Prenesite pravila in pogoje za sodelovanje v

Transcription

Prenesite pravila in pogoje za sodelovanje v
Pravila in pogoji za sodelovanje // SPLOŠNO
Škoda / Porsche Slovenija
PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V AKCIJI SIMPLY CLEVER LAJF
1. člen
SPLOŠNE DOLOČBE
- Ta pravila se nanašajo na akcijo Simply Clever Lajf in določajo način njene izvedbe (v
nadaljevanju aktivnost).
- Pokrovitelj je Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
- Izvajalec je podjetje PM, poslovni mediji d.o.o., ki v imenu pokrovitelja vse aktivnosti
organizira, izvaja in koordinira ter podeljuje nagrade.
- Sodelovanje v komunikacijskih in marketinških akcijah je brezplačno.
- Pravila komunikacijskih in marketinških akcij so javno objavljena na spletni strani
www.simplycleverlajf.si ter v okviru aplikacije Simply Clever Lajf na Facebook strani
Škoda Slovenija.
2. člen
POGOJI SODELOVANJA
- V aktivnostih akcije Simply Clever Lajf lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije,
rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije.
- Pogoj za sodelovanje je, da se udeleženci strinjajo s pravili in pogoji in s tem pristanejo na
vse pogoje.
- Uslužbenci podjetja Porsche Slovenija d.o.o. in podjetja Poslovni mediji d.o.o. ter njihovi
najbližji sorodniki (vključno z življenjskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh podružnic
in/ali agencij, povezanih s Porsche Slovenija d.o.o. oziroma z omenjeno akcijo, v
nagradnem delu akcije Simply Clever Lajf ne morejo sodelovati. Tudi vsi ostali, ki se
prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsako takšno
sodelovanje šteje za neveljavno in ne bo upoštevano.
- Če je izžrebanec katere koli nagrade mladoletna oseba, lahko v njenem imenu nagrado
prevzame njen zakoniti zastopnik, kateremu se se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost
nagrade všteva v davčno osnovo.
3. člen
VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV
- S sodelovanjem v aktivnosti udeleženec dovoli in privoli, da organizator hrani osebne
podatke udeleženca, jih varuje, obdeluje ter uporablja v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1) in zakonom o varstvu
potrošnikov (ZVPot) (Ur. l. RS, št. 98/2004-UPB 2, 126/2007, 86/2009).
- Podatke uporablja Porsche Slovenija d.o.o. kot tudi njegovi pooblaščeni servisno prodajni
partnerji, za namene tržne komunikacije, kot na primer za oglaševanje in tržne raziskave,
prodajne akcije, pošiljanje reklamnega gradiva, obveščanje in anketiranje.
- Hkrati ima izvajalec, podjetje PM, poslovni mediji d.o.o. pooblastilo za upravljanje in
obdelavo osebnih podatkov izključno za potrebe Porsche Slovenija d.o.o..
1
Pravila in pogoji za sodelovanje // SPLOŠNO
- Nagrade: glavna nagrada je osebno vozilo Rapid Spaceback Ambition 1.2 TSI
63kW/86KM bikoborsko rdeče barve. Podeljene bodo še 3 nagrade, in sicer 3 kolesa
ŠKODA. Dobitniki nagrad bodo izbrani z žrebom.
Način sodelovanja v nagradni igri
- Udeleženec mora za sodelovanje v nagradni igri opraviti prijavo/registracijo oz. podati
svoje osebne kontaktne podatke.
- Prijave z neresničnimi osebnimi podatki so neveljavne in izločene.
Nagrade in obvestila nagrajencem ter prevzem nagrad
- Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti,
ki jo navede ob prijavi.
- Pokrovitelj nagradne igre pošlje elektronsko obvestilo na elektronski naslov, ki ga je
udeleženec v nagradni igri vpisal v kontaktni obrazec, in ne prevzema nikakršne
odgovornosti, če je naslov napačen ali nepopoln.
- Nagrajenci lahko nagrade prevzamejo v roku, ki je določen v obvestilu o izžrebani nagradi
na lokaciji po predhodnem dogovoru. V kolikor pokrovitelj nagradne igre s strani
nagrajenca v roku dveh tednov po obvestilu nagrajencu iz kateregakoli razloga (na primer:
e-naslov nagrajenca ni pravilen in podobno) ne prejme povratne informacije o prevzemu
nagrade se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar je
pokrovitelj prost vseh obveznosti po nagradni igri in lahko izžreba nove nagrajence ali se
odloči, da nagrade ne podeli ali nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.
- Nagrajenec mora pokrovitelju ob prevzemu nagrade predložiti na vpogled veljaven osebni
dokument (identifikacija z osebno izkaznico ali potnim listom).
- Pokrovitelj si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
 se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,
