Pravila Polo 5.8.2013 - E

Transcription

Pravila Polo 5.8.2013 - E
Na podlagi Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo in 108/12),
Zakona o davku od srečk (Uradni list RS, št. 63/13) in drugega odstavka 7. člena Poslovnika o delu
uprave, ki ga je sprejela uprava družbe dne 09.09.2008, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo
d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 22, na svoji seji dne 05. 08. 2013 sprejela
PRAVILA IGRE NA SREČO »POLO«
1. člen
S temi pravili se ureja način prirejanja klasične igre na srečo z imenom »POLO« (v nadaljnjem besedilu:
igra), ki jo prireja družba Športna loterija in igre na srečo d. d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
prireditelj).
2. člen
Ta pravila so obvezujoča za vse osebe, ki vstopajo v medsebojni odnos v igri: prireditelja, prodajalce,
kupce oziroma igralce (v nadaljnjem besedilu: udeleženec) in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s
prirejanjem igre.
Prireditelj lahko vplačila za igro sprejema preko lastne maloprodajne mreže, pooblaščenih prodajalcev in
samopostrežnih terminalov (v nadaljnjem besedilu: stavna mesta) ter preko interneta ali drugih
telekomunikacijskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: internet). Udeleženec mora pri igranju igre preko
interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev upoštevati tudi določbe Pravil o poslovanju s
kontom, pri igranju igre preko samopostrežnega terminala pa določbe Pravil za uporabo samopostrežnih
terminalov, in sicer v vsakokrat veljavnem besedilu, ki je objavljeno na spletni strani prireditelja.
Pravila prireditelj javno objavi najmanj na svoji spletni strani, udeležencem pa so na vpogled na stavnih
mestih.
3. člen
Prireditelj prireja igro po krogih. Udeleženec v igri napove in vplača štirimestno število od 0000 do 9999
za enega ali več zaporednih krogov. Vplačana napoved se upošteva za krog, katerega žrebanje sledi kot
prvo.
Udeleženec lahko tudi sodeluje v žrebanju, kjer se ugotavlja dobitna kombinacija, ki enolično določa
dobitnika. Prireditelj z dodatkom k pravilom igre določi vse potrebne elemente za ugotavljanje tovrstnih
dobitkov.
4. člen
V vsakem posameznem žrebanju prireditelj izžreba štirimestno število od 0000 do 9999. Prva izžrebana
številka v štirimestnem številu predstavlja tisočico, druga stotico, tretja desetico in četrta enico.
Za določen krog igre prireditelj upošteva samo tiste vplačane napovedi, katerih podatke ima pred
začetkom žrebanja zapisane in shranjene na svojem podatkovnem mediju.
5. člen
Pri vplačilu na stavnem mestu prejme udeleženec potrdilo o sprejemu napovedi (v nadaljnjem besedilu:
listek). Pri vplačilu preko interneta se listek zabeleži na kontu in si ga udeleženec lahko izpiše sam.
Vsak listek mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- ime in naslov prireditelja,
- ime igre,
- identifikacija vplačilnega mesta,
- identifikacijska številka listka ,
- datum in čas vplačila,
- tekoča številka kroga in čas prvega ter zadnjega žrebanja
- napovedano število,
- znesek vplačila,
- rok za izplačilo dobitka.
6. člen
Udeleženec v igri je dolžan takoj po vplačilu preveriti, če so napovedana števila pravilna.
V primeru, da na listku niso pravilno zapisana napovedana števila, je udeleženec dolžan napako takoj
prijaviti, poznejših reklamacij prireditelj ne upošteva.
7. člen
Vplačila za posamezen krog se sprejema do roka, ki je določen za žrebanje. Prireditelj sprejema vplačila
tudi za več zaporednih krogov.
8. člen
Cena napovedi enega števila za posamezno žrebanje je 0,91 €. Udeležencu se na ceno napovedi
priračuna 10 % davek od srečk.
Za napoved več števil za posamezno žrebanje ali za sodelovanje v več zaporednih krogih se znesek
vplačila ustrezno poveča.
