Program projektov prenove IS EDP v procesno usmerjen IS

Comments

Transcription

Program projektov prenove IS EDP v procesno usmerjen IS
Posvetovanje informatikov
energetikov Slovenije
PIES 2010
PROGRAM PROJEKTOV PRENOVE
IS EDP V PROCESNO USMERJEN IS
dr. Andrej Bregar
Franci Klauzner
Špela Urh-Popovič
Andreja Kovačič Horvat
PROGRAM PROJEKTOV PRENOVE IS EDP

Podjetje Informatika d.d. je v letu 2009 pričelo intenzivno
prenavljati integralni informacijski sistem.




Obstoječi sistem bo v prihodnjih letih postopno nadomestil
sodoben storitveno in procesno naravnan sistem eIS.
Namen prenove je posodobiti in nadgraditi informacijsko
podporo poslovanju elektrodistribucijskih podjetij.
Strateške usmeritve programa projektov prenove IS EDP
so bile opredeljene v študiji iz leta 2007.
Ključno izhodišče strategije je razvoj na osnovi poslovnih
procesov in storitvene arhitekture. Izvira iz:





značilnosti poslovnega sistema,
ugotovljene zmerno visoke stopnje sprejetosti procesne
usmerjenosti s strani naročnikov (3.58 na lestvici od 1 do 5),
prednosti procesno usmerjenega dela,
modularne zasnove obstoječih aplikativnih sistemov,
intenzivne izmenjave podatkov med sluţbami in podjetji.
2
ZNAČILNOSTI POSLOVNEGA SISTEMA

Za sistem elektrodistribucij velja:








na podlagi zakonodaje in regulativ so elektrodistribucijska
podjetja podvrţena številnim in pogostim organizacijskim
ter operativnim spremembam, ki jim mora slediti razvoj IS,
sistem sestoji iz velikega števila poslovnih procesov,
poslovni analitiki in uporabniki so tesno vpeti v modeliranje
procesov,
opravljen in upoštevan mora biti natančen popis postopkov
delovanja,
potrebno je nenehno spremljanje učinkovitosti poslovanja,
pojavlja se teţnja po kontinuirani optimizaciji,
zahtevana je integracija tako med internimi sluţbami kot z
ostalimi akterji na trgu električne energije,
mnoge obstoječe aplikacije morajo biti ponovno uporabljive
in povezljive z integralnim informacijskim sistemom.
3
PREDNOSTI MODELIRANJA, IMPLEMENTACIJE
IN UPRAVLJANJA POSLOVNIH PROCESOV

Temeljne prednosti so:










standardizacija procesov,
neprekinjeno povečevanje učinkovitosti procesov,
izboljšava nadzora procesov kot podlaga za identifikacijo
ozkih grl in izvajanje korektivnih ukrepov,
povečanje produktivnosti in optimizacija izkoristka virov,
poglobljeno razumevanje poslovanja,
povezovanje, agilnost in merjenje kakovosti poslovanja,
prilagajanje vrednostnim verigam,
učinkovita ponovna uporaba in integrabilnost obstoječih
informacijskih rešitev,
usklajevanje procesnih in podatkovnih vidikov poslovanja,
enostavno nadgrajevanje in vzdrţevanje integralnega IS.
4
POKRITOST ŢIVLJENJSKIH CIKLOV BPM IN SOA
Modeliranje
Kompozicija
re
m
lja
nje
Izv
n
aja
Modeliranje
Opt
im
a
tacij
Sp
Postavitev
me n
i za c
ija
e
Impl
Ţivljenjski cikel
upravljanja poslovnih
procesov
je
Kompetenčni center za
upravljanje s poslovnimi
procesi
Upravljanje
Metodologija razvoja
programskih izdelkov
5
Analiza
področja in opredelitev
vsebinskih
zahtev
A1
METODOLOGIJA
2
Modeliranje
Zapis funkcionalne in
nefunkcionalne
specifikacije
A
3
Določitev arhitekture,
identifikacija storitev in
komponent
Izdelava tehničnega
modela
A4
Definicija podatkovnega
ER modela
A5
A6
Načrtovanje
predstavitvenega
nivoja
A7
Kompozicija
Implementacija
storitev
A8
Implementacija
predstavitvenega
nivoja
Integracija/
kompozicija
A9
A10
Integracijsko in
funkcionalno
testiranje
A11
Postavitev v
produkcijo
A12
Postavitev
Sistemsko,
varnostno in
prevzemno testiranje
A13
Upravljanje
RAZVOJA
Modeliranje
in usklajevanje poslovnih
procesov
A
6
Izvajanje in
upravljanje procesov
A14
MODELIRANJE IN IMPLEMENTACIJA PROCESOV
Poslovni procesni model
Pitje
kave
Prejem
kave
Naročanje
Plačilo
računa
konec
11:00
naročilo
[neobdelano]
račun
[neplačan]
kava
[]
Potrdilo o plačilu
[]
Prejem
plačila
Pošiljanje
kave
prejem naročila
Priprava kave
Kavarna d.o.o.
Agilnost, osredotočenost na poslovne zahteve
Poslovne zahteve
BPMN, poslovni objekti, dokumenti
 Konsolidacija v sodelovanju s poslovnimi analitiki


Seminarji d.o.o.
1.
2.
voda=vrela
Dodajanje
kave
Nalivanje
Pošiljanje
računa
št.
ponovitev=naročilo
konec
Podrobne poslovne zahteve, načrt integracije in implementacije
BPMN s sintaktičnimi omejitvami, XML sheme, vmesniki WSDL,
tehnični parametri, primeri uporabe
Implementacijski procesni model


