Pravila konto 16.7.2012 - E

Transcription

Pravila konto 16.7.2012 - E
Na podlagi določb 10. člena Uredbe o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri
trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 70/00, 38/09) in drugega odstavka 7.
člena Poslovnika o delu uprave, ki ga je sprejela uprava družbe dne 09.09.2008, je uprava družbe
Športna loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 22, na svoji seji dne 16.07.2012
sprejela
PRAVILA O POSLOVANJU S KONTOM
Pravila o poslovanju s kontom (igralnim računom) so del celotnega tehnološkega postopka za
posamezne igre, do katerih Športna loterija in igre na srečo d.d. (v nadaljnjem besedilu: prireditelj)
omogoča dostop s pomočjo različnih medijev po elektronskih in drugih komunikacijskih poteh.
I. UVODNE DOLOČBE
Pravila o poslovanju s kontom so obvezujoča za osebe, ki koristijo konto za plačevanje storitev
prireditelja (v nadaljnjem besedilu: imetnik), prireditelja, ki skrbi za delovanje konta, in osebe, ki jih
prireditelj pooblasti za sprejem vplačil in izplačil vezanih na uporabo konta ter evidentiranje novih
imetnikov (v nadaljnjem besedilu: prodajalec).
II. KONTO
Konto je račun, na katerem ima imetnik denarna sredstva za namene igranja iger na srečo in za
plačevanje drugih storitev prireditelja. Z denarnimi sredstvi na kontu upravlja imetnik. Sredstva na
kontu se ne obrestujejo.
Nakup iger na srečo preko konta je omogočen le osebi, ki je že dopolnila 18 let.
Vsako transakcijo sredstev na konto, ki je posledica pomote, napake oziroma drugega dejavnika,
lahko prireditelj samostojno popravi. Tovrstne transakcije morajo biti razvidne na kontu, imetnik pa
ima pravico, da od prireditelja pridobi pojasnila v zvezi s popravki. V primeru, ko je imetnik porabil
neupravičeno nakazana sredstva, ima prireditelj pravico do izterjave teh sredstev. V primeru, ko je
imetnik porabil neupravičeno nakazana sredstva in saldo na kontu po popravku prireditelja izkazuje
negativno stanje, se plačevanje posamezne storitve lahko opravi šele po tem, ko imetnik poravna
negativno stanje in je na kontu zadosti sredstev za izvedbo želene storitve.
Kadar prireditelj ugotovi usklajeno delovanje več imetnikov kontov, lahko vsem, ki delujejo usklajeno
omeji vplačila ali pa jim konto blokira.
V primeru suma, da en igralec uporablja več kontov ali da konto uporablja v imenu drugega, lahko
prireditelj vse te konte blokira.
Prireditelj si pridržuje pravico, da brez dodatne obrazložitve kadarkoli zapre konto. V kolikor pride do
suma zlorabe konta, suma netočnih ali nepopolnih podatkov ali suma storitve kaznivega dejanja, pa
lahko do razjasnitve primera tudi zadrži izplačilo iz konta.
Prireditelj si pridržuje pravico, da lahko brez dodatne obrazložitve omeji znesek vplačil v igre na
posameznem kontu.
Športna loterija d.d.
stran 1
ODPRTJE IN ZAPRTJE KONTA
Konto se lahko odpre na stavnih mestih, na spletnih straneh prireditelja ali na katerega izmed
načinov, ki jih predvidi prireditelj.
Za odprtje konta je imetnik prireditelju dolžan posredovati identifikacijske podatke, vključno s
številko svojega osebnega transakcijskega računa in davčno številko.
Na stavnem mestu je potrebno predložiti identifikacijski dokument, davčno številko in številko
transakcijskega računa. Na podlagi vnesenih podatkov prodajalec odpre konto, imetniku konta pa
izda potrdilo o odprtju konta, na katerem je navedeno uporabniško ime za prvo prijavo na konto.
Za prijavo na spletnih straneh prireditelja se izpolni in potrdi elektronsko pristopno izjavo.
Prireditelj ob registraciji ugotavlja in preverja istovetnost igralca po tretji osebi na podlagi davčne
številke pri Davčnem uradu Republike Slovenije. Prireditelj lahko ugotavlja in preverja istovetnost
imetnika na podlagi davčne številke pri Davčnem uradu Republike Slovenije tudi med trajanjem
poslovnega razmerja.