 se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v pravilih,
 je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre
oz. da je izžreban v nasprotju s temi pravili,
 se tudi po obvestilu izžrebanca ta ne odzove na prevzem nagrade oziroma se ne
odzove v določenem roku, glede na navodila pokrovitelja nagradne igre/aktivnosti.
- Nagrade niso prenosljive ali izplačljive v denarju.
- Vse nagrade so neprenosljive in nespremenljive.
- Skladno z Zakonom o dohodnini – (ZDoh-2) (Ur.l. RS, št. 117/2006, 33/2007 Odl.US: U-I198/05-12, 45/2007 Odl.US: U-I-260/04-28, 90/2007) ter Zakonom o davčnem postopku
(ZDavP-2), Ur.l. RS, št. 117/2006) mora nagrajenec za prevzem nagrade, predložiti:
 osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in
 davčno številko ter navesti pristojni davčni urad.
- Akontacija dohodnine:
Plačilo davkov od nagrade (vključno z DDV-jem) je odgovornost pokrovitelja,
ki za vse nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v
skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne
dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam skladu z
3
Pravila in pogoji za sodelovanje // SPLOŠNO
zakonom. Pokrovitelj dobitniku nagrade po pošti pošlje potrdilo, ki se bo
nanaša na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Dobitnik je
dolžan, po prejemu obvestila prejem nagrade napovedati v svoji dohodninski
napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi
s kakšnimi drugimi nagradami.
- Dobitniki nagrad krijejo vse stroške, povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne
stroške ipd.).
- Po dogovoru so lahko nagrade nagrajencem podeljene s strani pokrovitelja, podjetja
Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija ali s strani
izvajalca, podjetja PM, poslovni mediji d.o.o, Dunajska 9, 1000 Ljubljana.
- Odločitev pokrovitelja nagradne igre glede vseh zadev je dokončna in je ni moč
spremeniti.
Strokovna komisija
- Pokrovitelj po poteku nagradne igre določi strokovno komisijo, ki je sestavljena iz
predstavnikov pokrovitelja in izvajalca.
- Strokovno komisijo sestavljajo: Barbara Bizjak (PM, poslovni mediji d.o.o.), Boštjan
Sukič (PM, poslovni mediji d.o.o.), Jernej Leben (Porsche Slovenija d.o.o).
- Strokovna komisija izžreba nagrajence najkasneje v štirinajstih dneh po preteku nagradne
igre in o poteku žrebanja vodi zapisnik, v katerega se navede:
 datum in kraj žrebanja,
 število vseh pravočasno prejetih veljavnih elektronskih ali domačih poštnih naslovov,
 elektronski ali domači poštni naslov izžrebancev z imenom in priimkom
 izpis računalniškega programa žrebanja (v primeru spletne nagradne igre/aktivnosti).
- Zapisnik žrebanja se izdela v dveh izvodih in se hranita pri pokrovitelju in izvajalcu.
6. člen
REKLAMACIJE
- Vse morebitne reklamacije v zvezi z aktivnostjo lahko udeleženci pošljejo na elektronski
naslov: [email protected], .
- Porsche Slovenija d.o.o., lahko v vsakem trenutku spremeni pravila in pogoje aktivnosti, če
to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. O vseh
spremembah in novostih svoje udeležence obvešča na mestih, kjer so objavljena pravila in
pogoji za aktivnosti. Prav tako lahko Porsche Slovenija d.o.o. v primeru objektivnih
zunanjih okoliščin prekliče aktivnost.
- Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradami lahko udeleženci pošljejo na elektronski
naslov: [email protected], .
- Porsche Slovenija d.o.o. in njegovi pooblaščeni servisno prodajni partnerji ter PM,
poslovni mediji d.o.o. ne prevzemajo nobene odgovornosti za reklamacije glede prejetih
nagrad, razen tistih, ki so obvezne po zakonu.
4
Pravila in pogoji za sodelovanje // SPLOŠNO
7. člen
IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
- Porsche Slovenija d.o.o. in PM, poslovni mediji d.o.o nista odgovorna za kakršnekoli
okvare omrežja ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile
prejete. Takšne prijave se štejejo za neveljavne.
8. člen
KONČNE DOLOČBE
- Udeležencem svetujemo, da si pravila in pogoje natisnejo in jih shranijo na varnem.
- Pogoje in pravila je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
- V primeru, da bo prišlo do nesoglasij, je za morebitne spore pristojno sodišče v Ljubljani.
Ljubljana, 11.1.2014
Porsche Slovenija, Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana, www.škoda.si
PM, Poslovni mediji, Dunajska 9, 1000 Ljubljana, © www.p-m.si
5

Similar documents