Novoletni natecaj.pdf

Transcription

Novoletni natecaj.pdf
Pravila in pogoji Facebook nagradne igre »Palmin novoletni foto
natečaj«
1. člen: ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE
Organizator nagradne igre je podjetje Palma d.o.o., Mednarodno turistično podjetje, Lilekova 5, 3000
Celje, Slovenija.
2. člen: POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije (fizične osebe), ki sprejmejo pravila
nagradne igre, se kot prijatelji pridružijo Facebook strani in si s tem omogočijo dostop do nagradne
igre »Palmin novoletni foto natečaj«. Nagradni igri se Palmini gostje lahko pridružijo tudi na način, da
pošljejo e-sporočilo na naslov info(at)palma.si.
Če je dobitnik nagrade mladoletna oseba, morajo starši ali skrbniki podpisati izjavo, da se strinjajo s
prejemom nagrade in jo tako prejemajo v imenu mladoletne osebe.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri podjetjih Palma d.o.o., Mednarodno turistično
podjetje, Lilekova 5, 3000 Celje, Nea Culpa d.o.o., Agencija za marketing, Parmova 14, 1000 Ljubljana
in Positiva rešitve d. o. o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana.
3. člen: NAGRADE
Organizator nagradne igre bo izbral zmagovalno fotografije s pomočjo 3 članske komisije v sestavi
Urša Knaus, Nika Vrhovnik in Anja Krivec (podjetje Nea Culpa) in 4 ostale fotografije, ki bodo prav
tako nagrajene. Glavna nagrada je izlet na Dunaj za 2 osebi, ostale nagrade –sladki paketi. Nagrajenec
lahko glavno nagrado koristi do konca decembra 2015. Nagrajenec lahko izrazi željo po terminu
potovanja, vendar Turistična agencija Palma v skladu s tukaj objavljenimi pravili ne more zagotoviti,
da bo tej želji lahko ugodila, saj je morebitna odobritev odvisna od razpoložljivosti kapacitet in drugih
sezonskih gibanj. Nagrado lahko koristi le nagrajenec, v skladu s tu določenimi pogoji, napovedanimi
datumi možnih odhodov ter splošnimi pogoji poslovanja podjetja Palma d.o.o.
4. člen
Nagradna igra bo potekala od 28. 11. 2014 do vključno 9. 1. 2015. Nagradna igra ni sponzorirana s
strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Zmagovalec bo razglašen 15. 1. 2015.
Žrebanje bo potekalo ob prisotnosti 3-članske komisije iz podjetja Palma d.o.o. in Nea Culpa d.o.o.
14. 1. 2015 na sedežu podjetja Palma d.o.o. v Ljubljani.
5. člen: PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI IN POTEK IGRE
Za sodelovanje v nagradni igri morajo sodelujoči objaviti fotografijo z izleta / potovanja / počitnic s TA
Palma. Fotografija mora biti posneta na destinaciji (oz. na poti na destinacijo), vključevati pa mora
vafelj Knoppers. Fotografijo sodelujoči lahko objavijo na Palminem facebook zidu ali pošljejo na
naslov info(at)palma.si. S pošiljanjem fotografij se sodelujoči strinjajo z objavo na Palmini facebook
strani.
Sodelujoči se strinjajo s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri in se strinjajo s hranjenjem
osebnega e-naslova v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov RS za obvestila v zvezi z
nagradno igro in drugimi promocijskimi aktivnostmi, tudi po koncu nagradne igre.
7. člen
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do morebitnih tehničnih napak, na katere ne more
vplivati v slehernem trenutku. Sodelujoče v tem primeru prosi, naj pošljejo sporočilo, v kolikor
fotografije ne bi mogel naložiti.
8. člen
Organizator nagradne igre ne odgovarja za napake poslanih sporočil po elektronski pošti (napačna
povezava in posledično neuspešna registracija, spam filtri …) in druge napake, povezane z
računalniško opremo ali tehničnimi pomanjkljivostmi kakršnekoli narave, ki bi lahko kakorkoli ovirale
potek nagradne igre.
9. člen
Organizator bo dobitniku nagrado v obliki potrdila izročil najkasneje štirinajst dni po objavi rezultatov
žrebanja na spletnem mestu. Glavni nagrajenec bo objavljen z imenom in priimkom na Facebook
strani organizatorja. Nagrajenci bodo obveščeni o nagradi tudi prek elektronske pošte.
10. člen
Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec predložiti osebni
dokument. Če se izkaže, da je sodelujoči v nagradni igri vnesel lažne, nepopolne ali tuje osebne
podatke, nagrada ni podeljena. Prav tako ni mogoče zamenjati vrste ali tipa nagrade. Nagrada ni
prenosljiva.
Nagrajenec se ob prijavi v nagradno igro strinja s posebnim dodatnim pogojem organizatorjev, da ob
prevzemu nagrade predloži svojo davčno številko in sam prevzame odgovornost za plačilo dohodnine
ali morebitne druge davčne obveznosti, ki izvirajo iz prejete nagrade. Vsi morebitni davki iz naslova
prejete nagrade po posebnem določilu organizatorjev nagradne igre bremenijo nagrajenca.
12. člen
Nagrajenec je dolžen pisno potrditi prevzem nagrade v roku 5 dni od dneva, ko mu je organizator
posredoval obvestilo o prejemu nagrade. Nagrajenec ob prevzemu nagrade dovoljuje organizatorju,
da potrditev nagrade javno objavi.
Če nagrajenec v navedenem roku ne posreduje navedenih podatkov ali če sprejem nagrade odkloni,
se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti. V tem primeru je organizator v razmerju do
nagrajenca prost vseh obveznosti in pridobi pravico, da z nagrado razpolaga v kakršenkoli drug
namen.
13. člen
Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli nagrajencu, če ugotovi, da je ta sodeloval v
nagradni igri v nasprotju s temi pravili, da ni izpolnjeval pogojev za udeležbo ali da ni potrdil
prevzema nagrade. Organizator lahko nagrado ponudi naslednjemu sodelujočemu, ki je izbran z
žrebom (rezervni izžrebanec). V kolikor tudi rezervni izžrebanec ne potrdi prevzema nagrade, lahko
organizator nagradne igre prosto razpolaga z nagrado po svoji volji in presoji.
14. člen
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje
in uporabo podatkov v trženjske namene in dovoljujejo, da organizator nagradne igre obdeluje
njihove podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vsi sodelujoči soglašajo tudi, da
bodo na elektronski naslov, ki so ga podali ob registraciji/prijavi, prejeli brezplačna e-obvestila
Turistične agencije Palma. Organizator se obvezuje, da bo zbrane osebne podatke varovala v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1 ).
15. člen
Organizator lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki
tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo vsako spremembo ali
zaključek nagradne igre ustrezno objavil, tako da bodo potencialni igralci s tem seznanjeni.
16. člen
S sodelovanjem udeleženci pristanejo na objavljena pravila nagradne igre. Organizator si pridržuje
pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz.
dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na Facebook strani.
17. člen
Za tolmačenje posameznih členov teh Pravil in pogojev so pristojni izključno predstavniki podjetja
Palma d.o.o., Mednarodno turistično podjetje, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila
imenujeta in pooblastita pravno službo.
18. člen
Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je
pristojno Okrožno sodišče v Celju.
V Celju, 28. 11. 2014

Similar documents