Preko konta se najmanj 67 dni omogoča dostop do informacij o celotnem prometu in stanju na kontu
ter ostalih informacij v povezavi s kontom, ter vpogled v vsebino vplačil v igre. Po preteku 67 dni je
omogočen najmanj vpogled stanja na kontu (saldo).
Imetnik se lahko kadarkoli odloči za zaprtje konta, o čemer pisno ali po elektronski pošti obvesti
prireditelja. Za zaprtje konta mora imetnik prireditelju posredovati svoje osebne podatke ali
elemente prepoznave.
ONEMOGOČEN DOSTOP OZIROMA BLOKADA KONTA
Konto lahko blokira prireditelj ali pa si prepreči dostop do konta imetnik sam, s čimer je onemogočen
dostop do vseh storitev povezanih s kontom.
Če konto blokira prireditelj, potem po pravilnem vnosu elementov prepoznave imetnik prejme
obvestilo z nadaljnjimi navodili.
Če je imetnik pozabil katerega izmed elementov prepoznave, na izbranem mediju izpolni obrazec z
zahtevkom za dodelitev elementov prepoznave. Ob zahtevku se mora obvezno vpisati dva izmed
elementov prepoznave (geslo, uporabniško ime, številko konta ali številko transakcijskega računa).
Manjkajoči element prepoznave imetnik prejme na medij, iz katerega je posredoval zahtevek za
manjkajoče elemente prepoznave.
Če imetnik pozabi ali izgubi vse elemente prepoznave, jih lahko prejme le na osnovi pisnega zahtevka,
naslovljenega na prireditelja, s predložitvijo kopije osebnega dokumenta in/ali številke
transakcijskega računa. Postopek lahko traja do 10 dni.
OSEBNI LIMIT IN SAMOPREPOVED IGRANJA OZIROMA BLOKADA KONTA ZA DOLOČEN ČAS
Imetnik konta ima na voljo izbiro osebnega dnevnega in/ali mesečnega limita vplačila iger. Dnevni in
mesečni limit sta vezana na posamezen koledarski dan oz. mesec. Izbran limit se 72 ur od vnosa ne
more spremeniti.
Športna loterija d.d.
stran 2
Imetnik konta lahko od prireditelja zahteva, da mu najmanj za šest mesecev in največ za tri leta
prepove udeležbo pri igrah na srečo (samoprepoved), ki velja na celotnem območju Republike
Slovenije. Samoprepoved lahko imetnik vloži na strani svojega konta, lahko pa osebno, na sedežu
prireditelja, v delovnem času prireditelja, pri čemer pa mora predložiti identifikacijski dokument in
davčno številko. Samoprepoved v obdobju trajanja imetnik ne more preklicati. Po končanju
samoprepovedi se imetnikov konto samodejno aktivira.
Na podlagi pisnega zahtevka in s predložitvijo kopije osebnega dokumenta in/ali številke
transakcijskega računa prireditelj imetniku njegov konto blokira za izbran določen čas in se v času
blokade ne more aktivirati. Čas trajanja blokade za določen čas je najmanj en mesec. Blokado je
mogoče neomejeno dolgo podaljševati.
Po preteku časa blokade se konto ponovno aktivira.
VPLAČEVANJE NA KONTO
Za vplačilo na konto so na voljo naslednje možnosti:
- bančni spletni plačilni sistem
- mobilni plačilni sistem
- vplačilo na stavnicah
- drugi instrumenti vplačevanja, ki jih določi prireditelj in so opisani na spletnem naslovu
prireditelja.
Pri vplačevanju na stavnicah imetnik prejme potrdilo o vplačilu s kodno oznako. Po vnosu elementov
prepoznave (prijava na konto) in vnosu kodne oznake potrdila o vplačilu, se vplačana sredstva
prenesejo na imetnikov konto.
V kolikor vplačana sredstva na stavnicah v roku dvanajstih mesecev po vplačilu niso prenesena na
konto in imetnik v tem času pri prireditelju ni vložil zahtevka za prenos vplačanih sredstev na konto
(reklamacije), prireditelj sredstva zadrži na svojem računu in jih po preteku dvanajstih mesecev od
datuma vplačila preknjiži v dobro poslovnih prihodkov.
