Pravila nagradne igre »ORSAY zadeni 1 leto brezplačne

Transcription

Pravila nagradne igre »ORSAY zadeni 1 leto brezplačne
Pravila nagradne igre »ORSAY zadeni 1 leto brezplačne mode«
Splošne določbe
V skladu s temi pravili organizator Ordislo d. o. o., Tomšičeva ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju
organizator), prireja nagradno igro »ORSAY zadeni 1 leto brezplačne mode« (v nadaljevanju nagradna igra).
Za tehnično izvedbo nagradne igre skrbi podjetje Sportina Bled, d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce (v
nadaljevanju: tehnični izvajalec). Nagradna igra poteka od 2. do 15.12. 2013 v trgovinah Orsay po Sloveniji. S
sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec zaveže, da bo spoštoval pravila nagradne igre.
Pogoji sodelovanja in potek nagradne igre
V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnijo
nagradni kupon ter ga oddajo v nagradno skrinjo v eni izmed trgovini Orsay. Navesti bodo morali ime, priimek,
ulico in hišno številko, kraj in poštno številko, datum rojstva, e-mail naslov ter telefon. Posameznik lahko v
nagradni igri sodeluje le enkrat, večkratno sodelovanje se ne bo upoštevalo in ne poveča možnosti za
nagrado.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre ter
zaposleni v Ordislo d. o. o. in zaposleni pri podjetju Sportina Bled, d.o.o., pravna oseba ne more biti
udeleženec nagradne igre.
Nagrada
Izmed vseh sodelujočih se ob koncu nagradne igre izžreba nagrajenca, ki bo prejel glavno nagrado: DARILNI
BON ORSAY V VREDNOSTI 1000 €.
Plačilo dohodnine
Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne
druge davčne obveznosti bremenijo prejemnika nagrade. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine in je
v skladu z Zakonom o dohodnini dolžan vrednost nagrade napovedati v dohodninski napovedi za leto 2013.
Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni preko e-naslova ali telefona, ki ga bodo navedli na nagradnem kuponu.
Obveščeni v roku 2 dni po prejemu obvestila tehničnemu izvajalcu nagradne igre prostovoljno posreduje
potrebne osebne podatke, ki so navedeni v Obvestilu o nagradi (ime, priimek, naslov, kraj, emšo, davčna
številka).
V kolikor se nagrajenec ne javi v roku navedenem na obvestilu ali odda napačne podatke, do nagrade ni
upravičen. Nagrado v tem primeru prejme naslednji izžrebani. Ob prejemu nagrade nagrajenec predloži
osebni dokument in podpiše izjavo.
V skladu z Zakonom o davčnem postopku organizator nagrade ne bo izročil izžrebani osebi, če ne bo pridobil
njenih zgoraj navedenih podatkov.
Pravice prevzema nagrad ni mogoče prenesti na tretjo osebo, razen če je nagrajena oseba mladoletna oz.
oseba z omejeno poslovno sposobnostjo. V tem primeru se prevzem nagrad ureja z enim od staršev oziroma
zakonitim zastopnikom, ki se zaveže skupaj z nagrajencem, da bo prevzel nagrado v skladu s pravili nagradne
igre.
Organizator ter tehnični izvajalec ne odgovarjata, če se nagrajenec v določenem roku ne odzove na vabilo.
Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.
Žrebanje
V žrebanju sodelujejo vsi, ki so se v nagradno igro vključili, ko so v eni izmed trgovin Orsay oddali nagradni
kupon. Žrebanje bo v prostorih podjetja Ordislo d. o. o., Tomšičeva ulica 3, 1000 Ljubljana pod nadzorom
tričlanske komisije. Predsednik komisije pripravi zapisnik izžrebanih nagrajencev. Nagrajenci bodo 18. 12.
2013 o nagradi obveščen po e-pošti in po telefonu, obvestilo o nagrajencu bo objavljeno tudi na
www.sportina.si . Nagrajenec bo nagrado z osebnim dokumentom lahko prevzel v trgovini Orsay, Citypark.
Odločitev organizatorja igre glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spreminjati.
Odgovornost
Organizator ter tehnični izvajalec ne prevzemata nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi
nastala kot posledica prevzema in uporabe nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri
izrecno strinjajo. Organizator ni odgovoren za prijave, ki so nepopolne ali niso bile prejete, ter za
(ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo sodelujoči.
Končne določbe
Pravila in pogoji nagradne igre so od 2. do 15. 2. 2013 na voljo na spletni strani www.sportina.si ter v
trgovinah Orsay pri blagajni.
Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in
nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov
(Uradni list RS št. 86/2004). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Zbrane osebne
podatke lahko obdeluje za obveščanje o nagradni igri, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov,
za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o
ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene.
Sodelujoča oseba se strinja, da se njeni podatki, če prejme nagrado, objavijo na spletnem mestu
www.sportina.si.
Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v predhodnem odstavku, in
jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.
Organizator ter tehnični izvajalec nagradne igre si pridržujeta pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo
vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne
igre bo tehnični izvajalec sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu www.sportina.si. Za dodatne
informacije se lahko zainteresirani obrnejo na [email protected]
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi
sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v
odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično
tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.
V Lescah, dne 29. 11. 2012

Similar documents