hypo-alpe-adria.si

Transcription

hypo-alpe-adria.si
6.2.
PayLife je prav tako upravičena, da namesti druge sisteme za pošiljanje zahtevkov o
stanju dobroimetja in/ali podatkih o prometu. Takšni sistemi bodo objavljeni na
spletnem naslovu, ki je naveden v 1. odstavku 6. člena oziroma na naslovu, ki je
posredovan imetniku kartice v drugi ustrezni obliki.
6.3.
Pristojbina za zahtevek o stanju dobroimetja in/ali podatkih o prometu iz 1. in 2.
odstavka 6. člena je navedena v 4. odstavku 16. člena.
6.4.
Priporočljivo je, da imetnik kartice dobroimetje na predplačniški kartici preveri po vsaki
transakciji ter tako ugotovi, če stanje ustreza izvedenim transakcijam, ter da shrani
tako pridobljene podatke. Vse pritožbe je potrebno nemudoma posredovati PayLife v
pisni obliki, pritožba mora vsebovati vse podatke o transakciji, in sicer najkasneje v 42ih dneh po izvedbi transakcije. Kršitev te obveznosti obveščanja lahko povzroči
zmanjšanje zahtevka proti PayLife. V vsakem primeru pa za te zahtevke proti PayLife
velja enoletni rok zastaranja, razen če zakonska določila ne določajo krajšega roka
zastaranja.
Splošni poslovni pogoji za predplačniške kartice za ponovno
polnjenje EuroBasket Card
Ti Splošni poslovni pogoji urejajo razmerja med imetnikom predplačniške kartice EuroBasket
Card za ponovno polnjenje (v nadaljevanju: predplačniška kartica) na eni strani in PayLife
Bank GmbH (v nadaljevanju: PayLife) na drugi strani.
1. člen Definicije
1.1.
Predplačniška kartica:
Predplačniška kartica, ki jo izda PayLife za izvajanje plačil in dvigov gotovine samo do
zneska, ki je že predhodno naložen na kartici (7. člen). Plačila se lahko izvajajo na
podlagi predložitve predplačniške kartice oziroma, ko imetnik kartice poda svoj podpis
ali vnese ustrezno številko PIN.
1.2.
Osebna identifikacijska številka (številka PIN):
Številka PIN je kombinacija številk, ki jo imetnik kartice prejme skupaj s predplačniško
kartico. Številka PIN omogoča uporabo predplačniške kartice za dvige gotovine in
plačila. Številka PIN ne sme biti znana nikomur drugemu, razen imetniku kartice (4.
točka 1. člena). Opozorilo: številka PIN mora biti zaupna. Ne sme se jo zapisati, še
zlasti ne na predplačniško kartico. Z uporabo številke PIN imetnik kartice zagotovi, da
kartice ne morejo uporabljati tretje osebe. Številke PIN ni dovoljeno razkrivati tretjim
osebam, še zlasti ne zaposlenim pri PayLife.
7. člen Nalaganje in praznjenje/prenos med obdobjem veljavnosti
Predplačniško kartico je mogoče dnevno polniti z zneski med 10,00 EUR in 5.000,00
EUR do skupne vrednosti 5.000,00 EUR.
7.1.
Opozorilo: treba je upoštevati, da se predplačniško kartico lahko napolni do najvišje
vrednosti 5.000,00 EUR. Če je v okviru enega postopka nalaganja presežena najvišja
dovoljena vrednost, potem se celoten znesek vrne imetniku kartice. Zato se imetnikom
kartic priporoča, da pred vsakim nalaganjem preverijo stanje dobroimetja na kartici v
skladu s 6. členom. Le v izjemnih primerih, npr. če se predplačniška kartica uporabi pri
trgovcu kot varščina in je v tem vmesnem času izvedeno nalaganje, je lahko stanje na
kartici višje.
Kontrolna številka kupca:
Kontrolna številka se imetniku kartice pisno razkrije skupaj z osebno identifikacijsko
številko oz. številko PIN z namenom identifikacije imetnika kartice za predplačniške
storitve, ki jih PayLife nudi na spletu (npr. zahtevek za stanje naloženega dobroimetja).