4.
Vretje
Tehnični procesni model


3.
Pomivanje
skodelice
Implementacija procesnega toka in integracija
BPEL, transformacije, SCA komponente (Java)
<process name="IzdajanjeResitveNisoUstrezne">
<sequence>
<action name="IzdajaSklepa"/>
<delay name="Cakaj14Dni" duration = "P14D"/>
<switch name="PritozbaPoslana">
<case name="Yes">
<action name="ObravnavaPritozbe"/>
<raise signal="Nadaljevanje"/>
</case>
<case name="No">
<raise signal="Zakljucek"/>
</case>
</sequence>
</process>
Simulacijski procesni model


Analiza in izboljševanje učinkovitosti
BPMN s sintaktičnimi omejitvami, atributi, verjetnosti
7
PRIMER TEHNIČNEGA
MODELA PROCESA
PRIMER
IMPLEMENTACIJSKEGA
MODELA PROCESA
8
STANDARDI IN DOBRE PRAKSE MODELIRANJA
TER IMPLEMENTACIJE PROCESOV











Ponovna uporaba na osnovi globalnih podpornih procesov
Strukturiranje procesnega toka in poslovnih objektov
Strukturiranje modulov in komponent s ciljem minimizacije
migracije procesnih verzij in instanc
Verzioniranje
Avtomatizacija
Maksimizacija transformacij podatkov na procesih
Identifikacija, implementacija in ograjevanje standardnih
zaporedij aktivnosti
Implementacija internih tehničnih SCA komponent
Mediacije in dinamično pridobivanje končnih točk storitev
Proaktivna obravnava napak
Testiranje po metodah bele in črne skrinje
9
UPORABNIŠKA USMERJENOST PROCESNIH
APLIKACIJ










Portalski uporabniški vmesnik
Definicija uporabniških vlog in povezava z AD
Skrbno načrtovanje uporabniških opravil
Specializirane in generične čakalnice
Moţnost neprekinjenega zaporednega toka opravil
Zgodnja razveljavitev odvečnih procesnih instanc
Odpravljanje ozkih grl (zakasnitev) na osnovi proţenja
eskalacijskih opozoril
Razporejanje dela na osnovi vodstvenih vlog in delegacij
Iskalniki in urejevalniki
Dodatne funkcionalnosti (izris stanja procesa, Google
maps …)
10
PROCESI
11
APLIKACIJSKA ARHITEKTURA SISTEMA
12
Orodje
Business
Modeler
Faze cikla BPM
Faze cikla SOA
Namen
Vse faze
Modeliranje
(načrtovanje)
Poslovno modeliranje, modeliranje
za izvajanje, simulacija,
optimizacija, definicija KPI-jev
Integration
Developer
Implementacija,
izvajanje
Kompozicija
(implementacija)
Implementacija procesov v
izvajalnem jeziku BPEL,
integracija in kompozicija aplikacij
in storitev, implementacija KPI-jev
Process Server
Izvajanje
Izvajanje
Izvajanje procesov, zagotavljanje
dostopa do instanc le-teh
Enterprise
Service Bus
Izvajanje
Izvajanje
Integracija aplikacij in storitev v
času izvajanja
Business
Monitor
Spremljanje
Upravljanje
Spremljanje učinkovitosti izvajanja
procesov na podlagi KPI-jev
Service Registry
and Repository
Vse faze
Vse faze
Obvladovanje storitveno
usmerjene arhitekture
ORODJA IBM WEBSPHERE ZA PODPORO
ŢIVLJENJSKIMA CIKLOMA BPM IN SOA
13
INFRASTRUKTURNA ARHITEKTURA SISTEMA
14
PROCESNA APLIKACIJA - ČAKALNICA
15
PROCESNA APLIKACIJA – OPRAVILO
16
IZKUŠNJE S PROCESNIM RAZVOJEM

Pozitivne:






podpora celotnemu ţivljenjskemu ciklu upravljanja procesov,
neposreden prehod iz poslovnih v izvajalne modele,
hitra prototipna implementacija osnovnega procesnega toka,
učinkovita integracija,
spremljanje učinkovitosti poslovnih procesov.
Negativne:






delni odpor uporabnikov do procesnega načina dela,
prerazporeditev zadolţitev in obsega dela referentov,
nerealne zahteve uporabnikov, ki izpodbijajo procesni tok –
poljubno nelinearno skakanje po procesu, ukinjanje instanc,
izvajanje neprocesnih obdelav podatkov …,
omejitve Portala, zlasti v povezavi s tehnologijo AJAX,
kompleksnost, neodzivnost in okornost tehnologije,
nadgradnja programske opreme.
17
NADALJNJE PROCESNO USMERJENO DELO

Prioritetna naloga v okviru razvoja procesnih aplikacij je
vezana na produkcijo procesov priključevanja odjemalca
v sklopu projekta ODJ.1.



Dolgoročno bi bilo smiselno razširiti obseg modeliranja in
implementacije poslovnih procesov.




Nujno je zagotoviti hitro integracijo z obračunskim sistemom.
Potrebna je učinkovita promocija aplikacij pri uporabnikih.
Organizirati je potrebno Kompetenčni center za upravljanje s
poslovnimi procesi.
Nasloviti je potrebno ostala temeljna področja, opredeljena v
referenčnem modelu poslovnih procesov.
Ključna teţava je izrazit primanjkljaj kadrov, ki bi pokrivali
ţivljenjski cikel upravljanja s poslovnimi procesi.
Za razvoj procesnih aplikacij, ki ne zahtevajo kompleksnih
integracij, bi kazalo poseči po komplementarnih agilnejših
in laţjih tehnologijah (npr. IBM Lombardi BPM).
18