Splošni pogoji uporabe kartice E.LECLERC

Transcription

Splošni pogoji uporabe kartice E.LECLERC
Splošni pogoji uporabe kartice E.LECLERC
1 / Splošno o kartici in splošnih pogojih
• Kaj je kartica E.LECLERC
Kartica E.LECLERC je kartica zvestobe, na podlagi katere lahko posameznik, ki podpiše pristopno izjavo, pridobiva
določene ugodnosti pri nakupih na navedenih prodajnih mestih na območju Republike Slovenije in v ostalih
trgovinah E.LECLERC, ki sodelujejo v programu zvestobe v državah Evropske unije kot so Francija, Španija in
Portugalska.
• Sprejem splošnih pogojev
Oseba, ki podpiše pristopno izjavo za pridobitev kartice E.LECLERC, izjavlja in se strinja, da je seznanjena s
predmetnimi splošnimi pogoji ter jih v celoti sprejema. Splošni pogoji so dostopni na spletni strani www.e-leclerc.si
ter v nakupovalnih središčih E.LECLERC. V primeru morebitnih sprememb splošnih pogojev, bodo le-te objavljene
na spletni strani www.e-leclerc.si ter na vidnih mestih v nakupovalnih središčih E.LECLERC.
2 / Pogoji za pristop
• Kako pridobim kartico zvestobe?
Kartica E.LECLERC je brezplačna. Pridobite jo brezplačno v nakupovalnem središču E.LECLERC, takoj po oddaji
pravilno izpolnjene pristopne izjave, ki je na voljo v samem nakupovalnem središču E.LECLERC ali na spletni strani
www.e-leclerc.si
• Pogoji za pridobitev kartice zvestobe
A) Kartico E.LECLERC lahko pridobi fizična oseba, starejša od 18 let, ter tako koristi njene ugodnosti, navedene v
pričujočih splošnih pogojih.
B) Kartice E.LECLERC ne morejo pridobiti pravne osebe in samostojni podjetniki.
C) Izbrano nakupovalno središče preda Kartico E.LECLERC imetniku.
D) Izdajateljici in lastnici kartice, družbi RUDNIDIS d.o.o. in MARIDIS d.o.o., se obvezujeta, da bosta pridobljene
podatke o strankah uporabljali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.
3 / Pogoji uporabe
A) Posamezna fizična oseba lahko pridobi samo eno Kartico E.LECLERC. Fizična oseba z istimi podatki (ime,
priimek, rojstni datum, naslov), kot jih že ima obstoječi imetnik kartice E.LECLERC, nove kartice E.LECLERC ne
more pridobiti.
B) Na Kartici E.LECLERC je navedena osebna identifikacijska številka (»Račun«)/črtna koda, ki je ni mogoče
prenesti na drugo osebo.
Kartici E.LECLERC sta priloženi še dve mini-Kartici z enako identifikacijsko številko. Mini-Kartici lahko uporablja
imetnik Kartice ali tretja oseba, ki ji je bila le-ta izročena s strani imetnika kartice E.LECLERC in omogoča
zbiranje oz. koriščenje bonitete/bonov E.LECLERC na glavni Kartici. Za morebitno porabo bonitete na glavni
Kartici s strani tretje osebe odgovarja sam imetnik Kartice.
C) Kartico E.LECLERC lahko uporabljate v vseh trgovinah E.LECLERC, ki sodelujejo v programu zvestobe (seznam
teh trgovin je na voljo na informacijah trgovine in na spletni strani www.e-lecelrc.si
maj 2012
D) Če imetnik svoje Kartice E.LECLERC ni uporabil že več kot 14 mesecev, si nakupovalno središče E.LECLERC, ki je
kartico izdalo, pridržuje pravico do izbrisa vseh informacij, vezanih na zadevno kartico, vključno z vsemi
zbranimi ugodnostmi, in sicer brez predhodnega obvestila imetnika.
E)
Nakazilo bonitet na kartico E.LECLERC je možno samo ob fizični predložitvi Kartice oz. mini-Kartice zvestobe.
Nakazilo bonitet ni možno ob predložitvi črtne kode na mobilnem telefonu ali katerekoli drugače pridobljene
črtne kode.
4 / Ugodnosti vezane na Kartico E.LECLERC, ki jo pokažete na blagajni
A) Kartica E.LECLERC ni plačilna kartica.
B) Kartica E.LECLERC imetniku omogoča različne ugodnosti, ki so navedene v akcijskih letakih, ki jih prejme na
domači naslov ali objavljene na spletni strani www.e-leclerc.si, poslane preko e-pošte ali objavljene v trgovini.
C) Kartica E.LECLERC imetniku omogoča, da po opravljenem nakupu ob predložitvi Kartice na blagajni zbira
nakupovalne bone, t.i. »bone E.LECLERC«.
Boni E.LECLERC so veljavni v nakupovalnih središčih E.LECLERC, ki sodelujejo v programu zvestobe (seznam
trgovin je na voljo na informacijah trgovine in na spletni strani www.e-leclerc.si).