Imetnik na svoj konto lahko vplača največ 1.000,00 € na dan. Vrednost vplačil v posameznem mesecu
je največ 5.000,00 €.
Prireditelj lahko določi najmanjši znesek vplačila, oziroma zneske, pri katerem se transakcija opravi
brez stroškov.
Prireditelj dobitke iz iger preko konta avtomatično pripiše na imetnikov konto. Če je dobitek v
vrednosti, od katere je potrebno plačati davek, se na konto pripiše dobitek, zmanjšan za znesek
davka na dobitke od iger na srečo. Prireditelj na konto pripiše tudi denarne dobitke iz drugih iger, pri
čemer pa se, če je z zakonom tako predpisano, obračuna in odtegne predpisana akontacija
dohodnine.
IZPLAČEVANJE IZ KONTA
Izplačilo iz konta se lahko izvrši le na imetnikov TRR. Izjemoma lahko imetnik pisno zahteva prenos
sredstev iz njegovega konta na konto drugega imetnika. V zahtevi mora navesti vse identifikacijske
elemente obeh kontov ter priložiti kopijo uradnega osebnega dokumenta s sliko.
Prireditelj lahko za izplačila iz konta določi najmanjši znesek, pri katerem se transakcija opravi brez
stroškov.
Športna loterija d.d.
stran 3
Če imetnik želi izplačilo iz konta do višine 1.000,00 €, potem svoj zahtevek poda preko spletne strani,
WAP-a ali terminala (avtomatska nakazila), izplačilo pa se izvede še isti dan, pri čemer je pri prejemu
nakazila potrebno upoštevati postopke in pravila delovanja sistema plačilnega prometa v državi.
Vrednost avtomatskih nakazil v posameznem mesecu je največ 5.000,00 €.
Prireditelj lahko od imetnika konta pred izplačilom iz konta (avtomatsko nakazilo) zahteva dodatno
identifikacijo. V tem primeru se izvede nakazilo najkasneje v roku sedmih (7) delovnih dni od prejema
pisnega zahtevka.
Če imetnik želi izplačilo v višini, ki presega 1.000,00 € v enkratnem znesku, ali ki presega 5.000,00 € v
mesecu, ta sredstva nakaže prireditelj le po predhodni identifikaciji imetnika konta (ročno nakazilo).
Ročno nakazilo izvede prireditelj najkasneje v roku sedmih (7) delovnih dni od identifikacije imetnika
konta.
Imetnik za sredstva, ki jih je vplačal na konto, ne more zahtevati nakazila na svoj TRR še najmanj 45
dni od dneva vplačila.
Če imetnik zahteva nakazilo na svoj TRR po poteku 45 dni od dneva vplačila, mu prireditelj pri izvedbi
te transakcije odtegne stroške v višini 10% od zahtevanega zneska.
Za dobitke iz iger na srečo, ki so bili pripisani na njegov konto, lahko imetnik kadarkoli zahteva, da se
nakažejo na njegov TRR.
Če imetnik zahteva izplačilo iz konta znesek v vrednosti nad 15.000,00 €, prireditelj izvede osebno
identifikacijo imetnika. V tem primeru mora imetnik na sedežu prireditelja osebno predložiti na
vpogled osebni dokument in številko igralnega računa. Podatki, zapisni na osebnem dokumentu in
podatki, zapisani na kontu, se morajo ujemati.
Prireditelj lahko opravi pregled imetnika tako, da v njegovi navzočnosti ugotovi oziroma preveri
njegovo istovetnost z vpogledom v osebni dokument imetnika,če dvomi v verodostojnost predhodno
pridobljenih podatkov o imetniku in kadar v zvezi z imetnikom obstajajo razlogi za sum pranja denarja
ali financiranja terorizma, ne glede na vrednost transakcije.
III. OBVEZNOSTI IMETNIKA
Imetnik je dolžan v celoti in točno posredovati obvezne podatke in skrbeti, da so posredovani podatki
točni tudi ob morebitni spremembi le teh, sicer prireditelj lahko njegov konto blokira.
Prav tako je imetnik dolžan prireditelja opozoriti, v kolikor je opazil neskladje v stanju sredstev na
njegovem kontu.
Imetnik ima lahko odprt samo en konto.