9. člen
Žrebanja potekajo avtomatsko s pomočjo računalnika, na vsakih pet minut, vsak dan v letu. V primeru,
da žrebanje zaradi višje sile ni bilo izvedeno ob predvidenem času, prireditelj žrebanje izvede takoj, ko je
to mogoče. Če je v teh primerih potrebno žrebanje za več kot en krog, se žrebanje izvede po vrstnem
redu krogov, kot če bi bila žrebanja izvedena v predvidenem času.
Po vsakem žrebanju prireditelj takoj javno na svoji spletni strani objavi številko kroga, izžrebano število
in vrednost sklada za Polo dobitek. Podatki o žrebanju so na vpogled tudi na stavnih mestih.
10. člen
Za dobitke v igri so določena naslednja zaporedja izžrebanega števila:
Vrste
dobitka
POLO
opis zaporedja v štirimestnem številu
-
pravilna napoved zaporedja tisočice, stotice, desetice in
enice
Dobitna
kombinacija
1234
TOČNE 3
TOČNI 2
TOČNA 1
TOČNI 2+1
TOČNI 1+1
-
pravilna napoved zaporedja tisočice, stotice in desetice
pravilna napoved zaporedje stotice, desetice in enice
pravilna napoved zaporedja tisočice in stotice,
pravilna napoved zaporedja desetice in enice
pravilna napoved zaporedja tisočice
pravilna napoved zaporedja enice
pravilna napoved zaporedja tisočice, stotice in enice
pravilna napoved zaporedja tisočice, desetice in enice
pravilna napoved zaporedja tisočice in enice
123X
X234
12XX
XX34
1XXX
XXX4
12X4
1X34
1XX4
Izplačilo večjega dobitka v posamezni napovedi izključuje izplačilo manjšega dobitka.
11. člen
Sklad za dobitke znaša najmanj 65 % od vrednosti prejetih vplačil. Skladu za dobitke prireditelj lahko
doda sredstva iz neizplačanih dobitkov oziroma lastna sredstva.
Vrednosti posameznih vrst dobitkov so naslednje:
Vrste
dobitkov
POLO
TOČNE 3
TOČNI 2+1
TOČNI 2
TOČNI 1+1
TOČNA 1
Vrednost
dobitka
najmanj 35 % skupnega sklada za dobitke
50,00 EUR
6,00 EUR
5,00 EUR
2,00 EUR
1,00 EUR
Sklad za Polo dobitek se formira v vrednosti najmanj 35 odstotkov od skupnega sklada za dobitke. Če v
posameznem krogu POLO dobitek ni bil izžreban, se znesek prenese v prvi naslednji krog v sklad za
dobitek POLO. Če sklad za dobitek POLO v posameznem krogu ne dosega 35 % skupnega sklada za
dobitke, prireditelj v ta sklad, najmanj do predpisane višine, prenese sredstva iz neizplačanih dobitkov
oziroma lastna sredstva.
12. člen
Na podlagi poročila o izidu posameznega kroga, prireditelj izplačuje dobitke za pravilne napovedi. Pri
izplačilu mora udeleženec osebi, ki izplačuje dobitke, izročiti nepoškodovan listek. Nepoškodovani listek
je listek, ki v celoti vsebuje vse elemente, navedene v 5. členu teh pravil. Listek je veljaven, če so podatki
shranjeni na podatkovnem mediju prireditelja. Če prireditelj ugotovi, da je bil dobitni listek že izplačan,
potem prinesitelj takega listka nima pravice do izplačila dobitka. Na zahtevo osebe, ki izplačuje dobitke,
mora imetnik listka pokazati identifikacijski dokument.
Izjemoma, na podlagi prošnje udeleženca, prireditelj lahko odobri izplačilo poškodovanega listka, če je
mogoče iz listka razbrati, za katero številko listka gre.
Udeleženec je dolžan varovati listek pred poškodbami ali odtujitvijo tretje osebe.
V primeru suma poneverbe listka, ima prireditelj pravico, da zadrži izplačilo dobitka do konca postopka
organov pregona.
13. člen
Listke z dobitki do vključno 500,00 € izplačujejo prodajalci na vseh prodajnih mestih, ki so on-line
povezana s prirediteljem igre.
Dobitke nad 500,00 € izplačuje prireditelj na svojem sedežu v Ljubljani, Dunajska cesta 22, vsak delavnik
od 8:00 do 12:00 ure.
