Uprava GENERALI zavarovalnice d.d. Ljubljana, Kržičeva 3, 1000

Transcription

Uprava GENERALI zavarovalnice d.d. Ljubljana, Kržičeva 3, 1000
Uprava GENERALI zavarovalnice d.d. Ljubljana, Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, je 30. 11. 2015 na svoji seji
uprave sprejela naslednja
Pravila in pogoje za sodelovanje v nagradni igri
»Osvoji super nagrado!«
1. člen (splošno)
Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »Osvoji super nagrado« (v nadaljevanju nagradna
igra), ki jo prireja organizator nagradne igre GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva 3, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju zavarovalnica) ter pravila in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.
Namen nagradne igre je promocija GENERALI zavarovalnice d.d. Ljubljana.
2. člen (trajanje nagradne igre)
Nagradna igra poteka od vključno 1. 12. 2015 do vključno 28.2. 2016 na spletni strani
www.zastonjvinjeta.si in preko letakov, ki se bodo uporabljali na različnih promocijah po vsej
Sloveniji.
3. člen (pogoji sodelovanja)
V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije oziroma rezidenti Republike Slovenije,
ki so fizične osebe, starejše od 18 let.
V nagradni igri ne morejo sodelovati organizatorjevi zaposleni in njihovi ožji družinski člani (kamor
štejejo njegov zakonec oz. zunajzakonski partner oz. istospolni partner, otroci oz. posvojenci ter starši
oz. posvojitelji). Navedeni bodo v primeru njihovega sodelovanja v nagradni igri iz žrebanja izločeni, v
primeru izžrebanja katere od teh oseb pa bo žrebanje ponovljeno v roku 3 dni od seznanitve z
zgornjimi okoliščinami.
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da se sodelujoči strinjajo s Pravili in pogoji za sodelovanje v
nagradni igri »Osvoji super nagrado!«, objavljenimi na spletni strani www.zastonjvinjeta.si. Šteje se,
da se sodelujoči z njimi strinjajo s tem, ko skladno z določbami 4. člena teh pravil pravilno odgovorijo
na nagradno vprašanje »Kako do zastonj vinjete«, vpišejo v celoti svoje osebne podatke in obkljukajo
okence 'Strinjam se s pogoji in pravili nagradne igre'.
4. člen (način sodelovanja v nagradni igri)
K sodelovanju v nagradni igri pristopi fizična oseba s tem, da na spletni strani www.zastonjvinjeta.si
ali na letaku označi pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje in izpolni obrazec s svojimi osebnimi
podatki ter se strinja s pravili in pogoji nagradne igre.
5. člen (nagrada)
Organizator nagradne igre bo izmed sodelujočih v nagradni igri izžrebal 1 nagrajenca, ki prejme
glavno nagrado:
- nov avtomobil Toyota Auris TS 1.33 VVt-i Style
Denarno izplačilo nagrade ni možno. Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo nagrado, drugo blago ali
drugo storitev.
6. člen (žrebanje in podelitev nagrade)
Žrebanje bo izvedeno 3. 3. 2016 na sedežu zavarovalnice v prisotnosti tričlanske komisije v sestavi:
predsednica komisije Laura-Breda Ludvig, članica komisije Tjaša Arko in članica komisije Marjana
Bastar.
Žrebanje bo opravljeno med sodelujočimi v nagradni igri, ki izpolnjujejo pogoje skladno s temi pravili.
Rezultati žrebanja bodo objavljeni na spletni strani www.zastonjvinjeta.si. Nagrajenec bo o nagradi
obveščen po e-pošti najkasneje v roku 3 dni od datuma žrebanja. Če se nagrajenec v roku 8 dni po
prejemu elektronskega obvestila o prejeti nagradi na sporočilo ne odzove in potrdi prevzema
nagrade, se šteje, da se je nagradi odpovedal.
