pravila nagradne igre »velika poletna nagradna igra 2015

Transcription

pravila nagradne igre »velika poletna nagradna igra 2015
PRAVILA NAGRADNE IGRE »VELIKA POLETNA NAGRADNA IGRA 2015«
1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE
Ta pravila določajo potek nagradne igre »Velika poletna nagradna igra 2015« in pogoje za
sodelovanje v nagradni igri, ki jo prireja Obnova trgovina d.o.o, Škofova ulica 7, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra traja od 7. 7.2015 do 27.7. 2015.
Žrebanje bo dne 29.7.2015.
2. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, ki bodo v času nagradne igre pravilno odgovorile na nagradno vprašanje in izpolnile
obrazec, ki je na voljo v vseh poslovalnicah Obnova Trgovine ter objavljen na spletni strani
www.obnova.si.
Osebe, ki so povezane z organizacijo in izvedbo nagradne igre in njihovim ožjim ter širšim
družinskim članom, ni dovoljeno sodelovati v nagradni igri in niso upravičeni do nagrad.
3. NAGRADA
Nagrada v tej nagradni igri je:
Vikend paket za 2 osebi v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu:
- 2 nočitvi
- zajtrk
- brezplačen vstop na hotelsko plažo
- brezplačen vstop v hotelski bazen
Veljavnost nagrade (koriščenje darilnega kupona) je do 30.9.2015.
Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo blago.
4. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRAD
Nagrajenec bo izžreban 29.7.2015 v poslovalnici Obnova trgovina, na Štajerski cesti 80, 1231
Ljubljana Črnuče. Njegovo ime in priimek ter izžrebana nagrada bo od datuma žrebanja
objavljena na spletni strani http://www.obnova.si. Nagrajenec bo o prejeti nagradi obveščen
tudi po pošti.
Za nagrade jamči organizator te nagradne igre. Rok za prevzem nagrade je do 20.8.2015.
1
Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da se njegovo ime in priimek ter prejeta
nagrada javno objavijo.
Ob izročitvi nagrade se je nagrajenec dolžan izkazati z osebnim dokumentom, ki se mora
ujemati s podatki o nagrajencu kot so navedeni v zapisniku o žrebanju. V primeru, da se
podatki ne ujemajo, nagrajenec ni upravičen do prevzema nagrade in se nagrada ne podeli.
Pri podelitvi nagrade mora nagrajenec organizatorju nagradne igre sporočiti svojo davčno
številko. Davčno številko organizator potrebuje zaradi obračuna akontacije dohodnine v
skladu z določili Zakona o dohodnini.
5. ŽREBANJE NAGRADE
Žrebanje nagrade opravi in nadzoruje tričlanska komisija, ki jo imenuje organizator. Komisijo
sestavljajo vodja komisije in dva člana. Žrebanje se izvede po naključju ročne izbire iz bobna v
katerem so nagradni kuponi sodelujočih v nagradni igri, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za
sodelovanje.
Komisija o poteku žrebanja vodi zapisnik, v katerega se vpiše:
 Datum in kraj žrebanja
 Prisotne osebe
 Rezultat žrebanja:nagrado, ime in priimek ter točen naslon nagrajenca
 Vse druge pomembne podatke o poteku žrebanja
Zapisnik žrebanja se izdela v enem izvodu in se hrani pri organizatorju nagradne igre.
Žrebanje ni javno. Pred začetkom žrebanja vodja komisije vse prisotne seznani z namenom
nagradne igre in načinom žrebanja nagrad. Žrebanje se zaključi, ko je nagrajenec izžreban.
Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.
6. NEPODELITEV NAGRAD
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade v naslednjih primerih:
Če se pojavi dvom v istovetnosti podatkov nagrajenca
Če se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih oz. da je bil
izžreban v nasprotju s temi pravili
Če se tudi po obvestilu nagrajencu ter ustreznih rezervnih nagrajencih nihče ne odzove na
prevzem nagradne igre, glede na pravila organizatorja nagradne igre
7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Pošiljanje osebnih podatkov sodelujočih v tej nagradni igri je prostovoljno.
Sodelujoči v nagradni igri soglaša z zbiranjem, hrambo in obdelovanjem osebnih podatkov za
marketinške namene ter se strinja, da po elektronski pošti prejema obvestila o akcijah, novih
izdelkih, nagradnih igrah ter za druge trženjske namene. Organizator se obvezuje, da bo
spoštoval in varoval zasebnost sodelujočih v nagradni igri ter bo vse posredovane podatke
2
obravnavala in obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator se
tudi obvezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno za
izvedbo nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost
vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v
zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli
zahteva, da v roku 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegovo osebne podatke za
namene neposrednega trženja, in sicer na e-poštni naslov [email protected]
8. REŠEVANJE SPOROV
V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi s to nagradno igro, je stvarno pristojno sodišče v
Ljubljani.
9. VELJAVNOST IN OBJAVA PRAVIL
Nagradna igra poteka od 7.7.2015 od 27.7.2015, pravila pa so objavljena na spletni strani
www.obnova.si
V Ljubljani, dne 7.7.2015
Obnova trgovina d.o.o.
3

Similar documents