Kontrolna številka kupca ne omogoča razpolaganja z naloženimi zneski.
7.2.
Dobroimetje, ki je naloženo na kartico, je na voljo od 9.00 ure na delovni dan banke, ki
sledi dnevu prejema plačila.
1.4.
Imetniki kartic:
Osebe, ki so pridobile predplačniške kartice od družbe PayLife.
7.3.
1.5.
Distribucijska mesta:
Distribucijska mesta so mesta, kjer je možno dobiti predplačniške kartice, ta mesta pa
objavi Hypo na spletnem mestu www.hypo-alpe-adria.si.
Celotno dobroimetje ali del tega, ki je na voljo na predplačniški kartici, se lahko kadar
koli prenese nazaj prek PayLife v času veljavnosti kartice. PayLife bo prenesla
ustrezen znesek na račun, ki je odprt pri kreditni inštituciji znotraj evrskega območja, o
katerem je posredoval imetnik kartice. Provizija za prenos je določena v 6. odstavku
16. člena.
1.6.
Storitev MasterCard:
Storitve Maestro/MasterCard predstavljajo globalen sistem plačil in dvigov gotovine, ki
omogoča izvedbo transakcij na bankomatih (v nadaljevanju: bankomati) ter
negotovinska plačila trgovskim in storitvenim podjetjem (v nadaljevanju: trgovci) s
pomočjo predplačniških kartic.
7.4.
Na naložene zneske se obresti ne obračunavajo.
1.3.
1.7.
Plačilni terminali:
So podatkovni terminali, ki se nahajajo pri trgovcih, prav tako so to terminali z
osebnimi podatki (za vse se v nadaljevanju uporabi izraz POS-terminal).
8. člen Obveznosti in odgovornost imetnika kartice
8.1.
Pri uporabi kartice bo imetnik kartice upošteval pogoje za njeno izdajo in uporabo, ki so
določeni v teh Splošnih poslovnih pogojih. Nemudoma po prejemu kartice bo moral
imetnik poskrbeti za vse ustrezne varnostne ukrepe, da bi zaščitil kartico in številko
PIN pred nepooblaščenim dostopom.
8.2.
V tem postopku se imetnik kartice zavezuje, da bo predplačniško kartico hranil na
varnem mestu ter ločeno od številke PIN, ki mora ostati zaupna. Kot neustrezno
hranjenje kartice se še zlasti šteje naslednje:
2. člen Sklenitev pogodbe
Kartična pogodba se smatra kot sklenjena, ko je predplačniška kartica predana imetniku
kartice (1. odstavek 864. člena splošnega avstrijskega Civilnega zakonika). Imetnik kartice
mora predplačniško kartico nemudoma podpisati na ustreznem polju za podpis, kar pomeni,
da mora biti podpis identičen podpisu na prošnji za pridobitev kartice. Imetnik kartic prejme
predplačniško kartico skupaj s številko PIN. V tem trenutku na predplačniški kartici še ni
dobroimetja. Imetnik kartice mora uničiti vse dokumente, kjer je razkrita številka PIN, preden
naloži denar na predplačniško kartico.




3. člen Veljavnost predplačniške kartice
3.1.
Na predplačniški kartici sta navedena mesec in leto poteka veljavnosti kartice. Kartica
velja do konca meseca, ki je naveden na predplačniški kartici.
3.2.
Po preteku veljavnosti predplačniške kartice imetnik kartice ne more uporabljati
predplačniške kartice v skladu s 4. členom. Vendar pa ima možnost, da znesek, ki je
še na kartici, v skladu z 2. odstavkom 14. člena prenese na novo predplačniško kartico
(za katero se sklene nova kartična pogodba).
Pri uporabi številke PIN in podatkov o kartici je potrebno zagotoviti, da le-te ne morejo
izslediti tretje osebe.
8.3.
