Pravila in pogoji Rutar Facebook nagradne igre

Transcription

Pravila in pogoji Rutar Facebook nagradne igre
Pravila in pogoji Rutar Facebook nagradne igre
V nagradni igri lahko sodeluje udeleženec, ki ima ustvarjen osebni Facebook račun in deli našo objavo
o nagradni igri s svojimi prijatelji. S tem potrjuje sodelovanje v nagradni igri in sprejema splošne
pogoje nagradne igre.
Nagrada je naslednja:
gratis Rutar kosilo, veljavnost do sobote 28.06.2014
Nagrajenec lahko nagrado izkoristi v Rutar restavraciji (Ljubljana ali Maribor) samo do zgoraj
navedenega datuma, pri tem pa mora navesti tudi svoje točne podatke (ime, priimek, e-mail...)
Če nagrajenec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako
organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z
nagrado razpolagati v kakršen koli drug namen. V kolikor nagrajenec navede nepopolne ali nepravilne
osebne podatke ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se
ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te splošne
pogoje ali v kolikor nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji - vse to najkasneje v
roku pet dni po žrebu nagrade, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega
nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali
bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
V nagradni igri lahko sodelujejo samo polnoletne osebe.
V nagradni igri ne morejo sodelovati organizatorjevi zaposleni in njihovi ožji družinski člani (kamor
štejejo njegov zakonec oz. izvenzakonski partner, otroci oz. posvojenci, ter starši oz. posvojitelji).
Navedeni bodo v primeru njihovega sodelovanja v nagradni igri izločeni. V primeru, da navedeni v
nagradni igri zadnji objavi svoj post, se nagrada podeli udeležencu, ki je kot predzadnji objavil svojo
objavo.
Nagradna igra ne deluje v nobeni povezavi s Facebookom ter ni organizirana, sponzorirana ali
kakorkoli podprta s strani Facebooka. S podatki o udeležencih, ki so pridobljeni za namen nagradne
igre, ne upravlja Facebook, temveč Rutar marketing d.o.o., Premrlova ulica 14, 1000 Ljubljana, kot
upravljavec Facebook strani Rutar Slovenija (skrajšano: "organizator"). Pridobljeni podatki so
namenjeni izključno za potrebe trenutne nagradne igre in se uporabijo enkratno.
Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljujejo, da vodi, vzdržuje in nadzoruje
zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov, v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov.
Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in
statistične obdelave podatkov, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o
ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje drugega oglasnega gradiva. Za namene
kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon,
osebna pošta, elektronska pošta, in drugo. Navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne
potrebe do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu.
Organizator podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor je to potrebno zaradi izvedbe
nagradne igre ali v kolikor je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih
Rutar marketing d.o.o.
www.rutar.com
SI-1000 Ljubljana | Premrlova ulica 14
ID za DDV: SI51089599, Okrožno sodišče v Ljubljani, osnovni kapital 8.763 EUR, št. vpisa v sod. reg. 061/12833500,
IBAN: SI56300000004314693, BIC: SLBVSI2X
podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in
izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od
organizatorja kadarkoli zahteva prenehanje pošiljanja oglasnega gradiva in sicer pisno na naslov
organizatorja.
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook,
- vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook,
- (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči,
- nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada
električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
- vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.
Sodelujoči lahko kadarkoli odstrani svojo vsebino s Facebook strani Rutar. V tem primeru se
sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.
Organizator v nobenem primeru ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki bi sodelujočemu
nastala zaradi udeležbe v nagradni igri ali v primeru nedosegljivosti strežnika, razen če je organizator
škodo povzročil naklepno ali iz hude malomarnosti. Nadalje organizator ne odgovarja za kakršne koli
tehnične napake, predvsem izpade omrežja, elektronike ali računalnikov. Organizator je odgovoren
samo za škodo, ki bi nastala naklepno ali zaradi hude malomarnosti ali s hudo kršitvijo pogodbenih
obveznosti. Navedeno ne velja za škodo nastalo v primeru smrti, telesnih poškodb ali poslabšanja
zdravja.
Rutar marketing d.o.o.
www.rutar.com
SI-1000 Ljubljana | Premrlova ulica 14
ID za DDV: SI51089599, Okrožno sodišče v Ljubljani, osnovni kapital 8.763 EUR, št. vpisa v sod. reg. 061/12833500,
IBAN: SI56300000004314693, BIC: SLBVSI2X

Similar documents