Imetnik je dolžan in odgovoren skrbno hraniti vse elemente prepoznave za uporabo konta in je
odgovoren za vsa sredstva na svojem kontu. Imetnik je dolžan skrbno spremljati stanje sredstev na
svojem kontu.
IV. OBVEZNOSTI PRIREDITELJA
Športna loterija d.d.
stran 4
Prireditelj skrbi za nemoteno delovanje kontov v sistemu, ki ga uporablja za prirejanje iger.
Prireditelj zagotavlja, da so podatki o imetnikih konta in o stanju sredstev na njihovih kontih poslovna
skrivnost ter istočasno skrbi, da se podatki uporabljajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov.
Prireditelj imetniku konta posreduje vsa obvestila, ki so potrebna za upravljanje s kontom in ostale
informacije, ki se nanašajo na delo prireditelja.
Prireditelj zagotavlja, da bo opravil vse finančne transakcije, skladno s temi pravili.
V. OBVEZNOSTI PRODAJALCA
Prodajalec je dolžan od osebe, ki želi odpreti konto, zahtevati uradni osebni dokument s sliko, davčno
številko in številko transakcijskega računa ter druge obvezne podatke na predpisan način posredovati
prireditelju.
Prodajalec imetniku izdaja potrdila o vplačilu na konto, ki jih je imetnik opravil na prodajalčevem
vplačilnem mestu.
Prodajalec zagotavlja, da bo podatke o imetnikih konta varoval skladno z zakonom o varovanju
osebnih podatkov, vse transakcije na kontu pa kot poslovna skrivnost, in da teh podatkov v nobenem
primeru ne bo razkril tretji osebi.
VI. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Prireditelj zagotavlja, da bo varoval osebne podatke imetnikov konta skladno z zakonom o varstvu
osebnih podatkov in mednarodnim standardom, ki ureja področje varovanja informacij, dostop do
podatkov pa bo omogočen le pooblaščenim osebam. Osebni podatki ne bodo razkriti tretjim osebam,
razen v obsegu in na način, ki jih določa zakon.
Imetnik z odprtjem konta pooblašča prireditelja, da hrani njegove osebne podatke in skrbi za njihovo
varnost. S posredovanjem neobveznih podatkov dovoljuje prireditelju, da podatke uporablja v
namene obveščanja in sodelovanja v dodatnih igrah.
VII. KONČNE DOLOČBE
Prireditelj ni odgovoren za kakršnokoli zlorabo konta.
Prireditelj ne odgovarja za motnje in prekinitve na telekomunikacijskih in internetnih povezavah,
napake, nastale pri prenosu podatkov, za onemogočen dostop (zaradi različnih vzrokov) do storitev
ali za vzroke višje sile.
Imetnik lahko uveljavlja reklamacijo na opravljeno naročilo storitev preko konta v petnajstih (15)
dneh po zapisu stanja ali izdaji listine, iz katere je razvidno naročilo. Reklamacija se odda pisno, s
priporočeno poštno pošiljko, lahko pa se pošlje tudi na elektronski naslov prireditelja [email protected], lahko pa jo tudi vloži osebno na sedežu prireditelja. Reklamacija se obravnava po postopku
in na način, kot je predpisano z internim aktom prireditelja glede reševanja reklamacij pri prirejanju
iger na srečo.
Športna loterija d.d.
stran 5
Ta pravila so objavljena na spletni strani prireditelja v vsakokrat veljavnem besedilu. Imetnik
sprejema vsakokrat veljavna Pravila o poslovanju s kontom. Če se imetnik ne strinja s spremenjenimi
pravili, lahko v roku 5 dni od prvega vplačila po dnevu, ko so bila spremenjena pravila objavljena,
odpove uporabo storitev, določenih s temi pravili.
Ta pravila začnejo veljati z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, vsi pred tem začeti postopki pa se
nadaljujejo skladno s temi pravili.
Z dnem začetka veljavnosti teh pravil, prenehajo veljati Pravila o poslovanju s kontom, ki jih je
sprejela uprava družbe dne 21.04.2009.
Tone Černe l.r.
član uprave
Janez Bukovnik l.r.
predsednik uprave
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je ta pravila potrdilo pod številko 46100-49/2012/20210-04 dne 27.07.2012.
Številka: 170/12
Ljubljana, dne 31.07.2012
Janez Bukovnik l.r.
predsednik uprave
Športna loterija d.d.
stran 6