4. člen Možnosti uporabe predplačniške kartice
4.1.
Imetnik kartice lahko
4.1.1.
dviga denar do zneska, ki je naložen na predplačniški kartici, in sicer s pomočjo vnosa
številke PIN na bankomatih doma in v tujini, ki so označeni z logotipom
Maestro/MasterCard, in
4.1.2.
izvaja negotovinska plačila na plačilnih terminalih, ki so označeni z logotipom
Maestro/MasterCard, in sicer za dobave in storitve domačih in tujih trgovcev, ki
omogočajo storitve Maestro/MasterCard s predplačniškimi karticami, in z vnosom
številke PIN ali s svojim podpisom do zneska, ki je naložen na kartici. Z vnosom
številke PIN in pritiskom na tipko »OK« oziroma s podpisom tako imetnik kartice
nepreklicno poda navodila PayLife, da plača fakturirani znesek ustreznemu trgovcu.
PayLife mora tako naročilo tudi takoj sprejeti;
4.1.3.
izvaja plačila za prodajo na daljavo v skladu z ustreznimi določili in tehničnimi sistemi.
4.2.
PayLife ne more vplivati na posamezne trgovce glede sprejemanja predplačniških
kartic. V posameznih primerih lahko tehnične pomanjkljivosti vodijo do neuspešnih
transakcij.
4.3.
PayLife odgovarja za nadomestilo škode, ki jo lahko utrpi imetnik kartice, če
njegova/njena kartica ni sprejeta oziroma zaradi tehničnih pomanjkljivosti, če so te
pomanjkljivosti nastale po krivdi PayLife.
4.4.
Če imetnik kartice neustrezno ravna z bankomatom, le-ta lahko odvzame
predplačniško kartico zaradi varnostnih razlogov. Imetnik kartice soglaša s takšnim
varnostnim mehanizmom.
hranjenje predplačniške kartice na način, ki omogoča nepooblaščen in
enostaven dostop tretjih oseb;
zapis številke PIN, še zlasti na samo predplačniško kartico;
uporaba predplačniške kartice in podatkov o kartici za namene, ki niso plačilne
transakcije;
posredovanje predplačniške kartice ali podatkov o kartici tretjim osebam, razen
za namene izvedbe plačila v takšnem obsegu, ki je absolutno potreben za takšno
plačilo, in sicer pri trgovcu ali njegovih zaposlenih; v nobenem primeru številka
PIN ne sme biti razkrita.
Ko imetnik kartice ugotovi, da so kartica oziroma podatki o kartici izgubljeni, ukradeni,
zlorabljeni ali na kakršen koli drug način nepooblaščeno uporabljeni, mora imetnik
kartice nemudoma obvestiti PayLife, pri čemer ne sme razkriti številke PIN osebju
PayLife. Za namene takšnega obveščanja je mogoče kontaktirati PayLife na telefonsko
številko, ki je na voljo vse dni v tednu (24/7) (1. odstavek 9. člena).
8.4.
Če imetnik kartice ugotovi, da je bil neki plačilni postopek nepooblaščeno izveden
oziroma je bil izveden na neustrezen način, mora o tem nemudoma obvestiti PayLife,
če želi, da PayLife ta plačilni postopek uredi.
8.5.
Odgovornost za nepooblaščene plačilne postopke:
8.5.1.
V primeru nepooblaščenega plačilnega postopka bo družba PayLife imetniku kartice
povečala dobroimetje za znesek, ki je vključen v nepooblaščeni plačilni postopek, in
sicer nemudoma po tem, ko je družba PayLife obveščena o tem dejstvu. V teh
primerih se znesek na predplačniški kartici poviša za to dobroimetje.
8.5.2.