Žreb je dokončen in nanj ni možne pritožbe, razen v primeru, ko bi bila izžrebana katera izmed oseb,
ki v nagradni igri ne more sodelovati, oziroma v primeru, da se izžrebani nagrajenec odpove nagradi,
in se žreb ponovi v treh dneh od seznanitve, v skladu s 3. členom Pravil in pogojev za sodelovanje v
nagradni igri: »Osvoji super nagrado!«
Nagrajencu bo nagrada podeljena v marcu 2016.
Vsi dokumenti vezani na nagradno igro se hranijo še 6 mesecev po končani nagradni igri.
7. člen (davčna obravnava izplačila nagrade in ostali stroški)
Skladno z davčno zakonodajo organizator nagradne igre ob izplačilu nagrade za nagrajenca, ki prejme
nagrado iz 5. člena, plača akontacijo dohodnine. V ta namen bo organizator nagrajenca, ki prejme
nagrado, predhodno pozval k predložitvi njegovih podatkov (ime, priimek, naslov), ter EMŠO in
davčne številke, ki se jo nagrajenec zaveže predložiti. Predložitev podatkov je pogoj za izplačilo
nagrade.
V primeru, da nagrajenec podatkov ne posreduje do roka, zapisanega v pozivu zavarovalnice, ki ne
sme biti krajši od 8 dni, se smatra, da nagrade ne želi sprejeti in se ne podeli.
Morebitni ostali stroški, povezani z izplačilom nagrade, so na strani nagrajenca.
8. člen (varstvo osebnih podatkov)
Sodelujoči v nagradni igri prostovoljno soglašajo, da lahko upravljavec osebnih podatkov, organizator,
uporablja njihove osebne podatke (ime, priimek, naslov stalnega in začasnega prebivališča,
telefonska številka, elektronski naslov) za namene ponujanja storitev – trženje in neposredno trženje
ter v zvezi s tem posamezni sodelujoči potrjuje, da je seznanjen:
- s svojo pravico, da od organizatorja lahko pisno zahteva, da mu omogoči vpogled v katalog zbirke
osebnih podatkov; da mu potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne; da mu omogoči
vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj ter mu
omogoči, da jih prepisuje ali kopira; da mu posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki
osebnih podatkov in se nanašajo nanj; da mu posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili
posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mu da
informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o njemu vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o
metodi obdelave; da mu da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se
obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mu pojasni tehnične oziroma logičnotehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo njegovih osebnih
podatkov;
- s svojo pravico, da od organizatorja pisno zahteva, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše njegove
osebne podatke, za katere dokaže, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani
v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse
uporabnike njegovih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke,
preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani;
- da so posredovani osebni podatki resnični in točni;
- da podani osebni podatki ne bodo brez privoljenja podani ali posredovani katerikoli tretji osebi;
- s svojo pravico, da lahko svojo privolitev za uporabo osebnih podatkov prekliče tako, da zahtevo po
izbrisu iz zbirke osebnih podatkov pošlje na naslov organizatorja;
- in se strinja, da se njegovi podatki (ime in priimek, kraj bivanja) v primeru, da je nagrajenec, objavijo
na spletni strani www.zastonjvinjeta.si.
Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre varoval v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
9. člen (jamstvo za izpolnitev ugodnosti)
Za nagrado po teh pravilih jamči zavarovalnica kot organizator te nagradne igre.
10. člen (posebne določbe)
Organizator si pridržuje pravico spremeniti oz. dopolniti ta pravila in pogoje, če to zahtevajo tehnični
ali komercialni vzroki oziroma vzroki na strani javnosti.
Organizator na vsa morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro daje pojasnila preko svojega klicnega
centra na tel. št. 080 70 77.
11. člen (skrbnik)
Skrbnica, ki zagotavlja spremljanje in izvajanje pravil je: Marjana Bastar, 01 47 57 112,
[email protected]
12. člen (veljavnost pravil)
Ta pravila začnejo veljati z dnem 1. 12. 2015.
Vanja Hrovat, predsednica uprave
Gregor Pilgram, član uprave