprečil uporabo osebnih podatkov udeleženca za namen neposrednega trženja, o čemer ga bo v nadaljnjih 5
dneh z elektronskim sporočilom ali po pošti tudi obvestil. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal
v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo
posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljal.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani
javnosti. Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre.
Ta pravila začnejo veljati 15. 10. 2014.
LETAK_otroskicajA5.indd 1-2
POSKO»NI
SLON
IN
EKSPLOZIVNI
POL
Æ
predstavljaVA
»AJ ZA
OTROKE
in ZABAVNA OTRO©KA DOÆIVETJA
Eksplozivna Češnja Cola in Poskočna Jagoda sta
zabavna nova otroška čaja 1001 Cvet. Namenjena
sta SAMO otrokom (čeprav jih na skrivaj lahko pijejo
tudi starši), saj sta zaradi posebne sestave manj kisla
od običajnih sadnih čajev. Zato sta odlična tudi brez
sladkorja, česar bodo veseli tvoji zobki in tvoji starši.
Okusa so zate izbrali otroci iz slovenskih vrtcev in šol.
Okusite igrivo doæivetje.
10/9/14 11:46 AM
800x
KOPANJE V
Posko»ni slon in
eksplozivni polÆ
prina©ata tudi
ZABAVNA
OTRO©KA
DOÆIVETJA.
1.
5x
ROJSTNI
DAN V
ATLANTISU
AtlantisU
otroška
vstopnica za
4-urno kopanje
v Svetu
doživetij v
Atlantisu
rojstnodnevna
zabava v
Svetu
doživetij v
Atlantisu
DARILO
ZA
NAKUP!
Kako do darila – otroške vstopnice za Svet
doživetij ATLANTIS?
• Na notranji strani pokrova čaja poišči slona ali polža v krogcu.
• Izreži ga in nalepi na kupon.
• Ko zbereš 8 takih znakov (slonov, polžev ali mešano), kupon izpolni še z
osebnimi podatki in ga najkasneje do 31. decembra 2014 pošlji v kuverti na
naslov: Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, s pripisom:
OTROŠKI ČAJ.
2.
Kako sodelujem v nagradni igri za glavne
nagrade – ZA 5 ROJSTNODNEVNIH ZABAV v ATLANTISU?
1
V končno žrebanje za glavne nagrade se bodo uvrstili vsi pravočasno prispeli
in pravilno izpolnjeni kuponi. Nakup čaja pa ni pogoj za sodelovanje v žrebu za
glavne nagrade. V glavno žrebanje se lahko uvrstiš tudi tako, da najkasneje do
31. decembra 2014 na naslov Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana,
pošlješ svojo risbo ali pesem, v kateri nastopa poskočni slon ali eksplozivni polž
ali morda kar oba.
2
5
3
6
4
7
8
Ime in priimek
NAGRADNA IGRA TRAJA OD 15. 10. DO 31. 12. 2014
Prvih 800 pošiljateljev, ki bodo pravočasno poslali pravilno izpolnjen kupon,
bomo nagradili z otroško vstopnico v Atlantisov Svet doživetij. Število nagrad je
omejeno, razdelili jih bomo po vrstnem redu, kakor bodo prihajali kuponi.
Prav vsi prispeli kuponi pa bodo vključeni še v žrebanje za 5 glavnih nagrad:
5x rojstnodnevna zabava v Atlantisu.
LETAK_otroskicajA5.indd 3-4
Naslov
Poštna številka / kraj
E - pošta
Te l e f o n P o d p i s
10/9/14 11:46 AM

Similar documents