Če nepooblaščeni plačilni postopek temelji na zlorabi predplačniške kartice ali
podatkov kartice, je imetnik kartice odgovoren za povrnitev celotne škode družbi
PayLife, če je bila škoda povzročena PayLife zaradi nepooblaščenega plačilnega
postopka, kjer je imetnik kartice omogočil tak postopek na goljufiv način ali zaradi
namerne in zelo malomarne kršitve enega ali več določil teh Splošnih poslovnih
pogojev, ki se nanašajo na izdajo in uporabo predplačniške kartice ali podatkov o
kartici. Če je imetnik kartice te obveznosti in določila kršil na manj malomaren način,
potem je njegova/njena obveznost za povrnitev škode omejena na 150,00 EUR. Če se
odgovornost za izgubo ali škodo proporcionalno razdeli med PayLife in imetnika
kartice, potem se mora to obravnavati kot vrsta neprenosljivih varnostnih značilnosti in
okoliščin, v katerih se je izguba, kraja ali zloraba plačilnih instrumentov zgodila.
8.5.3.
Če do nepooblaščene uporabe predplačniške kartice ali podatkov o kartici pride po
tem, ko je imetnik kartice obvestil PayLife o izgubi, kraji, zlorabi ali drugi
nepooblaščeni uporabi predplačniške kartice ali podatkov o kartici, 2. točka 5.
odstavka 8. člena ne velja.
5. člen Nesoglasja med imetnikom kartice in trgovcem
9. člen Blokada
Imetnik kartice lahko razjasni nesoglasja glede konkretnega posla (na primer glede
fakturiranega zneska ali garancij) le neposredno s trgovcem. PayLife ne prevzema
odgovornosti, ki bi izhajala iz konkretnega posla, sklenjenega med imetnikom kartice in
trgovcem.
9.1.
Imetnik kartice lahko kadar koli zahteva blokiranje predplačniške kartice. V primerih,
navedenih v 3. odstavku 8. člena, je imetnik kartice dolžan zahtevati blokado svoje
kartice. Za ta namen je pri PayLife na voljo telefonska številka +43/1/717 01- 6101, ki
je mednarodno dosegljiva in je na voljo vse dni v tednu, 24 ur na dan. V obeh primerih
mora PayLife kartico blokirati.
9.2.
PayLife lahko blokira predplačniško kartico brez sodelovanja imetnika kartice, če
9.2.1.
blokado opravičujejo objektivni razlogi v zvezi z varnostjo predplačniške kartice,
podatkov o kartici ali sistemov, ki se uporabljajo s kartico, ali
6. člen Informacije o stanju dobroimetja na predplačniški kartici in obveznosti
obveščanja
6.1.
Imetnik kartice lahko kadar koli pošlje zahtevek za stanje o dobroimetju in/ali podatke
o prometu s svojo predplačniško kartico, in sicer tako, da vnese svojo kontrolno
številko kupca na spletnem mestu družbe Hypo: www.hypo-alpe-adria.si .
9.2.2. obstaja sum nepooblaščene ali goljufive uporabe predplačniške kartice ali podatkov o
kartici.
9.3.
Stroški blokade (5. odstavek 16. člena):
9.3.1. Blokada je brezplačna za imetnika kartice v primerih, navedenih v 1. in 2. točki 2.
odstavka 9. člena, če je kartica še veljavna.
16.5.
Na blokado: EUR 15.00
16.6.
Za prenos dobroimetja : EUR 2.00,
Če imetnik kartice
16.6.1. zahteva prenos pred pretekom veljavnosti pogodbe,
9.3.2.
V primerih, opisanih v 1. odstavku 9. člena, imetnik kartice nosi vse stroške blokade.
16.6.2. prekine pogodbo pred pretekom 3-letne veljavnosti pogodbe (14. člen),
9.4.
Če je predplačniška kartica blokirana, smejo trgovci kartico zadržati. Imetnik kartice se
s tem strinja.
9.5.
Kartice, ki je bila prijavljena kot izgubljena ali ukradena, in ki se kasneje zopet pridobi,
imetnik kartice ne more več uporabljati, zato se pošlje PayLife kot odpovedana kartica.
16.6.3. zahteva prenos po več kot enem letu po preteku pogodbenega razmerja (14. člen).