Pri dobitkih, za katere je predpisano plačilo davka na dobitek od iger na srečo, se vrednost dobitka
ustrezno zmanjša. Udeleženec je dolžan osebi, ki izplačuje dobitke na vplačilnem mestu, pokazati osebno
izkaznico ali drug ustrezen identifikacijski dokument.
Za izplačilo dobitkov, ki so posledica vplačil v igro preko interneta oziroma samopostrežnega terminala,
se upoštevajo Pravila o poslovanju s kontom oziroma Pravila za uporabo samopostrežnega terminala.
Davek na dobitke se obračuna in odtegne od vrednosti dobitka po določilih zakona, ki določa davek na
dobitke pri igrah na srečo.
14. člen
Udeleženec ima pravico do reklamacije dobitka, in sicer v roku 67 dni od dneva zadnjega žrebanja
navedenega na listku. Reklamacijo udeleženec pošlje v priporočeni pošiljki, jo odda osebno na naslovu
prireditelja ali jo pošlje na elektronski naslov prireditelja. Reklamacija mora biti pisna in obrazložena, z
navedbo razlogov ugovora in dokazili. Prireditelj mora pri reševanju reklamacije postopati skladno z
internim aktom, ki ga potrdi nadzorni organ.
15. člen
Za potek igre v skladu s pravili jamči prireditelj. Prireditelj jamči za izplačilo dobitkov s sredstvi, prejetimi
od vplačil v igro in s celotnim svojim premoženjem.
16. člen
Pravica do izplačila dobitka zastara v roku 67 dni od datuma žrebanja zadnjega kroga, navedenega na
listku.
17. člen
Udeleženec, ki prireditelju pošlje svoje osebne podatke, se strinja, dovoljuje in pooblašča prireditelja, da
zbira, obdeluje, uporablja, hrani in skrbi za varnost njegovih osebnih podatkov v svojih zbirkah, in sicer
najdlje tako dolgo, kot je potrebno za izvajanje določenih storitev. Obdelava in uporaba podatkov je
namenjena temu, da prireditelj za udeleženca izvaja posamezne storitve, ki se nanašajo predvsem na
naročanje, obveščanje, izplačila itn.
Udeleženec lahko posamezne storitve kadarkoli prekliče. Po preklicu storitev prireditelj udeleženčeve
osebne podatke uniči oziroma blokira. Udeleženec objave osebnih podatkov v primeru, ko je bil izžreban
kot dobitnik, ne more preklicati.
18. člen
Prireditelj mora hraniti podatke za posamezni listek na podatkovnem mediju najmanj eno leto od dneva
žrebanja zadnjega kroga, navedenega na listku.
19. člen
Za reševanje sporov, ki nastanejo zaradi udeležbe v igri, je pristojno sodišče v Ljubljani.
20. člen
Pravila prireditelj javno objavi na svoji spletni strani, na naslovu: www.sportna-loterija.si. Prireditelj
udeležence obvešča o dejstvih, ki izhajajo iz teh pravil, tudi po drugih poteh, ki so običajna za
posredovanje informacij.
Vsi postopki, ki so se pričeli pred uveljavitvijo teh pravil, se nadaljujejo po pravilih, ki so veljala v
trenutku vplačila napovedi za igro POLO.
21. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, davek od srečk pa se začne priračunavati
od vključno 01. 09. 2013 dalje.
Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila igre na srečo »POLO«, sprejeta 14. 02. 2011.
Anton Černe l.r.
član uprave
Janez Bukovnik l.r.
predsednik uprave
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo z imenom »POLO« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila
Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 473-01/2001-23 dne 26.08.2002 in jo podaljšala z določbo štev. 47301/2001-95 z dne 24.06.2004 in jo podaljšala z določbo štev. 473-01/2001-95 z dne 24.06.2004 ter z odločbo štev. 461003/2009/4 z dne 04.06.2009.
Ministrstvo za finance – Davčna uprava Republike Slovenije, Posebni davčni urad, je ta pravila igre potrdilo pod številko 4610055/2013/2/02-3001-06 dne 13. 08. 2013.
Številka: 159/13
Ljubljana, dne 13. 08. 2013
Janez Bukovnik l.r.
predsednik uprave