Boni E.LECLERC:
se unovčijo dan po pridobitvi
se lahko unovčijo za vse nakupe, v tujini jih ni možno unovčiti ob nakupu knjig in goriva,
so veljavni 14 mesecev od dneva, ki sledi dnevu njihove pridobitve,
vsi pridobljeni boni E.LECLERC se po preteku 14 mesecev samodejno izbrišejo.
Ponudbe z bonom E.LECLERC so omejene. Fizična oseba lahko kupi največ 6 izdelkov iz tekoče akcije.
D) V primeru vračila blaga, za katerega je kupec prejel bon E.LECLERC, zadevna trgovina E.LECLERC bremeni račun
na imetnikovi Kartici E.LECLERC za znesek bona E.LECLERC, ki ga je imetnik prejel na Kartico in ki je vezan na
vrnjeno blago, za katerega je bila kupcu vrnjena kupnina.
Če je imetnik Kartice E.LECLERC v času od pridobitve bona E.LECLERC do vračila kupnine za vrnjeno blago, za
katerega je prejel bon E.LECLERC, delno ali v celoti ta bon unovčil in je na Kartici E.LECLERC premalo sredstev
za pokritje vračila zneska bona E.LECLERC, pridobljenega z nakupom vrnjenega blaga, se v tem primeru
samodejno zmanjša kupnina, ki se kupcu vrne, za znesek pridobljenega bona.
5 / Izguba, odtujitev ali uničenje Kartice E.LECLERC
V primeru izgube, odtujitve ali uničenja Kartice E.LECLERC se mora imetnik čim prej zglasiti v kateremkoli
nakupovalnem središču E.LECLERC, kjer izpolni in podpiše obrazec Nadomestna kartica E.Leclerc. Ob predložiti
veljavnega osebnega dokumenta in podpisanega obrazca mu bo dodeljena nova kartica E.LECLERC.
Imetniku bodo v primeru odtujitve ali izgube kartice E.LECLERC preneseni vsi boni s stare kartice
E.LECLERC, ki do dneva zaprosila za novo kartico E.LECLERC niso bili unovčeni.
Nakupovalna središča E.LECLERC, posamično ali skupaj, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi nastala v času od
trenutka izgube ali odtujitve do prijave izgube ali odtujitve Kartice E.LECLERC.
maj 2012
6 / Spremembe
• Prekinitev ali sprememba programa zvestobe
Družba E.LECLERC si pridržuje pravico do spremembe ali ukinitve programa zvestobe E.LECLERC (pogoji za pristop,
ugodnosti vezane na Kartico E.LECLERC, …) in/ali pogojev uporabe Kartice E.LECLERC. O slednjem vsaj en mesec
vnaprej obvesti imetnike Kartice E.LECLERC na spletni strani www.e-leclerc.si, po e-pošti in v nakupovalnih
središčih E.LECLERC.
Nobena sprememba, vključno s prekinitvijo programa zvestobe, imetniku ne daje pravice do zahteve po kakršnikoli
odškodnini.
• Sprememba Splošnih pogojev
Skupina E.LECLERC si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pričujoče splošne pogoje, brez predhodnega
obvestila.
Imetnik Kartice E.LECLERC lahko informacije o morebitnih spremembah splošnih pogojev pridobi na www.eleclerc.si in v kateremkoli nakupovalnem središču E.LECLERC, kjer mu bodo izročili posodobljene splošne pogoje.
• Neupoštevanje pravil ali zloraba Kartice E.LECLERC
Skupina E.LECLERC in nakupovalna središča E.LECLERC, skupaj ali posamezno, ne prevzemajo nikakršne
odgovornosti za primer zlorabe Kartice E.LECLERC ali pridobljenih bonov E.LECLERC.
Pridržujejo si pravico do uvedbe potrebnih ukrepov za primer nepravilne rabe ali zlorabe Kartice E.LECLERC in miniKartic, ki so priložene imetniku ob vlogi za kartico E.LECLERC.
Vsako neupoštevanje splošnih pogojev in poneverba informacij, posredovanih središčem E.LECLERC, ima za
posledico izbris imetnika iz programa zvestobe E.LECLERC ter preklic njegovih bonov E.LECLERC in ugodnosti,
pridobljenih do datuma izbrisa.
Družbi Rudnidis d.o.o. in Maridis d.o.o. nista dolžni preverjati identitete imetnika kartice E.LECLERC.
Imetnik kartice je dolžan spremembo podatkov, ki jih je kot obvezne izpolnil na pristopni izjavi, sporočiti v roku 15
dni od nastanka spremembe. Sprememba se lahko sporoči ustno v nakupovalnih središčih E.LECLERC s predložitvijo
osebnega dokumenta ali s podpisano izjavo. Spremembe bodo upoštevane v roku 30 dni od podaje sporočila o
spremembi.