Če se prenos izvede na račun, ki je odprt pri tuji kreditni inštituciji, in če niso znani
podatki BIC in IBAN, potem imetnik kartice plača tudi dodatne stroške, ki jih
zaračunavajo kreditne inštitucije, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v 1., 2. in 3. točki 6.
odstavka 16. člena.
10. člen Nadomestna kartica
16.7.
Strošek obdelave: 1,5 %.
Če predplačniška kartica ni več uporabna za plačilne transakcije ali če je takšna kartica
blokirana, PayLife izda nadomestno kartico imetniku kartice na podlagi prošnje za takšno
kartico, dobroimetje na kartici, ki je postala neuporabna oziroma je bila blokirana, pa se
prenese na nadomestno kartico.
16.8.
Primerljiv menjalni tečaj, kot je določeno v 11. členu: prodajni tečaj za tuje valute
UniCredit Bank Austria AG.
16.9.
Imetnik kartice nosi stroške za uporabo komunikacijskih medijev na daljavo.
11. člen Tuja valuta
11. člen Dodatna opozorila
11.1
11.2.
PayLife vse transakcije, ki se izvajajo s predplačniško kartico, poravna v evrih. Računi,
ki se plačujejo trgovcu v tuji valuti, se pretvorijo v evre v skladu z menjalnim tečajem,
kot ga izračuna PayLife in ki je na voljo na spletnem mestu PayLife www.prepaidkarten.at. PayLife zagotavlja, da bo menjalni tečaj enak oziroma boljši za imetnika
kartice kot primerljiv menjalni tečaj, ki je določen v 9. odstavku 16. člena za isto valuto
in za isti dan. Če za isti dan primerljivi podatki niso na voljo, potem se uporabi tečaj za
predhodni koledarski dan.
17.1.
Nekatera prodajna mesta, katerih storitve se plačajo s pomočjo predplačniške kartice,
lahko zaračunavajo dodatno provizijo za svoje storitve (npr. bankomati v ZDA). To je
prepovedano na lokalni ravni in je izven nadzora PayLife. Zato priporočamo, da pred
izvedbo transakcije pridobite informacije o možnih dodatnih provizijah.
17.2.
PayLife za namene preprečevanja zlorabe vaših podatkov zagotavlja varne sisteme v
skladu s tehničnimi sredstvi, ki so na voljo za uporabo kartice za izvajanje plačil prek
spleta. Prosimo, da uporabljate le te sisteme! Plačila, ki jih izvajate brez uporabe teh
sistemov, lahko vodijo do škode in tako predstavljajo vašo krivdo.
17.3.
Nekateri trgovci (zlasti tuji) sprejemajo kartice za plačilne namene samo, če
imetnik kartice predloži tudi osebni dokument (npr. uradni osebni dokument s
fotografijo). Zato PayLife vsem imetnikom kartic priporoča, da imajo pri sebi
tudi uradni osebni dokument s fotografijo. PayLife imetnikom kartic priporoča,
da imajo pri sebi tudi druga plačilna sredstva, še zlasti med potovanji v tujino.
Za izvedbo transakcij v tuji valuti PayLife lahko zaračunava provizijo za obdelavo, ki je
določena v 8. odstavku 16. člena.
12. člen Zahtevki za odplačilo
V vsakem primeru zahtevek za odplačilo dobroimetja na predplačniški kartici preneha veljati
po enem letu, odkar začne teči na datum, ko poteče veljavnost predplačniške kartice.
13. člen Spremembe Splošnih poslovnih pogojev, obseg storitev in pristojbine
13.1
Vse spremembe teh Splošnih poslovnih pogojev, obsega storitev in provizij bodo
posredovane imetniku kartice na naslov, ki ga je nazadnje posredoval v pisni obliki. To
obvestilo bo posredovano v papirnati obliki ali na drugemu mediju za trajno
shranjevanje podatkov, če je imetnik kartice takšno vrsto komunikacije predhodno
potrdil.
13.2.
Upošteva se, da imetnik kartice spremembe sprejema, če v dveh mesecih po prejemu
obvestila o spremembah pisno ne ugovarja.
13.3.
Ko PayLife pošlje obvestila o spremembah, mora pisno tudi opozoriti na dvomesečno
časovno obdobje za ugovor in na razlago ravnanja imetnika kartice. Tako je imetnik
kartice obveščen, da če ne pošlje ugovora v določenem časovnem obdobju, to
pomeni, da sprejema spremenjene poslovne pogoje. PayLife se zavezuje, da bo
imetnika kartice obveščala o tem, da je upravičen do brezplačne prekinitve kartične
pogodbe s takojšnjim učinkom pred uveljavitvijo spremembe.
13.4.
Za razliko od določb, navedenih v 1. do 3. odstavku 13. člena, pa PayLife sme
uveljaviti spremembe menjalnih tečajev brez predhodnega obvestila imetniku kartice,
če se referenčni menjalni tečaj spremeni v skladu z 9. odstavkom 16. člena.
14. člen Veljavnost pogodbe/prenosa po prenehanju pogodbe
14.1.
Ta pogodba začne veljati ob predaji predplačniške kartice imetniku kartice in velja za
obdobje treh let. Pogodba pa preneha veljati najkasneje ob preteku roka veljavnosti, ki
je naveden na predplačniški kartici (1. odstavek 3. člena).
14.2.
Če je po preteku veljavnosti pogodbe na predplačniški kartici dobroimetje, ima imetnik
kartice pravico, da zahteva izplačilo tega dobroimetja, pri čemer mora posredovati
številko računa, ki je odprt pri kreditni inštituciji v evrskem območju. Če se takšno
izplačilo zahteva več kot eno leto po preteku veljavnosti pogodbenega razmerja (1.
odstavek 14. člena), mora imetnik kartice plačati provizijo za izplačilo v skladu s 6.
odstavkom 16. člena.
15. člen Splošna določila
15.1.
Spremembe naslova:
Imetnik kartice mora PayLife pisno obvestiti o vsaki spremembi svojega naslova (tudi
elektronskega naslova). Če imetnik kartice spremeni svoj naslov (elektronski naslov) in
te spremembe ne posreduje PayLife, potem vsaka izjava, ki jo PayLife pošlje imetniku
kartice, učinkuje v času, ko je dejansko poslana na znani naslov imetnika kartice
(elektronski naslov), ki še ni spremenjen (sprememba elektronskega naslova) in v
času, ki velja za redno poštno pošiljko.
15.2.
V primeru, če določila te pogodbe postanejo zakonito neučinkovita ali neveljavna v
času veljavnosti pogodbe, to ne vpliva na zakonito učinkovitost ostalih določil. V tem
primeru bosta pogodbeni stranki zakonito neučinkovito določilo (določilo, ki je postalo
zakonito neučinkovito) nadomestili z učinkovitim in veljavnim določilom, ki ima enak
gospodarski učinek kot predhodno določilo, če je to možno in zakonito sprejemljivo.
15.3.
Pogodbeni stranki soglašata, da se uporabi avstrijsko pravo, z izjemo kolizijskih
predpisov po mednarodnem zasebnem pravu, z upoštevanjem obveznih pravil o
varstvu potrošnikov, ter v skladu s Konvencijo ZN o pogodbah pri mednarodni prodaji
blaga.
15. člen Pristojbine
Za uporabo predplačniške kartice se zaračunavajo naslednje pristojbine:
16.1. Izdaja predplačniške kartice:EUR 7.00
16.2.
Ponovno polnjenje 1,35 % od zneska polnjenja
Najmanj 1,50 EUR, največ 22,00 EUR
16.3.
Za posamezen dvig gotovine, provizija za transakcijo: EUR 3.50
16.4.
Za posamezen zahtevek o stanju dobroimetja ali o podatkih o prometu EUR 0,25.
Zahtevki, izvedeni prek spleta (www.prepaid-karten.at), so brezplačni.
Verzija oktober 2012 / tisk avgust 2013