Nakupovalna središča E.LECLERC, posamično ali skupaj, ne odgovarjajo za škodo, ki bi lahko nastala iz naslova
napačno posredovanih podatkov.
7 / Zbiranje osebnih podatkov
Oseba, ki podpiše pristopno izjavo za pridobitev kartice E.LECLERC, s podpisom poda soglasje izdajatelju, da lahko
pridobljene podatke preveri, jih elektronsko obdela, hrani ter uporablja za potrebe izdelave analiz ter za namene
ponujanja blaga in storitev (neposredno trženje).
Podatki, obvezni za pristop h kartici E.LECLERC, so na pristopni izjavi označeni z zvezdico. Imetnik kartice odgovarja
za resničnost in točnost podatkov na kartici.
Izdajatelj bo vse podatke, ki mu jih je imetnik kartice posredoval na pristopni izjavi, obdeloval, hranil in uporabljal
skladno z vsemi pravili varstva osebnih podatkov. Podatki se bodo uporabljali za namene izdelave trgovinske
statistike ter analiz, podatki o nakupih pa se bodo zbirali tudi z namenom spremljanja potreb po prodajnih
storitvah in proizvodih ter za namen ponujanja blaga in storitev imetnikom kartic. Slednji bodo skupaj s podatki, ki
jih je imetnik kartice posredoval ob podpisu pristopne izjave, shranjeni v ustreznih bazah, skladno s pravili varstva
osebnih podatkov.
maj 2012
Skladno s 30. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov lahko imetnik kartice zahteva vpogled v katalog zbirke
svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje E.LECLERC.
Imetnik kartice lahko kadarkoli zavrne uporabo in obdelavo ter hrambo njegovih podatkov, zbranih s pristopno
izjavo. Pisno zahtevo lahko poda imetnik kartice sam, in sicer osebno v nakupovalnih središčih E.LECLERC s
predložitvijo osebnega dokumenta. Posledica bo prenehanje članstva v programu zvestobe E.LECLERC, imetnik pa
je dolžan vrniti tudi kartico E.LECLERC, in sicer najkasneje 3 dni po podaji le-te. Izvajalec se zaveže, da bo v roku 15
dni od prejema zahteve preprečil uporabo podatkov imetnika kartice za potrebe izdelave analiz ter za namene
ponujanja blaga in storitev. O tem bo v 5 dneh pisno obvestil posameznika, ki je to zahteval. Nekdanji imetnik
kartice na tej podlagi ne bo več deležen popustov ter ugodnosti, ki izhajajo iz naslova imetništva kartice.
Imetnik se s podpisom pristopne izjave strinja, da se s prenehanjem članstva v programu zvestobe E.LECLERC
neporabljeni boni E.LECLERC samodejno izbrišejo. Denarno nakazilo ali izplačilo neporabljenih bonov E.LECLERC v
gotovini ni možno.
Imetnik kartice, ki ne želi več prejemati informacij o posebnih ponudbah trgovin E.LECLERC, katere je zahteval z
izpolnitvijo pristopne izjave, ima možnost podaje odjave, ki jo poda pisno na informacijah v nakupovalnih središčih
E.LECLERC s predložitvijo osebnega dokumenta, pri čemer pa se izdajatelj zaveže, da bo odjavo opravil v roku 15
dni od prejema slednje. Prav tako se izdajatelj zaveže, da bo v roku 5 dni pisno obvestil posameznika, ki je to
zahteval.
• Točnost podatkov
Imetnik Kartice E.LECLERC zagotavlja, da so vse podane informacije točne in nosi vso odgovornost za napačne,
nepopolne ali zastarele informacije, ki bi zanj pomenile izgubo ugodnosti, vezanih na Kartico E.LECLERC.
8 / Komuniciranje
Nakupovalno središče E.LECLERC bo imetnike kartic o svojih novostih, ugodnostih ter anketah obveščalo preko
kontaktov, ki jih bodo posredovali imetniki kartic. Z imetniki kartic, ki so tuji državljani, pa bo nakupovalno središče
E.LECLERC komuniciralo izključno preko elektronske pošte.
9 / Končne določbe
Navedena splošna pravila poslovanja veljajo za imetnike novih – oranžnih kartic E.LECLERC.
Za imetnike starih – modrih kartic E.LECLERC veljajo splošna pravila poslovanja s kartico, ki so navedena na
pristopnici in so jih imetniki ob podpisu prejeli skupaj s kartico E.LECLERC.
Imetnik kartice E.LECLERC ter izdajatelj si bosta prizadevala sporazumno reševati morebitna nesoglasja. V primeru,
da to ne bi bilo mogoče, je za reševanje spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Predmetni splošni pogoji veljajo od 30.5.2012 dalje do spremembe oz. preklica ter v celoti nadomestijo pravila
poslovanja družb Rudnidis d.o.o. in Maridis d.o.o.
Rudnidis d.o.o. in Maridis d.o.o.
Jean-François Higonet
maj 2012